Terminy publikacji raportów okresowych Podstawa prawna

Transkrypt

Terminy publikacji raportów okresowych Podstawa prawna
Terminy publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji
raportów okresowych w roku obrotowym 2016:
1. Raporty kwartalne:
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku
2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 31 sierpnia 2016 roku
3. Jednostkowy raport roczny za 2015 rok - 17 marca 2016 roku
Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał
2016 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(dalej: „Rozporządzenie”), ani też raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku zgodnie
z regulacją § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

Podobne dokumenty