tematycznym i autorów w formacie *

Transkrypt

tematycznym i autorów w formacie *
Wiesław Fałtynowicz
Bibliografia
obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”
i Wigierskiego Parku Narodowego
do 2011 r.
Wrocław 2013
1
Wiesław Fałtynowicz
Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
[email protected]
Bibliografia obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” i
Wigierskiego Parku Narodowego
do 2011 r.
Spis treści
1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2. Wykaz czasopism i wydawnictw oraz skrótów ich nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3. Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mapy. Plany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Geologia. Gleby. Geomorfologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Meteorologia. Klimatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Hydrologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Botanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zoologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Mikologia. Mikrobiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Ochrona przyrody i środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Leśnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Hodowla. Łowiectwo. Rybactwo. Wędkarstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Turystyka. Krajoznawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
III. LUDNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
IV. HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
V. ETNOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
VII. BUDOWNICTWO. ARCHITEKTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
VIII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
IX. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
X. JĘZYKOZNAWSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
XI. LITERATURA PIĘKNA i SZTUKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
XII. INNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
4. ANEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
5. INDEKS TEMATYCZNY . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
6. INDEKS AUTORÓW . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
2
1. Wstęp
„Bibliografia obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” jest pierwszym tak obszernym
zestawieniem danych bibliograficznych dotyczących Wigierskiego Parku Narodowego. W
bibligrafii zamieszczono prace dotyczące wszystkich aspektów, co sprawiło, że praca zawiera
aż 3544 pozycji. Podzielono je na działy, które wymienione są w spisie treści. W większości
przypadków zaklasyfikowanie pozycji do określonego działu nie budziło wątpliwości.
Niektóre teksty poruszały jednak wiele zagadnień i w takich przypadkach klasyfikowano je
do tego działu, którego tematyka była najpełniej odzwierciedlona w danej pracy. Jeśli było to
niemożliwe, to pozycję umieszczano w dziale „Inne”. W „Bibliografii...” nie uwzględniono
tych tekstów, w których Wigierski Park Narodowy i obszar Natura 2000 „Ostoja Wigierska”
były potraktowane wyłącznie hasłowo; podobnie postąpiono ze stronami internetowymi.
Opisy bibliograficzne wykonano w systemie harvardzkim. Są one uszeregowane w
układzie alfabetycznym według nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych (gdy
nie ma podanego redaktora). Pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego
jest nazwisko i inicjał imienia autora, a bezpośrednio po nim podano: rok wydania publikacji,
tytuł, miejsce wydania oraz wydawcę i ewentualnie inne elementy opisu. Prace jednego
autora podano według daty wydania, od najstarszych do najnowszych, a w przypadku
powtarzania się roku wydania, tytuły poszczególnych publikacji uszeregowano alfabetycznie
(np. 2003a, 2003b ...). Jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba była autorem i/lub
pierwszym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury
zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas najpierw podano prace napisane
samodzielnie przez tego autora, a następnie prace jego współautorstwa. W pracach
zbiorowych jako pierwszy element opisu podano nazwisko redaktora naukowego ze
stosownym skrótem red. (w publikacjach obcojęzycznych stosowano skrót ed. lub w
przypadku kilku redaktorów: eds.). Jeśli brakowało w źródle nazwy autora lub redaktora
pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu umieszczano tytuł. W opisach dzieł wydanych za
granicą stosowano pisownię stron, numerów i skrótów w języku tekstu (np. „W” w jęz. pol. =
„In” w jęz. ang., „s.” w jęz. pol. = „p.” w jęz. ang.). W nawiasach kwadratowych „[]”
umieszczano wyjaśnienia i przypiski autorskie.
3
W przypadku tekstów dostępnych tylko w wersji elektronicznej w internecie, podano
adres URL.
W pracy zastosowano następujące skróty:
Zapis skrótu w pracy w języku:
polskim
angielskim niemieckim
red.
ed.
Hg.
s.
p.
S.
ss.
pp.
SS.
W:
In:
In:
t.
Vol.
B.
nr
no.
no.
i in.
et al.
u.a.
wyd.
ed.
Aufl.
Rozwinięcie skrótu
redaktor
strony [pierwsza i ostatnia strona dokumentu]
strony [sumaryczna liczba stron w dokumencie]
zawarte w dokumencie głównym
tom
numer [czasopisma]
i inni [autorzy lub redaktorzy]
wydawca lub wydanie [zależnie od kontekstu]
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w zestawieniu “Bibliografii...”, a
szczególnie dr Lechowi Krzysztofiakowi, dr Annie Krzysztofiak i Jarosławowi Borejszo z
Wigierskiego Parku Narodowego. Za cenne uwagi wdzięczny jestem również dyrektorowi
Parku, panu dr Jackowi Łozińskiemu.
4
2. WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW ORAZ SKRÓTÓW
ICH NAZW
Academic Press, Boston
Acarus, Poznań
Acta Agrar. Sylvestria – Acta Agraria et Sylvestria, Kraków
Acta Baltico–Slavica, Warszawa
Acta Bot. Acad. Sc. Hungaricae – Acta Botanicae Academiae Scientarum Hungaricae,
Budapeszt
Acta Bot. Fenn. – Acta Botanica Fennica, Helsinki
Acta Bot. Warmiae et Masuriae – Acta Botanicae Warmiae et Masuriae, Olsztyn
Acta Hydrobiol. – Acta Hydrobiologica, Warszawa
Acta Hydrochim. Hydrobiol. – Acta Hydrochimca et Hydrobiologica, Karlsruhe
Acta Mycol. – Acta Mycologica, Warszawa
Acta Ornithol. – Acta Ornithologica, Warszawa
Acta Sc. Polonorum, Piscaria – Acta Scientarum Polonorum, Piscaria, Szczecin
Acta Soc. Bot. Pol. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Warszawa
Acta Theriol. – Acta Theriologica, Białowieża
Acta Univ. Wratisl. – Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław
Acta Zool. Cracov. – Acta Zoologica Cracoviensia, Kraków
Acta Zool. et Oecol. Univ. Lodz. – Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensia,
Łódź
Acta Zool. Lituanica – Acta Zoologica Lituanica, Wilno
Adv. Limnol. – Advances in Limnology, Stuttgart
Agencja Artystyczna Nr 1, Warszawa
Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”, Suwałki
Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WEA”, Warszawa
Air Pollution, Southampton
Algological Studies, Stuttgart
Almanach Sejneński, Sejny
5
Ann. Biol. Lac. – Annales de Biologié Lacustre, Bruxelles
Ann. Bot. Fenn. – Annales Botanici Fennici, Helsinki
Ann. Musei Zool. Pol. – Annales Musei Zoologici Polonici, Warszawa
Ann. UMCS – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin
Ann. Zool. Fenn. – Annales Zoologici Fennici, Helsinki
Aquatic Botany, Amsterdam
Arch. Environ. Prot. – Archives of Environmental Protection, Zabrze
Arch. Hydrobiol. – Archiv für Hydrobiologie, Stuttgart
Arch. Hydrobiol. i Ryb. – Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa, Suwałki–Warszawa.
Arch. Nauk Biol. Tow. Nauk. Warsz. – Archiwum Nauk Biologicznych Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego, Warszawa
Arch. Ochr. Środ. – Archiwum Ochrony Środowiska, Warszawa
Arch. Pol. Fish. – Archivum of Polish Fisheries, Olsztyn
Arch. Ryb. Pol. – Archiwum Rybactwa Polskiego, Olsztyn
Arch. Skarb. – Archiwum Skarbowe, Warszawa
ATIKART, Białystok
Aura, Warszawa
Bad. Fizjogr. Pol. Zach. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań
Bad. Limnol. – Badania Limnologiczne, Gdańsk
Balkema Publ. – Balkema Publishers, Amsterdam
Ber. Dt. Bot. Ges. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Berlin
Białostocczyzna, Białystok.
Bibl. Warsz. – Biblioteka Warszawska, Warszawa
Biblioteka Przyrodnika, Cieszyn
Biul. Geogr. PTG – Biuletyn Geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Warszawa
Biul. Geol. – Biuletyn Geologiczny, Warszawa
Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP – Biuletyn Informacyjny Rady Programowej
Porozumienia Zielone Płuca Polski, Białystok
Biuletyn KOO – Biuletyn Komitetu Ochrony Orłów, Olsztyn
Biul. Konserw. Woj. Podl. – Biuletyn Konserwatora Województwa Podlaskiego, Białystok
Biul. Monitoringu Przyr. – Biuletyn Monitoringu Przyrody, Warszawa
6
Biul. Państ. Inst. Geol. – Biuletyn Państwowego Insytutu Geologicznego, Warszawa
Biul. PKE – Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego, Kraków
Blackwell Scientific, Oxford
Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Botanical Guidebooks, W. Szafer Institute of Botany, Kraków
BULiGL – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Bull. Acad. Pol.. Sc. Lett., Cl. Sc. Math., Ser. B, Sc. Nat. – Bulletin de l’Academie Polonaise
des Sciences et des Lettres, Classe des Mathématiques et Naturelles, Série B, Sciences
Naturelles, Kraków
Bull. Pol. Acad. Sc., Biol. Sc. – Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological
Sciences, Warszawa
Bull. Pol. Acad. Sc., Ser. Sc. Terre – Bulletin of the Polish Academy of Sciences, serie
Sciences of Terre, Warszawa
Bull. Sea Fish. Inst. – Bulletin of the Sea Fisheries Institute, Gdynia
Cambridge University Press, Cambridge
Carta Blanca, Warszawa
Cedrus, Warszawa
Centrum Badań i Ochrony Ptaków, Białowieża
Centrum Fotografii i Promocji „Classic Studio”, Białystok
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
Chrońmy Przyr. Ojcz. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Kraków
Community Ecology, Londyn
Czas. Przyr. – Czasopismo Przyrodnicze, Łódź
Dalis, Kaunas
Documents phytosociologiques, Michigan
Dom Wydawniczy, Warszawa
Dragon, Bielsko-Biała
Drukarnia Diecezjalna, Sejny
Drukarnia Gazety Polskiej, Warszawa
Dziennik Lud. – Dziennik Ludowy, Warszawa
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej, Białystok
Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego, Suwałki
7
Dziennik Ustaw – Dziennik Ustaw Rrzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Dzika Polska, Warszawa
Dzikie Życie, Bystra Śląska
Ecohydrol. Hydrobiol. – Ecohydrology & Hydrobiology, Łódź
Ecological Questions, Toruń
Ecological Research, Tokio
Ekol. pol. – Ekologia Polska, Dziekanów Leśny
Ekologia i Technika, Bydgoszcz
Ekopress, Białystok
Ekoprofit, Katowice
Eksp. Wiecz. – Ekspres Wieczorny, Warszawa.
Environ. Poll. – Environmental Pollution, Haga
Ethology, Malden
Eur. J. Entomol. – European Journal of Entomology, Česke Budejovice
European Bulletin Nature and National Parks – European Bulletin Nature and National Parks,
Grafenau
ExpressMap Polska, Warszawa
Folia Forestalia Polonica, Sękocin Stary
Folia Geogr. – Folia Geographica, Kraków
Folia Malacologica, Poznań
Folia Quaternaria, Kraków
FOTOKART, Warszawa
Fragm. Faun. – Fragmenta Faunistica, Warszawa
Fragm. Flor. Geobot. – Fragmenta Floristica et Geobotanica, Kraków
Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica – Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica,
Kraków
Fund. ZPP – Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Fundacja Wigry, Suwałki
Gazeta Biał. – Gazeta Białostocka, Białystok.
Gazeta Obserw. PIHM – Gazeta Obserwatora Państwowego Instytutu Hygrologiczno–
Meteorologicznego, Warszawa
8
Gazeta Polska, Warszawa
Gazeta Prawna, Warszawa
Gazeta Współ. – Gazeta Współczesna, Suwałki
Gazeta Wyborcza, Warszawa
GeoCenter, Warszawa
Geochronometria, Gliwice
Geografia w Szkole, Warszawa
Geographical Documentation, Warszawa
Geol. Quart. – Geological Quarterly, Warszawa
Geologia, Kwartalnik AGH – Geologia, Kwartalnik Akademii Górniczo–Hutniczej, Kraków
Geophysical Research Abstracts, Göttingen
Globus Nyomda, Budapest
Głos Lasu, Warszawa.
Głos Pojezierza, Olsztyn
Gosp. Ryb. – Gospodarka Rybna, Warszawa
Gosp. Wod. – Gospodarka Wodna, Warszawa
Gościniec, Warszawa
Grupa IMAGE, Warszawa
GUS – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
Harcerstwo, Warszawa
Hydrobiologia, Bruksela
IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa
IGiPZ PAN – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa
IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
IMT Światowid – Ilustrowany Magazyn Turystyczny Światowid, Warszawa.
Informator Kulturalny Suwalszczyzny, Suwałki
Infrast. Ekol. Ter. Wiej. – Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków
Insectes Sociaux, Basel
Inst. Bad. Lasów Państw. – Instytut Badawczy Lasów Państwowych, Warszawa
Inst. Biol. Środ. UJ – Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Inst. Biol. UW – Instytut Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
9
Inst. Bot. im. W. Szafera PAN – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk,
Kraków
Inst. Bot. UJ – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Inst. Ecol., Pol. Acad. Sc. – Institute of Ecology, Polish Academy of Sciences, Dziekanów
Leśny
Inst. Ekol. PAN – patrz Inst. Ecol. Pol. Acad. Sc.
Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Inst. Geogr. PAN – Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Inst. Kształtowania Środowiska – Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa
Inst. Ochr. Środ. – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
Inst. Ochr. Przyrody PAN – Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Instytut Turystyki. Warszawa
Int. rev. Ges. Hydrobiol. – Internationale Revue gesamten Hydrobiologie, Berlin
Izv. Nikolsk. Rybovod. Zav. – Izdatelstwo Nikolskogo Rybowodnogo Zawoda, St.
Petersburg.
Jaćwież, Suwałki.
J. of Molluscan Studies – Journal of Molluscan Studies, London
Kamena, Chełm
KAW – Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok
Kierunki, Warszawa
Kłosy, Warszawa
Komunikaty Ryb. – Komunikaty Rybackie, Olsztyn
Kontrasty, Białystok.
Kosmos, Warszawa
Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
Krajobrazy, Suwałki
Książnica Podlaska, Białystok
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
Kultura, Warszawa.
Kurier Podlaski, Białystok
Kurier Polski, Katowice
10
Kurier Poranny, Białystok
Kwart. geol. – Kwartalnik Geologiczny, Warszawa
Kwartalnik PWSZ– Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Suwałki
KZPN – Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa
Las Polski, Warszawa
Libra, Białystok
Limnologica, Essen
Limnological Review, Warszawa
Liter. Lud. – Literatura Ludowa, Warszawa
Literatura, Warszawa.
Lithuania, Warszawa
LOP – Liga Ochrony Przyrody, Warszawa
LSW – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
Łomż. Tow. Nauk. im. Wagów – Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża
Łow. Pol. – Łowiec Polski, Warszawa
Łódzkie Tow. Nauk. – Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
Mag. Przem. Ryb. – Magazyn Przemysłu Rybnego, Gdynia
Magazyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej, Kraków
Mat. Bad. IMGW, Ser. Gosp. Wod. i Ochr. Wód – Materiały Badawcze Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ser. Gospodarka Wodna i Ochrona Wód, Warszawa
Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW – Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa
Materiały Starożytne, Warszawa
Matrax, Warszawa
Med. Doświadcz. Społ. – Medycyna Doświadczalna i Społeczna, Warszawa.
Mém. Acad. Sc. Lettr. – Mémoirea de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres,
Kraków.
Mineralia Slovaca, Bratislava
Ministerstwo Środowiska, Warszawa
Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Kielce
Monogr. Bot. – Monographiae Botanicae, Warszawa
Morena – Morena, Prace i Materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Puszczykowo
11
Mówią Wieki, Warszawa
MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa
Muzeum Okręgowe, Suwałki
Na Miedzy, Krzywe [dodatek do kwartalnika Wigry]
Nar. Fund. Ochr. Środ. – Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa
Nasz Głos, Suwałki
Nasza Księgarnia, Warszawa
Nasza Ojczyzna, Warszawa
Nauka i Praktyka, Warszawa
New Phytol. – New Phytologist, Lancaster
Newsweek Polska, Warszawa
Not. Orn. – Notatki Ornitologiczne, Wrocław
Nowe Życie Gosp. – Nowe Życie Gospodarcze, Warszawa
Nowellia bryologica, Vierves-sur-Viroin
Ochr. Przyr. – Ochrona Przyrody, Kraków
Ochr. Środ. i Zasobów Nat. – Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Zabrze
Oficyna IN PLUS, Wołczkowo koło Szczecina
Oficyna Wyd. „Rewasz” – Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków
Oficyna Wyd. EPOKA, Warszawa
Oficyna Wydawniczo–Poligraficzna Żak, Suwałki
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne, Białystok
Ossolineum, Wrocław
Ośr. Bad. Nauk. im. W. Kętrzyńskiego – Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego,
Olsztyn
Ośrodek Bad. Nauk. – Ośrodek Badań Naukowych, Białystok
Paleolimnology of Lake Biwa and the Japanese Pleistocene, Fuji
Pam. Fizyogr. – Pamiętnik Fizyograficzny. Warszawa
Panor. Półn. – Panorama Północy, Suwałki
Parki Nar. – Parki Narodowe, Warszawa.
Parki nar. Rez. przyr. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Warszawa–Białowieża.
Peribalticum, Gdańsk
Photosynthetica – Praga
12
Phytocoenologia, Freiburg
Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. – Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartographiae
Geobotanicae, Białowieża
Phytocoenosis, Suppl. Bibliographiae, Białowieża
Phytocoenosis, Warszawa – Białowieża
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
PIOŚ – Państwowy Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
PIRS, Olsztyn
PNGS – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój
Poglądy, Katowice
Pol. Ag. Rozw. Turyst. – Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa
Pol. Arch. Hydrobiol. – Polskie Archiwum Hydrobiologii, Warszawa
Pol. J. Ecol. – Polish Journal of Ecology, Dziekanów Leśny
Pol. J. Entomol. – Polish Journal of Entomology, Bydgoszcz
Pol. J. Environ. Stud. – Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn
Pol. J. Natur. Sc. – Polish Journal of Natural Sciences, Olsztyn
Pol. J. Soil Sc. – Polish Journal of Soil Sciences, Warszawa
Pol. Pismo Ent. – Polskie Pismo Entomologiczne, (Lwów)Wrocław
Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, Biuletyn – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra“, Biuletyn, Poznań
Pol. Zrzesz. Inż. i Techn. San. – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Grudziądz–Toruń
Polish Bot. J. – Polish Botanical Journal, Kraków
Polish Bot. Stud. – Polish Botanical Studies, Kraków
Polish Geological Institute – patrz: PIG, Warszawa
Polish Limnological Society, Toruń
Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe, Białystok
Polska Sztuka Ludowa, Warszawa
Polski Dom Wydawniczy – vide Dom Wydawniczy
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze, Warszawa
Post. Astr. – Postępy Astronomii, Kraków
13
Poznaj Swój Kraj, Warszawa
Poznaj Świat, Warszawa
PPWK – Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa
Pr. BTN – Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, Białystok
Pr. Geogr. – Prace Geograficzne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Pr. Geogr. IGiPZ PAN – Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN
Pr. Geogr. PAN – Prace Geograficzne Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Pr. i Spraw. Zakładu Ichtiobiol. i Ryb. SGGW – Prace i Sprawozdania Zakładu Ichtiobiologii
i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Pr. i Studia Geogr. – Prace i Studia Geograficzne, Warszawa
Pr. i Studia Geogr. UW – Prace i Studia Geograficzne Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa
Pr. IBL – Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa
Pr. Inst. im. M. Nenckiego – Prace Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego,
Warszawa.
Pr. Komisji Biol. PTPN – Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, Poznań.
Pr. Komisji Mat.–Przyr. PTPN – Prace Komisji Matematyczno–Przyrodniczej, seria B –
Nauki biologiczne, Wydział matematyczno–przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, Poznań
Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU – Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu
Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków
Pr. Nauk. UŚl. – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Pr. PIG – Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa
Pr. PIHM – Prace Państwowego Instytutu Hydrologiczno–Meteorologicznego, Warszawa
Pr. Spec. PTM – Prace Specjalne PTM, Warszawa
Pr. Stacji Hydrobiol. na Wigrach – Prace Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, Stary Folwark
Pr. Stud. Geogr. – Prace Studenckiego Koła Nauk Geograficznych, Warszawa
Pr. Tow. Nauk. Warszawskiego – Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
Warszawa
14
Pr. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie, Pr. Zakładu Anat. Porówn. – Prace Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Wilnie, Prace Zakładu Anatomii Porównawczej, Wilno
Pr. Zool. Pol. Państw. Muzeum Przyrodniczego – Prace Zoologiczne Polskiego Państwowego
Muzeum Przyrodniczego
Prace Roln.–Leśn. PAU – Prace Rolniczo–Leśne Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków
Prawo i Życie, Warszawa
Prądnik. Prace Muz. Szafera – Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława
Szafera, Ojców
Problemy, Warszawa
Projekt, Sopot
Prosto z Lasu, Warszawa
Prz. Geodez. – Przegląd Geodezyjny, Warszawa
Prz. Geofiz. – Przegląd Geofizyczny, Warszawa
Prz. Geogr. – Przegląd Geograficzny, Warszawa
Prz. Geol. – Przegląd Geologiczny, Warszawa
Prz. historyczno–oświatowy – Przegląd historyczno–oświatowy, Kraków
Prz. Leśniczy – Przegląd Leśniczy, Poznań
Prz. Przyrodniczy – Przegląd Przyrodniczy, Świebodzin
Prz. Ryb. – Przegląd Rybacki, Warszawa
Prz. Tech. – Przegląd Techniczny, Warszawa
Prz. Zool. – Przegląd Zoologiczny, Wrocław
Przegląd, Warszawa
Przyr. i Tech. – Przyroda i Technika, Lwów
Przyr. Pol. – Przyroda Polska, Warszawa
Pszczelarstwo, Warszawa
Pszczeln. Zesz. Nauk. – Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, Puławy
PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
PWRiL – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
Quaternary Sciences Review, Elsevier
Quaternary Studies in Poland, Warszawa
Rada Woj. SdRP – Rada Wojewódzka Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, Suwałki
15
Radar, Warszawa
Radiocarbon, Tucson
RMZ – Materials and Geoenvironment, Ljubljana
Roczn. Akademii Medycznej w Białymstoku – Roczniki Akademii Medycznej w
Białymstoku, Białystok
Roczn. AR w Poznaniu, Bot. – Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika, Poznań
Roczn. Białost. – Rocznik Białostocki, Białystok
Roczn. Bieszczadzkie – Roczniki Bieszczadzkie, Ustrzyki Dolne
Roczn. Glebozn. – Roczniki Gleboznawcze, Warszawa
Roczn. Ichtiobiol. – Roczniki Ichtiobiologiczne, Bydgoszcz
Roczn. Nauk Rol. i Leśn. – Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, Poznań
Roczn. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra” – Rocznik Naukowy Polskiego
Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra“, Poznań
Roczn. Oddz. PAN w Krakowie – Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
Kraków
Roczn. PZH – Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa
Roczn. Suwalsko–Mazurski – Rocznik Suwalsko–Mazurski, Suwałki
Roczn. Wydz. Nauk Humanistycznych SGGW – Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Rocznik Augustowsko–Suwalski, Suwałki
ROKiS – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, Suwałki
RSW „Prasa-Książka-Ruch” – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”,
Białystok
Ruch Muzyczny, Warszawa
Ryb. Pol. – Rybak Polski, Bydgoszcz
Rzeczpospolita, Warszawa
Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk
Słupskie Pr. Przyr. – Słupskie Prace Przyrodnicze, Słupsk
Sorus – Wydawnictwo Sorus, Poznań
Spectrum Akademischer Verlag, Heidelberg
Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa
Sport i Turystyka – patrz: Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa
16
Språkliga Bidrag, Lund
Spraw. Komis. Fizjogr. PAU – Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii
Umiejętności, Kraków
Spraw. PIG – Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa
Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach – Sprawozdania Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach,
Suwałki
Spraw. z czyn. i pos. PAU – Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii
Umiejętności, Kraków
Spraw. z Pos. Tow. Nauk. Warszawskiego – Sprawozdanie z Posiedzenia Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego, Warszawa
Stow. Samorz. Ziemi Sejn. – Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Sejneńskiej, Sejny
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki
Stud. Quater. – Stud. Quaternaria, Warszawa
Studia Chiropterologica, Kraków
Studia Ełckie, Ełk
Studia i Mater. CEPL – Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, Rogów
Studia Limnologica et Telmatologica, Poznań
Studio AVALON, Olsztyn
Studio OP–ART, Suwałki
Suwalskie Tow. Kultury – Suwalskie Towarzystwo Kultury, Suwałki
Sylwan, Warszawa
Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków
Szczeliniec, Kudowa Zdrój
Środowisko, Piaseczno
Środowisko, Warszawa.
Światowid – patrz ITM Światowid
Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. PAN – Teka Komitetu Ochrony i Kształtowania
Środowiska Przyrodniczego Polskiej Akademii Nauk, Lublin
The Slavonic and East European Review, London
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin
Trudy Sow. Po ryb. Sozw. pri Depart. Ziemledielja – Trudy Sowieszczania po Rybowodstwu
Sozw. pri Departamientie Ziemlediela, Petrograd
17
Tryb. Leś. – Trybuna Leśnika, Warszawa
Tryb. Ludu – Trybuna Ludu, Warszawa
Turpress, Toruń
Turysta, Warszawa
Tyg. Demokr. – Tygodnik Demokratyczny, Warszawa
Tyg. Ilustrowany – Tygodnik Ilustrowany, Warszawa
Tyg. Kult. – Tygodnik Kulturalny, Warszawa
Tyg. Półn. – Tygodnik Północny, Suwałki
Tyg. Suw. – Tygodnik Suwalski, Suwałki
UNI-COM, Suwałki
Urząd Miejski, Suwałki
Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok
Vegetatio, Dordrecht
Verh. Int. Ver. Limnol. – Verhandlungen der Internationale Vereingung für Theoretische und
Angewandte Limnologie, Stuttgart
W. Szafer Institute of Botany – vide Instytut Botaniki PAN
Warmia i Mazury, Olsztyn
Weather Bureau, Washington
Wiad. Bot. – Wiadomości Botaniczne, Kraków
Wiad. Ekol. – Wiadomości Ekologiczne, Warszawa
Wiad. Entomol. – Wiadomości Entomologiczne, Warszawa, od 1990 – Poznań
Wiad. Służby Hydrol.–Meteorol. – Wiadomości Służby Hydrologiczno–Meteorologicznej,
Warszawa
Wiad. Wędkarskie – Wiadomości Wędkarskie, Warszawa
Wigierek, Krzywe [dodatek do kwartalnika Wigry]
Wigierski Park Narodowy, Krzywe
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Suwałki
WKiL – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa
Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, Falenty
Woj. Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych –: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń
Rolnych, Białystok
18
Woj. Centrum Informacji Turystycznej – Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej,
Suwałki
Woj. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Wojewódzki Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo
Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa
Współczesna Oficyna Supraska, Supraśl
Wszechnica Mazurska, Olecko
Wszechświat, Kraków
Wychow. Tech. Szk. – Wychowanie Techniczne w Szkole, Warszawa
Wyd. Akademickie „Dialog” – Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa
Wyd. Anton–5 Sp.z o.o. – Wydawnictwo Anton–5 Sp.z o.o., Warszawa
Wyd. Ekonomia i Środowisko – Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
Wyd. Europejskiego Centrum Ekologicznego – Wydawnictwo Europejskiego Centrum
Ekologicznego, Warszawa
Wyd. Geolog. – Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa
Wyd. Hańcza – Wydawnictwo „Hańcza”, Suwałki
Wyd. Instytutu Rybactwa Śródlądowego – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego,
Olsztyn
Wyd. IOŚ – Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa
Wyd. Klubu Przyrodników – Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin
Wyd. Komunikacji i Łączności – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa
Wyd. Kontekst – Wydawnictwo Kontekst, Poznań
Wyd. LOP – Wydawnictwo Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa
Wyd. Lubelskie – Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
Wyd. Łowiec Polski – Wydawnictwo Łowiec Polski, Warszawa
Wyd. Łódzkie – Wydawnictwo Łódzkie, Łódź
Wyd. Nauk. AP – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków
Wyd. Nauk. Boguccy – Wydawnictwo Naukowe Boguccy
Wyd. Nauk. UAM – Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Poznań
Wyd. Nauk. WSP – Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
Kraków
19
Wyd. Podsiedlik, Raniowski i Spółka – Wydawnictwo Podsiedlik, Raniowski i Spółka
Poznań
Wyd. Pojezierze – Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn
Wyd. Politechniki Białostockiej – Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok
Wyd. Politechniki Częstochowskiej – Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa
Wyd. Polskie – Wydawnictwo Polskie, Poznań
Wyd. Publicat – Wydawnictwo Publicat, Poznań
Wyd. Relax – Wydawnictwo „Relaks”, Suwałki
Wyd. Rolnicze i Leśne – Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
Wyd. SGGW–AR – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego–Akademii
Rolniczej, Warszawa
Wyd. Siew – Wydawnictwo Siew, Słobódka
Wyd. Sport i Turystyka – Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa
Wyd. Świat –: Wydawnictwo Świat, Warszawa
Wyd. Uczelniane ATR – Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno–Rolniczej,
Bydgoszcz
Wyd. UJ – Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Wyd. UMCS – Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Wyd. UMK – Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec
Wyd. UW – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Wyd. Videograf II – Wydawnictwo Videograf II, Kielce
Wyd. Wigry – Wydawnictwo Wigry, Suwałki
Wyd. Włodzimierz Łapiński – Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński, Bryzgiel
Wyd. WSE – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczne, Białystok
Wyd. WSP Bydgoszcz – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy,
Bydgoszcz
Wyd. Wszechnicy Mazurskiej – Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko
Wydawnictwo Kluszczyński, Warszawa
Wyż. Szk. Suw.–Mazur. – Wyższa Szkoła Suwalsko–Mazurska, Suwałki
20
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
Z. Jagdwiss. – Zeitschrift für Jagdwissenschaft, Hamburg
Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN, Kórnik–Poznań
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa
Zesz. hydrobiol. – Zeszyty Hydrobiologiczne, Warszawa
Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko” – Zeszyty Naukowe „Człowiek i Środowisko”,
Wrocław, Warszawa, Kraków
Zesz. Nauk. AB, Stud. Przyr. – Zeszyty Nauk. Akademii Bydgoskiej, Studia Przyrodnicze,
Bydgoszcz
Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu – Zeszyty Naukowe Akademi Rolniczej we Wrocławiu,
Wrocław
Zesz. Nauk. PAN – Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Zesz. Nauk. Polit. Biał., Inż. Środ. – Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Inżynieria
Środowiska, Białystok.
