Biuletyn - maj 2011 - ZOZ Sucha Beskidzka

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn - maj 2011 - ZOZ Sucha Beskidzka
Miesięcznik Zakładowy
Sucha Beskidzka
Nakład 400 sztuk.
NR5/143 maj 2011
B I U L E T Y N
I N F O R M A C Y J N Y
B E Z P Ł A T N Y
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych
wszystkim Pielęgniarkom i Położnym
życzymy dużo zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy,
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Życzymy, aby codzienny i decydujący o ludzkim życiu i zdrowiu
wysiłek został należycie doceniony,
a praca na rzecz ludzi chorych budziła dumę i satysfakcję.
Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
Biuletyn dostępny jest na stronie www.zozsuchabeskidzka.pl
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
SZKOŁA RODZENIA
Szpital w Suchej Beskidzkiej,
ul. Szpitalna 22
Informacja telefoniczna
33 872 33 07 (od 7.00 do 15.00)
33 872 32 08 (po godz. 16-tej w poniedziałki)
Szkoła Rodzenia czynna jest w każdy poniedziałek.
Zajęcia rozpoczynają się od godziny 16 – tej.
Uczestnictwo w zajęciach od 28-tygodnia ciąży - Warunkiem uczestnictwa
jest zgoda lekarza prowadzącego na uczestnictwo w zajęciach.
Zajęcia prowadzi: położna Marta Skowrońska
Na zajęcia zapraszani są specjaliści:
- Psycholog,
- Ginekolog,
- Anestezjolog,
Kurs odpłatny w wysokości 110 zł (pracownicy służby zdrowia – bezpłatnie)
Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub po prostu czujesz się bezradna zgłoś się
do naszej Szkoły Rodzenia. Zapraszamy na przygotowanie do porodu, które
obejmuje :
• WSZYSTKO, CO DOTYCZY PORODU I POŁOGU
• TECHNIKI PRZYDATNE PODCZAS PORODU
• PIELĘGNACJĘ NOWORODKA
• KARMIENIE PIERSIĄ
Na spotkania serdecznie zapraszamy również ojców.
Czy towarzyszenie żonie podczas porodu jest niezbędnie konieczne? Jeżeli
panowie postanowicie wraz z partnerką zdecydować się na poród rodzinny
podpowiemy jak pomóc żonie podczas porodu i nie tylko.
Szkoła Rodzenia prowadzi całodobowe porady położnicze i laktacyjne
Tel. (33) 872 33 07, (33) 872 33 04
2
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Do Mamy Tego dnia... czuję się znów dzieckiem, jak dawniej...
wtedy, kiedy rysowałam laurkę dla Ciebie, i zbierałam po drodze kwiatki, by po przyjściu do domu, ofiarować je Tobie. Tego dnia... blask odzyskują wspomnienia, z nutką melancholii, a w nich Ty, droga Mamo, troskliwa, czuła, kochana i taka jeszcze młoda... jakby te czasy, wróciły, od nowa. Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ ŚWIĘTA, WSZYSTKIM MAMOM ŻYCZYMY SPEŁNIENIA MARZEŃ.
Realizowane szkolenia przy współpracy
z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskdizkiej przy współpracy z MOMP zorganizował bezpłatne szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskdizkiej oraz pracowników Urzędu Gminy w
Zawoi w dniu 28 kwietnia 2011 roku. W ramach edukacji zdrowotnej w programie udział wzięło 39 osób.
Szkolenia dotyczyły negatywnych aspektów pracy przy komputerze oraz stresu w miejscu pracy.
ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM ZDROWOTNYM PRACY PRZY KOMPUTERZE
Komputer wkroczył do wszystkich dziedzin życia. Stał się narzędziem codziennej pracy zawodowej, rozrywki, komunikacji i nauki.
Kontakt z komputerem nie ogranicza się tylko do zajęć szkolnych, obowiązków zawodowych, ale stał się
sposobem na spędzanie wolnego czasu. Wielogodzinne przesiadywanie przed ekranem monitora powoduje
dolegliwości ze strony wielu narządów, a przede wszystkim narządu wzroku i układu ruchu.
STRES W MIEJSCU PRACY
Miejsce pracy jest nierozłącznie związane z doświadczaniem stresu. Jest on wywoływany różnorodnymi
elementami sytuacji tj. trudnymi lub uciążliwymi warunkami pracy, treścią wykonywanych zadań, określoną organizacją pracy. Stres może być również spowodowany czynnikami podmiotowymi takimi jak:
stan zdrowia, relacje z innymi ludźmi oraz cechy osobowości. Stres wywołuje szereg reakcji fizjologicznych i psychologicznych, które działając długofalowo wpływają istotnie na:
spadek wydajności i jakości pracy
zwiększenie absencji i fluktuacji pracowników
podwyższenie wskaźników wypadkowych i chorobowych
Program prewencji antystresowej pomaga w eliminacji lub minimalizacji najbardziej stresogennych czynników związanych z miejscem pracy.
Informacje przygotowała Koordynator
ds. programów profilaktycznych i promocji zdrowia
Magdalena Świstek
3
nr 5 maj 2011
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Dział Służb Pracowniczych informuje
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej informuje, że w dniu 5 maja 2011 r. z
Zakładowymi Organizacjami Związków Zawodowych uzgodniono plan rzeczowo – finansowy
ZFŚS dochody i wydatki na 2011 r. Podstawą do
wypłaty wszystkich świadczeń z funduszu jest
wypełniony wniosek przez pracownika z wyliczonym miesięcznym dochodem netto na osobę
w rodzinie za 2010 r. Dokumenty o dochodach
pracownik składa raz w roku do jednego wniosku, a w kolejnych wnioskach wpisuje wcześniej
wyliczony dochód.
