metalowa Kaplama

Komentarze

Transkrypt

metalowa Kaplama
Instrukcja obsługi i montażu
Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego
Használati és szerelési utasítás
Indukciós üvegkerámia-főzőtér
Návod k použití a montáži
Indukční a sklokeramické varné desky
Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης
Επαγωγικό υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
Kullanım ve Montaj Talimatı
Endüksiyon Cam Seramik Ocağı
227709 Q91
PL
PL ................................................................... 2
Tu znajdą Państwo...
HU ................................................................ 18
Przeczytajcie Państwo dokładnie informacje znajdujące się w
tym zeszycie, zanim zaczniecie używać niniejszą płytę
kuchenną. Znajdziecie tu Państwo ważne wskazówki związane z
Państwa bezpieczeństwem, z użytkowaniem, utrzymaniem i
konserwacją urządzenia, aby mogli się Państwo z niego jak
najdłużej cieszyć.
W razie nastąpienia usterki, przejrzyjcie Państwo najpierw
rozdział „Co robić w razie problemów ?“. Niewielkie zakłócenia
mogą Państwo często usunąć samodzielnie i zaoszczędzić
poprzez to niepotrzebne koszty serwisu.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. Dla
informacji i bezpieczeństwa proszę przekazać instrukcję obsługi i
montażu jej nowym właścicielom.
CZ................................................................. 34
GR ................................................................ 50
TR................................................................. 66
Usuwanie materiałów
opakowaniowych
Opakowania służące do transportu urządzenia należy usuwać w
miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego
oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.
Usuwanie starych urządzeń
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu
surowców
wtórnych
zajmującego
się
złomowanym
sprzętem
elektrycznym
i
elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Stosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Płytę kuchenną należy używać wyłącznie do przygotowywania
potraw w gospodarstwie domowym. Urządzenia wolno używać
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie pod nadzorem.
Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa....................................................
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania ...............................
Dotyczące płyty kuchennej .....................................................
Dotyczące osób ......................................................................
3
3
3
3
Opis urządzenia........................................................................ 4
Obsługa za pomocą przycisków sensorowych ....................... 4
Obsługa..................................................................................... 5
Płyta kuchenna ....................................................................... 5
Funkcja wykrywania obecności naczynia .............................. 5
Ograniczenie czasu grzania.................................................... 5
Pozostałe funkcje.................................................................... 5
Ochrona przed przegrzaniem (indukcja)................................. 5
Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków ....................... 6
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii .......................... 6
Poziomy grzania ..................................................................... 6
Wskaźnik ciepła pozostałego.................................................. 6
Uruchomienie przycisków ....................................................... 7
Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej ............................ 7
Wyłączenie strefy grzejnej ...................................................... 7
Wyłączenie płyty kuchennej.................................................... 7
Funkcja STOP ........................................................................ 8
Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci .................... 8
Automatyczne wyłączanie (Timer) ......................................... 9
Minutnik (zegar do gotowania jajek) ...................................... 9
Przyspieszenie początkowego gotowania ........................... 10
Funkcja podtrzymywania ciepła ........................................... 11
Stopień Power (strefy grzejne z P) ...................................... 11
Powermanagement............................................................... 11
Czyszczenie i konserwacja ................................................... 12
Ceramiczna płyta kuchenna.................................................. 12
Specjalne zanieczyszczenia ................................................. 12
Usuwanie usterek................................................................... 13
Instrukcja montażu ................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych .................................................................
Montaż ..................................................................................
Wentylacja ............................................................................
Przyłączenie elektryczne ......................................................
Dane techniczne ...................................................................
Uruchomienie........................................................................
2
14
14
14
14
16
17
17
PL
Wskazówki bezpieczeństwa
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania
Wskazówki bezpieczeństwa
• Urządzenia są budowane według odnośnych regulacji
dotyczących bezpieczeństwa.
• Podłączenie do sieci, konserwację i reparację urządzeń może
przeprowadzać jedynie autoryzowany specjalista według
obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prace
wykonywane
nieodpowiednio
narażają
Państwa
bezpieczeństwo.
Dotyczące płyty kuchennej
• Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki
poziom grzania, nie należy używać płyty indukcyjnej bez
nadzoru!
• Podczas gotowania należy uwzględnić dużą prędkość
nagrzewania się stref grzejnych. Proszę unikać gotowania
pustych garnków, ponieważ może to spowodować
niebezpieczeństwo przegrzania się garnków!
• Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych
garnków i patelni.
• Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do
gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie
wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia
zarówno garnka, jaki i kuchenki. Producent nie bierze
odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia!
• Po zakończeniu gotowania odłączyć strefę grzejną za pomocą
przycisku minus.
• Tłuszcze i oleje ogrzane na zbyt wysoką temperaturę mogą się
łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy
przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i
olei nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i
wyłączyć strefę grzejną.
• Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna.
Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów
na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie
udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty
kuchennej.
• W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń
powierzchni
ceramicznej,
istnieje
niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast
wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik
w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi
klienta.
• Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia
się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć
bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis
obsługi klienta.
• Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa
domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć
styczności z gorącymi strefami grzejnymi.
• Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca
do odkładania przedmiotów!
• Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw
sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej
wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa
sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające
duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast – jeszcze w
gorącym stanie – podważyć z powierzchni płyty kuchennej
specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć
uszkodzeń.
• Na powierzchni płyty kuchennej nie można pozostawiać
przedmiotów metalowych, (np. naczynia kuchenne, sztućce...),
ponieważ mogą się one zbytnio nagrzać. Niebezpieczeństwo
poparzenia!
• Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych
łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów
łatwo
odkształcających się.
• Należy mieć na uwadze, że przedmioty metalowe, które
noszone są na ciele, mogą się zbytnio nagrzać, gdy znajdą się
w pobliżu płyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczeństwo
poparzenia.
Nie dotyczy to przedmiotów, które nie wykazują cech
magnetycznych (np. złote lub srebrne pierścionki).
• W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych
puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na
strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich
pęknięcie!
• Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości,
ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać
rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść
żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski
sensorowe!
Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte
przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz.
• Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków
sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się
automatycznie.
• Duże garnki w miarę możliwości należy ustawiać w tylnych
strefach grzejnych, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania
przycisków dotykowych (przegrzanie panelu dotykowego
Touch-Control; sygnalizacja błędu ER21).
• Jeżeli w domu obecne są zwierzęta domowe, które mogłyby
dostać się do płyty kuchennej, wówczas należy aktywować
zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci.
• Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza,
wówczas nie można używać płyty indukcyjnej.
Dotyczące osób
• Urządzenie to nie powinno być stosowane przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych, bądź przez osoby nie
posiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba
że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące
sposobu korzystania z urządzenia.
Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Uwaga:
Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze
bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci należy trzymać w
bezpiecznej odległości od urządzenia.
• Osoby z rozrusznikami serca lub z wszczepionymi pompkami
insuliny muszą się upewnić, że praca ich implantatów nie
zostanie zakłócona poprzez płytę indukcyjną (obszar
częstotliwości płyty indukcyjnej wynosi 20-50 kHz).
3
PL
Opis urządzenia
O
p
is
u
r
z
ą
d
z
e
n
i
a
Wzór może odbiegać od ilustracji.
1. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po lewej stronie
2. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po lewej stronie
3. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po prawej stronie
4. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po prawej stronie
5. Pole obsługi Touch-Control
Przycisk włącz/wyłącz
(13)
Za pomocą tego przycisku zostaje włączona/wyłączona cała
płyta kuchenna. Przycisk ten jest tak jakby głównym włącznikiem.
Przycisk wyboru/plus, np. przednia po lewej stronie
(10)
Przez naciśnięcie jednego z dostępnych przycisków wyboru/ plus
zostaje wybrana jedna ze stref grzejnych a poziom gotowania
zwiększony.
6. Ceramiczna płyta kuchenna
7. Przycisk STOP
8. Przycisk Power
9. Wskaźnik poziomów grzania
10. Przycisk wyboru/ plus
11. Przycisk minus (zmniejszyć)
12. Przycisk timera
13. Przycisk włącz/wyłącz
14. Lampka kontrolna/ automatyczne wyłączanie
15. Symbol przyporządkowania położenia strefy grzejnej na
kuchennej płycie ceramicznej
16. Lampka kontrolna przyporządkowująca położenie strefy
grzejnej na kuchennej płycie ceramicznej
17. Lampka gotowości płytki grzewczej
Obsługa za pomocą przycisków
sensorowych
Obsługa płyty ze szkła ceramicznego odbywa się za pomocą
przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe
funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko
dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. Każde
prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone krótkim
sygnałem dźwiękowym. W dalszej części niniejszej instrukcji
obsługi pojęcie przycisk sensorowy Touch Control zostanie
uproszczone do „przycisk“.
4
Przycisk minus
(11)
Za pomocą przycisku minus ustawienie może zostać zmniejszone.
Wskaźnik poziomów gotowania
(9)
Wskaźnik poziomów gotowania pokazuje wybrany poziom
gotowania lub:
H..............Ciepło pozostałe
A..............Automatyka przyspieszenia początkowego gotowania
STOP ......Funkcja stop
ER03 .......Sygnalizacja błędu
W momencie zaświecenia się lampki oznaczającej gotowość
do pracy, można wybrać strefę grzejną.
Przycisk Power
(8)
Włączenie funkcji Power
indukcyjnych stref grzejnych.
powoduje
zwiększenie
mocy
Przycisk STOP
(7)
Proces gotowania może zostać w każdej chwili przerwany za
pomocą funkcji STOP.
Przycisk timera
(12)
W celu zwiększania czasu gotowaniu przy automatycznym
wyłączaniu (za pomocą timera).
PL
Obsługa
Płyta kuchenna
Ograniczenie czasu grzania
Powierzchnia do gotowania wyposażona jest w indukcyjną płytę
grzejną. Cewka indukcyjna umieszczona pod powierzchnią płyty
ze
szkła
ceramicznego
wytwarza
zmienne
pole
elektromagnetyczne, które przenika przez szkło ceramiczne i w
dnie naczyń indukuje wytwarzający ciepło prąd.
W przypadku płyty indukcyjnej ciepło nie jest przenoszone z
elementu grzewczego poprzez naczynie do mającej gotować się
potrawy, lecz potrzebne ciepło wytwarzane jest za pomocą
prądów indukcyjnych bezpośrednio w naczyniu.
Indukcyjna płyta kuchenna posiada funkcję automatycznego
ograniczenia czasu grzania.
Możliwość ciągłego użytkowania każdej strefy grzejnej zależy od
wybranego poziomu grzania (zob. tabelka).
Warunkiem jest brak zmiany ustawień podczas pracy strefy
grzejnej.
Gdy zadziała funkcja ograniczenia czasu grzania, rozlegnie się
krótki sygnał dźwiękowy, strefa zostanie odłączona, a na
wskaźniku pojawi się literka H.
Funkcja automatycznego wyłączenia ma pierwszeństwo przed
ograniczeniem czasu grzania. Oznacza to, że strefa grzejna
zostanie wyłączona dopiero wtedy, gdy upłynie ustawiony czas
automatycznego wyłączenia (np. możliwe jest automatyczne
wyłączenie po 99 minutach przy ustawionym poziomie grzania
9).
Obsługa
Zalety płyty indukcyjnej
– energooszczędny sposób gotowania dzięki bezpośredniemu
przekazywaniu energii do garnka (konieczne są odpowiednie
garnki z magnetycznego materiału)
– podwyższone
bezpieczeństwo,
ponieważ
energia
przekazywana jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje postawiony
na strefę grzejną
– wysoka skuteczność przekazywania energii pomiędzy
indukcyjną strefą grzejną a dnem garnka
– duża prędkość nagrzewania
– niebezpieczeństwo przypalenia jest niskie, ponieważ
powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie poprzez
dno garnka i dlatego potrawy, które wykipiały nie przypalają
się
– szybka, precyzyjna regulacja dopływu energii
Ustawiony poziom
grzania
Ograniczenie czasu grzania
w godzinach
2
1, 2
6
3, 4
5
5
4
6, 7, 8, 9
1,5
Funkcja wykrywania obecności naczynia
Pozostałe funkcje
Jeżeli na włączoną strefę grzejną nie został postawiony żaden
garnek lub jest on zbyt mały, wówczas nie odbywa się
przekazywanie energii. Wskazuje na to migająca litera
na
wskaźniku poziomu grzania.
Jeśli na strefę grzejną zostanie postawiony właściwy garnek,
wówczas włączy się ustawiony poziom grzania a wskaźnik się
zaświeci. Zdjęcie garnka z płyty spowoduje przerwanie dopływu
energii i wyświetlenie na wskaźniku poziomu grzania migającej
litery .
W przypadku, gdy na płytę postawione zostaną mniejsze garnki
lub patelnie, których obecność jednakże zostanie wykryta,
zostanie przekazane do nich dokładnie tyle mocy, ile jest
potrzebne.
W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden
lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie
garnka na przyciskach dotykowych) nie nastąpi przełączenie.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka kontrolna
błędu ER03. Po upływie kilku sekund płyta zostanie odłączona.
Z przycisków dotykowych należy usunąć wszystkie przedmioty.
Granice rozpoznawania obecności i wielkości garnka
Średnica stref grzejnych
(mm)
Minimalna średnica dna
garnka (mm)
160
90
180
90
210
120
230
120
250
160
Ochrona przed przegrzaniem (indukcja)
Jeżeli płyta kuchenna pracuje przed dłuższy czas z
wykorzystaniem jej pełnej mocy, może się zdarzyć, że przy
wysokiej temperaturze panującej w pomieszczeniu elektronika
płyty nie będzie chłodzona w wystarczającym stopniu.
Moc strefy grzejnej będzie się zmniejszać samoczynnie w celu
zapobieżenia przegrzaniu elektroniki.
Jeśli pomimo standardowego sposobu użytkowania płyty
kuchennej oraz normalnej temperatury pomieszczenia na
wyświetlaczu zacznie pojawiać się komunikat E2 lub ER21,
oznacza to, że chłodzenie nie jest najprawdopodobniej
wystarczające.
Przyczyną może być brak otworów wentylujących lub brak osłony
termicznej. Ewentualnie należy skontrolować urządzenie pod
kątem właściwego montażu.
W przypadku niektórych modeli płyty indukcyjnej minimalną
średnicę dna garnka odwzorowano w postaci kółek
umieszczonych na powierzchni strefy grzejnej.
5
PL
Obsługa
Wskazówki dotyczące odpowiednich
garnków
Garnek do gotowania używany na płycie indukcyjnej musi być
wykonany z metalu, posiadać właściwości magnetyczne i
dostateczną powierzchnię dna.
Należy stosować wyłącznie garnki z dnem przystosowanym
do gotowania indukcyjnego.
Odpowiednie naczynia do
gotowania
Nieodpowiednie naczynia
do gotowania
Naczynia emaliowane ze stali
z mocnym dnem
Naczynia do gotowania
z miedzi, ze stali
nierdzewnej, z aluminium,
Naczynia do gotowania z odlewu ze szkła żaroodpornego,
stali z emaliowanym dnem
z żaroodpornego drewna i
ceramiki, względnie
Naczynia do gotowania ze stali z terrakoty
nierdzewnej wielowarstwowej,
z nierdzewnej stali ferrytowej,
względnie z aluminium ze
specjalnym dnem
Zdatność naczynia do gotowania na płycie ceramicznej
mogą Państwo stwierdzić w następujący sposób
Należy przeprowadzić następujący test magnetyczny lub
upewnić się, że garnek posiada oznaczenie zdatności do
gotowania z wykorzystaniem prądu indukcyjnego.
Test magnetyczny:
Proszę zbliżyć magnez do dna garnka. Jeżeli zostanie on
przyciągnięty, garnek nadaje się do gotowania na płycie
indukcyjnej.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Poniżej
zamieszczono
szereg
istotnych
wskazówek
informujących o efektywnym i energooszczędnym sposobie
użytkowania płyty indukcyjnej oraz naczyń.
• Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica
strefy grzejnej.
• Przy zakupie garnków należy zwracać uwagę na fakt, że
producent często podaje górną średnicę garnka. Jest ona
często większa niż średnica dna.
• Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki
zamkniętej przestrzeni do gotowania i wysokiemu ciśnieniu.
Krótki czas gotowania zapobiega utracie witamin.
• Należy zawsze upewnić się, że w szybkowarze znajduje się
odpowiednia ilość cieczy, ponieważ w razie wygotowania,
wskutek przegrzania uszkodzeniu może ulec zarówno strefa
grzejna, jak i garnek.
• W miarę możliwości do garnków należy stosować zawsze
dopasowane pokrywki.
• Wielkość garnka należy dobrać do ilości przygotowywanej
potrawy. Duży garnek wypełniony w niewielkim stopniu
wymaga wiele energii.
Poziomy grzania
Moc grzewcza stref grzejnych może zostać ustawiona na jeden
z wielu poziomów. W tabeli można znaleźć przykłady
zastosowania poszczególnych poziomów.
Poziom grzania
0
3
4-5
nieprawidłowo
nieprawidłowo
Wyłączenie, wykorzystanie ciepła
nagrzanej płyty
Funkcja podtrzymywania ciepła
1-2
Informacja:
W trakcie użytkowania garnków niektórych producentów, które
są przeznaczone do gotowania na płycie indukcyjnej, mogą
pojawiać się specyficzne odgłosy uwarunkowane konstrukcją
tych naczyń.
Przeznaczenie
6
7-8
Utrzymywanie ciepła dla małych ilości
(najmniejsza moc)
Utrzymywanie ciepła
Utrzymywanie ciepła większych ilości,
dalsze smażenie większych kawałków
Smażenie, przygotowywanie zasmażki
Smażenie
9
Podgotowywanie, podsmażanie,
smażenie
P
Funkcja Power (największa moc)
W przypadku garnków bez pokrywki należy ewentualnie wybrać
wyższy poziom grzania.
Wskaźnik ciepła pozostałego
Nieprawidłowo: dno naczynia jest wypukłe. Elektroniczny układ
sterowania nie jest w stanie prawidłowo odczytać temperatury.
optymalne
Prawidłowo: właściwe naczynie do gotowania!
6
Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła
pozostałego H.
Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu, można jeszcze
wykorzystać pozostałą energię do topienia i utrzymywania ciepła
potraw.
Po wygaśnięciu litery H strefa grzejna może pozostawać jeszcze
gorąca. Występuje niebezpieczeństwo poparzenia!
W przypadku indukcyjnej strefy grzejnej ceramika szklana nie
nagrzewa się bezpośrednio, lecz jest podgrzewana jedynie
poprzez ciepło zwrócone przez naczynie.
PL
Obsługa
Uruchomienie przycisków
W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego
przycisku (przycisku wyboru) a następnie uruchomienie kolejnego przycisku.
Uruchomienie kolejnego przycisku musi zostać wykonane z zasady w
przeciągu 10 sekund, w innym wypadku wszelkie ustawienia znikną.
Na przyciski plus i minus można naciskać pojedynczo lub trzymać na nich
palec bez odrywania.
Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej
1. Przycisk włącz/wyłącz
należy uruchamiać tak długo, aż wskaźnik
poziomów gotowania zacznie wskazywać 0. Punkty gotowości migają.
Sterowanie jest gotowe do użytku.
przednia po lewej
2. Następnie nacisnąć przycisk wyboru/plus (np.
stronie). Punkt gotowości wybranej strefy grzejnej świeci się.
odpowiedni do używania
na płytach indukcyjnych
Przyciski wyboru/plus
Lampka sygnalizująca
gotowość do pracy
należy
3. Za pomocą przycisku wyboru/plus lub przycisku minus
wybrać dowolny stopień gotowania.
Przez naciśnięcie przycisku wyboru/plus włączony zostanie poziom
gotowania 1, przycisku minus włączony zostanie poziom gotowania 9.
4. Następnie należy od razu postawić na strefę grzejną odpowiedni i
przeznaczony do płyt indukcyjnych garnek. Układ rozpoznawania
obecności i wielkości garnka włączy cewkę indukcyjną. Naczynie
zostanie podgrzane.
Dopóki na strefę grzejną nie zostanie postawiony żaden metalowy
garnek, wskaźnik będzie pokazywał na przemian nastawiony poziom
grzania oraz symbol .
Pozostawiona bez garnka strefa grzejna wyłączy się ze względów
bezpieczeństwa po 10 minutach. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, należy przeczytać rozdział „Funkcja wykrywania obecności
naczynia”.
Aby móc jednocześnie gotować na pozostałych strefach grzejnych, należy
powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4.
Wyłączenie strefy grzejnej
5. Stopień gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu
należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru strefy grzejnej.
6. a) Naciskać na przycisk minus
wskaźniku stopnia gotowania 0 lub
do momentu pojawienia się na
i przycisk
6. b) nacisnąć jeden raz jednocześnie na przycisk minus
wyboru/plus. Strefa grzejna zostanie natychmiastowo wyłączona z
każdego poziomu gotowania, lub
. Cała płyta kuchenna
6. c) przycisnąć przycisk włącz/wyłącz
zostanie wyłączona (wszystkie strefy grzejne zostaną wyłączone).
Wyłączenie płyty kuchennej
7. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz
. Płyta kuchenna
zostanie całkowicie wyłączona, niezależnie od wcześniejszych ustawień.
7
PL
Obsługa
Funkcja STOP
Proces gotowania może zostać przerwany na krótko za pomocą funkcji STOP, np.
gdy dzwoni dzwonek. Aby móc kontynuować gotowanie na tych samych
poziomach grzania, należy wyłączyć funkcję STOP. Jeśli został nastawiony Timer,
to zostanie on na krótko wstrzymany, po czym nadal będzie mógł pracować.
Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta dostępna jest jedynie przez
10 minut. Po tym czasie płyta kuchenna zostanie wyłączona.
1. Garnki kuchenne stoją na strefach grzejnych i odpowiednie stopnie
gotowania są nastawione.
2. Uruchomić przycisk STOP . W miejsce wybranych stopni gotowania
zapalają się jedna po drugiej litery S-T-O-P.
3. Przerwanie procesu gotowania zostanie zakończone poprzez naciśnięcie
przycisku STOP
i następnie przez naciśnięcie innego dowolnego
przycisku (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz).
Uruchomienie drugiego przycisku musi nastąpić w przeciągu 10 sekund,
w innym wypadku płyta kuchenna zostanie wyłączona.
Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci
Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci pozwala uniemożliwić
pożądane lub niepożądane włączenie płyty kuchennej przez dzieci. W tym
celu zablokowane zostaje całe sterowanie.
Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi
1. Uruchomić przycisk włącz/wyłącz
kuchennej.
w celu włączenia płyty
2. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus
przodu z prawej strony
.
i wyboru/ plus z
w
3. Następnie przycisnąć wyboru/ plus z przodu z prawej strony
celu aktywowania zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Na
wskaźnikach stopni gotowania pojawi się litera L dla Child-Lock; całe
sterowanie jest zablokowane i płyta kuchenna wyłączy się samoczynnie.
Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci
4. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz
.
5. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus
przodu z prawej strony
.
i wyboru/ plus z
w celu wyłączenia
6. Następnie przycisnąć przycisk minus
zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Litera L zgaśnie.
Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci w celu
gotowania
Warunek: zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci zostało włączone
według wskazówek z punktów od 1 do 3.
• Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz
.
• Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus
i wyboru/ plus z
.
przodu z prawej strony
Teraz użytkownik może włączyć daną strefę grzejną (w tam celu wybrać
strefę grzejną i nastawić poziom gotowania).
Po wyłączeniu płyty kuchennej zabezpieczenie przed włączeniem przez
dzieci jest nadal aktywne (włączone).
Wskazówka
W razie awarii prądu włączone zabezpieczenie przed włączeniem przez
dzieci zostanie zniesione (dezaktywowane).
8
PL
Obsługa
Automatyczne wyłączanie (Timer)
Dzięki automatycznemu wyłączaniu każda włączona strefa grzejna zostanie
automatycznie wyłączona po upływie nastawionego czasu. Możliwe jest
nastawienie czasu gotowania od 01do 99 minut.
Przyciski wyboru/plus
1. Włączyć płytę kuchenną. Włączyć jedną lub więcej stref grzejnych i
wybrać dany poziom gotowania.
2. Nacisnąć przycisk wyboru/plus. Zaświeci się lampka oznaczająca
gotowość do pracy.
(w celu zwiększenia
3. Następnie za pomocą przycisku timera
czasu) wprowadzić czas gotowania.
Zaświeci się lampka kontrolna przyporządkowująca położenie strefy
grzejnej na kuchennej płycie ceramicznej.
W celu zmniejszenia nacisnąć przycisk minus
.
Ważne:
• lampki kontrolne Timera będą migać jedynie w przypadku, gdy strefy
grzejne zostały wcześniej włączone (stopień gotowania jest większy niż 0).
• W przypadku przycisku timera dane wskazywane są począwszy od 01, w
przypadku przycisku minus od 60.
i przycisku
• Poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku timera
minus
skasowane zostaną wcześniejsze ustawienia (00).
4. W celu zaprogramowania automatycznego wyłączania dla kolejnej strefy
naciskać tak długo, aż zaświeci
gotowania, należy przycisk timera
się lampka kontrolna oznaczająca przyporządkowanie położenia strefy
gotowania na płycie grzewczej.
Lampka kontrolna Timera
Lampka kontrolna oznaczająca
gotowość do pracy
5. Po upływie nastawionego czasu, strefa grzejna zostanie automatycznie
wyłączona. Zabrzmi też ograniczony czasowo sygnał dźwiękowy, który
można przerwać naciskając na dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku
włącz/wyłącz).
Wskazówki
• Aby móc sprawdzić ile nastawionego czasu upłynęło (automatyczne
do momentu, gdy
wyłączanie) należy naciskać na przycisk timera
lampka kontrolna timera wybranej strefy grzejnej zacznie migać.
Nastawione dane mogą zostać wówczas odczytane lub zmienione.
• Przedwczesne skasowanie nastawionej funkcji automatycznego
wyłączania: Wybrać odpowiednią strefę grzejną (lampka kontrolna Timera
zacznie migać) i przycisnąć jednocześnie jednokrotnie przycisk timera
oraz przycisk minus
.
Minutnik (zegar do gotowania jajek)
1. Włączyć płytę kuchenną.
2. Następnie od razu należy nacisnąć na przycisku timera
aktywować minutnik.
3. Za pomocą przycisku minus
czas w minutach.
lub przycisku timera
, aby
ustawić
4. Po upływie nastawionego czasu, zabrzmi ograniczony czasowo sygnał
dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolny przycisk (z
wyjątkiem przycisku wyłącz).
Informacja:
• Funkcję minutnika można zastosować również wtedy, gdy płyta
ceramiczna nie jest używana do gotowania.
powoduje
• Wyłączenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz
wyłączenie również minutnika.
9
PL
Obsługa
Przyspieszenie początkowego gotowania
W trybie zagotowywania automatycznego podgrzewanie rozpoczyna się od
poziomu 9. Po określonym czasie stopień gotowania zostaje automatycznie
zmniejszony i ustawiony na jednym z niższych poziomów (od 1 do 8).
Podczas użytkowania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania musi
zostać wybrany poziom gotowania, na którym gotowanie potrawy będzie
kontynuowane po zakończeniu przyspieszenia początkowego gotowania.
Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania nadaje się do gotowania
potraw, które stawia się do gotowania w stanie zimnym, które można
podgrzać przy użyciu dużej mocy i których nie musi się później stale
obserwować po powrocie do gotowania na niższym stopniu (np. gotowanie
mięsa na zupę).
1. Należy włączyć daną strefę grzejną. Punkt gotowości wybranej strefy
grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić
przycisk wyboru/plus strefy grzejnej.
2. Ustawić poziom gotowania 9. Powtórne naciśnięcie na przycisk wyboru/
plus aktywuje funkcję przyspieszenia początkowego gotowania.
Wskaźnik poziomów grzania wskazuje na przemian A i 9.
należy wybrać odpowiedni
3. Następnie za pomocą przycisku minus
niższy stopień gotowania od 1do 8.
Litera A i wybrany stopień gotowania migają na przemian.
4. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania przebiega według
zaprogramowania. Po upływie określonego czasu (patrz tabelka)
gotowanie kontynuowane będzie na wcześniej nastawionym niższym
stopniu dalszego gotowania.
10
Ustawiona
stopień
gotowania
Przyspieszenie
początkowego gotowania
Czas (Min:Sek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:48
2:24
3:48
5:12
6:48
2:00
2:48
3:36
-
Wskazówki
• W trakcie używania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania
możliwe jest zwiększenie stopnia dalszego gotowania za pomocą
przycisku wyboru/plus. Naciśnięcie przycisku minus
powoduje
wyłączenie tej funkcji.
• Jeżeli po aktywacji funkcji przyspieszenia początkowego gotowania
zostanie wybrany stopień gotowania 9 i nie zostanie wybrany żaden niższy
stopień gotowania, to po 10 sekundach funkcja ta zostanie automatycznie
wyłączona i stopień gotowania pozostanie na poziomie 9.
PL
Obsługa
Funkcja podtrzymywania ciepła
Dzięki funkcji podtrzymywania ciepła
możliwe jest utrzymywania
gotowych już potraw w stanie ciepłym na danej strefie grzejnej. Strefa grzejna
pracuje na niskiej mocy.
1. Naczynie do gotowania postawione zostało na odpowiednią strefę
grzejną i stopień gotowania (np. 3) został wybrany.
trzymać
w celu zredukowania poziomu
2. Trzymać palec na przycisku minus
gotowania ( ... 3, 2, 1,
). Gdy pojawi się
należy przestać naciskać,
funkcja podtrzymywania ciepła jest włączona.
3. W celu wyłączenia tej funkcj, należy jeden raz przycisnąć przycisk
minus
(0).
Funkcja podtrzymywania ciepła dostępna jest przez 120 minut. Po upływie
tego czasu płyta kuchenna zostanie wyłączona.
Stopień Power
(strefy grzejne z P)
Dzieki funkcji Power indukcyjne strefy grzejne wyposażone zostają w
dodatkową moc. Możliwe jest zagotowanie dużej ilości wody w krótkim
czasie.
Stopień Power pracuje przez 10 minut, po czym następuje automatyczne
przełączenie na stopień gotowania 9.
1. Strefa grzejna musi być włączona. Punkt gotowości strefy grzejnej musi
sie świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru/
plus strefy grzejnej.
nacisnąć jeden raz w celu aktywowania funkcji
2. Przycisk Power
Power. Wskaźnik stopnia gotowania pokazuje wówczas literę P.
3. Po 10 minutach stopień Power zostanie automatycznie wyłączony. Liera
P zgaśnie i nastąpi automatyczne przełączenie na stopień gotowania 9.
Wskazówka:
W celu przedwczesnego wyłączenia stopnia Power należy uruchomić
przycisk minus
lub przycisk Power .
Powermanagement
Moduły (Powermanagement)
Uwarunkowanie techniczne sprawia, że każdorazowo dwie strefy grzejne
połączone są ze sobą i tworzą jeden moduł oraz dysponują maxsymalną
mocą.
Jeżeli ten obszar mocy zostanie przekroczony przy włączeniu wysokiego
stopnia gotowania lub stopnia Power, to wówczas Powermenagement
redukuje stopień gotowania przynależnej strefy grzejnej danego modułu.
Najpierw wskaźnik strefy grzejnej miga, a następnie pokazywany jest stale
maksymalnie możliwy stopień gotowania.
11
PL
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
• Przed czyszczeniem płyty kuchennej należy wyłączyć ją z
prądu i zostawić, aby wystygła.
• Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić przy
pomocy urządzenia do czyszczenia parą wodną lub innego
urządzenia tego typu!
• Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na to, że
przycisk włącz/wyłącz może zostać jedynie ostrożnie i krótko
przetarty. W ten sposób można uniknąć nieopatrznego
włączenia płyty!
Specjalne zanieczyszczenia
Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o
perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie gdy
płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać
dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia i postępować
według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą
ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za
pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła
ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię,
postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ceramiczna płyta kuchenna
Ważne! Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu,
jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do
czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy, plam, itd.
Czyszczenie po użyciu
1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona –
najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się
wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą
ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne
ślady po płynie do mycia naczyń.
Pielęgnacja cotygodniowa
2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę
kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do
czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego.
Proszę stosować się do wskazówek danego producenta.
Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny,
który tworzy powłokę wodoodporną i działającą przeciw
zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na
powierzchni tej powłoki, dzięki czemu można je bardzo łatwo
usunąć. Następnie powierzchnię należy wypolerować do sucha
czystą ściereczką. Na powierzchni płyty nie mogą pozostać
żadne ślady po środkach czyszczących, ponieważ podczas
nagrzewania ich działanie staje się agresywne i mogą one tym
samym zmienić powierzchnię.
