Szynowanie zębów metodą bezpośrednią - Mi-dent

Transkrypt

Szynowanie zębów metodą bezpośrednią - Mi-dent
S TOMATOLOGIA
T
ZACHOWAWCZA
W Ó J
P
R Z E G L Ą D
S
T O M A T O L O G I C Z N Y
lek. dent. Damian Janica1, lek. dent. Alina Janica2
Szynowanie zębów
metodą bezpośrednią
z estetycznym wypełnieniem przestrzeni
między siekaczami dolnymi. Opis przypadku
S
zynowanie jest zabiegiem
polegającym na połączeniu i zblokowaniu ze sobą
zębów, które uległy bądź
mogą ulec rozchwianiu.
Co prawda znane są opinie,
że szynowanie zaburza
fizjologiczną ruchomość
poszczególnych zębów,
co ma na nie negatywny
wpływ. Czasami jednak tylko
przeprowadzenie takiego
zabiegu ratuje pacjenta przed
ich zbyt wczesną utratą.
Materiałem, który doskonale nadaje
się do tego celu, jest kompozyt protetyczny i zatopione w nim włókno
poliaramidowe.
Materiały i przybory wykorzystane
w pracy:
– Boston (Arkona),
– poliaramidowe włókno formowane
typu „Gąsienica” 2 mm (Arkona),
– Opti Bond Solo Plus (Kerr),
– wytrawiacz – 36-proc. kwas ortofosforowy (Arkona),
– wiertła diamentowe,
– gumki do wstępnego polerowania
kompozytów (Vivadent),
– krążki do polerowania Sof-Lex
(3M ESPE),
– kalka artykulacyjna (Bausch).
ETAPY
POSTĘPOWANIA KLINICZNEGO
TITLE  Teeth splinting direct method
of aesthetic filling the space between the
lower incisors. A case report
SŁOWA KLUCZOWE  szynowanie
zębów, kompozyt protetyczny
STRESZCZENIE  Celem pracy jest
estetyczne wypełnienie przestrzeni
między zębami 42 i 41 protetycznym
materiałem kompozytowym
z jednoczesnym szynowaniem zębów
dolnych.
KEY WORDS  splinting teeth, prosthetic
composite
SUMMARY  The aim of the work
is aesthetic filling the space between the
teeth 42 and 41 of the dental composite
material while the lower teeth splinting.
50
Pacjentka, lat 72, zgłosiła się w celu wypełnienia przestrzeni między zębami
42 i 41 (fot. 1). Podczas badania stwierdzono całkowite bezzębie w szczęce.
W żuchwie obecne były jedynie zęby
od 43 do 34. Zęby 43 i 42 były zblokowane ze sobą przy pomocy materiału kompozytowego. Pacjentka nosiła
całkowitą protezę górną i częściową
dolną. W pierwszej kolejności zaproponowano jej okoronowanie i zblokowanie ze sobą zębów z jednoczesnym
wykonaniem nowej protezy dolnej
umocowanej na zasuwach bądź zatrzaskach. Pacjentka nie zdecydowała się
na to rozwiązanie z powodu wysokiej
ceny i długiego czasu, jaki był potrzebny do wykonania tej pracy. Szukała
rozwiązania niedrogiego i możliwego
do wykonania w jak najkrótszym czasie. W związku z tym przedstawiono
jej możliwość estetycznego wypełnienia przestrzeni między zębami 42
i 41 przy pomocy kompozytowego materiału protetycznego z jednoczesnym
zszynowaniem zębów od 43 do 31.
Po omówieniu szczegółów pacjentka wyraziła zgodę na to rozwiązanie,
po czym od razu przystąpiono do jego
realizacji. Praca miała być wykonana
jednowizytowo, w sposób bezpośredni.
Podzielono ją na dwa etapy.
Etap pierwszy
W pierwszej kolejności wykonano
kosmetyczne zamknięcie przestrzeni między zębami 42 i 41. W tym
celu powierzchnia mezjalna zęba