Zapomogę w przypadku okresowo występujących
trudności materialnych lub życiowych. Pomoc
ta jest przeznaczona dla wnioskodawców, którzy
w br. utracili źródło dochodu. Dochód netto na
osobę w rodzinie za 2010 r. nie może przekraczać
kwoty 831 zł. We wniosku tym nie uwzględnia się
dochodu osoby, która utraciła źródło dochodu.Do
wniosku należy dołączyć imienne oryginały faktur
rzeczywiście poniesionych kosztów na artykuły
związane z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb
rodziny. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie,
poprzedzone wywiadem.
Pracownik w br. z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych może otrzymać:
1. Dopłatę do wypoczynku dla dzieci i młodzieży: ( obozy, kolonie, zielone szkoły ), według tabeli dopłat z funduszu. Dopłata dla pracowników,
których dochód netto na osobę w rodzinie za 2010
r. nie przekracza kwoty 900 zł. Warunkiem otrzymania dopłaty jest przedłożenie imiennej faktury
wystawionej na pracownika przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Faktura musi
posiadać adnotację: imię i nazwisko dziecka, miejscowość i termin pobytu oraz, że organizator jest
uprawniony do organizowania wypoczynku dla
dzieci.
5. Dopłatę do podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży pracowników, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2010
r. nie przekracza kwoty 1.000 zł. Wnioski będą
rozpatrywane indywidualnie, dopłata do wysokości kwoty z tabeli dopłat z funduszu uzależniona
od środków finansowych zaplanowanych w planie
rzeczowo – finansowym na 2011 r. Pracownicy nie
są zobowiązani do składania faktur za podręczniki
i artykuły szkolne.
Termin składania wniosków do 30 września br.
2. Dopłata do wypoczynku organizowanego we
własnym zakresie w br. tylko dla pracownika
według tabeli dopłat z funduszu.
Warunkiem otrzymania dopłaty jest wykorzystanie
urlopu wypoczynkowego w wysokości co najmniej
14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownicy,
których dochód netto na osobę w rodzinie za 2010
r. przekracza kwotę 1.100 zł nie są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty o dochodach, otrzymują najniższą kwotę z tabeli dopłat z funduszu.
3. Zapomogę losową w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – wnioski rozpatrywane są indywidualnie, poprzedzone wywiadem. Pomoc ta może być przyznana osobie, której dochód
netto na osobę w rodzinie za 2010 r. nie przekracza
kwoty 3.049 zł, a przypadku chorób nowotworowych kwoty 3.742 zł. Wnioski powinny być udokumentowane oryginałami faktur za rzeczywiście
poniesione koszty związane z sytuacją losową.
4. Zapomogę rzeczową lub finansową z tytułu
trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dla osób, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2010 r. nie przekracza kwoty 831 zł.
6. W dziale „działalność kulturalno -oświatowa” w br. zaplanowano:
- dopłatę do karnetów na krytą pływalnię według
tabeli dopłat z funduszu dla osób uprawnionych,
nie więcej jednak niż 3 karnety dla rodziny, a 101
zł na rok.
Karnety zamawiane są raz w miesiącu. Wnioski o przydział karnetu należy składać do 10 dnia
każdego miesiąca, wnioski złożone w tym terminie będą zrealizowane w danym miesiącu. Wnioski
złożone po tym terminie będą realizowane po 10
dniu następnego miesiąca.
Z uwagi na rozliczenie podatków za dany rok
kalendarzowy w miesiącu grudniu nie będą zamawiane karnety na pływalnię. Ważność karnetu od zamówienia na pływalni 12 miesięcy.
Wyjazd do teatru lub na operetkę do uzgodnienia.
7. W dziale „ wycieczki turystyczno – krajoznawcze” i wypoczynek w dni wolne od pracy
w bieżącym roku zaplanowano następujące wycieczki:
5 – dniowa Trójmiasto w terminie 18 – 22 lipca br.
5 – dniowa Trójmiasto w terminie 16 – 20 sierpnia br.
3 – dniowa Bieszczady w terminie 25 – 27 sierpień br.
3 – dniowa Bieszczady w terminie 16 – 18 września br.
Przejazd jednodniowy do Częstochowy pełnopłatny w dniu 22 maja br.
4
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Dopłata do wycieczek z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na wniosek pracownika (według tabeli dopłat z funduszu ) nie dotyczy pełnopłatnego wyjazdu do Częstochowy.
W uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami
Związków Zawodowych w dniu 5 maja br., dopłata do wycieczek z ZFŚS w pierwszej kolejności dla
pracowników i członków rodzin tych, którzy w poprzednich latach nie korzystali z dopłat do wycieczek zagranicznych. Ograniczenie do 2 osób z rodziny tj. ( pracownik i członek rodziny ), a w razie wolnych miejsc dopłata dla pozostałych uprawnionych. Osoby, które zapiszą się na wycieczkę,
a później z niej zrezygnują ponoszą pełny koszt
wycieczki, wyjątek stanowią zdarzenia losowe.
Szczegółowe informacje na temat wycieczek
oraz terminy zapisów zostaną podane do wiadomości wszystkim pracownikom po zakończeniu
procedur przetargowych.
pracownik może otrzymać na Święta Bożego Narodzenia bon towarowy w zależności od środków
finansowych przewidzianych na ten cel w planie
rzeczowo – finansowym Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych, a wartość jego będzie uzależniona sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej
rodziny/osoby.
Bony przyznawane będą na wniosek pracownika pozostających w stosunku pracy w dniu wydawania bonów według tabeli dopłat z funduszu.
Termin składania wniosków do 15 września br.
Pracownicy, którzy nie złożą wniosku o przyznanie bonu towarowego w podanym terminie,
bonów nie otrzymują.
