Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

Transkrypt

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór
Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 13 /15
Wójta Gminy Nowy Dwór
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ISTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK
Nowodworski Ośrodek Kultury
Dz,
Rozdz. §
Treść
921
92109
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpis za zakładowy fundusz socjalny
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4410
4440
Plan
Ogółem
49 500
4 060
11 650
1 600
11 941
12 700
800
100
18 480
200
4 376
Wykonanie
za 2014 rok
49 218,04
4 059,60
11 602,20
1 562,71
11 917,06
12 559,04
757,04
84,00
18 307,58
190,56
4 375,73
115 407
114 633,56
Biblioteka
Dz,
Rozdz. §
Treść
921
92116 4010
4040
4110
4120
4240
4300
4410
4440
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup pomocy naukowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpis za zakładowy fundusz socjalny
50 478
3 972
9 611
1 294
3 412
29
313
4 564
Wykonanie
za 2014 rok
50 478,11
3 972,45
9 610,71
1 294,46
3 412,22
27,40
312,26
4 563,57
OGÓŁEM
73 673
73 671,18
Plan
Część opisowa z wykonania planów finansowych
Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na
kwotę - 190 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w
łącznej wysokości – 184 100 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 112 100 zł, na
Bibliotekę 72 000 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 71 ,26 zł.
W roku 2014 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 1 900 zł z Biblioteki
Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz przekazano kwotę – 1 600zł
od sponsorów na obchody Dni Nowego Dworu. Pozyskano również dochody własne
uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 580 zł zł i kapitalizacji odsetek w wysokości –28,67 zł
W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 188 304,74 zł z tego
na wynagrodzenia i pochodne – 131 798,28 zł a pozostała kwota – 56 506,46 zł
wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. W
omawianym okresie zorganizowano rożne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym
zakupiono drobne nagrody. Zakupiono księgozbiór na kwotę - 3 412,22 zł W miesiącu lipcu
zorganizowano 2 imprezy okolicznościowe pn. „Dni Nowego Dworu” której koszt wynosił –
20 892 zł i impreza pn. „Piknik Rodzinny” na który ze środków własnych wydatkowano –
932 zł. Impreza „Piknik rodzinny” została sfinansowana w ramach projektu realizowanego i
nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Nowodworski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań.

Podobne dokumenty