profil zawodowy - Ammolit Consulting

Transkrypt

profil zawodowy - Ammolit Consulting
         ANDRZEJ OLSZEWSKI
telefon: +48 602 691 582
e-mail: [email protected]
Dojrzały,
doświadczony
menadżer
rozumiejący
potrzeby
nowoczesnych organizacji, uczestniczył i nadzorował projekty
optymalizacji procesów bankowych.
Jest ekspertem w obszarze bankowości. Specjalizuje się w obszarze
identyfikacji ryzyka kredytowego.
Udrażnia i wspiera procesy kredytowe.
Analizuje i ocenia ryzyko kredytowe
nowoczesnych narzędzi informatycznych.
z
wykorzystaniem
Tworzy i wdraża innowacyjne produkty finansowe przeznaczone dla
klientów banków.
Posiada doświadczenie w zakresie analizy zabezpieczeń
kredytowych i wyborze optymalnej formy dla potrzeb aktualnych i
przyszłych klientów oraz znajduje rozwiązania w obszarze kredytów
”trudnych”.
Przygotowuje analizy sytuacji panujących na polskich
międzynarodowych rynkach kapitałowych i bankowych.
i
Skutecznie i efektywnie zarządza oraz wspiera zespoły Doradców w
zakresie współpracy z klientami oraz dostosowuje oferty do ich
indywidualnych potrzeb.
Nawiązuje i buduje profesjonalne relacje z kluczowymi klientami.
KLUCZOWE KOMPETENCJE
W obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży i produktów

Nadzorowanie i kierowanie pracami zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie
koncepcji nowych produktów kredytowych (opracowanie i wdrożenie nowego produktu
kredytowego w segmencie Private Banking).

Opracowanie komputerowej metodologii służącej do analizy oraz do oceny zdolności
kredytowej klientów.

Monitoring, analiza
kredytowych.

Nadzór i prowadzenie kluczowych transakcji kredytowych. Identyfikacja i udrażnianie
kluczowych procesów kredytowych.

Analiza transakcji kredytowych wymagających restrukturyzacji lub windykacji.

Opracowywanie i realizowanie planów sprzedażowych w podziale na poszczególne
linie produktowe, monitoring wykonania budżetu.

Przygotowywanie analiz dotyczących działań konkurencji oraz funkcjonowania rynków:
bankowego i kapitałowego, w tym również międzynarodowego.

Doświadczenie w obszarze identyfikacji ryzyka transakcji kredytowych w segmencie
klientów banku w szczególności klientów z segmentu Private Banking.

Przygotowywanie materiałów analitycznych dla kluczowych transakcji kredytowych
przeznaczonych na Komitety Kredytowe. Udział w Komitetach Kredytowych.

Członek Komitetów Produktowych.
Andrzej Olszewski – CV
oraz
ocena
ryzyka kredytowego
potencjalnych
transakcji
Strona 1 z 3
         ANDRZEJ OLSZEWSKI
telefon: +48 602 691 582
e-mail: [email protected]
W obszarze zarządzania finansami i budżetem

Koordynacja projektów związanych z optymalizacją procesów i procedur
bankowych (procesy sprawozdawcze), współpraca z firmami konsultingowymi:
Mc
Kinsey & Company – nowa metodologia tworzenia planów finansowych i budżetowych
oraz raportów dla Zarządu).

Nadzorowanie prac dotyczących okresowych przeglądów
kredytowych z uwzględnieniem analizy przyjętych zabezpieczeń.

Analiza finansowa i analiza oceny ryzyka kredytowego pod kątem przydatności usług
factoringowych.

Stworzenie długoterminowej projekcji finansowej banku przeznaczonej dla KNF (nagroda
Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A.).

Opracowywanie komentarzy i artykułów do Biuletynu Prognoz Banku Handlowego
oraz specjalistycznej prasie bankowej dotyczących sytuacji na rynku kapitałowym i
prognoz giełdowych.
portfela
ekspozycji
W obszarze zarządzania zespołem

Opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie szkoleń dotyczących
produktów kredytowych oraz procesu kredytowego dla Doradców bankowych.

Wsparcie merytoryczne podległych pracowników oraz coaching Doradców
bankowych w zakresie prowadzenia spotkań z klientami oraz przygotowywania oferty
kredytowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów.

Nadzór wdrażanych procesów, dotyczących m.in. zmian w istniejących procedurach.
W obszarze nadzorowania i wdrażania systemów informatycznych

Opracowanie komputerowej metodologii służącej do oceny zdolności kredytowej
klientów.

Tworzenie i wdrażanie programów informatycznych niezbędnych dla prac analitycznych.
HISTORIA ZATRUDNIENIA
Bank Pekao S.A.
Ekspert w Departamencie Produktów i Marketingu w Pionie Bankowości Prywatnej / Menadżer
produktów kredytowych.
Bank PKO BP S.A.
Ekspert
w
Departamencie
Produktów
/ Menadżer produktów kredytowych.
Bankowości
Osobistej
i
Prywatnej
BRE Bank S.A.
Dyrektor Linii Biznesowej – Kredyty w Departamencie Private Banking i Wealth Management.
Kredyt Bank S.A.
Andrzej Olszewski – CV
Strona 2 z 3
         ANDRZEJ OLSZEWSKI
telefon: +48 602 691 582
e-mail: [email protected]
Ekspert w Departamencie Private Banking, Departament Planowania i Informacji Zarządczej.
Handlowy – Heller S.A.
Dyrektor ds. Kredytowania.
Bank Handlowy S.A.
Centrum Operacji Kapitałowych, Departament Współpracy z Zagranicą.
Sanyo – Sanservice
Informatyk / Handlowiec ds. systemów komputerowych i oprogramowania.
Szkoła Główna Handlowa – Instytut Statystyki i Demografii
Programista.
Polska Akademia Nauk
Analityk i programista w grupie tematycznej „Diana – 8”.
EDUKACJA
2005 – 2008
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – ukończone studia
doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w zakresie nauk
ekonomicznych.
1987 – 1993
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Specjalizacja: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka.
NAJWAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA ODBYTE W LATACH 1994 - 2013

Prawne aspekty zabezpieczenia spłaty kredytów” oraz „Ustawa o kredycie
konsumenckim” , Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów.

„Profesjonalna prezentacja” Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów.

Wewnętrzne szkolenia produktowe Private Banking przeznaczone dla Doradców.

Szkolenia menedżerskie dotyczące kierowania zespołami pracowniczymi.

Zarządzanie strategiczne i operacyjne bankiem, elementy planowania, metody i
techniki zarządzania bankiem.

Zarządzanie finansowe bankiem, systemy informacyjne w zarządzaniu bankiem.

Szkolenie organizacyjno komunikacyjne w zakresie niezbędnych umiejętności
psychologicznych i organizacyjnych.

Rynki kapitałowe (szkolenie organizowane przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i
Finansów),

Seminarium organizowane przez firmę Bureau van Dijk
dotyczące ratingów
kredytowych banków, oceny punktowej banków i instytucji finansowych oraz
oprogramowania finansowego banków.

Udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących Private Banking.
Andrzej Olszewski – CV
Strona 3 z 3