Pracownicy, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2010 r. przekracza kwotę 1.500 zł nie są
zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty o
dochodach, otrzymują najniższą kwotę z tabeli dopłat z funduszu.
8. Pożyczkę remontową lub budowlaną – pożyczki przydzielane są według kolejności składania podań, w przypadkach losowych kolejność
nie obowiązuje. Termin spłaty pożyczek wynosi
24 miesiące. Oprocentowanie 1 i 2 % w stosunku
rocznym w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
Szczegółowe zasady korzystania z Funduszu
zawarte są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Regulamin
jest dostępny w każdej jednostce organizacyjnej oraz w Dziale Służb Pracowniczych pokój nr
124.
9. W ramach pomocy materialnej i rzeczowej
Sporządziła: Anna Bednarz
Sucha Beskidzka, dnia 5 maja 2011 r.
OGŁOSZENIE O WYCIECZKACH
organizowanych przez dział służb pracowniczych
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej informuje, że Dział Służb Pracowniczych organizuje w br. następujące wycieczki:
Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) 5 – dniowa
w terminie 18 – 22 lipca br. (wyjazd 18 lipca o
godz. 23 )
Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) 5 – dniowa
w terminie 16 – 20 sierpnia br. ( wyjazd 16 sierpnia
o godz. 23 )
Bieszczady 3–dniowa w terminie 25 -27 sierpień br.(wyjazd rano o godzinie 7-mej).
Bieszczady 3–dniowa w terminie 16–18 września br. (wyjazd rano o godzinie 7-mej).
Dopłata z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki na wniosek pracownika,
uzależniona od dochodu netto na osobę w rodzinie za poprzedni rok podatkowy ( według tabeli
dopłat z funduszu ). Wniosek o dopłatę należy
złożyć w Dziale Służb Pracowniczych przed
planowanym zapisem na wycieczkę, nie później jednak niż w dniu zapisu. Pracownicy, któ-
5
rych dochód netto na osobę w rodzinie za 2010 r.
jest wyższy niż 1.200 zł nie są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty o dochodach, wówczas otrzymują kwotę najniższą z tabeli dopłat z
funduszu. Obowiązek składania wniosku o dopłatę dotyczy również pracowników zapisujących się
na listę rezerwową.
Zapisy na I termin Trójmiasto od 6 – 7 czerwca br.
Wpłata za wycieczkę w kasie ZOZ od 13 - 15
czerwca br.
Zapisy na II termin Trójmiasto od 13 - 14 czerwca
br. Wpłata za wycieczkę w kasie ZOZ od 11 -13
lipca br.
Zapisy na I termin Bieszczady od 20 - 21 czerwca
br. Wpłata za wycieczkę w kasie ZOZ od 14 - 15
lipca br.
Zapisy na II termin Bieszczady od 27 - 28 czerwca
br. Wpłata za wycieczkę w kasie ZOZ od 11 -12
sierpnia br.
W uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami
Związków Zawodowych w dniu 22 marca br., dopłata do wycieczek z ZFŚS w pierwszej kolejności
nr 5 maj 2011
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
dla pracowników i członków rodzin tych, którzy
w poprzednich latach nie korzystali do wycieczek
zagranicznych. Ograniczenie do 2 osób z rodziny tj. ( pracownik i członek rodziny ), a w razie
wolnych miejsc dopłata dla pozostałych uprawnionych. Pracownicy, którzy w ubiegłych latach
korzystali z dopłat z ZFŚS do wycieczek zagranicznych wpisują się na listę rezerwową. Zapisy
osobiście w Dziale Służb Pracowniczych pokój nr
124. Pracownik zgłasza uczestnictwo w wycieczce
w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem. W oświadczeniu należy wpisać pesel osoby
zgłoszonej na wycieczkę. Obowiązek składania
oświadczeń dotyczy również pracowników zapisujących się na listę rezerwową. Osoby, które zapiszą się na wycieczkę, a później z niej zrezygnują
ponoszą pełny koszt wycieczki, wyjątek stanowią
Wysokość
dochodu
netto:
% dopłaty z
funduszu dla
pracownika
1
do 800 zł
80 %
2
od 801 do
1.200 zł
75 %
3
powyżej
1.200 zł
70 %
zdarzenia losowe. Miejsca w autokarze na wszystkie wycieczki są przydzielane według kolejności
zapisu na wycieczkę. Ponadto informujemy, że
nie można samowolnie dokonywać żadnych zamian osób na wycieczce, gdyż tylko osoby z listy
sporządzonej przez Dział Służb Pracowniczych są
ubezpieczone. W razie stwierdzenia takiego faktu, osoby te nie będą mogły uczestniczyć w wycieczce, a pracownik pokryje jej pełny koszt.
Tabela dopłat – wycieczka do Trójmiasta
Koszt wycieczki ( w tym 3 noclegi, 3 śniadania,
4 obiadokolacje ) wynosi I termin 537 zł, II termin 517 zł od osoby. Cena wycieczki obejmuje
koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
do kwoty 48 zł na osobę. Istnieje możliwość dodatkowych atrakcji w kwocie 44 zł od osoby ( podane w programie wycieczki).
Kwota dopłaty Dopłata przez
z funduszu dla
pracownika
pracownika
I 429 zł
108 zł
II 413 zł
104 zł
I 402 zł
135 zł
II 387 zł
130 zł
I 375 zł
162 zł
II 361 zł
156 zł
Tabela dopłat – wycieczka w Bieszczady
Koszt wycieczki ( w tym 2 noclegi, 2 śniadania,
2 obiadokolacje ) wynosi I termin 326 zł, II termin 320 zł od osoby. Cena wycieczki obejmuje
% dopłaty z
funduszu
pozostali
uprawnieni:
Kwota dopłaty
z funduszu
pozostali
uprawnieni:
Dopłata przez
pozostałych
uprawnionych
(członek rodziny)
60 %
322 zł
215 zł
310 zł
207 zł
55 %
295 zł
242 zł
284 zł
233 zł
50 %
268 zł
269 zł
258 zł
259 zł
koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
do kwoty 60 zł. Istnieje możliwość dodatkowych
atrakcji w kwocie 31 zł od osoby ( podane w programie wycieczki).
