REGULAMIN SAMORZĄDOWEGO FORUM WYMIANY DOBRYCH

Transkrypt

REGULAMIN SAMORZĄDOWEGO FORUM WYMIANY DOBRYCH
REGULAMIN
SAMORZĄDOWEGO FORUM WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorządowe forum wymiany dobrych praktyk zwane dalej Forum, działa w ramach projektu
„Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre
rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie
5.2.1 Modernizacja zarzadzania w administracji samorządowej. Liderem projektu jest Związek
Powiatów Polskich, a partnerem Uczelnia Vistula z Warszawy.
Siedzibą Forum jest siedziba Związku Powiatów Polskich.
§2
Forum nie posiada osobowości prawnej.
§3
Forum działa na obszarze Polski.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§4
Głównym celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń.
§5
Forum realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) systematyczną wymianę informacji i doświadczeń,
2) dyskusje problemowe,
3) wymianę dobrych praktyk z zakresu administracji samorządowej,
4) współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami
zawodowymi w kraju i za granicą,
5) doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych
z funkcjonowaniem reprezentowanego urzędu.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM
§6
Członkami Forum są przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
delegowani do uczestniczenia w spotkaniach tego organu.
Członkami Forum mogą być również przedstawiciele organizacji jednostek samorządu
terytorialnego uczestniczących w spotkaniach.
§7
Członek Forum ma prawo:
1) uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Forum,
2) korzystać z usług doradczych przeznaczonych dla członków Forum,
3) korzystać z materiałów informacyjnych Forum,
4) zgłaszać wnioski i opinie.
§8
Do obowiązków członka Forum należy:
1) uczestnictwo w realizacji celów Forum,
2) stosowanie przyjętego Regulaminu Forum.
§9
W pracach Forum mogą uczestniczyć, na zaproszenie członków Forum, inne osoby.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 10
Jedynym organem Forum są wszyscy jego członkowie.
§ 11
Obsługę informacyjną i organizacyjną Forum zapewnia animator ds. forum wymiany dobrych
praktyk pomiędzy JST i organizacjami JST.
Do kompetencji animatora należy:
1) zapewnienie wymiany korespondencji pomiędzy uczestnikami Forum,
2) proponowanie terminów spotkań Forum – zgodnie z harmonogramem projektu
w czasie jego trwania winno odbyć się spotkanie inauguracyjne, 12 forów
regionalnych oraz konferencja podsumowująca,
3) każdorazowe uzgodnienie miejsca spotkania Forum – zgodnie z harmonogramem
projektu,
4) zapewnienie – w porozumieniu z członkami Forum – niezbędnych materiałów na
wszystkie posiedzenia Forum,
5) inne, mieszczące się w ramach projektu, działania uzgodnione i zlecone przez
członków Forum oraz kierownictwa projektu.
§ 12
Ustalenia Forum są przyjmowane w miarę możliwości drogą konsensusu, a w przypadku
braku takiej możliwości poprzez głosowanie – zwykłą większością głosów.
§ 13
Komunikacja z uczestnikami Forum będzie prowadzona przy wykorzystaniu interaktywnych
form wymiany informacji (poczty elektronicznej oraz strony internetowej projektu –
www.innowacyjna.zpp.pl).
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Regulamin Forum wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.