12
Przypalony cukier i stopione tworzywo sztuczne należy
natychmiast usunąć – jeszcze w gorącym stanie – za pomocą
skrobaka do szkła. Na koniec należy oczyścić powierzchnię,
postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę
kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą
porysować powierzchnię na wskutek przesuwania garnków.
Dlatego należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie
pozostawiać ziarenek piasku.
Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na
funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym
przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej, lecz o
nieusunięte a tym samym przypalone resztki potraw.
Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna
garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania z
dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki
czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą
dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie
należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie
agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem
rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń
stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam.
PL
Usuwanie usterek
Usuwanie usterek
Samodzielne naprawy lub modyfikacje urządzenia są
niebezpieczne i grożą porażeniem prądem lub spowodowaniem
zwarcia. Aby uniknąć szkód osobowych i rzeczowych, należy ich
zaniechać. Wszelkiego rodzaju prace na urządzeniu należy
zlecać wykwalifikowanym elektrykom np. pracownikom serwisu.
Uwaga
W razie usterki urządzenia należy sprawdzić w oparciu o
niniejszą instrukcję obsługi, czy jej przyczyn nie można usunąć
samodzielnie.
Poniżej zamieszczono wskazówki stanowiące pomoc w
usuwania usterek.
Powtarzające się wyzwalanie bezpieczników?
Wezwać serwis techniczny lub elektryka!
Nie można włączyć płyty indukcyjnej?
• Czy zadziałał główny bezpiecznik domowy (skrzynka z
bezpiecznikami)?
• Czy przewód sieciowy podłączony jest do prądu?
• Czy włączona jest blokada przed dziećmi, tzn. czy wyświetlany
jest symbol L?
Wyświetlany jest kod błędu ER03 i rozlega się przez pewien
czas ciągły sygnał dźwiękowy.
Wykipiałe potrawy, naczynia kuchenne lub inne przedmioty
powodują ciągłe naciskanie przycisków dotykowych TouchControl.
Porada: powierzchnię należy wyczyścić lub usunąć dany
przedmiot.
Czy wyświetlany jest kod błędu E2 lub ER21?
Elektronika jest zbyt gorąca. Należy sprawdzić poprawność
montażu płyty kuchennej i zwrócić uwagę na dostateczną
wentylację.
Patrz rozdział: Ochrona przed przegrzaniem
Czy wyświetlany jest kod błędu U400?
Płyta kuchenna jest podłączona nieprawidłowo. Sterowanie
wyłącza się po 1s i rozbrzmiewa ciągły sygnał dźwiękowy. Płytę
podłączyć do prawidłowego napięcia sieciowego.
Czy wyświetlany jest kod błędu (ERxx lub Ex)?
Usterka techniczna. Należy powiadomić serwis.
Czy pojawia się symbol garnka ?
Włączona została strefa grzejna i płyta oczekuje na postawienie
na niej odpowiedniego garnka (funkcja wykrywania obecności
naczynia). Dopiero wówczas rozpocznie się podgrzewanie.
Czy symbol garnka
pojawia się nadal, pomimo że
naczynie zostało postawione na strefie grzejnej?
Garnek nie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej lub ma
zbyt małą średnicę.
• Czy przyciski dotykowe przykryte są wilgotną ściereczką,
metalowym przedmiotem lub zostały zalane płynem? Proszę
je usunąć.
• Czy używane są odpowiednie naczynia kuchenne? Patrz
rozdział „Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków”.
Użyte naczynia do gotowania wydają odgłosy?
Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje żadne
niebezpieczeństwo dla płyty indukcyjnej lub dla naczynia.
Wentylator chłodzący pracuje nadal pomimo wyłączenia
urządzenia?
Jest to normalny stan i ma na celu schłodzenie układów
elektronicznych urządzenia.
Płyta kuchenna wydaje dźwięki (stuknięcia lub trzaski)?
Jest to uwarunkowane technicznie i nie da się tego uniknąć.
Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia?
W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń
powierzchni ceramicznej, występuje niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy wówczas
natychmiast wyłączyć. Ponadto należy niezwłocznie wyłączyć
główny bezpiecznik domowy i powiadomić serwis.
13
PL
Instrukcja montażu
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych
Instrukcja montażu
• Okleiny, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli
sąsiadujących z płytą kuchenną muszą być odporne na
działanie temperatur (>75°C). Jeżeli okleiny i okładziny nie są
wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą ulec
odkształceniu.
• Sposób montażu musi gwarantować ochronę przed
stycznością z płytą.
• Zastosowanie ściennych listew wykończeniowych z litego
drewna na blacie roboczym za płytą grzewczą jest
dopuszczalne pod warunkiem zachowania odstępów
minimalnych zgodnie z rysunkami montażowymi.
• Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę w
części tylnej zgodnie z rysunkami montażowymi.
• W przypadku montażu płyty kuchennej obok wysokiej szafy
należy zachować odstęp bezpieczeństwa min. 40 mm. Boczną
powierzchnię szafy należy obłożyć materiałem odpornym na
działanie temperatury. Ze względu na wymagania roboczo techniczne odległość powinna wynosić min. 300 mm.
• Odległość pomiędzy płytą grzewczą a okapem musi być
przynajmniej tak duża, jak zostało to podane w instrukcji
montażu okapu.
• Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropian,
gwoździe, itp.) należy usunąć poza zasięg dzieci, ponieważ
elementy te stanowią źródło potencjalnych niebezpieczeństw.
Dzieci mogą połknąć niewielkie części lub udusić się folią.
Wentylacja
• Tylna strona dolnej szafki musi być otwarta w obszarze
wycięcia w blacie roboczym tak, aby mogła mieć miejsce
wymiana powietrza.
• Należy usunąć przednią listwę poprzeczną mebla, aby powstał
wlot dla powietrza pod blatem roboczym, obejmujący całą
szerokość urządzenia.
• Należy usunąć ewentualne listwy poprzeczne poniżej blatu
roboczego przynajmniej z obszaru wycięcia w blacie.
• Odstęp pomiędzy płytą indukcyjną a meblami kuchennymi,
względnie między urządzeniami do zabudowy, musi zostać tak
dopasowany, aby zagwarantowana była dostateczna wymiana
powietrza w czasie indukcji.
• Otwory wlotowe i wylotowe muszą zostać termicznie
odgrodzone za pomocą dołączonej osłony. W ten sposób
uniemożliwiony zostaje powrót ogrzanego powietrza do kanału
zasysania zimnego powietrza.
• Uwaga! Osłona nie może zakrywać otworów wlotowych i
wylotowych, ewentualnie należy ją skrócić, tak by pasowała
jedynie na meble, względnie na urządzenie do zabudowy
• Należy unikać wytwarzania nadmiernego ciepła od dołu np.
pochodzącego z piekarnika bez naprzeciwległej wentylacji.
• Podczas procesu pirolizy w kuchence do zabudowy, nie wolno
używać płyty indukcyjnej.
osłona
Montaż
Ważne informacje
• Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad elementami mebli
(ściany boczne, szuflady), należy wbudować dno pośrednie, a
jego odległość od dolnej strony płyty grzewczej musi wynosić
co najmniej 20 mm w celu zapobieżenia możliwości kontaktu z
innymi częściami. Dno pośrednie powinno dać się usunąć
jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi.
• Należy pamiętać, że ze względu na niebezpieczeństwo
powstania ognia, bezpośrednio obok lub nad płytą kuchenną,
nie
należy
kłaść
lub
umieszczać
przedmiotów
niebezpiecznych w styczności z ogniem, łatwopalnych lub
odkształcających się pod wpływem ciepła.
Uszczelnienie płyty
Przed montażem należy dokładnie nałożyć załączoną uszczelkę
płyty grzewczej.
• Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty
grzewczej a blatem lub przez szczelinę między blatem a
ścianą, nie przedostała się do umieszczonych poniżej
urządzeń elektrycznych żadna ciecz.
• W przypadku montażu płyty kuchennej w nierównym blacie np.
z okładziną ceramiczną lub podobną (kafelki itd.), można
ewentualnie usunąć znajdującą się na płycie kuchennej
uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy płytą a blatem za
pomocą plastycznych materiałów uszczelniających (kit).
• Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym pozorem
uszczelniać silikonem! W razie konieczności demontażu w
późniejszym czasie nie jest wówczas możliwe uniknięcie
uszkodzeń.
14
dolna strona
płyty kuchennej
z przodu
osłona
Wycięcie otworu w blacie kuchennym
Otwór w blacie należy wyciąć możliwie jak najdokładniej za
pomocą dobrej prostej piły lub wyfrezować frezarką
górnowrzecionową. Krawędzie otworu należy następnie
uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.
Wycięcie otworu w blacie kuchennym należy wykonać zgodnie z
przedstawionym rysunkiem.
Płyta ceramiczna musi zostać ułożona równo i ściśle przylegać
do blatu. Zbytnie naprężenie może spowodować jej pęknięcie.
Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić pod względem
dokładnego osadzenia i przylegania.
Płyta ceramiczna mocowana jest za pomocą klipsów lub
nakładek.
PL
Instrukcja montażu
Wymiary w mm
Typ
Klips
• Klips należy wbić w podanych odległościach
do wcięcia w desce kuchennej. Poprzez
poziome wbicie nie jest konieczne
centrowanie wysokościowe.
• Ważne: poziome wbicie klipsa musi zostać
wykonane zwięźle na płycie roboczej
(unikać niebezpieczeństwa złamania).
• Zgodnie z rysunkiem należy przyłożyć
płytę kuchenną po lewej stronie (a),
ustawić (b) i zaklipsować (c).
• Dla zabezpieczenia klipsa mogą zostać
użyte śruby.
Ważne:
W razie krzywego założenia lub napięcia
istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia
płyty ze szkła ceramicznego podczas
montażu!
Minimalna odległość od sąsiednich ścian
Rozmiary wycinanego otworu
Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej
Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę
Wysokość zabudowy
Nakładka
Typ
• Nałożyć płytę kuchenną i ustawić
• Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami na
przeznaczone do tego celu miejsca,
ustawić i mocno przykręcić.
• Śruby należy przykręcać tylko przy
pomocy śrubokrętu ręcznego, nie używać
śrubokrętu akumulatorowego.
• Należy uważać na właściwe położenie
nakładek w przypadku cienkich płyt
kuchennych. W celu zrównoważenia na
nakładkę musi zostać nałożona śruba
metryczna.
Ważne:
W razie krzywego założenia lub napięcia
istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia
płyty ze szkła ceramicznego podczas
montażu!
Minimalna odległość od sąsiednich ścian
Rozmiary wycinanego otworu
Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej
Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę
Wysokość zabudowy
15
PL
Instrukcja montażu
Brak przewodu podłączeniowego w dostawie.
• W celu podłączenia należy zdemontować pokrywkę puszki
przyłączeniowej na dolnej stronie urządzenia, co umożliwi
dotarcie do zacisków. Po podłączeniu należy ponownie
przykręcić pokrywkę i za pomocą sprzączki umocować
przewód zasilający.
• W charakterze przewodu podłączeniowego należy użyć
przewodu co najmniej typu H05 RR-F.
Dane elektryczne
Napięcie prądu: 400-415V 3N~, 50-60 Hz
Napięcie komponentów: 230 - 240V
Możliwości podłączenia: podłączenie 5-polowe
* Uwaga! Podłączenie specjalne 230 - 240 V 3~ !
16
* Uwaga! Podłączenie specjalne 230 - 240 V 3~ !
zielono-żółty
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
biały
biały
brązowy
brązowy
czarny
czarny
zielono-żółty
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
biały
brązowy
brązowy
biały
Możliwości podłączenia
czarny
• Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać
przeprowadzone
jedynie
przez
autoryzowanego
specjalistę!
• Przepisy prawne i warunki podłączenia ustalone przez lokalne
przedsiębiorstwo zaopatrujące w prąd muszą zostać w pełni
zachowane.
• Przy podłączaniu urządzenia należy zadbać o przygotowanie
instalacji umożliwiającej odłączanie urządzenia od sieci
(wyłączającej wszystkie bieguny) z co najmniej 3 mm przerwą
kontaktową za pomocą styku – ujścia szerokościowego. Za
urządzenia nadające się do tego celu uchodzą kontakt-LS,
bezpieczniki i styczniki.
Przy podłączeniu i reparacji należy oddzielić prąd od
urządzenia za pomocą jednej z tych instalacji.
• Przewód ochronny musi być tak obliczony, żeby mógł być on
obciążony dopiero po żyłach kabla połączeniowego w
przypadku, gdy zawiedzie odciążenie rozciągające.
• Nadmierna długość kabla musi zostać wyciągnięta z obszaru
zabudowy poniżej urządzenia.
• Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej.
• Przy montażu należy pamiętać o dostatecznym
zabezpieczeniu przed dotykiem.
• Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia
elektroniki.
Przewód podłączeniowy zawarty w dostawie.
• Płyta kuchenna wyposażona została w zakładzie w odporny
na temparaturę kabel przyłączeniowy.
• Podłączenie do sieci przeprowadzane jest zgodnie ze
schematem podłączenia, z wyjątkiem gdy przewód włączający
wyposażony jest już we wtyczkę.
• W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego
urządzenia, przewód należy zastąpić innym szczególnym
przewodem. Aby zapobiec zagrożeniom, wymiany tej dokonać
może wyłącznie producent lub pracownicy jego serwisu.
czarny
Przyłączenie elektryczne
PL
Instrukcja montażu
Dane techniczne
Uruchomienie
Rozmiar pola grzejnego
wysokość/szerokość/głębokość .mm 50 x 600 x 520
Płytki grzewcze
z przodu po lewej stronie . Ø cm/kW
z tyłu po lewej stronie. . . . Ø cm/kW
z tyłu po prawej stronie . . Ø cm/kW
z przodu po prawej stronie Ø cm/kW
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
18/ 1,85
Po wbudowaniu płyty i po nałożeniu naprężenia zasilającego
(podłączenie do sieci), następuje na początku samoczynny test
sterowania i pojawia się informacja serwisowa dla obsługi klienta.
Ważne: Podczas przyłączania do sieci na przyciskach sensorów
touch control nie mogą znajdować się żadne przedmioty!
Płyta kuchenna ogólnie . . . . . . kW 7,4
Rozmiar pola grzejnego
wysokość/szerokość/głębokość .mm 50 x 600 x 520
Płytki grzewcze
z przodu po lewej stronie . Ø cm/kW
z tyłu po lewej stronie. . . . Ø cm/kW
z tyłu po prawej stronie . . Ø cm/kW
z przodu po prawej stronie Ø cm/kW
16/ 1,4
23/ 3,0
18/ 1,85
21/ 2,3
Gąbką i wodą z płynem do naczyń należy przetrzeć krótko
powierzchnię płyty kuchennej a następnie wytrzeć do sucha.
Płyta kuchenna ogólnie . . . . . . kW 7,4
Rozmiar pola grzejnego
wysokość/szerokość/głębokość .mm 50 x 800 x 520
Płytki grzewcze
z przodu po lewej stronie . Ø cm/kW
z tyłu po lewej stronie. . . . Ø cm/kW
z tyłu po prawej stronie . . Ø cm/kW
z przodu po prawej stronie Ø cm/kW
25/ 3,0
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
Płyta kuchenna ogólnie . . . . . . kW 7,4
17
HU
A csomagolás újrahasznosítása
Itt találja...
A szállítócsomagolást lehetőleg környezetvédelmi szempontok
szerint hasznosítsa újra. Ha a csomagolóanyagokat visszavezeti
az anyagkörforgásba, nyersanyagokat takarít meg, és csökkenti
a keletkező hulladék mennyiségét.
Kérjük olvassa át alaposan az információkat ebben a füzetben,
mielőtt a főzőlapot használatba veszi. Fontos tudnivalókat talál itt
az Ön biztonságával, a készülék használatával, kezelésével és
karbantartásával kapcsolatban, hogy sokáig öröme legyen a
készülékében.
Ha valamikor üzemzavar lépne fel, kérjük nézzen utána először a
„Mi a teendő probléma esetén?“ fejezetben. Kisebb
üzemzavarokat gyakran Ön saját maga el tud hárítani, és így a
fölösleges szervizköltségeket megtakaríthatja.
Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót. Kérjük adja tovább ezt a
használati és szerelési utasítást az új tulajdonosoknak
tájékoztatásuk és biztonságuk érdekében.
A régi készülék újrahasznosítása
A terméken vagy a csomagoláson található jel
azt mutatja, hogy az nem kezelhető szokásos
háztartási hulladékként, hanem elektromos és
elektronikus készülékek újrahasznosítására
szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.
A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul a környezet és embertársai
egészségének védelméhez. A helytelen ártalmatlanítás
veszélyezteti a környezetet és az egészséget. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosításáról,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
szemétszállítóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Rendeltetésszerű használat
A főzőlap csak ételek háztartásban történő elkészítésére
használandó. Nem szabad más célra igénybe venni, és csak
felügyelet mellett szabad használni.
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók ............................................................
Bekötés és működés.............................................................
Főzőlap .................................................................................
Személyek ............................................................................
19
19
19
19
A készülék leírása .................................................................. 20
Kezelés szenzorgombokkal .................................................. 20
Kezelés....................................................................................
A főzőlap ...............................................................................
Edényfelismerés ..................................................................
Üzemidő-korlátozás ..............................................................
Egyéb funkciók......................................................................
Túlhevülés elleni védelem (indukció) ....................................
Indukciós főzőlaphoz használható edények .........................
Energiatakarékossági tippek.................................................
Főzőfokozatok.......................................................................
Maradékhő-kijelző.................................................................
Gombkezelés ........................................................................
A főzőlap és a főzőzóna bekapcsolása.................................
Főzőzóna kikapcsolása.........................................................
Főzőlap kikapcsolása............................................................
STOP funkció .......................................................................
Gyerekzár ............................................................................
Kikapcsoló automatika (Timer) ............................................
Percszámláló (tojásfőző óra) ...............................................
Előfőzési automatika ............................................................
Melegen tartásra szolgáló funkció .......................................
Power-fokozat (főzősávok P-vel) .........................................
Powermanagement...............................................................
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
25
25
26
27
27
27
Tisztítás és ápolás ................................................................. 28
Üvegkerámia-főzőlap ............................................................ 28
Különleges szennyeződések ................................................ 28
Mi a teendő probléma esetén?.............................................. 29
Szerelési útmutató .................................................................
Biztonsági tudnivalók a konyhabútor-szerelő számára.........
Beépítés................................................................................
Szellőzés...............................................................................
Elektromos bekötés ..............................................................
Műszaki adatok .....................................................................
Üzembe vétel ........................................................................
18
30
30
30
30
32
33
33
Biztonsági tudnivalók
Bekötés és működés
Biztonsági tudnivalók
• A készülék az ide vonatkozó biztonsági előírások szerint
készült.
• A készülék hálózati bekötését, karbantartását és javítását csak
arra jogosított szakember végezheti az érvényben levő
biztonsági előírásoknak megfelelően. A szakszerűtlenül
elvégzett munka veszélyezteti az Ön biztonságát.
Főzőlap
• Magas főzési fok beállításánál a nagyon gyors reakció
miatt az indukciós főzőlapot felügyelet nélkül nem szabad
üzemeltetni!
• Főzésnél vegye figyelembe a főzőzónák felmelegedésének
gyorsaságát. Kerülje el az edények üresre forrását, mert akkor
azok túlhevülésének veszélye áll fenn!
• A fazekakat és serpenyőket ne állítsa üresen bekapcsolt
főzőzónára.
• Kettős falú főzőedények használatánál óvatosan kell eljárni.
Az ilyen edényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek
következményeképpen az edény és a főzőlap is megsérülhet.
Ezért nem vállalunk felelősséget!
• Használat után feltétlenül a mínusz gombbal kapcsolja ki a
főzőzónát.
• Túlhevített zsírok és olajok maguktól meggyulladhatnak. Zsírés olajtartalmú ételeket csak felügyelet mellett főzzön.
Meggyulladt zsírokat és olajokat sohasem szabad vízzel
oltani! Tegye rá a fedelet, és kapcsolja ki a főzőzónát.
• Az üvegkerámia-felület nagyon ellenállóképes. Mégis ügyeljen
arra, hogy az üvegkerámia-felületre kemény tárgyak ne
essenek. A pontszerű ütésterhelés a főzőlap töréséhez
vezethet.
• Az üvegkerámia törése, hasadása, repedése vagy más
sérülése esetén áramütés veszélye áll fenn. A készüléket
azonnal üzemen kívül kell helyezni. A háztartási biztosítékot
azonnal le kell kapcsolni és a vevőszolgálatot hívni.
• Ha a főzőlapot a szenzoros vezérlő hibája miatt nem lehet
kikapcsolni, a háztartási biztosítékot azonnal ki kell kapcsolni
és a vevőszolgálatot hívni.
• Vigyázat a háztartási gépekkel végzett munka során! A
hálózati csatlakozó vezetékeknek nem szabad érintkezésbe
kerülniük a forró főzőzónákkal.
• Az üvegkerámia főzőlapot nem szabad lerakóhelyként
használni.
HU
• Alufóliát illetve műanyagot ne tegyen a főzőzónákra. A forró
főzőzónától mindent távol kell tartani, ami megolvadhat, pl.
műanyagokat, fóliát, különösen cukrot és erősen
cukortartalmú ételeket. A cukrot a sérülések elkerülése végett
az üvegkerámia főzőzónáról azonnal, forró állapotban,
speciális üvegkaparóval teljes mértékben el kell távolítani.
• Fémtárgyakat (konyhaedényeket, evőeszközöket ...) soha
sem szabad az indukciós főzőtérre lerakni, mert
felforrósodhatnak. Égési sérülés veszélye!
• Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő
hatására deformálódó tárgyakat közvetlenül a főzőlap alá.
• Testen hordott fémtárgyak az indukciós főzőlap közvetlen
közelében felforrósodhatnak. Vigyázat, égési sérülés
veszélye!
Nem mágnesezhető tárgyakra (pl. arany- vagy ezüstgyűrűkre)
ez nem vonatkozik.
• Zárt konzervdobozt és kötött rétegű csomagolást főzőzónán
nem szabad felhevíteni. Az energiaközlés miatt ezek
szétpattanhatnak!
• A szenzorgombokat tartsa tisztán, mivel a szennyeződéseket
a készülék ujjérintésnek ismerheti fel. Tárgyakat (edényeket,
konyharuhát stb.) sohasem szabad a szenzor-gombokra
helyezni!
Ha az edény a szenzor-gombok felületén túlra kifut, javasoljuk
a kikapcsoló gomb működtését.
• A forró edényeknek és serpenyőknek nem szabad a
szenzorgombokat elfedniük. Ebben az esetben a készülék
automatikusan kikapcsol.
• Nagy edényeket lehetőség szerint a hátsó főzőzónákon
használjon, hogy a szenzorgombok ne forrósodjanak fel
(Touch-Control túlhevülés; ER21 hibaüzenet).
• Ha háziállatok vannak a lakásban, amelyek a főzőlapra
juthatnak, aktiválni kell a gyerekzárat.
• Beépített sütők pirolízis-üzeme közben az indukciós főzőlapot
nem szabad használni.
Személyek
• Ez a készülék nem arra készült, hogy korlátozott fizikai, érzéki
vagy szellemi képességű személyek (gyerekeket is beleértve)
kezeljék, vagy tapasztalat és/vagy tudás hiányában
használják, kivéve azokat az eseteket, amikor biztonságukért
felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy utasításokat
kaptak tőle arra vonatkozóan, hogyan kell használni a
készüléket.
A gyerekekre fel kell ügyelni, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
• Figyelem:
A melegítő- és főzőhelyek felületei üzemeltetés közben
felforrósodnak. Ezért a kisgyermekeket mindenképpen távol
kell tartani.
• Szívritmusszabályzóval vagy implantált inzulinszivattyúval élő
személyeknek meg kell arról bizonyosodniuk, hogy
implantátumukat az indukciós főzőlap nem befolyásolja (az
indukciós főzőlap frekvenciatartománya 20-50 kHz).
19
A készülék leírása
HU
A
k
é
s
z
ü
l
é
k
le
í
rá
s
a
A megjelenés az ábráktól eltérhet.
Be-/kikapcsoló gomb
(13)
Ezzel a gombbal az egész főzőlap be- és kikapcsolható. Ez a
gomb úgyszólván a főkapcsoló.
1. Indukciós főzőzóna elöl baloldalt
2. Indukciós főzőzóna hátul baloldalt
Kiválasztó/plusz gomb; pl. elöl balról
(10)
A rendelkezésre álló kiválasztó/plusz gombok egyikének
működtetésével kell egy főzőzónát kiválasztani és a
főzőfokozatot növelni.
3. Indukciós főzőzóna hátul jobboldalt
4. Indukciós főzőzóna elöl jobboldalt
5. Touch-control kezelősáv
6. Üvegkerámia-főzőlap
Mínusz gomb
(11)
A mínusz gombbal csökken a kijelzett érték.
7. STOP gomb
8. Power gomb
9. Főzőfokozat-kijelző
Főzőfokozat-kijelző
(9)
A főzőfokozat-kijelző a választott főzőfokozatot mutatja, vagy:
H................ maradékhő
A................ előfőzési automatikát
STOP ........ stop-funkciót
ER03 ......... hibaüzenetet
Ha a készenléti pont
világít, a főzőzóna beállítható.
10. Kiválasztó/plusz gomb
11. Mínusz gomb (csökkentés)
12. Időzítő gomb
13. Be-/kikapcsoló gomb
14. Kikapcsolási automatika kijelző
15. Szimbólum a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon
helyzetének a megállapításához
levő
16. Ellenőrző lámpa a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon levő
helyzetének a hozzárendeléséhez
17. Főzőzóna készenléti pontja
Kezelés szenzorgombokkal
Az
üvegkerámia
főzőlap
kezelése
touch-control
szenzorgombokkal
történik.
A
szenzorgombok
a
következőképpen működnek: ujjhegyével érintsen meg röviden
egy szimbólumot az üvegkerámia felületen. Minden korrekt
működtetést hangjelzés igazol. A touch-control szenzorgombot a
következőkben „gombként“ említjük.
20
Power gomb
(8)
A power-fokozat további teljesítményt nyújt az indukciós
főzőzónáknak.
STOP gomb
(7)
A STOP funkcióval a főzés folyamatát rövid időre félbe lehet
szakítani.
Időzítő gomb
(12)
A főzési idő növelésére kikapcsoló automatika esetén (időzítő).
Kezelés
HU
A főzőlap
Üzemidő-korlátozás
A főzőfelület indukciós főzőlappal van ellátva. Az indukciós
tekercs
az
üvegkerámia
főzőfelület
alatt
változó
elektromágneses mezőt hoz létre, amely az üvegkerámián
áthatol és az edény aljában a hőt létrehozó áramot indukálja.
Az indukciós főzőzónánál a meleg már nem egy fűtőelemről kerül
át a főzőedényen át a készített ételre, hanem a szükséges meleg
indukált áramok segítségével közvetlenül a főzőedényben alakul
ki.
Az indukciós főzőlap automatikus üzemidő-korlátozással
rendelkezik.
Mindegyik főzőzóna folyamatos használati ideje a választott
főzőfokozattól függ (lásd a táblázatot).
Ennek feltétele, hogy a használati idő során a főzőzóna
beállításán semmi változtatás ne történjen.
Amikor az üzemidő-korlátozás aktiválódott, a főzőzóna
lekapcsol, rövid hangjelzés hallható és a kijelzőn H jelenik meg.
A lekapcsoló automatikának elsőbbsége van az üzemidőkorlátozással szemben, azaz a főzőzóna csak akkor kapcsol le,
amikor a kikapcsolási automatika ideje letelt (pl. kikapcsolási
automatika 99 perccel és 9-es főzőfokozat lehetségesek).
Kezelés
Az indukciós főzőlap előnyei
– energiatakarékos főzés az energiának az edényre történő
közvetlen átvitelével (megfelelő edény szükséges
mágnesezhető anyagból),
– fokozott biztonság, mivel az energia csak a feltett edénybe
kerül át,
– magas hatásfokú energiaátvitel az indukciós főzőzóna és az
edény alja között,
– gyors felfűtés,
– csekély égésveszély, mivel a főzőfelület csak az edény aljától
melegszik fel, a kifutó főznivaló nem ég rá,
– gyors, finomszabályozott energiabevitel.
Beállított főzőfokozat
Üzemidő-korlátozás
órákban
2
1, 2
6
3, 4
5
5
4
6, 7, 8, 9
1,5
Edényfelismerés
Ha bekapcsolt főzőzóna esetén nincs, vagy túl kicsi edény van a
főzőzónán, úgy nem kerül sor energiaátvitelre. Erre a villogó
utal a főzőfokozat-kijelzőn.
Ha megfelelő edény kerül a főzőzónára, akkor a beállított fokozat
bekapcsol és a főzési fokozat jelzője világít. Az energiaszállítás
megszakad, amikor az edényt eltávolítja, és a főzőfokozatkijelzőn villogó
jelenik meg.
Amennyiben kisebb edényt vagy serpenyőt tesz fel, amelyeknél
azonban az edényfelismerés még bekapcsol, csak annyi
teljesítményt ad le a készülék, amennyire ezeknek szükségük
van.
Edényfelismerési határok
Főzőzóna-átmérő
(mm)
Edény aljának min.
átmérője (mm)
160
90
180
90
210
120
230
120
250
160
Egyéb funkciók
Egy vagy több szenzorgomb hosszabb vagy egyidejű
működtetésekor (pl. ha véletlenül edény kerül a szenzorgombokra), semmilyen kapcsolási funkció nem megy végbe.
Jelzőhang hallható és ER03 látható a kijelzőn. Néhány
másodperc után bekövetkezik a lekapcsolás. Kérjük, távolítsa el
a tárgyat a szenzorgombokról.
Túlhevülés elleni védelem (indukció)
A főzőfelület teljes teljesítménnyel történő hosszabb idejű
használatánál magas környezeti hőmérséklet mellett az
elektronika már nem lehet a szükséges mértékben hűtve.
Azért, hogy az elektronikában ne lépjenek fel túl magas
hőmérsékletek, adott esetben a készülék a főzőzóna
teljesítményét önműködően leszabályozza.
Amennyiben a főzőfelület szokásos használatánál, normál
környezeti hőmérsékleten gyakran jelenik meg E2 vagy ER21
jelzés, úgy a hűtés valószínűleg nem elegendő.
Bútorban hiányzó hűtőnyílások vagy hiányzó leválasztás lehet az
ok. Szükség esetén ellenőrizze a beépítést.
A fazékalj legkisebb átmérője néhány modellnél belső körként
van a főzőzónán ábrázolva.
21
Kezelés
HU
Indukciós főzőlaphoz használható edények
Energiatakarékossági tippek
Az indukciós főzőfelületre használt főzőedénynek fémből kell
lennie, és mágneses tulajdonságokkal, valamint az aljának
elegendő felülettel kell rendelkeznie.
Csakis indukcióra alkalmas aljú edényeket használjon.
A következőkben néhány fontos tudnivalót talál, hogy új
indukciós főzőlapjával és az edényekkel energiatakarékosan és
hatékonyan tudjon bánni.
• A edényalj átmérőjének lehetőleg ugyanakkorának kell lennie,
mint a főzőzóna átmérője.
• Edényvásárlásnál figyeljen arra, hogy gyakran az edény felső
átmérője van megadva. Ez legtöbbnyire nagyobb, mint az
edény alja.
• A kuktafazekak a zárt párolótérnek és a túlnyomásnak
köszönhetően különösen idő- és energiatakarékosak. A rövid
időtartamú párolás megkíméli a vitaminokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kuktafazékban mindig elegendő
folyadék legyen, mivel üresre főzött fazék esetén a főzőzóna
és a fazék a túlhevítés miatt megsérülhet.
• A főzőedényeket lehetőség szerint mindig megfelelő fedővel
kell lezárni.
• Minden ételmennyiséghez a megfelelő edényt ajánlott
használni. Egy nagy, alig megtöltött edény sok energiát
igényel.
Alkalmas főzőedények
Nem alkalmas
főzőedények
Zománcozott acéledények
vastag aljjal
Edények rézből,
rozsdamentes acélból,
alumíniumból, tűzálló
Öntöttvas edények zománcozott üvegből, fából, kerámiából
aljjal
ill. terrakottából
Edények rozsdamentes
többrétegű acélból,
rozsdamentes ferritacélból ill.
alumíniumból különleges aljjal
Így tudja az edény alkalmasságát megállapítani:
Végezze el a következőkben leírt mágnestesztet, vagy
bizonyosodjon meg arról, hogy az edény az indukciós árammal
történő főzésre vonatkozó alkalmassági jelzést viseli.
