Upoważnienie do obrony w sprawie karnej

Transkrypt

Upoważnienie do obrony w sprawie karnej
Upoważnienie do obrony udzielone adwokat Natalii Lechman
…………………………….. ,
miejscowość
……………….
data
Upoważnienie
Ja niżej podpisany/a ……………………………………… upoważniam adwokat Natalię Lechman
imię i nazwisko
prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 9/1 do występowania w
charakterze mojego obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi
wszystkich instancji w sprawie
………………………………………………………………………………………………
opis charakteru sprawy
………………………………………………………………………………………………
opis charakteru sprawy
………………………………………………………………………………………………
sygnatura akt
Upoważnienie zawiera umocowanie do udzielenia substytucji innym adwokatom i aplikantom
adwokackim.
…………………………………………......
czytelny podpis mocodawcy
www.adwokat-lechman.pl