Jak się otrzymuje dary Ducha?

Transkrypt

Jak się otrzymuje dary Ducha?
TV - Program z 12.10.2008 (Nr. 800)
Jak się otrzymuje dary Ducha?*
Von Pastor Wolfgang Wegert ©
Kazanie: „Wszystkie te dary są dziełem jednego i tego samego Ducha, który je
rozdziela, tak jak chce."
(1 Koryntian 12, 11)
Jako Arka, nie podzielamy poglądów, że czas duchowych Darów, a szczególności dary znaków
przeminęły. Jeśli chce się ograniczyć dary łaski tylko do epoki apostolskiej, oznacza to, że
ogranicza się Bożą wolność do działania jak chce i kiedy chce. Wierzymy, co do charyzmatów w
suwerenność i niezależność Boga i Jego Ducha, gdyż słowo biblijne brzmi: „Wszystkie te dary
są dziełem jednego Ducha, który je rozdziela, tak jak chce” (1 Koryntian 12, 11).
Tak nie było tylko w pierwszych dniach chrześcijaństwa, lecz jest także dzisiaj. Duch Święty
działa, kiedy chce, gdzie chce i przez kogo chce. On działa w analogii do słów Jezusa, który
powiedział: „Wiatr wieje, gdzie chce” (Ew. Jana 3, 8).
Nauka o niezależności Bożej z jednej strony ochrania nas przed ograniczaniem Ducha Świętego,
a z drugiej przed manipulowaniem Nim. Jedno i drugie według mojego punktu widzenia jest
fałszywe i prowadzi do obłędu. Dlatego chcemy w Arce być podporządkowani panowaniu
Bożemu i zostawić Jemu działanie według Jego punktu widzenia tak jak On chce, a nie tak jak
my chcemy.
Kto posiada dary duchowe i jak się je otrzymuje?
Chcemy jednak wiedzieć, kto ma dary Duchowe i jak się je otrzymuje. Jasna odpowiedź brzmi,
że każdy chrześcijanin ma dary duchowe, a przynajmniej jeden. Ap. Paweł pisze, bowiem: „Tak
również my, choć jest nas wielu, stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z nas jest cząstką
drugiego. Mamy zaś różne dary według udzielonej nam łaski” (Rzymian 12, 5-8).
Jakie jest przesłanie tego wiersza? Każdy chrześcijanin jest członkiem ciała Chrystusa, dzięki
czemu otrzymał jeden lub więcej darów. Być jednym z organów ciała oznacza jednocześnie
posiadanie pewnej funkcji, zadania i daru. Nie ma członka ciała bez daru i nie ma żadnego
członka w ciele Chrystusa bez daru łaski.
Spójrz na członki twojego ciała. Czy jest, chociaż jeden organ, który nie posiada jakiejś
zdolności? Nie, wszystkie członki ciała mają swoje talenty, wyposażenie, zdolności - pewne
dary łaski. Nos ma węch, oczy widzą, płuca oddychają, żołądek trawi, nogi mogą chodzić itd.
Arche
Gemeinde und Missionswerk ARCHE e.V.
Doerriesweg 7 • D-22525 Hamburg (Stellingen)
Tel.: +49 (0)40/54 70 50 • Fax: +49 (0)40/54 70 52 99
[email protected] • www.arche-gemeinde.de
Bankverbindungen
Ev. Darlehensgenossenschaft eG Kiel • Konto-Nr. 113522 • BLZ 210 602 37
Schweiz: Postgiroamt Basel • Konto-Nr. 40-10270-9
Österreich: P.S.K. Österreichische Postsparkasse • Konto-Nr. 7726.796
Strona 2 - TV-Program / 800 „Jak się otrzymuje dary Ducha?“
Ten obraz ciała Ap. Paweł w 1 Koryntian 12 uczynił podstawą wspólnoty. Wskazał na ludzkie
ciało i wyjaśnił, że każdy członek w ciele Jezusa ma niezbędną funkcję i zlecenie pracy.
Ty też masz przynajmniej jeden dar duchowy, nawet, jeśli jesteś w kościele najsłabszy i nowy. One
mają swój początek od najprostszej modlitwy. Ap. Paweł dał nam wyjaśnienie o darach Duchowych
tymi słowami: „bez wpływu Ducha Świętego nikt nie może mówić: Jezus jest PANEM” (1 Koryntian
12, 3). To znaczy, jeśli nawrócony modli się pierwszy raz, wtedy już jest tam dar Ducha. Dlatego
odpowiedzią na pytanie: Kto ma w Kościele dary duchowe, jest: wszyscy!
