WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW PSP 23 w Radomiu od

Transkrypt

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW PSP 23 w Radomiu od
WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW PSP 23 w Radomiu od NNW
rok szkolny 2016/2017
suma ubezpieczenia 12 000 PLN składka 40,-zł
•• Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę, na całym świecie
ŚWIADCZENIA
1.
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3
4.
5.
6.
7
8.
WYSOKOŚĆ
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
( w tym również omdlenie i utrata przytomności)
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków
pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
Stłuczenie mózgu, wstrząśnienia mózgu
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu, )
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku ( w tym zawal serca i
udar mózgu)
wycięcie migdałków z pobytem w szpitalu przez
min. 24h NOWOŚĆ!!!
Ukąszenie, użądlenie przez owada, pogryzienie
przez psa - z min 24h pobytem w szpitalu
Poważne zachorowanie rodzica : NOWOŚĆ!!!
100% sumy ubezpieczenia
za każdy 1% uszczerbku na
zdrowiu - 1% SU
do 30% sumy ubezpieczenia
do 30% sumy ubezpieczenia
jednorazowo - 1% sumy
ubezpieczenia (dodatkowe
świadczenie do trwałego uszczerbku
na zdrowiu)
jednorazowo - 1% sumy
100% sumy ubezpieczenia
jednorazowo - 10% sumy
ubezpieczenia
jednorazowo 5% SU
jednorazowo - 1% sumy
jednorazowo - 1% sumy
ubezpieczenia
Nowotwór złośliwy
Paraliż
Niewydolność nerek
Transplantacja głównych organów
Poliomyelitis
9
Utrata mowy
Utrata słuchu
Jednorazowe świadczenie
500 zł
Utrata wzroku
Anemia aplastyczna
Stwardnienie rozsiane
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
Borelioza
10
11
Pomoc psychologa z wizytą kontrolną NOWOŚĆ
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
w wyniku usiłowania popełnienia samobójstwa
Świadczenie w wysokości
500 zł.
jednorazowo - 1% sumy
ubezpieczenia
WYSOKOŚĆ
RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH
WYPŁACONEGO
ŚWIADCZENIA
Pobyt w szpitalu
w wyniku
nieszczęśliwego
wypadku
(świadczenie od
pierwszego dnia
pobytu w szpitalu)
Pobyt w szpitalu
w wyniku choroby
(świadczenie od
pierwszego dnia
pobytu)
30,-zł / za każdy
dzień
Choroba
zdiagnozowana w
okresie
ubezpieczenia
50,00zł /za każdy
dzień
wypłata
Koszty leczenia
w wyniku NW
na podstawie
oryginalnych
rachunków
Do 500,-zł
wypłata
Koszty leczenia
stomatologicznego
w wyniku NW
na podstawie
oryginalnych
rachunków
dodatkowe
świadczenie do
uszczerbku na
zdrowiu
świadczenie
do 1 000 zł
Okres zgłaszania szkód do 2-ch lat od dnia zaistnienia wypadku.
Obowiązują owu zatw.uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 29 marca 2016 plus
postanowienia odmienne lub dodatkowe dla potrzeb niniejszej ochrony.
Dodatkowo dla każdego ubezpieczonego ucznia/rodzica bon wartości 50,-zł do

Podobne dokumenty