Czas na staż

Komentarze

Transkrypt

Czas na staż
Rozwiązania informatyczne
Czas na staż
W A R T O ŚĆ P R O J E K T U :
788 118,75 PLN
WKŁAD BUDŻETU
M I A ST A:
39 405,94 PLN
W Y SO K O ŚĆ
D O F I NA N SO W A N I A :
748 712,81 PLN
R e g i o n a ln y P r o g r a m
Operacyjny
Województwa KujawskoP o m o r s k ie g o n a l a t a
2014-2020
P o d d z ia ł a n i e 1 0 . 2 . 3
K s z t a ł c e n ie z a w o d o w e
TERMIN REALIZACJI:
2016
Celem projektu jest podniesienie poziomu
dostosowania kompetencji zawodowych uczniów
do wymogów rynku pracy i zwiększenie zdolności
do zatrudnienia.
Wsparciem objętych zostało 260 uczennic i uczniów
z sześciu bydgoskich szkół zawodowych:
- Zespołu Szkół Samochodowych,
- Zespołu Szkół Drzewnych,
- Zespołu Szkół nr 12,
- Zespołu Szkół Handlowych,
- Zespołu Szkół nr 1,
- Zespołu Szkół Chemicznych,
którzy odbyli staże i praktyki zawodowe w
wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w ponad 90
przedsiębiorstwach.
Staże realizowane były w zawodach:
- technik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- fototechnik,
- technik analityk,
- technik ochrony środowiska,
- technik obsługi turystycznej,
- technik technologii odzieży,
- technik organizacji reklamy,
- technik eksploatacji portów i terminali,
- technik handlowiec,
- technik technologii drewna,
- stolarz,
- technik hodowca koni,
- technik usług fryzjerskich,
- fryzjer,
- technik elektryk,
- technik energetyk.
Uczestnictwo w stażach i praktykach pozwoliło uczniom na podniesienie kompetencji zawodowych,
zdobycie doświadczenia zawodowego. Ułatwiło również wejście na rynek pracy i wybór dalszej drogi
zawodowej lub edukacyjnej.
Kontakt:
Wydział Funduszy Europejskich
tel. 52 58 58 091
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

Podobne dokumenty