Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego

Transkrypt

Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego
Załącznik nr 13
Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego,
prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej założonej w ramach
Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 w projekcie pn. „OD POMYSŁU DO BIZNESU
– program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia”
WŁAŚCICIEL RACHUNKU- UCZESTNIK PROJEKTU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
BANK
Nazwa banku
Numer rachunku
bankowego
Czytelny podpis, data

Podobne dokumenty