Zesz. Nauk. SGGW – Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego –
Akademii Rolniczej, Warszawa
Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Geograficzne, Kraków
Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie,
Olsztyn
Ziel. Płuca Pol. – Zielone Płuca Polski, Białystok
Ziemia, Warszawa
Zoologica Pol. – Zoologica Poloniae, (Lwów)Wrocław
Życie Gosp. – Życie Gospodarcze, Katowice
Życie Warszawy – Życie Warszawy, Warszawa
21
3. BIBLIOGRAFIA
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
BIBLIOGRAFIE
Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku. Dostępna w:
http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
Bibliografia meteorologiczna Po1ski za lata 1940–1960. Warszawa: Wyd. Komunikacji i
Łączności.
Bibliografia regionów Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny. 2005. Suwałki: Urząd Miejski.
Czeczuga B. 1979. Bibliografia Wigier i jezior przyległych. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro
Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 193–198.
Drozdowska E., Kołomecka E., Kurzyna B., Niewińska W., Piechowska B., Strynkowska A.,
Szachowicz M. 2009. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2003–2004.
Białystok: Książnica Podlaska.
Drozdowska E., Kołomecka E., Kurzyna B., Niewińska W., Piechowska B., Strynkowska A.,
Szachowicz M., Zarzecka I. 2011. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2005–
2006. Białystok: Książnica Podlaska.
Fałtynowicz W. 1983. Polska bibliografia lichenologiczna. Bibliografie Botaniczne 1: 1–184.
Kraków–Wrocław: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.
Grimes A.Z. 1962. An Annotated Bibliography on Climatic Maps of Poland. Washington:
Weather Bureau.
Kamiński A. 1956. Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I do XIII wieku.
Materiały Starożytne, tom 1, s. 193–221.
Lewicka U. 1983. Bibliografia regionu białostockiego. T. III. 1968–1974. Warszawa: PWN.
Lewicka U., Pochodowicz J. 1964. Bibliografia regionu białostockiego. Tom I. 1944–1962.
Warszawa: PWN.
Lewicka U., Pochodowicz J. 1971. Bibliografia regionu białostockiego. Tom II. 1963–1967.
Warszawa: PWN.
22
Matusiewicz A. 2005. Bibliografia Rocznika Augustowsko–Suwalskiego. Rocznik
Augustowsko–Suwalski, tom 5, s. 14–16.
Matuszkiewicz A. 1967. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 3: 1964–1966. Mater.
Zakł. Fitosoc. Stos. UW, tom 19, s. 1–48.
Matuszkiewicz A. 1972. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 4: 1967–1970 i
suplement do części 1–3. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, tom 28, s. 1–74 + 1–21.
Matuszkiewicz A. 1981. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 5: 1971–1975.
Phytocoenosis, Suppl. Bibliographiae, tom 1, s. 3–102.
Matuszkiewicz A. 1990. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 6: 1976–1980.
Phytocoenosis, Suppl. Bibliographiae Geobotanicae, tom 3, s. 1–67.
Matuszkiewicz A., Faliński J.B. 1964. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 2: 1959–
1963. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, tom 5, s. 1–57.
Michalski J. Baza Bibliografii Entomologicznej. Dostępna w:
http://opt.biomap.pl/refs/filter/set/author/michalski_j
Siemińska J. 1990. Polska bibliografia fykologiczna. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.
Siemińska J., Wołowski K. 2012. Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991–2000.
Kraków: W. Szafer Institute of Botany.
Skirgiełło A. 1988a. Polska bibliografia mikologiczna. Część I. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera
PAN.
Skirgiełło A. 1988b. Polska bibliografia mikologiczna. Część II. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera
PAN.
Skirgiełło A. 1988c. Polska bibliografia mikologiczna. Część III. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera
PAN.
Smith A.L. Jr 1970. A Selected Annotated Bibliography of Environmental Studies of Poland.
Washington: Weather Bureau.
Traczyk H. 1960. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 1: do 1958 r. Mater. Zakł.
Fitosoc. Stos. UW, tom 1, s. 1–33.
Tuszyńska-Rękawek H., Kawecka-Endrukajtis B., Sielużycka J. 1977. Bibliografia geografii
polskiej 1973. Warszawa: IGiPZ PAN.
Walicka M., Kazanecki W. 2003. Bibliografia podmiotowo–przedmiotowa (1951–2001).
Białystok: Książnica Podlaska.
23
Wodecka K. 2002. Bibliografia parków narodowych województwa podlaskiego. Druki z lat
1991–2001. Dostępne w: cen.suwalki.pl/index.php?option...id...parkow...
Zdanowska J. 1992. Bibliografia jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski
(red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony.
Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 199–221.
BIOGRAFIE. PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA
Abramow-Newerly J. 2003. Odkrywanie Suwalszczyzny (21). Jaćwież, nr 21, s. 5–7.
Adamczewski P. 2005. Pół wieku z pszczołami. Wigry, nr 1, s. 20–21.
Alfred Lityński i jego dzieło. 1991. Krajobrazy, nr 34, s. 10.
Ambrosiewicz M. 2002. Działo się w Płocicznie. Wigry, nr 4, s. 20–22.
Ambrosiewicz M. 2009a. „...duże słomiane inwestycje są bardzo opłacalne...”, czyli relacja z
pewnego spotkania w Muzeum Wigier. Wigry, nr 3, s. 20–22.
Ambrosiewicz M. 2009b. Badacz wsi polskiej – Marian Pokropek. Wigry, nr 4, s. 20–22.
Ambrosiewicz M., Łukowska K. 2011. Wójt też człowiek. Wigry, nr 1, s. 20–21.
Ambrosiewicz W. 2003. Profesor. Wigry, nr 4, s. 19–21.
Bacewicz J. 1991. Sam na sam z Suwalszczyzną. Suwałki: PTTK.
Bernatowicz S. 1984a. Alfred Lityński. Krajobrazy, tom 34, s. 10.
Bernatowicz S. 1984b. Zafascynowały go Wigry. Krajobrazy, tom 47, s. 10.
Borowski P. 1979. Doc. Alfred Lityński i jego osobowość. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro
Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 7–12.
Brzęk G. 1963a. Ambroży Moszyński. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, s. 47–55.
Brzęk G. 1963b. Jerzy Adamowicz. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, s. 69–71.
Brzęk G. 1979. Kazimierz Demel (1889–1978). Przegl. Zool., tom 33, nr 3, s. 217–222.
Brzęk G. 1994. Alfred Lityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. Suwałki: WEA.
Buczyński S., Bydelski W., Heybowicz K., Pożarowski A., Zawadzki J. 1958. Kronika Zjazdu
Suwalczan, 29–30 czerwca 1957 r. Gdynia.
Budrewicz T. 1983. Pisarz znad Czarnej Hańczy. Krajobrazy, nr 2, s. 9.
Cabejszek I. 1968. Alfred Lityński – wielki polski hydrobiolog. Problemy, tom 26, nr 3, s.
264.
24
Daczyński W. 1973. Dwoje z Maćkowej Rudy. Kontrasty, tom 9, nr 6, s. 18–19.
Falk K.O. i jego zasługi dla kultury słowiańskiej. 1961. Roczn. Białost., nr 2, s. 9–17.
Fiedorowicz P. 2005a. Olszewscy ze Studzianego Lasu. Wigry, nr 4, s. 18–21.
Fiedorowicz P. 2005b. Praca w lesie jest najciekawsza. Wigry, nr 3, s. 19–21.
Fiedorowicz P. 2006a. Czesław Jurkun. Wigry, nr 4, s. 19–21.
Fiedorowicz P. 2006b. Wiór. Wigry, nr 2, s. 20–21.
Fiedorowicz P. 2006c. Wpisywać się w przeszłość. Wigry, nr 1, s. 19–21.
Gieysztor M. 1963a. Alfred Lityński. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, nr 24, s. 7–14.
Gieysztor M. 1963b. Jerzy Wiśniewski. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, nr 24, s. 25–33.
Gieysztor M. 1963c. Zygmunt Koźmiński. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, nr 24, s. 15–24.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lity%C5%84ski [Życiorys Alfreda Lityńskiego]
http://www.dziecionline.pl/Suwalki/ludzie/litynski.htm [Życiorys Alfreda Lityńskiego]
Jankowski S.M. 2002. Odkrywanie Suwalszczyzny (17). Jaćwież, nr 17, s. 5–8.
Kamiński M. 2009. Alfred Lityński. Wigry, nr 4, s. 14–17.
Klimko J. 1999. Opowieść o Kazimierzu Wiszniewskim – Bosmanie. Jaćwież, nr 5, s. 3–4.
Kot J. 2000. Odkrywanie Suwalszczyzny (11). Jaćwież, nr 11, s. 5–7.
Kowalik T. 1987. Orłowicz na Suwalszczyźnie i Mazurach. Jaćwież, nr 4, s. 2–3.
Kowalski W. 2006. Odkrywanie Suwalszczyzny (31). Jaćwież, nr 33, s. 6–9.
Kulwieć-Strumiłło W. 1999. Kazimierz Kulwieć. Jaćwież, nr 5, s. 32–34.
Laskowski L. 2005. Odkrywanie Suwalszczyzny (30). Jaćwież, nr 32, s. 6–8.
Łukowska K. 2005. Sztuka wędzenia. Wigry, nr 2, s. 19–21.
Łukowska K. 2010a. O leśniczym marzycielu i szczęściarzu. Wigry, nr 3, s. 19–21.
Łukowska K. 2010b. Stolarze od pokoleń. Wigry, nr 1, s. 20–22.
Łukowska K. 2011. Nigdy chyba nie chciałabym być kimś innym... Wigry, nr 2, s. 21–23.
Maciejewski S. 2002. Odkrywanie Suwalszczyzny (19). Jaćwież, nr 19, s. 9–11.
Matusiewicz A. 1998a. Odkrywanie Suwalszczyzny (2). Jaćwież, nr 2, s. 4–7.
Matusiewicz A. 1998b. Odkrywanie Suwalszczyzny (3). Jaćwież, nr 3, s. 6–9.
Matusiewicz A. 1999. Odkrywanie Suwalszczyzny (5). Jaćwież, nr 5, s. 5–7.
Matusiewicz A. 2011. Antoni Patla. Wigry, nr 3, s. 16–18.
Matuszewski R. 2005. Odkrywanie Suwalszczyzny (27). Jaćwież, nr 29, s. 4–9.
Michalski K. 1963. Kazimierz Henryk Passowicz. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11(24), s. 35–
38.
25
Mierzejewski A. 2001. Odkrywanie Suwalszczyzny (14). Jaćwież, nr 14, s. 9–11.
Musiał J. 2005. Odkrywanie Suwalszczyzny (29). Jaćwież, nr 31, s. 6–8.
Najder Z. 2002. Odkrywanie Suwalszczyzny (18). Jaćwież, nr 18, s. 5–7.
Osewski M. 2004. Rybak. Wigry, nr 3, s. 19–21.
Pawłowska M. (red.) 1993. Biografie suwalskie. Część I i II. Suwałki: PTTK.
Perkowska E. 2006. Listonosze. Wigry, nr 3, s. 21–22.
Perkowska E. 2009. Ojcowizna. Wigry, nr 2, s. 20–22.
Perkowska E. 2010a. Niebo nad Wigrami. Wigry, nr 2, s. 19–21.
Perkowska E. 2010b. Pół żartem, pół serio – rozmowa z Alojzym Nawratem. Wigry, nr 4, s.
21022.
Perkowska E. 2011a. Małe jest piękne... rozmowa z Maciejem Romańskim o makrofotografii.
Wigry, nr 4, s. 21–22.
Perkowska E. 2011b. Park z perspektywy bociana. Wigry, nr 3, s. 22–23.
Perkowska E., Sadkowska-Szkiruć E. 2004. Zygmunt Romatowski. Wigry, nr 1, s. 20–21.
Piekarczyk J. 2004. Odkrywanie Suwalszczyzny (25). Jaćwież, nr 25/26, 6–8.
Pietruszkiewicz E. 2003. Ostatni, co tak po Wigrach wodził: o Wiktorze Winikajtisie.
Almanach Sejneński, tom 2, s. 450–455.
Rodzina Koców na Suwalszczyźnie. 2006. Jaćwież, nr 36, s. 35–37.
Romatowski Z. 2003. Ksiądz Romuald Jałbrzykowski. Jaćwież, nr 23, s. 44–45.
Rosłan J. 1983. Ludzie znad Wigier. Krajobrazy, nr 17, s. 7.
Rybak J.I. 1998. 90–lecie urodzin Profesora Gabriela Brzęka. Wiad. Ekol., tom 64, nr 4, s.
373–374.
Siemińska J. 1975. W stulecie urodzin Stanisława Wisłoucha (1875–1927). Wiad. Bot., tom
19, nr 4, s. 215–218.
Siemaszko J. 2003. Knut Olof Falk, wielki przyjaciel Polski. Wigry, nr 4, s. 13–15.
Skłodkowska D. (red.) 1999a. Alfred Lityński. Krajobrazy, nr 40, s. 8.
Skłodowska D. 2004. Tylko pamięć ... Wigry, nr 3, s. 11–15.
Strumiłło A. 2003. Moja przystań ostateczna. Kurier Poranny, nr 258, dodatek Kurier Mój
Dom, nr 180, s. II–III.
Szkiruć E. 2003. Ród Huszczów. Wigry, nr 2, s. 19–21.
Szkiruć Z. 2004. Turystyczne wspomnienia. Wigry, nr 2, s. 20–21.
Szyszko A., Łaskowska J. 2003. O Luboszy Wesołowskiej opowieść. Jaćwież, nr 23, s. 3–4.
26
Wesołowska L. 2002a. Gawarcowskie wspomnienia. Wigry, nr 3, s. 21–23.
Wesołowska L. 2002b. Leśne życie. Wigry, nr 1, s. 20–22.
Wesołowska L. 2003. Mała ojczyzna. Wigry, nr 1, s. 20–21.
Wyszkowski A. 2001. Odkrywanie Suwalszczyzny (16). Jaćwież, nr 16, s. 8–12.
Zemła G. 2006. Odkrywanie Suwalszczyzny (34). Jaćwież, nr 36, s. 8–9.
II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
MAPY. PLANY
Ber A. 1972. Objaśnienia do mapy geologicznej Polski, ark. Sejny w skali 1 : 200 000.
Warszawa: PIG.
Ber A. 1998. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 Ark.
Krasnopol. Warszawa: PIG.
Czarna Hańcza. Szlak wodny: mapa turystyczna. 1986. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.
Czarna Hańcza – szlak wodny z Kanałem Augustowskim, Rospudą i Blizną. Mapa
turystyczna. 1997. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.
Janiccy K. i M. (red.) 2006. Suwalszczyzna: mapa turystyczna. 1 : 85 000. Warszawa:
ExpressMap Polska.
Kawałko K. (red.) 2005a. Województwo podlaskie: atlas znakowanych szlaków rowerowych.
Piła: BiK.
Kawałko K. (red.) 2005b. Województwo podlaskie: mapa administracyjno-turystyczna. Piła:
BiK.
Konopska B., Starzewski M. (red.) 2004. Województwo podlaskie: mapa administracyjno–
samochodowa: nowa numeracja dróg: skorowidz miejscowości: granice
administracyjne. 1 : 300 000. Warszawa: PPWK. Wyd. 3.
Konopska B., Starzewski M. 2006. Suwalszczyzna: mapa turystyczna: plany 5 miast, szlaki
rowerowe, informator krajoznawczy. 1 : 100 000. Warszawa: PPWK.
Krzysztofiak L. 1990. Wigierski Park Narodowy – mapa. 1 : 50000. Białystok: Wyd. Nar.
Fund. Ochr. Środ.
27
Krzysztofiak L., Nowicki M. 1994. Wigierski Park Narodowy. Mapa turystyczna 1 : 50 000.
Białystok: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne.
Krzysztofiak L., Tomecki J. 1990. Wigierski Park Narodowy. Mapa turystyczna 1 : 46 000.
Białystok: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne.
Kuran J. 1973. Pojezierze Suwalskie. Mapa turystyczna. Podziałka 1 : 200 000. Wyd. 5.
Warszawa: PPWK. Mapy poboczne: Plany Augustowa i Suwałk.
Lankamer T. 1967. Mapa J.C. Textora pod tytułem „Nowe Prusy Wschodnie z lat 1795–
1800”. Roczn. Białost., tom 7, s. 181–207.
Maculewicz W., Kuran J. 1962. Wigry – Nowogród. Mapa turystyczna szlaku wodnego.
Turystyczne Szlaki Wodne, 4. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.
Mapa topograficzna Polski. Wydanie turystyczne. 1 : 100 000. N-34-71/72. Sejny.
Druskienniki, Wigry, Puńsk, Giby. Wigierski Park Narodowy. 1995. Warszawa: Zarząd
Topograficzny Sztabu Generalnego WP.
Mapy leśnicze Suwalszczyzny z pierwszej połowy XIX wieku. Arch. Skarb.1
Pietrzak L. 1997. Mapa numeryczna Wigierskiego Parku Narodowego. W: L. Krzysztofiak
(red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry
(Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s.
135–141.
Podlaskie: mapa turystyczna. 2006. Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Podlaskie: mapa turystyczna: tourist map: touristische Landkarte. 2006. Białystok: Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Pojezierze Suwalskie. Mapa turystyczna 1 : 200 000. 1959. Warszawa: PPWK.
Polińska K., Lityński M. 1997. Czarna Hańcza – szlak wodny z Kanałem Augustowskim,
Rospudą i Blizną. Mapa turystyczna 1 : 75000. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.
Olędzki J.R. 1988. Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych. Warszawa: PWN.
Popławski T. 1995. Puszcza Augustowska. Mapa turystyczna 1 : 70 000. Plan Augustowa.
Białystok: ATIKART.
Praktyczna mapa na wakacje i wycieczki. Pojezierze Mazurskie i Suwalskie. 1994/95.
Warszawa: GeoCenter.
1
Dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.
28
Starkel L. 1980. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski, 1 : 500 000. Kraków: IGiPZ
PAN.
Szkiruć E., Perkowska B., Borejszo J. 2004. Wigierski Park Narodowy. Mapa turystycznokrajoznawcza. 1 : 50 000. Białystok: ATIKART.
Tomecki J., Gawryluk B. 1990. Wigierski Park Narodowy. 1 : 46 000. Białystok: Okręgowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne.
Tumiałojć E. (red.), 1998. Suwalszczyzna. Mapa turystyczna. 1 : 100 000. Warszawa: PPWK.
Tumiałojć E., Starzewski M. (red.), 2002. Suwalszczyzna. Mapa turystyczna. 1 : 100 000.
Warszawa: PPWK.
Wigierski Park Narodowy. Mapa geologiczno–turystyczna 1 : 30 000. Warszawa: PIG,
Państwowy Instytut Badawczy.
Wigry–Nowogród. Mapa turystyczna. 1:150 000. 1962. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.
Zabielska L., Bałut M. 2005. Pojezierze Suwalskie i Ełckie: mapa turystyczna. 1 : 120 000.
Warszawa: FOTKART.
Zakrzewska M.T. 1986. Czarna Hańcza. Szlak wodny. Mapa turystyczna. Warszawa: Wyd.
PTTK „Kraj”.
GEOLOGIA. GLEBY. GEOMORFOLOGIA
Bajkiewicz-Grabowska E. 1992. Charakterystyka fizycznogeograficzna i klimatyczna parku.
W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i
kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 11–20.
Banaszuk H. 1985. Gleby. W: K. Święcicka (red.), Województwo suwalskie, studia i
materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 59–81.
Banaszuk H. 2001. Cechy i stan pokrywy glebowej Wigierskiego Parku Narodowego. W: A.
Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku
Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 83–94.
Ber A. 1972. Pojezierze Suwalskie. W: R. Galon (red.), Geomorfologia Polski. Warszawa:
PWN, tom 2.
29
Ber A. 1973. Stratygrafia i rozwój czwartorzędu Pojezierza Suwalskiego. W: Przewodnik
XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–
Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 75–111.
Ber A. 1974a. Czwartorzęd Pojezierza Suwalskiego. Biul. Geol, tom 269, s. 23–105.
Ber A. 1974b. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Przewodnik Geologiczny. Warszawa:
Wyd. Geologiczne.
Ber A. 1981a. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Przewodnik geologiczny. Warszawa:
Wyd. Geologiczne.
Ber A. 1981b. Z zagadnień geologii czwartorzędu Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego.
Biul. PIG, tom 321.
Ber A. 1982. Marginal zones and deglaciation during the North-Polish Glaciation in the
Suwałki-Augustów Lakeland. Biul. PIG, vol. 343.
Ber A. 1986a. Glaciotectonic deformations of glacial landforms and deposits in the Suwałki
Lakeland. In: J.J.M. van der Meer (ed.), Tills and Glaciotectonics. Amsterdam: Balkema
Publ., p. 135–143.
Ber A. 1986b. Morfogeneza Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. W:
Morfogeneza północnej Polski i południowego Bałtyku. Komitet Badań Morza PAN,
Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Gdańsk.
Ber A. 1988. Quaternary stratigraphy of the Suwałki Lakeland, based on recent data.
Quaternary Studies, vol. 8, p. 7–13.
Ber A. 1989a. Morfogeneza Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Geologia
Morza (4), Studia i materiały oceanologiczne, tom 56.
Ber A. 1989b. Morfogeneza Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Maszynopis.
Ber A. 1999. Geomorfologia. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego.
Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 53–58.
Ber A. 2000. Plejstocen Polski północno–wschodniej w nawiązaniu do głębszego podłoża i
obszarów sąsiednich. Pr. PIG, nr 170, s. 89.
Ber A. 2003. Budowa geologiczna obrzeżenia i geneza jeziora Wigry. Pr. Komisji
Paleogeografii Czwartorzędu PAU, nr 1, s. 25–30.
Ber A. 2009. Budowa geologiczna, geomorfologia, i geneza obrzeżenia jeziora Wigry w
nawiązaniu do struktur głębokiego podłoża. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.),
30
Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych.
Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 13–30.
Ber A., Doktór S., Graniczny M., Kowalski Z., Krzywicki T. 1995. Badania geologicznośrodowiskowe na pograniczu polsko–litewskim – pierwsze rezultaty. Prz. Geol., tom 43,
nr 6, s. 487–492.
Bogacki M. 1976. Współczesne sandry na przedpolu Skeidarajökull (Islandia) i plejstoceńskie
sandry w Polsce północno–wschodniej. Warszawa: Rozprawy UW.
Bogacki M. 1985. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni. W: K. Święcicka
(red.), Województwo suwalskie, studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom
1, s. 11–59.
Brański P., Tołkanowicz E. 1993. Surowce skalne Suwalszczyzny. W: Przewodnik LXIV
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej, 9–12 września
1993. Warszawa: PIG, s. 94–99.
Chmielewski S. 1988a. Charakterystyka fizycznogeograficzna. W: A.S. Kostrowicki (red.),
Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s.
13–21.
Chmielewski S. 1988b. Charakterystyka fizyczno–geograficzna. W: B. Czeczuga (red.),
Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 103–108.
Chmielewski S. 1991a. Charakterystyka ogólna środowiska abiotycznego. W: A.S.
Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 7–17.
Chmielewski S. 1991b. Rzeźba terenu i utwory powierzchniowe. W: A.S. Kostrowicki (red.),
Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 12–14.
Czernicka-Chodkowska D. 1977. Zabytkowe głazy narzutowe na obszarze Polski. Katalog.
Część I. Polska północno–zachodnia. Część II Polska północno–wschodnia i środkowa.
Warszawa: Wyd. Geologiczne.
Domalewski J. 1992. Charakterystyka pokrywy glebowej zlewni jezior polihumusowych
Wigierskiego Parku Narodowego i jej wpływ na chemizm wód. Praca magisterska.
Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Drzymulska D., Żurek S. 2007. Wstępne wyniki badań nad genezą torfowisk przybrzeży
wigierskich. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 5, s. 125–
131.Drzymulska D., Żurek S. 2008a. Torfowiska dolinne i przyjeziorne w strefie
Wigier. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 6, s. 153–158.
31
Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2004. Koncentracja wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w osadach jeziora Wigry i wybranych rzek rejonu Suwałk. Pr. Komis.
Paleogeogr. Czwartorz. PAU, T. 2, s. 51–56.
Górska M. 2006. Narzutniaki przewodnie z Sobolewa (Sandr augustowsko–suwalski). Pr.
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 209–212.
Graniczny M. 1998. Tectonics of the Suwałki Anorthosite Massif in the light of analysis of
satellite images and geophysical data. Pr. PIG, vol. 161, p. 47–51.
Halicki B., Borówko-Dłużakowa Z. 1957. Interglacjały Suwalszczyzny i terenów sąsiednich.
Acta Geol. Pol., tom 7, nr 4, s. 361–397.
Halicki Z. 1980. Dziury w ziemi. Krajobrazy, nr 4, s. 11.
Jędrysek M.O. 1997. Spatial and temporal variations in carbon isotope ratio of earlydiagenetic methane from freshwater sediments: methanogenic pathways. Acta Univ.
Wratisl., Prace Geologiczno–Mineralogiczne, vol. 63, p. 1–110.
Jędrysek M.O. 1998a. Carbon isotope dynamics in fresh water sediments: a look through
methanogenesis. RMZ–Materials and Geoenviroment, vol. 45, no. 1–2, p. 61–81.
Jędrysek M.O. 1998b. Skład izotopowy SO4-2 i CH4 jako nowy ilościowy wskaźnik
antropopresji, degradacji i trofii środowisk jeziornych: model wstępny. Bad. Limnol.,
tom 1, s. 73–84.
Jędrysek M.O. 2005. Sulphate Reduction – methane oxidation: a potential role of this process
in the oring of c isotope enviromental record in freshwater carbonates. Polish Geological
Institute Special Papers, vol. 16, p. 18–34.
Jędrysek M.O. Skrzypek G., Kałużny A., Krąpiec M., Hałas S., Pazdur A. 1998.
Paleomeprature scale δ13C recordin the tree rings, δ13C record in peat core: why do they
correlate? RMZ – Materials and Geoenviroment, vol. 45, no. 1–2, p. 99–106.
Józefaciuk A. 1991. Współczesne procesy rzeźbotworcze – procesy spłukiwania i erozji
wąwozowej. W: L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze.
Warszawa: PWN.
Juskowiak O. (red.) 1993. Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego
na Ziemi Suwalskiej. Warszawa: PIG.
Kaftan J., Pioruńska K. 1988. Rzeźba terenu Suwalszczyzny i jej współczesne zmiany. Zesz.
Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 57–77.
32
Kalinowski A. 1993. Struktura krajobrazu Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Maszynopis.
Kloss M., Żurek S. 2005. Geology of raised mire deposits. In: Postglacial vegetation changes
in the development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 65–80.
Kondracki J. 1949. Niziny i pojezierza. Warszawa: Czytelnik.
Kondracki J. 1957. Pojezierze Mazurskie jako region naturalny. Geografia w Szkole, nr 5, s.
226–240.
Kondracki J. 1972. Polska północno–wschodnia. Warszawa: PWN.
Kondracki J. 1977. Regiony fizyczno–geograficzne Polski. Warszawa: Wyd. UW.
Kondracki J. 1978. Polska północno–wschodnia. Warszawa: PWN. Wyd. II.
Kondracki J. 1980. Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno–geograficzne. Warszawa: PWN.
Kondracki J. 1995. Podstawy fizycznogeograficzne. W: J. Kopciał (red.), Województwo
suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 14–38.
Kondracki J., Pietkiewicz S. 1967. Czwartorzęd północno–wschodniej Polski. W: R. Galon, J.
Dylik (red.), Czwartorzęd Polski. Warszawa: PWN, s. 206–258.
Kostka A. 2008a. Factors affecting on spatial distribution of metals in bottom sediments of
Wigry Lake. W: IXth International geological conference of Ph.D. students and young
scientists: Zawoja–Herl'any, 3rd–6th April 2008, extended abstracts, p. 47.
Kostka A. 2008b. Factors affecting spatial distribution of metals in bottom sediments of
Wigry lake. Mineralia Slovaca, vol. 40, no. 3–4, p. 265.
Kostka A., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U. 2008. Zmienność przestrzenna
zawartości żelaza i manganu w osadach jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, nr 6, s. 145–152.
Kostka A., Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2008a. Use of GIS for spatial analysis of heavy
metals distribution in the bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland). W: Ochrona i
inżynieria środowiska: zrównoważony rozwój. III konferencja, Kraków, 18–20 września
2008 r., informator. Kraków: AGH, s. 62.
Kostka A., Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2008b. Use of GIS for spatial analysis of heavy
metals distribution in the bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland). Pol. J. Environ.
Stud., vol. 17, no. 3A, p. 307–312.
Kostrowicki A.S. (red.) 1991. Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP.
33
Kostrowicki A.S. 1988. Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geograficzne
IGiPZ PAN, tom 147, ss. 134.
Kostrowicki A.S. 1991. Wigierski Park Narodowy. Parki nar. Rez. przyr., tom 10.