42 i dystalna zęba 41 zostały delikatnie zmatowione przy pomocy wiertła
diamentowego i dalej pokryte kolejno 36-proc. kwasem ortofosforowym,
a po przepłukaniu i osuszeniu – systemem łączącym Opti Bond Solo Plus
(Kerr). Następnie na tak przygotowane powierzchnie nakładany był warstwami kompozyt protetyczny Boston
(Arkona), aż do uzyskania odpowiedniego efektu estetycznego (fot. 2).
Etap drugi
W następnej fazie na powierzchniach
wewnętrznych zębów od 43 do 31 został wycięty przy pomocy diamentowe-
S TOMATOLOGIA
6/2013
go wiertła w kształcie odwróconego
stożka rowek o szerokości około 2 mm,
przy czym pozostawiono na swoim
miejscu doskonale utrzymaną część
materiału kompozytowego, który
użyty był wcześniej do zblokowania
zębów 43 i 42. Dalej docięto na odpowiednią długość fragment poliaramidowego włókna formowanego typu
„Gąsienica” (Arkona), pasujący długością i szerokością do wykonanego
rowka (fot. 3). Opracowane wgłębienie
zostało przygotowane podobnie jak
wcześniej zęby 42 i 41 (36-proc. kwas
ortofosforowy i system łączący). Następnie położono na całej jego długości
cienką warstwę materiału protetycznego Boston, po czym zatopiono w tym
materiale włókno poliaramidowe
i przystąpiono do jego utwardzenia.
W dalszej kolejności całość pokryto
jeszcze jedną warstwą tego samego
kompozytu i ponownie spolimeryzowano. Po zaakceptowaniu przez pacjentkę uzyskanego efektu przystąpio-
ZACHOWAWCZA
Zalety i wady szynowania zębów przy pomocy kompozytowego
materiału protetycznego wzmocnionego włóknem poliaramidowym
Zalety:
– zachowanie w ustach zębów narażonych na utratę z powodu rozchwiania z jednoczesnym utrzymaniem pozytywnego efektu estetycznego,
– krótki czas wykonania,
– atrakcyjność finansowa dla pacjenta,
– łatwość ewentualnej naprawy,
– wytrzymałość.
Wady:
– możliwość odklejenia od zęba,
– możliwość pęknięcia,
– konieczność zachowania szczególnej dbałości o higienę szynowanej okolicy.
no do wypolerowania pracy gumkami
do wstępnego polerowania kompozytów (Vivadent) oraz krążkami Sof-Lex
(fot. 4 i 5). Pacjentka została pouczona
raz jeszcze o konieczności zachowania
szczególnej dbałości o higienę w okolicy wykonanej pracy.
nym. Przeprowadzone szynowanie
wzmocniło nie tylko zęby, ale także
wykonane z kompozytu nadbudowy
na zębach 42, 41. Tak przeprowadzony zabieg nie wyklucza wykonania
w późniejszym okresie na zębach
dolnych zblokowanych koron i nowej
protezy.

PODSUMOWANIE
Praca została wykonana tak, jak życzyła sobie tego pacjentka, szybko
i z zadowalającym efektem estetycz-
1, 2
NZOZ MI-DENT s.c.
43-190 Mikołów, ul. Przelotowa 70
Piśmiennictwo dostępne w redakcji.
51
ZACHOWAWCZA
T
W Ó J
P
R Z E G L Ą D
S
T O M A T O L O G I C Z N Y
1
2
3
1 Sytuacja początkowa 2 Wypełnienie estetyczne przestrzeni między zębami 42 i 41 przed założeniem szyny 3 Dopasowane włókno poliaramidowe typ
„Gąsienica” (Arkona)
52
fot. archiwum autorów
S TOMATOLOGIA
6/2013
S TOMATOLOGIA
ZACHOWAWCZA
4
5
4 Efekt końcowy od powierzchni wargowej 5 Efekt końcowy od powierzchni siecznej
53