Lp
Wysokość
dochodu
netto:
% dopłaty z
funduszu dla
pracownika
Kwota dopłaty
z funduszu dla
pracownika
Dopłata przez
pracownika
% dopłaty z
funduszu
pozostali
uprawnieni:
Kwota dopłaty
z funduszu
pozostali
uprawnieni:
Dopłata przez
pozostałych
uprawnionych
(członek rodziny)
1
do 800 zł
80 %
I 260 zł
66 zł
60 %
195 zł
131 zł
192 zł
128 zł
2
od 801 do
1.200 zł
75 %
55 %
179 zł
147 zł
176 zł
144 zł
3
powyżej
1.200 zł
70 %
50 %
163 zł
163 zł
160 zł
160 zł
II 256 zł
64 zł
I 244 zł
82 zł
II 240 zł
80 zł
I 228 zł
98 zł
II 224 zł
96 zł
Uwaga: Dopłata z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczek jest opodatkowana
podatkiem dochodowym od osób fizycznych i
stanowi koszt pracownika. Kwota ta będzie doliczona do płacy w tym miesiącu, w którym została
przyznana i od łącznej wartości zostanie pobrana
zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Szczegółowych informacji na temat wycieczek
udziela Dział Służb Pracowniczych Administracja pokój nr 124.
Sucha Beskidzka, dnia 10 maja 2011 r.
Sporządziła: Anna Bednarz
6
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS
TABELA DOPŁAT do wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2011 r
Do wyliczenia dopłaty przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu 2011 r. w kwocie 1386 zł.
Lp.
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie w zł
% dopłaty z Funduszu
Kwota dopłaty:
1
do 750
46,90%
650,00 zł
2
od 751 - do 800
39,68%
550,00 zł
3
od 801 – do 850
32,47%
450,00 zł
4
od 851 – do 900
25,25%
5
powyżej 900 zł
350,00 zł
bez dopłaty
Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS
TABELA DOPŁAT do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w 2011 r
Do wyliczenia dopłaty przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu 2011 r. w kwocie 1386 zł.
Lp.
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie w zł
% dopłaty z Funduszu
Kwota dopłaty brutto:
1
do 800
38,96%
540,00 zł
2
od 801 – do 900
36,08%
500,00 zł
3
do 901 – do 1000
33,19%
460,00 zł
4
od 1001 -do 1100
30,30%
420,00 zł
5
powyżej 1100 zł
27,42%
380,00 zł
Załącznik nr 3
do Regulaminu ZFŚS TABELA DOPŁAT do karnetu na krytą pływalnię w 2011 r
Do wyliczenia dopłaty przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu 2011 r. w kwocie 1386 zł.
Lp.
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie w zł
% dopłaty z Funduszu
Kwota dopłaty:
1
do 700
4,33%
60,00 zł
2
od 701 – do 1000
3,97%
55,00 zł
3
powyżej 1000
3,61%
50,00 zł
Załącznik nr 4
do Regulaminu ZFŚS TABELA DOPŁAT do książek i artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży w 2011 r
(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, studenci do ukończenia 25 lat bez dochodów ).
Do wyliczenia dopłaty przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu 2011 r. w kwocie 1386 zł.
Lp.
% dopłaty z Funduszu
Kwota dopłaty brutto do:
1
do 850
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie w zł
14,43%
200,00 zł
2
od 851 -do 900
11,54%
160,00 zł
3
od 901 – do 950
8,66%
120,00 zł
4
od 951 – do 1000
5,77%
5
powyżej 1000
80,00 zł
bez dopłaty
Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS
TABELA WYPŁAT dla przyznanego bonu towarowego dla pracownika w 2011 r.
Do wyliczenia dopłaty przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu 2011 r. w kwocie 1386 zł.
Lp.
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie zł
% dopłaty z Funduszu
Do kwoty:
1
do 800
21,65%
300,00 zł
2
od 801 – do 1.500
18,04%
250,00 zł
3
powyżej 1.500
14,43%
200,00 zł
Emeryci i renciści w jednakowej wysokości bon towarowy wartości 100 zł.
Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS
TABELA DOPŁAT do wycieczek organizowanych przez zakład pracy w 2011 r.
Do wyliczenie dopłaty z Funduszu ma zastosowanie § 19 ust. 2 lit b i c Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Lp.
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie zł
% dopłaty z Funduszu dla
pracownika:
% dopłaty z Funduszu dla
pozostałych uprawnionych:
1
do 800
do 80 %
do 60 %
2
od 801 – do 1.200
do 75 %
do 55 %
3
powyżej 1.200
do 70 %
do 50 %
Sucha Beskidzka, dnia 5 maja 2011 r.
Sporządziła: Anna Bednarz
7
nr 5 maj 2011
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Postępowania przetargowe
Działu Zamówień Publicznych
W miesiącu kwietniu 2011 roku ogłoszono postępowania przetargowe dotyczące między innymi:
Dostawę druków,
Zorganizowanie wycieczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Dostawę leków w ramach programów lekowych,
Dostawę sprzętu i wyposażenia Stacji Dializ wraz
z modernizacją.
Wszelkie informacje o wszczętych postępowaniach
oraz wynikach już zakończonych procedur przetargowych można znaleźć na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl w zakładce Ogłoszenia, Dział Zamówień Publicznych.