Kostrowicki A.S., Krzymowska-Kostrowicka A., Solon J. 1988. Pożądane kierunki
zagospodarowania. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior
wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 116–121.
Kostrowicki A.S., Plit J. 1991. Współczesny stan środowiska przyrodniczego. W: A.S.
Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy, s. 79–82. Warszawa: LOP.
Kostrowicki A.S., Plit J., Solon J. 1988. Przekształcenie środowiska geograficznego. W: A.S.
Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ
PAN, tom 147, s. 108–115.
Kostrowicki J. (red.) 1967. Województwo białostockie. Monografia geograficzno–
gospodarcza. Lublin: Wyd. Lubelskie.
Kościszewska-Musiał G. 1988. Surowce mineralne czwartorzędu. Warszawa: Wyd.
Geologiczne.
Kotarba A., Krzemienia K., Świętochowicz J. (red.) 2005. Współczesna ewolucja rzeźby
Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19–22 września 2005. Kraków:
Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ.
Kotarba M. 2003. Geneza gazu i substancji organicznej w jeziorach wigierskich w świetle
wstępnych badań izotopowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1,
s. 57–60.
Koźmiński Z., Wiszniewski J. 1935. Über die Vorfrühlingthermik der Wigry–Seen. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., B. 28, no. 2, S. 198–235.
Król K. 1998. Wstępne wyniki badań kredy jeziornej z jeziora Wigry. Spraw. z czyn. i pos.
PAU, nr 61, s. 112–114.
Król K., Pietsch K., Rutkowski J. 2004. Lacustrine sediments in the light of high resolution
seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland). In: P. Kukla et al. (eds.),
Sediment 2004 Kurzfassungen und Exkursionsführer. Schriftenreihe DGG, Hanover,
vol. 33, p. 85.
Król K., Rutkowski J., Pietsch K. 2005. Osuwiska podwodne w jeziorze Wigry w świetle
badań sejsmicznych wysokiej rozdzielczości. W: VII Zjazd Geomorfologów Polskich.
34
Kraków 19–22 września 2005. Współczesna ewolucja rzeźby Polski, Kraków, s. 241–
246.
Krzywicka K., Krzywicki T. 1999. Suwalszczyzna–Zaniemenie. Przewodnik. Białystok:
Agencja „TD”.
Krzywicki T. 1993. Czwartorzęd Pojezierza Suwalskiego. W: Przewodnik LXIV Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993.
Warszawa: PIG, s. 59–89.
Krzywicki T. 2005. Dzieje krajobrazu. Wigry, nr 2, s. 8–11, 14.
Krzywicki T. 2006a. Przegląd problemów badawczych górnego plejstocenu i rozwój badań
nad zasięgami lądolodów skandynawskich w północnej części Niziny Podlaskiej.
Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 6, s. 55–64.
Krzywicki T. 2006b. Zasięgi zlodowaceń vistulianu w północno–wschodniej Polsce. Pr.
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 91–98.
Kulczyk S. 2005. Funkcjonalne cechy granic krajobrazowych na przykładzie Wigierskiego
Parku Narodowego. Pr. Stud. Geogr., tom 36, s. 49–64.
Lencewicz S. 1955. Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN.
Leszczyński S. 1979. Rys fizjograficzny zespołu jezior wigierskich. W: B. Czeczuga (red.),
Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 93–96.
Lewandowski K.B. 1992. Krainy jezior w Polsce. Warszawa: PWRiL.
Lewandowski K.B. 1995. Jeziora w parkach narodowych. Przyr. Pol., nr 6, s. 10–11.
Lindner L. (red.) 1992. Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Warszawa: Wyd.
PAE.
Lisicki S. 1993. Deglacjacja pojezierza Suwalskiego w okresie schyłku plejstocenu. W:
Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej
9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 81–89.
Lisicki S. 2006. Czy lądolód zlodowacenia Wisły mógł przykryć obszar pojezierza eemskiego
w północno–wschodniej Polsce? Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3,
s. 99–105.
Maculewicz W., Malinowski R. 1966. Operat glebowy. Nadleśnictwo Wigry. Warszawa:
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Biuro Urządzania Lasu i Projektów
Leśnictwa.
35
Marcinkowski B. 2006. Prawidłowości występowania mineralizacji kruszcowej w wybranych
kompleksach fundamentu krystalicznego północno–wschodniej Polski. Biul. Państ. Inst.
Geol., nr 421, s. 53–90.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2003a. Badania geochemiczne i biogeochemiczne w trzech
polskich parkach narodowych. Parki Nar., s. 20–21.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2003b. Skład chemiczny wód i osadów z wybranych rzek z
Wigierskiego Parku Narodowego i rejonu Suwałk oraz osadów Jeziora Wigry. Dostępny
w: www.wigry.win.pl/chem/index.htm.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2007. Soil Subhorizon of a Potential Geoindicator of
Environmental Pollution. Pol. J. Environ. Stud., vol. 17, no. 3 (2008), p. 405–410.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Michalik A., Pasławski P. 2004. Żelazo i mangan w glebach
i skałach z wybranych Parków Narodowych – Magurskiego, Świętokrzyskiego i
Wigierskiego. Roczn. PZH, tom 55, s. 97–104.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2003. Baseline versus background
concentrations o trace elements in sediments of Lake Wigry, NE Poland. Limnological
Review, vol. 3, p. 165–171.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2004. Baseline element concentrations in soils
and plant bioindicators of selected national parks of Poland. Geol. Quart., vol. 48, no. 4,
p. 383–393.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2005. The use of barbell cluster ANOVA
design for the assessment of environmental pollution: A case study, Wigierski National
Park, NE Poland. Environ. Poll., vol. 133, p. 213.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Świercz A. 2004. Badania geochemiczne i biogeochemiczne
na obszarze trzech parków narodowych: Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego
z zastosowaniem analizy wariancji (ANOVA). Prz. Geol., nr 6, s. 507–515.
Mojski J.E. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie: zarys morfogenezy. Warszawa: PIG.
Nejbert K., Wiszniewska J. 2005. Fe-Ti-V deposits in the Suwałki anorthosite massif. Pr.
Spec. PTM., vol. 26, p. 80–84.
Okrągła H. 2001. Zawartość rtęci w osadach jeziora Wigry. Praca magisterska. Gdańsk:
Uniwersytet Gdański. Maszynopis.
Operat siedliskowo-glebowy, cz. I, II. Wigierski Park Narodowy. 1996. Warszawa: Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Maszynopis.
36
Oświecimska Z. 1998. Dynamika transportu fluwialnego na obszarze młodoglacjalnym na
przykładzie Czarnej Hańczy. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Maszynopis.
Pachucki C. 1952. O przebiegu moren czołowych ostatniego zlodowacenia północno–
wschodniej Polski i terenów sąsiednich. Biul. Geol., tom 31, s. 2–4.
Paprocka A. 2007. Stable carbon and oxygen isotopes in recent sediments of Lake Wigry, NE
Poland: Implications for Lake morphometry and environmental changes. W: T.E.
Dawson, T.W. Siegwolf (eds.), Stable isotopes as indicators of ecological change.
Elsevier eds., Academic Press, p. 267–281.
Pawłyta J. 2004. Wstępne wyniki badań radiowęglowych najmłodszych osadów z jeziora
Wigry oraz jego otoczenia. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s.
67–71.
Pawłyta J., Pazdur A., Piotrowska N., Poręba G., Sikorski J., Szczepanek M., Król K.,
Rutkowski J., Hałas S. 2004. Isotopic investigations of uppermost sediments from lake
Wigry (NE Poland) and its environment. Geochronometria, vol. 23, p. 71–78.
Pawłyta J., Pazdur A., Rutkowski J., Król K., Piotrowska N., Poręba G., Szczepanek M.,
Sikorski J., Hałas S. 2004. Isotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE
Poland). Book of abstracts. 8–th Inter. Conference "Methods of absolute chronology.
17–19th May 2004, Ustroń, Poland, p. 123–124.
Pawłyta J., Piotrowska N. 2004. Wstępna chronologia radiowęglowa najmłodszych osadów z
jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 67–71.
Pietkiewicz S. 1928. Pojezierze Suwalszczyzny Zachodniej. Zarys morfologii lodowcowej.
Prz. Geogr., nr 8, s. 1–65.
Pietrzak L. 1995. Wyznaczenie położenia punktów odniesienia techniką GPS na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem. InterTim, Suwałki.
Maszynopis.
Piotrowska N. 2005. Zmiany składu izotopowego węgla w osadach jeziornych dla potrzeb
badań środowiska w przeszłości. Praca doktorska. Gliwice: Politechnika Śląska w
Gliwicach. Maszynopis.
Piotrowska N. 2009. Chronologia bezwzględna osadów jeziora Wigry na podstawie
datowania radiowęglowego. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry.
37
Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki:
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 144–156.
Piotrowska N., Hajdas I. 2005. Kalendarzowa skala czasu dla osadów jeziornych Zatoki
Słupiańskiej (jezioro Wigry) na podstawie datowania radiowęglowego. Pr. Komisji
Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 193–197.
Piotrowska N., Hajdas I., Bonani G. 2007. Construction of the calendar timescale for Lake
Wigry (NE Poland) sediments on the basis of radiocarbon Dating. Radiocarbon, vol. 49,
no. 2, p. 1133–1143.
Piotrowska N., Hajdas I.,Bluszcz A., Pawłyta J., Pazdur A., Rutkowski J., 2005. Calendar
time scales for climatic records in lake sedimenss on the basis of radiocarbon dating.
Geophysical Research Abstracts, vol. 7.
Piotrowska N., Hałas S. 2009. Zmiany składu izotopowego węgla i tlenu w jeziorze Wigry
jako źródło informacji paleoklimatycznych. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.),
Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych.
Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 157–167.
Piotrowska N., Pazdur A., Halas J., Rutkowski J. 2008. Carbon and oxygen isotope record in
carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland). Geophysical Research Abstracts, vol.
10, pp 1–2.
Piotrowska N., Rutkowski J., Gąsiorowski M., Król K., Kupryjanowicz M., Pawłyta J.,
Pazdur A., Szeroczyńska K., Zawisza E., Witkowski A. 2006. Timing of environment al
changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings. In: 19th International 14C
Conference, 3rd–7th April 2006, Oxford, p. 287–288.
Popielski R., Rutkowski J. 1998. Z badań petrograficznych czwartorzędowych żwirów rejonu
Wigier. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, tom 61(1997), s. 111–112.
Poręba G. 2004. Wstępne wyniki badań osadów z jeziora Wigry metodą 137Cs i 210Pb. Pr.
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 73–78.
Prosowicz D. 2002a. Cynk w osadach dennych jeziora Wigry. Ploso Bryzglowskie. W: A.
Kabata-Pendias, B. Szteke (red.), Cynk w środowisku: problemy ekologiczne i
metodyczne. Zesz. Nauk. ,,Człowiek i Środowisko”, tom 33, s. 273–279.
Prosowicz D. 2002b. Metale śladowe we współczesnych osadach dennych jeziora Wigry
(Ploso Bryzglowskie). W: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior: VI
38
konferencja limnologiczna, 16–18 September 2002 Lublin–Okuninka. Lublin: Wyd.
UMCS, s. 39–40.
Prosowicz D. 2003a. Fe, Mn and Zn in the bottom sediments of the Wigry Lake – Szyja
Basin. [Dokument elektroniczny]. Sixth international symposium & exhibition on
evironmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of
independent states, 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic, proceedings.
Tallahassee: Florida State University.
Prosowicz D. 2003b. Wstępne wyniki badań koncentracji pierwiastków śladowych we
współczesnych osadach jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie). Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 51–55.
Prosowicz D. 2006. Metale śladowe i ich chemiczne formy wiązania w osadach dennych
jeziora Wigry. Praca doktorska. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład
Geologii Podstawowej i Ochrony Środowiska. Maszynopis.
Prosowicz D. 2008a. Metale w osadach dennych Jeziora Wigry. Geologia, kwartalnik AGH,
tom 34, nr 1, s. 85–108.
Prosowicz D. 2008b. Metale w osadach dennych jeziora Wigry [Dokument elektroniczny].
Dostępny w: Geologia_2008_1_05.pdf. Kraków: Biblioteka Główna AGH.
Prosowicz D. 2009. Trace metals in sediments of Wigry Lake. In: W. Marszelewski (ed.),
Anthropogenic and natural transformations of lakes, Toruń: Polish Limnological
Society, vol. 3, p. 197–200.
Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Kostka A. 2009. Metale śladowe w osadach jeziora
Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w
świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek
i Przyroda”, s. 110–130.
Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2002a. Cynk w osadach dennych jeziora Wigry. W: Cynk w
środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. Warszawa, 22–23 maja 2002. Zesz.
Nauk. Człowiek i Środowisko”, s. 28.
Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2002b. Trace metals in recent bottom sediments of Lake
Wigry (Bryzgiel Basin). Limnological Review, vol. 2, p. 323–332.
39
Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2003. Wstępne wyniki badań koncentracji pierwiastków
śladowych we współczesnych osadach jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie). Pr. Komisji
Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom. 1, s. 51–55.
Przewodnik XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na ziemi suwalsko–
augustowskiej, 9–11 września 1973. 1973. Warszawa: Wyd. Geol.
Reniger A. 1959. Erozja gleb w okresie ulew i spływów wód wiosennych w zależności od
przebiegu pogody. Roczn. Nauk. Roln., Seria F, tom 73, nr 4, s. 599–641.
Richling A. 1985a. Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa. W: K. Święcicka
(red.), Województwo suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom
1, s. 169–200.
Richling A. 1985b. Typologia makroregionów. W: K. Święcicka (red.), Województwo
Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, 201–204.
Richling A. 1985c. Typologia mikroregionów fizycznogeograficznych w granicach
województwa suwalskiego. Prz. Geogr., nr 1–2, s. 123–138.
Richling A. 1993. Kartowanie geokompleksów. W: A. Richling (red.), Metody
szczegółowych badań geografii fizycznej. Warszawa: PWN, s. 246–284.
Richling A. 1998. Ekologia krajobrazu. Warszawa: PWN.
Richling A., Solon J. 2001. Położenie Wigierskiego Parku Narodowego na tle wybranych
regionalizacji. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem
Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 16–20.
Richling A., Solon J., Malinowska E. 1999. Operat ochrony zasobów i walorów
krajobrazowych. Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, 96 s. + 3 tabele + 3
mapy. Maszynopis.
Richling A., Solon J., Malinowska E. 2001. Zasoby i walory krajobrazowe Wigierskiego
Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i
funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie
"Dialog", s. 209–222.
Różycka W., Kaftan J., Pioruńska K. 1988. Charakterystyka rzeźby i procesów
morfogenetycznych na obszarze SPK i ich związki z funkcjonowaniem fizjocenoz.
Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska. Maszynopis.
40
Rudowski S., Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L. 2001. O niektórych strukturach
sedymentacyjnych w osadach dennych jeziora Wigry w świetle badań
sejsmoakustycznych. Spraw. z czyn. i pos. PAU, tom 64(2000), s. 191–194.
Rutkowski J. 1999. Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej
w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów. Maszynopis.
Rutkowski J. 2001. Uwagi o segregacji żwirów w środowisku plażowym nad jeziorem Wigry.
Spraw. z czyn. i pos. PAU, tom 64(2000), s. 194–196.
Rutkowski J. 2004. Osady jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 18–36.
Rutkowski J. 2005. Na dnie Wigier. Wigry, nr 4, s. 4–7.
Rutkowski J. 2007. Osady jezior w Polsce. Charakterystyka i stan rozpoznania, metodyka
badań, propozycje. Studia Limnologica et Telmatologica, tom 1, nr 1, s. 17–24.
Rutkowski J. Król K., Krzysztofiak L. 2001. Jezioro Pietronajć w Wigierskim Parku
Narodowym – geneza i stan obecny; Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 57, nr 2, s. 61–72.
Rutkowski J., Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Żurek S., Piotrowska N.,
Krzysztofiak L. 2008. On paleo-Wigry Lake (NE Poland) and its sediments covered
contemporary by peats. In: E. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak (eds.),
Anthropogenic and natural transformations of lakes. Gdańsk: Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego, s. 167–169.
Rutkowski J., Król K. 1999. Post–pingo structure in the Suwałki Lake Region (NE Poland).
In: Periglacial environments: past, present and future. Periglacial Symposium. Łódź.
Rutkowski J., Król K. 2005a. O niektórych strukturach związanych z tektoniką w otoczeniu
jeziora Wigry i deformacjach jego osadów. W: VI Ogólnopolska Konferencja
„Neotektonika Polski. Aktywne uskoki Europy środkowej”, Srebrna Góra 26–
29.IX.2005, s. 31–33.
Rutkowski J., Król K. 2005b. Problemy kartografii geologicznej den jeziornych w Polsce. W:
A.T. Jankowski, M. Rzętała (red.), Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy
przyrodnicze oraz znaczenie społeczno–gospodarcze. Sosnowiec: Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego, s. 197–204.
Rutkowski J., Król K. 2006. Wykształcenie litologiczne osadów jeziornych z wiercenia WZS03 w Zatoce Słupiańskiej (jezioro Wigry). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu
PAU, tom 3(2005), s. 187–191.
41
Rutkowski J., Król K. Szczepańska J., Krzysztofiak L. 2006. Skład chemiczny wód porowych
w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 4, s. 87–95.
Rutkowski J., Król K. Szczepańska J., Krzysztofiak L. 2008. Uwagi o wpływie temperatury
na zmiany zawartości wapnia Ca2+ w wodach jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 5(2007), s. 101–107.
Rutkowski J., Król K., Krysztofiak L., Prosowicz D. 2002a. Recent sediments of the Wigry
Lake (Bryzgiel Basin). Limnological Review, vol. 2, p. 353–362.
Rutkowski J., Król K., Krysztofiak L., Prosowicz D. 2002b. Współczesne osady jeziora
Wigry (Ploso Bryzglowskie). W: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior. VI
konferencja limnologiczna, 16–18 September 2002, Lublin–Okuninka. Lublin: Wyd.
UMCS, s. 42–43.
Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003a. Recent sediments of Wigry Lake
(Szyja Basin), NE Poland. Limnological Review, vol. 3, p. 197–203.
Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003b. Współczesne osady jeziora
Wigry (Plos Bryzglowski). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu, tom 1, s. 39–45.
Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003c. Współczesne osady jeziorne
Plosa Szyja (jez. Wigry). W: VII ogólnopolska konferencja limnologiczna nt. Naturalne
i antropogeniczne przemiany jezior. Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 9–11
października 2003 r., Akademia Świętokrzyska, Instytut Geografii; Polskie
Towarzystwo Limnologiczne. Kielce, s. 31–32.
Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2004. Osady rynnowych części jeziora
Wigry – ploso Szyja i zatoka Wigierki: porównanie. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 43–49.
Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2005. Mapa osadów pokrywających
dno jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 171–178.
Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2006. Mapa osadów pokrywających
dno jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 171–
178.
Rutkowski J., Król K., Lemberger M. 1998a. O strukturze pingo w północno–wschodniej
Polsce. W: T. Kalicki (red.), Polsko-Białoruskie Seminarium „Paleogeografia górnego
plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi”. Streszczenie referatów, posterów
42
i przewodnik wycieczki, Kraków 5–7 października 1998. Warszawa: IGiPZ PAN, s. 45–
47.
Rutkowski J., Król K., Lemberger M. 1998b. The pingo remnat in the Suwałki Region (NE
Poland). Quaternary Studies in Poland, vol. 15, p. 50–60.
Rutkowski J., Król K., Lemberger M., Popielski R. 1998. Wstępne badania reliktu pingo w
rejonie Suwałk. Maszynopis.
Rutkowski J., Król K., Pietsch K. 2005. Podstawowe facje sejsmiczne w jeziorze Wigry. W:
VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków 19–22 września 2005. Kraków, s. 409–
414.
Rutkowski J., Król K., Szczepańska J. 2007. Lithology of the profundal sediments in
Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study.
Geochronometria, vol. 27(2007), p. 47–52.
Rutkowski J., Król K., Szczepańska J., Piotrkowska N., Pazdur A., Pawłyta J., Gąsiorowski
M., Hercman H., Zawisza E., Szeroczyńska K., Witkowski A., Kupryjanowicz M. 2006.
Przemiany środowiska naturalnego jeziora Wigry w świetle interdyscyplinarnych badań
osadów z wiercenia WZS-03. Konferencja Naukowa – Polska północno–wschodnia w
holocenie. Przyroda–Klimat–Człowiek. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 29–
31.
Rutkowski J., Krzysztofiak L. (red.) 2009. Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań
geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.
Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2009. Wprowadzenie. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.),
Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych.
Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 7–9.
Rutkowski J., Krzysztofiak L., Osadczuk A. 2009. Batymetria i ukształtowanie linii
brzegowej. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w
świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek
i Przyroda”, s. 42–53.
Rutkowski J., Pietsch K., Król K., Rudowski S., Krzysztofiak L. 2005. High–resolution
seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland). Peribalticum, vol. 9, s. 147–162.
Rutkowski J., Pietsch K., Osadczuk A., Krzysztofiak L. 2009. Osady jeziora Wigry w świetle
badań sejsmicznych. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia
43
jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie
„Człowiek i Przyroda”, s. 131–143.
Rutkowski J., Piotrowska N., Kupryjanowicz M., Aleksander-Kwaterczak U. 2010.
Interdyscyplinarne badania jeziora Wigry. W: M. Ludwikowska-Kędzia, A. Zieliński
(red.), Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk
przyrodniczych: 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa: konferencja naukowa. Zakład
Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu
Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego wKielcach, s. 90–92.
Rutkowski J., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Krzysztofiak L. 2008. Profundal
sediments of Wigry Lake (NE Poland). In: E. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak
(eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Department of Limnology,
University of Gdańsk, Polish Limnological Society. Gdańsk: Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego, p. 171–173.
Rutkowski J., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Krzysztofiak L. 2009. Osady jeziora
Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w
świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek
i Przyroda”, s. 83–109.
Rutkowski J., Prosowicz D., Król K., Osadczuk A. 2008. Wykształcenie litologiczne kredy
jeziornej z płycizny ,,Sielawna Góra” w jeziorze Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 6, s. 135–143.
Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak K. 2002a. Osady jeziora Wigry
w świetle badań sejsmoakustycznych. W: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia
jezior: 6th limnological conference dedicated to professor Tadeusz Wilgat on his 85th
birth anniversary: 16–18 September 2002, Lublin–Okuninka. Lublin: Wyd. UMCS, s.
43–44.
Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L. 2002b. Sediments of Lake
Wigry (NE Poland) in the light of high–resolution seismic (seismoacoustic) survey.
Limnological Review, vol. 2, p. 363–371.
Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L. 2003. Odwzorowanie
współczesnych osadów jeziora Wigry w obrazie sejsmoakustycznym; Pr. Komisji
Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 31–37.
44
Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003.
Współczesne osady jeziora Wigry (Plos Bryzglowski). Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 39–45.
Rutkowski J., Szczepańska J., Król K., Krzysztofiak L. 2006. Skład chemiczny wód
porowych w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. Komisji
Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 4, s. 87–95.
Rutkowski J., Szczepańska J., Król K., Krzysztofiak L. 2007. Chemizm wód porowych w
osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 4(2006), s. 87–95.
Rybak J.I. 1969. Bottom sediments of the lakes of various trophic type. Ekol. Pol., A, vol. 17,
no. 35, p. 611–662.
Skrzypek G. 1999. Izotopowy zapis zmian warunków środwiskowych w wybranych
neoholoceńskich profilach torfowych Polski. Rozprawa doktorska. Wrocław: Wydział
Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski. Maszynopis.
Skrzypek G., Jędrysek M.O., Fallick A.E., Halas S., Pazdur A., Wojtuń B. 1998. Preliminary
evidence for climatic variation in the last Millennium in Poland: δ13C and δD peat
profiles. RMZ – Materials and Geoenvironment, vol. 45, no. 1–2, p. 174–179.
Smolska E., Mazurek Z., Wójcik J. 1995. Dynamika procesów geomorfologicznych na stoku
pojeziernym jako czynnik środowiskotwórczy, Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”,
tom 12, s. 205–220.
Smolska E., Szulc-Rojan E. 2001. Budowa geologiczna i rzeźba terenu Wigierskiego Parku
Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem
Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 35–46.
Smolska E., Szwarczewski P. 2008. Zróżnicowanie wiekowe pokryw stokowych jako efekt
niesynchronicznego zasiedlania Pojezierza Suwalskiego i Sejneńskiego. Botanical
Guidebooks, tom 30, s. 157–168.
Sobczyk T. 1997. Koncepcja Bazy Danych dla zastosowań GIS w Wigierskim Parku
Narodowym. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 142–147.
Stangenberg M. 1938. Skład chemiczny osadów głębinowych jezior Suwalszczyzny. Rozpr.
Inst. Bad. Lasów Państw., A, tom 31, s. 1–40.
45
Stangenberg M. 1949. Nitrogen and carbon in the bottom deposits of lakes and in the soils
under carp–ponds. Verh. Int. Ver. Limnol., vol. 10, p. 422–437.
Stankowski W. 1978. Rozwój środowiska fizyczno–geograficznego Polski. Warszawa: PWN.
Stankowski W. 2008. Budowa geologiczna otoczenia jeziora Pietronajcie (Wigierski Park
Narodowy). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 5(2007), s. 115–123.
Stasiak J. 1970. Wstępne wyniki badań paleogeograficznych w Kurklinach, pow. suwalski.
Roczn. Białost., tom 9, s. 197–211.
Strzemski M. 1957. Gleby województwa białostockiego. Przegl. Geogr., tom 29, nr 3, s. 469–
492.
Synteza wyników badań zawartości mikroelementów w glebach województwa suwalskiego.
1988. Olecko: WOPR.
Szczech M. 1993. Charakterystyka osadów dennych wybranych jezior Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Szpica A. 1993. Substancja organiczna osadów dennych wybranych ekosystemów wodnych
Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
Tylmann W., Woźniak P.P., Czarnecka K., Jaźwiecka M. 2006. New sites with laminated lake
sediments in north–eastern Poland: preliminary results of field survey. Limnological
Review, vol. 6, p. 283–288.
Uggla H., Mirowski, Z., Nożyński, A., Rytelewski, J. 1967. Strefy zagrożenia erozją wodną
gleb północno–wschodniego regionu Polski. Zesz.Nauk. WSR w Olsztynie, tom 23, nr
2, s. 565.
Uwagi o geomorfologii doliny Czarnej Hańczy. 1962. Kwart. geol., nr 6(1), s. 176–183.
Więckowski K. 1968. Geneza, wiek i ewolucja jezior Północno–Wschodniej Polski. Folia
Quaternaria, tom 29, s. 145–151.
Więckowski K. 1978. Bottom deposits in lakes of different regions of Poland. Pol. Arch.
Hydrobiol., vol. 25, no 1–2, p. 483–489.
Więckowski K. 1993. Procesy sedymentacji i tempo akumulacji osadów dennych w
wybranych jeziorach. W: I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce
w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. Kraków: IG UJ, s. 88–97.
46
Wigierski Park Narodowy. Operat siedliskowo–glebowy, cz. I, II. 1996. Warszawa: Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
Wołłosowicz S. 1926. Morena denna tzw. transgresji wigierskiej i jej znaczenie w budowie
dyluwium Pojezierza Suwalskiego. Spraw. PIG, tom 3, nr 3–4, s. 434–465.
Wołowski K., Znosko J. 1993. Pokrywa osadowa Augustowszczyzny i Suwalszczyzny
(wykształcenie, stratygrafia i rozprzestrzenienie). W: Przewodnik LXIV Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993.
Warszawa: PIG, s. 41–58.
Woroniecka-Stasiak A. 1980. Chemical composition of interstitial waters in bottom sediments
of some Polish Lakes of the Wigry group (Northern Poland). Acta Hydrobiol., vol. 22,
no. 4, p. 347–360.
Zaborowski Z. 2005. Zagadki intruzji suwalskiej. Jaćwież, nr 29, s. 13–15.
Zackiewicz B. 1995. Charakterystyka pokrywy glebowej zlewni dwóch jezior Wigierskiego
Parku Narodowego: Gałęziste i Pietronajcie oraz jej wpływ na chemizm wód. Praca
magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Zieliński T. 1993. Sandry Polski północno–wschodniej – osady i warunki sedymentacji. Pr.
Nauk. UŚl, nr 1398.
Ziemnicki S. 1978. Erozja wodna. Warszawa: PWRiL.
Znosko J. 1973. Pokrywa osadowa Augustowszczyzny i Suwalszczyzny. Przewodnik 45.
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej,
Warszawa: Wyd. Geolog., s. 45–74.
Żurek S. 1986. Szybkość akumulacji torfu i gytii w profilach torfowisk jezior Polski (na
podstawie danych 14C). Prz. Geogr., tom 48, nr 3, s. 461–476.
Żurek S. 2004. Torfowisko Suche Bagno w Wigierskim Parku Narodowym w świetle badań
geologicznych i georadarowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2,
s. 61–66.
Żurek S. 2005. Abiotic natural environment in the area of selected raised mires. In:
Postglacial vegetation changes in the development of raised mires in Poland. Monogr.
Bot., vol. 94, p. 19–36,
Żurek S., Bińka K., Drzymulska D. 2009. Torfowisko Sucharu Dembowskich. Pr. Komisji
Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 7, s. 99–106.
47
Żurek S., Drzymulska D. 2007. Limnogenous mires in the southern coasts of the Wigry Lake.
Limnological Review, vol. 7, no. 3, p. 177–182.
Żurek S., Drzymulska D. 2008. Near–shore mires of the Wigry Lake (NE Poland).
Proceedengs of the 13 International Peat Congress, Tullamore, Ireland 8–13 June 2008,
p. 63–66.
Żurek S., Drzymulska D. 2009a. Torfowiska obrzeżenia jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L.
Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i
paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 168–176.
