Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament

Transkrypt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament WdraŜania Programów Rozwojowych
Lista projektów, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Edukacja rozwojowa
2011” ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej
oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
Lp.
Nr wniosku
projektowego
Nazwa podmiotu
Tytuł projektu
Kwota
dofinanso
wania
Zadanie I Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej skierowane do szerokiej publiczności
organizacje pozarządowe
1
984/2011
Salezjański Wolontariat Misyjny
- Młodzi Światu
Kierunek Afryka - PilotaŜowy program zajęć
dla młodzieŜy na edukacyjnej mapie Afryki
98 585
2
997/2011
Fundacja Pokolenia
Globalny zawrót głowy
52 450
3
918/2011
Salezjański Wolontariat Misyjny
- Młodzi Światu
Media dla globalnego rozwoju
94 390
4
803/2011
Polska Akcja Humanitarna
Lokalnie na rzecz mieszkańców krajów
Południa
98 100
jednostki samorządu terytorialnego
5
849/2011
GMINA MIASTO SIERADZ
Tydzień Edukacji Globalnej w Sieradzu
68 920
Zadanie II Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej o charakterze systemowym
organizacje pozarządowe
6
920/2011
Instytut Globalnej
Odpowiedzialności
Potrzebujemy naszej ziemi! - stworzenie i
upowszechnienie narzędzi edukacyjnych dla
nauczycieli, wykładowców i organizacji
pozarządowych w Polsce na temat wpływu
dostępu do ziemi na suwerenność
Ŝywnościową i moŜliwości rozwoju w krajach
Południa
7
821/2011
Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej
Edukacja globalna z klasą
108 985
8
954/2011
Fundacja Kultury
Chrześcijańskiej ZNAK
Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia
edukacyjne dla nauczycieli i młodzieŜy
108 930
9
960/2011
Fundacja "Afryka Inaczej"
Czy Afryka jest krajem? Podręcznik nie tylko
dla nauczycieli geografii i historii.
67 848
108 290
instytucje naukowe
10
850/2011
Katedra Języków i Kultur Afryki,
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytetu Warszawskiego
Gry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu
międzykulturowego w edukacji
wczesnoszkolnej
81 472
Zadanie III Współfinansowanie projektów w dziedzinie edukacji rozwojowej dofinansowanych ze źródeł
innych niŜ budŜet RP (w szczególności ze środków KE)
organizacje pozarządowe
11
12
13
14
780/2011
Salezjański Wolontariat Misyjny
- Młodzi Światu
Glocal Tour
70 000
833/2011
Związek Stowarzyszeń Polska
Zielona Sieć
Kampania WYśYWIĆ ŚWIAT upowszechnianie wiedzy na temat głodu na
świecie i suwerenności Ŝywnościowej
69 110
881/2011
Polska Akcja Humanitarna
Działaj lokalnie na rzecz globalnych zmian zaangaŜowanie szkół w działania lokalne na
rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu oraz
przeciwdziałania zmianom klimatycznym
58 170
987/2011
Stowarzyszenie Doradców
Gospodarczych Pro-Akademia
Zwiększenie świadomości polskiego
społeczeństwa w zakresie wpływu Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej na sytuację
społeczno-ekonomiczną Afryki
Subsaharyjskiej
69 750
Zadanie IV Festiwal filmów o tematyce rozwojowej
organizacje pozarządowe
15
835/2011
Fundacja Mediów Społecznie
ZaangaŜowanych - HumanDoc
II Międzynarodowy Festiwal Filmowy
HumanDOC "Globalny rozwój w kinie"
Łącznie
200 000
1 355 000

Podobne dokumenty