(MWP)
Postępowania konkursowe Działu Zamówień
i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych
W miesiącu kwietniu 2011 roku ogłoszono postępowania konkursowe dotyczące między innymi:
Konkurs ofert na konsultacje dermatologiczne
udzielane na rzecz pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych,
Konkurs ofert na konsultacje gastroenterologiczne udzielane na rzecz pacjentów leczonych w
oddziałach szpitalnych,
Konkurs ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Działu Pomocy Doraźnej, a także udzielanie
świadczeń lekarskich w Dziale Pomocy Doraźnej.
Wszelkie informacje o wszczętych postępowaniach
oraz wynikach już zakończonych procedur można
znaleźć na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl w zakładce Ogłoszenia, Dział Zamówień
i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych.
(MWP)
Projekty realizowane na terenie Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
W ramach realizacji projektu: „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Suchej Beskidzkiej” w miesiącu maju 2011 roku
realizowana będzie umowa na dostawę sprzętu do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zakupionego
w ramach przeprowadzonego przetargu.
W miesiącu kwietniu 2011 umieszczono tablicę
informacyjną o dofinansowaniu projektu z funduszy unijnych. Tablica znajduje się przy wejściu do budynku szpitala (od strony ogrodu).
- widok na załączonym zdjęciu
8
B i u l e t y n
Zadania realizowane w związku z projektem „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji wraz z zakupem aparatury medycznej”.
Informujemy, iż nadal trwają końcowe prace mo-
i n f o r m a c y j n y
dernizacyjne w Centralnej Sterylizacji jak również montowany jest sprzęt zakupiony w ramach
przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 maj
2011 r.
Realizacja projektu pn. „Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej
z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług” .Trwają prace przygotowawcze nad uszczegółowieniem opisu
przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą
do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane
do końca pierwszego półrocza 2011 r.
Umieszczona została tablica informacyjno dofinansowaniu projetu z funduszy unijnych. Tablica
znajduje się przy głównym wejściu do budynku
szpitala - widok na załączonym zdjęciu
(MWP)
Dział Prawny ZOZ Sucha Beskidzka
Ocena zgodności z wymaganiami
prawnymi i innymi (marzec 2011 r.)
Dane
identyfikujące
wymaganie
(Dz.U.11.43.226)
Sejm, ustawa z dnia
29 grudnia 1992 r.
(Dz.U.11.44.227)
Rada Ministrów,
rozporządzenie z dnia
15 lutego 2011 r.
( Dz.U.11.44. 229)
Minister Finansów,
rozporządzenie z dnia
16 lutego 2011 r.
Zakres wymagania
Radiofonia i telewizja.
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
16.03.2011 r.
1.12
2.1
3.7
Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów 09.03.2011 r.
związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku
od towarów i usług.
poz. 230
4.2
(Dz.U.11.44.230)
Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Minister Finansów,
rozporządzenie z dnia
28 lutego 2011 r.
9
Kod
Data wejścia kompetentnej
w życie
osoby
wymagania otrzymującej
wymaganie
01.03.2011 r.
4.4
2.2
01.03.2011 r.
4.2
nr 5 maj 2011
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
(Dz.U.11.46.239)
Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji,
rozporządzenie z dnia
18 lutego 2011 r.
(Dz.U.11.48.253)
Minister Zdrowia,
rozporządzenie z dnia
18 lutego 2011 r.
i n f o r m a c y j n y
Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
03.03.2011 r.
Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 15.03.2011 r.
dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej
chorób nienowotworowych.
( Dz.U.11.49.254)
Podstawy programowe kształcenia w zawodach: 22.03.2011 r.
Minister Edukacji
asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz
Narodowej,
małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun
rozporządzenie z dnia medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
21 stycznia 2011 r.
sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług
gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i
technik weterynarii.
(Dz.U.11.50.262)
Zm.:
rozporządzenie
w
sprawie
organizacji 16.03.2011 r.
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego
Minister Spraw
Wewnętrznych
i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.
i Administracji,
rozporządzenie z dnia
18 lutego 2011 r.
(Dz.U.11.52.270)
Zm.:
rozporządzenie
w
sprawie
świadczeń 01.04.2011 r.
Minister Zdrowia,
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
rozporządzenie z dnia
18 lutego 2011 r.
(Dz.U.11.52.267)
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych 25.03.2011 r.
Minister Finansów,
rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku
rozporządzenie z dnia dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego
28 lutego 2011 r.
od osób fizycznych.
( Dz.U.11.57.297)
Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych
16.03.2011 r.
Minister Zdrowia,
informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki
rozporządzenie z dnia podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
10 marca 2011 r.
ze środków publicznych.
(Dz.U.11.58.298)
Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia do
01.04.2011 r.
Minister Finansów,
wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.
rozporządzenie z dnia poz. 299
1 marca 2011 r.
(Dz.U.11.58.299)
Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o
01.04.2011 r.
Minister Finansów,
wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
rozporządzenie z dnia oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.
1 marca 2011 r.
(Dz.U.11.61.314)
Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i
06.04.2011 r.
Minister Zdrowia,
uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu
rozporządzenie z dnia produktu leczniczego.
2 marca 2011 r.
(Dz.U.11.63.331)
Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ocena 24.03.2011 r.
Minister Zdrowia,
kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów
rozporządzenie z dnia medycznych do implantacji.
10 marca 2011 r.
3.4
2.2
1.2
3.8
4.3
6.080
1.2
2.3
5.021
1.11
1.2
1.11
1.2
9.062
4.2
2.1
8.0
4.2
4.2
8.0
8.0
2.2
4.6
Na życzenie osoby zainteresowanej, Dział Prawny udostępni teksty aktów prawnych w wersji elektronicznej na wskazany
adres poczty e-mail.