Żurek S., Drzymulska D. 2009b. Torfowiska Wigierskiego Parku Narodowego. W: W.
Marszelewski (red.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Toruń: Polish
Limnological Society, s. 245–252.
Żurek S., Rutkowski J., Drzymulska D., Król K., Pazdur A. 2006. Zatorfienie i osady jeziorne
Rosochatego Rogu (Jezioro Wigry). Konferencja Naukowa – Polska północno–
wschodnia w holocenie. Przyroda–Klimat–Człowiek. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s.
40–42.
Żurek S., Rutkowski J., Drzymulska D., Król K., Pazdur A. 2008. Zatorfienie i osady jeziorne
półwyspu Rosochaty Róg (jezioro Wigry). Botanical Guidebooks, nr 30, s. 245–259.
Żurek S., Ziętek J. 2004. Torfowisko Suche Bagno w Wigierskim Parku Narodowym w
świetle badań geologicznych i georadarowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu
PAU, tom 2, s. 61–66.
METEOROLOGIA. KLIMATOLOGIA
Bazylow J. 1981. Charakterystyka temperatury powietrza w województwie suwalskim 1951–
1965. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Zakład Klimatologii
WGiSR. Maszynopis.
Brudło-Malicka K. 1967. Klimat województwa białostockiego, cz. I. Stosunki
wilgotnościowe za okres 10–lecia 1951–1960. Praca magisterska. Warszawa: Zakład
Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
48
Czeczuga B. 1975. Characteristic climatic changes in the north-eastern region of Poland
during the post–glacial period on the basis of paleolimnological investigations.
Paleolimnology of Lake Biwa and the Japanese Pleistocene, vol. 3, p. 519–529.
Dąbrowska A. 1968. Kształtowanie się zachmurzenia w zależności od kierunków i prędkości
wiatru na stacjach: Olsztyn, Kętrzyn i Suwałki w okresie 1956–1960. Praca magisterska.
Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Dowgiałło J. 2004 Zależność dobowego stężenia dwutlenku siarki w atmosferze od typów
cyrkulacji atmosferycznej (na przykładzie Suwałk). Praca magisterska. Warszawa:
Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Górniak A. 2009. Uwarunkowania klimatyczne funkcjonowania jeziora Wigry. W: J.
Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań
geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”,
s. 31–41.
Janikowski T. 1925. Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych notowanych nad Wigrami w
czasie od 1922 do 1924 roku. Spraw. Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, tom 1, s.
59–64.
Jarmowicz I. 1978. Zachmurzenie w województwie suwalskim w latach 1951–70. Praca
magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Jurak D. 1970. Ocena wartości parowania z powierzchni wody w Polsce w okresie 10–letnim
1956–1965 na podstawie pomiarów bezpośrednich i obliczeń w oparciu o dane
klimatyczne. Pr. PIHM, nr 99.
Jurak D. 1976. Intensywność parowania z powierzchni wody w zależności od charakteru
zbiornika wodnego. Pr. PIHM, nr 10, s. 41–73.
Kicińska B., Olszewski K., Żmudzka E. 2001. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne
Wigierskiego Parku Narodowego. Bożena. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad
strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd.
Akademickie "Dialog", s. 47–54.
Kluge M. 1984. Charakterystyka klimatyczna rejonu suwalskiego ze szczególnym
uwzględnieniem zróżnicowania bio- i agroklimatycznego. W: Waloryzacja przyrodnicza
i koncepcja ochrony rejonu suwalskiego w oparciu o Ekologiczny System Obszarów
Chronionych. Warszawa: Inst. Kształtowania Środowiska. Maszynopis.
49
Kluge M. 1988. Uwarunkowania klimatyczne Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i
Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 41–56.
Kondraciuk I. 1978. Charakterystyka kierunku i prędkości wiatru w północno–wschodniej
części Polski. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW.
Maszynopis.
Konończuk N. 1977. Zachmurzenie, mgły i burze w północno–wschodniej części Polski.
Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Kossowska-Cezak U. 1982. Duże zmiany temperatury z dnia na dzień w Polsce. Prz. Geofiz.,
tom 27, nr 3–4, s. 197–214.
Kozdęba M. 1967. Kształtowanie się temperatury w zależności od kierunku wiatru na
stacjach: Olsztyn, Kętrzyn, Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii
WGiSR UW. Maszynopis.
Kożuchowski K. 1982. Współczesne tendencje zmian rocznych sum opadów w Polsce (1931–
1980). Prz. Geofiz., tom 27, nr 3–5, s. 251–260.
Kożuchowski K., Wibig J. 1988. Kontynentalizm pluwialny w Polsce: zróżnicowanie
geograficzne i zmiany wieloletnie. Acta Geogr. Lodzensis, tom 55, s. 9–102.
Krawczyk B. 1958. Opady śnieżne i szata śnieżna na Pojezierzu Mazurskim. Praca
magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Krzysztofiak L., Olszewski K. 1999. Klimat. W: X lat Wigierskiego Parku Narodowego.
Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 59–61.
Krzysztofiak L., Piekarski M.K. 2004. Obserwacje meteorologiczne na Stacji Bazowej
WIGRY (Wigierski Park Narodowy) w 2002 roku. W: M. Kejna, J. Uscka (eds.),
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring
geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 147–156.
Krzysztofiak L., Romański M., Krzysztofiak A. 2010. Warunki termiczne i opadowe w
zlewni badawczej Stacji Bazowej WIGRY (Wigierski Park Narodowy). W: XIX
Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
„Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i
narastającej antropopresji”, Międzyzdroje 14–16 kwietnia 2010. Poznań: Wyd. UAM, s.
59–60.
50
Krzysztofiak L., Romański M., Krzysztofiak A. 2011. Warunki termiczne i opadowe w
zlewni badawczej Stacji Bazowej WIGRY (Wigierski Park Narodowy). W: A.
Kostrzewski, M. Samołyk (red.), „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach
zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”. Biblioteka Monitoringu
Środowiska. Biała Góra: Wyd. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w
Białej Górze, s. 147–152.
Lewińska J. 1966. Koncepcja badań meteorologicznych nad wpływem zbiorników wodnych
na klimat lokalny. Wiad. Służby Hydrol.–Meteorol., tom 2(XIV), s. 1–65.
Lewińska J. 1967: Metoda prognozy wpływu zbiorników wodnych na klimat lokalny. Wiad.
Służby Hydrol.–Meteorol., tom III(XV), s. 1–69.
Lintzel E. 1967. Kształtowanie się opadów w zależności od kierunków wiatru za 5–lecie
1956–1960 na przykładzie trzech stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kętrzyn, Suwałki.
Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Lorenc H. (red.). 2005. Atlas klimatu Polski. Warszawa: IMiGW.
Lorenc H. 1998. Ocena stopnia realizacji programu „obserwacje meteorologiczne i badania
klimatyczne w systemie zintegrowanego monitoringu środowiska” oraz synteza
uzyskanych wyników. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP –
Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września
1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 113–118.
Łozińska Z. 2005. Zróżnicowanie warunków termicznych we wschodniej części Wigierskiego
Parku Narodowego. Praca licencjacka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział
Geografii i Studiów Regionalnych.
Mackiewicz A. 2009. Anomalie pogodowe. Wigry, nr 4.
Nowakowska G. 1977. Wilgotność powietrza w północno–wschodniej części Polski. Praca
magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Nowicka A. 1977. Charakterystyka bioklimatu północno–wschodniej części Polski w okresie
letnim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Okołowicz W. 1978. Mapa Regionów Klimatycznych. W: Narodowy Atlas Polski. Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk: IGiPZ PAN.
Okołowicz W., Olszewski K. 1973. Wpływ zbiorników wodnych na kształtowanie się
wilgotności bezwzględnej powietrza. Pr. i Studia Geogr. UW, Klimatologia, nr 7.
51
Okołowicz W., Stopa M. 1964. Wyniki badań terenowych na Pojezierzu Mazurskim w lipcu i
sierpniu 1961 r. Pr. i Studia Geogr. UW, Klimatologia, nr 1.
Okońska J. 1980. Zależność wskaźników bioklimatycznych od rzeźby terenu na Pojezierzu
Suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW.
Maszynopis.
Olszewski J.L. 1973. Klimat północno–wschodniej Polski w ujęciu kompleksowym. Pr. i
Studia Geogr. UW, Klimatologia, nr 6.
Olszewski J.L. 1986. Rola ekosystemów leśnych w modyfikacji klimatu lokalnego Puszczy
Białowieskiej. Wrocław: Ossolineum.
Parczewski W. 1965. Fronty atmosferyczne nad Polską. Wiad. Służby Hydrol.–Meteorol.,
tom 59, nr 4, s. 20–36.
Pióro S.J. 1973. Klimat województwa białostockiego. Białystok: Woj. Biuro Geodezji i
Urządzeń Rolnych.
Rasiński J. 1978. Opad w województwie suwalskim w latach 1951–1970. Warszawa: Zakład
Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Rokoszewska G. 1978. Charakterystyka bioklimatu województwa suwalskiego w ciepłej
porze roku. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW.
Maszynopis.
Roszkowska T. 1970. Klimat województwa białostockiego. Cz. I. Stosunki termiczne (1951–
1960). Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Santorski Z. 2004. Porównanie warunków meteorologicznych wybranych Leśnych Stacji
Meteorologicznych i stacji IMGW. Sylwan, nr 2, s. 26–35.
Sienkiewicz B. 1978. Wiatr w województwie suwalskim w latach 1951–1970. Praca
magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Stopa-Boryczka M. i in. 1986. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i
geograficznych w Polsce. Cz.IV. Klimat północno–wschodniej Polski. Warszawa: Wyd.
UW.
Stypa A. 1980. Zależność temperatury i wilgotności powietrza od rzeźby terenu na Pojezierzu
Suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW.
Maszynopis.
52
Suchocki J. 1993. Zależność dobowego stężenia jonów siarczanowych w atmosferze od
typów cyrkulacji atmosferycznej (na przykładzie Suwałk). Pracy magisterska.
Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Tepli-Proniewicz K. 1978. Wilgotność powietrza w województwie suwalskim. Praca
magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Warakomski W. 1969. Częstość występowania dni i okresów z poszczególnymi typami mas
powietrza nad Polską (1951–1960). Prz. Geofiz., tom 14(22), nr 1, s. 67–77.
Wierczek E. 1969. Problemy stosunków wiatrowych i ich zmian w świetle wpływów
zbiorników wodnych. Folia Geogr., ser. Geogr.–Phys., nr 3.
Wiszniewski K. 1953. Atlas opadów atmosferycznych. Warszawa: Wyd. Komunikacji i
Łączności.
Wiszniewski W. (red.). 1973. Atlas klimatyczny Polski. Warszawa: PPWK.
HYDROLOGIA. HYDROBIOLOGIA OGÓLNA
Adamczewski J. 2006. Siedliska wodne. Wigry, nr 1, s. 4–7.
Aleksander-Kwaterczak U. 2009. Record of natural environment of Wigry Lake changes on
the basis of long sediment cores analisis. W: W. Marszelewski (red.), Anthropogenic
and natural transformations of lakes. Toruń: Polish Limnological Society, pp. 11–15.
3rd ed.
Aleksander-Kwaterczak U., Kostka A. 2009. Lead in the environment of Lake Wigry (NE
Poland). Limnological Review, vol. 11, no. 2, p. 59–68.
Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D. 2007. Distribution of Cd and Pb in the lake
sediments cores from the Hańczanska Bay (Wigry Lake, NE Poland). Limnological
Review, vol. 7, no. 4, p. 219–223.
Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J. 2009a. Changes of
selected micro–pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the
southern part of Wigry Lake (NE Poland). Pol. J. Environ. Stud., vol. 18, no. 2B, p. 51–
55.
Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J. 2009b. Changes of
selected micro–pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the
53
southern part of Wigry Lake (NE Poland). In: Mikrozanieczyszczenia w środowisku
człowieka, Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. Streszczenia referatów i posterów.
Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej, s. 40.
Aleksiejuk B.A. 1993. Dynamika chemizmu wód trzech jezior polihumusowych i wód
torfowisk przyjeziornych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska.
Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1982a. Wymiana wody w akwenach jeziornych (na przykładzie
jeziora Wigry). Prz. Geofiz., tom 27, nr 3–4, s. 229–240.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1982b. Określenie elementów bilansu wodnego oraz ocena
użytkowania ziemi i antropopresja w zlewni jeziora Wigry. Dziekanów Leśny: Inst.
Ekol. PAN. Maszynopis.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1983. Ecological characteristics of lakes in North–Eastern Poland
versus their trophic gradient Part. II. Lake catchment areas physico–geographical
environment. Description of the region and 43 lakes. Ekol. pol., vol. 31, no. 2, p. 257–
286.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1985a. Stosunki wodne. W: K. Święcicka (red.), Województwo
suwalskie, studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 119–137.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1985b. Struktura fizycznogeograficzna zlewni jako podstawa
oceny dostawy materii biogennej do jezior. Pr. i Studia Geogr., tom 7, s. 65–89.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1987. Ocena naturalnej podatności jezior na degradację i rola
zlewni w tym procesie. Wiad. Ekol., tom 33, nr 3, s. 279–289.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1992. Sieć hydrograficzna, warunki odpływu i wymiany wody w
jeziorach. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan
eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 21–34.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1994. Tendencje zmian charakterystyk hydrologicznych jezior
Polski Północnej. Prz. Geofiz., tom 39, nr 2.
Bajkiewicz-Grabowska E. 1997. Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewni
eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany
Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park
Narodowy), PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 19–28.
Bajkiewicz-Grabowska E. 2000. Stosunki wodne i ich wpływ na dynamikę środowiska
przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Rychling, J. Solon (red.),
54
Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. Wydział Geogr. i Stud.
Region. UW, s. 55–82.
Bajkiewicz-Grabowska E. 2001. Stosunki wodne i ich wpływ na dynamikę środowiska
przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z
badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa:
Wyd. Akademickie "Dialog", s. 55–82.
Bajkiewicz-Grabowska E. 2002. Obieg materii w systemach rzeczno–jeziornych. Wydział
Geogr. i Stud. Region. UW, Warszawa, s. 274.
Bajkiewicz-Grabowska E. 2009. Water circulation in a lake at extreme water levels: Lake
Wigry case study. Limnological Review, vol. 9, no. 2–3, p. 63–72.
Bajkiewicz-Grabowska E., Dąbrowski M. 2009. Obieg wody w jeziorze Wigry. W: J.
Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań
geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”,
s. 54–67.
Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A. 1999a. Struktura fizycznogeograficzna
układu krajobrazowego zlewnia-jezioro i jej wpływ na tempo naturalnej eutrofizacji
jezior. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Wyd. Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 77–84.
Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A. 1999b. Charakterystyka hydrograficzna
Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.),
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn:
Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 99–111.
Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A. 1999c. Bilans wodny jeziora Wigry w
latach 1981–1995. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.),
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn:
Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 113–128.
Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A., Kajak Z., Kufel L. 1989. Charakterystyka
fizjograficzna zlewni i limnologiczna większych jezior, ich stan troficzny i czystości
wód, podatność na eutrofizację i aktualne zagrożenia. W: A. Hillbricht-Ilkowska, R.J.
Wiśniewski (red.), Jeziora Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Stan eutrofizacji,
kierunki ochrony, Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 7, s. 45–109.
55
Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A., Zdanowski B. 1992. Ocena podatności na
degradację, stanu czystości wód i tempa eutrofizacji jezior. W: B. Zdanowski (red.),
Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony, Zesz.
Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 163–191.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 1993. Hydrologia ogólna. Warszawa: PWN.
Bajkiewicz-Grabowska E., Nosal K. 1999. Zastosowanie geograficznego systemu informacji
(GIS) w ocenie tempa naturalnej eutrofizacji jezior Wigierskiego Parku Narodowego.
W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Wyd. Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 203–229.
Barszczewska M. 2010. Warunki zasilania i drenażu wód podziemnych w utworach
sandrowych między jeziorami Wigry i Blizno. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Bernatowicz S. 1979. Fizjografia jeziora Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry
kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 97–101.
Bernatowicz S. 1981. Thermal types of lakes in north–eastern Poland. Ekol. pol., vol. 29, no.
4, p. 585–594.
Bernatowicz S. 1990. Zasady ekologii środowiska wodnego. Suwałki: Rada Woj. SdRP.
Bernatowicz S., Zachwieja J. 1966. Types of littoral found in the lakes of the Masurian and
Suwałki Lakelands. Ekol. pol., vol. 14, no. 28, p. 519–545.
Błachuta J., Dygas-Ciołkowska L., Dubicki A., Twarowski R. 2005. Ocena potencjalnych
skutków depozycji ładunków substancji biogennych na ekosystemy wód stojących. W:
A. Kostrzewski, R. Kolander (red.), Zintegrowany monitoring środowiska
przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i
różnokierunkowej antropopresji. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 361–
388.
Boettger T., Pazdur A., Piotrowska N., Wagner R. 2006. Carbon and oxygen isotope
composition of organic matter and carbonates in recent lacustrine sediments.
Geochronometria, vol. 25, p. 77–93.
Brzęk G. 1938. Hydrobiologia, jej geneza... . Czas. Przyr., tom 12, nr 1–2, s. 22.
Brzęk G. 1988. Stacja hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka
nowoczesnej limnologii polskiej. Lublin: Wyd. Lubelskie.
56
Charakterystyka i plan batymetryczny jeziora Wigry. 1959. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego.
Choiński A. 1991. Katalog jezior Polski. Część II. Pojezierze Mazurskie. Poznań: Wyd.
Naukowe UAM.
Choiński A. 1995. Zarys limnologii fizycznej Polski. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
Choiński A., Skowron R. 1998. Najgłębsze jeziora Niżu Polskiego w świetle najnowszych
pomiarów głębokościowych. Czas. Geogr., tom 69, nr 3–4, s. 339–343.
Czeczuga B. (red.), 1979. Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN.
Czeczuga B. 1966. Wądołek – jezioro holomiktyczne. Acta Hydrobiol., tom 8, s. 1–4.
Czeczuga B. 1969. The application of the Blytt Sernander classification, to the post–glacial
sediment stratification in the lakes of the north–eastern region of Poland. Hydrobiologia,
vol. 26, p. 527–538.
Czeczuga B. 1970. Czterystulecie spisania Regestru (1569–1969) i znaczenie tego dokumentu
dla limnologii. Roczn. Białost., tom 10, s. 335–345.
Czeczuga B. 1974. Historia Jeziora Wigry (analiza chemiczna makro- i mikroelementów,
Cladocera, Chironomidae). W: Materiały Pierwszego Krajowego Sympozjum
Paleolimnologicznego, Włocławek n/Wisłą, 6–8 czerwca 1974, s. 22–23.
Czeczuga B. 1976a. Jezioro Wigry – kolebka hydrobiologii polskiej – tematem sympozjum
naukowego. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 32, nr 3, s. 49–50.
Czeczuga B. 1976b. Zmiany hydrochemiczne jeziora Wigry w okresie antropopresji. W:
Materiały X Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Toruniu, 6–11 września 1976, s. 13.
Toruń.
Czeczuga B. 1979a. Słowo wstępne. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka
hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 5–6.
Czeczuga B. 1979b. Historia jeziora Wigry w okresie polodowcowym. W: B. Czeczuga
(red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 103–107.
Czeczuga B. 1979c. Zmiany hydrochemiczne jeziora Wigry w ostatnim 50–leciu. W: B.
Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s.
135–138.
Czeczuga B., Bobiatyńska E. 1979. Stacja Hydrobiologiczna nad Wigrami i jej znaczenie w
rozwoju hydrobiologii polskiej. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka
hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 13–18.
57
Czeczuga B., Gołębiewski Z. 1966. History of Klono lake as revealed by the bed sediments.
Zesz. Hydrol., vol. 28, p. 173–183.
Czeczuga B., Gołębiewski Z. 1976. Ecological changes in Wigry Lake in the Post–Glacial
Period. Part I. Chemical investigations. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 23, p. 189–205.
Czeczuga B., Grądzki F. 1967. Zmiany sezonowe chemosyntezy w przeżyźnionym
ekosystemie wodnym. Acta Soc. Bot. Pol., tom 36, nr 2, s. 337–346.
Dąbrowski M. 2002. Changes in the water level of lakes in northeastern Poland. Limnological
Review, vol. 2, p. 85–92.
Dąbrowski M. 2007. Tendencje wymiany wody w jeziorze Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 4(2006), s. 97–102.
Dąbrowski M., Węglarczyk S. 2005. Cyclical nature of fluctuations in the levels of lakes of
Northern Poland. Limnological Review, vol. 5, p. 61–67.
Dembowska S., Dembowski J. 1922. Pomiary morfometryczne jezior Wigierskich. Zatoka
Uklejowa i jezioro Białe. Arch. Hydrobiol. Ryb., tom 1, nr 1, s. 15–21.
Dembowska S., Dembowski J. 1924. Pomiary morfometryczne jezior Wigierskich. 2. Zatoka
Wigierki. Arch. Hydrobiol. Ryb., tom 1, nr 2–3, s. 7–9.
Dembowska S., Dembowski J. 1927. Pomiary morfometryczne jezior Wigierskich. 3.
Wschodnia część Wigierek. Zatoka Uklejowa i jezioro Białe. Arch. Hydrobiol. i Ryb.,
tom 2, nr 3–4, s. 160–165.
Dunalska J., Zdanowski B. 2004. Quality of the dissolved organic matter (DOM) in the water
of lake Wigry (spectrophotometric analysis). Pol. J. Natur. Sc., vol. 1, p. 213–221.
Dunalska J., Zdanowski B., Stawecki K. 2003. Variability of dissolved organic carbon (DOC)
and particulate organic carbon (POC) in the waters of LakeWigry. Limnological
Review, vol. 3, p. 59–64.
Dybowski A., Dzielnicki H. 1569. Regestr Spisania Iezior Ie Kro M ku Niewodnicthwu
Grodzienskiemu y Przelomskiemu naliezących, które były wroku Przeszłem 1568 Przez
Dworzan Ie Kro. M. Pana Andrzeia Dybowskiego A Pana Hrehora Dzielnickiego
spisane, A gdy te Niewodnictwo Ie Kro. M. Dzierzawcy Perstunskiemu y Berznickiemu
Panu Hrehorowi Masalskiemu Arendować raczyl Rozkazać na ten czas thu Ieziora na
them Regestrze spisawszy Panu Masalskiemu Podano, Przez mie Lawryna Woynę
58
Podskarbie Dworne Roku 1569 Wdzień S Michala. Warszawa: Biblioteka Ordynacji
Krasińskich.2
Dynowska I. 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, XVIII, Pr. Geogr., nr
28.
Eglit P.I. 1914. Jestiestwiennyje wodojemy Suwalskoj i Łomżinskoj gubernii. Trudy Sow. po
ryb. sozw. pri Depart. Ziemledielja, vol. 2, no. 1.
Gieysztorowa I. 1953. Katalog jezior polskich. Cz. 13: Jeziora suwalskie.
Golachowska J.B. 1971. The pathways of phosphorus in lake water. Pol. Arch. Hydrobiol.,
vol. 18, no. 4, p. 325–345.
Golachowska J.B. 1984. Phosphorus in the bottom sediments of some lakes of the world. Pol.
Arch. Hydrobiol., vol. 31, no. 3, p. 175–205.
Gołębiowski Z. 1970. Makro- i mikroelementy w osadzie dennym jeziora Wigry w okresie
polodowcowym. W: Materiały VIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Białymstoku,
16–20 września 1970 r. s. 41–42.
Gołębiowski Z. 1971. Zmiany makro- i mikroelementów w osadzie dennym jeziora Wigry w
okresie polodowcowym. Praca doktorska. Olsztyn: WSR. Maszynopis.
Górniak A. 1992. Composition of the organic matter in lake's bottom sediments. 6th Internat.
Meeting IHSS, Barii, Abstracts, p. 260.
Górniak A. 1993a. Hydrochemistry of the hight moor peats in the polyhumic lake basins
(Wigry National Park – NE Poland). Pol. J. Soil Sc., vol. 26, no. 2, p. 119–126.
Górniak A. 1993b. The soils of the catchment areas of the polyhumic lakes of Wigry National
Park. Pol. J. Soil Sc., vol. 26, no. 2, p. 157–165.
Górniak A. 1993c. Transformation of water chemistry by peat bog in the basins dystrophic
lakes in NE Poland. Abstracts XI International Symposium on Environmental
Biogeochemistry, Salamanca, Spain.
Górniak A. 1994a. Composition of the organic matter in the lake bottom sediments. W: N.
Senesi, T.M. Miano (eds.), Humic Substances in the Global Environment and
Implications on Human Health. Amsterdam: Elsevier, p. 839–844.
Górniak A. 1994b. Substancje humusowe w osadach jezior o różnej trofii. Mat. XVI Zjazdu
PTH, Wrocław, s. 52.
2
Dokument uległ zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego. Kopia znajduje się w zbiorach K.O. Falka w
Lund (Szwecja).
59
Górniak A. 1995a. Organic matter in the recent limnic sediments of North–Eastern Poland.
Pol. J. Soil Sc., vol. 38, no. 1, p. 37–43.
Górniak A. 1995b. Spektrofotometryczna metoda oznaczania stężeń i jakości rozpuszczonego
węgla organicznego w wodach. Gosp. Wod., nr 2, s. 31–33.
Górniak A. 1995c. Znaczenie kwasów humusowych jako czynnika wpływającego na
funkcjonowanie fitoplanktonu. W: M. Zalewski (red.), Procesy biologiczne w ochronie i
rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych. Materiały Konferencji Grupy Roboczej
MAB–5 "Ekosystemy wodne". Łódź: PIOŚ, s. 125–134.
Górniak A. 1996a. Chemical properties of lake sedimentary humic acids. Abstracts 8th
Meeting of the International Humic Substances Society, Wrocław, p. 129.
Górniak A. 1996b. Relationships between dissolved humic acids in lakes and phytoplankton
activity. Abstracts 8th Meeting of the International Humic Substances Society,
Wrocław, p. 142.
Górniak A. 1996c. Substancje humusowe i ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów
slodkowodnych. Białystok: Dissertationes Univ.Varsoviensis, tom 448.
Górniak A. 1997. Kwasy humusowe a eutrofizacja ekosystemów wodnych. Zesz. Nauk.
„Człowiek i Środowisko”, tom 18, s. 115–127.
Górniak A. 1998. Effects of dissolved humus acids on the activity of natural phytoplankton
communities. XXVII Soc. Internat. Limn. Congress, Dublin.
Górniak A. 1999. Dynamika poziomu wód, temperatury i zjawisk lodowych jeziora Wigry.
W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 129–140.
Górniak A. 2001. Dissolved organic carbon in lake waters of Eastern Poland. Limnological
Review, no. 1, p. 117–124.
Górniak A. 2005. Zaawansowanie dystrofii sucharów Wigierskiego Parku Narodowego.
Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 45–52.
Górniak A. 2006. Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego: aktualna jakość i trofia wód.
Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. Zakład Hydrobiologii.
Górniak A. 2008. Jeziora Suwalszczyzny. W: E. Jekaterynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk (red.),
57. Zjazd Towarzystwa Geograficznego: przewodnik sesji terenowych. Białystok:
Ekopress, s. 145–163.
60
Górniak A. 2009. Aktualny stan czystości jeziora Wigry. Wigry, nr 4, s. 6–8.
Górniak A., Jekatierynczuk-Rudczyk A., Dobrzyń P. 1999. Hydrochemistry of Three
Dystrophic Lakes in Northeastern Poland. Acta Hydrochim. Hydrobiol., vol. 27, p. 1–7.
Górniak A., Krzysztofiak L. 2006. Charakterystyka limnologiczna parku. W: A. Górniak
(red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Aktualna jakość i trofia wód.
Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 25–34.
Górniak A., Pękala M. 2000. Zjawiska lodowe jezior północno–wschodniej Polski. Prz.
Geofiz., tom 46, nr 1–2, s. 91–109.
Górniak A., Piekarski K. 2002. Senasonal and Multianual Changes of Water Levels in Lakes
of Northeastern Poland. Pol. J. Environ. Stud., vol. 11, no. 4, p. 349–354.
Górniak A., Pietrusiewicz B. 1992. Hydrochemia sucharów Wigierskiego Parku Narodowego.
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i konferencja "Geografia i aktualne
problemy miasta i regionu", Kraków 26–29 czerwca 1992 r. Kraków: Oddział
Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN; Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut
Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 239–240.
Górniak A., Wojciechowski I. 1993. Humic substances in the polihumic lake ecosystem in the
selected basin of Northeastern Poland. Abstracts 4th Symposium on Humic Substances
and Humex Project Seminar, Loen, Norway, 7–9 June 1993.
Górniak A., Wojciechowski I. 1994. Biogeochemiczne uwarunkowania dystrofii sucharów
wigierskich. Mat. XVI Zjazdu PTH, Wrocław, s. 54.
Górniak A., Zieliński P. 1997. Rozpuszczone związki węgla organicznego w wodach rzek
północno–wschodniej Polski. Mat. X Konferencji Naukowej „Chemizm opadów
atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych” – Łódź, 24–26 IX 1997r.
Górniak A., Zieliński P. 1998. Influence of catchment chracteristics and hydrology on DOC in
rivers in the northeastern Poland. XXVII Soc. Internat. Limn. Congress, Dublin.
Górniak A., Zieliński P. 1999. Rozpuszczone związki węgla organicznego w jeziorze Wigry.
W: Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 141–152.
61
Górniak A., Zieliński P. 2006. Stan hydrochemiczny wód jezior latem 2002 roku. Jezioro
Wigry. W: Górniak A (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Aktualna jakość
i trofia wód. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 54–70.
Górska A. 2007. Charakterystyka sucharów wigierskich. Praca magisterska. Kielce:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.
Harat J., Tatarata M. 1992. Opracowanie hydrologiczne dla potrzeb Planu Ochrony
Wigierskiego Parku Narodowego. Załącznik nr 3. W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.),
Element zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny
dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki: Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.