Ale kiedy się otrzymuje dary Duchowe? W tym samym momencie, gdy staje się członkiem
ciała Chrystusa. A kiedy to się staje? Posłuchajmy jeszcze raz Ap. Pawła: „My wszyscy
tworzymy jedno ciało, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu:…. Wszyscy zostaliśmy
napojeni jednym Duchem” (1 Koryntian 12, 13). A to się stało wtedy, gdy się na nowo
narodziliśmy, gdy się nawróciliśmy i staliśmy się dziećmi Bożymi.
W momencie, gdy przyszedł do naszego serca Duch Święty, przyszły też do nas jego dary.
Tutaj rozpoczęliśmy wierzyć, służyć, pomagać, dawać, zaświadczać, modlić się i żyć we
wspólnocie. Każdy jeden chrześcijanin od momentu swojego nowo narodzenia poddaje się
działaniu ku budowaniu kościoła.
Tak też jest w zakresie naturalnym. Gdy tylko narodzi się niemowlę, to są w nim wszystkie
członki i już są włożone w dziecko wszystkie uzdolnienia. Ledwo się pojawiło, a już są kciuki
do ssania, oczka do patrzenia, wargi do ssania i nóżki do wierzgania. Ono nie będzie najpierw
urodzone jako korpus, a dopiero później będą powsadzane w niego pozostałe członki. Nie,
wszystkie członki, wszystkie funkcje są już u niego od urodzenia.
Członki służą darami w tym małym ciele od pierwszego dnia. Rączki mogą już trochę chwytać,
ale nie mogą jeszcze grać na pianinie. Mały mózg może już coś postrzegać, ale nie liczyć. Mały
żołądek może trawić mleko, ale nie żadnego steku. To przyjdzie już z biegiem czasu, ale i tak
istnieją już od urodzenia.
Tak też jest w zakresie duchowym. Dary łaski są dziedziczone w zespole duchowym i one też
chcą się rozwijać.
To porównanie ciała z jego członkami zawsze powinniśmy mieć przed oczami, skoro myślimy
o Duchowych darach. Nie będziemy się wtedy sztywno i z napięciem obchodzić z tym
tematem. Rozpoznamy, że charyzmy nie mają nic z mistyki, lecz powstają i rosną naturalnie
przy nowo narodzeniu.
Jak to wygląda w praktyce?
Jak to wygląda w praktyce? Przedstawmy sobie wierzącą siostrę, która wczoraj została
chrześcijanką. Przez chrzest w Duchu Świętym narodziła się na nowo i stała się żywym
członkiem w ciele Chrystusa i otrzymała przez to Duchowe dary – przynajmniej jeden. Ale ona
sama o tym nie wie. Ona idzie do domu i opowiada swojemu mężowi, swoim dzieciom,
przyjaciołom i sąsiadom o Jezusie. Po pewnym czasie z tej radości przychodzi niespodziewanie
wiele osób do wiary, więcej niż u innych dzieci Bożych, którzy też składają świadectwa. Na
skutek tego mówią do niej niektórzy z kościoła: „Ty masz dar pozyskiwania dusz!” A jeśli
wejrzymy w Biblijną listę darów łaski, wtedy możemy naszą siostrę nazwać bez zastrzeżeń
ewangelistką.
Później to błogosławieństwo niestety trochę ustępuje z powodu podważania. Niestety niektórzy
zapominają o świadectwie służby i już nie służą tek jak na początku. Dlatego czytamy u Ap.
Pawła: „Dlatego właśnie przypominam Ci, żebyś na nowo rozpalił dar Bożym który jest w
tobie” (2 Tymoteusza 1, 6 – tłum. niem). To znaczy, że powinniśmy dążyć do tego, aby
odkrywać dary, które dał nam Bóg i zawsze je wspierać, a nie je zaniedbywać. Możemy robić to
przez modlitwę, przez studiowanie Biblii, przez słuchanie kazań, przez wspólnotę z wierzącymi
i oczywiście przez praktykowanie.