(RM)
10
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Savoir vivre – czyli dobre maniery, zasady
etykiety w pracy
Bon ton w pracy i w biznesie nie jest niczym skomplikowanym. Stanowi mieszankę dobrego wychowania z biznesową asertywnością. Znając zasady
savoir-vivre’u w pracy, z pewnością unikniemy niejasnych, czasami nieprzyjemnych sytuacji.
Etykieta zachowań w sytuacjach publicznych stanowi zbiór zasad, które w rzeczywistości
ułatwiają funkcjonowanie w grupie, jednocześnie
wpływając na pozytywną atmosferę. Savoir-vivre
w pracy i jego przestrzeganie stanowi podstawę
pozytywnego kształtowania się relacji między pracownikami, a także na gruncie pracodawca-pracownik.
Pierwszy dzień w pracy
Jak powinien zachowywać się nowy pracownik,
by w swoim pierwszym dniu pracy przestrzegać
zasad, dzięki którym zyska sympatię przyszłych
współpracowników? Idąc po raz pierwszy do nowego miejsca pracy, gdzie zazwyczaj nie znamy
nikogo lub prawie nikogo, zazwyczaj ogromnie się
stresujemy. Nasza sytuacja jest szczególnie trudna, gdy nie ma nikogo, kto mógłby nas wprowadzić do grona pracowników firmy, przedstawić
nas i pomóc nam w przebrnięciu przez cały ten
pierwszodniowy galimatias. Jeśli nie znamy nikogo, kto mógłby nas przedstawić, wówczas powinniśmy sami zadbać o to, by poznać całą załogę.
Warto także zagadnąć o imię i funkcję naszego
rozmówcy, pytając po prezentacji: A pani?/ Pan?
Z pewnością wywołamy dobre wrażenie, jeśli w
czasie tej rozmowy na naszej twarzy będzie gościł
uśmiech. Jeśli nawiążemy kontakt z zagadniętą w
ten sposób osobą, wówczas możemy poprosić ją
o udzielenie informacji na temat pozostałych pracowników firmy.
Savoir-vivre na co dzień
Wchodząc do pokoju, w którym ktoś już się znajduje witamy się jako pierwsi, możemy także przejąć inicjatywę, gdy mijamy innych pracowników na
korytarzu, w bufecie, etc. Jeśli zaś chodzi o uścisk
dłoni, to jako pierwsza podaje ją ważniejsza osoba,
bez względu na płeć. W przypadku osób równych
rangą, jako pierwsza rękę wyciąga kobieta. Wykonując ten gest, należy patrzeć pozdrawianej osobie
w oczy, zaś dłoń należy uścisnąć zdecydowanie,
ale nie zbyt mocno. Podawana dłoń powinna być
11
bezwzględnie świeża i czysta. Niewybaczalne jest
np. podawanie przedramienia, czy nadgarstka w
przypadku brudnej dłoni. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, wówczas słownie przepraszamy, informując,
że mamy brudną rękę i nie wyciągamy tej ręki w
kierunku pozdrawianej lub pozdrawiającej osoby.
Proponować przejście na „ty” może jedynie osoba
ważniejsza rangą pracownikowi niższemu rangą.
W przypadku równorzędnych osób, kobieta mężczyźnie oraz starszy młodszemu. Nie wolno pod
żadnym pozorem samowolnie przechodzić na Ty,
najpierw należy zaproponować taką możliwość.
Oczywiście istnieją zawody, w których zgodnie z
wewnętrzną etykietą wszyscy mówią, dzieje się tak
w przypadku policjantów, strażaków, czy żołnierzy.
Wchodząc do stołówki warto pozdrowić wszystkich słowem: „Smacznego”. Dosiadając się do
kogoś należy zawsze zapytać, czy możemy to
uczynić. Robimy to wówczas, gdy nie ma wolnych miejsc lub, gdy chcemy porozmawiać na
ważny temat, najlepiej niezwiązany z pracą.
Wchodząc do gabinetów i jednoosobowych pokoi należy zawsze pukać. Nie musimy tego robić jedynie w przypadku wieloosobowych sal. Elektroniczna korespondencja służbowa powinna być odbierana jak najczęściej. Z firmowego
konta nie powinniśmy prowadzić prywatnej korespondencji. Nie jest wskazane pisanie prywatnych listów w czasie pracy, jest ono jednoznacznie
uważane za zaniedbywanie służbowych obowiązków. Jeśli jednak mamy przerwę, w czasie której
chcielibyśmy sprawdzić prywatną pocztę wówczas robimy to z prywatnego komputera, jeśli
zaś nie mamy takiej możliwości, to korzystamy z
komputera firmowego lecz z prywatnego konta.
Kiedy do pokoju wchodzi szef lub ważny klient
wówczas należy wstać i przywitać się. Oczywiście
nie robimy tego w przypadku, gdy w tym czasie
rozmawiamy z innym klientem. Odrywając się
gwałtownie od rozmowy okazalibyśmy naszemu
rozmówcy brak szacunku. Wyjątkiem są miejsca
pracy, w których każdorazowo przyjmuje się dużą
ilość interesantów
Oprac. na podstawie: Styl życia, etykieta w biznesie.
(MWP)
nr 5 maj 2011
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Ochrona Środowiska - warto wiedzieć
MARCHEWKA EKOLOGICZNA – MARKETING PROEKOLOGICZNY
Ciężko jest żyć ekologicznie, szczególnie, gdy
brak wyobraźni. Nie chodzi tu o katastroficzne wizje pogrążonej w startach śmieci planety. Zanim wyrzucimy coś do kosza, upewnijmy się czy na pewno już nam się to nie przyda. Butelki plastikowe o pojemności większej lub
równej 5 l doskonale zastępują słoiki na domowe przetwory takie jak kiszone ogórki. Można je w nich dużo bezpieczniej niż w szklanych słojach przechowywać przez całą zimę.