Hutorowicz A., Tunowski J., Zdanowski B. 1999. Dystroficzne jeziora Wigierskiego Parku
Narodowego – struktura, funkcjonowanie i zagrożenia. W: S. Radwan, R. Kornijów
(red.), Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich
parkach narodowych. Lublin: Wyd. UMCS, s. 219–230.
Iwiński J. 1979. O zasobach wód powierzchniowych jez.Wigry. W: B. Czeczuga (red.),
Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 109–114.
Jańczak J. (red.) 1999. Atlas jezior Polski. III. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
Jarmużyńska T., Kaftan J. 1988. Stan i ocena stosunków wodnych Suwalszczyzny. Zesz.
Nauk „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 79–97.
Kajak Z., Zdanowski B. 1983. Ecological characteristics of lakes in northeastern Poland
versus their trophic gradient. XII. Dependence of chosen indices of structure and
functioning of ecosystems on trophic status and mictic type of 42 lakes. Ekol. pol., vol.
31, no. 2, p. 495–530.
Kamiński M. 1999a. Wody. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego.
Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 63–94.
Kamiński M. 1999b. Wody Wigierskiego Parku Narodowego. Biul. Inf. Rady Programowej
Porozumienia ZPP, tom 15, nr 6, s. 10–12
Kamiński M. 2001. Wody parku. Wigry, nr 2, s. 4–5.
Kamiński M. 2002. Tajemnicze suchary. Wigry, nr 1, s. 6–10.
Kamiński M. 2003. Rzeki. Wigry, nr 1, s. 11–14.
Kamiński M. 2011. Zima w jeziorach. Wigry, nr 4, s. 5–11.
Kamiński M., Zdanowski B. 2000. Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego.
Komunikaty Ryb., nr. 4.
62
Kazimierski B. 1998. Ocena stopnia realizacji programu „wody gruntowe” w systemie
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego oraz krótka synteza wyników
badań z lat 1994–1997. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP –
Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września
1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 155–162.
Kazimierski B., Pilchowska-Kazimierska E., Przytuła E. 1998. Możliwość interpretacji
wyników monitoringu wód gruntowych na Stacjach Bazowych ZMŚP z
wykorzystaniem danych innych sieci monitoringu wód podziemnych. W: A.
Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje
rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 143–154.
Kaznowska E. 2006. Charakterystyka susz hydrologicznych na przykładzie wybranych rzek
północno–wschodniej części Polski. Infrast. Ekol. Ter. Wiej., nr 4, s. 51–59.
Kondracki J. (red.) 1953. Katalog jezior polskich. Część 13. Jeziora Suwalskie. Warszawa:
Biul. Geogr. PTG.
Korycka A. 1987. Charakterystyka składu chemicznego wody w jeziorach północnej Polski.
Praca doktorska. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Korycka A. 1988. Charakterystyka chemicznego składu wody w jeziorach północnej Polski.
Roczn. Nauk. Rol., tom 102.
Korycka A., Dembiński W. 1974. Średnie wartości przewodności właściwej wody jezior
północnej Polski. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, tom 79, s. 1–16.
Koźmiński Z. 1933a. O gospodarce tlenowej jezior. Wszechświat, nr 1, s. 11–19.
Koźmiński Z. 1933b. O sposobie obliczania deficytu tlenowego w Jeziorach Suwalskich.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., nr 7, s. 144–163.
Krawczyk I. 2011. System krążenia wód podziemnych w międzyrzeczu Czarnej Hańczy i
Wierśnianki (Równina Augustowska). Praca magisterska. Warszawa: Wydział Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztofiak L. 2001. Rzeki i jeziora. Suchary. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak L. 2010. Historia powstania jeziora Wigry. Wigry, nr 1, s. 5–7.
Krzysztofiak L., Romański M., Krzysztofiak A. 2010. Ustrój termiczny rzek Wigierskiego
Parku Narodowego. W: XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych
63
Polski”, Borne-Sulinowo, 11–13 kwietnia 2011. Poznań–Storkowo: Wyd. Stacja
Geoekologiczna UAM w Storkowie, s. 131.
Kulwieć K. 1904. Materyały do fizjografii jeziora Wigierskiego. Pam. Fizyogr., tom 18, s. 1–
42.
Kupryjanowicz M., Piotrowska N., Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2009. Podsumowanie. W: J.
Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań
geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”,
s. 256–264.
Kuziemski J. 1956a. Jezioro Wigry (szkic hydrograficzny i morfologiczny). Gazeta Obserw.
PIHM, nr 9(1), s. 8–10.
Kuziemski J. 1956b. Stosunki hydrologiczne jeziora Wigry. Gazeta Obserw. PIHM, nr 9(5), s.
8–11.
Lencewicz S. 1925. Badania jeziorne w Polsce. Przegl. Geogr., tom 5, s. 1–70.
Lityński A. 1924. W sprawie polskiej terminologii limnologicznej. Spraw. Stacji Hydrobiol.
na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 31–36.
Lityński A. 1925a. Versuch einer limnologischen Gliederung der Seen des Suwalkier Gebiets.
Comptes Rend. Stat. Hydrobiol. Wigry, B. 1, p. 4.
Lityński A. 1925b. Ważniejsza aparatura hydrobiologiczna. Spraw. Stacji Hydrobiol. na
Wigrach, tom 1, nr 4, s. 65–72.
Lityński A. 1926. Studia limnologiczne na Wigrach. I. Część limnograficzna. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., tom 1, nr 1–2, s. 1–78.
Lityński A. 1927. Ein einfaches Mikrometer–Frenrchr zur Bestimmung der Entferrcungen.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 2, no. 3–4.
Lityński A. 1952. Hydrobiologia ogólna. Warszawa: PWN.
Lityński M., Solon J. 1991. Z dziejów okolic Jezior Wigierskich. W: A.S. Kostrowicki (red.),
Wigierski Park Narodowy. Warszawa: Wyd. LOP, s. 29–37.
Luther H., Rzóska J. 1971. Project Aqua a source book of inland waters proposed for
conservation. IBP Handbook, vol. 21. Oxford: Blackwell Scientific.
Luto D. 2002. Stan i budowa brzegu i dna rejonu Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. Praca
magisterska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Maszynopis.
Machowska M. 2004. Cynk, ołów, żelazo i mangan w osadach dennych jeziora Wigry. Praca
dyplomowa. Kraków: Zakład Ochrony Środowiska AGH. Maszynopis.
64
Mackiewicz A. 1997a. Chemizm wód rzeki Czarnej Hańczy. W: VIII Sympozjum
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie
geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 40–41.
Mackiewicz A. 1997b. Stan sanitarny wód podziemnych na terenie zlewni eksperymentalnej
ZMŚP. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
– Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września
1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 40.
Mackiewicz A. 2006. Czarna Hańcza. Wigry, nr 2, s. 5–6.
Mackiewicz A. 2010. Zielone budki – rzecz o badaniu stanu wód w rzekach parku. Wigry, nr
3, s. 8–9.
Maj M. 2009. Zasilanie i drenaż systemu wodonośnego we wschodniej części Wigierskiego
Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Maszynopis.
Majdanowski S. 1954a. Zestawienie ogólne jezior Polski. Geographical Documentation, nr 4,
s. 682–692.
Majdanowski S. 1954b. Jeziora Polski. Prz. Geogr., tom 26, nr 2, s. 17–50.
Malinowska W. 1996. Wody WPN. Ulotka. Krzywe: WPN.
Malinowska W. 1998. Jezioro Wigry. Ulotka. Krzywe: WPN.
Marek J. 1976. Chemizm jezior o wodach żółtych ze szczególnym uwzględnieniem form
fosforu i żelaza. Praca doktorska. Wrocław: Zakład Limnologii i Rybactwa Akademii
Rolniczej. Maszynopis.
Marek J. 1983. Chemizm jezior o wodach żółtych ze szczególnym uwzględnieniem form
fosforu i żelaza. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, tom 25(140), s. 163–180.
Marszelewski W. 2005. Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski Północno–
Wschodniej. Toruń: Wyd. UMK.
Marszelewski W. 2009. Ustrój termiczny jeziora Wigry i jego wieloletnie zmiany. W: J.
Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań
geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”,
s. 68–79.
65
Mierzwiński B. 1981. Wpływ zbiorników wodnych na warunki odczuwalne na przykładzie
jeziora Śniardwy. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW.
Maszynopis.
Mikulski J.S. 1982. Biologia wód śródlądowych. Warszawa: PWN.
Mikulski Z. 1963. Zarys hydrografii Polski. Warszawa: PWN.
Mitręga J. 1988. Zagadnienia hydrogeologiczne okolic Jeleniewa. Mat. Konf. Nauk. "Wigry
88" – Ochrona środowiska przyrodniczego przed wpływami przemysłu wydobywczego
na przykładzie Suwalszczyzny. Suwałki. Maszynopis.
Nowakowski C. 1975. Hydrogeologia źródeł strefy czołowo–morenowej Pojezierza
Suwalskiego. Rozprawa doktorska. Warszawa: Instytut Geologii Inżynierskiej Wydz.
Geologii UW. Maszynopis.
Olszewski R. 1999. System informacji przestrzennej (SIP) o zbiorniku wodnym i jego zlewni
na przykładzie jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.),
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn:
Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 195–201.
Opieka A. 1998. Występowanie drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych w wodzie i
osadach dennych rzeki Czarnej Hańczy. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Osadczuk A., Krzysztofiak L. 2010. Morfologia jeziora Wigry. Wigry, nr 4, s. 8–11.
Osadczuk A., Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2006. Zróżnicowanie dna południowej części
jeziora Wigry w świetle badań z zastosowaniem akustycznego systemu RoxAnn. Pr.
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 179–185.
Ostrowska A. 1998. Współczesne procesy korytowe Czarnej Hańczy na odcinku jez. Hańczajez. Wigry. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.
Ostrowski J. 1998. Próba charakterystyki ilościowej i jakościowej wód powierzchniowych na
podstawie wyników pomiarów ZMŚP z okresu 1994-1997. W: A. Kostrzewski (red.),
Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju
geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 119–142.
Otapowicz G. 1994. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych wybranych jezior i rzek
Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
66
Paschalski J. 1960. Zastosowanie krzywych zbuforowania do charakterystyki jezior. Pol.
Arch. Hydrobiol., tom 8, s. 165–182.
Pasławski Z. 1982. Zlodzenie jezior w Polsce. Prz. Geofiz., tom 27, nr 1–2, s. 79–92.
Passowicz K.H. 1938. Ein meromiktischer See im Suwałki–Gebiet (Polen). Arch. Hydrobiol. i
Ryb., B. 11, no. 3–4, S. 210–214.
Passowicz K.H. 1939. Suchar Wądołek, mikromiktyczne jeziorko na Suwalszczyźnie.
Wszechświat, nr 1, s. 12–15.
Pawłowski L.K. 1952. Wstęp do „Hydrobiologii ogólnej” Alfreda Lityńskiego. Warszawa:
PWN.
Pieczyński E. 1971. VIII Zjazd Hydrobiologów Polskich (Białystok 16–20 IX 1970 r.). Wiad.
Ekol., tom 17, nr 1, s. 85–89.
Pieczyński E., Rybak J.I. 1976. Sympozjum na temat „Jezioro Wigry – kolebka hydrobiologii
polskiej” (Augustów–Borki 4–5.10.1976). Wiad. Ekol., tom 22, nr 2, s. 201–204.
Pietkiewicz S. 1976. Sympozjum na temat „Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej”.
Prz. Geogr., tom 48, nr 3, s. 554.
Pietrusiewicz B. 1992. Chemizm wód jezior polihumusowych Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Podział hydrograficzny Polski. 1983. Warszawa: IMGW.
Pol W. 1875a. Północny Wschód Europy pod względem natury. Część I. Prelekcje wstępne.
W: Dzieła prozą Wincentego Pola, Tom I, Lwów: Nakładem F.H. Richtera, s. 1–101.
Pol W. 1875b. Północny Wschód Europy pod względem natury. Część II. Hydrografia. W:
Dzieła prozą Wincentego Pola. Tom I, Lwów: Nakładem F.H. Richtera, s. 103–451.
Popielski R. 1993. Wybrane przykłady zmian hydrografii obszaru jezior wigierskich na
podstawie interpretacji panchromatycznych zdjęć lotniczych. W: M. Barcicki, J. Mityk
(red.), 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kielce, 27–30.06.1993.
Streszczenia referatów. Kielce, s. 52–54.
Przegrzalski E., Krajewski T. 1998. Regulacja stosunków wodnych w wybranych obiektach
Puszczy Augustowskiej. W: Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej. Materiały
seminarium naukowo–technicznego w Augustowie, 15–16.X.1998. RDLP Białystok.
Maszynopis.
67
Ratajski L. 1954. Polskie nazwy geograficzne. Cz. II: Nazwy hydrograficzne (jeziora, rzeki,
kanały) i orograficzne (góry, wyżyny, niziny, szczyty, przełęcze) Europy (bez ZSRR).
Geographical Documentation, nr 5, s. 1–38.
Rutkowski J., Król A. 2005. Na dnie Wigier. Wigry, nr 4, s. 4–7.
Skibniewski L. 1955. Przegląd zjawisk hydrologicznych w Polsce w okresie 1945–1954.
Gazeta Obserw. PIHM, nr 8(8), s. 1–6.
Skowron R. 2001. Surface water thermal seasons in Polish lakes, their distribution and spatial
differentiation. Limnological Review, vol. 1, p. 251–262.
Skowron R. 2007. The thermocline layer in the thermal water structure of selected Polish
lakes. Limnological Review, vol. 7, no. 3, p. 161–169.
Skowron R., Szczepanik W. 1988. Zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian przebiegu
zjawisk lodowych na jeziorach Polski północnej. W: Z. Churski (red.), Naturalne i
antropogeniczne przemiany mokradeł w Polsce. Toruń: Wyd. UMK, s. 125–136.
Skowron R., Szczepanik W. 1993. Zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian temperatury
wody i zlodzenia jezior. W: I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w
Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. Kraków: Wyd. UJ, s. 120–
136.
Soczyńska U. 1982. Zastosowanie modeli matematycznych do obliczeń przepływu w
zlewniach niekontrolowanych. Prz. Geogr., nr 1–2, s. 29–44.
Soszka H., Kolada A., Gołub M. 2010. Changes of water quality in benchmark lakes in the
Polish national monitoring network in the 1999–2004 period. Oceanol. Hydrobiol. Stud.,
vol. 39, no. 2, p. 153–159.
Stangenberg M. 1934a. O letniem uwarstwieniu termicznem i tlenowem jezior
Augustowskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 8, s. 38–47.
Stangenberg M. 1934b. Psammolitoral, ein extrem eutrophes Wassermedium. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., B. 8, S. 273–284.
Stangenberg M. 1935a. Chemische untersuchungen AM Wigrysee. Arch. Hydrobiol. Ryb., B.
9, S. 185–220.
Stangenberg M. 1935b. Jeziora sielawowe na Suwalszczyźnie. Przegl. Ryb., tom 8, nr 4, s.
133–140.
Stangenberg M. 1936a. Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza
Suwalskiego. Inst. Bad. Lasów Państw., A, Rozprawy i Sprawozdania, tom 19, s. 1–54.
68
Stangenberg M. 1936b. Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza
Suwalskiego. „Suchar” i „Jeziorko” jako stadium przejściowe zanikania jezior. Pr. i
Spraw. Zakładu Ichtiobiol. i Ryb. SGGW, tom 43, s. 7–85.
Stangenberg M. 1936c. Wapń w jeziorach. Wszechświat, nr 7, s. 195–201.
Stangenberg M. 1937a. Eisenverteilung in den Seen des Suwałki Gebiets wahrend des
Sommers. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 10, no. 1–3, S. 48–75.
Stangenberg M. 1937b. Fosforany, azotany, siarczany i chlorki jezior Wigierskich w czasie
cyrkulacji jesiennej. Inst. Bad. Lasów Państw., tom 25, s. 1–20.
Stangenberg M. 1937c. Charakterystyka limnologiczna jezior grupy Kleszczowieckiej i
Hańczańskiej na pojezierzu Suwalszczyzny. Inst. Bad. Lasów Państw., Seria A, Rozpr. i
Spraw., tom 23, s. 1–17.
Stangenberg M. 1937d. Materiały do znajomości przebiegu cyrkulacji wiosennej w jeziorach
Suwalskich. Inst. Bad. Lasów Państw., Seria A, Rozpr. i Spraw., tom 24, s. 1–13.
Stangenberg M. 1937e. Fosforany, azotany, siarczany i chlorki jezior Wigierskich. Inst. Bad.
Lasów Państw., Seria A, Rozpr. i Spraw., tom 25, s. 1–13.
Stangenberg M. 1937f. Materiały do znajomości przebiegu cyrkulacji wiosennej w jeziorach
Suwalszczyzny. Inst. Bad. Lasów Państw., tom 23, s. 1–14.
Stangenberg M. 1938. Zmienność ekologiczna jezior. Inst. Bad. Lasów Państw., tom 39, s. 7–
122.
Stangenberg M. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Pol. Arch.
Hydrobiol., tom 4, s. 289–359.
Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1978. Hydrobiologia. Limnologia. Warszawa: PWN.
Stawecki K., Zdanowski B., Dunalska J. 2003. Seasonal changes in phosphorous
concentrations in the waters of Lake Wigry. Limnological Review, vol. 3, p. 217–222.
Stenz E. 1938. O przenikalności promieniowania słonecznego w Jeziorach Wigierskich. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 1–2, s. 1–23.
Szczepański A. 1968. Scattering of light and visibility in water of different types of lakes. Pol.
Arch. Hydrobiol., vol. 15, no. 1, p. 51–77.
Sziwa R., Jańczak J. 2009. Extreme values of ice cover thickness and ice phenomena duration
on lakes in Poland. Limnological Review, vol. 9, no. 2–3, p. 111–119.
Szkutnicki J. 1968. Wpływ jeziora Wigry na stosunki hydrologiczne Czarnej Hańczy. Gosp.
Wod., nr 5, s. 179–182.
69
Szulc M. 1998. Zmiany składu chemicznego wód jeziora Wigry. Warszawa: Uniwersytet
Warszawski. Maszynopis.
Szumieć M. 1973a. Evaporation from small water reservoirs. In: Hydrology of lakes.
Symposium. Dorking, s. 284–289.
Szumieć M. 1973b. Parowanie z powierzchni małych zbiorników wodnych. Prz. Geofiz., tom
18, nr 3–4, s. 259–265.
Śledziński J. 1928. O jeziorach suwalskich. Przegl. Ryb., nr 9, s. 340–349.
Tarwid K. 1988. Ekologia wód śródlądowych. Warszawa: PWN.
Turek S. 1973. Zarys warunków hydrogeologicznych rejonu Suwałk. W: Przewodnik XLV
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej, 9–
11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 112–118.
Więckowski K. 1988a. Charakterystyka hydrologiczna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium
geoekologiczne rejonu Jezior Wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147.
Więckowski K. 1988b. Stosunki wodne i ewolucja systemu jezior. W: A.S. Kostrowicki
(red.), Studium geoekologiczne rejonu Jezior Wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom
147, s. 31–44.
Więckowski K. 1991. Jeziora wigierskie. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park
Narodowy. Warszawa: LOP, s. 18–28.
Więckowski K. 2009. Zagadnienia genezy, wieku i ewolucji jezior poszczególnych regionów
Polski w świetle badań ich osadów dennych. Studia Limnologica et Telmatologica,
Supp. 1, s. 29–72.
Wiszniewski J. 1953. Uwagi w sprawie typologii jezior polskich. Pol. Arch. Hydrobiol., tom
1, s. 11–23.
Zdanowski B. (red.) 1992. Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i
kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3.
Zdanowski B. 1982. Variability of nitrogen and phosphorus contents and lake eutrophication.
Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 29, no. 3, p. 541–597.
Zdanowski B. 1983a. Ecological characteristics of lakes in north eastern Poland versus their
trophic gradient. Part V. Chlorophyll content and visibility of Sccchi ‘s disc in 46 lakes.
Ekol. pol., vol. 31, no. 2, p. 333–352.
70
Zdanowski B. 1983b. Ecological characteristics of lakes in north eastern Poland versus their
trophic gradient. III. Chemistry of the water in 41 lakes. Ekol. pol., vol. 31, no. 2, p.
287–308.
Zdanowski B. 1989. Waloryzacja podatności na degradację i stan troficzny jezior
Wigierskiego Parku Narodowego. Aneks nr 1 do: „Studium limnologiczno–rybackie.
Zasady ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego”.
Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Zdanowski B. 1990. Tematyka badań z zakresu hydrobiologii i ichtiologii prowadzonych na
terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego.
Maszynopis.
Zdanowski B. 1992. Wprowadzenie. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku
Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i
Środowisko”, tom 3, s. 7–9.
Zdanowski B. 1999. Eutrofizacja jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski,
M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych
na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 261–277.
Zdanowski B. 2003. Precipitation of phosphorus in the zone of river and lake water mixing:
River Hancza and Lake Wigry (North–East Poland). Pol. J. Ecol., vol. 51, p. 143–154.
Zdanowski B., Hutorowicz A. 1997. Charakterystyka hydrochemiczna Czarnej Hańczy i
wpływ tej rzeki na wody jezior Hańcza i Wigry. W: L. Krzysztofiak (red.),
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry
(Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s.
29–47.
Zdanowski B., Kamiński M. 1999. Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego:
walory, zagrożenia, ochrona. W: Materiały pokonferencyjne "10 lat Wigierskiego Parku
Narodowego", 14–15 października 1999. Suwałki. Maszynopis.
Zdanowski B., Karpinski A., Prusik S. 1992. Warunki środowiskowe wód jezior
Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 35–
62.
Żuchowska A. 1992. Tempo destrukcji substancji organicznej w jeziorach polihumusowych.
Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
71
BOTANIKA
A.K. & J.A. [Krzysztofiak A., Adamczewska J.] 2004. Zjawiska fenologiczne w świecie
roślin. Wigierek, nr 1, s. 2–4.
Andrzejczyk T. 1993. Występowanie świerka w Puszczy Augustowskiej. Pr. IBL, nr 761, s.
1–14.
Andrzejczyk T. 1994. Distribution and characteristics of mires in Wigry National Park in
northeastern Poland. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research,
p. 328–331.
Andrzejczyk T., Borejszo J. (red.) 1993. Udział dębu w drzewostanach Puszczy
Augustowskiej. Pr. IBL, nr 762, s. 16–26.
Andrzejczyk T., Brzeziecki B. 1995. The structure and dynamics of old–growth Pinus
sylvestris (L.) stands in the Wigry National Park, north–eastern Poland. Vegetatio, vol.
117, no 1, p. 81–94.
Arciszewska U., Grynczel J., Przydyba K. 2003. Zróżnicowanie populacji trzech gatunków
Epipactis w Wigierskim Parku Narodowym. XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół
Naukowych UWM Olsztyn. Olsztyn, s. 19–20.
Badania nad florą i roślinnością rezerwatu „Suche Bagno” w Wigierskim Parku Narodowym.
1993. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Maszynopis.
Bernacki L. 1993. Malaxis monophyllos (L.) Swartz [Microstylis monophyllos (L.) Lindley] –
wyblin jednolistny. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga
roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 272–273.
Bernacki L. 2001a. Dactylorrhiza incarnata (L.) Soó subsp. ochroleuca (Boll) P.F. Hunt et
Summerh. Skalnica torfowiskowa. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska
czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 551–553.
Bernacki L. 2001b. Dactylorrhiza ruthei (R. Ruthe et M. Schulze in R. Ruthe) Soó Kukułka
Ruthego (Storczyk Ruthego). W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska
czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 553–555.
Bernacki L. 2001c. Malaxis monophyllos (L.) Sw. Wyblin jednolistny. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 576–578.
72
Bernacki L. 2002. Zasoby storczykowatych (Orchidaceae) jako gatunków specjalnej troski w
polskich parkach narodowych. W: Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk
przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku
Narodowego, Białowieża, 11–14 marca 2002 r. Białowieża: Białowieski Park
Narodowy, s. 12.
Białobok S., Czubiński Z. (red.), 1967. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce.
Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.
Bielska T., Kirpluk I., Melon E., Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. 2002. Badania
ginących i zagrożonych gatunków flory Wigierskiego Parku Narodowego. W: Polskie
parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z
okazji 80–lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11–14 marca 2002 r.
Białowieża: Białowieski Park Narodowy, s. 32.
Bielska T., Kirpluk I., Melon E., Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. 2004. Gatunki
rzadkie, ginące i chronione Wigierskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Uroczysko
Kramnik”. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 53–59.
Bloch J., Kruszelnicki J. 2001. Carex chordorrhiza Ehrh. Turzyca strunowa. W: K. Zarzycki,
R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 491–492.
Bloch J., Załuski T. 2001. Saxifraga hirculus L. Skalnica torfowiskowa. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 182–184.
Boratyńska K., Boratyński A. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom
19. Warszawa–Poznań: PWN.
Boratyńska K., Boratyński A. 1977. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom
23. Warszawa–Poznań: PWN.
Boratyńska K., Boratyński A. 1978. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom
25. Warszawa–Poznań: PWN.
Boratyńska K., Boratyński A. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom
27. Warszawa–Poznań: PWN.
Boratyńska K., Boratyński A., Browicz K., Hantz J. 1981. Atlas rozmieszczenia drzew i
krzewów w Polsce. Tom 31. Warszawa–Poznań: PWN.
73
Boratyńska K., Boratyński A., Hantz J. 1980. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w
Polsce. Tom 30. Warszawa–Poznań: PWN.
Boratyński A. 1974. Chimaphila umbellata (L.) Barton w Polsce. Fragm. Flor. Geobot., tom
20, nr 3, s. 319–332.
Boratyński A., Browicz K. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 17.
Warszawa–Poznań: PWN.
Browicz K., Gostyńska M. 1965. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 4.
Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.
Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1970. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w
Polsce. Tom 9. Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.
Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1974. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w
Polsce. Tom 15. Warszawa–Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.
Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M., Hantz J., Kapuściński R. 1977. Atlas
rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 24. Warszawa–Poznań: PWN.
Browicz K., Kaczmarek C. 1972. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 11.
Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.
Browicz K., Zieliński J. 1973. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 13.
Warszawa–Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.
Bróż E., Bernacki L., Przemyski A. 2001. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Wątlik błotny.
W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków:
Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 578–580.
Brzezińska K. 2005. Stan zachowania populacji, ekologia i fotosocjologia reliktowego,
wymierającego w skali Europy gatunku – skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus
L.). Praca magisterska. Warszawa: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Brzezińska K. 2007. Saxifraga hirculus – skala fitocenotyczna, wymagania siedliskowe,
rozmieszczenie i liczebność populacji w Polsce. W: E. Kępczyńska, J. Kępczyński
(red.), Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i
plakatów. 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3–8 września
2007. Wołczkowo koło Szczecina: Oficyna IN PLUS s. 60.
Brzosko E., Tałalaj I., Wroblewska A. 2006. Genetic structure of rare Epipactis atrorubens
populations from two national parks in northeast Poland. Polish Bot. Stud., vol. 22, p.
71–80.
74
Brzosko E., Wróblewska A., Tałalaj I. 2004. Genetic variation and genotypic diversity in
Epipactis helleborine populations from NE Poland. Plant Systematics and Evolution,
vol. 248, no. 1–4, p. 57–69.
Cabejszekówna I. 1937. Materiały do znajomości planktonu roślinnego Polesia. Część I.
Zbiorniki wodne Zahorynia. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 10, nr 4.
Ciecierska H., Dziedzic J., Romański M. 1999. Ramienice jezior Wigierskiego Parku
Narodowego. W: XVIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej „Bioróżnorodność flory
glonów i sinic jako metoda oceny środowiska”, Kielce–Wólka Milanowska 6–9 maja
1999, s. 42.
Ciosek B. 2005. Wpływ warunków fizyczno–chemicznych wody na zmienność
morfologiczną Coleochaete irregularis Pringsh. Praca magisterska. Warszawa: Wydział
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Czapik R., Tomaszewicz H. 1978. Przesiąkra okółkowa Hydrilla verticillata kwitnie na
Suwalszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 34, nr 4, s. 26–36.
Czeczuga B., Kłyszejko B. 1976. Drzewostan obszaru jaćwieskiego u schyłku starożytności.
W: Materiały II Konferencji Nauk. Histor. w Białymstoku. Białystok. Roczn. Białost.,
tom 14, s. 209–215.
Czerepko J. 1997. Zmiany roślinności przy dwóch szlakach turystycznych w Wigierskim
Parku Narodowym w latach 1990–1996. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny
SGGW, Katedra Botaniki Leśnej. Maszynopis.
Czerwiński A. 1967. Niektóre rzadsze rośliny naczyniowe województwa białostockiego.
Fragm. Flor. Geobot., tom 13, nr 3, s. 329–335.
Czerwiński A. 1970. Bory sosnowe północno–wschodniej Polski. Pr. Komisji Biol. PTPN,
tom 33, nr 5, s. 1–99.
Czerwiński A. 1972. Lasy brzozowe ze związku Alnion glutinosae w północno–wschodniej
Polsce. Roczn. Białost., tom 11, s. 101–159.
Czerwiński A. 1973. Lasy dębowo–świerkowe Działu Północnego. Pr. BTN, tom 19, s. 135–
203.
Czerwiński A. 1978. Zbiorowiska leśne północno–wschodniej Polski. Zesz. Nauk. Polit. Biał.,
tom 27, s. 1–326.
75
Czerwiński A. 1981. Ukształtowanie naturalnej roślinności leśnej na tle rozwoju procesu
glebowego w wybranych obiektach północno–wschodniej Polski. Zesz. Nauk. Polit.
Biał., tom 34, s. 1–242.
Dajdok Z. i in. 2007. Inwazyjne gatunki roślin w Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Dąbkowska M. 2008. Torfowiska Półwyspu Wigry. Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet
Jana Kochanowskiego. Maszynopis.