Strona 3 - TV-Program / 800 „Jak się otrzymuje dary Ducha?“
Moja kochana siostra ma oko dla sióstr i braci w finansowej potrzebie, zarówno w swoim
kościele jak i na polu misyjnym. Krótko po załamaniu komunizmu w Rosji, czekając na
moskiewskim lotnisku na lot, odkryłem, że moja siostra nie ma swojego płaszcza, a zamiast
torebki ma foliowy worek. Zapytałem: „Gertrudo, co się z tobą dzieje?” Odpowiedziała: „
Miałam w sercu, aby przy pożegnaniu dać te rzeczy dwóm siostrom!” Takie coś często miała w
sercu. Pytała wówczas czy może dać 20, 30, 50 lub nawet 100 euro człowiekowi z ulicy. Znałem
serce mojej siostry, dlatego za każdym razem mówiłem „tak”. Wynik tego można było zobaczyć
potem na koncie.
Odkryłem, jaką radość, jakie błogosławieństwo i owoc to miało. Poznałem, że jak Gertruda chciała
coś dać, nie było to takie ni stąd ni zowąd, lecz był to cały system, o którym ona sama nic nie
wiedziała. Odkryłem w niej dary łaski - dar dawania i dar miłosierdzia. Wówczas powiedziałem do
niej: „Odkryłem, że Bóg dał tobie w tej dziedzinie służbę, dlatego proszę cię, abyś nie pytała więcej
czy i ile możesz dać, lecz działaj w wolności według tego, co Bóg włożył w twoje serce!” Później
również inni odkryli w niej ten dar łaski, dając posilenie na podróż, aby mogła bez zbędnej biurokracji
pomóc najbiedniejszym.
Może Bóg także ciebie uzbroił w taką łaskę? Może masz więcej możliwości niż inni, aby wspierać
misje i dawać Słowo? Obudź ten dar i nie zaniedbuj go, ponieważ Ap. Paweł powiedział: „Jeśli kto
obdarowuje, to w szczerości,…kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością!” (Rzymian 12, 8).
Dokładnie tak samo jest ze wszystkimi innymi darami. Zostaną one włożone w twoje duchowe
ciało przez łaskę Bożą i tam się rozwiną. Spójrz na takie dary jak „pomoc” czy „piastowanie”.
Jak wielu pomocników mamy w kościele! Bez nich nic by nie szło. Pomyśl o służbie witania,
służbie w kuchni lub o pomocy duszpasterskiej np.: opiece nad chorymi. Jak wielką pomocą jest
odbieranie rozmów telefonicznych. Ja nie mogę przeprowadzać sam takiej ilości rozmów, a tam
też potrzebne są duchowe talenty.
Duchowe talenty nie występują ze swojej własnej woli, lecz są instrumentami i eliksirem
służącym do zbudowania i wzrostu kościoła. Bez nich nie może istnieć żaden żywy kościół,
dlatego dążcie do darów, rozwijajcie i ćwiczcie siebie w tym.
Dla przykładu weźmy „kierowanie” lub „nauczanie”. Przez szafarstwo położenia rąk Bracia
rozpoznali w niektórych siostrach i braciach talenty łaski, które dotyczą przewodzenia domowym
kręgom albo też uchwalenia nauczycieli na nabożeństwa dla dzieci. I tak proszę was: nie
zaniedbujcie waszych darów, lecz: „Służcie sobie wzajemnie otrzymanymi darami, jak dobrzy
szafarze różnorodnej łaski Bożej” (1 List Piotra 4, 10).
Nauczamy, więc, że każdy chrześcijanin przez nowonarodzenie otrzymał talent do duchowego
daru, który powinien być rozwijany w wierze. Następuje to w wyniku aktywnego życia w
modlitwie, w Słowie i Jego niewzruszoności. Ap. Paweł powiedział interesujące słowo:
„Ponieważ zostało wśród was utwierdzone świadectwo o Jezusie Chrystusie. Z tych względów nie
brakuje żadnego daru Bożego wam, oczekującym objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa
(1 Koryntian 1, 6-7).
Słuchaj Słowa, szukaj wspólnoty i po prostu służ PAN. Zobaczysz jak wspaniale PAN ciebie
uzdolnił i wybrał. Potem zawsze szukaj dalej i dalej oblicza Bożego, a On będzie ciebie
namaszczał i sprawiał, że twoje dary, będą wzrastać i stawać się coraz bardziej owocne - a to
wszystko dla wzniesienia kościoła. Amen!
*Przekład z języka niemieckiego; kazanie prof. Wolfgang Wegert © z Hamburga (Niemcy)
*Uwaga – wszystkie dotychczasowe kazania dostępne są także na stronie internetowej: www.arka-misja.pl
Teraz możesz zamówić także - bezpłatny Newsletter. Szczegóły dostępne na naszej stronie. Zapraszamy!