Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa WyŜsza Szkoła

Transkrypt

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa WyŜsza Szkoła
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„ANIMATOR I MENADśER KULTURY”
Studia są organizowane we współpracy z Konińskim Domem Kultury
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu
współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji
kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się
uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla pracowników placówek kultury i pracowników
samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez masowych,
bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem
w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym.
kultury
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury,
organizatorzy znaczących imprez kulturalnych oraz prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa
działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury.
Plan studiów
•
Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
•
Prawne regulacje działalności kulturalnej
•
Rola kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym
•
Finansowanie instytucji kultury
•
Fundusze unijne dla rozwoju kultury
•
Komunikacja interpersonalna. Negocjacje i mediacje
•
Funkcjonowanie wybranych instytucji kultury. Studia przypadków
•
Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Studia przypadków
•
Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
•
Marketing i public relations w instytucjach kultury
•
Ochrona dóbr kultury
•
Edukacja kulturalna
Czas trwania
•
dwa semestry
•
172 godziny
•
13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złoŜenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
•
Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
•
Finansowanie instytucji kultury
•
Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
•
Ochrona dóbr kultury
Absolwenci studiów otrzymają:
•
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
•
dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Koniński Dom Kultury
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr
Słuchacze mają moŜliwość uczestniczenia
prowadzonych w języku angielskim.
w
bezpłatnych
zajęciach
z
zakresu
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 13 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 66 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 2.467 osób
public
relations

Podobne dokumenty