Dąbska I. 1966. Zbiorowiska ramienic Polski. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom 31, no 3, s. 1–76.
Drzymulska D., Żurek S. 2008. Subfossil vegetation of near–shores mires from the vicinity of
the Wigry Lake (NE Poland). 12th International Palynological Congress (IPC–12),
August 30–September 5, 2008 in Bonn, Germany, Terra Nostra, vol. 2, p. 70–71.
Dziedzic J. 1999. Stan poznania hydrofitów i ich zespołów w jeziorach Wigierskiego Parku
Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i
ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 323–331.
Faliński J.B. 1991. Procesy ekologiczne w zbiorowiskach leśnych. Phytocoenosis, tom 3
(N.S.), Seminarium Geobotanicum, tom 1, s. 17–41.
Faliński J.B., Tomaszewicz H. 1985. Roślinność. W: K. Święcicka (red.), Województwo
suwalskie, studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 139–168.
Gocławska D. 1966. Materiały do flory mszaków Puszczy Augustowskiej. Część I. Mszaki
nadleśnictw Balinka i Suwałki. Fragm. Flor. Geobot., tom 12, nr 4, s. 451–462.
Goetz J. 1932. Grab (Carpinus betulus L.) w północno–wschodniej Polsce, jego
rozmieszczenie oraz udział w tworzeniu drzewostanów. Acta Soc. Bot. Pol., tom 9, nr
1–2, s. 301–305.
Gostyńska-Jakuszewska M. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 21.
Warszawa–Poznań: PWN.
Gostyńska-Jakuszewska M., Hantz J. 1978. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce.
Tom 26. Warszawa–Poznań: PWN.
Gostyńska-Jakuszewska M., Zieliński J. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w
Polsce. Tom 18. Warszawa–Poznań: PWN.
Górniak A., Grabowska M., Dobrzyń P. 1999. Fitoplankton trzech jezior dystroficznych
Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.),
76
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn:
Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 361–370.
Górska M. 1969. Rozmieszczenie Oxytropis pilosa (L.) DC. w Polsce niżowej. Bad. Fizjogr.
Pol. Zach., tom 22, s. 113–124.
Grabowska M., Górniak A. 2005. Letni fitoplankton wybranych sucharów Wigierskiego
Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 99–104.
Hantz J. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 28. Warszawa–Poznań:
PWN.
Herbich J. 2001. Lathyrus pisiformis L. Groszek wielkoprzylistkowy. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 223–224.
Herbich J. 2004a. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 5.
Herbich J. 2004b. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradnik ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręczniki metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 3.
Herbich J. 2004c. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 2.
Hryniewiecki B. 1922. O zasięgu Cladium mariscus R. Br. na ziemiach polskich i w krajach
ościennych. Kosmos, tom 47, nr 1–3, s. 347–360.
Hryniewiecki B. 1924. Roślinność okolic Jeziora Wigierskiego z punktu widzenia rezerwatu.
Ochr. Przyr., tom 4, s. 21–26.
Hutorowicz A. 1996. Rozmieszczenie wybranych gatunków ramienic w Polsce. Ekologia i
Technika, tom 14, nr 3, s. 123-128.
Hutorowicz A. 1997a. Ramienice wód połnocno–wschodniej Polski. 1. Chara strigosa A.
Br. Ramienica szczeciniasta – budowa morfologiczna i występowanie. Komunikaty
Ryb., nr 3, s. 8–10.
Hutorowicz A. 1997b. Ramienice wód północno–wschodniej Polski. 2. Chara fragilis
Desvaux – ramienica krucha. Komunikaty Ryb., nr 6, s. 11–13.
Hutorowicz A. 1999. Zbiorowisko fitoplanktonu jako wskaźnik eutrofizacji jeziora Wigry. W:
B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
77
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 279–288.
Hutorowicz A., Langangen A. 1998. Chara strigosa A. Braun (Characeae) in Poland. Acta
Soc. Bot. Pol., vol. 67, no. 3–4, p. 287–290.
Hutorowicz A., Łukawska-Czyżew A. 2005. Bruzdnice z rodzaju Ceratium w planktonie
roślinnym Jeziora Wigry (Pojezierze Suwalskie). W: K. Gwoździński (red.), Bory
Tucholskie. Zasoby i ich ochrona. Łódź: Uniw. Łódzki, s.101–111.
Hutorowicz A., Spodniewska I., Krzywosz W. 1992. Fitoplankton w jeziorach Wigierskiego
Parku Narodowego. W: Zdanowski B. (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego.
Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s.
79–99.
Jakubowska-Gabara J. 1993. Carex vaginata Tausch – turzyca luźnokwiatowa. W: K.
Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot.
im. W. Szafera PAN, s. 248–250.
Jakubowska-Gabara J. 2001. Carex vaginata Tausch Turzyca luźnokwiatowa. W: K.
Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot.
im. W. Szafera PAN, s. 506–507.
Jakuszewski T. 1968. Picea abies forma deflexa Tyszk. w nadleśnictwie Suwałki. Sylwan, nr
1, s. 63–64.
Jankowski W. 1990. Charakterystyka geobotaniczna zbiorowisk trawiastych Północnej
Suwalszczyzny. Suwałki. Maszynopis.
Jarzombkowski F. 2012. Krajowy program ochrony miodokwiatu krzyżowego Herminium
monoorchis. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.
Jarzombkowski F., Pawlikowski P. 2012. Krajowy program ochrony lipiennika Loesela
Liparis loeselii. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.
Jasiewicz A. 1981. Wykaz gatunków rzadkich i zagrożonych flory polskiej. Fragm. Flor.
Geobot., tom 27, nr 3, s. 401–414.
Jundziłł S.B. 1791. Opisanie roślin w prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Drukarnia
J. K. y Rzeplitey u XX Piarów, Wilno.
Jutrzenka-Trzebiatowski A. 1992. Informacja o postępie prac badawczych w ramach tematu
zleconego umową nr 16/VII/1992. Olsztyn: ART. Maszynopis.
78
Jutrzenka-Trzebiatowski A. 1993. Historia presji człowieka na lasy północno–wschodniej
Polski. Parki Nar., nr 3, s. 7–9.
Jutrzenka-Trzebiatowski A., Dziedzic J., Szarejko T. 1994. Waloryzacja botaniczna z
opracowaniem florystyczno–fitosocjologicznym terenów nie będących własnością
Wigierskiego Parku Narodowego, dla potrzeb planu jego ochrony. Olsztyn: ART.
Maszynopis.
Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T. 2001. Zespół Caricetum buxbaumii w Wigierskim
Parku Narodowym. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, tom 8, s. 149–171.
Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T., Dziedzic J. 2002a. Materiały do flory Wigierskiego
Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 21, nr 1, s. 3–14.
Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T., Dziedzic J. 2002b. Walory florystyczne wybranych
obiektów baddań geobotanicznych Wigierskiego Parku Narodowego Acta Bot. Warmiae
et Masuriae, tom 2, s. 63–92.
Kamiński M. 1997. Drzewostany zlewni eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej
ZMŚP. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 94–109.
Kamiński M., Markiewicz A., Tomaszewski M. 2010. Fotoreportaż. Podwodny świat. Wigry,
nr 4, s. 12–13.
Karczmarz K., Mickiewicz J., Olech M. 1988. Epilityczna flora głazów narzutowych
Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego i Wysoczyzny Siedleckiej. Ochr. Przyr., tom 46,
s. 121–158.
Karczmarz K., Sokołowski A.W. 1981. Nowe dane do flory mszaków północno–wschodniej
Polski. III. Ann. UMCS, sec. C, tom 36, nr 11, s. 125–134.
Karczmarz K., Sokołowski A.W. 1985. Bioflora projektowanego Wigierskiego Parku
Narodowego. Ann. UMCS, sec. C, nr 18, s. 193–213.
Kasprzyk A. 2007. Charakterystyka torfowisk Czarnej Hańczy na odcinku Sobolewo–Wigry.
Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.
Kirpluk I. 1996. Ambrosia psilostachya (Asteraceae) – nowy gatunek dla flory Wigierskiego
Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, nr 3, s. 404–407.
Kloss M. 1996. Torfowiska wysokie Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 1, s.
10–11.
79
Kloss M. 2005a. Palaeobotanical studies of raised mires. In: Postglacial vegetation changes in
the development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 5–18.
Kloss M. 2005b. Identification of subfossil plant communities and palaeohydrological
changes in raised mire development. In: Postglacial vegetation changes in the
development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 81–116.
Kloss M., Kucharski M., Żurek S. 2004. Paleobotanical Study as a basis for the Protection of
Raised Bogs in Poland. W: J. Päivänen (ed.) Proceedings of the 12th International Peat
Congress „Wise Use of Peatlands. Tampere, vol. 2, p. 875–880.
Kłosowski S. 1986–1987. Cladietum marisci (All. 1922) Zobrist 1935 w północno–
wschodniej Polsce na tle warunków siedliskowych. Fragm. Flor. Geobot., tom 31, nr 1–
2, s. 207–223.
Kłosowski S. 1992. Temporal and spatial variation of habitat conditions in the zonation of
littoral plant communities. Aquatic Botany, vol. 43, p. 199–208.
Kłosowski S. 2001a. Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle Przesiąkra okółkowa. W: K.
Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot.
im. W. Szafera PAN, s. 398–400.
Kłosowski S. 2001b. Nymphaea candica C. Presl Grzybienie północne. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 113–116.
Kłosowski S., Tomaszewicz H. 1979. Rzadkie i interesujące rośliny z Pojezierza
Suwalskiego. Fragm. Flor. Geobot., tom 25, nr 3, s. 371–375.
Kłosowski S., Tomaszewicz H. 1983. Differentation between habitats of Myriophylletum
spicati Soo 1927 and Myriophylletum verticillati Soo 1927 phytocenoses in north–
eastern Poland. Acta Hydrobiol., vol. 30, no. 1–2, p. 225–238.
Kłosowski S., Tomaszewicz H. 1984. Typhetum angustifoliae and Typhetum latifoliae as
indicators of various habitats. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 31, no. 3, p. 245–255.
Kolasińska A. 1998. Analiza flory okolic Sarnetek. Praca magisterska. Warszawa:
Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.
Kołodziej W. 1992. Roślinność wybranych obiektów turystycznych w warunkach
zmieniającej się antropopresji w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska.
Warszawa: SGGW. Maszynopis.
80
Korniak T., Hołdyński C. 2001. Kalcyfilne gatunki chwastów polnych w północno–
wschodniej Polsce. Acta Bot. Warmiae et Masuriae, tom 1, s. 131–139.
Kruszelnicki J. 1993. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Kukuczka kapturkowata. W: K.
Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot.
im. W. Szafera PAN, s. 263–264.
Kruszelnicki J. 2001. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Kukuczka kapturkowata. W: K.
Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot.
im. W. Szafera PAN, s. 545–546.
Krzyk A. 1998. Oedogoniales jeziora Białego Wigierskiego. Praca magisterska. Warszawa:
Zakład Systematyki i Geografii Roślin, Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.
Krzysztofiak A. 1999a. Gnieźnik–Neottia, Listera–Listera, Tajęża–Goodyera, Wątlik–
Hammarbya, Wyblin–Malaxis. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999b. Kruszczyk–Epipactis, Lipiennik–Liparis. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999c. Kukułka–Dactylorhiza. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999d. Obuwik–Cypripedium, Podkolan–Platanthera, Kukuczka–
Neottianthe. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999e. Wiadomości ogólne o storczykach. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 2003a. Rozmaitości. Wigry, nr 1, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2003b. Rozmaitości. Wigry, nr 2, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2003c. Rozmaitości. Wigry, nr 3, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2004. Zjawiska fenologiczne w świecie roślin. Część II. Jesień i zima.
Wigierek, nr 2, s. 2–3.
Krzysztofiak A. 2005a. Rośliny drapieżne w WNP. Wigry, nr 3, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2005b. Rozmaitości. Rośliny drapieżne w WPN (cz. 2). Wigry, nr 4, s. 24–
25.
Krzysztofiak A. 2006a. Barszcz mantegazyjski – groźny, obcy gigant. Jaćwież, nr 35, s. 38–
39.
Krzysztofiak A. 2006b. Rośliny drapieżne w WNP. Wigry, nr 4, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2009. Ciekawe gatunki mszaków w WPN-ie. Wigry, nr 2, s. 5–7.
Krzysztofiak A. 2011a. Drapieżniki wśród roślin, cz. I. Wigierek, nr 13, s. 2–3.
81
Krzysztofiak A. 2011b. Drapieżniki wśród roślin, cz. II. Wigierek, nr 14, s. 2–3.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000a. Storczyki – Gnieźnik, listera, tajęża, wątlik, wyblin.
Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000b. Storczyki – Kruszczyk, lipiennik. Poznaj przyrodę
WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000c. Storczyki – Kukułka. Poznaj przyrodę WPN.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000d. Storczyki – Obuwik, podkolan, kukuczka. Poznaj
przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000e. Storczyki – Wiadomości ogólne o storczykach.
Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Romański M. 2005. Obce gatunki roślin. Wigry, nr 1, s. 24–25.
Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001a. Chronione gatunki roślin. Ochrona
gatunkowa. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001b. Chronione gatunki roślin. Rośliny
środowisk leśnych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001c. Chronione gatunki roślin. Rośliny
wodne i terenów podmokłych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001d. Chronione gatunki roślin. Rośliny
środowisk suchych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak L. 2006. Gatunki Natura 2000. Wigry, nr 4, s. 5–7.
Krzysztofiak L. 2009. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na Suwalszczyźnie. W: Z. Dajdok,
P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski.
Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników, s. 138–142.
Krzysztofiak L., Romański M. 2005. Introduction of Herminium monorchis (Orchidaceae) in
Wigry National Park. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. PAN, no. 2, p. 72–77.
Krzywosz W., Hutorowicz A. 1999. Fitoplankton jeziora Wigierskiego Parku Narodowego.
W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 351–359.
82
Kucharczyk M. 2004. Obuwik pospolity. W: Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H.
(red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 107–111.
Kucharska K., Tyszka J., Ciepielewska A. 1984. Rola lasów w wyrównywaniu odpływu z
małych zlewni w północno–wschodniej Polsce. Gosp. Wod., nr 44, s. 107–110.
Kucharski L. 2001a. Carex limosa L. Turzyca bagienna. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa
(red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 518–
519.
Kucharski L. 2001b. Liparis loeselii (L.) Rich. Lipiennik Loesela. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 574–575.
Kucharski L., Kloss M. 2005. Contemporary vegetation of selected raised mires and its
preservation. In: Postglacial vegetation changes in the development of raised mires in
Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 37–64.
Kukwa M., Rutkowski P., Bińkowska L., Jando K., Jastrzębska A., Kędzierski K., Królak D.,
Majewska I., Rutkowska A., Sągin P., Woźniak M., Zoch M. 1998. Flora roślin
naczyniowych rezerwatu "Jezioro Białe Wigierskie" i terenów przyległych w
Wigierskim Parku Narodowym (NE Polska). Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr.
Salamandra, tom 2, s. 39–52.
Kupryjanowicz M. 2004. Postglacjalny rozwój roślinności jeziora Wigry. Wstępne wyniki
analizy pyłkowej osadów z Zatoki Słupiańskiej. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom
4, s. 37–44.
Kupryjanowicz M. 2006a. Badania palinologiczne w Polsce północno–wschodniej – historia,
stan obecny, główne problemy. W: E. Madeyska, A. Wacnik (red.), Konferencja „Polska
północno–wschodnia w holocenie. Przyroda-klimat-człowiek”. Streszczenia referatów i
posterów. 23 czerwca 2006. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 17–19.
Kupryjanowicz M. 2006b. Roślinność i klimat północnego Podlasia w czasie interglacjału
eemskiego oraz wczesnego i środkowego vistulianu. Pr. Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 73–80.
Kupryjanowicz M. 2006c. Postglacjalny rozwój roślinności rejonu jeziora Wigry – wstępne
wyniki analizy pyłkowej. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 199–
202.
83
Kupryjanowicz M. 2007. Postglacial development of vegetation in the vicinity of the Wigry
Lake. Geochronometria, vol. 27, p. 53–66.
Kupryjanowicz M. 2009. Historia wigierskich lasów zapisana na dnie. Wigry, nr 1, s. 10–15.
Kupryjanowicz M., 2008. Badania palinologiczne w Polsce północno–wschodniej. W: A.
Wacnik, E. Madeyska (red.), Polska północno–wschodnia w holocenie. Człowiek i jego
środowisko. Botanical Guidebooks, tom 30, s. 77–95.
Kupryjanowicz M., Jurochnik A. 2009. Zapis pyłkowy postglacjalnych zmian roślinności
zawarty w osadach dennych jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red),
Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych.
Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 181–198.
Kusiak A. 2008. Torfowiska szuwarowe i leśne doliny czarnej Hańczy w rejonie Wigier.
Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.
Kuta E., Baryła J. 1993. Viola epipsila Ledeb. Fiołek torfowy. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 126–128.
L.W. [Wesołowska L.] 2004. Tajemniczy świat glonów. Wigierek, nr 1, s. 9–10.
Lacaze J.F., Kocięcki S. 1979. Zmienność populacji polskiego świerka na powierzchniach we
Francji i w Polsce. Sylwan, tom 123, nr 6, s. 1–21.
Latałowa M., van der Knaap W.O. 2006. Late Quaternary expansion of Norway spruce Picea
abies (L.) Karst. in Europe according to pollen data. Quaternary Sciences Review, vol.
25, p. 2780–2805.
Lech E. 1998. Analiza flory okolic Studzianego Lasu. Praca magisterska. Warszawa:
Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.
Liesbach M., Rau H.M., Koenig A.O. 2010. The 1962 Norway spruce provenance trial and
1972 IUFRO Norway spruce provenance trial. Results of over 30 years of oberservation
in Germany. Beitraege aus der NW–FVA, Band 5.
Łaska G. 2009. Status of selected species from the red data book of plants for the Podlasie
region (NE Poland). In: Z. Mirek, A. Nikel (eds), Rare, relicts and endangered plants
and fungi in Poland. Kraków: W. Szafer Institutr of Botany, Polish Academy of
Sciences, p. 281–287.
Ławrynowicz M., Warcholińska A.U. (red.) 1992. Rośliny pochodzenia amerykańskiego
zadomowione w Polsce. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk.
84
Łoziński J. 2002. Zmiany drzewostanów świerkowych objętych ochronę ścisłą w Wigierskim
Parku Narodowym. Pr. IBL, Ser. A, nr 929, s. 53–74.
Łukasiewicz A. 1984. Metodyka pracy nad zachowaniem gatunków rzadkich i ginących,
stosowana w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Wiad. Bot., tom 28, nr 2, s.
165–168.
Mackiewicz A. 1997. Flora desmidii s. lato trzech sucharów Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej
Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Mackiewicz A. 2009. Nieproszeni goście. Wigierek, nr 2/2009, s. 2–5.
Makuch M. 2010. Peridiniaceae (Dinophyceae) z wybranych jezior Suwalszczyzny. Analiza
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Praca licencjacka. Warszawa:
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Malinowska W. 1996. Przegląd najczęściej spotykanych roślin na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego. Krzywe: WPN. Maszynopis.
Matusiewicz M., Kubicka H., Skrajna T. 2009. Zróżnicowanie wybranych gatunków
Polygonum. Ochrona Środ. i Zasobów Nat., tom 40, s. 448–454.
Matusiewicz M., Kubicka H., Wołejko A., Skrajna T. 2009. Fenotypowe zróżnicowanie
gatunków Polygonum na terenie Suwalszczyzny. Ochrona Środ. i Zasobów Nat., tom
40, s. 58–65.
Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. Warszawa: PWN.
Matuszkiewicz J.M., Łonkiewicz B., Kliczkowska A. 2001. Makroregionalizacja
przyrodniczo-leśna Polski na podstawach geobotanicznych. W: E. Roo-Zielińska, J.
Solon (red.), Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce – rozważania nad
stanem współczesnym. Pr. Geogr. PAN, tom 178, s. 215–229.
Mizianty M. 1979. Rhinanthus borbásii (Dörfler) Soó, nowy gatunek dla flory Polski. Fragm.
Flor. Geobot., tom 25, nr 3, s. 409–413.
Moczulska M. 1996. Flora desmidii s. lato Suchara Wielkiego w Wigierskim Parku
Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej
Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Nowacka E. 2008. Torfowiska przyjeziorne rejonu Bryzgla w południowej strefie Wigier.
Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.
85
Obidowicz A., Ralska-Jasiewiczowa M., Kupryjanowicz M., Szczepanek K., Latałowa M.,
Nalepka D. 2004. Picea abies (L.) H. Karst. – Spruce. W: M. Ralska-Jasiewiczowa, M.
Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., Ch. Turner
(eds.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen
maps. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, p. 147–157.
Ołtuszewski W. 1937. Historia lasów Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego w świetle
analizy pyłkowej. Pr. Komisji Mat.–Przyr. PTPN, B, tom 8, nr 4, s. 1–65.
Pawlikowski P. 2001. Carex disperma Dawey Turzyca szczupła. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 499–501.
Pawlikowski P. 2004. Lipiennik Loesela. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec
(red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 150–154.
Pawlikowski P., Jarzombkowski F. 2012a. Krajowy program ochrony gwiazdnicy
grubolistnej Stellaria crassifolia. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.
Pawlikowski P., Jarzombkowski F. 2012b. Krajowy program ochrony skalnicy torfowiskowej
Saxifraga hirculus. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.
Pawłow M. 1968. Rozmieszczenie ważniejszych gatunków grądowych na niżu polskim. Pr.
Komisji Biol. PTPN, tom 32, nr 5, s. 3–67.
Pawłowski B. (red.), 1963. Flora polska. Tom X. Warszawa-Kraków: PWN.
Pieczyński P. 2003. Żywe pomniki. Wigry, nr 3, s. 11–14.
Pieczyński P. 2004. Różnorodność biologiczna parku: nieleśne ekosystemy lądowe. Wigry, nr
3, s. 5–7.
Pieczyński P. 2010. Sosna w lasach parku. Wigry, nr 3, s. 6–7.
Pieczyński P. 2011. Świerk pospolity. Wigry, nr 1, s. 6–8.
Podgórski J. 1995. Zamieranie świerka w północno–wschodniej Polsce. Las Polski, nr 7, s.
14–16.
Polakowski B. 1962. Bory świerkowe na torfowiskach (zespół Piceo-Sphagnetum
girgensohni) w północno–wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Gobot., tom 8, nr 2, s. 139–
156.
Polakowski B. 1963. Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego. Zesz. Nauk. WSR w
Olsztynie, tom 15, nr 1, s. 1–167.
86
Polakowski B. 1969. Zespół Cladietum marisci (All. 1922) Zobrist 1935 w północno–
wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot., nr 15, nr 1, s. 85–90.
Polakowski B. 1995. Rośliny chronione. Atlas. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Pyzel A. 1996. Flora desmidii s. lato trzech sucharów kompleksu Widne w Wigierskim Parku
Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej
Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Radziej J. 1992. Roślinność naczyniowa w kilkunastu jeziorach Wigierskiego Parku
Narodowego. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan
eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 63–77.
Rakowska B. 1996. Wstępne opracowanie zbiorowisk okrzemek występujących w bentosie
rzeki Kamionki i jeziora Czarnego na Pojezierzu Suwalskim (1993–1994). Fragm. Flor.
Geobot., ser. Polonica, tom 3, s. 221–238.
Ralska-Jasiewiczowa M. 1983. Isopollen maps for Poland: 0–11000 years B.P. New Phytol.,
vol. 94, p. 133–175.
Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska M., Wright
H.E. Jr., Turner Ch. (eds.) 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in
Poland based on isopollen maps. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.
Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Latałowa M., Nalepka D.
2004. Carpinus betulus L. – Hornbeam. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K.
Wasylikowa, K. Tobolski, M. Madeyska, H.E. Wright Jr., Ch. Turner (eds.), Late
Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków:
Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, p. 67–78.
Rejment-Grochowska I., Mickiewicz J. 1962. Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny.
Fragm. Flor. Geobot., tom 8, nr 1, s. 3–22.
Rejment-Grochowska I., Mickiewicz J., Sobotka D. 1963. Materiały do flory mszaków
Suwalszczyzny, cz. II. Fragm. Flor. Geobot., tom 9, nr 2, s. 257–274.
Romanowska L. 1973. Roślinność jeziora Perty. Praca magisterska. Warszawa: Wydział
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Romański M. 1995. Monitoring zjawisk fenologicznych. Materiały szkoleniowe i
informacyjne. Zeszyt 1. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Romański M. 1997a. Flora Wigierskiego Parku Narodowego. W: VIII Sympozjum
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie
87
geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 (streszczenia).
Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 42–43.
Romański M. 1997b. Przemiany zbiorowisk roślinnych doliny Czarnej Hańczy na przestrzeni
15 lat. W: VIII Sympozjum Ziuntegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
– Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września
1997 (streszczenia). Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 45–46.
Romański M. 1997c. Rośliny rzadkie i chronione. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Romański M. 1997d. Flora i roślinność zlewni eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej
ZMŚP. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). PIOŚ, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 77–93.
Romański M. 1997e. Przemiany zbiorowisk roślinnych doliny Czarnej Hańczy na przestrzeni
15 lat. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego –
Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września
1997 (streszczenia). Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.
Romański M. 1997f. Zbiorowiska roślinne Wigierskiego Parku Narodowego. W: VIII
Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego –
Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września
1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.
Romański M. 1998. Kompleks torfowiskowy w dolinie Czarnej Hańczy. W: A. Kostrzewski
(red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju
geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 229–236.
Romański M. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Rośliny rzadkie i chronione. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Romański M. 2001. Flora WPN. Wigry, nr 3, s. 5–6.
Romański M. 2002. Torfowiska. Wigry, nr 4, s. 3–6.
Romański M. 2003. Fotoreportaż. Wigry, nr 1, s. 12–13.
Romański M. 2005. Na ratunek storczykom. Wigierek, nr 4, s. 6–7.
Romański M. 2006a. Siedliska leśne. Wigry, nr 3, s. 5–9.
Romański M. 2006b. Torfowiska i źródliska. Wigry, nr 2, s. 7–9.
88
Romański M. 2009. Inwazyjne gatunki roślin. Wigry, nr 3, s. 5–10.
Romański M. 2010. Ochrona storczyków. Wigry, nr 1, s. 8–11.
Romański M., Pieczyński P. 2011. Brzozy. Wigry, nr 2, s. 6–8.
Rudnik E. 1975. Roślinność i flora jeziora Dowcień. Praca magisterska. Warszawa: Wydział
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Rutkowska E. 2011. Strefowość roślinności a warunki siedliskowe w procesie zarastania
jezior humotroficznych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska.
Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Rutkowski L. 2001. Polemonium coeruleum L. Wielosił błękitny. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 310–311.
Ryppowa N. 1927. Glony jeziorek torfowcowych, tzw. „sucharów” w okolicach Wigier.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 2, nr 1–2, s. 41–66.
Schröder B. 1917. Schwebepflanzen aus dem Wigrysee bei Suwałki in Polen. Ber. Dt. Bot.
Ges., B. 35, no. 3, S. 256–266.
Sibiga M. 2005. Próba identyfikacji Chaetophora nd. (Chlorophyceae) z północno–
wschodniej Polski. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Skórkiewicz T.L. 1995. Dynamika roślinności leśnej po wyłączeniu spod biwakowania
półwyspu Dąbek w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa:
Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Skrajna T., Kubicka H., Matusiewicz M. 2010. Charakterystyka fitosocjologiczna agrocenoz z
udziałem wybranych gatunków z rodzaju Polygonum L. na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego. Ochr. Środ. i Zasobów Nat., tom 45, s. 91–103.
Skrzeczkowska E. 1988. Desmidie rezerwatu Wądołek na Pojezierzu Suwalskim. Praca
magisterska. Warszawa: Zakład Fitogeografii, Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.
Sobotka D. 1967. Roślinność strefy zarastania bezodpływowych jezior Suwalszczyzny.
Monogr. Bot., tom 23, nr 2, s. 175–259.
Sokołowska J. 1980. Pojawy fenologiczne świata roślinnego w Polsce. Warszawa: Wyd.
Komunikacji i Łączności.
Sokołowski A.W. 1965. Notatki florystyczne z Puszczy Augustowskiej. Fragm. Flor. Geobot.,
tom 11, nr 1, s. 23–26.
89
Sokołowski A.W. 1967. Charakterystyka fitosocjologiczna sosnowych drzewostanów
nasiennych w OLZP Białystok. Sylwan, nr 3, s. 19–32.
Sokołowski A.W. 1968. Zespoły leśne nadleśnictwa Suwałki w Puszczy Augustowskiej. Pr.
IBL, tom 349, s. 171–213.
Sokołowski A.W. 1973. Zbiorowiska leśne północno–wschodniej Polski. Monogr. Bot., tom
60, s. 1–205.
Sokołowski A.W. 1979. Zespół świetlistej dąbrowy Potentillo albae–Quercetum (Libbert
1933) Knapp 1942 w północno–wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot., tom 25, nr 3,
s. 421–427.
Sokołowski A.W. 1981a. Trisetum sibiricum Rupr. na terenie północno–wschodniej Polski.
Fragm. Flor. Geobot., tom 27, nr 3, s. 381–384.
Sokołowski A.W. 1981b. Zbiorowiska leśne północno–wschodniej Polski. Warszawa: PWN.
Sokołowski A.W. 1986–1987. Zbiorowiska z Carex rostata w północno–wschodniej Polsce.
Fragm. Flor. Geobot., tom 31–32, nr 3–4, s. 443–453.
Sokołowski A.W. 1988a. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych
Wigierskiego Parku Narodowego.Pr. IBL, tom 673, s. 3–80.
Sokołowski A.W. 1988b. Ubożenie roślinności segetalnej i problem jej ochrony. Parki nar.