Mágnesteszt:
Vigyen mágnest főzőedényének aljához. Ha magához vonzza,
úgy használhatja a főzőedényt az indukciós főzőfelületen.
Főzőfokozatok
A főzőzónák fűtési teljesítményét több fokozatban lehet
beállítani. A táblázatban felhasználási példákat talál az egyes
fokozatokra.
Főzőfokozat
0
Alkalmazás
Kikapcsolt helyzet, a megmaradt hő
használata
Melegentartó funkció
1-2
Megjegyzés:
Egyes gyártók indukcióra alkalmas edényeinek használata során
zaj léphet fel, amely ezen edények szerkezetére vezethető
vissza.
3
4-5
6
hibás
hibás
Hibás: az edény talpa domború. A hőmérsékletet az elektronika
nem tudja korrekt módon megállapítani.
optimális
Helyes: jó főzőedény!
22
7-8
Kis mennyiségek továbbfőzése
(legalacsonyabb teljesítmény)
Továbbfőzés
Nagy mennyiségek továbbfőzése, nagyobb
darabok továbbsütése
Sütés, rántás készítése
Sütés
9
Előfőzés, elősütés, sütés
P
Power fokozat (legmagasabb teljesítmény)
Fedő nélküli fazekaknál esetleg magasabb főzőfokozatot kell
választani.
Maradékhő-kijelző
Az üvegkerámia-főzőlap maradékhő-kijelzővel (H) van
ellátva.
Amíg a H a kikapcsolás után világít, a maradékhő ételek
olvasztására és melegen tartására használható.
Miután a H betű kialszik, a főzőzóna még forró lehet.
Égésveszély!
Indukciós főzőzóna esetén az üvegkerámia nem közvetlenül,
hanem csak az edény által leadott hőtől melegszik fel.
Kezelés
HU
Gombkezelés
Az itt leírt vezérlés egy (kiválasztó) gomb működtetését követően vár egy
következő gomb működtetésére.
A következő gomb működtetését alapvetően 10 másodpercen belül kell
megkezdeni, különben törlődik a kiválasztás.
A plusz / mínusz gombokat lehet egyenként megérinteni, vagy folyamatosan
nyomva tartani.
A főzőlap és a főzőzóna bekapcsolása
1. A be-/kikapcsoló gombot
addig működtesse, amíg a
főzőfokozat-kijelzők 0-t nem mutatnak. A készenléti pontok villognak. A
vezérlés ekkor üzemkész.
2. Ezután működtessen egy kiválasztó/plusz gombot (pl.
balról lévőét). A kiválasztott főzőzóna készenléti pontja világít.
indukcióra alkalmas
az elöl
válasszon
3. A kiválasztó/plusz gombbal vagy a mínusz gombbal
ki egy főzőfokozatot.
A kiválasztó/plusz gombbal az 1-es főzőfokozat, a mínusz gombbal a 9es főzőfokozat kapcsolható be.
kiválasztó/plusz gomb
készenléti pont
4. Mindjárt ezután helyezzen megfelelő, indukcióra alkalmas főzőedényt
a főzőzónára. Az edényfelismerés bekapcsolja az önindukciós tekercset.
Az edény felmelegszik.
Ameddig nincs fémes főzőedény a főzőzónára állítva, a kijelzés
váltakozva mutatja a beállított főzőfokozatot és a szimbólumot .
Edény nélkül a főzőzóna biztonsági okból 10 perc után kikapcsol.
Erről l. az „Edényfelismerés“ fejezetet.
Ha egyidejűleg a többi főzőzónán is főzni akar, ismételje meg a 2-4
pontokban írt műveleteket.
Főzőzóna kikapcsolása
5. A kiválasztott főzőzóna készenléti pontjának világítania kell. Ehhez
esetleg meg kell nyomnia a kiválasztó/plusz gombot.
6. a) Mínusz gombot
0-t nem mutat, vagy
működtesse többször, míg a főzőfokozat-kijelző
és a kiválasztó/plusz gombot egyidejűleg
6. b) a mínusz gombot
egyszer működtesse. A főzőzóna bármelyik főzőfokozatból közvetlenül
kikapcsolható, vagy
6. c) nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
lekapcsolódik (valamennyi főzőzóna kikapcsol).
. A teljes főzőlap
Főzőlap kikapcsolása
7. Működtesse a be-/kikapcsoló gombot
a főzőlap teljesen kikapcsol.
. A beállítástól függetlenül
23
Kezelés
HU
STOP funkció
A STOP funkcióval a főzést rövid időre félbe lehet szakítani, pl. ha
csengetnek az ajtónál. Azért, hogy a főzést ugyanazokkal a főzőfokozatokkal
tovább lehessen folytatni, a STOP funkciót fel kell oldani. Az esetlegesen
beállított időmérő ilyenkor megáll, és utána megy tovább.
Biztonsági okból ez a funkció csak 10 percre áll rendelkezésre. Azután a
főzőlap kikapcsol.
1. A főzőedények a főzőzónákon állnak és a kívánt főzőfokozatok be
vannak állítva.
. A kijelzőn a beállított főzőfokozatok
2. Nyomja meg a STOP gombot
helyett egymás után a S-T-O-P betűk jelennek meg.
3. A félbeszakítás befejeződik, amikor megnyomja először a STOP-gombot
, majd utána egy tetszés szerinti másik gombot (a be-/kikapcsoló
gomb kivételével).
A második gomb működtetésének 10 másodpercen belül kell
megtörténnie, különben a főzőlap kikapcsol.
Gyerekzár
A gyerekzár arra való, hogy megakadályozza, hogy gyerekek tévedésből,
vagy szándékosan bekapcsolják a főzőteret. Ehhez a kezelés le van zárva.
Gyerekzárat bekapcsolni
1. Be-/kikapcsoló gombot
kapcsolva.
működtetni, hogy a főzőtér be legyen
és a kiválasztó / plusz gombot
2. Rögtön azután a mínusz gombot
elől jobboldalt
egyidejűleg működtetni.
működtetni,
3. Utána a kiválasztó / plusz gombot elől jobboldalt
hogy a gyerekzár aktiválva legyen. A főzőfokozat-kijelzéseken
megjelenik egy L mint Child-Lock, a kezelés le van zárva és a főzőtér
kikapcsol.
Gyerekzárat kikapcsolni
4. Be-/kikapcsoló gombot
működtetni.
és a kiválasztó / plusz gombot
5. Rögtön azután a mínusz gombot
egyidejűleg működtetni.
elől jobboldalt
6. Utána a mínusz gombot
kapcsolva. Az L kialszik.
működtetni, hogy a gyerekzár ki legyen
A gyerekzárat csak egy főzésre feloldani
Előfeltétel: a gyerekzár az 1-3 pontok szerint be van kapcsolva.
• Be-/kikapcsoló gombot
működtetni.
• Rögtön azután a mínusz gombot
és a kiválasztó / plusz gombot
elől jobboldalt
egyidejűleg működtetni.
A felhasználó által egy főzősáv most be lehet kapcsolva (ehhez főzősávot
kiválasztani és főzőfokozatot beállítani).
A főzőtér kikapcsolása után a gyerekzár újból aktív (be van kapcsolva).
Utalás
Áramszünetnél a bekapcsolt gyerekzár fel van oldva, azaz deaktiválva
van.
24
Kezelés
HU
Kikapcsoló automatika (Timer)
A kikapcsoló automatikával bármelyik bekapcsolt főzőzóna beállítható idő
után automatikusan kikapcsol. 01 és 99 perc közötti főzési időt lehet
beállítani.
kiválasztó/plusz gombok
1. Kapcsolja be a főzőlapot. Egy vagy több főzőzónát kapcsoljon be és a
kívánt főzőfokozatokat válassza ki.
2. Működtesse a kiválasztó/plusz gombot. A készenléti pont világít.
(növeléshez) adja meg a
3. Közvetlenül ezután az időzítő gombbal
főzési időt.
Az ellenőrző lámpa a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon levő helyzetének
a hozzárendeléséhez világít.
.
A csökkentéshez működtesse a mínusz gombot
Fontos:
• az időzítő kontroll lámpák csak akkor villoghatnak, ha a főzőzónák előtte
be lettek kapcsolva (0-nál nagyobb főzőfokozatra).
• Az időzítő gombbal végzett beadásnál a kijelzési érték 01-nél kezdődik, a
mínusz gomb esetében 60-nál.
és a mínusz gomb
egyidejű működtetése törli a
• Az időzítő
beállítást (00).
4. A kikapcsoló automatikának egy további főzőzónához való
, amíg
programozásához annyiszor nyomja meg az időzítő gombot
a ellenőrző lámpa a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon levő helyzetének a
hozzárendeléséhez nem világít.
5. Az idő letelte után a főzőzóna kikapcsol. Időben korlátozott jelzőhang
hangzik fel, amelyet egy tetszés szerinti gomb működtetésével (a be-/
kikapcsoló gomb kivételével) ki lehet kapcsolni.
időzítő kontroll lámpa
készenlét-pont
Megjegyzések
• A lejárt idő (lekapcsoló automatika) ellenőrzéséhez az időzítő gombot
annyiszor nyomja meg, amíg az időzítő kontroll lámpa a kívánt
főzőzónához nem villog. A kijelzett értéket le lehet olvasni és meg lehet
változtatni.
• A kikapcsoló automatika idő előtti törlése: Válassza ki a megfelelő
és a mínusz
főzőzónát (időzítő kontroll lámpa villog), és az időzítő
egyidejűleg, egyszer működtesse.
gombot
Percszámláló (tojásfőző óra)
1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Rögtön utána működtesse az időzítő gombot
aktiválásához.
3. A mínusz gombbal
időt percben.
vagy az időzítő gombbal
a percszámláló
állítsa be az
4. Az idő lejártakor időben korlátozott jelzőhang hangzik fel, amelyet egy
tetszés szerinti gomb működtetésével (a kikapcsoló gomb kivételével) ki
lehet kapcsolni.
Megjegyzés:
• A percszámláló akkor is üzemben marad, amikor az üvegkerámia főzőlap
ki van kapcsolva.
• Ha a kikapcsolás a be/ki gombbal
történik, akkor a percszámláló is
kikapcsol.
25
Kezelés
HU
Előfőzési automatika
Az előfőzési automatikánál az előfőzés 9-es főzőfokozattal történik.
Meghatározott idő után automatikusan visszakapcsolás történik kisebb
továbbfőző fokozatra (1 - 8).
Az előfőzési automatika felhasználásakor csak azt a továbbfőző fokozatot
kell kiválasztani, amellyel a főzni- /sütnivalót tovább kell főzni / sütni, mivel az
elektronika önállóan visszakapcsol.
Az előfőzési automatika alkalmazható olyan ételekhez, amelyeket hidegen
feltéve, magas teljesítménnyel felhevítve a továbbfőző fokozaton nem kell
állandóan figyelni (pl. leveshús főzésére).
1. Vegyen használatba egy főzőzónát. A kiválasztott főzőzóna készenléti
pontjának világítania kell. Ehhez esetleg meg kell nyomnia egy
kiválasztó/plusz gombot.
2. Állítsa be a 9 főzőfokozatot. A kiválasztó/plusz gomb újbóli
működtetésével aktiválja az előfőzési automatikát.
A főzőfokozat-kijelzőn felváltva A és 9 látható.
segítségével válasszon kisebb
3. Rögtön azután a mínusz gomb
továbbfőző fokozatot 1-től 8-ig.
Az A és a választott továbbfőzőfokozat váltakozva villognak.
4. Az előfőzési automatika programszerűen fut le. Meghatározott idő után
(lásd a táblázatot) a főzés a továbbfőző fokozattal folytatódik.
26
Beállított
főzőfokozat
Előfőzési automatika
idő (perc:mp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:48
2:24
3:48
5:12
6:48
2:00
2:48
3:36
-
Megjegyzések
• Az előfőzési automatika működése közben a kiválasztó/plusz gombbal a
továbbfőző fokozatot növelni lehet. A mínusz gomb
működtetése
kikapcsolja az előfőzési automatikát.
• Ha az előfőzési automatika aktiválása után a 9-es fokozatot meghagyja és
nem választ kisebb továbbfőzőfokozatot, akkor az előfőzési automatika
10 mp után automatikusan kikapcsol és a 9-es fokozat marad érvényben.
Kezelés
HU
Melegen tartásra szolgáló funkció
A melegen tartásra szolgáló funkcióval kész ételeket lehet melegen tartani
egy főzősávon. A főzősáv kis teljesítménnyel van üzemeltetve.
1. Főzőedény áll egy főzősávon és egy főzőfokozat (pl. 3) ki van választva.
lenyomva tartani , hogy a főzőfokozatok vissza
2. A mínusz-gombot
legyenek kapcsolva ( ... 3, 2, 1,
). A
-nál a visszakapcsolás meg
van állítva, a melegen tartásra szolgáló funkció be van kapcsolva.
3. Kikapcsoláshoz a mínusz-gombot
egyszer működtetni (0).
tartani
A melegen tartásra szolgáló funkció 120 percre áll rendelkezésre, azután a
főzőtér ki van kapcsolva.
Power-fokozat
(főzősávok P-vel)
A power-fokozat további teljesítményt bocsát az indukciós főzősávok
rendelkezésére. Nagy mennyiségű vizet gyorsan fel lehet forralni.
A power-fokozat 10 percig dolgozik, utána automatikusan a 9-es
főzőfokozatra van visszakapcsolva.
1. Egy főzősávnak be kell lennie kapcsolva. A főzősáv készenléti pontjának
világítania kell. Ehhez esetleg meg kell nyomnia egy kiválasztó/plusz
gombot.
egyszer működtetni, hogy a power-fokozat
2. A power-gombot
aktiválva legyen. A főzőfokozat-kijelző egy P-t mutat.
3. A power-fokozat 10 perc után automatikusan ki van kapcsolva. A P
kialszik és a 9-es főzőfokozatra van visszakapcsolva.
Utalás:
A power-fokozat idő előtti kikapcsolásához a mínusz-gombot
power-gombot
működtetni.
, vagy a
Powermanagement
Modulok (Powermanagement)
Két-két főzősáv technikai feltételek által egy modulnak van összefogva és
maximális teljesítménnyel rendelkezik.
Ha ez a teljesítményhatár magas főzőfokozat, vagy a power-funkció
bekapcsolásánál túl van lépve, a powermanagement csökkenti a
hozzátartozó modul-főzősáv főzőfokozatát.
Ennek a főzősávnak a kijelzése először villog, utána állandóan a lehetséges
legnagyobb főzőfokozat van mutatva.
27
Tisztítás és ápolás
Tisztítás és ápolás
• Tisztítás előtt a főzőlapot kapcsolja ki és hagyja lehűlni.
• Az üvegkerámia-főzőlapot semmi esetre sem szabad
gőztisztítóval vagy hasonló készülékkel tisztítani!
• A tisztításnál vigyázni kell arra, hogy a be-/kikapcsoló gomb
letörlése csak rövid végighúzással történjen. A téves
bekapcsolás így elkerülhető!
HU
Különleges szennyeződések
Erős
szennyeződéseket
és
foltokat
(vízkőfoltokat,
gyöngyházszerűen csillogó foltokat) akkor lehet a legjobban
eltávolítani, amikor a főzőlap még kézmeleg. Használjon ehhez
szokásos tisztítószereket. Úgy járjon el, ahogyan az a 2. pontban
le van írva.
A kifutott ételt először egy nedves törlőkendővel puhítsa meg,
majd a szennymaradékot üvegkerámia-főzőlapokhoz készült
speciális üvegkaparóval távolítsa el. Ezután a felületet a 2.
pontban leírtak szerint tisztítsa meg.
Üvegkerámia-főzőlap
Fontos! Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, így pl.
durva súrolószert, karcoló edénytisztítót, rozsda- és folteltávolítót
stb.
Tisztítás használat után
1. Az egész főzőlapot tisztítsa meg mindig akkor, ha az
beszennyeződött – a legjobb, ha minden használat után. Ehhez
használjon nedves törlőkendőt és egy kevés kézi mosogatószert.
Utána dörzsölje szárazra a főzőlapot egy tiszta törlőkendővel,
hogy ne maradjon vissza a felületen semmilyen öblítőszermaradék.
A beleégett cukrot és ráolvadt műanyagot azonnal - még forró
állapotban - távolítsa el üvegkaparóval. Utána a felületet tisztítsa
meg a 2. pontban leírtak szerint.
Hetenkénti ápolás
2. Hetente egyszer alaposan tisztítsa meg és ápolja a teljes
főzőlapot szokásos üvegkerámia-tisztítószerekkel.
Feltétlenül vegye figyelembe az egyes gyártók előírásait.
A tisztítószerek felvitelüknél védőfilm-réteget képeznek, amely
víz- és szennytaszító hatású. Az összes szennyeződés a filmen
marad és így utána könnyebben eltávolítható. Ezt követően a
felületet egy tiszta törlőkendővel szárazra kell dörzsölni. A
felületen nem szabad tisztítószer-maradékot hagyni, mert az
felhevülésnél agresszívan hat és megváltoztatja a felületet.
A főzőlap színváltozásai semmilyen hatással nincsenek az
üvegkerámia funkciójára és stabilitására. Ezek nem a főzőlap
sérülései, hanem az el nem távolított és emiatt beleégett
maradékok.
28
A burgonyahámozás vagy salátatisztítás közben esetlegesen a
főzőfelületre kerülő homokszemek az edények elmozdításakor
megkarcolhatják a felületet. Ezért ügyeljen arra, hogy a felületen
ne maradjon homokszem.
A főzőlap felületén az edények alja általi okozott karcolás, főként
alumínium aljú főzőedények használatánál, vagy nem megfelelő
tisztítószerek miatt csillogó részek alakulnak ki. Ezek a
szokásos tisztítószerekkel csak fáradságosan távolíthatóak el. A
tisztítást esetleg többször meg kell ismételni. Agresszív
tisztítószerek használata következtében és a dörzsölő
edényaljak miatt a dekoráció idővel ledörzsölődik és sötét foltok
keletkeznek.
Mi a teendő probléma esetén?
Mi a teendő probléma esetén?
A készüléken végzett szakszerűtlen beavatkozás és javítás
veszélyes, mert áramütés és rövidzárlat veszélye áll fenn. Ezért
azokat a balesetek és a készülék károsodásának elkerülése
végett mellőzni kell. Csak villamossági szakemberre, pl. egy
műszaki vevőszolgálatra bízza az ilyen munkát.
Kérjük, vegye figyelembe
Ha készülékén üzemzavar lép fel, kérjük ellenőrizze ennek a
használati útmutatónak az alapján, hogy az okot nem tudja-e
saját maga elhárítani.
A továbbiakban néhány tippet adunk az üzemzavarok
megszüntetésére.
A biztosítékok többször kikapcsolnak?
Hívjon műszaki vevőszolgálatot vagy villanyszerelőt!
Nem lehet bekapcsolni az indukciós főzőlapot?
• A házi biztosíték (biztosítékdoboz) működésbe lépett?
• A hálózati csatlakozó kábel be van kötve?
HU
Az ER03 hibakód jelenik meg és egy időben korlátozott
folyamatos jelzőhang hallható.
Kifutott ételek, főzőedények, vagy más tárgyak miatt a touchcontrol szenzorgombok állandóan működésben vannak.
Megoldás: a felületet tisztítsa meg, vagy a tárgyat távolítsa el.
Az E2 vagy ER21 hibakód látható?
Az elektronika túl forró. A főzőlap beépítését ellenőrizni kell,
különösen ügyelve a jó szellőzésre.
Lásd a túlhevülés elleni védelemről szóló fejezetet.
Az U400 hibakód látható?
A főzőlap rosszul van bekötve. A vezérlés 1 mp után kikapcsol és
folyamatos hangjelzés hallható. A helyes hálózati feszültséget
kell bekötni.
Hiba-kód (ERxx vagy Ex) látható?
Műszaki hiba lépett fel. Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
Edényjelzés
jelenik meg?
Egy főzőzóna be lett kapcsolva és a főzőlap várja alkalmas
edény ráhelyezését (edényfelismerés). Csak ezután történik
teljesítményleadás.
• A gyerekzár be van kapcsolva, azaz L látható?
Az edényjelzés
továbbra is megjelenik, bár tett rá
edényt?
A főzőedény indukcióra alkalmatlan, vagy túl kicsi az átmérője.
A használt főzőedények zajt bocsátanak ki?
Ennek műszaki oka van; az indukciós főzőlapra ill. az edényre
nem áll fenn semmilyen veszély.
• A szenzorgombok el vannak részben fedve nedves
törlőkendővel, folyadékkal vagy fémtárggyal? Kérjük távolítsa
el őket.
• Nem alkalmas edényt használ? L. ebben a fejezetben:
„Indukciós főzőlaphoz használható edények“.
A hűtőventilátor kikapcsolás után még fut?
Ez normális jelenség, mivel az elektronika lehűtése történik.
A főzőlap zajt (kattanó ill. roppanó zajt) ad ki?
Ennek műszaki oka van, és nem lehet elkerülni.
A főzőlapon repedés vagy törés látható?
Az üvegkerámia törése, hasadása, repedése vagy más sérülése
esetén áramütés veszélye áll fenn. A készüléket azonnal
üzemen kívül kell helyezni. A háztartási biztosítékot azonnal le
kell kapcsolni és a vevőszolgálatot hívni.
29
Szerelési útmutató
Biztonsági tudnivalók a konyhabútorszerelő számára
Szerelési útmutató
• A környező bútorok furnérjának, ragasztójának ill.
műanyagburkolatának hőállónak kell lennie (>75°C).
Amennyiben a furnérok vagy a burkolatok nem eléggé
hőállóak, akkor deformálódhatnak.
• A beépítéssel az érintésvédelemnek garantálva kell lennie.
• Tömörfából készült fali szegélylécek felhasználása a
munkalapon, a főzőlap mögött megengedett, amennyiben be
vannak tartva a beépítési vázlatrajzok szerinti legkisebb
távolságok.
• Be kell tartani a főzőlap-kivágások hátrafelé számított
legkisebb távolságait a beépítési vázlatrajz szerint.
• Közvetlenül magasszekrény melletti beépítésnél legalább 40
mm-es biztonsági távolságot kell tartani. A magasszekrény
oldallapját hőálló anyaggal kell burkolni. Munkatechnikai
okokból azonban a távolságra legalább 300 mm javasolt.
• A főzőlap és a páraelszívó közötti távolságnak legalább
akkorának kell lennie, mint ami a páraelszívó szerelési
útmutatójában elő van írva.
• A csomagolóanyagokat (műanyagfóliákat, habelemeket,
szegeket stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert ezek a
tárgyak potenciális veszélyforrást jelentenek. Apró részeik
lenyelhetőek és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek.
HU
Szellőzés
• Az alsó szekrény hátsó falának a munkalap kivágásának
terjedelmében nyítottnak kell lennie, hogy a légcsere
lehetséges legyen.
• A bútor első keresztlécét el kell távolítani, hogy a munkalap
alatt a készülék egész szélességében levegőt áteresztő nyílás
keletkezzen.
• A munkalap alatti esetleges keresztléceket legalább a
munkalapkivágás környékén el kell távolítani.
• Az indukciós főzőlap és a konyhabútorok ill. a beépített
készülékek közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy az
indukcióhoz elegendő levegő be- és kivezetése lehetséges
legyen.
• A levegő be- és kiáramlását szolgáló nyílásoknak a mellékelt
elválasztóval termikusan el kell egymástól választva lenniük.
Ezáltal megakadályozható a felmelegedett levegő
visszaáramlása a hideg levegőt beszívó oldalhoz.
• Vigyázat! Az elválasztónak nem szabad a levegő be- és
kiáramlását szolgáló nyílásokat lefednie, azt esetleg a bútor
illetve a beépített készülék felfekvéséig meg kell rövidíteni.
• Kerülni kell az alulról érkező túlzott hőfejlődést, pl. egy
keresztáramú ventilátor nélküli sütőtől.
• Beépített sütők pirolízis-üzeme közben az indukciós főzőlapot
nem szabad használni.
Beépítés
elválasztó
Fontos tudnivalók
• Abban az esetben, ha a főzőlap bútordarabok (oldalfalak,
fiókok stb.) felett van, úgy közbülső lapot kell beépíteni 20 mmes legkisebb távolságra a főzőlap alsó részétől, hogy véletlen
érintkezés ne legyen lehetséges. A közbülső lapot úgy kell
beépíteni, hogy azt csak szerszámokkal lehessen eltávolítani.
• Gondoskodni kell arról, hogy tűzveszélyes, könnyen
gyúlékony, vagy hő hatására deformálódó tárgyak a
tűzveszély miatt ne legyenek közvetlenül a főzőlap mellé vagy
alá elhelyezve, ill. téve.
főzőlap alsó oldala
elöl
Főzőlap-szigetelés
A beépítés előtt a mellékelt főzőlap-szigetelést hézagmentesen
be kell helyezni.
elválasztó
• Meg kell akadályozni, hogy a főzőlap pereme és a munkalap,
vagy a munkalap és a fal között folyadék juthasson be az
esetleg az alá beépített villamos készülékekbe.
• A főzőlap nem sima, pl. kerámia vagy hasonló burkolatú
(csempézett stb.) munkalapba való beépítésénél a főzőlapon
esetleg található szigetelést el kell távolítani és a főzőfelület
munkalaptól való elszigetelését képlékeny szigetelő anyaggal
(kitt) kell elvégezni.
• A főzőlapot semmi esetre sem szabad szilikonnal
beragasztani! A főzőlap későbbi roncsolásmentes kiszerelése
ekkor már nem lehetséges.
30
Munkalap-kivágás
A munkalapban a kivágást a lehető legpontosabban kell
elvégezni, jó, egyenes fűrészlappal, vagy felsőmaróval. Ezután
le kell zárni a vágási felületeket, hogy ne hatolhasson be
nedvesség.
A főzőlap-kivágást az ábráknak megfelelően kell elkészíteni.
Az üvegkerámia-főzőfelületnek feltétlenül egyenletesen és
színelően kell felfeküdnie. A feszülés az üveglap töréséhez
vezethet. Ellenőrizze a főzőfelület szigetelésének kifogástalan
illeszkedését és hézagmentes felfekvését.
Az üvegkerámia-főzőlapot kapcsokkal vagy kötlemezekkel kell
rögzíteni.
Szerelési útmutató
Méretek mm-ben
Típus
HU
Kapcsok
• A kapcsokat a megadott távolságokban a
munkalap-kivágásba be kell ütni. A
vízszintes ütköző miatt magasságbeállítás
nem szükséges.
• Fontos: a kapcsok vízszintes ütközőjének
színelően kell a munkalapon feküdnie
(törésveszély megelőzésére).
• A főzőlapot az ábrának megfelelően bal
oldalt illessze hozzá (a), állítsa be (b) és
pattintsa be (c).
• A kapcsok biztosítására csavarok
használhatók.
Fontos:
A ferde felfekvés vagy a megfeszítés
miatt
az
üvegkerámia-főzőlap
beépítésekor törésveszély áll fenn!
szomszédos falaktól
megengedett távolság
mért
legkisebb
kimart nyílás mérete
főzőlap külső mérete
kábelátvezető nyílás a hátfalban
beépítési magasság
Kötlemez
Típus
• A főzőlapot helyezze be és igazítsa
helyére.
• A kötlemezeket a csavarokkal alulról a
tervezett rögzítési lyukaknál helyezze és
állítsa be, majd húzza meg.
• A csavarokat csak kézi csavarhúzóval
húzza meg; ne használjon akkus
csavarhúzót.
• Vékony munkalapoknál ügyeljen a
kötlemez
megfelelő
helyzetére.
Kiegyenlítésre metrikus csavart kell a
kötlemeznél behelyezni.
Fontos:
A ferde felfekvés vagy a megfeszítés
miatt
az
üvegkerámia-főzőlap
beépítésekor törésveszély áll fenn!
szomszédos falaktól
megengedett távolság
mért
legkisebb
kimart nyílás mérete
főzőlap külső mérete
kábelátvezető nyílás a hátfalban
beépítési magasság
31
Szerelési útmutató
Hálózati értékek
Hálózati feszültség: 400-415V 3N~, 50-60 Hz
Komponensek névleges feszültsége: 230 - 240V
Bekötési lehetőségek: 5 pólusú csatlakozás
* Vigyázat! Speciális bekötés 230 – 240 V 3~!
32
* Vigyázat! Speciális bekötés 230 – 240 V 3~!
zöld-sárga
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
fehér
fehér
barna
barna
fekete
fekete
zöld-sárga
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
fehér
barna
fehér
barna
A gyártó csatlakozóvezetéket nem mellékel
• A bekötéshez meg kell lazítani a készülék alsó oldalán levő
csatlakozódoboz fedelét, hogy hozzá lehessen férni a
csatlakozó kapcsokhoz. Bekötés után újból rögzíteni kell a
fedelet és a csatlakozó vezetéket biztosítani kell a
húzásmentesítő szorítókengyel segítségével.
• A csatlakozó vezetéknek legalább a H05 RR-F típusnak kell
megfelelni.
Bekötési lehetőségek
fekete
• Az elektromos bekötést csak erre jogosított szakember
végezheti el!
• A törvényes előírásokat és a helyi áramszolgáltató vállalat
csatlakoztatási feltételeit teljes mértékben be kell tartani.
• A készülék bekötésénél olyan berendezésről kell
gondoskodni, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket
legalább 3 mm-es kontaktus-nyílásszélességgel az összes
póluson a hálózattól el lehessen választani. Alkalmas
szétválasztó
berendezésnek
számítanak
vonalvédő
kapcsolók, biztosítékok és mágneskapcsolók.
Bekötésnél és javításnál a készüléket ezen berendezések
egyikével áramtalanítani kell.
• A védővezetéket olyan hosszúságúra kell méretezni, hogy az
a húzásmentesítés megszűnése esetén csak a csatlakozó
kábel áramot vezető erei után legyen húzásra igénybe véve.
• A fölösleges kábelhosszúságot a készülék alatti beépítési
részből ki kell húzni.
• Kérjük győződjön meg arról, hogy a meglévő hálózati
feszültség megegyezik a típustáblán levő értékkel.
• A teljes érintésvédelmet a beépítés útján kell biztosítani.
• Vigyázat: a hibás bekötés az erősáramú elektronika
tönkremeneteléhez vezethet.
Csatlakozóvezetéket a gyártó szállítja
• A főzőlap a gyár részéről hőálló csatlakozó vezetékkel van
ellátva.
• A hálózatba való bekötést a bekötési vázlatnak megfelelően
kell elvégezni, kivéve, ha a csatlakozó vezeték már dugasszal
van ellátva.
• Ha ezen készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, ki
kell cserélni másik speciális vezetékkel. Veszélyeztetések
elkerülése végett a cserét csak a gyártónak, vagy a gyártó
vevőszolgálatának szabad elvégezni.
fekete
Elektromos bekötés
HU
Szerelési útmutató
Műszaki adatok
Üzembe vétel
A főzőlap méretei
magasság/ szélesség/ mélység . mm 50 x 600 x 520
Főzőzónák
elöl balról . . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
hátul balról . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
hátul jobbról . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
elöl jobbról . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
HU
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
18/ 1,85
A lap beépítése és a tápfeszültség rákapcsolása (hálózati
csatlakozás) után először a vezérlés öntesztje megy végbe és
szerviz-információ jelenik meg a vevőszolgálat számára.
Fontos: Hálózati bekapcsolásnál semmilyen tárgyat nem szabad
hagyni a touch control szenzorgombokon!
Főzőlap összesen . . . . . . . . . . . .kW 7,4
A főzőlap méretei
magasság/ szélesség/ mélység . mm 50 x 600 x 520
Főzőzónák
elöl balról . . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
hátul balról . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
hátul jobbról . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
elöl jobbról . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
A főzőlap felületét szivaccsal és öblítővízzel röviden törölje át, és
utána dörzsölje szárazra.
16/ 1,4
23/ 3,0
18/ 1,85
21/ 2,3
Főzőlap összesen . . . . . . . . . . . .kW 7,4
A főzőlap méretei
magasság/ szélesség/ mélység . mm 50 x 800 x 520
Főzőzónák
elöl balról . . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
hátul balról . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
hátul jobbról . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
elöl jobbról . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
25/ 3,0
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
Főzőlap összesen . . . . . . . . . . . .kW 7,4
33
CZ
Likvidace obalů
Zde najdete …
Přepravní obal likvidujte pokud možno ekologickým způsobem.
Zpětné uvedení obalových materiálů do materiálového oběhu
šetří suroviny a snižuje výskyt odpadů.
