EGZAMIN ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

Transkrypt

EGZAMIN ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)
EGZAMIN GOETHE-ZERTIFIKAT B1
Egzamin pisemny odbędzie się dnia 10.06.2017 o godzinie 10.00 na terenie Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120.
Numer sali oraz budynek podane zostaną na stronie internetowej: www.sjo.ue.wroc.pl w
„Komunikatach” w terminie późniejszym.
Opłata egzaminacyjna wynosi 410,- PLN za osobę (cały egzamin) lub 140,- PLN za
pojedynczy moduł.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) dokonanie przelewu wyżej wymienionej kwoty na konto:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
BANK ZACHODNI WBK S.A.
17 Oddział we Wrocławiu
07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 koniecznie z dopiskiem: egzamin „B1"
(lub nazwy modułu/ modułów)
2) przesłanie formularza zgłoszeniowego (2 strony) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty:
pocztą na adres: Studium Języków Obcych
Uniwersytet Ekonomiczny.
ul. Drukarska 24a
53-312 WROCŁAW
lub
faxem: nr 071 36 80 591, pocztą elektroniczną: [email protected] bądź
dostarczenie osobiście do sekretariatu SJO ( godz. 8.00-15.00 )
najpóźniej do dnia 16.05.2017 roku.
3) zapoznanie się z „Regulaminem egzaminów Goethe- Institut ”
i „Zasadami przeprowadzania egzaminów”
PÓŹNIEJSZE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!
ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN GOETHE - ZERTIFIKAT B1
część pisemna dnia 10.06.2017
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….
Imiona:…………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia:……………………. miejsce urodzenia . ……………………………………
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….
Zawód:…………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………… E-Mail:..............................................................................
Obywatelstwo ……………………….............. Język ojczysty……………………………….
1
2

Podobne dokumenty