WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKTEJ

Transkrypt

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKTEJ
- Odpis-
Sygn.akt VI K4l4ll4
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJPOLSKTEJ
Dnia27 listopada2014 r.
S4d Rejonowy w Radomsku,VI Wyd{af Kamy w skl$zie n4stgpuj4cym:
Przewodnicz4cyl
Protokolant: se
przy udziale prol,-*. - -- -:
po rczpoznaniuna rozprawie w dniu 27 listopada2}I4 r.
sprawy Wojciecha Krrysztofa Tomcryka, syna Marka i Zofri z domu Wypych,
urodzonegow dniu 13 marca 1986 r. w Radomsku,
oskar2onegoo to, Le:
w dniu 29 czerwca2}I4 r. okolo godz.t6.20 w miejscowo6ciKodr4b, ul. Armii Ludowej
8 lK-421gm. Kodrqb,jechal jako kieruj4cy motoroweremmarki Longija o nr rej. ERA
6H46 po drodze publicznej bEd4cw stanie nietrze?woSciprowadz1cymdo stqzenia0,69
mg/l alkoholu w wydychanym powidtrzu bEd4c wczeSniejprawomocnie skazanym za
prowadzenie pojazd6w mechanicznych w stanie nietrzeZwo3ci oraz pomimo
obowi4zuj4cego go zakazu prowadzenia wszelkich pojazd6w mechanicznych w ruchu
l4dowym arzeczonegoprawomocnymi wyrokami S4du Rgjonowegow Radomskuza nr:
VI K 485/07,VI K 255109i VI K 615l11z dnta29 listopada20Il r. na okres10 lat. tj. od
tego dopuScilsig
dnia 23 marca 2012 r. do dnia 22 marca 2022 r., przy czym pqzestgpstwa
w ci4gu 5 lat po odbyciu co najmniej 6-ciu miesiEcykary pozbawieniawolnoici za
umySlneprzestqpstwopodobne.
tj. o cryn zart.178a $ 4 kkw nr'.zart.64 $ lkk
- otzekaoskarzonegoWojciecha Krzysztofa Tomczyka uznaje za winnego popelnienia
zarnJconegomu czynu, wyczerpuj4cego dyspozycjEart. l78a $ 4 kk w zw. z att.
64 $ 1 kk i za to na podstawie art. 178a $ 4 kk wymierzamu karE 10 (dziesigciu)
miesiEcypozbawieniawolnoSci;
2 . na podstawie afi. 42 $ 2 kk orzeka wobec oskarZonegoSrodekkarny w postaci
zakazuprowadzenia pojazd6w mechanicznych w strefie ruchu l4dowego, co do
wszystkichkategorii pojazd6w na okres 10 (dziesiEciu)lat;
a
na.podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarzonego Srodek karny w postaci
obowi4zku podania wyroku do publicznej wiadomo6ci poprzez ogloszeniejego
tre6ci na stronie internetowej S4du Rejonowego w Radomsku przez okres
1 ( jednego)miesi4ca;
I
f

Podobne dokumenty