Informace v tomto sešitu si pečlivě přečtěte ještě dříve, než
uvedete varnou desku do provozu. Najdete zde důležité pokyny
pro Vaši bezpečnost, používání, ošetřování a údržbu přístroje,
aby Vám přístroj dlouho sloužil k Vaší spokojenosti.
Pokud by se vyskytla porucha, přečtěte si nejprve kapitolu „Co
dělat při problémech?“. Menší poruchy můžete často odstranit
sami a ušetříte tím zbytečné náklady na servis.
Tento návod pečlivě uschovejte. Tento návod k použití a
montážní návod předejte prosím novým majitelům pro jejich
informaci a bezpečnost.
Likvidace starých přístrojů
Symbol na výrobku nebo jeho obalu poukazuje
na to, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako
s běžným domovním odpadem, nýbrž je třeba
jej odevzdat ve sběrném místě k recyklaci
elektrických a elektronických přístrojů.
Správnou likvidací tohoto výrobku chráníte
životní prostředí a zdraví svých spoluobčanů.
Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí a zdraví. Další
informace k recyklaci tohoto výrobku obdržíte od Vašeho
obecního úřadu, firmy zabezpečující svoz odpadu nebo
obchodu, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Obsah
Bezpečnostní pokyny ............................................................
Pro připojení a funkci ............................................................
Pro varnou desku..................................................................
Pro osoby..............................................................................
35
35
35
35
Popis přístroje ........................................................................ 36
Obsluha pomocí senzorových tlačítek .................................. 36
Použití v souladu s účelem určení
Varná deska smí být používána pouze pro přípravu jídel
v domácnosti. Nesmí se používat k jiným účelům a pouze pod
dohledem.
Obsluha...................................................................................
Varná deska..........................................................................
Rozpoznání hrnce ................................................................
Omezení provozní doby........................................................
Jiné funkce............................................................................
Ochrana před přehřátím (indukce)........................................
Nádobí pro indukční varnou zónu .........................................
Tipy pro úsporu energie ........................................................
Stupně ohřevu.......................................................................
Ukazatel zbytkového tepla ....................................................
Stisknutí tlačítek....................................................................
Vypnutí varné desky a varné zóny........................................
Varnou zónu vypnout ............................................................
Vypnutí varné desky .............................................................
STOP-funkce .......................................................................
Dětská pojistka .....................................................................
Vypínací automatika (Timer) ................................................
Budík (minutka) ...................................................................
Nahřívací automatika ...........................................................
Funkce udržení tepla ...........................................................
Stupeň Power (varné zóny s P) ...........................................
Power-management..............................................................
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
41
41
42
43
43
43
Čištění a ošetřování ............................................................... 44
Sklokeramická varná deska .................................................. 44
Speciální nečistoty ................................................................ 44
Co dělat při problémech?...................................................... 45
Montážní návod ......................................................................
Bezpečnostní pokyny pro montéra kuchyňského nábytku....
Vestavba ...............................................................................
Odvětrání ..............................................................................
Elektrická přípojka.................................................................
Technické údaje....................................................................
Uvedení do provozu..............................................................
34
46
46
46
46
48
49
49
Bezpečnostní pokyny
Pro připojení a funkci
Bezpečnostní pokyny
• Přístroje jsou konstruovány podle příslušných bezpečnostních
předpisů.
• Připojení na sít’, údržbu a opravu přístroje smí provádět pouze
autorizovaný odborník podle platných bezpečnostních
předpisů. Neodborně provedené práce ohrožují Vaši
bezpečnost.
Pro varnou desku
• Kvůli příliš rychlé reakci při vysokém nastavení stupně
ohřevu nesmí být indukční varná deska provozována bez
dozoru!
• Při vaření sledujte vysokou rychlost ohřevu varných zón.
Předcházejte vyvaření hrnců do sucha, protože přitom vzniká
nebezpečí přehřátí hrnců.
• Nestavte prázdné hrnce a pánve na zapnuté varné zóny.
• Pozor při používání hrnců s dvojitým dnem. Hrnce s dvojitým
dnem se mohou nepozorovaně vyvařit! To vede následně k
poškození hrnce a varné zóny. Za toto nelze převzít záruku!
• Vypněte varnou desku po použití bezpodmínečně tlačítkem
mínus.
• Přehřáté tuky a oleje se mohou samy vznítit. Jídla s tuky a oleji
připravujte pouze pod dohledem. Vznícené tuky a oleje nikdy
nehaste vodou! Přikrýt pokličkou, varnou zónu vypnout.
• Sklokeramická plocha je velmi odolná. I přesto předcházejte
pádu tvrdých předmětů na sklokeramickou plochu. Bodová
nárazová zatížení mohou vést k prasknutí varné desky.
• V případě výskytu lomů, prasklin, trhlin nebo jiných poškození
sklokeramiky existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Přístroj ihned vypněte. Okamžitě vypněte pojistky
v domácnosti a zavolejte zákaznický servis.
• Pokud by kvůli závadě senzorového ovládání nebylo možno
varnou desku vypnout, okamžitě vypněte domácí pojistku a
zavolejte zákaznický servis.
• Pozor při pracích s domácími přístroji! Napájecí vedení nesmí
přijít do styku s horkými varnými zónami.
• Sklokeramická varná deska nesmí být používána jako
odkládací plocha.
CZ
• Na varné zóny nepokládejte hliníkovou fólii nebo plastické
hmoty. Zabraňte kontaktu varné zóny se vším, co se může
roztavit, např. s plastickými hmotami, fóliemi, zejména cukrem
a pokrmy obsahujícími velké množství cukru. Cukr okamžitě,
dokud je horký, odstranit ze sklokeramické varné desky
pomocí speciální škrabky na sklo, aby se předešlo poškození.
• Kovové předměty (kuchyňské nádobí, příbory …) nesmí být
nikdy odkládány na indukční varnou desku, protože se mohou
zahřát. Nebezpečí popálení!
• Hořlavé, snadno zápalné nebo deformovatelné předměty
nepokládejte přímo pod varnou desku.
• Kovové předměty, nošené na těle, se mohou v bezprostřední
blízkosti indukční varné desky zahřívat. Pozor, nebezpečí
popálení!
Předměty neschopné magnetizace (např. zlaté nebo stříbrné
prstýnky) tím nejsou dotčeny.
• Na varných zónách nikdy neohřívejte konzervové plechovky a
vícevrstevné obaly obsahující pojivo. Přívod energie může
způsobit jejich prasknutí!
• Senzorová tlačítka udržujte čistá, protože znečištění může být
přístrojem rozpoznáno jako kontakt prstem. Na senzorová
tlačítka nikdy nepokládejte předměty (hrnce, utěrky atd.)!
Pokud hrnce překypí až na senzorová tlačítka, stiskněte
tlačítko pro vypnutí.
• Horké hrnce a pánve nesmí zakrývat senzorová tlačítka. V
tomto případě se přístroj automaticky vypne.
• Pokud je to možné, používejte velké hrnce na zadních varných
zónách, aby nedošlo k přehřátí senzorových tlačítek (přehřátí
dotykového ovládání; chybové hlášení ER21).
• Pokud jsou v bytě domácí zvířata, která mohou dosáhnout na
varnou desku, je třeba aktivovat dětskou pojistku.
• Pokud u vestavných sporáků probíhá režim pyrolýzy, nesmí se
indukční varná deska používat.
Pro osoby
• Tento přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo
nedostatečnými vědomostmi, ledaže by byly pod dozorem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely
pokyny o správném používání přístroje.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
• Pozor:
Povrchy u ohřevných a varných míst jsou při provozu horké.
Z tohoto důvodu je třeba, aby se malé děti zásadně nedostaly
do blízkosti přístroje.
• Osoby s kardiostimulátorem nebo implantovanými
insulinovými pumpami se musí ujistit, že jejich implantáty
nebudou indukční varnou deskou negativně ovlivněny
(frekvenční rozsah indukční varné desky je 20-50 kHz).
35
Popis přístroje
CZ
P
o
p
i
s
p
ř
ís
t
ro
j
e
Dekor se může odchylovat od zobrazení.
1. Indukční varná zóna vpředu vlevo
2. Indukční varná zóna vzadu vlevo
3. Indukční varná zóna vzadu vpravo
4. Indukční varná zóna vpředu vpravo
5. Dotykové spínače TOUCH CONTROL
6. Sklokeramická varná deska
Tlačítko ZAP/VYP
(13)
Pomocí tohoto tlačítka se vypne celá varná deska. Tlačítko je
vlastně hlavním vypínačem.
Tlačítko Volba/Plus, např. vpředu vlevo
(10)
Stisknutím některého z volných tlačítek Volba/Plus se vybere
varná zóna a zvýší se varný stupeň.
Tlačítka Minus
(11)
Tlačítkem Minus se zmenší ukazovaná hodnota.
7. STOP tlačítko
8. Tlačítko Power
9. Zobrazení stupně ohřevu
10. Tlačítko Volba/Plus
11. Tlačítko Minus (snížit)
12. Tlačítko Timer
13. Tlačítko ZAP/VYP
14. Ukazatel vypnuté automatiky
15. Symbol k přiřazení polohy varné zóny na sklokeramické
varné desce
16. Kontrolní světlo k přiřazení polohy varné zóny na
sklokeramické varné desce
17. Bod připravenosti varné zóny
Obsluha pomocí senzorových tlačítek
Obsluha sklokeramické varné desky se provádí pomocí
senzorových tlačítek Touch Control. Senzorová tlačítka fungují
následujícím způsobem: špičkou prstu se krátce dotknout
symbolu na sklokeramickém povrchu. Každý správný dotek je
potvrzen signálním tónem. Dále je senzorové tlačítko Touch
Control označováno jako „tlačítko“.
36
Zobrazení stupňů ohřevu
(9)
Zobrazení stupňů ohřevu ukazuje zvolený stupeň ohřevu, nebo
H................ Zbytkové teplo
A................ Nahřívací automatika
STOP ........ Stop-funkce
ER03 ......... chybové hlášení
Svítí-li pohotovostní kontrolka
, je možné nastavit varnou
zónu.
Tlačítko Power
(8)
Stupeň Power poskytuje indukčním varným zónám dodatečný
výkon.
Tlačítko STOP
(7)
Proces vaření lze krátkodobě přerušit pomocí funkce STOP.
Tlačítko Timer
(12)
Pro zvýšení doby vaření u vypínací automatiky (Timer).
Obsluha
CZ
Varná deska
Omezení provozní doby
Varná plocha je vybavena indukčním varným polem. Indukční
cívka pod sklokeramickou varnou plochou vytváří
elektromagnetické střídavé pole, které proniká sklokeramikou a
ve dně nádobí indukuje proud, vytvářející teplo.
U indukční varné zóny se teplo nepřenáší z topného prvku přes
varnou nádobu na vařený pokrm, nýbrž potřebné teplo je pomocí
indukčních proudů vytvářeno přímo ve varné nádobě.
Indukční varná zóna má automatické omezení provozní doby.
Nepřetržitá doba používání každé varné zóny je závislá na
zvoleném stupni ohřevu (viz tabulka).
Předpokladem je, že v průběhu doby používání nebudou
prováděly změny nastavení varné zóny.
Když se aktivuje omezení provozní doby, varná zóna se vypne,
zazní krátký signální tón a na ukazateli se zobrazí H.
Vypínací automatika má vůči omezení provozní doby přednost,
tzn. že varná zóna se vypne teprve tehdy, když uběhne čas
vypínací automatiky (např. je možná vypínací automatika
s 99 minutami a stupněm ohřevu 9).
Obsluha
Výhody indukční varné zóny
– energii šetřící vaření díky přímému přenosu energie na hrnec
(je nutné vhodné nádobí z materiálu, které lze magnetizovat),
– zvýšená bezpečnost, protože energie se přenáší pouze tehdy,
když je postaven hrnec,
– přenos energie mezi indukční varnou zónou a dnem hrnce se
zvýšeným stupněm účinnosti,
– vyšší rychlost zahřívání,
– nebezpečí popálení je malé, protože varná plocha se ohřívá
pouze dnem hrnce, přeteklé jídlo se nepřipaluje,
– rychlá, jemná regulace přívodu energie.
Nastavený stupeň
ohřevu
Omezení provozní doby
v hodinách
2
1, 2
6
3, 4
5
5
4
6, 7, 8, 9
1,5
Rozpoznání hrnce
Není-li při zapnuté varné zóně na varné zóně žádný nebo příliš
malý hrnec, nedojde k přenosu energie. Upozorňuje na to
blikající
v ukazateli stupně ohřevu.
Pokud se na varnou zónu postaví vhodný hrnec, zapne se
nastavený stupeň a ukazatel stupně ohřevu svítí. Přívod energie
se přeruší, jestliže se hrnec odstraní, v ukazateli stupně ohřevu
se objeví blikající .
Jestliže jsou na zónu postaveny menší hrnce nebo pánve, u
kterých je však rozpoznání velikosti hrnce ještě zapnuté, deska
dodává pouze takový výkon, jaký potřebují.
Hranice rozpoznání hrnce
Průměr varné zóny
(mm)
Nejmenší průměr dna
hrnce (mm)
160
90
180
90
210
120
230
120
250
160
Jiné funkce
Při dlouhém nebo současném stisknutí jednoho nebo více
senzorových tlačítek (např. hrncem omylem postaveným na
senzorová tlačítka) neproběhne žádná spínací funkce.
Zazní signální tón a zobrazí se ER03. Po několika sekundách se
vypne. Odstraňte předmět ze senzorových tlačítek.
Ochrana před přehřátím (indukce)
Při delším používání varné zóny na plný výkon nemůže být při
vysokých teplotách místnosti elektronika v potřebném rozsahu
chlazena.
Aby nedocházelo k výskytu příliš vysokých teplot v elektronice,
výkon varné zóny se případně automaticky sníží.
Pokud by při běžném provozu varné plochy a normální okolní
teplotě docházelo k častému zobrazování E2 nebo ER21, pak
jde pravděpodobně o nedostatečné chlazení.
Příčinou může být chybějící chladicí otvor v nábytku nebo
chybějící zaclonění. Případně je třeba vestavbu překontrolovat.
Minimální průměr dna hrnce je u některých modelů na varné
zóně zobrazen jako vnitřní kruh.
37
Obsluha
CZ
Nádobí pro indukční varnou zónu
Tipy pro úsporu energie
Varná nádoba používaná pro indukční varnou zónu musí být
z kovu, mít magnetické vlastnosti a dostatečně velkou plochu
dna.
Používejte pouze hrnce se dnem vhodným k indukčnímu
ohřevu.
Dále najdete několik důležitých pokynů, jak zacházet s Vaší
novou indukční varnou deskou a varným nádobím efektivně a
s úsporou energie.
• Průměr dna hrnce by měl být stejně velký jako průměr varné
zóny.
• Při koupi hrnců nezapomeňte, že se často udává horní průměr
hrnce. Ten je obvykle větší než dno hrnce.
• Tlakové hrnce jsou díky uzavřenému varnému prostoru a
přetlaku obzvláště časově a energeticky úsporné. Při krátké
době varu zůstávají zachovány vitamíny.
• Vždy dbejte na dostatečné množství tekutiny v tlakovém hrnci,
protože po vyvaření se v důsledku přehřátí může poškodit
varná zóna i hrnec.
• Varné hrnce vždy podle možnosti přikrývejte vhodnou
pokličkou.
• Pro každé množství jídla použijte hrnec správné velikosti.
Velký, téměř prázdný hrnec, spotřebuje mnoho energie.
Vhodné varné nádoby
Nevhodné varné nádoby
Smaltované ocelové nádoby se
silným dnem
Nádoby z mědi, nerezové
oceli, hliníku, varného skla,
dřeva, keramiky popř.
Litinové nádoby se smaltovaným terakoty
dnem
Nádoby z vícevrstvé oceli,
nerezové feritové oceli popř.
hliníku se speciálním dnem
Vhodnost nádoby můžete zjistit následovně:
Proveďte následně popsaný test magnetem nebo se ujistěte, že
nádoba nese značku vhodnosti k vaření s indukčním proudem.
Test magnetem:
Přiložte magnet ke dnu Vaší varné nádoby. Pokud je přitahován,
můžete varnou nádobu používat na indukční varné zóně.
Stupně ohřevu
Topný výkon varných zón může být nastaven ve více stupních.
V tabulce najdete příklady použití jednotlivých stupňů.
Stupeň ohřevu
0
Vhodný pro
Poloha VYP, využití zbytkového tepla
Funkce ohřívání
1-2
Poznámka:
Při používání hrnců s vhodnými indukčními vlastnostmi
některých výrobců se mohou vyskytnout zvuky, které způsobuje
druh konstrukce těchto hrnců.
3
4-5
6
7-8
nesprávné
nesprávné
Vaření malých množství
(nejnižší výkon)
Var
Vaření větších množství, pečení větších
kusů
Pečení, výroba jíšky
Pečení
9
Ohřev, opékání, pečení
P
Stupeň Power (nejvyšší výkon)
U hrnců bez pokličky musí být eventuálně zvolen vyšší varný
stupeň.
Chybně: Dno nádobí je vyboulené. Elektronika nedokáže
správně určit teplotu.
optimální
Správně: Správné nádobí!
38
Ukazatel zbytkového tepla
Sklokeramická varná deska je vybavena ukazatelem
zbytkového tepla H.
Dokud H po vypnutí svítí, lze zbytkové teplo použít k
rozpouštění potravin a udržování teploty pokrmů.
Po zhasnutí písmena H může být varná zóna ještě horká. Trvá
nebezpečí popálení!
U indukční varné zóny se sklokeramika nezahřívá přímo, nýbrž
se ohřívá pouze zpětným teplem od nádoby.
Obsluha
CZ
Stisknutí tlačítek
Zde popsané ovládání očekává po stisknutí (výběrového) tlačítka výhradně
stisknutí následujícího tlačítka.
Stisknutí následujícího tlačítka musí být zahájeno zásadně do 10 sekund,
jinak se výběr zruší.
Tlačítek Plus/Minus je možno se dotknout jednorázově, nebo je držet
stisknuté.
Vypnutí varné desky a varné zóny
1. Tlačítko ZAP/VYP
přidržet tak dlouho, dokud se na ukazateli
stupně ohřevu nezobrazí 0. Blikají pohotovostní body. Ovládání je
připraveno k provozu.
2. Následně tlačítko Volba/Plus stiskněte (např.
Pohotovostní bod zvolené varné zóny svítí.
vyberte varný
3. Tlačítkem Volba/Plus nebo tlačítkem Minus
stupeň.
Tlačítkem Volba/Plus se zapne varný stupeň 1, tlačítkem Minus stupeň 9.
indukčně vhodné
Tlačítka Volba/Plus
pro vpředu vlevo).
Pohotovostní bod
4. Ihned poté postavte na varnou zónu varné nádobí vhodné pro
indukční ohřev. Rozpoznání velikosti hrnce zapne indukční cívku.
Nádoba se zahřívá.
Dokud není na varnou zónu postaven kovový hrnec, ukazatel se přepíná
mezi nastaveným stupněm ohřevu a symbolem .
Bez hrnce se varná zóna z bezpečnostních důvodů po 10 minutách
vypne. K tomu respektujte kapitolu „Rozpoznání hrnce“.
Pro současné vaření na ostatních varných zónách proveďte opakovaně body
2 až 4.
Varnou zónu vypnout
5. Pohotovostní bod zvolené varné zóny musí svítit. K tomu případně
stiskněte tlačítko Volba/Plus.
stisknout vícekrát, dokud se na ukazateli stupně
6. a) Tlačítko Minus
ohřevu nezobrazí 0, nebo
a tlačítko Volba/Plus stisknout současně
6. b) tlačítko Minus
jednou. Varná zóna se vypne přímo z každého stupně ohřevu, nebo
6. c) Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
(vypnou se všechny varné zóny).
. Vypne se celá varná deska
Vypnutí varné desky
7. Stisknout tlačítko ZAP/VYP
nastavení úplně vypne.
. Varná deska se nezávisle na
39
Obsluha
CZ
STOP-funkce
Proces vaření lze krátkodobě přerušit pomocí funkce STOP, např. pokud
někdo zvoní u dveří. Pro pokračování vaření se stejným stupněm ohřevu
musí být funkce STOP zrušena. Případně nastavený timer se pozastaví a
potom běží dále.
Z bezpečnostních důvodů je tato funkce k dispozici pouze 10 minut. Potom
se varná deska vypne.
1. Varné nádobí stojí na varných zónách a jsou nastaveny zvolené stupně
ohřevu.
. Namísto zvolených stupňů ohřevu svítí
2. Stisknout tlačítko STOP
postupně písmena S-T-O-P.
a poté
3. Přerušení se ukončí tak, že se nejprve stiskne tlačítko STOP
jiné libovolné tlačítko (s výjimkou tlačítka ZAP/VYP).
Stisknutí druhého tlačítka musí následovat zásadně do 10 sekund, jinak
se varná deska vypne.
Dětská pojistka
Dětská pojistka má zabránit tomu, aby děti varnou desku z nedopatření nebo
úmyslně zapnuly. Za tím účelem je ovládání zablokováno.
Zapnutí dětské pojistky
1. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
, aby se varná deska zapnula.
2. Hned poté stisknout současně tlačítko Minus
Plus vpředu vpravo
.
a volitelné tlačítko
, aby se
3. Následně stiskněte volitelné tlačítko Plus vpředu vpravo
aktivovala dětská pojistka. Na ukazateli stupňů ohřevu se zobrazí L jako
znak pro Child-Lock; ovládání je zablokováno a varná deska se vypne.
Vypnutí dětské pojistky
4. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
.
5. Hned poté stisknout současně tlačítko Minus
Plus vpředu vpravo
.
6. Následně stiskněte tlačítko Minus
L zhasne.
a volitelné tlačítko
, aby se dětská pojistka vypnula.
Zrušení dětské pojistky pouze pro jeden proces vaření
Předpoklad: Dětská pojistka je zapnuta podle bodu 1-3.
• Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
.
• Hned poté stisknout současně tlačítko Minus
a volitelné tlačítko
Plus vpředu vpravo
.
Nyní může být uživatelem zapnuta jedna varná zóna (za tím účelem vybrat
varnou zónu a nastavit stupeň ohřevu).
Po vypnutí varné desky je dětská pojistka opět aktivní (zapnutá).
Upozornění
Při výpadku sítě se dětská pojistka odblokuje, tzn. deaktivuje.
40
Obsluha
CZ
Vypínací automatika (Timer)
Vypínací automatikou se každá zapnutá varná zóna po nastaveném čase
automaticky vypne. Lze nastavovat dobu varu od 01 do 99 minut.
Tlačítka Volba/Plus
1. Zapnutí varné desky. Zapnout jednu nebo více varných zón a nastavit
zvolený stupeň ohřevu.
2. Stiskněte tlačítko Volba/Plus. Pohotovostní bod svítí.
(pro zvyšování) zadejte dobu
3. Hned poté pomocí tlačítka Timer
vaření.
Kontrolka přiřazení polohy varné zóny na sklokeramické varné desce
svítí.
Ke snížení stiskněte tlačítko Mínus
.
Důležité:
• Kontrolky timeru mohou blikat pouze tehdy, když byly varné zóny předtím
zapnuty (stupeň ohřevu vyšší než 0).
• Tlačítkem Timer začne zobrazovaná hodnota na 01, tlačítkem Mínus na 60.
a Mínus
se nastavení
• Současným stisknutím tlačítek Timer
vynuluje (00).
4. K naprogramování vypínací automatiky pro další varnou zónu stiskněte
tlačítko Timer
tolikrát, dokud nezačne svítit kontrolka přiřazení
polohy dané varné zóny na sklokeramické varné desce.
5. Po uplynutí času se varná zóna vypne. Zazní časově omezený signální
tón, který lze vypnout libovolným tlačítkem (mimo tlačítka ZAP/VYP).
Timer – kontrolní žárovka
Upozornění
• Pro kontrolu uběhlého času (vypínací automatika) stiskněte tlačítko Timer
tolikrát, dokud nezačne blikat kontrolka timeru pro zvolenou varnou
zónu. Je možno odečíst a změnit zobrazovanou hodnotu.
• Předčasné zrušení vypínací automatiky: Zvolte příslušnou varnou zónu
(kontrolka timeru bliká) a stiskněte současně jednou tlačítko Timer
a
tlačítko Mínus
.
Bod pohotovosti
Budík (minutka)
1. Zapněte varnou desku.
2. Následně ihned stiskněte tlačítko časovače
časovače.
3. Poté tlačítkem Minus
v minutách.
; tím dojde k aktivaci
nebo tlačítkem časovače
nastavit čas
4. Po uběhnutí času zazní časově omezený signální tón, který lze vypnout
libovolným tlačítkem (mimo tlačítka VYP).
Poznámka:
• Hodiny zůstávají v provozu i poté, když je varná deska vypnuta.
• Při vypnutí tlačítkem Zap/Vyp
dojde i k vypnutí krátkodobého
budíku.
41
Obsluha
CZ
Nahřívací automatika
U nahřívací automatiky probíhá nahřátí varným stupněm 9. Po určitém čase
se přepne zpět na nižší varný stupeň (1 až 8).
Při použití nahřívací automatiky jen musí být zvolen takový stupeň varu, při
které se má jídlo vařit dále, protože elektronika sníží stupeň samočinně.
Nahřívací automatika je vhodná pro jídla, které se postaví studená, jsou
zahřána vysokým výkonem a při stupni ohřevu pro další vaření nemusí být
neustále sledována (např. vaření polévkového masa).
1. Zprovoznění varné zóny. Pohotovostní bod zvolené varné zóny musí
svítit. K tomu případně stisknout tlačítko Volba/Plus.
2. Nastavit stupeň ohřevu 9. Opětovným stisknutím tlačítka Volba/Plus se
aktivuje nahřívací automatika.
Ukazatel stupně ohřevu ukazuje střídavě A a 9.
zvolit nižší stupeň dalšího varu 1 až 8.
3. Hned poté tlačítkem Minus
A a zvolený stupeň dalšího varu střídavě blikají.
4. Nahřívací automatika běží podle programu. Po určité době (viz tabulka)
proces vaření pokračuje stupněm dalšího varu.
42
Nastavený
Stupeň ohřevu
Nahřívací automatika
Čas (min:sek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:48
2:24
3:48
5:12
6:48
2:00
2:48
3:36
-
Upozornění
• Během nahřívací automatiky je možno tlačítkem Volba/Plus zvýšit stupeň
dalšího varu. Stisknutí tlačítka Minus
vypne nahřívací automatiku.
• Jestliže se po aktivaci nahřívací automatiky ponechá stupeň 9 a nezvolí se
menší stupeň pro pokračování varu, nahřívací automatika se po
10 sekundách automaticky vypne a zůstane zachován stupeň 9.
Obsluha
CZ
Funkce udržení tepla
Pomocí funkce udržení tepla
mohou být hotová jídla udržována na varné
zóně teplá. Varná zóna je provozována na malý výkon.
1. Varná nádoba stojí na varné zóně a je zvolen varný stupeň (např. 3).
2. Tlačítko Minus
(... 3, 2, 1, ). Při
držet stisknuté, aby se varný stupeň snížil
se zastaví, funkce udržování tepla je zapnutá.
3. Pro vypnutí jednou stisknout tlačítko Minus
držet
.
Funkce udržování tepla je k dispozici po dobu 120 minut, potom se varná
plocha vypne.
Stupeň Power
(varné zóny s P)
Stupeň Power poskytuje indukčním varným zónám dodatečný výkon. Je
možno rychle uvařit velké množství vody.
Stupeň Power pracuje 10 minut, poté se automaticky přepne zpět na stupeň
ohřevu 9.
1. Varná zóna musí být zapnutá. Pohotovostní bod varné zóny musí svítit. K
tomu případně stisknout tlačítko Volba/Plus.
2. Poté jednou stisknout tlačítko Power
Ukazatel stupně ohřevu ukazuje P.
, aby se stupeň Power aktivoval.
3. Po 10 minutách se stupeň Power automaticky vypne. P zhasne a přepne
se zpět na stupeň ohřevu 9.
Poznámka:
Pro předčasné vypnutí stupně Power stisknout tlačítko Minus
tlačítko Power .
nebo
Power-management
Modul (Power-management)
Vždy dvě varné zóny jsou - technicky podmíněně – spojeny do jednoho
modulu a disponují maximálním výkonem.
Jestliže je tato oblast výkonu při zapnutí vysokého stupně ohřevu nebo
funkce Power překročena, redukuje Power-management stupeň ohřevu
příslušné modulové varné zóny.
Ukazatel této varné zóny začne blikat až poté, kdy se konstantně zobrazuje
maximální možný stupeň ohřevu.
43
Čištění a ošetřování
Èištìní a ošetøování
• Před čištěním varnou desku vypnout a nechat vychladnout.
• Sklokeramická varná deska nesmí být za žádných okolností
čištěna parním čistícím strojem nebo podobně.
• Při čištění dbát na to, aby se pouze krátce otíralo ZAP/VYPtlačítko. Tím se předejde nechtěnému zapnutí!
CZ
Speciální nečistoty
Silné znečištění a skvrny (vápenaté skvrny, perlet’ově se
lesknoucí skvrny) se nejlépe odstraní, dokud je varná deska ještě
vlažná. Použijte k tomu běžné čistící prostředky. Postupujte
přitom tak, jak je popsáno v bodu 2.
Překypělá jídla nejprve změkčit mokrým hadříkem a poté zbytky
nečistot odstranit speciální škrabkou na sklo pro sklokeramické
varné desky. Potom plochu vyčistit jak je popsáno v bodě 2.
Sklokeramická varná deska
Důležité! Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky, jako
např. hrubá abraziva, drátěnky na hrnce, odstraňovač rzi nebo
skvrn atd.
Čištění podle potřeby
1. Celou varnou desku čistěte vždy, když je zašpiněná – nejlépe
po každém použití. Použijte k tomu vlhký hadřík a trochu
prostředku na ruční mytí nádobí. Potom varnou desku suchým
hadříkem vysušte, aby na povrchu nezůstaly zbytky mycího
prostředku.
Týdenní ošetřování
2. Celou varnou desku vyčistěte a ošetřete jednou týdně
důkladně běžným prostředkem na čištění sklokeramiky.
Dodržujte bezpodmínečně pokyny příslušného výrobce.
Čistící prostředky vytvářejí po nanesení ochranný film, který
odpuzuje vodu a nečistotu. Veškeré nečistoty zůstávají na filmu a
lze je potom snadněji odstranit. Plochu potom dosucha vytřít
čistou utěrkou. Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky čistících
prostředků, protože při zahřátí působí agresivně a mění povrch.
44
Připálený cukr a natavenou plastickou hmotu odstraňte ihned –
ještě zahorka – pomocí škrabky na sklo. Potom plochu vyčistit
jak je popsáno v bodě 2.
Zrnka písku, která případně spadnou na varnou plochu při
loupání brambor nebo čištění salátu, mohou při posunování
hrnců způsobit škrábance. Dbejte proto na to, aby na povrchu
nezůstala zrnka písku.
Barevné změny varné desky nemají žádný vliv na funkci a
stabilitu sklokeramiky. Nejedná se přitom o poškození varné
desky, nýbrž o neodstraněné a proto napálené zbytky.
Lesklá místa vznikají otěrem dna hrnce, zejména při používání
varného nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodnými čistícími
prostředky. Běžnými čistícími prostředky je lze odstranit jen
obtížně. Případně je třeba čištění vícekrát opakovat. Používáním
abrazivních čistících prostředků a drsnými dny hrnců se dekor
časem setře a vznikají tmavé skvrny.
Co dělat při problémech?
Co dělat při problémech?
Nekvalifikované zásahy a opravy přístroje jsou nebezpečné,
protože hrozí nebezpečí zasažení proudem a zkratu. Nesmí se
provádět, aby se předešlo tělesnému poškození nebo škodám na
přístroji. Proto je třeba takové práce nechat provést odborníkem
na elektrické práce, např. zákaznickým servisem.
Upozornění
Pokud se na Vašem přístroji vyskytnou závady, přesvědčte se za
pomoci tohoto návodu k použití, zda nemůžete příčinu odstranit
sami.
CZ
Zobrazí se chybové hlášení ER03 a zazní časově omezený
signální tón.
Došlo k trvalé aktivaci senzorových tlačítek Touch-Control
překypělým jídlem, nádobím nebo jinými předměty.
Náprava: Vyčistěte povrch nebo odstraňte předmět.
Zobrazuje se chybové hlášení E2 neboER21?
Elektronika je příliš horká. Překontrolujte zabudování varné
desky, zejména dbejte na dobré větrání.
Viz kapitola Ochrana před přehřátím.
Dále najdete tipy na odstranění závad.
Zobrazuje se chybový kód U400?