Rez. przyr., tom 9, nr 1, s. 45–50.
Sokołowski A.W. 1988c. Flora Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom
9, nr 4, s. 5–84.
Sokołowski A.W. 1991a. Roślinność projektowanego rezerwatu „Czarna Hańcza”. Parki nar.
Rez. przyr., tom 10, nr 3–4, s. 5–28.
Sokołowski A.W. 1991b. Sukcesja roślinności na zrębach w Wigierskim Parku Narodowym.
Parki nar. Rez. przyr., tom 10, nr 3–4, s. 29–43.
Sokołowski A.W. 1991c. Warunki skuteczności działań na rzecz ochrony flory i fauny
parków narodowych i rezerwatów. Prądnik. Pr. Muz. Szafera, nr 3, s. 7–9.
Sokołowski A.W. 1997. Rosliny naczyniowe prawnie chronione w Wigierskim Parku
Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 16, s. 3–14.
Sokołowski A.W. 1999a. Szata roślinna. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku
Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 95–122.
Sokołowski A.W. 1999b. Przegląd naturalnych zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku
Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., nr 1, s. 3–8.
90
Sokołowski A.W. 1999c. Ochrona szaty roślinnej. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat
Wigerskiego Parku Narodowego” 14–15 października 1999, Suwałki, Parki nar. Rez.
przyr., tom 16, nr 4, s. 3–14.
Sokołowski A.W. 1999c. Przegląd naturalnych zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku
Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 18, s. 3–8.
Sokołowski A.W., Kawecka A., Gutowski J. 1984. Fitosocjologiczna charakterystyka
zbiorowisk leśnych i torfowiskowych Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Białowieża:
IBL, Zakład Ochr. Przyr., Maszynopis.
Sokołowski A.W., Paluch R. 2004. Wpływ sztucznego odnawiania drzewostanów w borze
mieszanym na skład zbiorowisk leśnych w Wigierskim Parku Narodowym. Sylwan, tom
148, s. 48–57.
Solon J. (red.), Kozłowska A., Kamiński M., Lityński M. 1999. Operat ochrony ekosystemów
lądowych. Krzywe: Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Maszynopis.
Solon J. 1983. The local complex of phytocenoses and the vegetation landscape –
fundamental units of the spatial organization of the vegetation above the phytocenose
level. Acta Bot. Acad. Sc. Hungaricae, vol. 29, no. 1–4, p. 377–384.
Solon J. 1986. Rastitielnost kak pokazatiel sostojanija i wozmożnosti ispolzowanija
okrużajuszczej sredy (wybrannyje ocenki na primiere modelnoj oblasti "Wigry"),
Wlijanije chozjajstwa na prirodu, Ocenki, modeli, karty. Budapest, p. 438–453.
Solon J. 1988a. Stosunki geobotaniczne. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka
hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN.
Solon J. 1988b. Local complexes of phytocoenoses in vegetation landscape in the vicinity of
the Wigry Lake (NE Poland). Documents phytosociologiques N.S., vol. 11, p. 533–541.
Solon J. 1988c. Stosunki geobotaniczne. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne
rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr., tom 147, s. 49–74.
Solon J. 1991. Szata roślinna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy.
Warszawa: Wyd. LOP, s. 51–78.
Solon J. 1992. Waloryzacja struktury przestrzennej krajobrazu roślinnego okolic jezior
wigierskich. W: T.J. Chmielewski, A. Richling, K.H. Wojciechowski (red.),
Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa,
Lublin, 21–22 XI 1991. Lublin: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 17–24.
91
Solon J. 1993. Changes in the vegetation landscape in the Pińczów environs (S Poland),
Phytocoenologia, vol. 21, no. 4, p. 387–409.
Solon J. 2001. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej Wigierskiego Parku Narodowego. W:
A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego
Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 96–99.
Solon J., Kozłowska A. 2001a. Lokalne typy roślinności o charakterze przejściowym. W: A.
Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku
Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 142–146.
Solon J., Kozłowska A. 2001b. Roślinność potencjalna i uwarunkowania siedliskowe
przestrzennego zróżnicowania roślinności rzeczywistej. W: A. Richling, J. Solon (red.),
Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa:
Wyd. Akademickie "Dialog", s. 124–130.
Solon J., Kozłowska A. 2001c. Waloryzacja roślinności rzeczywistej Wigierskiego Parku
Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem
Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 148–154.
Solon J., Kozłowska A., Kamiński M., Lityński M. 1999. Operat ochrony ekosystemów
lądowych. Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. 75 ss. + 3 mapy. Warszawa.
Maszynopis.
Solon J., Lityński M. 1984. Zmiany powierzchni leśnej na terenie Wigierskiego Parku
Krajobrazowego od XV w. do chwili obecnej. W: Materiały IX Ogólnopolskiej
Konferencji Historyków Kartografii, 12–13.10.1984 r. Warszawa.
Solski A. 1962. Chlorofil w sestonie jako wskaźnik produkcyjności kilkunastu jezior w
Polsce. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 10, s. 111–165.
Spodniewska I. 1978. Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication. I. Summer
situation in 34 Masurian lakes in 1973. Ekol. pol., vol. 26, p. 53–70.
Spodniewska I. 1979. Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication. II. Summer
situation in 25 Masurian lake in 1976. Ekol. pol., vol. 27, p. 481–496.
Spodniewska I. 1983. Ecological characteristics of lakes in north–eastern Poland versus their
trophic gradient. Ekol. pol., vol. 31, no 2, p. 353–381.
Spodniewska I. 1986. Planktonic blue–green algae of lakes in north–eastern Poland. Ekol.
pol., vol. 34, p. 151–183.
92
Stasiak J. 1969. Wpływ warunków wodnych na roślinność późnego glacjału i holocenu
północno–wschodniej Polski. Przegl. Geogr., tom 41, nr 1, s. 93–102.
Stasiak J. 1971. Holocen Polski północno–wschodniej. Warszawa: PWN.
Stasiukiewicz M. 2004. Drzewa pomnikowe Wigierskiego Parku Narodowego i ich stan
zdrowotny. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony
Lasu i Ekologii. Maszynopis.
Sudnik-Wójcikowska B. 2004. Rzepik szczeciniasty. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H.
Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 72–74.
Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 9.
Sumiński M. 1999. Gatunki lasotwórcze i typy siedliskowe lasu występujące w polskich
parkach narodowych. Parki Nar., nr 3, s. 10–11.
Szafer W. (red.) 1947. Flora polska. Tom VI. Kraków: PAU.
Szafer W. 1972. Szata roślinna Polski niżowej. W: W. Szafer, K. Zarzycki (red.), Szata
roślinna Polski, tom 2, s. 17–188. Warszawa: PWN.
Szafer W., Pawłowski B. (red.) 1955. Flora polska. Tom VII. Warszawa: PWN.
Szafer W., Pawłowski B. (red.) 1960. Flora polska Tom IX. Kraków: PWN.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom I–II. Warszawa: PWN.
Szczepanek K., Tobolski K., Nalepka D. 2004. Alnus Mill. – Alder. W: M. RalskaJasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright
Jr., Ch. Turner (eds.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based
on isopollen maps. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, p. 47–55.
Szczepańska W. 1973. Production of helophytes in different types of lakes. Pol. Arch.
Hydrobiol., vol. 20, no. 1, p. 51–57.
Szeląg-Wasielewska E., Gołdyn R. 1996. Struktura wielkościowa fitoplanktonu trzech jezior
Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, nr 3, s. 277–287.
Szlachetko D.L., Skakuj M. 1997. Storczyki Polski. Poznań: Sorus.
Szychowska-Krypiec E., Krypiec M. 2005. The Scott pine chronology (1582–2004 AD) for
the Suwałki region, NE Poland. Geochronometria, vol. 24, p. 41–51.
93
Szymańska H. 1982. Bulbochaete augustowiensis Szym. sp. nova (Oedogoniales,
Chlorophyta) found in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 51, no. 3–4, p. 489–492.
Szymańska H. 1983/84. Periphytic algal communities in four lakes of the Suwałki Lake
Districts in Poland. Acta Hydrobiol., vol. 25/26, no. 3–4, p. 359–388.
Szymańska H. 1996. The second discovery of Chaetomnion pyriferum (Chetophorales,
Chlorophycae). Fragm. Flor. Geobot., vol. 41, no. 2, p. 1024–1027.
Szymańska H., Zakryś B. 1990. New phycological records from Poland. Algological Studies,
vol. 60, p. 25–32.
Środoń A. 1967, Świerk pospolity w czwartorzędzie Polski. Acta Palaeobot., tom 8, nr 2, s. 3–
60.
Świeboda M. 1968. Występowanie i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) Pohl.
w Polsce. Ochr. Przyr., tom 33, s. 125–137.
Świeboda M. 1976. Rozmieszczenie obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. w
Polsce. Ochr. Przyr., tom 41, s. 205–230.
Tałalaj I. 2004. Obszary występowania storczykowatych (Orchidaceae) w południowej części
Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 61–77.
Tomaszewicz G.H. 1996. Flora glonow Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor.
Geobot., Ser. Polonica, nr 3, s. 239–259.
Tomaszewicz G.H., Kowalski W.W. 1993. Desmids of some polyhumic lakes in the Wigry
National Park, north-eastern Poland. Fragm. Flor. Geobot., vol. 38, p. 525–548.
Tomaszewicz G.H., Kowalski W.W., Lesiak T. 1996. Flora desmidii kilku sucharów
Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, tom 3, s. 261–
276.
Tomaszewicz G.H., Skrzeczkowska E. 1989. Some critical remarks about new and rare to
Polish flora desmids from the Suwałki Lakeland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 58, no. 1, p.
117–126.
Tomaszewicz H. 1976. Fitocenozy z udziałem Hydrilla verticillata na Pojezierzu Suwalskim i
ich stanowisko syntaksonomiczne. Fragm. Flor. Geobot., tom 22, nr 3, s. 247–250.
Tomaszewicz H. 1977. Dynamics and systematic position of Thelypteri–Phragmitetum
Kuiper 1957. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 46, no. 2, p. 331–338.
94
Tomaszewicz H. 1977. Proposal of new syntaxonomic classification of Myriophyllo–
Nupharetum W. Koch 1926 phytocenoses and their distibution in Poland. Acta Soc. Bot.
Pol., vol. 46, no. 3, p. 423–436.
Tomaszewicz H. 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski. Warszawa: Wyd. UW.
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego.
Tomaszewicz H. 1997. Waloryzacja botaniczna i wytyczne do czynnej ochrony roślin na
obszarach objętych projektem „Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i
zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym”. Ekspertyza wykonana na zlecenie WPN.
Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Tomaszewski M., Szpygiel P. i J. 2004. Podwodny świat WPN-u. Wigry, nr 1, s. 12–13.
Tutin T.G. et all. (eds.) 1968–1993. Flora Europaea. T. 1–5. Cambridge: Cambridge
University Press.
Tyczyńska S. 1979. Próba oceny wpływu transpiracji helofitów na straty wody w jeziorze
Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej.
Warszawa: PWN, s. 153–155.
Urbaniak J. 2001. Ekologia ramienic Chara contraria Kutz. i Chara tomentosa L. w jeziorach
z Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego. Acta Univ. Wratislaviensis, Pr. Bot., tom 79,
s. 215–226.
W.M. [Malinowska W.] 2004. Park narodowy. Wigierek, nr 1, s. 5–6.
Warcholińska A.U. 1994. List of threatened segetal plant species in Poland. W: S.
Mochnacky, A. Terpo (eds.), Antropization and environment of rural settlements. Flora
and vegetation. Proceedings of International Conference. Satoraljaujhely, 206–219.
Werblan-Jakubiec H., Bielska T., Kirpluk I., Kukier M., Melon E. 1993. Inwentaryzacja
stanowisk gatunków rzadkich i ginących w Polsce północno–wschodniej. Sprawozdanie.
Warszawa: Ogród Bot. UW. Maszynopis.
Werblan-Jakubiec H., Kirpluk I., Kukier-Wyrwicka M, Nalborczyk-Wierzbicka A. 1998. Plan
ochrony flory roślin naczyniowych Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Ogród
Bot. UW. Maszynopis.
Werdyn L. 1964. Materiały do rozmieszczenia Arctostaphylos uva-ursi L. na Niżu Polskim.
Bad. Fizjogr. Pol. Zach., tom 14, s. 127–143.
Wesołowska L. 2002. Jeziora humotroficzne i torfowiska wysokie – ciekawy obiekt badań
algologicznych. Parki Nar., s. 18–20.
95
Wesołowska L. 2003. Chrysophyceae and Xanthophyceae of selected sukhars and a peat bog
in the village Rosochaty Róg in the Wigry National Park. Acta Bot. Warmiae et
Masuriae, vol. 3, p. 199–211.
Wierzcholska S., Plašek V., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2009. The bryoflora of the
Wigierski National Park (NE Poland). Nowellia bryologica, vol. 38, p. 5–9.
Wisłouch S. [?]. Okrzemki denne jeziora Wigierskiego. Maszynopis.
Wisłouch S. 1926. O letnim fitoplanktonie jezior Wigierskich. Archiwum Hydrobiologii i
Ryb., tom 1, nr 1–2, s. 79–114.
Wiśniewski T. 1935. Hydrilla verticillata Casp. dans le pays lacustre de Suwałki (Pologne
septentrionale) et son écologie. Bull. Acad. Pol.. Sc. Lett., Cl. Sc. Math., Ser. B, Sc.
Nat., p. 147–161.
Wiśniewski T., Rejment I. 1935a. Das montane Element in der Lebermoosflora des
Seengebietes von Suwałki. Bull. Acad. Pol. Sc. Lett., B. 1, S. 11–31.
Wiśniewski T., Rejment I. 1935b. Das montane Element in der Lebermoosflora des
Seengebietes von Suwałki. Spraw. z czyn. i pos. PAU, B. 40, S. 39.
Witkowski A., Bąk M., Kierzek A. 2009. Zmiany warunków środowiskowych w Holocenie w
jeziorze Wigry w świetle analizy diatomologicznej osadów. W: J. Rutkowski, L.
Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i
paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 214–226.
Witkowski A., Bąk M., Lutyńska M., Gregorowicz P., Bernat D. 2003. Sukcesja zespołów
okrzemkowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 113–117.
Witkowski A., Kierzek A., Bąk M., Paśnicka K. 2007. Rekonstrukcja warunków sedymentacji
w Zatoce Słupiańskiej jeziora Wigry w świetle analizy diatomologicznej osadów rdzenia
WZS-03. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 4(2006), s. 79–85.
Wojterska H., Wojterski T. 1966. Rozmieszczenie Dianthus arenarius L. w Polsce. Bad.
Fizjogr. Pol. Zach., tom 18, s. 197–214.
Wołejko L. i in. 2012. Krajowy program ochrony torfowisk alkalicznych (7230). Świebodzin:
Wyd. Klubu Przyrodników.
Wołoszyńska J. 1922a. O planktonie roślinnym dwu źródlanych jezior Wigierskich. Spraw.
Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 27–30.
Wołoszyńska J. 1922b. Plankton roślinny Wigierek i Stawu w zimie. Sprawozdania Stacji
Hydrobiologicznej na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 23–27.
96
Wołoszyńska J. 1922c. Zimowa flora Wigierskich źródeł morenowych. Kosmos, tom 47, nr
1–3, s. 305–326.
Wołoszyńska J. 1923. Rozmieszczenie glonów osiadłych na dnie jeziora Wigierskiego. Część
I. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 2–66.
Wołoszyńska J. 1925a. Notatki algologiczne. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach., tom 1, nr
4, s. 3–9.
Wołoszyńska J. 1925b. Przyczynki do znajomości polskich bruzdnic słodkowodnych. Acta
Soc. Bot. Pol., tom 3, nr 1, s. 49–64.
Wołowski K. 1991. Some Euglenophyta from the Wigry National Park (Suwałki Lake
District, Poland). W: L. Burchardt (ed.), Evolution of freshwater lakes. IXth Symposium
of the Phycological Section Polish Botanical Association, 16–22. May 1990, Poznań.
Poznań: UAM, p. 191–212.
Wódkiewicz M. 2004. Dynamika populacji kukuczki kapturkowatej Neottianthe cucullata
(L.) Schlechter w Wigierskim Parku Narodowym. Rocznik Augustowsko–Suwalski,
tom 4, s. 79–84.
Wójtowicz W. 2001. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. W: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 142–144.
Wójtowicz W. 2004. Sasanka otwarta. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec
(red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 168–171.
Wróblewska E. 1992. Produkcja pierwotna fitoplanktonu dystroficznych jezior Wigierskiego
Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Zając A., Zając M. (red.) 1992. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków:
Inst. Bot. UJ.
Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud., vol. 11,
p. 1–92.
Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Kraków: Inst. Bot.
UJ.
97
Zakościelny P. 2007. Bruzdnice planktonowe w wybranych jeziorach Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Maszynopis.
Zalewska-Gałosz J. 2001. Potamogeton rutilus Wolfg. Rdestnica błyszcząca. W: K. Zarzycki,
R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W.
Szafera PAN, s. 403–405.
Załuski T. 2004. Leniec bezpodkwiatkowy. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. WerblanJakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 107–111.
Załuski T., Bloch-Orłowska J. 2004. Skalnica torfowiskowa. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H.
Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 180–
183.
Zarzycki K. 1994. Monitoring rzadkich i zagrożonych w Polsce paprotników i roślin
kwiatowych. Ogólnopolski projekt badawczy. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN.
Maszynopis.
Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. 1993. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny
kwiatowe. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.
Zawadzka D. 1998. Storczyki znad Wigier. Parki Nar., s. 24.
Zawadzka D., Zawadzki J. 1991. Zawilec wielkokwiatowy w Wigierskim Parku Narodowym.
Przyr. Pol., nr 12, s. 4.
Zieliński J. 1974. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 16. Warszawa–
Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.
Zieliński J. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 20. Warszawa–
Poznań: PWN.
Zieliński J. 1977. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 22. Warszawa–
Poznań: PWN.
Zieliński J. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 29. Warszawa–
Poznań: PWN.
Zieliński J. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. Polish Bot. Stud., vol. 16, p. 1–300.
98
Zych M. 2004a. Czy duże kwiatostany są atrakcyjniejsze? Co wpływa na częstość wizyt
owadów na kwiatach Heracleum sphondylium (Apiaceae)? Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 4, s. 85–89.
Zych M. 2004b. Ewolucja systemów zapylania na przykładzie europejskich przedstawicieli
rodzaju Heracleum L. (Apiaceae). Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 91–98.
Żukowski W. 1993. Trichophorum alpinum (L.) Pers. Wełnianeczka alpejska. W: K.
Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot.
im. W. Szafera PAN, s. 231–232.
Żukowski W. 2001. Baeotryon alpinum (L.) T.V. Egorova Wełnianeczka alpejska. W: K.
Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot.
im. W. Szafera PAN, s. 472–474.
ZOOLOGIA
(cis) 1989. Coraz więcej bobrów. Największe skupiska bobrów w okolicy woj.
suwalskiego. Gazeta Współ., nr 174, s. 6.
(s–m) 1991. Orzeł bielik w lasach wigierskich. Sensacja ornitologiczna. Gazeta Współ., nr
149, s. 6–7.
A.K. [Krzysztofiak A.] 2004. Podwójne życie. Wigierek, nr 1, s. 8–9.
Adamczewska J. 2006. Pomagamy ptakom. Wigierek, nr 6, s. 8–9.
Adamczewska J. 2010. Ptasie M1. Wigierek, nr 12, s. 9–11.
Adamczewska J. 2011. Latający klejnot, błękitna strzała, perła naszych lasów. Wigierek, nr
14, s. 9–11.
Adamczewska J., Misiukiewicz W. 2009. Latające ssaki? Wigierek, nr 1/2009, s. 2–4.
Adamczewski J. 2006a. Jak się chroni ryby w WPN?. Wigierek, nr 5, s. 10.
Adamczewski J. 2006b. Jak się chroni ryby w WPN?. Wigierek, nr 6, s. 10.
Adamkiewicz D., Łęska J. 2008. Bóbr z wami. Dzika Polska. Film dostępny w:
http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/bobr-z-wami/290382
Adamkiewicz D., Łęska J. 2009. Jak bóbr przykazał. Dzika Polska. Film dostępny w:
http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/jak-bobrprzykazal/1191284
99
Adamski A. 2004a. Kania czarna. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 207–211.
Adamski A. 2004b. Kania ruda. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk
i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 212–216.
Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki
zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6.
Adlerówna G. 1929. Przyczynek do znajomości ustosunkowania ilościowego skorupiaków
planktonowych Wigier. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 4, nr 3–4, s. 169–276.
Alexandrowicz W.P. 1998. Malakofauna osadów węglanowych jezior wigierskich. Spraw. z
czyn. i pos. PAU, nr 61, s. 114–116.
Alexandrowicz W.P. 1999. Evolution of the malacological assemblages in North Poland
during the Late Glacial and Early Holocene. Folia Quaternaria, vol. 75, p. 3–309.
Alexandrowicz W.P. 2000. The malacofauna of the upper Holocene lacustrine sediments of
Wigry Lake (N Poland). Folia Malacologica, vol. 8, no. 2, p. 141–149.
Alexandrowicz W.P. 2003. Zespoły mięczaków w holoceńskich osadach dennych jeziora
Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, nr 1, s. 47–49.
Alexandrowicz W.P. 2007a. Malakofauna późno glacjalnych i holoceńskich węglanowych
osadów jeziornych północnej Polski. Geologia, Kwartalnik AGH, nr 33, s. 395–420.
Alexandrowicz W.P. 2007b. Tanatocenozy muszlowe na brzegach jeziora Wigry. Pr.
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, nr 5, s. 109–113.
Alexandrowicz W.P. 2009. Zmiany środowiska naturalnego w jeziorze Wigry w czasie
późnego glacjału i holocenu w świetle badań mięczaków. W: J. Rutkowski, L.
Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i
paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 227–240.
Alhonen P. 1971. The Flandrian development of the Hyrynlampi southern Finland, with
special reference of the pollen and Cladoceran stratigraphy. Acta Bot. Fenn., vol. 95, p.
1–19.
100
Ambrosiewicz K. 2008. Wpływ bobra europejskiego na gospodarkę rolną i leśną na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego. Praca inżynierska. Warszawa: Wydział Leśny
SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.
Andrzejewski R. 1995. Ile sarn, jeleni. Parki Nar., nr 1, s. 26–27.
Aulak W. 2000. Populacja bobrów (Castor fiber L., 1758) w Wigierskim Parku Narodowym.
Parki nar. Rez. przyr., tom 19, nr 2, s. 35–66.
Bakkay L., Kozma G., Szucs F. 1971. Trofea katalogus. Vadászati világkiállitás World–
Exhibition of Hunting. Budapest: Globus Nyomda.
Banaszak J. 1997. Wytyczne do ochrony pszczół gniazdujących w glinie. Ekspertyza
wykonana na zlecenie Wigierskiego Parku Narodowego. Bydgoszcz: Katedra Biologii
i Ochrony Środowiska. Maszynopis.
Banaszak J. i in. 2004. Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach
narodowych Polski. Wiad. Entomol., tom 23, Supl. 2, s. 5–56.
Banaszak J., Krzysztofiak A. 1995. The natural wilde bee (Apoidea, Hymenoptera)
resources of Wigry National Park. Pol. Pismo Ent., vol. 65, p. 33–50.
Banaszak J., Krzysztofiak A. 1996. Hylaeus pfankuchi (Alfken, 1919) – nowy dla fauny
Polski przedstawiciel pszczół (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae). Prz. Zool., tom 30,
nr 1–2, s. 77–78.
Bednorz J. 1974. Bocian czarny Ciconia nigra (L.) w Polsce. Ochr. Przyr., tom 39, s. 201–
244.
Bereszyński A., Kasprzak K., Skrobała D. 1997. Możliwości ochrony wilka w polskich
parkach narodowych. Morena, nr 5, s. 61–78.
Bernatowicz S. 1938a. Porównanie szybkości nakładania łusek sielawy. Kosmos, tom 63, nr
4, s. 445–450.
Bernatowicz S. 1938b. Zagadnienie trafności oznaczenia wieku i przyrostu sielawy na
podstawie łusek z różnych okolic ciała. Roczn. Nauk. Rol., tom 65, s. 311–335.
Bernatowicz S. 1953a. Aktualny stan występowania sielawy (Coregonus albula L.) na
pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie. Roczn. Nauk. Rol., tom 67, nr 1, s. 61–80.
Bernatowicz S. 1953b. Występowanie sielawy na Pojezierzu Suwalskim i Mazurskim. Gosp.
Ryb., tom 5, nr 7, s. 4–5.
Białokoz W. 2004. Dynamika zespołów ichtiofauny jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 4, s. 127–129.
101
Białokoz W., Chybowski Ł. 1997. Ichtiofauna systemu rzeczno–jeziornego Czarnej Hańczy.
W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja
Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, s. 123–130.
Białokoz W., Chybowski Ł. 1999a. Struktura ichtiofauny rzek Wigierskiego Parku
Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i
ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego, s. 527–534.
Białokoz W., Chybowski Ł. 1999b. Ochrona ichtiofauny w wodach Wigierskiego Parku
Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński , A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie
i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego, 557–562.
Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz T. 1996. Ginące gatunki raków w województwie
suwalskim. Zool. Pol., tom 41, Suppl., s. 87–91.
Białokoz W., Chybowski M., Osewski M. 2010. Wieloletnie zmiany zespołów ichtiofauny
jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 10, s. 7–10.
Białokoz W., Krzywosz T. 1992. Struktura ichtiofauny w jeziorach Wigierskiego Parku
Narodowego. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 153–162.
Biliński W. 1986. Wpływ izolacji oraz zróżnicowania środowiska na charakter zespołów i
populacji drobnych gryzoni na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Warszawa: Instytut Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Bitkowska E., Źukowski K. 1975. Roztocze drobnych ssaków niektórych okolic północnej i
wschodniej Polski (Acari: Ixodides, Mesostigmata, Trombidiformes, Sarcoptiformes).
Fragm. Faun., tom 20, nr 18, s. 307–321.
Bobek B., Morow K., Perzanowski K., Kosobucka M. 1992. Jeleń. Warszawa: Wyd. Świat.
Bobry w Suwalszczyźnie. 1952. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 8, nr 3, s. 48.
Bogdanowicz H. 1963. Odwiedziny jenota. Łow. Pol., nr 17, s. 15.
Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2007. Fauna Polski.
Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom 2. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii
PAN.
Bogusławski Z. 1999. Fauna. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku
Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 127–148.
102
Borejszo J., Skórzyńska U. 1991. Rozmieszczenie i liczebność bobra w Wigierskim Parku
Narodowym. Prz. Zool., tom 35, nr 3–4, s. 387–391.
Boroń A. 2004a. Koza. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski
(red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6,
s. 237–240.
Boroń A. 2004b. Ryby należące do rodzaju Cobitis (Pisces, Cobitidae) występujące w
systemie Odry i Wisły. Arch. Pol. Fish., vol. 12, suppl. 2, p. 159–166.
Bowkiewicz J. 1926. O występowaniu wioślarek eupelagicznych. Arch. Hydrobiol. i Ryb.,
tom 1, nr 3, s. 255–266.
Bowkiewicz J. 1934a. Materiały do fauny Cladocera i Copepoda jezior Suwalszczyzny.
Fragm. Faun., tom 2, nr 15, s. 143–146.
Bowkiewicz J. 1934b. Materiały do planktonu jezior Suwalszczyzny. Fragm. Faun., tom 2,
nr 17, s. 151–156.
Bowkiewicz J. 1935a. Daphnia (Cophaloxus) longiremis G.O. Sars nowy dla fauny Polski
gatunek wioślarek. Fragm. Faun., tom 2, nr 23, s. 243–247.
Bowkiewicz J. 1935b. Kompleksy Entomostraca jako wskaźnik występowania sielawy.
Fragm. Faun., tom 2, nr 22, s. 229–241.
Bowkiewicz J. 1935c. Materiały do typologii Jezior Suwalszczyzny. Arch. Hydrobiol. i
Ryb., tom 9, nr 1–2, s. 99–107.
Bowkiewicz J. 1938. O pewnych prawidłowościach w składzie jakościowym zooplanktonu
jezior. Fragm. Faun., tom 3, nr 18, 345–414.
Bruzgul E. 1991. Skład gatunkowy i struktura zespołów chrząszczy wodnych z grupy
Hydradephaga w zbiornikach o różnej trofii i ciekach na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Brylińska M. 1991. Ryby słodkowodne Polski. Warszawa: PWN.
Brzeziński T. 1999a. Mięczaki słodkowodne Wigierskiego Parku Narodowego. W: XV
Seminarium Malakologiczne, Łódź 23–25 IX.1999. Łódź: Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, s. 24–26.
Brzeziński T. 1999b. New localities of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) in the
waters of the Wigry National Park. Folia Malacologica, vol. 7, no. 2, p. 103–107.
103
Brzeziński T. 1999c. Ślimak Potamopyrgus antipodarum (Gray 1843) w wodach
Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Zoologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Brzeziński T. 2000. Wpływ ekspansji ślimaka (Potamopyrgus antipodarum) (Gray, 1843)
na rodzime gatunki mięczaków w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. W: XVI
Krajowe Seminarium Malakologiczne, Hel 20–22 września 2000. Sopot, s. 13–14.
Brzeziński T., Kołodziejczyk A. 2000. Wpływ wybranych warunków środowiskowych na
występowanie Potamopyrgus antipodarum w Wigierskim Parku Narodowym.
Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Poznań.
Brzeziński T., Kołodziejczyk A. 2002. Distibution of Potamopyrgus antipodarum (Gray,
1843 in Walters) of the Wigry National Park (NE Poland) and the effect of selected
habitat factors on its occurrence. Folia Malacologica, vol. 9, no. 3, p. 125–135.
