Toruń, dn

Transkrypt

Toruń, dn
Toruń, dn. 16.02.2016r.
Toruńskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
87-100 Toruń
ul. Czarlińskiego 16
fax (056) 652 82 88
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu pn. „Opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla terenu położonego w Toruniu
przy ul. Watzenrodego i Hubego (działki nr 198/2, 232/2, 237)”.
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Toruniu, na podstawie art. 38 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznie 2004 r. ( Dz. U. 2015r., poz. 2164) udziela
odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące prowadzonego postepowania. Poniżej przedstawiamy
treść złożonych zapytań i odpowiedzi.
Pytania z dnia 15.02.2016r.:
1. proszę rozważyć udostępnienie projektantom mapy do celów informacyjnych projektowanego
terenu,
taka mapa pokazuje:
- zakres prac,
- uzbrojenie podziemne,
- sąsiednie budynki,
- rzędne terenu,
- istniejącą zieleń ....
i jest niezbędna do opracowania konkursowej koncepcji,
koszt to ok. 20-30 zł,
dużo sprawniej by było gdybyście Państwo jako zamawiający udostępnili ją wszystkim
startującym, niż każdy zdobywałby ją na własną rękę,
ponadto jedna mapa jako podkład dla wszystkich daje równe szanse i eliminuje niepotrzebne
niejasności przy ocenie prac
2. W związku z przystąpieniem do opracowania pracy konkursowej, prosimy o informację w jakiej
formie będzie udostępniony podkład mapowy dla obszaru objętego tematem konkursu.
Organizator konkursu w dniu 16.02.2016r. umieścił na stornie internetowej mapę zasadniczą w
wersji elektronicznej [dwg].

Podobne dokumenty