Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02 1

Transkrypt

Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02 1
Rynek Budowlany -J.Deszcz
2013-03-02
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Budownictwa
Katedra Procesów Budowlanych
RYNEK BUDOWLANY
Planowanie i organizacja dostaw w przedsiębiorstwie
budowlanym
Planowanie i organizacja dostaw - cele
Zakupy wyrobów budowlanych do celów ich zastosowania na
realizowanych budowach powinny być zaplanowane i zorganizowane
tak, by:
1 – na każdą realizowaną budowę dostarczone zostały wyroby zgodne z
dokumentacją projektową (o parametrach odpowiadających wymaganym),
spełniające wymagania jakościowe, w odpowiednich ilościach
(dostosowanych do postępu robót), w wymaganym terminie;
2 – łączne koszty zakupów były możliwie najniższe;
3 – ewentualne niezgodności dotyczące zaopatrzenia (i samych wyrobów)
były identyfikowane możliwie najwcześniej i nie powodowały zakłóceń w
procesach realizacji ani zwiększenia kosztów;
Planowanie i organizacja dostaw - cele
4 – warunki składowania i/lub przechowywania na budowie nie powodowały
pogorszenia cech jakościowych, strat ilościowych ani nie generowały
kosztów, których można uniknąć (np. kosztów finansowania dostaw z
nadmiernym wyprzedzeniem w czasie);
5 – nie dochodziło do nadmiernego (nieuzasadnionego) zużycia wyrobów;
6 – wyroby budowlane niewykorzystane do celów danej budowy były
zagospodarowane do celów innej (nie były traktowane jak odpady);
7 – wyroby stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi były
odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem,
oznakowane, przechowywane i stosowane zgodnie z zasadami
określonymi przez producenta;
8 – możliwa była pełna identyfikacja i identyfikowalność dostaw w całym
procesie realizacji;
9 – wykonawca dysponował dowodami zgodności wyrobów.
1
Rynek Budowlany -J.Deszcz
2013-03-02
Planowanie dostaw
Opracowanie planów zaopatrzenia dla każdej rozpoczynanej budowy na
podstawie:
Kosztorysu – zestawienie materiałów – określenie rodzaju, ilości;
Dokumentacji projektowej – opisów technicznych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót – ustalenie wymaganych
właściwości użytkowych, parametrów;
Harmonogramu robót – określenie terminów dostaw, wielkości partii
dostarczanych w kolejnych terminach;
Wyjaśnienie wątpliwości z zamawiającym (lub jego przedstawicielem – np.
inżynierem kontraktu, inwestorem zastępczym) oraz z projektantem uzgodnienie ewentualnych zmian w trybie właściwym ze względu na
warunki umowy i przepisy prawne.
Planowanie i organizacja dostaw - cele
Przykładowy formularz planu zaopatrzenia budowy
Przygotowanie zaopatrzenia
analiza własnych stanów magazynowych w aspekcie potrzeb
zaopatrzenia budowy i możliwości wykorzystania posiadanych zapasów
– stan, przydatność, dokumentacja wyrobu itp.
badania rynku wyrobów – identyfikacja źródeł zaopatrzenia,
kwalifikowanie dostawców, pozyskanie ofert na dostawy, negocjowanie
warunków dostaw;
ocena i wybór ofert – optymalizacja wg ustalonych kryteriów;
określenie i zapewnienie wymaganych warunków do składowania i
magazynowania wyrobów na terenie budowy;
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw - odpowiedzialność stron,
ubezpieczenie, itp.
2
Rynek Budowlany -J.Deszcz
2013-03-02
Organizacja dostaw na budowę
Podział zadań, odpowiedzialności i uprawnień w zakresie kontaktów z
dostawcą w sprawach realizacji dostawy, uzgodnienia terminów,
sposobu transportu, rozładunku, dokonania kontroli odbiorczej,
ewentualnych reklamacji z tytułu niezgodności w dostawach;
Ustalenie i wdrożenie zasad nadzorowania dostaw – monitorowania,
ewentualnych interwencji, zgodności dostaw z zamówieniami, jakości
dostarczanych wyrobów, dokumentowania dostaw, dokumentowania
kontroli odbiorczej;
Ustalenie i wdrożenie zasad komunikacji wewnętrznej i obiegu
dokumentów dotyczących zaopatrzenia.
Kontrola odbiorcza dostaw
Wyroby dostarczane na budowę podlegają kontroli przed ich
rozładunkiem - o ile to możliwe, należy unikać przyjmowania i
składowania na budowie wyrobów niespełniających wymagań!
W przypadku dostaw o znacznym ryzyku niezgodności racjonalne jest
wyprzedzenie kontroli odbiorczej w stosunku do dostawy i dokonanie jej
u dostawcy (producenta) przed wysyłką na budowę. Należy to
uwzględnić w planie zaopatrzenia budowy.
Zakres kontroli odbiorczej obejmuje: sprawdzenie zgodności dostawy z
zamówieniem (rodzaje, ilości), sprawdzenie jakości dostarczonych
wyrobów (oznakowanie, ocena wizualna, pomiary, badania próbek),
sprawdzenie prawidłowości, kompletności dokumentacji dostawy i
wyrobów;
Kontrola odbiorcza dostaw
Kontrola odbiorcza dostaw wyrobów budowlanych i jej wyniki powinny
być udokumentowane (protokół);
W przypadku niezgodności należy podjąć decyzję o dalszym
postępowaniu - w dostosowaniu do rodzaju niezgodności, warunków
ustalonych z dostawcą oraz sytuacji na budowie (odmowa przyjęcia,
przyjęcie warunkowe, żądanie wymiany, inne)
Wyroby przyjęte na budowę ale niespełniające wymagań należy
odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed niezamierzonym
zastosowaniem do celów budowy;
3
Rynek Budowlany -J.Deszcz
2013-03-02
Składowanie i przechowywanie wyrobów na budowie
Należy zapewnić odpowiednie warunki rozładunku, składowania i
przechowywania wyrobów na budowie – tak, by zabezpieczyć wyroby
przed pogorszeniem cech jakościowych (przygotowanie podłoża,
zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi, promieniowaniem
słonecznym, zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą, zawilgoceniem,
Wyroby niebezpieczne chronić przed dostępem osób nieuprawnionych,
oznakować, zapewnić środki bezpieczeństwa i niezbędne informacje;
Zapewnić właściwe środki techniczne i kompetencje pracowników w
procesach przeładunków i transportu wewnętrznego
Rozliczenia z tytułu dostaw
Należy monitorować stan zapasów materiałowych (ilość, jakość),
analizować zużycie, podejmować potrzebne działania korygujące;
Systematycznie dokonywać rozliczeń ilościowych i kosztów
zaopatrzenia budów;
Monitorować terminowość płatności z tytułu dostaw, zgodność kwot z
dokumentami dostawy z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń z
tytułu niezgodności.
4