Miejscowość, data. Zaświadczenie Potwierdzam możliwość

Transkrypt

Miejscowość, data. Zaświadczenie Potwierdzam możliwość
…................................................
Miejscowość, data.
Zaświadczenie
Potwierdzam możliwość zatrudnienia od dnia 1 września 2013
ucznia/uczennicy:……………………………………………………………………………
…………
w celu nauki zawodu – ……………………………...
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do szkolenia uczniów. Nauka zawodu odbywać się będzie
na podstawie umowy o pracę zawartej z pracownikiem młodocianym.
Nazwa zakładu: …....................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
Adres: …………………………………………………………………………….................
…................................................................................................................................................
………………………………………
pieczęć i podpis właściciela

Podobne dokumenty