Plastikowe opakowania po sałatkach przydadzą się, jako pojemniki na żywność. Rozwiązują
problem, kiedy chcemy podzielić się specjałami kulinarnymi z rodziną czy znajomymi. Plastikowe kubki sprawdzają się, jako pojemniki do
przechowywania małych mrożonek np. kopru
czy szczawiu. Nie wspominając już o wykorzystaniu ich, jako doniczki w domowym zielniku. Wszystkie wyżej wymienionych funkcji zastępują
profesjonalne opakowania, ale czy na pewno ich
potrzebujemy? Troska o portfel wpływa na popularyzację zachowań proekologicznych znacznie
skuteczniej niż nie jedna szumnie zorganizowana
kampania. Na podstawie: www.ekologiapolska.pl
(MWP)
Podziękowania
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
Dyrekcji Szpitala,
Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wszystkim lekarzom, szczególnie Pani
dr Romanie Wojtowicz, Oddziałowej Pani Marii Koczur, wszystkim pielęgniarkom, pracownikom firmy „IMPEL” za dziewięciotygodniową walkę z chorobą i opiekę medyczną nad Józefem
Gąsiorkiem – Wójtem Gminy Zembrzyce.
Za wspieranie rodziny w tych trudnych chwilach.
Z wyrazami wdzięczności
Irena Gąsiorek
PODZIĘKOWANIE
Pragnę wyrazić moje serdeczne podziękowanie Panu lek. med. Jarosławowi Faberowi
za fachowe i pomyślne wykonanie zabiegu operacyjnego na Oddziale Ortopedycznym
i Paniom pielęgniarkom tego oddziału, za miłą i ciepłą opiekę.
Wyrażam również podziękowania Panu lek. med. Henrykowi Wardasowi oraz Pani Pielęgniarce Stanisławie Surlas za pełni serca płynące zaangażowanie w leczeniu mojej choroby
w Poradni Ortopedycznej.
Wdzięczny pacjent
Janusz Sobczyk
Kondolencje
Koleżance Edycie Ciopała składamy wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci męża – Michała Ciopały.
personel Oddziału Chirurgicznego
W miesiącu kwietniu 2011 pożegnaliśmy na zawsze Jadwigę Szarko – pierwsza pielęgniarkę
oddziałową Bloku Operacyjnego.
„Tu Ciebie nie ma – lecz przecież JESTEŚ…”
personel Bloku Operacyjnego
12
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Poradnia Dietetyczna – dietetyk
zaprasza:
Cukier - słodki morderca kcal w 100 g;406
To, że jest niezdrowy, wiedzą nawet dzieci. Psuje
zęby, odkłada się w biodrach napędza apetyt .Tylko
co z tego kiedy większość z nas nie może bez niego
żyć?
Cukier to produkt przemysłowy. Otrzymuje się go
z buraków cukrowych albo trzciny cukrowej. Melasa gruboziarnista, lepka substancja, która powstaje jako produkt uboczny . To może brązowy
jest zdrowszy? Nic z tego barwa pochodzi z dodawanej do cukru niewielkiej ilości melasy, która nadaje mu tylko smak oraz kolor i nie ma wpływu na
jego wartości odżywcze. Cukier to ulubiony przez
producentów żywności ulepszacz smaku. Ukryty
jest w różnych wyrobach płatkach śniadaniowych,
dżemach, sokach, jogurtach. Puszka napoju gazowanego zawiera go od pięciu do ośmiu łyżeczek!
Najlepiej unikać słodyczy bo cukier uzależnia.
Nagła z niego rezygnacja wywołuje symptomy odwykowe, zmęczenie, rozdrażnienie, znużenie. Nie
ma znaczenia czy kupujemy cukier biały, brązowy,
trzcinowy, kandyzowany, w kostkach czy w pudrze.
Choć różnią się smakiem każdy z nich jest nam tak
samo zbędny. Sacharyna, aspartam sorbitol – skoro
cukier jest niezdrowy, to może lepiej używać słodzików i wybierać produkty z ich dodatkiem ? Są od
niego 200-400 razy słodsze dzięki czemu można je
stosować w bardzo małej ilości. Prawie nie zawierają
kcal, nie psuja zębów. A czy mają wady ? Owszem
Aspartam nie może być spożywany przez osoby
cierpiące na rzadką chorobę dziedziczną – fenyloketonurię, ponieważ zawiera składnik, który jest
dla nich toksyczny. Dlatego na wszystkich produktach z tym środkiem muszą znajdować się ostrzegawcze napisy. Ostatnio pojawiły się doniesienia o
jego rakotwórczości. Włoscy naukowcy z Instytutu
Ramazzini, którzy na prośbę Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Żywności badali działanie tego słodzika. Na razie aspartam nie został wycofany z rynku, ale poddała go analizom Europejska Agencja
Bezpieczeństwa Żywności.
Zdrowszy wybór:
*Miód - jest zdrowszy,
nieco mniej kaloryczny /315kcal w 100g/ i bogaty
w witaminy oraz mikroelementy. Stanowi jednak
źródło szybko wchłaniających się cukrów prostych
i należy do produktów o wysokim indeksie glikemicznym. Trzeba pamiętać, by herbata nim posłodzona nie była zbyt gorąca bo jego cenne składniki
giną w temperaturze powyżej 40oC. Miód należy
do najczęstszych alergenów pokarmowych. Z badań naukowych wynika że po miód sięgamy bardzo
chętnie, chociaż robimy to nieregularnie. Połowa
z nas przezornie częściej spożywa go w okresie jesienno-zimowym. Wiąże się to głównie ze spadkiem odporności i osłabieniem, co podkreśla 54
% konsumentów. Nie dziwi zatem przeświadczenie
zdecydowanej większości Polaków o jego wzmacniającym działaniu na organizm. Aż 50 % rodaków
uważa, że nie tuczy i można go śmiało spożywać
podczas diety odchudzającej.