Varná deska je chybně připojena. Ovládání vypne po 1 sekundě
a zazní nepřerušovaný signální tón. Připojit správné sít’ové
napětí.
Vypadávají často jističe?
Zavolejte zákaznický servis nebo elektroinstalatéra!
Zobrazuje se chybový kód ERxx nebo Ex?
Došlo k technické závadě. Zavolejte prosím zákaznický servis.
Nelze zapnout indukční varnou desku?
• Vypadnul jistič v domovní instalaci (pojistková skříň)?
• Je připojen sít’ový kabel?
Zobrazil se znak hrnce ?
Byla zapnuta varná zóna a varná deska čeká na postavení
vhodného hrnce (rozpoznávání hrnce). Teprve poté je zajištěn
výkon.
• Je dětská pojistka zapnutá, tzn. zobrazuje se L?
Znak hrnce
je zobrazen i nadále, i když byla varná nádoba
postavena?
Varná nádoba je nevhodná pro indukci nebo má příliš malý
průměr.
• Jsou senzorová tlačítka částečně zakryta vlhkým hadříkem,
tekutinou nebo kovovým předmětem? Odstraňte je.
• Používá se špatné nádobí? Viz kapitola „Nádobí pro indukční
varnou desku“.
Používané varné nádoby vydávají zvuky?
Je to podmíněno technicky, nebezpečí pro indukční varnou
desku popř. nádobu nehrozí.
Po vypnutí dobíhá větrák chlazení?
Je to normální, protože se chladí elektronika.
Varná deska vydává zvuky (t’ukání, resp. praskání)?
Je to technicky podmíněno a nedá se tomu předejít.
Varná deska má trhliny nebo praskliny?
V případě výskytu lomů, prasklin, trhlin nebo jiných poškození
sklokeramiky existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Přístroj ihned vypněte. Okamžitě vypněte domovní jistič a
zavolejte zákaznický servis.
45
Montážní návod
Bezpečnostní pokyny pro montéra
kuchyňského nábytku.
Montážní návod
• Dýhy, lepidla, resp. plastové povrchy sousedního nábytku
musí být tepelně odolné (>75°C). Pokud nejsou dýhy a
povrchy dostatečně teplotně odolné, mohou se zdeformovat.
• Dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Použití koncových nástěnných lišt z masivního dřeva na
pracovní desce za varnou deskou je přípustné, pokud jsou
dodrženy minimální vzdálenosti podle skic pro vestavbu.
• Je třeba dodržet minimální vzdálenosti výřezů směrem dozadu
podle nákresu pro vestavbu.
• Při vestavbě přímo vedle vysoké skříňky je třeba dodržet
bezpečnostní vzdálenost nejméně 40 mm. Boční plocha
vysoké skříňky musí být potažena tepelně odolným
materiálem. Z pracovně technických důvodů by však měla
vzdálenost činit alespoň 300 mm.
• Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být
minimálně tak velká, jak je uvedeno v montážním návodu
odsavače par.
• Obalové materiály (plastové fólie, polystyren, hřebíky, atd.)
musí být odstraněny z dosahu dětí, protože tyto součásti
představují možné zdroje nebezpečí. Malé díly mohou být
spolknuty a hrozí nebezpečí zadušení.
CZ
Odvětrání
• Zadní stěna spodní skříňky musí být v oblasti výřezu pracovní
desky otevřena, aby byla zabezpečena výměna vzduchu.
• Odstraňte přední traverzovou lištu nábytku, aby vznikl větrací
otvor pod pracovní deskou po celé šířce přístroje.
• Případné traverzové lišty pod pracovní deskou musí být
odstraněny alespoň v oblasti výřezu pracovní desky.
• Vzdálenost mezi indukční varnou deskou a kuchyňským
nábytkem popř. vestavnými přístroji musí být zvolena tak, aby
bylo zajištěno dostatečné větrání a odvětrávání indukce.
• Provzdušňovací a odvzdušňovací otvory musí být od sebe
tepelně odděleny přiloženým stíněním. Tím se zabrání
zpětnému proudění ohřátého vzduchu ke straně nasávání
chladného vzduchu.
• Pozor! Odstínění nesmí zakrývat provzdušňovací a
odvzdušňovací otvory, eventuálně zkrátit obložení nábytku
nebo vestavěného přístroje.
• Je třeba předejít nadměrnému vyvíjení tepla zespodu např.
z pečicí trouby bez příčného větráku.
• Pokud u vestavných sporáků probíhá režim pyrolýzy, nesmí se
indukční varná deska používat.
odstínění
Vestavba
Důležité pokyny
• Pokud je varná deska nad díly nábytku (boční stěny, šuplíky
atd.), musí být zabudována mezipřepážka, v minimální
vzdálenosti 20 mm ke spodní straně varné desky, takže
nemůže dojít k náhodnému dotyku. Mezipřepážka smí být
odstraněna pouze za pomoci nářadí.
• Je třeba zajistit, aby kvůli nebezpečí požáru nebyly přímo
vedle varné desky umístěny popř. položeny hořlavé, snadno
zápalné nebo teplem deformovatelné předměty.
spodní strana
varného pole
vpředu
Těsnění varné desky
Před vestavbou je třeba bez mezery vložit přiložené těsnění
varné desky.
odstínění
• Musí být zabráněno vniknutí kapalin, jež by mohly protéci mezi
okrajem varné desky a pracovní deskou nebo mezi pracovní
deskou a stěnou, do elektrických přístrojů, které jsou případně
vestavěny pod pracovní desku.
• Při vestavbě varné desky do nerovné pracovní desky, např. s
keramickým nebo podobným povrchem (kachle apod.) je třeba
těsnění u varné desky odstranit a varnou desku a pracovní
plochu utěsnit plastickým těsnícím materiálem (tmel).
• Varnou desku v žádném případě nelepte silikonem!
Pozdější demontáž bez poškození varné desky již poté není
možná.
46
Výřez pracovní desky
Výřez v pracovní desce by měl být co nejpřesnější, provedený
dobrou, rovnou pilou nebo horní frézkou. Řezné plochy by potom
měly být utěsněny, aby do nich nemohla vnikat vlhkost.
Výřez pro varnou desku proveďte podle zobrazení.
Sklokeramická varná deska musí dosedat bezpodmínečně rovně
a tak, aby lícovala. Pnutí může vést k prasknutí skleněné desky.
Je třeba překontrolovat bezvadnou přiléhavost a dosednutí varné
desky bez mezer.
Sklokeramická varná deska se upevňuje buď klipsy nebo
sponami.
Montážní návod
Míry v mm
Typ
CZ
Klipsy
• Klipsy je třeba do výřezu v pracovní desce
zatlouci v uvedených vzdálenostech. Díky
horizontálnímu dorazu není zapotřebí
žádné výškové vyrovnávání.
• Důležité: Horizontální doraz klipsů musí
lícovat s pracovní deskou. (Předcházet
nebezpečí zlomu)
• Podle zobrazení varnou desku vlevo
přiložit (a), vyrovnat (b) a zasunout (c).
• Pro zabezpečení klipsů je možno použít
šrouby.
Důležité:
Šikmé dosednutí nebo pnutí způsobuje
při vestavbě sklokeramické desky
nebezpečí rozlomení!
Minimální vzdálenost k sousedním stěnám
Rozměr vyfrézování
Vnější rozměr varné desky
Kabelová průchodka v zadní stěně
Vestavná výška
Spona
Typ
• Varnou desku nasadit a vyrovnat.
• Zespoda nasadit na připravených
upevňovacích otvorech spony se šrouby,
vyrovnat a pevně utáhnout.
• Šrouby utáhnout pomocí šroubováku
pouze ručně; nepoužívat akumulátorový
šroubovák.
• U slabých pracovních desek dbát na
správnou polohu sponek. Pro vyrovnání
musí být na sponce použit metrický šroub.
Důležité:
Šikmé dosednutí nebo pnutí způsobuje
při vestavbě sklokeramické desky
nebezpečí rozlomení!
Minimální vzdálenost k sousedním stěnám
Rozměr vyfrézování
Vnější rozměr varné desky
Kabelová průchodka v zadní stěně
Vestavná výška
47
Montážní návod
CZ
Elektrická přípojka
Přípojné vedení je standardně k dispozici
pouze
• Varná deska je z výroby vybavena teplotně odolným
přívodním vedením.
• Musí být úplně dodrženy zákonné předpisy a podmínky pro
připojení místního podniku, dodávajícího elektrickou energii.
• Sít’ové připojení se provede podle připojovacího schématu,
ledaže je přípojné vedení již vybaveno zástrčkou.
• Při připojování přístroje je třeba počítat se zařízením, které
umožní přístroj o šířce kontaktního otvoru minimálně 3mm
odpojit ve všech pólech ze sítě. Za vhodná odpojovací zařízení
se považují spínače LS, pojistky a stykače.
Při připojování a opravě odpojit přístroj od proudu za pomoci
některého z těchto zařízení.
• Když se přívodní elektrické vedení tohoto spotřebiče poškodí,
musí se nahradit speciálním připojovacím kabelem. Aby
nedošlo k ohrožení, smí to provést pouze výrobce nebo jeho
zákaznický servis.
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
bílý
hnědý
bílý
• Přebytečná délka kabelu musí být vytažena z prostoru
vestavby pod přístrojem.
černý
• Ochranný vodič musí být vyměřen tak dlouhý, aby byl při
selhání odlehčení v tahu namáhán tahem teprve až po žilách
přívodního kabelu, které vedou proud.
hnědý
Možnosti připojení
černý
zhotovena
zelenožlutý
být
modrý
zelenožlutý
• Elektrická přípojka smí
autorizovaným odborníkem!
• Dbejte prosím na to, aby stávající sít’ové napětí souhlasilo s
napětím uvedeným na typovém štítku.
• Úplná dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Připojovací vedení musí odpovídat nejméně typu H05 RR-F.
Přípojné hodnoty
Sít’ové napětí: 400-415V 3N~, 50-60 Hz
Jmenovité napětí komponentů: 230 - 240V
Možnosti připojení: 5 pólové připojení
* Pozor! Zvláštní připojení 230 - 240 V 3~ !
48
* Pozor! Zvláštní připojení 230 - 240 V 3~ !
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
bílý
hnědý
černý
zelenožlutý
bílý
modrý
zelenožlutý
Není k dipozici žádné standardní přípojné vedení
• Pro připojení se musí uvolnit víko připojovací zásuvky na
spodní straně spotřebiče, aby se dalo dostat k připojovací
svorce. Po připojení se víko musí opět připevnit a připojovací
vedení zabezpečit pomocí spony pro odlehčení tahu.
hnědý
černý
• Pozor: Chybné připojení může vést ke zničení výkonové
elektroniky.
Montážní návod
CZ
Technické údaje
Uvedení do provozu
Rozměry varného pole
Výška/ Šířka/ Hloubka . . . . . . mm 50 x 600 x 520
Varné zóny
vpředu vlevo . . . . . . . .Ø cm / kW
vzadu vlevo . . . . . . . . .Ø cm / kW
vzadu vpravo . . . . . . . .Ø cm / kW
vpředu vpravo . . . . . . .Ø cm / kW
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
18/ 1,85
Po zabudování desky a připojení napájecího napětí (sít’ová
přípojka) se nejprve uskuteční autotest ovládání a pro
zákaznický servis se zobrazí servisní informace.
Důležité: K připojení sítě nesmí být na senzorových tlačítkách
Touch Control žádné předměty!
Varná deska celkem . . . . . . . kW 7,4
Rozměry varného pole
Výška/ Šířka/ Hloubka . . . . . . mm 50 x 600 x 520
Varné zóny
vpředu vlevo . . . . . . . .Ø cm / kW
vzadu vlevo . . . . . . . . .Ø cm / kW
vzadu vpravo . . . . . . . .Ø cm / kW
vpředu vpravo . . . . . . .Ø cm / kW
Houbou a vodou přetřít krátce povrch varné desky a potom
dosucha utřít.
16/ 1,4
23/ 3,0
18/ 1,85
21/ 2,3
Varná deska celkem . . . . . . . kW 7,4
Rozměry varného pole
Výška/ Šířka/ Hloubka . . . . . . mm 50 x 800 x 520
Varné zóny
vpředu vlevo . . . . . . . .Ø cm / kW
vzadu vlevo . . . . . . . . .Ø cm / kW
vzadu vpravo . . . . . . . .Ø cm / kW
vpředu vpravo . . . . . . .Ø cm / kW
25/ 3,0
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
Varná deska celkem . . . . . . . kW 7,4
49
GR
Ανακύκλωση συσκευασίας
Εδώ θα βρείτε...
Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας µε όσο το δυνατόν πιο φιλικό
τρόπο για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τα υλικά
συσκευασίας εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και µειώνονται τα
σκουπίδια.
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό
το φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία την κουζίνα σας. Εδώ θα
βρείτε σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλειά σας, τη
χρήση, την περιποίηση και τη συντήρηση της συσκευής, ώστε να
µπορέσετε να τη χαρείτε για πολύ καιρό.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δείτε πρώτα τις
οδηγίες στο κεφάλαιο «Τι να κάνετε σε περίπτωση
προβλήµατος». Πολλές φορές µπορείτε να αποκαταστήσετε και
µόνοι σας µικρές βλάβες κι έτσι δεν αναγκάζεστε να πληρώσετε
για ένα σέρβις που δεν είναι απαραίτητο.
Φυλάξτε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. ∆ώστε τις και σε
ενδεχόµενους νέους ιδιοκτήτες για την πληροφόρηση και την
ασφάλειά τους.
Ανακύκλωση παλιών συσκευών
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
µεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού.
Συµµετέχοντας στη σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων
σας. Το περιβάλλον και η υγεία κινδυνεύουν από την ακατάλληλη
διαχείριση απορριµµάτων. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε
µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία
αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Προκαθορισµένη χρήση
Το πεδίο µαγειρέµατος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την
παρασκευή φαγητών στο σπίτι. ∆εν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται µη ενδεδειγµένα και χωρίς επίβλεψη.
Περιεχόµενα
Υποδείξεις ασφαλείας............................................................
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία ..........................................
Για το πεδίο µαγειρέµατος ....................................................
Για τα άτοµα..........................................................................
51
51
51
51
Περιγραφή συσκευής............................................................. 52
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια ........................................ 52
Χειρισµός ................................................................................
Το πεδίο µαγειρέµατος..........................................................
Αναγνώριση σκεύους ...........................................................
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας .......................................
Άλλες λειτουργίες ..................................................................
Προστασία υπερθέρµανσης (επαγωγή)................................
Σκεύη για επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος ............................
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας..........................
Βαθµίδες µαγειρέµατος .........................................................
Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας.....................................
Ενεργοποίηση πλήκτρων......................................................
Ενεργοποίηση πεδίου και ζώνης µαγειρέµατος ....................
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος ................................
Απενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος.................................
Λειτουργία STOP .................................................................
Ασφάλεια για παιδιά .............................................................
Σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης (Timer) ...................
Ξυπνητήρι (βράσιµο αυγών) ................................................
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης ..................
Λειτουργία διατήρησης σε ζεστό ..........................................
Βαθµίδα ισχύος (Power - ζώνες µαγειρέµατος µε P) ...........
∆ιαχείριση ισχύος..................................................................
53
53
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
55
56
56
57
57
58
59
59
59
Καθάρισµα και περιποίηση .................................................. 60
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος ....................................... 60
Ειδικές ακαθαρσίες ............................................................... 60
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος .......................... 61
Οδηγίες συναρµολόγησης ....................................................
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα έπιπλα κουζίνας
Τοποθέτηση ..........................................................................
Αερισµός ...............................................................................
Ηλεκτρική σύνδεση ...............................................................
Τεχνικά στοιχεία ....................................................................
Λειτουργία .............................................................................
50
62
62
62
62
64
65
65
Υποδείξεις ασφαλείας
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
• Οι συσκευές κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις σχετικές
προδιαγραφές ασφαλείας.
• Η σύνδεση στο δίκτυο, η συντήρηση και η επισκευή των
συσκευών επιτρέπεται να γίνουν µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές ασφαλείας. Εργασίες που δεν γίνονται µε τον
κατάλληλο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.
Για το πεδίο µαγειρέµατος
• Εξαιτίας της πολύ γρήγορης αντίδρασης όταν είναι
ρυθµισµένη υψηλή βαθµίδα µαγειρέµατος µην αφήνετε το
επαγωγικό πεδίο να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση!
• Προσέχετε κατά το µαγείρεµα γιατί οι ζώνες µαγειρέµατος
θερµαίνονται µε µεγάλη ταχύτητα. Αποφεύγετε να αφήνετε τα
σκεύη µαγειρικής να θερµαίνονται άδεια, γιατί υπάρχει
κίνδυνος υπερθέρµανσης των σκευών!
• Μην τοποθετείτε τα σκεύη µαγειρικής άδεια πάνω σε
ενεργοποιηµένες ζώνες µαγειρέµατος.
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το
περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε!
Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος
και στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη!
• Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τη ζώνη µαγειρέµατος
οπωσδήποτε µε το πλήκτρο Μείον.
• Λίπη και λάδια που έχουν υπερθερµανθεί µπορούν να
αναφλεχθούν. Επιτηρείτε πάντα φαγητά που µαγειρεύονται µε
λίπος και λάδι. Ποτέ µη σβήνετε µε νερό, λίπη και λάδια που
έχουν πάρει φωτιά! Βάζετε το καπάκι, απενεργοποιείτε τη
ζώνη µαγειρέµατος.
• Η υαλοκεραµική επιφάνεια είναι ιδιαίτερα ανθεκτική.
Αποφεύγετε ωστόσο να πέφτουν σκληρά αντικείµενα στην
υαλοκεραµική επιφάνεια. Τα χτυπήµατα από αιχµηρά
αντικείµενα µπορούν να ραγίσουν το πεδίο µαγειρέµατος.
• Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας
στην
υαλοκεραµική
επιφάνεια
υπάρχει
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας!
Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την
Τεχνική Υπηρεσία.
• Αν το πεδίο µαγειρέµατος δεν απενεργοποιείται πλέον, γιατί
έχει χαλάσει ο έλεγχος των αισθητηρίων, κατεβάστε αµέσως
την ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε τις οικιακές συσκευές! Τα
καλώδια σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή µε τις
ζεστές ζώνες µαγειρέµατος.
• Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται σαν επιφάνεια εναπόθεσης αντικειµένων.
GR
• Μην βάζετε αλουµινόχαρτο ή πλαστικά πάνω στις ζώνες
µαγειρέµατος. Κρατάτε µακριά από τις ζώνες µαγειρέµατος
οτιδήποτε µπορεί να λιώσει, π.χ. πλαστικά, µεµβράνες, ειδικά
ζάχαρη και τρόφιµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Καθαρίζετε το υαλοκεραµικό πεδίο καλά και αµέσως από
υπολείµµατα ζάχαρης, όσο αυτή είναι ακόµη ζεστή, µε µια
ειδική ξύστρα γυαλιού, για να αποφύγετε φθορές.
• Μεταλλικά αντικείµενα (σκεύη µαγειρικής, µαχαιροπήρουνα ...)
δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω στο επαγωγικό πεδίο,
γιατί µπορεί να υπερθερµανθούν. Κίνδυνος εγκαυµάτων!
• Μην τοποθετείτε ακριβώς κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος
εύφλεκτα ή αναφλέξµα αντικείµενα ή αντικείµενα που µπορούν
να παραµορφωθούν λόγω της θερµότητας.
• Αν φοράτε µεταλλικά αντικείµενα µπορεί να υπερθερµανθούν
όταν βρίσκεστε πολύ κοντά στο επαγωγικό πεδίο. Προσοχή,
κίνδυνος εγκαυµάτων.
Αυτό δεν ισχύει για αντικείµενα που δε µαγνητίζονται (π.χ.
χρυσά ή ασηµένια δακτυλίδια).
• Ποτέ µη θερµαίνετε κλειστές κονσέρβες και συσκευασίες πάνω
στις ζώνες µαγειρέµατος. Μπορεί να εκραγούν λόγω της
προσαγωγής ενέργειας!
• ∆ιατηρείτε καθαρά τα πλήκτρα-αισθητήρια, γιατί οι ακαθαρσίες
µπορεί να εκληφθούν από τη συσκευή ως άγγιγµα. Ποτέ µην
τοποθετείτε αντικείµενα (σκεύη µαγειρικής, πετσέτες κλπ.)
πάνω στα πλήκτρα των αισθητηρίων!
Σε περίπτωση υπερχείλισης κάποιου σκεύους µέχρι τα
πλήκτρα-αισθητήρια, σας συνιστούµε να πατήσετε το πλήκτρο
απενεργοποίησης.
• Ζεστές κατσαρόλες και τηγάνια δεν επιτρέπεται να καλύπτουν
τα πλήκτρα των αισθητηρίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η
συσκευή απενεργοποιείται αυτοµάτως.
• Χρησιµοποιήστε µεγάλες κατσαρόλες όσο είναι δυνατό στις
πίσω ζώνες µαγειρέµατος, για να µην θερµανθούν πολύ
έντονα τα πλήκτρα των αισθητηρίων (υπερθέρµανση TouchControl, ειδοποίηση σφάλµατος ER21).
• Αν στο σπίτι υπάρχουν κατοικίδια ζώα, που θα µπορούσαν να
φτάσουν ως το πεδίο µαγειρέµατος, ενεργοποιήστε την
ασφάλεια για παιδιά.
• Όταν στις εντοιχισµένες εστίες λειτουργεί η πυρόλυση, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται το επαγωγικό πεδίο
µαγειρέµατος.
Για τα άτοµα
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα
(συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε περιορισµένες
ικανότητες είτε λόγω σωµατικής ή νοητικής αναπηρίας είτε
λόγω έλλειψης πείρας ή γνώσεων. Εκτός αν αυτά τα άτοµα
επιτηρούνται από κάποιο άλλο άτοµο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό το άτοµο
σχετικά µε τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι
δεν παίζουν µε τη συσκευή.
• Προσοχή!
Οι επιφάνειες στις εστίες θέρµανσης και µαγειρέµατος
ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Γι’ αυτό το λόγο τα µικρά
παιδιά γενικώς δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν.
• Άτοµα µε βηµατοδότες ή εµφυτευµένες αντλίες ινσουλίνης
πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα εµφυτεύµατά τους δεν
επηρεάζονται από το επαγωγικό πεδίο (η περιοχή συχνότητας
του επαγωγικού πεδίου είναι 20-50 kHz).
51
Περιγραφή συσκευής
GR
Π
ε
ρ
ι
γ
ρ
α
φ
ή
σ
υ
σ
κ
ευ
ή
ς
Το σχέδιο µπορεί να αποκλίνει από τις εικόνες.
1. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος µπροστά αριστερά
2. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος πίσω αριστερά
3. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος πίσω δεξιά
4. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος µπροστά δεξιά
5. Πεδίο χειρισµού αφής Touch-Control
6. Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
7. Πλήκτρο STOP
8. Πλήκτρο ισχύος (Power)
Πλήκτρο ON/OFF
(13)
Με αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται κι απενεργοποιείται όλο το
πεδίο µαγειρέµατος. Αυτό το πλήκτρο είναι στην ουσία ο
κεντρικός διακόπτης.
Πλήκτρο Επιλογής/Συν, π.χ. µπροστά αριστερά
(10)
Πατώντας ένα από τα διαθέσιµα πλήκτρα Επιλογής/Συν
επιλέγετε µια ζώνη µαγειρέµατος και αυξάνετε τη βαθµίδα
µαγειρέµατος.
Πλήκτρο Μείον
(11)
Με το πλήκτρο Μείον µειώνετε την τιµή ένδειξης.
9. Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος
10. Πλήκτρο Επιλογής/Συν
11. Πλήκτρο Μείον (µείωση)
12. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
13. Πλήκτρο ON/OFF
14. Ένδειξη αυτόµατης απενεργοποίησης
15. Σύµβολο για αντιστοίχιση της θέσης της ζώνης µαγειρέµατος
στο υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
16. Λυχνία ελέγχου για αντιστοίχιση της θέσης της ζώνης
µαγειρέµατος στο υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
17. Σύµβολο ετοιµότητας ζώνης µαγειρέµατος
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια
Ο χειρισµός του υαλοκεραµικού πεδίου µαγειρέµατος γίνεται µε
πλήκτρα-αισθητήρια αφής (Touch-Control). Τα πλήκτρααισθητήρια λειτουργούν ως εξής: αγγίζετε µε την άκρη του
δακτύλου σας για λίγο ένα σύµβολο στην υαλοκεραµική
επιφάνεια. Κάθε σωστή ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται µε ένα
ηχητικό σήµα. Ακολούθως στο κείµενο το πλήκτρο-αισθητήριο
(Touch-Control) καλείται «πλήκτρο».
52
Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος
(9)
Η ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος δείχνει την επιλεγµένη
βαθµίδα µαγειρέµατος, ή:
H................ Υπολειπόµενη θερµότητα
A................ Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
STOP ........ Λειτουργία Stop
ER03 ......... Ειδοποίηση σφάλµατος
Όταν ανάψει η κουκκίδα ετοιµότητας
µπορείτε να
ρυθµίσετε τη ζώνη µαγειρέµατος.
Πλήκτρο ισχύος (Power)
(8)
Η βαθµίδα ισχύος παρέχει στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος
επιπλέον ισχύ.
Πλήκτρο STOP
(7)
Η διαδικασία του µαγειρέµατος µπορεί να διακοπεί για λίγο µε τη
λειτουργία STOP.
Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
(12)
Για να αυξήσετε το χρόνο µαγειρέµατος στο σύστηµα αυτόµατης
απενεργοποίησης (χρονοδιακόπτης).
Χειρισµός
GR
Το πεδίο µαγειρέµατος
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας
Η επιφάνεια µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένη µε ένα επαγωγικό
πεδίο µαγειρέµατος. Ένα επαγωγικό πηνίο κάτω από την
υαλοκεραµική
επιφάνεια
µαγειρέµατος
παράγει
ένα
ηλεκτροµαγνητικό εναλλασσόµενο πεδίο, που διαπερνά το
κεραµικό υλικό και επάγει το θερµαντικό ρεύµα στον πάτο του
σκεύους µαγειρικής.
Στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος η θερµότητα δε µεταφέρεται
πλέον από ένα θερµαντικό στοιχείο µέσω του σκεύους
µαγειρικής στο φαγητό που περιέχεται σε αυτό, αλλά η
απαιτούµενη θερµότητα παράγεται απευθείας µέσα στο σκεύος
µε τη βοήθεια επαγωγικών ρευµάτων.
Το επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει ένα αυτόµατο
σύστηµα περιορισµού της διάρκειας λειτουργίας.
Η διάρκεια συνεχούς χρήσης κάθε ζώνης µαγειρέµατος εξαρτάται
από την επιλεγµένη βαθµίδα µαγειρέµατος (βλέπε πίνακα).
Προϋπόθεση είναι κατά τη διάρκεια της χρήσης να µην γίνεται
καµιά αλλαγή στις ρυθµίσεις της ζώνης µαγειρέµατος.
Όταν ενεργοποιηθεί το σύστηµα περιορισµού της διάρκειας
λειτουργίας, η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται, ακούγεται
ένα σύντοµο ηχητικό σήµα και στην ένδειξη εµφανίζεται ένα H.
Το σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης έχει προτεραιότητα σε
σχέση µε το σύστηµα περιορισµού της διάρκειας λειτουργίας,
δηλαδή η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται όταν έχει
παρέλθει ο χρόνος της αυτόµατης απενεργοποίησης (π.χ.
σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης µε 99 λεπτά και βαθµίδα
9 είναι εφικτό).
×åéñéóìüò
Πλεονεκτήµατα του επαγωγικού πεδίου µαγειρέµατος
– Μαγείρεµα µε εξοικονόµηση ενέργειας χάρη στην άµεση
µετάδοση ενέργειας στο σκεύος (απαιτούνται κατάλληλα
σκεύη µαγειρικής από µαγνητιζόµενο υλικό),
– αυξηµένη ασφάλεια, γιατί η ενέργεια µεταδίδεται µόνο στο
σκεύος που υπάρχει στην εστία,
– µετάδοση ενέργειας ανάµεσα στην επαγωγική ζώνη
µαγειρέµατος και στον πάτο του σκεύους µε υψηλό βαθµό
δράσης,
– µεγάλη ταχύτητα θέρµανσης,
– µικρός κίνδυνος εγκαυµάτων, γιατί η επιφάνεια µαγειρέµατος
θερµαίνεται µόνο από τον πάτο του σκεύους, και το φαγητό
που υπερχειλίζει δεν καίγεται,
– γρήγορη, ακριβής ρύθµιση της προσαγωγής ενέργειας.
Ρυθµισµένη βαθµίδα
µαγειρέµατος
Περιορισµός διάρκειας
λειτουργίας σε ώρες
2
1, 2
6
3, 4
5
5
4
6, 7, 8, 9
1,5
Άλλες λειτουργίες
Αναγνώριση σκεύους
Αν η ζώνη µαγειρέµατος είναι ενεργοποιηµένη και επάνω της δεν
έχει τοποθετηθεί σκεύος ή το σκεύος είναι µικρό, δε µεταδίδεται
ενέργεια. Στην ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος αναβοσβήνει
ένα .
Όταν πάνω στη ζώνη µαγειρέµατος τοποθετηθεί το κατάλληλο
σκεύος ενεργοποιείται η ρυθµισµένη βαθµίδα και η ένδειξη
βαθµίδων µαγειρέµατος ανάβει. Η προσαγωγή ενέργειας
διακόπτεται όταν αποµακρύνετε το σκεύος, στην ένδειξη
βαθµίδας µαγειρέµατος αναβοσβήνει ένα .
Αν τοποθετηθούν µικρότερα σκεύη ή τηγάνια, στα οποία όµως
ακόµη ενεργοποιείται η αναγνώριση σκεύους, µεταδίδεται όση
ισχύς χρειάζονται αυτά.
Όρια αναγνώρισης σκεύους
∆ιάµετρος ζώνης
µαγειρέµατος (mm)
Ελάχιστη διάµετρος
πάτος σκεύους (mm)
160
90
180
90
210
120
230
120
250
160
Σε περίπτωση που αγγίζετε ένα πλήκτρο-αισθητήριο για πολλή
ώρα ή δύο πλήκτρα συγχρόνως (π.χ. επειδή κατά λάθος
τοποθετήθηκε πάνω στα αισθητήρια ένα σκεύος) δεν
ενεργοποιείται καµία λειτουργία.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήµα και στην ένδειξη εµφανίζεται ο
κωδικός ER03. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα η συσκευή
απενεργοποιείται. Αποµακρύνετε το αντικείµενο από τα πλήκτρααισθητήρια.
Προστασία υπερθέρµανσης (επαγωγή)
Σε περίπτωση µακράς χρήσης της επιφάνειας µαγειρέµατος σε
πλήρη ισχύ και µε υψηλή θερµοκρασία του χώρου το
ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να ψυχθεί όσο είναι
απαραίτητο.
Σε αυτή την περίπτωση, για να µην αυξηθεί υπερβολικά η
θερµοκρασία του ηλεκτρονικού συστήµατος, η ισχύς της ζώνης
µαγειρέµατος µειώνεται αυτοµάτως.
Αν σε κανονική χρήση της επιφάνειας µαγειρέµατος και κανονική
θερµοκρασία χώρου εµφανίζονται συχνά στην ένδειξη E2 ή
ER21, τότε πιθανόν η ψύξη δεν είναι επαρκής.
Ενδεχοµένως να µην υπάρχουν αρκετά ανοίγµατα ψύξης στα
έπιπλα ή η θωράκιση να µην είναι επαρκής. Ελέγξτε τον
εντοιχισµό.
Η ελάχιστη διάµετρος του πάτου του σκεύους απεικονίζεται σε
µερικά µοντέλα ως εσωτερικός κύκλος πάνω στη ζώνη
µαγειρέµατος.
53
Χειρισµός
GR
Σκεύη για επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας
Το σκεύος µαγειρικής που χρησιµοποιείτε για την επαγωγική
ζώνη µαγειρέµατος πρέπει να είναι από µέταλλο, να έχει
µαγνητικές ιδιότητες και ο πάτος του να διαθέτει µια επαρκή
επιφάνεια.
Χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη µε πάτο κατάλληλο για
επαγωγή.
Ακολούθως θα βρείτε µερικές σηµαντικές οδηγίες, για να
χρησιµοποιείτε το νέο σας επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος και τα
σκεύη µαγειρικής µε αποτελεσµατικότητα και εξοικονόµηση
ενέργειας.
• Η διάµετρος του πάτου του σκεύους θα πρέπει να έχει την ίδια
διάσταση µε τη διάµετρο της ζώνης µαγειρέµατος.
