praca_b - Gimnazjum Dziemiany

Transkrypt

praca_b - Gimnazjum Dziemiany
TEST UNIT 4
B
Imię i nazwisko: Klasa: EXAM TASK
2.3 Chcesz zgłosić reklamację dotyczącą wadliwych
butów. Co powiesz sprzedawcy?
A I have a question about the price of these shoes.
B I can’t walk in these shoes – they’re too high for me.
C I’d like to complain about these shoes.
Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie
informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (1.1–1.6)
z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę
A, B albo C. Zadania (1.1–1.3) odnoszą się do pierwszego
tekstu, a zadania (1.4–1.6) do drugiego tekstu.
05
1.1 Dr Murray thinks that:
A being a surgeon is a demanding job.
B computer and robots will replace all surgeons.
C night shifts are very demanding.
D
at
ta
EXAM TASK
3 Przeczytaj ogłoszenia (3.1–3.4). Do każdego z nich
dobierz odpowiednie zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania
do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane
dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.
3.1
JOB SHARE !
I’m looking for a student to share
a waitressing job with me in a family-run
restaurant – contact me on my mobile if
you can work weekends.
Ro
m
an
a
P
1.2 Dr Murray believes that:
A easier access to the internet will replace teachers.
B teachers should know the answers to all their
students’ questions.
C the teacher’s job will have to change.
at
3.2
Tekst 2
Usłyszysz wypowiedź dziewczyny o jej wymarzonej
pracy.
WARNING!
an
a
D
Safety glasse s must be worn
beyon d this point.
1.4 What does the girl say about working with horses?
A You need to be intelligent to work with horses.
B You must know how to work with horses.
C You need to know how to ride a horse.
m
3.3
Ro
Shop assis tants want ed.
Ask insid e for detai ls.
Po
M b
ac ra
m no
ill p
an r
ze
Ed z
uc uż
at yt
io ko
n w
3.4
ni
ka
1.5 Why is being a vet a difficult job?
A You always work at Christmas.
B You may have to work at night.
C You are not well-paid.
1.6 The girl is talking about:
A outdoor work.
B her dream job.
C working long hours.
6
P
ta
M
Po ac
br m
an illa
o n
pr Ed
ze u
z ca
uż ti
yt on
ko
w
ni
ka
19
1.3 What is Dr Murray’s opinion about using new
technologies at work?
A They will have a negative influence on work.
B They will change the way people work.
C They will make people’s work easier.
EXAM TASK
3
19
Tekst 1
Usłyszysz wywiad z naukowcem.
14
7
1
14
7
R
2 Dla każdej z opisanych sytuacji (2.1–2.3) wybierz
właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C.
2.1 Osoba przechodząca korytarzem pyta cię, w którym
pokoju odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Co jej
odpowiesz?
A Sure, just let me know when it is.
B Sorry, I haven’t got a clue.
C Great, let’s go and find it.
We are moving!
Our office will have a new address as of March 1.
Please check our website for the new address.
A You may see this text inside a clothes shop.
B This text gives some information about a job.
C This text invites people to apply for more information
about a job.
D You may see this text inside a factory.
E This text informs the clients of the company about
an important change.
3.1
3.2
3.3
3.4
4
2.2 Zaproponuj koleżance, aby wspólnie poszukać pracy
dorywczej na wakacje.
A Why don’t we look for a summer job together?
B How are we going to find a summer job together?
C Where will we find a summer job together?
P poziom podstawowy
R poziom rozszerzony
G gramatyka
© Macmillan Polska 2015
PHOTOCOPIABLE
TEST UNIT 4
4 Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od wyrazów
EXAM TASK
P
(7.1–7.3). Zakreśl literę A, B albo C.
19
D
at
ta
a
an
5 Zakreśl odpowiednie wyrazy.
Hi Matt,
Someone phoned from the bookshop where
you had asked about a job. They say they
have a 7.1
job for weekends as a shop
assistant. Your job 7.2
to help customers
find the books they 7.3
for and answer
their questions. Contact them as soon as
possible.
Bye,
Dad
m
4
G 6 Przetłumacz fragmenty zdań w języku polskim na język
C full-time
7.2A will be B can be C is
7.3A look B are looking
C will look
ta
19
B well-paid
D
at
3
R
a
EXAM TASK
8 Uzupełnij zdania (8.1–8.5), wykorzystując podane
w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba
natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy,
tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne
zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna
wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę
możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając
w to wyrazy już podane.
Po
M b
ac ra
m no
ill p
an r
ze
Ed z
uc uż
at yt
io ko
n w
ni
ka
angielski.
1 Martha (zamierza pracować)
in a restaurant next summer.
2 ‘It’s very hot here.’ ‘I (otworzę)
the window.’
3 They (spotkają się)
tomorrow.
4 Mark hopes he (znajdzie)
a good job in the future.
5 What (zamierzasz kupić)
7.1A part-time
m
M
Po ac
br m
an illa
o n
pr Ed
ze u
z ca
uż ti
yt on
ko
w
ni
ka
Ro
1 He is really ambitious and he doesn’t mind working
long hours, so he will soon get fired / promoted.
2 If you want to work as a doctor in this hospital, you
will have to do / make shift work and work a few nights
a month.
3 Ashley is the best architect in the company – she is
creative and always meets / runs deadlines.
4 Mr Scott is in charge for / of the human resources
department.
an
R
14
7
1 I think that pilots have the most
job
in the world. (STRESS)
2 He plays the piano really well, and one day he’d like
to work as a . (MUSIC)
3 I’d love to work as a nurse, but I’m afraid this job is not
very
. (PAY)
4 During the summer, my sister worked as a in a big hotel, and it helped her
practise her English. (RECEPTION)
5 An repairs or fits electrical
equipment. (ELECTRIC)
5
7 Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk
14
7
w nawiasach.
Ro
P
B
8.1 I’m going to the beach on Saturday, and I hope
(weather/be) sunny and
warm.
at 12:00
8.2 My father is a computer programmer and he often
works from home. In fact,
(he/work) from home this week.
?
5
(you/wear) to your
8.3 What are
cousin Amy’s wedding reception? Have you thought
of anything?
8.4 I (never/leave/tip)
a restaurant if the service is slow.
in
8.5 Look at those black clouds – it is
(rain)!
5
RAZEM:
P poziom podstawowy
R poziom rozszerzony
G gramatyka
© Macmillan Polska 2015
35
PHOTOCOPIABLE

Podobne dokumenty