SPIS TREŚCI i WSTĘP

Transkrypt

SPIS TREŚCI i WSTĘP
© Copyright by
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2014
Recenzenci Tomu:
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW)
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO)
Projekt okładki: Stanisław Stosiek
Skład osobowy kolegium redakcyjnego
serii Studia Antiquitatis Christianae
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW – Redaktor Naczelny
Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski SDB, prof. UKSW
Dr Karolina Kochańczyk-Bonińska
Dr Marta Przyszychowska
Ks. dr Tomasz Skibiński SAC
Dr Helena Karczewska
ISBN 978 – 83 – 65224 – 19 – 4 (wersja drukowana)
ISBN 978 – 83 – 65224 – 20 – 0 (wersja elektroniczna)
Skład tekstu:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (0-22) 561-89-23; fax (0-22) 561-89-11
e-mail: [email protected]
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
Druk i oprawa:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, (22) 843-08-79, tel./fax (22) 843-20-52
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie.................................................................................................. 7
ŚWIAT STAROŻYTNY
Andrzej Mrozek, Ugarit – religia małego miasta wpisana w kulturę regionu.................................................................................................... 13
Anna Garczewska, Regulacje prawne dotyczące magii w prawie rzymskim
od V w. p.n.e. do III w. n.e........................................................................... 29
Anna Tatarkiewicz, Ciąża, poród i połóg pod opieką rzymskich bogów������ 57
Henryk Kowalski, Greckie, rzymskie i wschodnie rytuały w kulcie Kybele
(Magna Mater) w Rzymie............................................................................ 71
Katarzyna Kuszewska, Rzymskie boginie agrarne......................................... 85
RELIGIE MONOTEISTYCZNE
Ks. Leszek Misiarczyk, Wierność tradycji i ewolucja w judaizmie antycznym: od pluralizmu religijnego do dominacji judaizmu rabinicznego po
90 r. po Chr.................................................................................................. 99
Andrzej Mrozek, Bożena Prochwicz-Studnicka, Marta Teperska-Klasińska, Motyw jaskini w tradycjach religijnych judaizmu, chrześcijaństwa
i islamu........................................................................................................ 111
Marcin Perłowski, Pierwszy krytyk „Proroka”. Kontestacja prorockiego
daru Mahometa w pismach św. Jana Damasceńskiego............................... 149
Ks. Tadeusz Kołosowski, Sens słów religio i religiosus w pismach Salwiana z Marsylii............................................................................................... 165
Ks. Tomasz Skibiński, Obraz Kościoła w Galicji w VI w. w świetle dzieł
Marcina z Bragi.......................................................................................... 175
6
SPIS TREŚCI
FILOZOFIA A RELIGIE
Dominika Budzanowska, Stoicki Bóg Marka Aureliusza............................... 191
Aneta Tylak, Obraz demiurga w Platońskim Timajosie i traktatach Corpus
Hermeticum................................................................................................ 211
Zbigniew Kadłubek, Eurypidejska koncepcja religii ..................................... 223
Beata Fijołek, Filozoficzne spotkanie chrześcijaństwa i judaizmu: wpływ
myśli Mojżesza Majmonidesa na późniejszych filozofów......................... 233
BAŁKANY
Patryk Bukowski, Na styku wielkich religii. Przyczyny i konsekwencje
mozaiki religijnej w regionie Bałkanów..................................................... 251
Michał Rulski, Wpływ polityzacji religii na radykalizację postaw społeczno-politycznych w Bośni i Hercegowinie podczas upadku II Jugosławii........................................................................................................... 273

Podobne dokumenty