1 REGULAMIN „Promocja juwenaliowa” § 1 1

Transkrypt

1 REGULAMIN „Promocja juwenaliowa” § 1 1
REGULAMIN „Promocja juwenaliowa”
1
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia promocyjnej oferty cenowej dla kart
kredytowych wydawanych w ofercie dla studentów „Promocja juwenaliowa”(„Regulamin”).
2. Organizatorem promocyjnej oferty cenowej dla kart kredytowych wydawanych w ofercie dla
studentów „Promocja juwenaliowa” („Promocja”) jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym
992 345 340 zł w
całości wpłaconym („Organizator”, „Bank”).
3. Promocja trwa od 11 maja 2015r. do 31 grudnia 2015r. („Okres trwania Promocji”), natomiast
przystąpić do promocji można do dnia 30 czerwca 2015r.
§2
1. Promocja dotyczy kart kredytowych MasterCard<30 lub MasterCard Payback, wydawanych
wyłącznie w ofercie dla studentów („Karta kredytowa”).
2. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
1
czynności prawnych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, którzy
spełniają warunki oferty dla studentów, tzn:
a. znajdują się w przedziale wiekowym 19- 26 lat i mają ukończony 1 semestr studiów
pierwszego stopnia (licencjat);
b. przedstawią legitymację, zaświadczenie z uczelni lub indeks potwierdzający ukończenie 1
semestru studiów i
c.
zdeklarują przychód z tytułu stypendium, prac dorywczym lub od rodziców na minimalnym
poziomie 650 zł („Uczestnik”).
3. Z Promocji mogą skorzystać Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a. w Okresie trwania Promocji złożą wniosek o Kartę kredytową oraz podpiszą Umowę o
udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej w ofercie dla studentów;
b. w Okresie trwania Promocji otrzymają pozytywną decyzję o wydaniu Karty kredytowej;
c.
w okresie ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o Kartę kredytową nie posiadali
dowolnej głównej płatniczej Karty kredytowej z oferty Banku
4. Uczestnik Promocji w ramach promocyjnej oferty cenowej „Promocja juwenaliowa” może skorzystać
z Karty kredytowej na specjalnych warunkach:
REGULAMIN „Promocja juwenaliowa”

2
brak prowizji za przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN
zaksięgowanych na rachunku karty kredytowej do 31 grudnia 2015r.(wszystkie transakcje
zagraniczne);

pozostałe warunki cenowe zgodne z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez BZ WBK S.A.
za czynności bankowe dla ludności.
5. Dodatkowo, w ramach promocji każdy Uczestnik może otrzymać nagrodę w postaci 50 zł przelanej
na rachunek Karty kredytowej do 21 lipca 2015r. za dokonanie transakcji gotówkowej lub
bezgotówkowej Kartą kredytową do 10 lipca 2015r. (z wyłączeniem FastCash) na łączną kwotę
minimum 50 zł.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi dotyczącymi Kart kredytowych.
§3
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pisemnie na adres: Bank Zachodni WBK S.A.,
Obszar Direct Banking, Zespół Kart Kredytowych, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, z dopiskiem
„Promocja juwenaliowa”.
2. Uczestnik może również złożyć reklamację ustnie w siedzibie
Banku, dowolnej
jednostce
organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej
jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w
jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz wskazane na stronie
internetowej Banku www.bzwbk.pl
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również
opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank
pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia
odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi
przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
§4
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w placówkach Banku Zachodniego BZWBK, do 31 lipca 2015
roku także na stronach internetowych Banku www.bzwbk.pl.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
REGULAMIN „Promocja juwenaliowa”
3
4. Bank Zachodni WBK S.A. jako Organizator i administrator danych osobowych Uczestników Promocji
zbiera
dane Uczestników na
zasadzie
dobrowolności i będzie je przetwarzał
w celu
przeprowadzenia Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich
poprawiania.
5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
6. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
7. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000
zł.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Bank Zachodni WBK S.A.
……………………………
(miejsce, data i podpis)
Klient
………………………….
(miejsce, data i podpis)