• Προσοχή όταν αγοράζετε σκεύη, γιατί συχνά αναφέρεται η
άνω διάµετρος του σκεύους που συχνά είναι µεγαλύτερη από
τη διάµετρο του πάτου του σκεύους.
• Με τις χύτρες ταχύτητας εξοικονοµείτε πολύ χρόνο και
ενέργεια χάρη στον κλειστό χώρο µαγειρέµατος και την
υπερπίεση. Εξάλλου χάρη στη µικρή διάρκεια µαγειρέµατος
διατηρούνται οι βιταµίνες.
• Προσέχετε πάντα να υπάρχει αρκετό υγρό στη χύτρα
ταχύτητας, γιατί αν «σωθεί» το νερό κατά το µαγείρεµα, µπορεί
να προκληθούν ζηµίες στη ζώνη µαγειρέµατος και στο σκεύος
εξαιτίας της υπερθέρµανσης.
• Κλείνετε αν είναι δυνατόν πάντα τα σκεύη µε ένα κατάλληλο
καπάκι.
• Για κάθε ποσότητα φαγητού πρέπει να χρησιµοποιείται το
κατάλληλο σκεύος. Ένα µεγάλο, σχεδόν άδειο σκεύος
χρειάζεται πολλή ενέργεια.
Κατάλληλα σκεύη µαγειρικής
Ακατάλληλα σκεύη
µαγειρικής
Εµαγιέ σκεύη από χάλυβα µε
δυνατό πάτο
Σκεύη από χαλκό,
ανοξείδωτο χάλυβα,
αλουµίνιο, πυρίµαχο γυαλί,
Σκεύη από χυτοσίδηρο µε εµαγιέ ξύλο, κεραµικό ή τερακότα
πάτο
Σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα
πολλαπλών στρώσεων,
ανοξείδωτο φερίτη-χάλυβα ή
αλουµίνιο µε ειδικό πάτο
Έτσι µπορείτε να διαπιστώσετε την καταλληλότητα του
σκεύους:
Κάντε την ακόλουθη δοκιµή µαγνητισµού ή βεβαιωθείτε ότι το
σκεύος έχει το σήµα καταλληλότητας για µαγείρεµα µε
επαγωγικό ρεύµα.
∆οκιµή µαγνητισµού:
Πλησιάστε ένα µαγνήτη στον πάτο του σκεύους σας. Αν τον
έλξει, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σκεύος στην επαγωγική
ζώνη µαγειρέµατος.
Βαθµίδες µαγειρέµατος
Η θερµαντική ισχύς των ζωνών µαγειρέµατος µπορεί να
ρυθµιστεί σε διάφορες βαθµίδες. Στον πίνακα βλέπετε
παραδείγµατα χρήσης για την κάθε βαθµίδα.
Βαθµίδα
µαγειρέµατος
0
Κατάλληλη για
Απενεργοποίηση, χρήση υπόλοιπης
θερµότητας
Λειτουργία διατήρησης σε ζεστό
1-2
Υπόδειξη:
Κατά τη χρήση σκευών κατάλληλων για επαγωγικό ρεύµα µπορεί
να δηµιουργηθούν οσµές που οφείλονται στον τρόπο
κατασκευής αυτού του σκεύους.
3
4-5
6
7-8
λάθος
λάθος
Περαιτέρω µαγείρεµα µικρών ποσοτήτων
(ελάχιστη ισχύς)
Περαιτέρω µαγείρεµα
Περαιτέρω µαγείρεµα µεγάλων ποσοτήτων,
περαιτέρω τηγάνισµα µεγάλων τεµαχίων
Τηγάνισµα, αρχική δοκιµαστική λειτουργία
Ψήσιµο (κρέατος κλπ.)
9
Αρχικό µαγείρεµα, τσιγάρισµα, τηγάνισµα
P
Βαθµίδα ισχύος (Power) (µέγιστη ισχύς)
Σε σκεύη χωρίς καπάκι ενδεχ. να πρέπει να επιλέξετε µία
υψηλότερη βαθµίδα µαγειρέµατος.
Λάθος: ο πάτος του σκεύους µαγειρικής σχηµατίζει καµπύλη. Η
θερµοκρασία δεν µπορεί να εξακριβωθεί σωστά από το
ηλεκτρονικό σύστηµα.
τέλειο
Σωστό: καλά σκεύη µαγειρικής!
54
Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένο
µε µια ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Η.
Όσο ανάβει το H µετά την απενεργοποίηση, η
υπολειπόµενη θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τήξη ή
διατήρηση σε ζεστό.
Αφού σβήσει το γράµµα H η ζώνη µαγειρέµατος µπορεί ακόµη να
είναι ζεστή. Κίνδυνος εγκαυµάτων!
Στην επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος, το υαλοκεραµικό πεδίο δεν
θερµαίνεται άµεσα, αλλά ζεσταίνεται απλώς από την
επιστρεφόµενη θερµότητα του σκεύους.
Χειρισµός
GR
Ενεργοποίηση πλήκτρων
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων που περιγράφεται εδώ προϋποθέτει ότι αφού
ενεργοποιηθεί ένα πλήκτρο (επιλογής) µετά θα ενεργοποιηθεί ένα άλλο
πλήκτρο.
Η ενεργοποίηση ενός άλλου πλήκτρου πρέπει γενικώς να γίνει µέσα σε
10 δευτερόλεπτα, αλλιώς διαγράφεται η επιλογή.
Τα πλήκτρα Συν/Μείον µπορείτε να τα ενεργοποιείτε µεµονωµένα ή να τα
κρατάτε διαρκώς πατηµένα.
Ενεργοποίηση πεδίου και ζώνης µαγειρέµατος
1. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
µέχρι στις ενδείξεις των βαθµίδων
µαγειρέµατος να εµφανιστεί το 0. Οι κουκκίδες ετοιµότητας
αναβοσβήνουν. Το σύστηµα είναι έτοιµο προς λειτουργία.
2. Μετά πατήστε ένα πλήκτρο Επιλογής/Συν (π.χ.
για µπροστά
αριστερά). Η κουκκίδα ετοιµότητας της επιλεγµένης ζώνης µαγειρέµατος
ανάβει.
επαγωγικό
3. Επιλέξτε µια βαθµίδα µαγειρέµατος µε το πλήκτρο Επιλογής/Συν ή το
πλήκτρο Μείον
.
Με το πλήκτρο Επιλογής/Συν ενεργοποιείται η βαθµίδα µαγειρέµατος 1,
µε το πλήκτρο Μείον η βαθµίδα µαγειρέµατος 9.
Πλήκτρα Επιλογής/Συν
Κουκκίδα ετοιµότητας
4. Αµέσως µετά τοποθετήστε στη ζώνη µαγειρέµατος ένα σκεύος
µαγειρικής που είναι κατάλληλο για επαγωγικά πεδία. Το σύστηµα
αναγνώρισης σκεύους ενεργοποιεί το επαγωγικό πηνίο. Το σκεύος
θερµαίνεται.
Για όσο διάστηµα δεν υπάρχει µεταλλικό σκεύος πάνω πάνω στη ζώνη
µαγειρέµατος, στην ένδειξη εµφανίζονται εναλλάξ η ρυθµισµένη βαθµίδα
µαγειρέµατος και το σύµβολο .
Για λόγους ασφαλείας, όταν δεν υπάρχει σκεύος η ζώνη µαγειρέµατος
απενεργοποιείται µετά από 10 λεπτά. ∆είτε σχετικά το κεφάλαιο
„Αναγνώριση σκεύους“.
Για να µαγειρεύετε συγχρόνως σε άλλες ζώνες µαγειρέµατος, επαναλάβετε τα
σηµεία 2 έως 4.
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος
5. Η κουκκίδα ετοιµότητας της επιλεγµένης ζώνης µαγειρέµατος πρέπει να
ανάβει. Πατήστε ενδεχοµένως το πλήκτρο Επιλογής/Συν.
6. a) Πατήστε το πλήκτρο Μείον
µερικές φορές µέχρι στην ένδειξη
της βαθµίδας µαγειρέµατος να εµφανιστεί το 0, ή
και το
6. b) Πατήστε συγχρόνως µια φορά το πλήκτρο Μείον
πλήκτρο Επιλογής/Συν. Η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται
απευθείας από κάθε βαθµίδα µαγειρέµατος, ή
. Απενεργοποιείται όλο το πεδίο
6. c) Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
µαγειρέµατος (όλες οι ζώνες µαγειρέµατος απενεργοποιούνται).
Απενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος
7. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
. Το πεδίο µαγειρέµατος
απενεργοποιείται πλήρως ανεξάρτητα από τη ρύθµιση.
55
Χειρισµός
GR
Λειτουργία STOP
Μπορείτε να διακόψετε για λίγο το µαγείρεµα µε τη λειτουργία STOP, π.χ. αν
θέλετε να ανοίξετε την πόρτα. Για να συνεχίσετε το µαγείρεµα µε τις ίδιες
βαθµίδες µαγειρέµατος, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία STOP. Αν
έχει ρυθµιστεί ο χρονοδιακόπτης (Timer), σταµατά και µετά συνεχίζει ξανά.
Για λόγους ασφαλείας αυτή η λειτουργία διατίθεται µόνο για 10 λεπτά. Μετά,
το πεδίο µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
1. Τα σκεύη µαγειρικής βρίσκονται πάνω στις ζώνες µαγειρέµατος και οι
επιθυµητές βαθµίδες µαγειρέµατος έχουν ρυθµιστεί.
. Αντί για τις επιλεγµένες βαθµίδες
2. Πατήστε το πλήκτρο STOP
µαγειρέµατος, ανάβουν το ένα µετά το άλλο τα γράµµατα S-T-O-P.
3. Η διακοπή σταµατά πατώντας αρχικά το πλήκτρο STOP
και µετά ένα
οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο (εκτός του πλήκτρου ON/OFF).
Το δεύτερο πλήκτρο πρέπει να πατηθεί µέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αλλιώς
το πεδίο µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
Ασφάλεια για παιδιά
Η ασφάλεια για παιδιά εµποδίζει την ηθεληµένη ή κατά λάθος ενεργοποίηση
του πεδίου µαγειρέµατος από παιδιά. Επέρχεται φραγή της δυνατότητας
χειρισµού.
Ενεργοποίηση της ασφάλειας για παιδιά
1. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
µαγειρέµατος.
για να ενεργοποιήσετε το πεδίο
2. Αµέσως µετά πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Μείον
πλήκτρο Επιλογής/Συν µπροστά δεξιά
.
και το
, για να
3. Μετά πατήστε το πλήκτρο Επιλογής/Συν µπροστά δεξιά
ενεργοποιήσετε την ασφάλεια για παιδιά. Στις ενδείξεις των βαθµίδων
µαγειρέµατος εµφανίζεται ένα L (Child-Lock), έχει ενεργοποιηθεί η φραγή
του συστήµατος χειρισµού και το πεδίο µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
Απενεργοποίηση της ασφάλειας για παιδιά
4. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
.
5. Αµέσως µετά πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Μείον
πλήκτρο Επιλογής/Συν µπροστά δεξιά
.
6. Μετά πατήστε το πλήκτρο Μείον
ασφάλεια για παιδιά. Το L σβήνει.
και το
, για να απενεργοποιήσετε την
Άρση της ασφάλειας για παιδιά µόνο για ένα µαγείρεµα
Προϋπόθεση: Η ασφάλεια για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί σύµφωνα µε τα
σηµεία 1-3.
• Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
.
και το
• Αµέσως µετά πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Μείον
πλήκτρο Επιλογής/Συν µπροστά δεξιά
.
Τώρα ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει µια ζώνη µαγειρέµατος
(επιλέξτε τη ζώνη µαγειρέµατος και ρυθµίστε τη βαθµίδα µαγειρέµατος).
Μετά την απενεργοποίηση του πεδίου µαγειρέµατος, η ασφάλεια για
παιδιά είναι και πάλι ενεργή (ενεργοποιηµένη).
Υπόδειξη
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η ενεργοποιηµένη ασφάλεια για
παιδιά απενεργοποιείται.
56
Χειρισµός
GR
Σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης (Timer)
Με το σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης απενεργοποιείται αυτοµάτως κάθε
ρυθµισµένη ζώνη µαγειρέµατος µετά από ένα ρυθµιζόµενο χρονικό διάστηµα.
Μπορούν να ρυθµιστούν χρόνοι µαγειρέµατος µεταξύ 01 και 99 λεπτών.
Πλήκτρα Επιλογής/Συν
1. Ενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος. Ενεργοποιήστε µια ή περισσότερες
ζώνες µαγειρέµατος και επιλέξτε τις επιθυµητές βαθµίδες µαγειρέµατος.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιλογής/Συν. Η κουκκίδα ετοιµότητας ανάβει.
3. Αµέσως µετά ρυθµίστε το χρόνο µαγειρέµατος µε το πλήκτρο
(για αύξηση χρόνου).
χρονοδιακόπτη
Ανάβει η λυχνία ελέγχου για την αντιστοίχιση της θέσης της ζώνης
µαγειρέµατος πάνω στο υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος.
.
Για να µειώσετε το χρόνο πατήστε το πλήκτρο Μείον
Σηµαντικό:
• Οι ενδεικτικές λυχνίες του χρονοδιακόπτη µπορούν να αναβοσβήνουν
µόνο αν προηγουµένως έχουν ενεργοποιηθεί οι ζώνες µαγειρέµατος
(βαθµίδα µαγειρέµατος µεγαλύτερη από 0).
• Με το πλήκτρο χρονοδιακόπτη η τιµή ένδειξης ξεκινά στο 01, µε το
πλήκτρο Μείον στο 60.
και το πλήκτρο
• Πατώντας συγχρόνως το πλήκτρο χρονοδιακόπτη
Μείον
η ρύθµιση µηδενίζεται (00).
4. Για τον προγραµµατισµό του συστήµατος αυτόµατης απενεργοποίησης
για µια άλλη ζώνη µαγειρέµατος, πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη
µέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου για την αντιστοίχιση της θέσης της
ζώνης µαγειρέµατος πάνω στο υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος.
Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη
Κουκκίδα ετοιµότητας
5. Μετά το πέρας του χρόνου η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
Ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα που µπορεί να σταµατήσει
πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός του πλήκτρου ON/OFF).
Οδηγίες
• Για τον έλεγχο του χρόνου που έχει περάσει (σύστηµα αυτόµατης
µέχρι να
απενεργοποίησης) πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη
αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου χρονοδιακόπτη για την επιθυµητή ζώνη
µαγειρέµατος. Μπορείτε να δείτε την τιµή ένδειξης και να την αλλάξετε.
• Πρόωρη απενεργοποίηση του συστήµατος αυτόµατης απενεργοποίησης:
Επιλέξτε την εκάστοτε ζώνη µαγειρέµατος (η λυχνία ελέγχου
χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει) και πατήστε συγχρόνως µια φορά το
πλήκτρο χρονοδιακόπτη
και το πλήκτρο Μείον
.
Ξυπνητήρι (βράσιµο αυγών)
1. Ενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος.
2. Αµέσως µετά πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη
ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
3. Με το πλήκτρο Μείον
ρυθµίστε το χρόνο σε λεπτά.
, για να
ή το πλήκτρο χρονοδιακόπτη
4. Μετά το πέρας του χρόνου η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
Ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα που µπορεί να σταµατήσει
πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός του πλήκτρου OFF).
Υπόδειξη:
• Το ξυπνητήρι παραµένει σε λειτουργία και όταν το υαλοκεραµικό πεδίο
µαγειρέµατος είναι απενεργοποιηµένο.
• Εάν η απενεργοποίηση γίνει µέσω του πλήκτρου ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
, απενεργοποιείται και το ξυπνητήρι.
57
Χειρισµός
GR
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
Με το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης το µαγείρεµα ξεκινά
στη βαθµίδα µαγειρέµατος 9. Μετά από ένα συγκεκριµένο χρόνο η θέρµανση
µειώνεται αυτοµάτως σε µια χαµηλότερη βαθµίδα µαγειρέµατος (1 έως 8).
Όταν χρησιµοποιείτε το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
πρέπει απλώς να επιλέξετε τη µετέπειτα βαθµίδα µε την οποία θα συνεχιστεί
το µαγείρεµα, γιατί το ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργοποιεί αυτοµάτως µια
χαµηλότερη βαθµίδα.
Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης είναι κατάλληλο για
φαγητά που µπορούν να τοποθετηθούν κρύα στο σκεύος, να θερµανθούν
αρχικά µε µεγάλη ισχύ και µετά να συνεχιστεί το µαγείρεµά τους χωρίς να
πρέπει να τα επιβλέπετε (π.χ. βράσιµο κρέατος).
1. Ενεργοποιήστε µια ζώνη µαγειρέµατος. Η κουκκίδα ετοιµότητας της
επιλεγµένης ζώνης µαγειρέµατος πρέπει να ανάψει. Ενδεχοµένως
πατήστε ένα πλήκτρο Επιλογής/Συν.
2. Ρυθµίστε τη βαθµίδα µαγειρέµατος 9. Πατώντας ξανά το πλήκτρο
Επιλογής/Συν το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
ενεργοποιείται.
Η ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος δείχνει εναλλάξ A και 9.
µια χαµηλότερη
3. Αµέσως µετά επιλέξτε µε το πλήκτρο Μείον
βαθµίδα µεταξύ 1 και 8 για το περαιτέρω µαγείρεµα.
Το Α και η επιλεγµένη βαθµίδα για το περαιτέρω µαγείρεµα
αναβοσβήνουν εναλλάξ.
4. Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης λειτουργεί όπως
προγραµµατίστηκε. Μετά από έναν ορισµένο χρόνο (βλέπε πίνακα) το
µαγείρεµα συνεχίζεται στην περαιτέρω βαθµίδα.
58
Ρυθµισµένη
Βαθµίδα
µαγειρέµατος
Αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής
θέρµανσης
Χρόνος (λεπτά:δευτ.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:48
2:24
3:48
5:12
6:48
2:00
2:48
3:36
-
Οδηγίες
• Κατά τη διάρκεια του αυτόµατου συστήµατος προκαταρκτικής θέρµανσης
µπορείτε µε το πλήκτρο Επιλογής/Συν να αυξήσετε τη βαθµίδα για το
το αυτόµατο
περαιτέρω µαγείρεµα. Πατώντας το πλήκτρο Μείον
σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης απενεργοποιείται.
• Αν µετά την ενεργοποίηση του αυτόµατου συστήµατος προκαταρκτικής
θέρµανσης αφήσετε τη βαθµίδα 9 και δεν επιλέξετε κάποια χαµηλότερη
βαθµίδα για το περαιτέρω µαγείρεµα, τότε το αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής θέρµανσης απενεργοποιείται αυτοµάτως µετά από 10
δευτερόλεπτα και διατηρείται η βαθµίδα 9.
Χειρισµός
GR
Λειτουργία διατήρησης σε ζεστό
Με τη λειτουργία διατήρησης σε ζεστό
µπορείτε να διατηρείτε ζεστά τα
έτοιµα φαγητά πάνω σε µια ζώνη µαγειρέµατος. Η ζώνη µαγειρέµατος
λειτουργεί µε µικρή απόδοση.
1. Το σκεύος µαγειρικής βρίσκεται πάνω σε µια ζώνη µαγειρέµατος και έχει
επιλεγεί µια βαθµίδα µαγειρέµατος (π.χ. 3).
κρατήστε
2. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Μείον
χαµηλότερη βαθµίδα (... 3, 2, 1, ). Στην
διατήρησης σε ζεστό έχει ενεργοποιηθεί.
, για να ρυθµίσετε µια
σταµατά, η λειτουργία
3. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Μείον
(0).
µια φορά
Η λειτουργία διατήρησης σε ζεστό διατίθεται για 120 λεπτά, µετά
απενεργοποιείται το πεδίο µαγειρέµατος.
Βαθµίδα ισχύος
µε P)
(Power - ζώνες µαγειρέµατος
Η βαθµίδα ισχύος παρέχει στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος επιπλέον
ισχύ. Έτσι µπορεί να βράσει γρήγορα µεγάλη ποσότητα νερού.
Η βαθµίδα ισχύος λειτουργεί για 10 λεπτά, µετά χαµηλώνει αυτοµάτως στη
βαθµίδα µαγειρέµατος 9.
1. Πρέπει να ενεργοποιήσετε µια ζώνη µαγειρέµατος. Η κουκκίδα
ετοιµότητας της ζώνης µαγειρέµατος πρέπει να ανάβει. Ενδεχοµένως
πατήστε ένα πλήκτρο Επιλογής/Συν.
2. Πατήστε µια φορά το πλήκτρο ισχύος , για να ενεργοποιήσετε τη
βαθµίδα ισχύος. Στην ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος εµφανίζεται ένα
P.
3. Μετά από 10 λεπτά η βαθµίδα ισχύος απενεργοποιείται αυτοµάτως. Το P
σβήνει και χαµηλώνει στη στη βαθµίδα µαγειρέµατος 9.
Υπόδειξη:
Για την πρόωρη απενεργοποίηση της βαθµίδας ισχύος πατήστε το πλήκτρο
Μείον
ή το πλήκτρο ισχύος .
∆ιαχείριση ισχύος
Ανά δύο ζώνες µαγειρέµατος αποτελούν – για τεχνικούς λόγους – ένα
στοιχείο και διαθέτουν µια µέγιστη ισχύ.
Αν υπερβείτε αυτή την περιοχή ισχύος ενεργοποιώντας µια υψηλή βαθµίδα
µαγειρέµατος ή τη λειτουργία ισχύος, το σύστηµα διαχείρισης ισχύος µειώνει
τη βαθµίδα µαγειρέµατος της αντίστοιχης ζώνης που ανήκει στο ίδιο στοιχείο.
Στοιχεία (διαχείριση ισχύος)
Η ένδειξη αυτής της ζώνης µαγειρέµατος αναβοσβήνει αρχικά και µετά
εµφανίζεται συνεχώς η µέγιστη εφικτή βαθµίδα µαγειρέµατος.
59
Καθάρισµα και περιποίηση
ÊáèÜñéóìá êáé ðåñéðïßçóç
• Πριν το καθάρισµα απενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος
και αφήστε το να κρυώσει.
• Το κεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται σε καµία
περίπτωση να καθαριστεί µε συσκευή καθαρισµού µε ατµό ή
κάτι παρόµοιο!
• Κατά το καθάρισµα προσέχετε να σκουπίζετε µόνο για λίγο το
πλήκτρο ON/OFF. Έτσι η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί κατά
λάθος!
GR
Ειδικές ακαθαρσίες
Οι δύσκολες ακαθαρσίες και οι λεκέδες (από άλατα, γυαλάδες)
καθαρίζονται καλύτερα όταν το πεδίο µαγειρέµατος είναι ακόµη
χλιαρό. Χρησιµοποιείτε συνήθη καθαριστικά εµπορίου.
Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο σηµείο 2.
Φαγητά που έχουν υπερχειλίσει τα µαλακώνετε µε ένα
βρεµένο πανί και µετά καθαρίζετε τα υπόλοιπα µε µια ειδική
ξύστρα γυαλιού για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Μετά, καθαρίζετε
την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
Σηµαντικό! Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καυστικά απορρυπαντικά,
όπως π.χ. καθαριστικά που προκαλούν γρατσουνιές,
καθαριστικά για σκουριά και λεκέδες κλπ.
Καθάρισµα µετά τη χρήση
1. Καθαρίζετε όλο το πεδίο µαγειρέµατος πάντα όταν είναι
βρώµικο – καλύτερα µετά από κάθε χρήση. Χρησιµοποιείτε ένα
υγρό πανί και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί, ώστε να
µην µένουν υπολείµµατα του απορρυπαντικού στην επιφάνεια.
Εβδοµαδιαία περιποίηση
2. Καθαρίζετε και περιποιείστε όλο το πεδίο µαγειρέµατος µια
φορά την εβδοµάδα πολύ καλά µε τα συνήθη καθαριστικά
προϊόντα του εµπορίου για υαλοκεραµικές επιφάνειες.
Ακολουθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του εκάστοτε
κατασκευαστή.
Τα προϊόντα καθαρισµού δηµιουργούν ένα λεπτό στρώµα
προστασίας που εµποδίζει την απορρόφηση του νερού και των
ακαθαρσιών. Οι ακαθαρσίες παραµένουν πάνω σε αυτό το
στρώµα και µετά καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί. ∆εν
επιτρέπεται να µένουν υπολείµµατα των καθαριστικών στην
επιφάνεια, γιατί όταν θερµαίνονται αλλοιώνουν την επιφάνεια.
60
Καµένη ζάχαρη και λιωµένο συνθετικό πρέπει να καθαρίζονται
αµέσως – όταν είναι ακόµη ζεστά - µε µια ξύστρα γυαλιού. Μετά,
καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
Κόκκοι άµµου, που ίσως πέσουν στην επιφάνεια καθώς
καθαρίζετε πατάτες ή πλένετε σαλάτες, µπορούν να
προκαλέσουν γρατσουνιές καθώς µετατοπίζετε τα σκεύη. Γι’
αυτό το λόγο προσέχετε να µην µένουν κόκκοι άµµου πάνω στην
επιφάνεια.
Χρωµατικές αλλαγές του πεδίου µαγειρέµατος δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία και τη σταθερότητα του υαλοκεραµικού πεδίου. ∆εν
πρόκειται για ζηµία του υαλοκεραµικού πεδίου, αλλά για
υπολείµµατα που δεν καθαρίστηκαν και κάηκαν.
Γυαλάδες δηµιουργούνται καθώς τρίβεται ο πάτος του σκεύους,
ειδικά όταν χρησιµοποιείτε σκεύη µαγειρικής µε πάτο αλουµινίου
ή ακατάλληλα προϊόντα καθαρισµού. Καθαρίζουν µε µεγάλη
δυσκολία µε τα συνήθη προϊόντα καθαρισµού. Ενδεχοµένως θα
πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές το καθάρισµα. Με τη
χρήση ακατάλληλων µέσων καθαρισµού και σκευών µε τραχύ
πάτο, το ντεκόρ µε τον καιρό τρίβεται και δηµιουργούνται
σκούροι λεκέδες.
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
Επεµβάσεις και επισκευές στη συσκευή από άτοµα που δεν
διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις είναι επικίνδυνες, γιατί
υπάρχει
κίνδυνος
έκρηξης,
ηλεκτροπληξίας
και
βραχυκυκλώµατος. Η απαγόρευση διεξαγωγής τους σας
προστατεύει από σωµατικές βλάβες και ζηµίες της συσκευής. Γι’
αυτό το λόγο επιτρέψτε µόνο σε ένα ειδικό, π.χ. την Τεχνική
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, να διεξάγει αυτές τις
εργασίες.
Παρακαλούµε προσέξτε
Αν στη συσκευή σας προκληθεί κάποια βλάβη, ελέγξτε µε βάση
αυτές τις οδηγίες χρήσης µήπως µπορείτε µόνοι σας να τις
διορθώσετε.
Ακολούθως θα βρείτε οδηγίες για την αντιµετώπιση
βλαβών.
Οι ασφάλειες πέφτουν συχνά;
Καλέστε µια Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή έναν
ηλεκτρολόγο!
Το επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος δεν ενεργοποιείται;
• Έπεσε η ασφάλεια του σπιτιού (πίνακας µε ασφάλειες);
• Είναι συνδεδεµένο το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο;
• Είναι ενεργοποιηµένη η ασφάλεια για παιδιά, δηλαδή στην
ένδειξη εµφανίζεται ένα L;
GR
Στην ένδειξη εµφανίζεται ο κωδικός σφάλµατος ER03 και
ακούγεται για λίγο ένα συνεχόµενο ηχητικό σήµα.
Τα πλήκτρα-αισθητήρια αφής (Touch-Control) είναι συνεχώς
πατηµένα γιατί υπερχείλισε φαγητό ή τα ακουµπά κάποιο σκεύος
ή άλλο αντικείµενο.
Βοήθεια: Καθαρίστε την επιφάνεια ή αποµακρύνετε το
αντικείµενο.
Εµφανίζεται στην ένδειξη ο κωδικός σφάλµατος E2 ή ER21;
Το ηλεκτρονικό σύστηµα είναι πολύ ζεστό. Ελέγξτε τον
εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος, προσέξτε ειδικά αν
αερίζεται καλά.
Βλέπε κεφάλαιο Προστασία υπερθέρµανσης.
Εµφανίζεται στην ένδειξη ο κωδικός σφάλµατος U400;
Το πεδίο µαγειρέµατος είναι λάθος συνδεδεµένο. Το σύστηµα
απενεργοποιείται µετά από 1 δευτερόλεπτο και ακούγεται ένα
συνεχές ηχητικό σήµα. Κάντε τη σύνδεση µε τη σωστή τάση
δικτύου.
Εµφανίζεται στην ένδειξη ένας κωδικός σφάλµατος (ERxx ή
Ex);
Υπάρχει κάποιο τεχνικό σφάλµα. Παρακαλούµε να καλέσετε την
Τεχνική Υπηρεσία.
Εµφανίζεται το σήµα σκεύους ;
Μια ζώνη µαγειρέµατος ενεργοποιήθηκε και το πεδίο
µαγειρέµατος περιµένει να τοποθετήσετε το σωστό σκεύος
(αναγνώριση σκεύους). Μόνο τότε θα ενεργοποιηθεί.
Το σήµα σκεύους
εµφανίζεται ξανά παρότι τοποθετήθηκε
σκεύος;
Το σκεύος µαγειρικής δεν είναι κατάλληλο για επαγωγικό πεδίο ή
έχει πολύ µικρή διάµετρο.
• Καλύπτονται εν µέρει τα πλήκτρα-αισθητήρια από κάποιο
υγρό πανί, από υγρά ή από κάποιο µεταλλικό αντικείµενο;
Αποµακρύνετέ τα.
• Χρησιµοποιούνται λάθος σκεύη; Βλέπε κεφάλαιο „Σκεύη για
επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος“.
Τα σκεύη µαγειρικής που χρησιµοποιείτε κάνουν κάποιο
θόρυβο;
Οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. ∆εν υπάρχει κίνδυνος για το
επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος ή το σκεύος.
Ο ανεµιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί µετά την
απενεργοποίηση της συσκευής;
Είναι φυσικό γιατί ψύχεται το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Το πεδίο µαγειρέµατος κάνει κάποιο θόρυβο (µεταλλικός
ήχος ή τρίξιµο);
Οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν µπορεί να αποφευχθεί.
Το πεδίο µαγειρέµατος έχει σχισµές ή ραγίσµατα;
Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας
στην υαλοκεραµική επιφάνεια υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας! Κατεβάστε την
κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική
Υπηρεσία.
61
Οδηγίες συναρµολόγησης
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό
στα έπιπλα κουζίνας
Οδηγίες συναρµολόγησης
• Οι καπλαµάδες, οι συνθετικές επικαλύψεις και τα µέσα
κόλλησης στα διπλανά έπιπλα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε
υψηλές θερµοκρασίες (>75°C). Αν οι καπλαµάδες και οι
επικαλύψεις δεν είναι αρκετά ανθεκτικές σε υψηλές
θερµοκρασίες µπορεί να παραµορφωθούν.
• Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τον
εντοιχισµό.
• Η χρήση προστατευτικών λωρίδων από µασίφ ξύλο στον
πάγκο εργασίας πίσω από το πεδίο µαγειρέµατος, στο σηµείο
ένωσης µε τον τοίχο, επιτρέπεται αν τηρούνται οι ελάχιστες
αποστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια εντοιχισµού.
• Οι ελάχιστες αποστάσεις των ανοιγµάτων για την τοποθέτηση
του πεδίου προς την πίσω πλευρά πρέπει να τηρούνται
σύµφωνα µε το σχέδιο εντοιχισµού.
• Σε περίπτωση εντοιχισµού απευθείας δίπλα σε ένα ψηλό
ντουλάπι πρέπει να τηρείται µια απόσταση ασφαλείας
τουλάχιστον 40 mm. Η πλαϊνή πλευρά του ντουλαπιού πρέπει
να επενδυθεί µε υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Για
τεχνικούς λόγους, ωστόσο, η απόσταση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 300 mm.
• Η απόσταση µεταξύ πεδίου µαγειρέµατος και αποροφητήρα
πρέπει να είναι τουλάχιστον στο µέγεθος που ορίζεται στις
οδηγίες τοποθέτησης του αποροφητήρα.
• Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές µεµβράνες,
φελιζόλ, καρφιά) κοντά στα παιδιά, γιατί αυτά τα αντικείµενα
αποτελούν ενδεχόµενες πηγές κινδύνου. Μπορεί να καταπιούν
τα µικροαντικείµενα και µε τις µεµβράνες υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
GR
Αερισµός
• Η πίσω πλευρά του ντουλαπιού που βρίσκεται κάτω από τη
συσκευή πρέπει να είναι ανοικτή στην περιοχή του ανοίγµατος
για τον πάγκο εργασίας, ώστε να µην εµποδίζεται η
κυκλοφορία του αέρα.
• Το µπροστινό εγκάρσιο δοκάρι του επίπλου πρέπει να βγει,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα άνοιγµα αερισµού κάτω από τον
πάγκο εργασίας σε όλο το πλάτος της συσκευής.
• Αν υπάρχουν τραβέρσες κάτω από τον πάγκο εργασίας
πρέπει να βγουν τουλάχιστον από την περιοχή του ανοίγµατος
του πάγκου εργασίας.
• Η απόσταση ανάµεσα στο επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος και
στο έπιπλο κουζίνας ή στις εντοιχιζόµενες συσκευές πρέπει να
επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται επαρκής
αερισµός κι εξαερισµός της επαγωγής.
• Τα ανοίγµατα αερισµού κι εξαερισµού πρέπει να διαχωρίζονται
µεταξύ τους µε τη θωράκιση που παραδίδεται µε τη συσκευή.
Έτσι εµποδίζεται η επιστροφή του ζεστού αέρα προς την
πλευρά αναρρόφησης του κρύου αέρα.
• Προσοχή! Η θωράκιση δεν επιτρέπεται να καλύπτει τα
ανοίγµατα αερισµού κι εξαερισµού, αν χρειάζεται κόψτε την
ανάλογα µε το έπιπλο ή την εντοιχιζόµενη συσκευή.
• Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική θέρµανση από κάτω,
π.χ. από κάποιο φούρνο χωρίς ανεµιστήρα εγκάρσιας ροής.
• Όταν στις εντοιχισµένες εστίες λειτουργεί η πυρόλυση, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται το επαγωγικό πεδίο
µαγειρέµατος.
θωράκιση
Τοποθέτηση
Σηµαντικές υποδείξεις
• Αν το πεδίο µαγειρέµατος βρίσκεται πάνω από έπιπλα
(πλαϊνούς τοίχους, ντουλάπια κλπ.), πρέπει να τοποθετηθεί
ένα ενδιάµεσο δάπεδο σε µια ελάχιστη απόσταση 20 mm από
την κάτω πλευρά του πεδίου µαγειρέµατος, ώστε να
αποκλείεται κάθε τυχαία επαφή. Το ενδιάµεσο δάπεδο πρέπει
να µπορεί να βγαίνει µόνο µε εργαλεία.
• Πρέπει να φροντίσετε – λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς – να
µην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα που µπορεί
εξαιτίας της θερµότητας να παραµορφωθούν, απευθείας δίπλα
στο πεδίο µαγειρέµατος.
Κάτω πλευρά πεδίου
µαγειρέµατος
µπροστά
Μόνωση πεδίου µαγειρέµατος
Πριν τον εντοιχισµό πρέπει να τοποθετηθεί χωρίς κανένα κενό η
µόνωση του πεδίου που υπάρχει στη συσκευασία.
θωράκιση
• Πρέπει ανάµεσα στην άκρη του πεδίου µαγειρέµατος και τον
πάγκο εργασίας ή ανάµεσα στον πάγκο εργασίας και τον τοίχο
να µην υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν υγρά σε ηλεκτρικές
συσκευές που ενδεχοµένως είναι εντοιχισµένες από κάτω.
• Κατά τον εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος σε πάγκο
εργασίας µε ανώµαλη επιφάνεια, π.χ. µε κεραµική ή παρόµοια
επικάλυψη (πλακάκια κλπ.), πρέπει να βγει η στεγανοποίηση
που ενδεχοµένως υπάρχει στο πεδίο µαγειρέµατος και να
στεγανοποιηθεί η επιφάνεια µαγειρέµατος από τον πάγκο
εργασίας µε ελαστικά υλικά στεγανοποίησης (µαστίχη).
• Σε καµία περίπτωση µην κολλάτε το πεδίο µαγειρέµατος
µε σιλικόνη! Γιατί αργότερα δεν θα µπορείτε να αφαιρέσετε το
πεδίο µαγειρέµατος χωρίς να καταστραφεί.
62
Άνοιγµα πάγκου εργασίας
Το άνοιγµα στην επιφάνεια θα πρέπει να γίνει µε όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη ακρίβεια µε ένα καλό, ίσιο πριόνι ή µε φρέζα. Οι
επιφάνειες κοπής πρέπει µετά να στεγανοποιηθούν, για να µην
µπορεί να µπει υγρασία.
Το άνοιγµα του πεδίου µαγειρέµατος γίνεται σύµφωνα µε το
σχέδιο.
Η υαλοκεραµική επιφάνεια µαγειρέµατος πρέπει οπωσδήποτε να
τοποθετηθεί οριζοντίως και στο ίδιο επίπεδο. Η γυάλινη
επιφάνεια µπορεί να ραγίσει αν τεντωθεί υπερβολικά. Ελέγξτε τη
στεγανοποίηση της επιφάνειας µαγειρέµατος αν εφαρµόζει καλά
και χωρίς κενά.
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος στερεώνεται είτε µε κλιπς
είτε µε πήχεις.
Οδηγίες συναρµολόγησης
∆ιαστάσεις σε mm
Τύποι
GR
Κλιπς
• Τοποθετήστε τα κλιπς στις καθορισµένες
διαστάσεις µέσα στο άνοιγµα του πάγκου
εργασίας. Χάρη στην οριζόντια πατούρα,
δεν χρειάζεται στοίχιση στο ύψος.
• Σηµαντικό: η οριζόντια πατούρα των κλιπς
πρέπει να εφαρµόζει στο ίδιο επίπεδο µε
τον πάγκο εργασίας. (αποφυγή κινδύνου
θραύσης)
• Τοποθετήστε τώρα, σύµφωνα µε την
εικόνα, την επιφάνεια µαγειρέµατος
αριστερά (a), τεντώστε την (b) και
συνδέστε την µε τα κλιπς (c).
• Για να ασφαλίσετε τα κλιπς µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε βίδες.
Σηµαντικό:
Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ,
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει!
Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους
∆ιάσταση φρεζαρίσµατος
Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος
Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο
Ύψος εντοιχισµού
Πήχεις
Τύποι
• Τοποθετήστε το πεδίο µαγειρέµατος και
τεντώστε το.
• Τοποθετήστε από κάτω τον πήχη µε βίδες
στις προβλεπόµενες οπές στερέωσης,
τεντώστε τον και σφίξτε τον.
• Σφίξτε τις βίδες µόνο µε κατσαβίδι µε το
χέρι. Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό
κατσαβίδι.
• Όταν ο πάγκος εργασίας είναι λεπτός,
προσέξτε ιδιαιτέρως ο πήχης να
εφαρµόζει σωστά. Για να τοποθετηθεί
σωστά, πρέπει να βάλετε µια µετρική βίδα
στον πήχη.
Σηµαντικό:
Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ,
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει!
Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους
∆ιάσταση φρεζαρίσµατος
Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος
Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο
Ύψος εντοιχισµού
63
Οδηγίες συναρµολόγησης
GR
Ηλεκτρική σύνδεση
Υπάρχει καλώδιο σύνδεσης από το εργοστάσιο
• Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό!
• Το πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει από το εργοστάσιο ένα
καλώδιο σύνδεσης ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Πρέπει να τηρούνται πλήρως οι νοµικές προδιαγραφές και οι
όροι σύνδεσης της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού.
• Η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα
σύνδεσης, εκτός κι αν το καλώδιο σύνδεσης διαθέτει ήδη
πρίζα.
• Εάν η σύνδεση δικτύου αυτής της συσκευής υποστεί ζηµιά,
πρέπει να αντικατασταθεί µε ένα ιδιαίτερο καλώδιο σύνδεσης.
Για να αποφευχθούν κίνδυνοι, αυτό επιτρέπεται να εκτελεστεί
µόνο από τον κατασκευαστή ή την τεχνική υπηρεσία του.
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
καφέ
µαύρο
πράσινο-κίτρινο
• Το καλώδιο που περισσεύει πρέπει να τραβηχτεί έξω από την
περιοχή εντοιχισµού κάτω από τη συσκευή.
µπλε
πράσινο-κίτρινο
καφέ
λευκό
• Το καλώδιο της γείωσης πρέπει να είναι τόσο µακρύ, ώστε σε
περίπτωση που δεν λειτουργήσει το φέρον στοιχείο, η γείωση
να επιβαρυνθεί µετά από τα ρευµατοφόρα σύρµατα του
καλωδίου σύνδεσης.
∆υνατότητες σύνδεσης
µαύρο
• Κατά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να προβλεφθεί µια
εγκατάσταση που θα δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού από το
δίκτυο, από όλους τους πόλους, µε άνοιγµα επαφής
τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλες θεωρούνται εγκαταστάσεις
διαχωρισµού, όπως διακόπτες απόδοσης, ασφάλειες ή
προστατευτικά.
Κατά τη σύνδεση και την επισκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύµα µε µια από αυτές τις εγκαταστάσεις.
∆εν υπάρχει καλώδιο σύνδεσης από το εργοστάσιο
• Για τη σύνδεση πρέπει να ανοίξετε το καπάκι της υποδοχής
σύνδεσης στην κάτω πλευρά της συσκευής, για να φτάσετε
στον ακροδέκτη σύνδεσης. Μετά τη σύνδεση στερεώστε πάλι
το καπάκι και ασφαλίστε το καλώδιο σύνδεσης µε το σφικτήρα
του φέροντος στοιχείου.
• Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον
τύπο H05 RR-F.
Τιµές σύνδεσης
Τάση δικτύου 400-415V 3N~, 50-60 Hz
Ονοµαστική ισχύς εξαρτηµάτων: 230 - 240V
∆υνατότητες σύνδεσης: σύνδεση 5 πόλων
* Προσοχή! Ειδική σύνδεση 230 - 240 V 3~ !
64
* Προσοχή! Ειδική σύνδεση 230 - 240 V 3~ !
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
καφέ
µαύρο
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
• Προσοχή! Η εσφαλµένη σύνδεση µπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήµατος.
καφέ
• Με τον εντοιχισµό, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης
προστασία από άγγιγµα.
µαύρο
• Προσέξτε, η υπάρχουσα τάση δικτύου να συµφωνεί µε αυτή
που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
Οδηγίες συναρµολόγησης
Τεχνικά στοιχεία
Λειτουργία
∆ιαστάσεις πεδίου µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος . . . . . . . . .mm 50 x 600 x 520
Ζώνες µαγειρέµατος
µπροστά αριστερά . . . . . Ø cm / kW
πίσω αριστερά . . . . . . . . Ø cm / kW
πίσω δεξιά . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
µπροστά δεξιά . . . . . . . . Ø cm / kW
GR
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
18/ 1,85
Μετά τον εντοιχισµό του πεδίου και τη σύνδεση στο δίκτυο
παροχής ρεύµατος γίνεται αρχικά αυτοέλεγχος του συστήµατος
ελέγχου και στην ένδειξη εµφανίζεται µια πληροφορία σχετικά µε
το σέρβις για την Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.
Σηµαντικό: Για τη σύνδεση δικτύου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν
αντικείµενα στα πλήκτρα αισθητήρων Touch-Control!
Πεδίο µαγειρέµατος συνολικά . kW 7,4
∆ιαστάσεις πεδίου µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος . . . . . . . . .mm 50 x 600 x 520
Ζώνες µαγειρέµατος
µπροστά αριστερά . . . . . Ø cm / kW
πίσω αριστερά . . . . . . . . Ø cm / kW
πίσω δεξιά . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
µπροστά δεξιά . . . . . . . . Ø cm / kW
16/ 1,4
23/ 3,0
18/ 1,85
21/ 2,3
Με ένα σφουγγάρι και νερό µε απορρυπαντικό πιάτων σκουπίστε
λίγο την επιφάνεια του πεδίου µαγειρέµατος και µετά στεγνώστε
την µε ένα πανί.
Πεδίο µαγειρέµατος συνολικά . kW 7,4
∆ιαστάσεις πεδίου µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος . . . . . . . . .mm 50 x 800 x 520
Ζώνες µαγειρέµατος
µπροστά αριστερά . . . . . Ø cm / kW
πίσω αριστερά . . . . . . . . Ø cm / kW
πίσω δεξιά . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
µπροστά δεξιά . . . . . . . . Ø cm / kW
25/ 3,0
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
Πεδίο µαγειρέµατος συνολικά . kW 7,4
65
TR
Ambalajın tasfiye edilmesi
Burada bulabilecekleriniz:
Ambalajı mümkün olduğunca çevreye zarar vermeyecek şekilde
tasfiye ediniz. Ambalaj malzemesinin yeniden işlenerek malzeme
dönüşümü, hammadde tasarrufu sağlayarak, çöp birikimini
azaltır.
Lütfen ocağınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatlice okuyunuz. Burada güvenliğinize ve cihazınızı uzun
süre zevkle kullanmanız için gereken kullanım ve bakım
kurallarına ilişkin önemli bilgiler bulacaksınız.
Arıza meydana gelmesi halinde, öncelikle „Sorun çıkarsa ne
yapmalı?“ bölümüne bir göz atınız. Önemsiz arızaları genelde
kendiniz giderebilir ve böylelikle gereksiz tamir masrafından
tasarruf etmiş olursunuz.
Bu kullanma talimatını itinayla saklayınız. Cihazın el değiştirmesi
halinde, lütfen bu kullanma ve montaj talimatını da bilgi ve
güvenlik amacıyla cihazın yeni sahibine veriniz.
Eski cihazların tasfiyesi
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki bu işaret,
bu ürünün normal çöp olarak tasfiye
edilemeyeceğini, tersine elektrikli ve elektronik
cihazların yeniden işlenmek üzere toplu tasfiye
yerlerine geri verilmek zorunda olduğunu
gösterir.
Bu ürünün doğru biçimde tasfiye edilmesine
göstereceğiniz katkı ile hem çevreyi hem de birlikte yaşadığınız
insanların sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış tasfiye, çevre ve
insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu ürünün yeniden işlenmesine
yönelik daha ayrıntılı bilgiyi bağlı bulunduğunuz belediyeden, çöp
toplama merkezinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan
edinebilirsiniz.
Usulüne uygun kullanım
Ocak, sadece evde yemek pişirmek üzere kullanılır. Amacı
dışında kullanılamaz ve gözetim altında kullanılmalıdır.
İçindekiler
Emniyet bilgileri .....................................................................
Bağlantı ve fonksiyon için .....................................................
Ocak hakkında ......................................................................
Kişiler hakkında.....................................................................
67
67
67
67
Cihaz tarifi............................................................................... 68
Sensör tuşları ile kullanım..................................................... 68
Kullanım ..................................................................................
Ocak......................................................................................
Tencere algılama .................................................................
Sınırlı işleme süresi...............................................................
Diğer fonksiyonlar .................................................................
Aşırı ısınmaya karşı koruma (Endüksiyon) ...........................
Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar .............................
Enerjiden tasarruf etmenin yolları .........................................
Isı dereceleri .........................................................................
Artık sıcaklık..........................................................................
Tuş kullanımı.........................................................................
Ocağın ve ocak gözünün açılması........................................
Ocak gözünün kapatılması ...................................................
Ocağın kapatılması ...............................................................
STOP fonksiyonu .................................................................
Çocuk kilidi ...........................................................................
Otomatik kapanma (Zamanlayıcı) ........................................
Kısa süreli saat ayarı (Yumurta saati) .................................
Pişirme başlangıcı otomatiği ................................................
Sıcak tutma fonksiyonu ........................................................
Yüksek ateş (P işaretli ocak gözleri) ....................................
Power yönetimi .....................................................................
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
73
73
74
75
75
75
Temizlik ve bakım................................................................... 76
Cam seramik ocak yüzeyi ..................................................... 76
İnatçı kirler ............................................................................ 76
Problem çıkarsa ne yapmalı?................................................ 77
Montaj talimatı ........................................................................
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri ................................
Montaj ...................................................................................
Havalandırma........................................................................
Elektrik bağlantısı..................................................................
Teknik veriler.........................................................................
İlk çalıştırma..........................................................................
66
78
78
78
78
80
81
81
TR
Emniyet bilgileri
Bağlantı ve fonksiyon için
Emniyet bilgileri
• Cihazlar, ilgili emniyet talimatları uyarınca yapılırlar.
• Cihazların şebeke bağlantısını, bakımını ve tamirini ancak
yetkili bir uzman, geçerli emniyet talimatlarına göre yapabilir.
Cihazda yapılacak usulüne uygun olmayan işlemler,
güvenliğinizi tehlikeye atar.
Ocak hakkında
• Ocağın yüksek ateşe getirilmesi halinde meydana gelen
son derece hızlı reaksiyon nedeniyle endüksiyon ocağının
gözetimsiz işletilmemesi gereklidir!
• Pişirirken, ocağın gözlerinin son derece hızlı ısındığını
gözönünde bulundurunuz. Aşırı ısınma tehlikesi meydana
gelebileceğinden, tencerelerin içi boş olarak kaynatılmasından
kaçınınız!
• Boş tencere ya da tavaları ocak açıkken üzerine koymayınız.
• Simmer tencere adı verilen ve hassas yiyecekleri suda
kaynatmadan pişiren tencere türlerinin kullanımında dikkat
edilmelidir. Bu tür tencereler farkedilmeden boşa
kaynayabilirler! Bu ise hem tencerenin hem de ocağın hasar
görmesine yol açar. Bu konuda hiç bir sorumluluk kabul
edilmez!
• Ocak gözlerini işi bittikten sonra mutlaka eksi tuşu ile
kapatınız.
• Aşırı ısınmış yağlar, kendiliğinden alev alabilirler. Yağlı
yemekleri denetimsiz pişirmeyiniz. Alev alan yağları asla su ile
söndürmeye kalkışmayınız! Üzerine kapak kapatıp, ocağın
gözünü kapatınız.
• Cam seramik yüzey, son derece dayanıklıdır. Ama buna
rağmen sert cisimleri cam seramik yüzeye düşürmemeye
dikkat ediniz. Noktasal darbeler ocak yüzeyinin kırılmasına yol
açabilir.
• Cam seramikte meydana gelebilecek kırılmalar, çatlaklar ya da
diğer hasarlarda elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur. Cihazı
hemen kapatınız. Hemen sigortayı kapatıp, müşteri servisini
arayınız.
• Ocağın sensör kumandasında meydana gelen herhangi bir
arıza nedeniyle kapatılamaması halinde, hemen sigortayı
kapatıp, müşteri servisini arayınız.
• Ev aletleri ile çalışırken dikkatli olunuz! Bağlantı kablolarının
ocağın sıcak durumdaki gözlerine değmemesine dikkat ediniz.
• Cam seramik yüzey, üzerine herhangi bir eşya koymaya
uygun değildir.
• Ocak gözlerine alüfolyo veya plastik madde koymayınız.
Eriyebilecek herşeyi ısınmış ocaktan uzak tutunuz, örneğin
plastik maddeler, folyo, özellikle şeker ve fazla şekerli
yiyecekleri. Yüzeyin hasar görmemesi için şekeri daha sıcak
iken özel bir cam spatulası ile cam seramik yüzeyden
tamamen kazıyınız.
• Isınabilecekleri nedeniyle metal cisimlerin (mutfak aletleri,
çatal, kaşık v.b.) endüksiyon ocağının üzerine konulmaması
gereklidir. Yanma tehlikesi!
• Yangın çıkarabilecek, kolay alev alan veya eriyip deforme
olabilecek cisimleri doğrudan ocağın üzerine koymayınız.
• Üzerinizdeki metal cisimler endüksiyon ocağına fazla
yaklaşmanız halinde ısınabilirler. Dikkat, yanma tehlikesi.
Manyetik olmayan cisimler (örneğin altın ya da gümüş yüzük)
bundan etkilenmezler.
• Hiç bir zaman ağzı kapalı konserve kutularını ve tabakalı
ambalajları ocak gözünde ısıtmaya kalkışmayınız. Bunlar
ısıdan patlayabilirler!
• Kirler,
cihaz
tarafından
parmak
teması
olarak
algılanabileceğinden dolayı, sensör tuşlarını temiz tutmaya
özen gösteriniz. Asla sensör tuşlarının üzerine herhangi bir
cisim (tencere, bez, v.b.) koymayınız!
Tencerenin sensör tuşlarının üzerine taşması halinde,
kapatma tuşuna basmanızı tavsiye ederiz.
• Sıcak tencere ya da tavaların sensör tuşlarını kapatmaması
gereklidir. Bu durumda cihaz otomatikman kapanır.
• Sensör tuşlarının çok fazla ısınmaması için büyük tencereleri
mümkünse arka taraftaki ocak gözlerine koyunuz (aşırı ısınma
dokunmatik kontrol; ER21 numaralı hata bildirimi).
• Evde ocağın üzerine erişebilecek ev hayvanları bulunması
halinde, çocuk kilidinin devreye sokulması gerekir.
• Hazır mutfak ocaklarında piroliz işletiminin olması halinde,
endüksiyon ocak kullanılamaz.
Kişiler hakkında
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi
olmaksızın ya da bu kişi tarafından cihazın nasıl kullanılacağı
tarif edilmeden sınırlı psikolojik, duyusal veya zihinsel yetilere
sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından ya da tecrübesizce ve/
veya bilgisizce kullanılamaz.
Çocukların cihazla oynamamalarına dikkat edilmelidir.
• Dikkat:
Isıtma bölmesi ile pişirme gözleri, çalışır halde iken sıcaktırlar.
Bu nedenle çocukların ocaktan uzak tutulmaları gerekir.
• Kalp pili ya da implante edilmiş ensülin pompası taşıyanların,
implantasyonlarının
endüksiyon
ocağından
olumsuz
etkilenmeyeceğinden emin olmaları gerekir (endüksiyon
ocağının frekans alanı 20-50 kHz arasındadır).
67
TR
Cihaz tarifi
C
i
h
a
z
ta
r
if
i
Görünüm, şemadakinden sapma gösterebilir.
1. Ön sol endüksiyon ocak gözü
2. Arka sol endüksiyon ocak gözü
3. Arka sağ endüksiyon ocak gözü
4. Ön sağ endüksiyon ocak gözü
5. Dokunmatik kontrol paneli
6. Cam seramik ocak yüzeyi
Açma/Kapama tuşu
(13)
Bu tuş ile tüm ocak alanı açılır ve kapatılır. Bu tuş, bir anlamda
ana şalterdir.
Seçme/Artı tuşu, örneğin ön sol
(10)
Seçme/Artı tuşlarından birine basılmasıyla ocak gözü seçilir ve
ısı derecesı arttırılr.
Eksi tuşu
(11)
Eksi tuşu ile gösterge değeri azaltılır.
7. STOP tuşu
8. Yüksek ısı tuşu
9. Pişirme derecesi göstergesi
10. Seçme/Artı tuşu
11. Eksi tuşu (Azaltma)
12. Zamanlayıcı tuşu
13. Açma/ Kapama tuşu
14. Otomatik kapanma göstergesi
15. Cam seramik ocak gözlerinin konumlarını belirten işaret
16. Cam seramik ocak gözlerinin konumlarının kontrol lambası
17. Ocak gözünün çalışmaya hazırlık noktası
Sensör tuşları ile kullanım
Cam seramik ocağın kullanımı dokunmatik kontrol sensör tuşları
ile yapılmaktadır. Sensör tuşları şu şekilde çalışır: Cam seramik
yüzeydeki bir işarete parmağınızın ucuyla dokununuz. Her doğru
dokunuş, bir sinyal sesi ile teyit edilir. Bundan sonra dokunmatik
kontrol sensör tuşu „Tuş“ olarak tanımlanacaktır.
68
Pişirme derecesi göstergesi
(9)
Pişirme derecesi göstergesi, seçilen ısı derecesini veya şunları
gösterir:
H................ Artık sıcaklık
A................ Pişirme otomatiği
STOP ........ Stop fonksiyonu
ER03 ......... Hata bildirimi
Eğer çalışmaya hazırlık noktası
yanıyorsa, ocak gözü
ayarlanabilir.
Yüksek ısı tuşu
(8)
Yüksek ateş endüksiyonlu ocak gözlerine ek güç verir.
STOP tuşu
(7)
Pişirme işlemi, kısa süreli olarak STOP fonksiyonu ile kesilebilir.
Zamanlayıcı tuşu
(12)
Otomatik kapanma fonksiyonunda (zamanlayıcı) pişirme süresini
yükseltmek için.
TR
Kullanım
Ocak
Sınırlı işleme süresi
Ocak gözü bir endüksiyon alan ile donatılmıştır. Cam seramik
ocak gözünün altındaki bir endüksiyon bobini, cam seramiği
geçerek, kap tabanına ısı veren elektriği indükleyen bir elektro
manyetik dönüşüm alanı oluşturur.
Endüksiyon ocakta ısı bir ısı elementi tarafından tencere
üzerinde yemek malzemesine ulaşmaz, tersine gerekli ısı,
endüksiyon akımları yoluyla doğrudan kabın içinde oluşur.
Endüksiyon ocağı otomatik bir işleme süresi sınırlama
fonksiyonuna sahiptir.
Her ocak gözünün çalıştırma süresi, seçilen ısı derecesine
bağlıdır (bkz. Tablo).
Bunda önkoşul, çalıştırma sırasında ocak gözünün ısı ayarında
değişiklik yapılmamasıdır.
İşleme süresi sınırlama fonksiyonu devreye girdiğinde, ocak
gözü kapanır, kısa bir sinyal sesi gelir ve göstergede bir H harfi
görülür.
Otomatik kapanma fonksiyonu, işleme süresini sınırlama
fonksiyonu karşısında önceliğe sahiptir, yani ocak gözü, ancak
otomatik kapanma fonksiyonunun süresi dolmuş ise kapatılır
(örn. otomatik kapanma fonksiyonu 99 dakika ile 9 ısı
derecesinde ile mümkündür).
Kullanım
Endüksiyon ocağının avantajları
– Tencereye doğrudan enerji aktarımı yoluyla pişirirken
enerjiden tasarruf (manyetik materyalden kap gerekir),
– enerji, sadece tencereye aktarıldığından artan güvenlik,
– endüksiyon ocağı ile tencere tabanı arasında yüksek derecede
etkili enerji aktarımı,
– yüksek ısınma hızı,
– ocak gözünün sadece tencere tabanı ile ısınmasından dolayı
yanık tehlikesi düşüktür ve taşan malzeme yanmaz,
– enerji akımının hızlı ve hassas ayar imkanı.
Tencere algılama
Ocak gözü açık iken üzerinde tencere yok ise ya da çok küçük bir
tencere varsa, bu durumda enerji aktarılmaz. Isı derecesi
göstergesinde yanıp sönen bir , buna dikkat çeker.
Ocak gözüne uygun bur tencere konduğunda, ayarlanan ısı
değeri yeniden devreye girer ve ısı derecesi göstergesi yanar.
Kabın ocaktan alınması halinde, enerji akımı kesilir ve ısı
derecesi göstergesinde yanıp sönen bir
görünür.
Eğer küçük tencere ya da tava konulur ve tencere algılama
fonksiyonu devreye sokulursa, sadece bunların ihtiyacı duyduğu
kadar ısı aktarılır.
Ayarlanan ısı
derecesi
Sınırlı işleme süresi
(Saatler)
2
1, 2
6
3, 4
5
5
4
6, 7, 8, 9
1,5
Diğer fonksiyonlar
Bir ya da birden fazla sensör tuşuna uzun süreli ya da aynı anda
basılması halinde (örn. yanlışlıkla sensör tuşları üzerine tencere
konulması nedeniyle) devreye girme fonksiyonu gerçekleşmez.
Bir sinyal sesi duyulur ve ER03 görünür. Bir kaç saniye sonra da
ocak kapanır. Lütfen cismi sensör tuşlarının üzerinden alınız.
Tencere algılama sınırları
Ocak gözü çapı
(mm)
Tencere tabanı asgari
çapı (mm)
160
90
180
90
210
120
230
120
250
160
Tencere tabanının asgari çapı, bazı modellerde ocak gözünde iç
daire şeklinde işaretlenmiştir.
Aşırı ısınmaya karşı koruma (Endüksiyon)
Ocağın çok yüksek ısıda uzun süreli kullanılması ve oda ısısının
yüksek olması halinde, ocak elektroniği gereken ölçüde
soğuyamaz.
Elektronik sisteminde çok yüksek ısıların meydana gelmemesi
için, gerekirse ocak gözünün kapasitesi kendiliğinden düşürülür.
Ocak normal kullanılmasına ve normal oda sıcaklığına rağmen
sık sık E2 veya ER21 görünmesi halinde, büyük ihtimalle
soğutma yetersiz demektir.
Bunun nedeni mobilyada soğutma deliklerinin olmaması veya
yalıtım eksikliği olabilir. Gerek görülmesi halinde montaj gözden
geçirilmelidir.
69
TR
Kullanım
Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar
Enerjiden tasarruf etmenin yolları
Endüksiyon ocağında kullanılacak olan pişirme kaplarının
metalden yapılmış, manyetik özelliklere sahip ve yeterli bir taban
çapına sahip olması zorunludur.
Sadece endüksiyona uygun tabanlı tencereler kullanınız.
Aşağıda yeni endüksiyon ocağınızı ve tencerelerinizi enerjiden
tasarruf edecek ve etkili biçimde kullanmanın yollarına ilişkin bazı
bilgiler bulacaksınız.
• Tencere tabanının çapı ocağın gözünün çapı ile eşit olmalıdır.
• Tencere satın alırken, daha çok tencerenin üst çapının
belirtildiğine dikkat ediniz. Bu, genelde tencere tabanının
çapından daha büyüktür.
• Düdüklü tencereler, kapalı pişirme alanı ve yüksek basınç
sayesinde zamandan ve enerjiden özellikle tasarruf sağlarlar.
Kısa pişirme süreleri vitaminlerin korunmasını sağlar.
• Düdüklü tencerede her zaman yeterli miktarda sıvı olmasına
dikkat ediniz, çünkü tencerenin boşa kaynaması yüzünden
aşırı ısınma nedeniyle ocak gözü ve tencere hasar görebilir.
• Tencereleri mümkünse her zaman uygun büyüklükte kapakla
kapatınız.
• Her yemek malzemesi miktarına uygun tencere kullanılmalıdır.
Büyük olmaları nedeniyle içi tam doldurulamayan tencereler,
enerji israfına yol açarlar.
Uygun pişirme
kapları
Uygun olmayan pişirme
kapları
Kalın tabanlı emayeli çelik kaplar Bakır, paslanmaz çelik,
alüminyum, ısıya dayanıklı
Emaye tabanlı dökme demirden cam, tahta, seramik veya
kaplar
terakotadan (pişmiş toprak)
yapılmış kaplar
Paslanmaz çok katlı çelik,
paslanmaz ferrit çelikten veya
özel tabanlı alüminyumdan
yapılmış kaplar
Kabın ocağa uygun olup olmadığını şöyle saptayabilirsiniz:
Aşağıda tarif edilen manyetik testini yapınız veya kabın üzerinde
endüksiyon akımında pişirmeye uygun olduğuna dair bir işaret
olduğundan emin olunuz.
Manyetik testi:
Pişirme kabının altına bir mıknatıs tutunuz. Eğer mıknatıs
çekiyorsa, bu kap, endüksiyon ocağında kullanılmaya uygun
demektir.
Isı dereceleri
Ocak gözlerinin ısısı, çok kademeli olarak ayarlanabilmektedir.
Tabloda her kademe için kullanım örneklerini bulabilirsiniz.
Isı derecesi
0
Kullanım alanı
Kapalı pozisyon, soğumaya terketme
Sıcak tutma fonksiyonu
1-2
3
Uyarı:
Bazı üreticilerin endüksiyon ocağına uygun kaplarının
kullanılmasında, tencerenin yapım tarzından kaynaklanan bir
takım sesler çıkabilir.
yanlış
yanlış
4-5
6
7-8
Ufak miktarları pişirmeye devam
(en düşük ısı)
Pişirmeye devam
Büyük miktarları pişirmeye devam,
büyük parçaları kızartmaya devam etme
Kızartma, yağda hafif kızartma
Kızartma
9
Hafif pişirme, hafif kızartma, kızartma
P
Yüksek ateş (en yüksek ısı)
Kapaksız tencerelerde kimi zaman daha yüksek pişirme derecesi
seçilmesi gereklidir.
