EGZAMIN DYPLOMOWY Student powinien złożyć w Dziekanacie

Transkrypt

EGZAMIN DYPLOMOWY Student powinien złożyć w Dziekanacie
EGZAMIN DYPLOMOWY
Przed przystąpieniem do egzaminu należy dokonać następujących formalności :
Student powinien złożyć w Dziekanacie najpóźniej 10 DNI przed
wyznaczonym terminem obrony:
1.
Indeks (po dokładnym sprawdzeniu, czy są zaliczone poszczególne semestry, czy zostały odnotowane wszystkie
obowiązujące praktyki). Sprawdzenie zgodności wszystkich wpisów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć z
wpisami w USOS.
Kartę egzaminacyjną z ostatniego semestru studiów.
Zgodnie z regulaminem studiów - § 22 pkt. 3 „student składa pracę dyplomową inżynierską w Dziekanacie w
terminie czterech tygodni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych” tj. do 31 stycznia studia inżynierskie i do
30 czerwca studia magisterskie.
Student kończący studia zobowiązany jest:
a) do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej w postaci trzech egzemplarzy oprawionego
dwustronnego wydruku komputerowego i 1 szt. płyty CD. Jeden egzemplarz pracy powinien być zszyty
nicią lub zbindowany i oprawiony w cienką oprawę. Na stronie tytułowej egzemplarza zbindowanego
pracy, winna być naniesiona akceptacja i podpis Promotora.
Do każdego egzemplarza pracy utrwalonego w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci elektronicznej
student dołącza streszczenie (abstrakt) w języku polskim i angielskim – sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 2/2010 (przed spisem treści)
Praca oraz streszczenie (abstrakt), w postaci określonej załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w wersji
elektronicznej, powinny być zapisane w formacie „PDF” i scalone w jednym pliku.
Student składając w dziekanacie pracę dyplomową w postaci wydruku komputerowego zobowiązany
jest do równoczesnego wprowadzenia do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz do
przesłania pocztą elektroniczną /do dziekanatu / pracy w formacie Word.
a) elektronicznej wersji pracy dyplomowej w formacie „PDF”,
b) streszczenia pracy i słów kluczowych - w języku polskim oraz tytułu pracy w języku angielskim.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwę utworzonego pliku pdf należy zapisać według następującej reguły:
Znak wydziału (literka A) - znak pracy dyplomowej (M- magisterka, I-inżynierska) - nr indeksu-nazwisko-imię
(bez polskich znaków). Przykład: A-I-12345-kowalski-jan.pdf Nazwa pliku nie może zawierać spacji.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Deklarację wyboru przedmiotu do zdawania w czasie egzaminu dyplomowego (patrz Regulamin).
Dotyczy studiów inżynierskich.
Oświadczenie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 2/2010).
Oświadczenie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/2004).
Oświadczenie (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2011).
Kartę obiegową.
Kartę z indywidualnymi osiągnięciami podczas studiów.
Sześć fotografii formatu 45x65 mm.
Dowód opłaty za dyplom 60 zł (kwit z Kasy Uczelni lub przelew bankowy na nr konta 22 1060 0135 1100 0009
9990 0602).
Ankiety – „Ocena Studiowania” oraz „Badanie losów absolwenta”(do odebrania w Dziekanacie).
Umowę licencyjną w dwóch egzemplarzach (Załącznik nr 3 lub 4) do Zarządzenia Rektora nr 2/2010.
Formularz z danymi osobowymi.
Wszystkie druki są do pobrania na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
www.wipie.ur.krakow.pl Zakładka: studenci / dziekanat / druki do pobrania
Osoby, które będą chciały otrzymać odpis dyplomu w języku obcym muszą złożyć
w dziekanacie wniosek o wypisanie takiego dokumentu do miesiąca czasu po obronie pracy dyplomowej - załączając
równocześnie dodatkowe zdjęcie oraz dowód wpłaty 40 zł (kwit z Kasy Uczelni lub przelew bankowy

Podobne dokumenty