Sample - Produkt

Transkrypt

Sample - Produkt
C R E D O
Wierzę w Boga,
Ojca wszechmogącego,
I m p r i m a t u r
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa,
Niniejszym, na podstawie „nihil obstat” z dnia 13 maja 2013
Syna Jego jedynego,
roku, udzielonego przez ks. dr. hab. Janusza Królikowskiego,
Pana naszego,
prof. UPJPII, delegata Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg
który się począł z Ducha Świętego,
treści religijnej - zezwalam na wydanie drugiej części publikacji
narodził z Maryi Panny.
pt. CREDO z dołączonymi trzema konferencjami audio autorstwa
ks. Michała Olszewskiego SCJ.
Z pasterskim błogosławieństwem
Umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł.
Trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
Święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
A m e n
o d
w y d a w c y
i przykładami, które realnie oddają działanie mocy Bożej
w życiu każdego człowieka
Cykl CREDO to zbiór dziewięciu konferencji wydanych
w trzech częściach, który przybliża treść wyznania wiary
w sposób prosty, dynamiczny, a nieraz zaskakujący.
Słowa
DROGI CZYTELNIKU
Credo,
często
wypowiadane
przez
nas
bezrefleksyjnie, w kazaniach ks. Michała nabierają żywego
Po raz drugi spotykamy się z tajemnicą Credo.
i przejmującego charakteru.
Pochylamy się nad kolejnymi prawdami w nim zawartymi
Zapraszamy Cię więc do wspólnego odkrywania
i zapraszamy do spotkania z kolejnymi Postaciami:
tajemnicy i znaczenia SŁOWA oraz życzymy wielu owoców
Maryją, Duchem Świętym i ukrzyżowanym Jezusem.
wypływających z tych odkryć nie tylko na ROK WIARY, ale
Nagranie dołączone do niniejszej książeczki to
na całe życie.
wyjątkowy przekaz dotyczący jednej z najważniejszych dla
chrześcijan słownej deklaracji życiowej – wyznania wiary.
Wydawnictwo MO-REcords
W trwającym Roku Wiary, publikacja ta ma tym głębszy
sens, że dla wszystkich wierzących w Chrystusa jest to
czas refleksji nad sensem wiary w życiu swoim i wspólnoty
Kościoła.
Autor
konferencji,
ks.
Michał
Olszewski
SCJ, egzorcysta, korzystając z doświadczenia posługi
charyzmatycznej dzieli się z nami nie tylko wiedzą, ale
4
5
o d
a u t o r a
Idąc dalej poprzez chrześcijańskie wyznanie wiary,
dochodzimy do spotkania z osobą Ducha Świętego oraz
Matki Bożej, a także wchodzimy w przestrzeń tajemnic
wiary. Zobaczymy, co znaczy, że nasz Pan Jezus Chrystus
został umęczony i pogrzebany za Poncjusza Piłata.
1. WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
Od samego początku naszej drogi przez „Credo”
doświadczamy
zarówno
spotkań
z
Osobami,
jak
i z tajemnicami naszej wiary. Takim szczególnym ze
spotkań jest to z osobą Ducha Świętego, które – by
mogło w ogóle nastąpić – musi przebyć najpierw drogę
doświadczenia Jego działania w świecie i Kościele.
O Duchu Świętym w „Credo” mówimy dwa razy. Przy
okazji wyznania, że nasz Pan począł się z Ducha Bożego
oraz gdy wyznajemy wiarę już w samą trzecią Osobę Bożą.
To jest dla nas bardzo istotne. To jest dla nas wskazówka,
W pierwszej części naszych spotkań dotknęliśmy
tego, co związane z darem naszej otwartości na Boga, a co
wyraża owo „Capax Dei” oraz doświadczyliśmy spotkania
z osobami Boga Ojca oraz Jezusa Chrystusa.
6
że kluczem do wiary w Osobę Ducha Świętego jest
dostrzeżenie Jego działania wokół nas.
Musimy
się
więc
rozejrzeć
w
codzienności,
a zobaczymy wiele momentów i sytuacji, obfitujących
7
w interwencję Boga mocą Ducha. Tym samym znajdziemy
3. MĘKA JEZUSA, ŚMIERĆ I POGRZEBANIE
się na drodze wiary w Ducha Pocieszyciela.
Trzecia konferencja to już wejście w przestrzeń
2. MATKA BOŻA I JEJ TAJEMNICA
tajemnic naszej wiary, zawartych w „Credo”. Stajemy
przed zaproszeniem, by pójść za Jezusem drogą krzyża,
Kiedyś obejrzałem niesamowity film, którego tytuł
która rozpoczęła się skazaniem Króla Żydowskiego na
brzmiał: „Maryja, Matka swojego Boga”. I w tym momencie
śmierć przez Poncjusza Piłata. W tej scenie możemy
stajemy przed wyrażeniem, którego zrozumienie zupełnie
widzieć przede wszystkim dowód na historyczność
wymyka się możliwościom naszego umysłu. Jak można
wydarzeń związanych z Jezusem.
stać się matką swojego Boga?
W dalszej części przeżyjemy Jego śmierć oraz
Ten tytuł jednak wyraża w bardzo dobitny sposób
będziemy mogli skonfrontować nasze cierpienie z Jego,
ten fakt, że w naszej wędrówce poprzez chrześcijańskie
a także dostrzec promyk nadziei, który płynie z krzyża.
wyznanie wiary – w postaci Matki Bożej dotykamy
Zapowiedź zmartwychwstania nie pozwoli nam pozostać
zarówno spotkania z osobą jak i z tajemnicą!
w grobie, lecz pomoże nam na nowo odkryć naturalny rytm
Kim była 2000 lat temu? Kim teraz jest dla nas
i dla Kościoła? Jak „ugryźć” tajemnice Niepokalanego
Poczęcia, zwiastowania, dziewictwa i macierzyństwa,
życia, gdzie człowiek rodzi się, rozwija i wypełnia swoją
misję, a później umiera. Na tym jednak jego życie się nie
kończy, tak jak nie skończyło się życie Jezusa z Nazaretu!
wniebowzięcia czy w końcu pośrednictwa łask wszelkich?
O tym wszystkim w konferencji, którą poświęcamy właśnie
Miriam – kilkunastoletniej Żydówce, która została Matką
Boga.
8
9
Z b i e r z
w s z y s t k i e
t o m y
C R E D O
Przeczytaj i posłuchaj o tym,
jaka jest nasza wiara.
w
C z y
w i e s z,
c o
w i e r z y s z ?