referent_ds_handlowych_13.02.2017

Transkrypt

referent_ds_handlowych_13.02.2017
1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:
Stanowisko:
– referent ds. handlowych
Kwalifikacje:
 Minimum wykształcenie średnie;
 ogólny staż pracy: minimum 5 lat;
 staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku: minimum2 lata;
 prawo jazdy kategorii B;
 wysoki poziom kultury osobistej i nienaganna prezencja;
 doświadczenie w samodzielnej organizacji pracy z nastawieniem na wynik;
 duża elastyczność czasowa i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków;
2. PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:









pozyskiwanie i utrzymywanie kontrahentów Portu Lotniczego w zakresie usług
pozalotniczych;
proaktywna sprzedaż powierzchni reklamowych oraz powierzchni komercyjnych w zakresie
określonym przez Zarząd Spółki, w tym opracowywanie ofert handlowych;
przygotowywanie i zawieranie umów handlowychna rzecz Portu Lotniczego;
bieżąca obsługa umów z klientami i nadzór nad realizacją obowiązków wynikających
z zawartych umów;
okresowe raportowanie wyników sprzedażowych oraz efektów pracy z klientami;
analizowanie efektywności prowadzonej działalności handlowej;
kreowanie nowych usług pozalotniczych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów;
troska o pozytywny wizerunek Portu Lotniczego wśród partnerów biznesowych;
bieżąca współpraca z Zespołem Marketingu i Rozwoju Połączeń;
3. WYMAGANE DOKUMENTY:





list motywacyjny oraz CV;
kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż
pracy;
kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 833.”;
4. OFEROWANE WARUNKI:




forma zatrudnienia: umowa o pracę (wynagrodzenie podstawowe + prowizja);
służbowy samochód, telefon, komputer;
możliwość zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie;
udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście, korespondencyjnie na adres:
Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.
36-002 Jasionka lub mailem:
[email protected] dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta ds. handlowych
z dn.13 lutego 2017r.”. w terminie do dnia 17.02.2017 r.
Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Spółki.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu lub nie załączenia
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, zostaną one komisyjnie
zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do tych danych i prawo do ich
poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie
o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie
będą informowane.

Podobne dokumenty