K Oświaty 21_06_2011

Transkrypt

K Oświaty 21_06_2011
Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, z dnia 21.06.2011 r.
Listy obecności w załączeniu.
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu.
godz. 13.30 - posiedzenie komisji opuściła radna Renata Pilawa
ad.1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Jerzy Orszulak-otworzył
posiedzenie komisji i stwierdził, że obrady są prawomocne:
ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad.
ad.3. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Jerzy Orszulak- -poprosił
radnych o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania z zakresu
pomocy społecznej „Młoda mama chce kochać mądrzej” i oddał głos Pani Aleksandrze Stachowiak
kierownikowi MOPS w Lublińcu.
Pani Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- stwierdziła, że w związku z realizacją zadania
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – poprzez budowanie lokalnego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną w roku 2011 „Młoda mama chce kochać mądrzej” wspieranego w formie dotacji
celowej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej istnieje konieczność zatwierdzenia tegoż
zadania przez Radę Miejską.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Jerzy Orszulak- zapytał, czy
ktoś z zebranych ma pytania do projektu uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku
z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie Komisji nad projektem uchwał w sprawie
zatwierdzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Młoda mama chce kochać
mądrzej”
przebieg głosowanie
"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0
−quorum-
4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).
Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Jerzy Orszulak– stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał i zakończył posiedzenie komisji.
Przewodniczący Komisji
Jerzy Orszulak
Protokołowała
Andżelika Luba

Podobne dokumenty