*Stewia- roślina pochodzi z Brazylii i Paragwaju.
Bardzo słodka ale w porównaniu z cukrem –bezkaloryczna. Na razie nie dopuszczono jej do sprzedaży w Europie, ale sądząc po karierze jaką robi w
Ameryce, przypuszcza się, że wkrótce będzie u nas
dostępna .Można ja kupić przez Internet, ale trzeba
uważać, aby nie trafić na podrabiane produkty.
*Syrop klonowy – kupując go upewnij się czy jest
prawdziwy, a nie z dodatkiem syropu kukurydzianego! zawiera mniej kcal niż cukier /334w 100g / i ma
takie składniki jak: magnez, żelazo, tiamina, wapń.
Ma dużo manganu /dwie łyżeczki pokrywają 20%
dziennego zapotrzebowania/ oraz cynku.
Opracowała : Dietetyczka dypl. H. Wągiel
Źródła: ,,Poradnik konsumenta”
Na co zwracać uwagę robiąc zakupy Dr hab. n . med. M. Kozłowska –
Wojciechowska Kierownik Zakładu Upowszechniania wiedzy o żywności
i Żywieniu w Warszawie.
Ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym ZOZ
CENY ZA UMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ W BIULETYNIE INFORMACYJNYM ZOZ
format A4 150,00 zł jeden nakład
format A5 75,00 zł jeden nakład
format A6 50,00 zł jeden nakład
Zlecenia przyjmuje Redakcja.
Treści ogłoszeń wg własnego opracowania przyjmowana jest na płytach CD lub e-mailowo
Adres: [email protected], tel. 33 872 32 13, Dział Marketingu - Szpital Sucha
Beskidzka, Blok „C”, pok. Nr 313
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
13
nr 5 maj 2011
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
PROFILAKTYKA I DIAGNOZA CHORÓB TARCZYCY
MIESZKAŃCÓW SUCHEJ BESKIDZKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
Zapraszamy do zbadania się pod kątem chorób tarczycy!
1 maja – 30 czerwca 2011 r.
Ma wielkość i kształt zaledwie dużego motyla, ciężar nieprzekraczający 30
gramów, a odgrywa w organizmie ogromną rolę. To tarczyca—gruczoł
wydzielający do krwi hormony, których znaczenie można porównać do mocy
silników.
Dzięki
nim
zyskujesz
napęd
do
życia,
a
organizm
może
się
prawidłowo
rozwijać.
Chorób tarczycy nie wolno, więc lekceważyć.
Udział w badaniach w projekcie obejmuje:
Badanie analizy hormonów TSH oraz FT4 – zgłoszenia w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
ZOZ Sucha Beskidzka, od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 10.00, ważne od 1 do 26 maja
2011. [ zgłoszenia z kuponem projektowym otrzymanym w szkole]
Badanie USG – zapisy w szkole przy odbiorze kuponów, badanie odbywać się będzie w piątki i soboty
w dniach: 27-28 maj, oraz 3-4, 10-11, 17-18 czerwiec 2011. Godziny zostaną podane.
Organizator: Fundacja Dla Ciebie Dla Mnie Dla Nas
KRS 0000 338397
tel.: 530 424 497
Ul. Spółdzielców 1, lok. 25
34-200 Sucha Beskidzka
Projekt dofinansowany Patronat honorowy:
Zespół Opieki Zdrowotnej
jest ze środków
Urzędu Gminy
w Suchej Beskidzkiej
Sucha Beskidzka
w w w d l a c i e b i e d l a m n i e d l a n a s pl
Współpraca:
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Pułkownika Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka
Można przez długi czas nie odczuwać tego, że z tarczycą jest coś nie tak.
O tym, że jest chora często dowiadujemy się dopiero w zaawansowanym stadium,
ponieważ nie czujemy bólu. Jednakże nie oznacza to faktu, że nic się w związku
z tym nie dzieje w naszym organizmie. Budowę i wielkość tarczycy precyzyjnie
określa badanie USG (ultrasonografia), a czynność hormonalną poziom
hormonów TSH, FT4 i FT3 oraz ich pochodnych we krwi.
Kto może zapisać się na bezpłatne badania?
Badania skierowane są do uczniów Gimnazjum nr 1 w wieku 13-16 lat, ich rodziców
oraz mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Sucha Beskidzka.
Jak przygotować się do badania?
Pacjenci, którzy zapiszą się na bezpłatne badania TSH i FT4 powinni zgłosić się na czczo na pobranie
krwi do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ZOZ Sucha Beskidzka 2 piętro budynku wraz z kuponem
potwierdzającym udział w projekcie.
Uczniowie oraz rodzice: kupon można otrzymać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, ul. Płk Semika 3.
Pozostałe osoby: po kupon można zgłaszać się w Fundacji Dla Ciebie Dla Mnie Dla Nas,
ul. Spółdzielców 1 nr lokalu 25, tel. 530 424 497
Więcej na stronie:
www.dlaciebiedlamniedlanas.pl
14
B i u l e t y n
15
i n f o r m a c y j n y
nr 5 maj 2011
nr 5 maj 2011
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Nasza Redakcja: Dział Marketingu
mgr Monika Wróblewska-Polak
B I U L E T Y N
I N F O R M A C Y J N Y
Adres: ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
Blok C, III piętro, Dział Marketingu, tel. 33/ 872-32-13
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Szanowni Państwo, Święto baców

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Szanowni Państwo, Święto baców ewidencji oraz nadania uprawnień szkoły publicznej. Placówki oświatowe oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej otrzymują dotację na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychow...

Bardziej szczegółowo