Yanlış: Tencere tabanı bombeli. Isı elektronik sistem tarafından
doğru olarak tespit edilememektedir.
çok uygun
Doğru: İyi tencere!
70
Artık sıcaklık
Cam seramik ocak, H artık sıcaklık göstergesine.
Ocak kapatıldıktan sonra H yandığı sürece, kalan
sıcaklık, yemeklerin eritilmesi ya da sıcak tutulması için
kullanılabilir.
H harfinin sönmesinden sonra da ocak gözü hala sıcak olabilir.
Bu nedenle yanma tehlikesi vardır!
Bir endüksiyon ocak gözünde cam seramik doğrudan ısınmaz,
bilakis sadece tencereden geri gelen ısı ile ısınır.
TR
Kullanım
Tuş kullanımı
Burada tarif edilen kumanda, bir (seçilmiş) tuşa basılmasından hemen sonra
bir başka tuşa daha basılmasını gerektirir.
Sonraki tuşa basılması genel olarak 10 saniye içinde gerçekleşmelidir, aksi
takdirde istenen ayar yapılamaz.
Artı/Eksi tuşlarına tek tek basmak mümkündür veya sürekli basılı tutmak
mümkündür.
Ocağın ve ocak gözünün açılması
1. Açma/Kapama tuşuna
ısı derecesi göstergeleri sıfırlanana kadar
basınız. Çalışmaya hazırlık noktaları yanıp söner. Kumanda şimdi
çalışmaya hazırdır.
2. Ardından bir Seçme/Artı tuşuna basınız (örn.
gözün çalışmaya hazırlık noktası yanar.
Endüksiyona uygun
Seçme/Artı tuşları
Çalışmaya hazırlık noktası
ön sol için). Seçilen
ile bir göz seçiniz
3. Seçme/Artı tuşu veya Eksi tuşu
Seçme/Artı tuşu ile 1. ısı derecesi, eksi tuşu ile 9 ısı derecesi açılır.
4. Hemen ardından indüklemeye uygun tencereyi ocak gözüne koyun.
Tencere algılama fonksiyonu sayesinde endüksiyon bobini devreye girer.
Tencere ısınır.
Ocağa metal tencere konulmadığı sürece gösterge ayarlanan ısı
derecesi ve işareti arasında değişir.
Üzerine tencere konulmaması halinde ocak gözü, emniyet nedeniyle 10
dakika sonra kapanır. Bu konuda „Tencere algılama fonksiyonu“
bölümünü dikkate alınız.
Eş zamanlı olarak diğer gözlerde de pişirebilmek için 2 - 4 adımlarını
tekrarlayınız.
Ocak gözünün kapatılması
5. Seçilen gözün çalışmaya hazırlık noktası yanmalıdır. Buna ilaveten bir
Seçme/Artı tuşuna basılabilir.
6. a) Eksi tuşuna
veya
ısı derecesi göstergesi sıfırlanana kadar basınız
ve Seçme/Artı tuşuna aynı anda bir kez basınız.
6. b) Eksi tuşu
Ocak gözü, her ısı derecesinden doğrudan kapatılır, veya
6. c) Açma/Kapama tuşuna
(tüm ocak gözleri kapanır).
basınız. Tüm ocak alanı kapanacaktır
Ocağın kapatılması
7. Açma/Kapama tuşuna
tamamen kapanır.
basınız. Ocak, hangi ayarda olursa olsun
71
TR
Kullanım
STOP fonksiyonu
Pişirme işlemi, kısa süreli olarak STOP fonksiyonu ile kesilebilir, örneğin
kapının çalması halinde. Pişirme işlemine aynı ısı ile devam edebilmek için,
STOP fonksiyonunun devreden çıkarılması gereklidir. Eğer daha önceden
zamanlayıcı (Timer) ayarlanmış ise durur ve sonra yeniden devam eder.
Emniyet nedeniyle bu fonksiyon sadece 10 dakika yeniden çalışmaya hazır
bekler. Bu sürenin dolmasından sonra ocak kapanır.
1. Tencere ocağın gözündedir ve istenen ısı derecesi ayarlanmış
durumdadır.
basınız. Seçilen ısı derecesinin yerine arka arkaya
2. STOP tuşuna
S-T-O-P harfleri görünür.
ve ardından da
3. Pişirmeye ara verme işlemi, önce STOP tuşuna
herhangi bir tuşa basmak suretiyle sona erdirilir (Açma/Kapama tuşu
dışında).
İkinci tuşa basma işlemi, en geç 10 saniye içerisinde gerçekleşmelidir,
aksi takdirde ocak kapanır.
Çocuk kilidi
Çocuk kilidi, çocukların yanlışlıkla ya da kasten ocağını açmalarını önler.
Bunun için kullanım bloke edilir.
Çocuk kilidinin devreye sokulması:
1. Ocağı açmak için Açma/Kapama tuşuna
2. Bunun hemen ardından Eksi tuşuna
tuşuna
aynı anda basınız.
basınız.
ve ön sağ Seçme/Artı
basınız ve bu yolla çocuk
3. Ardından ön sağ Seçme/Artı tuşuna
kilidini devreye sokunuz. Isı derece göstergelerinde çocuk kilidine işaret
eden bir L harfi görünür; kullanım bloke edilmiştir ve ocak kapanır.
Çocuk kilidinin devreden çıkarılması:
4. Açma/Kapama tuşuna
basınız.
5. Bunun hemen ardından Eksi tuşuna
tuşuna
aynı anda basınız.
6. Ardından eksi tuşuna
çıkarınız. L harfi söner.
ve ön sağ Seçme/Artı
basınız ve bu yolla çocuk kilidini devreden
Çocuk kilidinin sadece bir pişirme işlemi için devreden çıkarılması
Ön koşul : Çocuk kilidi 1-3 adımlarına göre açılır.
• Açma/Kapama tuşuna
basınız.
ve ön sağ Seçme/Artı tuşuna
• Bunun hemen ardından Eksi tuşuna
aynı anda basınız.
Şimdi bir ocak gözü açılabilir (bunun için gözü seçiniz ve ısı derecesini
ayarlayınız).
Ocağın kapatılmasından sonra çocuk kilidi tekrar aktif hale gelir (açık).
Açıklama
Elektrik kesilmesi halinde çocuk kilidi eğer devredeyse, devreden çıkar.
72
TR
Kullanım
Otomatik kapanma (Zamanlayıcı)
Otomatik kapanma fonksiyonu ile her açık ocak gözü belirlenen süreden
sonra otomatik olarak kapanır. 01 ile 99 dakika arasında pişirme süreleri
ayarlanabilir.
Seçme/Artı tuşları
1. Ocağı açınız. Bir ya da birden fazla ocak gözünü açınız ve ısı derecesini
seçiniz.
2. Seçme/Artı tuşuna basınız. Çalışmaya hazırlık noktası yanar.
ile (yükseltmek için) pişirme
3. Hemen ardından zamanlayıcı tuşu
süresini veriniz.
Cam seramik ocak üzerindeki ocak gözü konumunun teşhisine yönelik
kontrol lambası yanar.
basınız.
Azaltmak için eksi tuşuna
Önemli:
• Zamanlayıcı kontrol lambaları, eğer ocak gözleri önceden açılmış ise yanıp
söner (Isı derecesi 0’dan büyük).
• Zamanlayıcı tuşu ile gösterge değeri 01'den, eksi tuşu ile 60'tan başlar.
ile eksi tuşuna
eş zamanlı basılması halinde
• Zamanlayıcı tuşu
ayar sıfırlanır (00).
4. Otomatik kapanma fonksiyonunun diğer bir ocak gözü için
cam seramik ocak
programlanmasında zamanlayıcı tuşuna
üzerindeki ocak gözü konumunun teşhisine yönelik kontrol lambası
yanana kadar basınız.
5. Sürenin dolmasından sonra ocak gözü kapanır. Sınırlı süreli bir sinyal
sesi gelir. Bu ses, herhangi bir tuşa basılması ile (açma/kapama tuşu
dışında) susturulabilir.
Zamanlayıcı kontrol lambası
Çalışmaya hazırlık noktası
Uyarı
• Geçen sürenin kontrolü için (otomatik kapanma) zamanlayıcı tuşuna
zamanlayıcı kontrol lambası istenen ocak gözü için yanıp sönene kadar
basınız. Gösterge değeri görülür ve değiştirilebilir.
• Otomatik kapanma fonksiyonunun zamanından önce kapatılması: İstenen
ocak gözünü seçiniz (zamanlayıcı kontrol lambası yanıp söner) ve
zamanlayıcı tuşu
ile eksi tuşuna
aynı anda bir kez basınız.
Kısa süreli saat ayarı (Yumurta saati)
1. Ocağı açınız.
2. Hemen ardından zamanlayıcı tuşuna
saati devreye sokunuz.
3. Eksi tuşu
veya zamanlayıcı tuşu
basmak suretiyle kısa süreli
ile dakikaları ayarlayınız.
4. Sürenin dolmasından sonra sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir. Bu ses,
herhangi bir tuşa basılması ile (kapama tuşu dışında ) susturulabilir.
Uyarı:
• Kısa süreli saat ayarı, cam seramik ocak kapatılsa da devrede kalır.
• Açma/Kapama tuşu
üzerinden kapatıldığında, kısa süreli saat
ayarı da kapanır.
73
TR
Kullanım
Pişirme başlangıcı otomatiği
Pişirme başlangıcı otomatiğinde pişirme işlemi 9. ısı derecesi ile başlar. Belirli
bir süre sonra ocak, otomatik olarak daha düşük bir devam ısısına (1 ile 8
arasında) geçer.
Pişirme başlangıcı otomatiği fonksiyonunun kullanılması halinde, elektroniğin
kendiliğinden geriye atması nedeniyle, sadece onu takip edecek ve yemeğin
pişmeye devam etmesini sağlayacak olan devam ısısının seçilmesi gereklidir.
Pişirme başlangıcı otomatiği, soğuk olarak konan, yüksek ısıda ısıtılan ve
devam ısısında sürekli kontrol altında tutulması gerekmeyen yemekler için
uygundur (örneğin et çorbasının pişirilmesinde).
1. Ocak gözlerinden birini açınız. Seçilen gözün çalışmaya hazırlık noktası
yanıyor olmalıdır. Buna ilaveten bir Seçme/Artı tuşuna basılabilir.
2. Isı derecesini 9’a ayarlayınız. Seçme/Artı tuşuna tekrar basılması ile
pişirme başlangıcı otomatiği devreye girer.
Isı derecesi göstergesi, dönüşümlü olarak A ve 9 gösterir.
ile 1 ile 8 arasında daha düşük bir
3. Hemen ardından eksi tuşu
devam ısısı seçiniz.
A ve seçilen müteakip pişirme ısı derecesi dönüşümlü olarak yanıp söner.
4. Böylece pişirme başlangıcı otomatiği, programa uygun biçimde
çalışmaya başlar. Belirli bir süre sonra (bkz. Tablo) pişirme işlemi, devam
ısısı ile devam eder.
74
Ayarlanan
Isı dereceleri
Pişirme başlangıcı
otomatiği
Süre (Dak:Sn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:48
2:24
3:48
5:12
6:48
2:00
2:48
3:36
-
Uyarı
• Pişirme başlangıcı otomatiği devrede iken, Seçme/Artı tuşu ile devam
ısısı yükseltilebilir. Eksi tuşuna
basılması ile pişirme otomatiği
devreden çıkar.
• Pişirme başlangıcı otomatiğinin devreye sokulmasından sonra 9. ısı
derecesinde bırakılması ve daha düşük bir devam ısısının seçilmemesi
halinde, pişirme başlangıcı otomatiği, 10 saniye sonra kendiliğinden
kapanır ve 9. ısı derecesi kalır.
TR
Kullanım
Sıcak tutma fonksiyonu
Sıcak tutma fonksiyonu
ile hazır yiyecekler ocak gözlerinden birinde sıcak
tutulabilir. Bu fonksiyonda ocak gözü düşük ısıda çalışır.
1. Tencere ocağın üzerindedir ve bir ısı derecesi (örn. 3) seçilmiştir.
basılı tutunuz (... 3, 2, 1,
2. Isı derecesini düşürmek için eksi tuşunu
). ‘de durdurulur, sıcak tutma fonksiyonu devrededir.
3. Kapatmak için eksi tuşuna
tutmak
bir kez basınız (0).
Sıcak tutma fonksiyonu, 120 dakika boyunca devrede kalmaktadır ve
ardından ocak kapanır.
Yüksek ateş
(P işaretli ocak gözleri)
Yüksek ateş endüksiyonlu ocak gözlerine ek güç verir. Büyük miktarda su çok
hızlı bir şekilde kaynatılabilir.
Yüksek ateş derecesi, 10 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak 9. ısı
derecesine düşer.
1. Bir ocak gözünün açık olması gereklidir. Seçilen gözün çalışmaya hazırlık
noktası yanıyor olmalıdır. Buna ilaveten bir Seçme/Artı tuşuna
basılabilir.
2. Yüksek ateşe getirmek için Yüksek ısı tuşuna
derecesi göstergesinde bir P harfi görünür.
bir kez basınız. Isı
3. Yüksek ateş derecesi, 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır. P harfi
söner ve ocak, 9. ısı derecesine geri döner.
Uyarı
Yüksek ateşi zamanından önce kapatmak için Eksi tuşuna
tuşuna
basınız.
veya Power
Power yönetimi
Modül (Power yönetimi)
(Yüksek ateş kumandası) İkişer ocak gözü, teknik nedenlerden dolayı, tek
modülde toplanmıştır ve azami güce sahiptir.
Ocağın yüksek bir ısıya ya da yüksek ateş derecesine ayarlanması ile bu güç
limitinin aşılması halinde, yüksek ateş kumandası devreye girerek, ilgili ocak
gözü modülünün ısısını düşürür.
Bu ocak gözünün göstergesi önce ayarlanan ve azami mümkün olan ısı
derecesi arasında değişir. Sonra azami mümkün olan ısı derecesi sabit
gösterilir.
75
TR
Temizlik ve bakım
Temizlik ve bakım
• Ocağı temizlemeden önce kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
• Cam seramik ocak, hiç bir şekilde buharlı temizleme aleti ya
da benzeri bir aletle temizlenemez!
• Ocağı temizlerken açma/kapama-tuşunun sadece çok kısa
üzerinden geçilmesi gerektiğine dikkat ediniz. Böylelikle
ocağın yanlışlıkla açılmasının önüne geçmiş olursunuz!
İnatçı kirler
İnatçı kirler ve lekeler (kireç lekeleri, sedefimsi parlayan lekeler)
ocak el değecek şekilde sıcak ise daha kolay temizlenirler.
Bunun için piyasada satılan bilinen temizleme maddelerini
kullanınız. Madde 2’de belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Taşma artıklarını önce ıslak bir bezle yumuşatınız ve ardından
kalan kirleri cam seramik ocak yüzeyleri için özel olarak üretilmiş
bir spatula ile temizleyiniz. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Cam seramik ocak yüzeyi
Önemli! Asla iri pütürlü ve çizici tencere temizlik maddeleri, pas
ve leke çıkarıcılar türünden sert temizlik maddeleri
kullanmayınız.
Her kullanımdan sonra temizlik
1. Ocağın yüzeyinin kirlenmesi halinde, en güzeli her kullanımdan
sonra temizleyiniz. Bunun için nemli bir bez ve çok az bulaşık
deterjanı kullanınız. Ardından ocak yüzeyini, üzerinde deterjan
kalıntıları kalmayacak şekilde temiz bir bezle kurulayınız.
Haftalık bakım
2. Tüm ocak yüzeyini cam seramik temizleyici ile haftada bir kez
esaslıca temizleyiniz.
Bunu yaparken temizlik maddesini üreten firmanın talimatlarına
mutlaka dikkat ediniz.
Temizlik maddeleri, sürülürken suya ve kire dayanıklı koruyucu
bir tabaka bırakırlar. Tüm kirleri üzerinde toplayan bu tabaka,
temizlerken kolayca çıkar. Ardından ocak yüzeyinin temizlik bir
bezle kurulanması gerekir. Ocak yüzeyinde kesinlikle temiz
maddesi artığı kalmamalıdır, çünkü bunlar, ocağın ısınması
sırasında reaksiyona girerek, ocak yüzeyinde istenmeyen
lekelere yol açarlar.
76
Yanmış şeker ve erimiş plastikleri daha sıcak haldeyken hemen
cam spatulası ile kazıyınız. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Patates soyarken veya salata temizlerken ocak yüzeyine
düşmesi muhtemel kum taneleri, tencereyi ileri geri iterken,
ocağın çizilmesine yol açabilirler. Bu nedenle ocak yüzeyinde
kum taneleri kalmamasına özen gösteriniz.
Ocaktaki renk değişimleri, cam seramiğin fonksiyonunu ya da
sağlamlığını olumsuz yönde etkilemez. Bunlar, ocakta bir hasar
anlamına gelmeyip, temizlenmedikleri için yanıp kalmış
artıklardır.
Parlayan
yerler,
tencere
tabanının
sürtünmesinden
kaynaklanırlar, özellikle de alüminyum tabanlı tencere ya da
uygun olmayan temizlik maddesi kullanılması halinde meydana
gelirler. Bunlar, piyasada satılan bilinen temizlik maddeleri ile zor
temizlenirler. Bir kaç kez temizlemeniz gerekebilir. Fazla etkili
temizlik malzemelerinin kullanılması ve tencere tabanlarının
sürtmesi nedeniyle, ocağın yüzeyinde zamanla aşınmalar
meydana gelir ve koyu renk lekeler oluşur.
Problem çıkarsa ne yapmalı?
Problem çıkarsa ne yapmalı?
İşin ehli olmayan kişiler tarafından cihazla oynanması veya bir
takım tamirler yapılması, elektrik çarpma ve kısa devre rizikosu
yüzünden son derece tehlikelidir. Yaralanmalardan ve cihazda
arızalardan kaçınılması için, uzman olmayan bu türden kişilerin
cihazdan uzak durmaları gerekir. Bu tür işlerin, sadece, örneğin
teknik müşteri servisi gibi, elektrikçiler tarafından yapılması
şarttır.
Lütfen dikkat
Cihazda arıza meydana gelmesi halinde, lütfen önce bu kullanma
talimatı yardımıyla arızayı kendiniz giderip gideremeyeceğinizi
kontrol ediniz.
Aşağıda bazı arıza türlerinin giderilmesi hakkında bilgiler yer
almaktadır:
Sigortalar durmadan atıyor mu?
Teknik servisi arayınız ya da bir elektrikçi çağırınız!
Endüksiyon ocağı açılmıyor mu?
• Evin sigorta tertibatı (sigorta kutusu) atmış olabilir mi?
• Fiş takılı mı?
• Çocuk kilidi devrede mi, yani bir L harfi görünüyor mu?
TR
ER03 hata kodu görünür ve sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir.
Dokunmatik kontrollü sensör tuşları, taşan yemekler, tencere
veya başka cisimler nedeniyle sürekli çalışma halinde bulunuyor.
Yardım: Yüzeyi temizleyiniz veya cisimi üzerinden alınız.
E2 veya ER21 hata kodu mu görünüyor?
Elektronik fazla ısınmış durumdadır. Ocağın kaplamasını kontrol
ediniz ve yeterince havalanma imkanı olmasına dikkat ediniz.
Bkz. Bölüm Aşırı ısınmadan korunma.
U400 hata kodu mu görünüyor?
Ocak yanlış bağlanmıştır. Kumanda 1 sn. sonra devreden çıkar
ve sürekli bir sinyal sesi duyulur. Doğru gerilime bağlayınız.
(ERxx oder Ex) hata kodu mu görünüyor?
Teknik bir arıza söz konusudur. Lütfen müşteri servisini çağırınız.
tencere işareti mi görünüyor?
Ocak gözlerinden biri açılmıştır ve üzerine tencere konulmasını
beklemektedir (tencere algılama fonksiyonu). Ancak bundan
sonra ısı gelecektir.
Tencere üzerine konmasına rağmen
işareti yanmaya
devam mı ediyor?
Konulan tencere endüksiyona uygun değildir veya çapı çok
küçüktür.
Tencerelerden ses mi geliyor?
Teknik bir durumdur, endüksiyon ocağı ya da tencere için
herhangi bir tehlike teşkil etmez.
Ocağın kapatılmasından sonra da soğutma fanı mı çalışıyor?
Bu normaldir, elektronik sistem soğutulmaktadır.
• Sensör tuşlarının üzeri nemli bez, sıvı veya metal bir cisimle
kaplı olabilir mi? Lütfen üzerinden alınız.
• Yanlış bir kap kullanıyor olabilir misiniz? Bkz. Bölüm
„Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar“.
Ocak yüzeyinden sesler mi geliyor (çatır- çutur sesleri)?
Teknik bir durumdur ve önlenemez.
Ocak yüzünde çatlaklar ve kırıklar mı var?
Cam seramikte meydana gelebilecek kırılmalar, çatlaklar ya da
diğer hasarlarda elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur. Cihazı
hemen kapatınız. Hemen sigortayı kapatıp, müşteri servisini
arayınız.
77
TR
Montaj talimatı
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri
Havalandırma
• Ocağa yakın mutfak garnitürlerinin ahşap kaplama, yapıştırıcı
veya plastik kaplamalarının ısıya dayanıklı olmaları gereklidir
(>75°C). Ahşap kaplama ve plastik kaplamalar, yeteri kadar
ısıya dayanıklı olmamaları halinde, şekil değiştirebilirler.
• Ocak ile bunlar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
• Ocağın arkasındaki tezgahta masif tahtadan duvar çubukları
kullanılabilir, ancak bunların montaj şemasına uygun olarak
yeterli mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Çukurlukların, montaj şemasına uygun olarak arkaya doğru
asgari mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Ocak, yüksekçe bir dolabın hemen yanına monte edilecek ise
en az 40 mm’lik bir güvenlik mesafasi bırakılması
gerekmektedir. Yüksek dolabın yan tarafı ısıya dayanıklı
malzeme ile kaplı olmalıdır. Ancak teknik nedenlerle
mesafenin en az 300 mm olması gerekir.
• Ocak ile davlumbaz arasındaki mesafe, en az davlumbaz
montaj talimatnamesinde belirtildiği kadar olmalıdır.
• Ambalaj malzemelerinin (plastik folyolar, köpükler, çiviler, v.b.)
çocuklardan uzak tutulması gereklidir, çünkü bunlar muhtemel
tehlikeler yaratabilirler. Küçük parçaları yutabilecekleri gibi,
folyolar da boğulma tehlikesine yol açabilir.
• Alt dolabın arkası tezgah bölümünde açık bırakılmalı ve
böylelikle hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
• Tezgah altında cihazın eni boyunca hava girişinin oluşması
için mobilyanın ön travers çubuğunun çıkarılması gereklidir.
• Tezgahın alt bölümündeki muhtemel traverslerin en azından
tezgah kesitinde çıkarılması gereklidir.
• Endüksiyon ocağı ile mutfak mobilyası veya beyaz eşyalar
arasındaki mesafe, endüksiyon için yeterli hava akımı olacak
şekilde bırakılmalıdır.
• Cihaz beraberinde verilen zırh ile havalandırma ve hava çıkma
deliklerinin termik olarak birbirinden ayrılması gereklidir.
Böylece ısınan havanın soğuk hava emme tarafına geri
gitmesi önlenir.
• Dikkat! Zırh, havalandırma ve hava boşaltma deliklerini
kapatmamalıdır, gerekirse mesnete kadar mobilyayı veya
monte cihazını kısaltın.
• Radyal akım fanı olmaksızın aşağıdan, örneğin fırından gelen
sıcaklık nedeniyle aşırı ısınmalardan kaçınılmalıdır.
• Hazır mutfak ocaklarında piroliz işletiminin olması halinde,
endüksiyon ocak kullanılamaz.
Montaj talimatı
Montaj
zırh
Önemli bilgiler
• Ocak yüzeyi mobilya kısımlarının üzerinde ise (yanlar,
çekmeceler v.b.), bu durumda, ocağın alt tarafına en az
20 mm’lik bir mesafede ara zemin yapılmalıdır ki, tesadüfi bir
temas meydana gelmesin. Ara zemin, sadece aletle
çıkarılabilecek şekilde monte edilmelidir.
• Yangın tehlikesi nedeniyle yanıcı, kolay alev alan veya
sıcaktan şekil değiştirebilecek cisimlerin, ocağın hemen
yanına konmamasına dikkat edilmelidir.
Ocak alt tarafı
önde
Ocak contası
Montajdan önce ambalajın içindeki conta lastiğinin hiç boşluk
kalmayacak şekilde ocağa takılması gerekir.
zırh
• Ocak kenarı ile tezgah arasına ya da tezgah ile duvar arasına
ve böylelikle alta monte edilmiş muhtemel elektronik aletlere
sıvı kaçması engellenmelidir.
• Ocağın düz olmayan, örneğin seramik veya başka tür bir
malzeme ile (fayans) kaplı tezgahlara montajında ocak
üzerinde conta lastiği varsa bunun çıkarılması ve ocak
yüzeyinin tezgahla arasında su geçirmezliğinin plastik
maddelerle (macun) sağlanması gereklidir.
• Ocağı kesinlikle silikonla yapıştırmayınız! Aksi takdirde
ocağın ileride çıkarılırken hasar görmemesi mümkün değildir.
78
Tezgah kesimi
Tezgahtaki kesitin iyi, düzgün bir testere ağzı veya üst freze ile
mümkün olduğunca hassas yapılması gerekmektedir. Nem
olmaması için kesilen yerlerin daha sonra sızdırmaz hale
getirilmeleri gerekmektedir.
Ocak yüzeyi kesimi şemalara göre yapılır.
Cam seramik yüzey, mutlaka düz ve eşit durmalıdır.
Tespitlenmesi ya da desteklenmesi cam yüzeyin kırılmasına yol
açar. Ocak conta lastiğinin iyi oturup oturmadığını ve boşluk olup
olmadığını kontrol ediniz.
Cam seramik yüzey, klips ya da köprüler ile sabitlenir.
TR
Montaj talimatı
Ölçüler mm cinsinden
Tip
Klipsler
• Klipsleri belirtilen aralıklarla tezgah
kesitine monteleyiniz. Yatay tespit
nedeniyle yükseklik düzlemesi gerekmez.
• Önemli: Klipslerin yatay tespiti, tezgaha
düz oturmalıdır. (kırılma tehlikesinden
kaçınma)
• Şemaya göre ocak yüzeyini sola dayayınız
(a), ortalayarak düzleyiniz (b) ve
klipsleyiniz (c).
• Klipslerin sağlamlaştılması için vida
takılabilir.
Önemli:
Eğri
yerleştirme
veya
tespitleme
nedeniyle cam seramik yüzeyin montaj
esnasında kırılma tehlikesi vardır!
Bitişik duvarlara asgari mesafe
Freze ölçüsü
Ocak dış ölçüleri
Arka duvara kablo yerleşimi
Montaj yüksekliği
Köprü
Tip
• Ocağı yerleştiriniz ve ortalayarak
düzleyiniz.
• Alttan köprüleri vidalar ile öngörülen
deliklere takınız ve sıkıştırınız.
• Vidaları sadece elle bir tornavida ile
sıkıştırınız, akülü tornavida kullanmayınız.
• İnce tezgahlarda köprülerin doğru
pozisyonuna dikkat ediniz. Denge için
köprüde metrik vida kullanılmalıdır.
Önemli:
Eğri
yerleştirme
veya
tespitleme
nedeniyle cam seramik yüzeyin montaj
esnasında kırılma tehlikesi vardır!
Bitişik duvarlara asgari mesafe
Freze ölçüsü
Ocak dış ölçüleri
Arka duvara kablo yerleşimi
Montaj yüksekliği
79
TR
Montaj talimatı
Bağlantı değerleri:
Şebeke gerilimi: 400-415V 3N~, 50-60 Hz
Komponent nominal gerilimi: 230 - 240V
Bağlantı imkanlar: 5 kutuplu bağlantı
* Dikkat! 230 - 240 V 3~ 'luk özel baðlantý!
80
* Dikkat! 230 - 240 V 3~ 'luk özel baðlantý!
Yeşil-Sarı
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Beyaz
Beyaz
Kahverengi
Kahverengi
Siyah
Siyah
Yeşil-Sarı
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Beyaz
Kahverengi
Beyaz
Kahverengi
Fabrika çıkışında bağlantı hattı mevcut değil
• Bağlantıda bağlantı klemenlerine ulaşmak için cihazın alt
tarafındaki bağlantı prizinin kapağı açılmalıdır. Bağlantı
yapıldıktan sonra bu kapak tekrar yerine takılmalı ve bağlantı
kablosu gerilim giderme kelepçesiyle tutturulmalıdır.
• Bağlantı hattı, en azından H05 RR-F tipine uymalıdır.
Bağlantı imkanları
Siyah
• Elektrik bağlantısı, sadece yetkili uzman tarafından
yapılabilir!
• Yerel elektrik kurumunun bağlantıya ilişkin yasal talimatlarına
tamamiyle uyulması gereklidir;
• Cihaz bağlanırken, cihazın 3 mm’lik kontak açılım mesafesi ile
tüm kutuplu olarak şebekeden ayrılmasını sağlayacak bir
düzenek öngörülmelidir. Uygun ayırma tertibatları olarak, LS
şalteri, sigortalar ve otomatik şalterler sayılabilir.
Bağlantı ya da tamirat esnasında cihazı bu tertibatlardan
biriyle elektrikten kesiniz.
• Topraklama, gerilim boşaltımı gerçekleşmemesi halinde,
bağlantı kablosunun elektrik yüklü damarlarından sonra
gerilimde kullanılacak şekilde uzun tutulmalıdır.
• Kablo fazlalığı, cihazın altındaki montaj bölümünden dışarı
çekilmelidir.
• Lütfen, şebeke geriliminin cihazın üzerindeki levhada belirtilen
ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
• Montajla tam bir temas koruma sağlanmış olmalıdır.
• Dikkat: Yanlış bağlantı, cihazın elektronik sisteminin
bozulmasına yol açar.
Fabrika çıkışında bağlantı hattı mevcut
• Ocağı, fabrika çıkışında ısıya dayanıklı bağlantı hattı ile
donatılmıştır.
• Bağlantı hattının fişle teçhiz edilmemiş olması halinde şebeke
bağlantısının
bağlantı
şemasına
göre
yapılması
gerekmektedir.
• Bu cihazın elektrik kablosunun hasar görmesi halinde özel bir
bağlantı kablosuyla değiştirilmelidir. Tehlikelerden kaçınmak
için, bu, sadece üretici firma veya onun müşteri servisi
tarafından yapılmalıdır.
Siyah
Elektrik bağlantısı
TR
Montaj talimatı
Teknik veriler
İlk çalıştırma
Ocak ebatları
yüksekliği/eni/derinliği . . . . . . mm 50 x 600 x 520
Ocak gözleri
Ön sol . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Arka sol . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Arka sağ. . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Ön sağ . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
18/ 1,85
Ocağın montajı ve besleme gerilimi (şebeke bağlantısı)
yapıldıktan sonra kumanda önce test işletimi yapar ve müşteri
servisi için servis bilgisi gösterilir.
Önemli: Elektrik bağlantısında dokunmatik kontrol sensör tuşları
üzerinde herhangi bir cisim bulunmamalıdır!
Ocak komple . . . . . . . . . . . . . kW 7,4
Ocak ebatları
yüksekliği/eni/derinliği . . . . . . mm 50 x 600 x 520
Ocak gözleri
Ön sol . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Arka sol . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Arka sağ. . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Ön sağ . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
16/ 1,4
23/ 3,0
18/ 1,85
21/ 2,3
Bir sünger ve çalkalama suyu ile ocağın yüzeyini siliniz ve
ardından kurulayınız.
Ocak komple . . . . . . . . . . . . . kW 7,4
Ocak ebatları
yüksekliği/eni/derinliği . . . . . . mm 50 x 800 x 520
Ocak gözleri
Ön sol . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Arka sol . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Arka sağ. . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Ön sağ . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
25/ 3,0
16/ 1,4
21/ 2,3
18/ 1,85
Ocak komple . . . . . . . . . . . . . kW 7,4
81

Podobne dokumenty

zorunlu tasarruf

zorunlu tasarruf miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Bardziej szczegółowo

dairesi gelirler

dairesi gelirler miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Bardziej szczegółowo

PL - Nakupka.cz

PL - Nakupka.cz Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné ...

Bardziej szczegółowo

devreler elektronik

devreler elektronik wykorzystaniem jej pełnej mocy, może się zdarzyć, że przy wysokiej temperaturze panującej w pomieszczeniu elektronika płyty nie będzie chłodzona w wystarczającym stopniu. Moc strefy grzejnej będzie...

Bardziej szczegółowo