Brzęk G. 1938. Badania nad dobowymi wędrówkami pionowymi zooplanktonu w okresie
letnim w eutroficznym jeziorze Kierskim i oligotroficznym jeziorze Wigierskim.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 3–4, s. 293–363.
Buczek T. 2004a. Błotniak stawowy. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 226–230.
Buczek T. 2004b. Bocian czarny. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 81–85.
Buczyński P., Tończyk G. 2001. Miedziopierś arktyczna. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki
(red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr.
Przyrody PAN, s. 59–60.
Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce. Toruń: Turpress.
Buszko J. 2001a. Mszarnik jutta. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona
Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 259–260.
Buszko J. 2001b. Osadnik wielkooki. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska
Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s.
266–267.
Buszko J. 2004. Czerwończyk fioletek. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A.
Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
104
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa:
Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 55–56.
Buszko J., Masłowski J. 1993. Atlas motyli Polski. Cz. I. Motyle dzienne (Rhopalocera).
Warszawa: Grupa IMAGE.
Caboń K. 1958. Untersuchungen über die Schädelvariabibität des Wildschweines, Sus
scrofa L. aus Nordostpolen. Acta Theriol., B. 2, no. 6, S. 107–140.
Caboń–Raczyńska K. 1963. Występowanie zająca bielaka – Lepus timidus Linnaeus, na
terenie Polski. Acta Theriol., tom 6, nr 11, s. 303–305.
Chmurzyński J.A., Kieruzel M., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 1998. Long–distance
homing ability in Dasypoda altercator (Hymenoptera, Melittidae). Ethology, vol. 104,
p. 421–429.
Chodorowski A. 1960. Taxoceny wirków (Turbellaria) i metodyka ich badania. Ekol. pol.,
Seria B, tom 6, nr 2, s. 95–114.
Chybowski Ł. 2007. Morphometric, fecundity, density and feeding intensity of the
spinycheek crayfish, Orconectes limosus (Raf.) in natural conditions. Arch. Pol. Fish.,
vol. 15, no. 3, p. 175–241.
Chybowski Ł., Białokoz W. 1999. Dynamika zespołów ichtiofauny jeziora Wigry. W: B.
Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 521–526.
Ciechanowski M.,Kokurewicz T. 2004. Nocek łydkowłosy. W: P. Adamski, R. Bartel, A.
Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków).
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny.
Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 268–373.
Czapik A., Fyda J. 1995. Wstępne badania nad mikro- i mejofauną sucharów Wigierskiego
Parku Narodowego. Prz. Zool., tom 39, nr 1–2, s. 65–73.
Czarkowski T.K., Martyniak A., Kapusta A., Wójcik A., Bowszys M., Wziątek B.,
Szamańska U., Kozłowski J. 2007. Feeding ecology of vendace, Coregonus albula
(L.), in Lake Wigry (Northeastern Poland). Arch. Pol. Fish., vol. 15, p. 117–128.
Czeczuga B., Kłyszejko B., Czeczuga-Semeniuk E. 2005. Carotenoid content in pre–
spawning smelt (Osmerus eperlanus L.), a planktivore from Lake Wigry (North-East
Poland). Acta Sc. Polonorum, Piscaria, vol. 4, no. 1–2, p. 33–42.
105
Czeczuga B., Kossacka W. 1977. Ecological changes in Wigry Lake in the post–glacial
period. Part II. Investigations of the Cladoceran Stratigraphy. Pol. Arch. Hydrobiol.,
vol. 24, p. 259–277.
Czeczuga B., Kossacka W., Niedźwiecki E. 1979. Ecological changes in Wigry Lake in the
post–glacial period. Part III. Investigations of the Chironomidae stratigraphy. Pol.
Arch. Hydrobiol., vol. 26, no. 3, p. 351–369.
Czeczuga B., Kozłowska M. 2002. Fertility of Eudiaptomus, Bosmina and Daphnia
(Crustacea) representatives in lakes of varied states in the Suwałki Distict. Pol. J.
Environ. Stud., vol. 11, no. 1, p. 23–31.
Czudak-Kiersz J. 2003. Ratunek dla ginących raków i ryb. Parki Nar., nr 2, s. 22–24.
Czyż S. 2004. Słonka. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 8, s. 94–97.
Dawidowicz D., Muniowski P. 1998. Stanowisko jenota Nyctereutes procyonoides na
wyspie. Prz. Przyrodniczy, nr 9, s. 102.
Dembowski J. 1923. Studia eksperymentalno–biologiczne nad larwą chruścika Molanna
angustata Curtis. Pr. Inst. im. M. Nenckiego, tom 31, s. 1–43.
Demel K. 1922a. Fauna zimowa w źródłach wigierskich. Pr. Stacji Hydrobiol. na Wigrach,
tom 1, nr 2, s. 1–26.
Demel K. 1922b. Notatki faunistyczne: 1. Planaria alpina w źródłach wigierskich. Spraw.
Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2, s. 1–44.
Demel K. 1923a. La faune hivernale des sources du lac de Wigry (Pologne). Ann. Biol.
Lac., vol. 11, no. 3–4, p. 187–195.
Demel K. 1923b. Notatki faunistyczne: 2. Pallasea quadrispinosa Sars w jeziorze Wigry.
Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 131–132.
Demel K. 1923c. Notatki faunistyczne: 3. Materiały do poznania fauny rzeki Czarnej
Hańczy. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 133–138.
Demel K. 1923d. Ugrupowania etologiczne makrofauny w strefie litoralnej Jeziora
Wigierskiego. Pr. Inst. im. M. Nenckiego, tom 29, nr 1, s. 1–50.
Demel K. 1924a. Nad Wigrami: szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, nr 2, s. 22–38.
Demel K. 1924b. Nad Wigrami: szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, nr 2, s. 68–75.
Demel K. 1924c. Nad Wigrami: szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, nr 3, s. 99–108.
106
Dobrowolski K.A. 1973. Ptaki wodne i ich rola w ekosystemie jeziornym. Wiad. Ekol., tom
19, nr 4, s. 353–371.
Dobrowolski K.A., Pielowski Z., Pinowski J., Wasilewski A. 1962. Das Vorkommen des
Kolkraben (Corvus c. corax L.) in Polen in Zusammenhang mit seinen Areals- und
Quantitätsveränderungen in Mitteleuropa. Ekol. pol., B. 10, no. 14, S. 375–456.
Domaszewicz A., Mikusek R., Sikora A. 2007. Włochatka Aegolius funereus. W: A. Sikora,
Z. Rohde, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki (red.), Atlas rozmieszczenia
ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, s. 280–281.
Dominiak P., Szadziewski R. 2006. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) z Wigierskiego
Parku Narodowego. Wiad. Entomol., tom 25, supl. 2, s. 65–67.
Dudziński W., Haber A., Matuszewski G. 1963. Die Verbreitung des Marderhundes
(Nyctereutes procyonoides Gray) in Polen. Z. Jagdwiss., Hamburg–Berlin, B. 9, no. 3,
S. 98–105.
Dyduch-Falniowska A., Zając K. 2001. Groszkówka głębinowa. W: Z. Głowaciński, J.
Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst.
Ochr. Przyrody PAN, s. 343–344.
Dzięciołowski R. 1996. Bóbr. Warszawa: Wyd. Łowiec Polski i Wyd. SGGW.
Dzięciołowski R. 2004. Bóbr europejski. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A.
Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa:
Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 457–462.
Dzięciołowski R., Goryńska W., Leśkow J., Łabudzki L., Wasilewski M., Dziedzic R.
1996. Relationships between red deer population performance and certain habitat
parametres. Folia Forestalia Polonica, A, vol. 38, p. 57–76.
Dzięciołowski R., Goździewski J. 2000. Liczebność i rozmieszczenie bobra Castor fiber L.
na Suwalszczyźnie. Ochr. Przyr., tom 57, s. 111–120.
Dzięciołowski R., Matuszewski G. 1989. Ssaki łowne. W: J. Krupka (red.), Łowiectwo.
Wyd. Anton-5 Sp. z o.o., s. 161–169.
Dzięciołowski R., Misiukiewicz W. 2002. Winter food caches of beavers Castor fiber in
NE Poland. Acta Theriol., vol. 47, no. 4, p. 471–478.
Dzięciołowski R., Pielowski Z. 1993: Łoś. Warszawa: Wyd. Anton–5 Sp.z o.o.
107
Ejsmont-Karabin J. 1999. Zespoły Rotifera strefy przybrzeżnej małych, humusowych jezior
Wigierskiego Parku Narodowego z zaznaczeniem gatunków nowych i rzadkich w
faunie Polski. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i
ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego, s. 389–403.
Ejsmont-Karabin J., Karabin A. 1999. Zespół stratyfikowanych termicznie jezior
Wigierskiego Parku Narodowego – próba waloryzacji ekologicznej przy użyciu
wskaźników zooplanktonowych. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak
(red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych.
Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 289–301.
Fabijański P. 1986. Charakterystyka populacji drobnych gryzoni w dominujących biotopach
na terenie izolowanego i nieizolowanego kompleksu leśnego w Wigierskim Parku
Krajobrazowym. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Zoologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Maszynopis.
Feliksiak S. 1938. Pisidium subtruncatum Malm v. tenuilineatiformis v.n. oraz kilka
nowych lub rzadkich dla Polski groszkówek (Pisidium C. Pfeiffer). Fragm. Faun., tom
24, nr 3, s. 485–493.
Fruziński B. 1992. Dzik. Warszawa: Cedrus.
Galewski A. 1964. The hibernation of the adults of the Europaean species of Dytiscidae
(Coleoptera) out of water. Pol. Pismo Ent., vol. 34, no. 3, p. 25–40.
Gąsowska M. 1953. Sieja jezior mazurskich. Roczn. Nauk. Rol., tom 67, nr 1, s. 81–100.
Gębczyńska Z., Raczyński J. 1989. Distribution, population structure and social
organization of moose in Biebrza River Valey. Acta Theriol., vol. 34, 195–217.
Gieysztor M. 1929. Zur Kenntniss einiger Dalyellia – Castradella – und Castreda Arten.
Bull. Acad. Pol. Sc. Lett., Cl. Sc. Math., B, Sc. Nat., B. 2, S. 155–195.
Gieysztor M. 1934. Limnologische Untersuchungen an einigen Kleingewässern. Arch.
Hydrob. i Ryb., B. 8, S. 75–148.
Gieysztor M. 1937/38. Systematisch-anatomische Untersuchungen an Turbellarien Polens.
Zoologica Pol., B. 2, S. 215–248.
Gieysztor M. 1938. Über einige Turbellarien aus dem Susswasserpsammon. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 3–4, S. 364–382.
108
Gieysztor M. 1939. Übersicht der Rhabdocoelen und Allococoelen Polens. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., B. 12, no. 1–2, S. 1–55.
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. Warszawa:
PWRiL.
Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2005. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce.
Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN.
Gmitrzuk K. 2003. Wpływ populacji kormorana Phalacrocorax carbo na ekosystemy
wodne i leśne Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa:
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW, Katedra Ochrony Lasu i
Ekologii. Maszynopis.
Gmitrzuk K. 2004. Wpływ kormorana Phalacrocorax carbo na ekosystemy wodne i leśne
Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 23, nr 1, s. 129–146.
Goc M. 2004. Słonka. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 53–57.
Goldstein J. 2006. Przegląd antofilnych gatunków żądłówek Urwitałtu. Praca licencjacka.
Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Górecka J. 2005. Sady i ogrody w krajobrazie wiejskim. Wigry, nr 3, s. 5–8.
Górecka J. 2010. „Koń jaki jest, każdy widzi...” czyli ... historia kopytem pisana. Część 1.
Wigry, nr 2, s. 12–14.
Górniak A., Dobrzyń P. 1999. Zooplankton skorupiakowy trzech jezior dystroficznych
WPN. W: Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i
ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego, s. 435–448.
Grabda J. 1963. Z inwazjologii Ergasilus sieboldi Nordm. w Polsce. Acta Hydrobiol., tom
5, nr 2–3, s. 245–254.
Graczyk R. 1955. Obserwacje nad zachowaniem się niektórych gatunków ptaków i zwierząt
ssących w dniu 30.VI.1954 r. nad jeziorem Wigry. Post. Astr., tom 3, nr 2, s. 82.
Graczyk R. 1979. Bobry w Wielkopolsce. Przyr. Pol., nr 5, s. 18–20.
Graczyk R. 1984. Ekspansja bobra w Wielkopolsce. Przyr. Pol., nr 4, s. 3–6.
Graczyk R., Opuszyński K. 1956. Kilka spostrzeżeń zoologicznych z Pojezierza Suwalsko–
Augustowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz., nr 12, s. 36–39.
109
Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7 (część I); tom 8
(część II).
Grużewski M. 1999. Mięczaki rzeki Kamionki w Wigierskim Parku Narodowym. W:
Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 449–456.
Gutowski J.M. 2004. Kozioróg dębosz. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A.
Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa:
Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 82–87.
Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 1995a. Wstępna ocena wyników monitoringu
ekologicznego z wykorzystaniem bezkręgowców na terenie północno–wschodniej
Polski. Prr IBL, ser. A, tom 800, s. 193–207.
Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 1995b. Zmiany fauny bezkręgowców środowiska leśnego
jako element monitoringu ekologicznego na terenie północno–wschodniej Polski. Pr.
IBL, ser. A, tom 790, s. 7–44.
Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 2002. Chosen aspects of Spruce bark beetle Ips
typographus (L.) mass outbreak in the Wigry National Park. Pr. IBL, ser. A vol. 1, p.
75–86.
Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 2005. Directions and intensity of migration of the spruce
bark beetle and accompanying species at the border between strict reserves and
managed forest in north-eastern Poland. Ecological questions, vol. 6, p. 81–92.
Haraciński T., Włodarczyk G. 2002. Ważki (Odonata) południowej części Jeziora Wigry.
Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny AR. Maszynopis.
Huruk S., Huruk A., Krzysztofiak L. 2006. Analiza struktur zgrupowań biegaczowatych
(Col., Carabidae) wybranych środowisk leśnych Stacji Bazowej ZMŚP WIGRY
(Wigierski Park Narodowy). W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring
Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w
warunkach narastającej antropopresji. Warszawa: Biblioteka Monitoringu
Środowiska.
Inżynierowie bez dyplomów. 1997. Środowisko, nr 5, s. 30–32.
110
Jabłońska I., Koszałka J. 2000. Assemblages of Chironomidae larvae in the Hańczańska Bay
(Lake Wigry). University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Natural Sciences, vol. 5,
p. 254–261.
Jabłońska I., Paturej E. 1999. The domination and constancy of occurrence of invertebrate
communities in the Hańczańska Bay, Lake Wigry, NW Poland. Acta Hydrobiol., vol.
41, Suppl. 6, p. 249–253.
Jabłońska-Barna I., Koszałka J., Bielecki A. 2004. Leeches of the littoral part of Lake Wigry,
Northeastern Poland. Bull. Sea Fish. Inst., no. 3, p. 39–44.
Jackiewicz M. 2000. Błotniarki Europy. Poznań: Wyd. Kontekst.
Jarocki J., Krzysik S.M. 1924. Materialien zur Morphologie und Oekologie von Syrunella
ambulans (Friedr. Müller). Bull. Acad. Pol. Sc. Lett., B. 2, S. 41–42.
Jarocki J., Krzysik S.M. 1925. Materiały do morfologii i ekologji Syrunella ambulans
(Friedr. Müller). Spraw. Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 80–82.
Jędryczkowski W.B., Zalewski M. 2010. First notes on the distribution of click–beetles
(Coleoptera: Elateridae) on lake islands in NE Poland. In: K.H. Dyguś (ed.), Natural
environment of transfrontier river catchments in Poland and Ukraine. Warsaw, p. 109–
113.
Jędrzejewski W., Bereszyński A. 2004. Wilk. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A.
Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa:
Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 386–394.
Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce –
wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos, tom 51, nr 4, s. 491–499.
J.A. [Adamczewska J.] 2004. Bobrze, czy ci na Wigrach dobrze? Wigierek, nr 1, s. 6–8.
Joniak T. (red.) 2010. Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski. Poznań: Zakład
Ochrony Wód, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Kaczmarek S., Michalski J. 1995a. Żerowiska korników środowiskiem bytowania roztoczy
(Acari, Mesostigmata). W: Szkodniki wtórne, ich rola oraz znaczenie w lesie. Poznań:
Acarus, s. 37–42.
Kaczmarek S., Michalski J. 1995b. Roztocze Acari, Gamasida występujace w żerowiskach
korników Coleoptera, Scolytidae z rodzaju Ips na terenie wybranych parków
narodowych. Parki nar. Rez. przyr., tom 13, nr 1 (supl.), s. 35–42.
111
Kaczyński A. 1995. Redukcja jeleni. Gazeta Wyborcza, nr 74.
Kamiński K.Z. 1976. Alona rustica Scott 1895 – nowy dla Polski gatunek wioślarki
(Cladocera, Chydoridae). Acta Hydrobiol., tom 18, s. 317–321.
Kamiński K.Z. 1980. Rzadkie gatunki wioślarek (Cladocera) Pojezierza Suwalskiego. Prz.
Zool., tom 24, nr 2, s. 201–204.
Kamiński K.Z. 1984. Bóbr (Castor sp.) w Sucharze Dembowskiego. Wszechświat, nr 5, s.
128–129.
Kamiński M. 1995. Bobry – biologia, ekologia, ochrona. Materiały szkoleniowe i
informacyjne. Zeszyt 4. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Kamiński M. 1997a. Bobry. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Kamiński M. 1997b. Ryby. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Kamiński M. 1998. Bezkręgowce wodne. Makrofauna. Materiały pomocnicze do zajęć
terenowych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.
Kamiński M. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Bobry. Wigierski Park Narodowy,
Krzywe, s. 1–6.
Kamiński M., Krzysztofiak L. 1992. Intensity of invertebrate penetration of the near-shore
zone of a polyhumic lake in summer. Ekol. pol., vol. 40, no. 1, p. 127–144.
Kamiński W.H. 2008. Szkody wyrządzone przez bobry na gruntach prywatnych w powiecie
suwalskim w latach 2002–2006. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny
SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.
Kamler E., Żuromska H., Nissinen T. 1982. Bioenergetical evaluation of environmental and
physiological factors determining egg quality and growth in Coregonus albula (L.).
Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 29, no. 1, p. 71–121.
Kaniwski W. 1979. Melioracja i bobry. Przyr. Pol., nr 4, s. 14.
Karabin A. 1983. Wpływ eutrofizacji na zooplankton jeziora Wigry. W: Materiały XII
Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Lublin 20–23 września 1983, Lublin, s. 89–90.
Karabin A. 1999. Zespoły Crustacea strefy przybrzeżnej humusowych jezior Wigierskiego
Parku. W: Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i
ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego, s. 405–415.
Karabin A., Ejsmont-Karabin J. 1991. Structure, dynamics and distribution of zooplankton,
and its many–years’ changes in the Wigry Lake. Ekol. pol., vol. 39, no. 3, p. 357–375.
112
Karabin A., Ejsmont-Karabin J. 1992. Zooplankton jeziora Wigry. W: B. Zdanowski (red.),
Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz.
Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 101–117.
Karabin A., Ejsmont-Karabin J. 1999. Jezioro Wigry – wieloletnia sukcesja zespołów
Rotifera i Crustacea. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, (red.), Funkcjonowanie i
ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego, s. 371–388.
Karpowicz M., Górniak A., Cudowski A. 2010. Struktura zespołów zooplanktonu
skorupiakowego oraz ocena aktualnej trofii jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 10, s. 11–20.
Kazberuk G. 1990. Eksperymenty nad kształtowaniem się liczebności i struktury planktonu
skorupiakowego w wodzie jeziora polihumusowego. Praca magisterska. Białystok:
Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Kempińska H. 1956. Sieja i sielawa. Warszawa: PWRiL.
Kmiecik A., Kmiecik P., Grzywiński W. 2010. Chiropterofauna Wigierskiego Parku
Narodowego. Nietoperze, tom 11, nr 1–2, s. 11–29.
Kolender E. 1986. Fauna denna profundalu kilku jezior otuliny jeziora Wigry. Maszynopis.
Kolk A. i in. 1999. Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób
infekcyjnych drzew leśnych w roku 1998 oraz prognoza ich pojawu w roku 1999.
Warszawa: IBL.
Kolk A., Woreta D., Sierpiński A., Wolski R. 1999. Zagrożenia powodowane przez owady w
ekosystemach leśnych parków narodowych. Parki Nar., nr. 4, s. 7–9.
Kołodziejczyk A. 1996. Makrofauna bezkregowa (ze szczególnym uwzględnieniem
Gastropoda) na wybranych makrofitach zanurzonych w litoralu Jeziora Białe
Wigierskie. Parki nar. Rez. przyr., tom 15, nr. 2, s. 77–88.
Kołodziejczyk A. 1999. Mięczaki litoralu jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński,
A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach
chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 457–463.
Konieczny K. 2004. Żuraw. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 310–314.
113
Kopczyński Ł. 1993. Pokarm wydr (Lutra lutra) nad dwoma nizinnymi rzekami północnowschodniej Polski. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Maszynopis.
Korycki A. 1953. Występowanie siei (Coregonus lawaretus L.) w jeziorach mazurskich i
suwalskich. Roczn. Nauk Roln., tom 67, s. 101–109.
Kossacka W. 1970. Próba odtworzenia historii jeziora Wigry w okresie polodowcowym na
podstawie szczątków Cladocera w osadzie dennym. W: Materiały VIII Zjazdu
Hydrobiologów Polskich, Białystok 16–20 września 1970. Białystok, s. 75.
Kossacka W. 1972. Sukcesja Cladocera w jeziorze Wigry w okresie polodowcowym. Praca
doktorska. Olsztyn: WSR. Maszynopis.
Kossacka W., Niedźwiedzki E. 1970. Rozmieszczenie pionowe szczątków larw
Chironomidae w osadach jezior Selment i Wigry. VIII Zjazd Hydrobiologów Polskich
w Białymstoku, 16–20 września 1970, Białystok, s. 76.
Kostro J. 1990. Liczebność i struktura planktonu skorupiakowego jezior polihumusowych
Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia
w Białymstoku. Maszynopis.
Kostrowicki A.S. 1991a. Świat zwierząt. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park
Narodowy. Warszawa: LOP, s. 38–50.
Koszałka J., Jabłońska I. 2000. Zoobentos jeziora Wigry w latach 1997-98. W: XVIII Zjazd
Hydrobiologów Polskich w Białymstoku. Szacunek dla wody. Materiały Zjazdowe.
Białystok, s. 127.
Kowalkowski W. 1991. Inwentaryzacja gniazd mrówek z grupy Formica rufa w
Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Poznań: AR. Maszynopis.
Kozłowska M. 1990. Liczebność, skład gatunkowy, rozmieszczenie i struktura zespołów
skorupiaków planktonowych Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. Praca magisterska.
Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis, 1-28.
Kozłowska M. 1999. Wpływ trofii na strukturę jakościową i ilościową zooplanktonu w
niektórych zbiornikach Wigierskiego Parku Narodowego i jeziora Hańcza. W: B.
Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 417–434.
114
Kozłowski K. 2007. Characteristics of vendance (Coregonus albula L.) populations in Lake
Wigry and selected issues in managing this species. Praca doktorska. Olsztyn:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.
Kozłowski K., Kozłowski J., Poczyczyński P., Martyniak A. 2010. Age and growth of
vendace, Coregonus albula (L.) from Lake Wigry (northeast Poland). Arch. Pol. Fish.,
vol. 18, no. 4, p. 239–245.
Kozyra-Bilińska A. 1986. Występowanie populacji drobnych gryzoni w mozaice środowisk
leśnych na terenie Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska.
Warszawa: Instytut Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.
Koźmiński Z. 1933. Badania morfometryczne i ekologiczne nad oczlikami (Cyclopidae) z
grupy Strenuus. Arch. Hydrobiol. i Ryb., nr 7, s. 59–140.
Koźmiński Z. 1934. Über die Ökologische Verteilung einiger limnetischer Cyclopiden in
den Wigryseen. Verh. Int. Ver. Limnol., B. 6, S. 229–307.
Krzysik S.M. 1925. Nowe stanowiska Baellocephala punctata w Polsce. Spraw. Stacji
Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 23.
Krzysztofiak A. 1992a. Bombus schrencki Mor. (Apoidea, Hymenoptera) w Polsce. Prz.
Zool., tom 36, nr 1–4, s. 157–159.
Krzysztofiak A. 1992b. Gliniane ściany szansą dla pszczół. Parki Nar., nr 2, s. 19.
Krzysztofiak A. 1993a. Niespodzianka w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., nr 1,
s. 20.
Krzysztofiak A. 1993b. Obrostka interesujący gatunek samotnej pszczoły. Parki Nar., s. 19.
Krzysztofiak A. 1993c. Wstępne wyniki badań nad biologią pszczoły obrostki – Dasypoda
altercator Harris, 1780 (Hymenoptera, Apoidea). Pol. Pismo Ent., tom 62, s. 45–51.
Krzysztofiak A. 1994a. Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868) (Hymenoptera, Apoidea)
gatunek nowy dla fauny Polski. Prz. Zool., tom 38, nr 3–4, s. 291–293.
Krzysztofiak A. 1994b. Pszczoły (Apoidea, Hymenoptera) rezerwatu „Suche Bagno” w
Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 13, nr 3, s. 57–68.
Krzysztofiak A. 1994c. Występowanie pszczoły obrostki – Dasypoda altercator Harris
(Hymenoptera, Apoidea) w Wigierskim Parku Narodowym. Wiad. Entomol., tom 13,
nr 2, s. 134.
115
Krzysztofiak A. 1995. Zmiany fauny pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) środowiska
leśnego jako element monitoringu ekologicznego w północno–wschodniej Polsce. Pr.
IBL, Seria A, tom 799, s. 181–192.
Krzysztofiak A. 1997a. Fauna zlewni eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej ZMŚP.
W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 111–122.
Krzysztofiak A. 1997b. Rzadkie gatunki zwierząt. Poznaj Wigierski Park Narodowy.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A. 1997c. Trzmiele (Bombus) i trzmielce (Psithyrus) środowisk leśnych
Wigierskiego Parku Narodowego. W: T. Cierzniak (red.), Postępy apidologii w
Polsce. WSP, Bydgoszcz, s. 161–176.
Krzysztofiak A. 1997d. Zwierzęta bezkręgowe WPN. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na
terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski
Park Narodowy, s. 36–37.
Krzysztofiak A. 1997e. Zwierzęta kręgowe WPN. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na
terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski
Park Narodowy, s. 39.
Krzysztofiak A. 1999a. Ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym. Biul. Inf. Rady
Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 15.
Krzysztofiak A. 1999b. Płazy Wigierskiego Parku Narodowego. Biul. Inf Rady
Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 14–15.
Krzysztofiak A. 1999c. Życie pszczół w glinie. Jaćwież, nr 5, s. 44–45.
Krzysztofiak A. 1999d. Życie ukryte w glinie. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia
ZPP, nr 6, s. 15–16.
Krzysztofiak A. 1999e. Życie ukryte w glinie. Jaćwież, nr 5, s. 44–45.
Krzysztofiak A. 1999f. Kumak nizinny Bombina bombina i Grzebiuszka ziemna Pelobates
fuscus. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999g. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Rzadkie gatunki zwierząt.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
116
Krzysztofiak A. 1999h. Ropuchy Bufo. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999i. Rzekotka drzewna Hyla arborea. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999j. Traszki Triturus. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 1999k. Znaczenie i ochrona płazów. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s.
1–6.
Krzysztofiak A. 1999l. Żaby Rana. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. 2000a. Ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym. Las Polski, nr
13–14, s. 31.
Krzysztofiak A. 2000b. Owady łąk. Jaćwież, nr 11, s. 8–19.
Krzysztofiak A. 2001a. Rozmaitości. Wigry, nr 1, s. 16–17.
Krzysztofiak A. 2001b. Rozmaitości. Wigry, nr 2, s. 16–17.
Krzysztofiak A. 2001c. Rozmaitości. Wigry, nr 3, s. 16–17.
Krzysztofiak A. 2001d. Rozmaitości. Wigry, nr 4, s. 16–17.
Krzysztofiak A. 2001e. Struktura zgrupowań pszczół (Apoidea, Hymenoptera) w
różnowiekowych drzewostanach świerkowo–sosnowych Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca doktorska. Poznań: Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Maszynopis.
Krzysztofiak A. 2001f. Struktura zgrupowań pszczół (Apoidea, Hymenoptera) w
różnowiekowych drzewostanach świerkowo–sosnowych Wigierskiego Parku
Narodowego. Zesz. Nauk. AB, Stud. Przyr., tom 15, s. 113–217.
Krzysztofiak A. 2001g. Trzmiele (Bombus) i trzmielce (Psithyrus) Suwalszczyzny. Rocznik
Augustowsko–Suwalski, tom 1: 45–56.
Krzysztofiak A. 2002a. Rozmaitości. Wigry, nr 1, s. 25.
Krzysztofiak A. 2002b. Rozmaitości. Wigry, nr 2, s. 25.
Krzysztofiak A. 2002c. Rozmaitości. Wigry, nr 3, s. 25.
Krzysztofiak A. 2002d. Rozmaitości. Wigry, nr 4, s. 25.
Krzysztofiak A. 2003a. Rozmaitości. Wigry, nr 4, s. 25.
Krzysztofiak A. 2003b. Kto się boi nietoperza? Jaćwież, nr 21, s. 42–44.
Krzysztofiak A. 2003c. Ochrona owadów błonkoskrzydłych gniazdujących w glinie i
drewnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 3, s. II [okł.].
Krzysztofiak A. 2003d. Płazy Suwalszczyzny. Jaćwież, nr 24, s. 8–9.
117
Krzysztofiak A. 2004a. Co w trawie piszczy: owady nadwigierskich łąk. Wigry, nr 3.
Krzysztofiak A. 2004b. Monitoring trzmieli (Bombus). W: A. Kostrzewski (red.),
Przewodnik konferencyjny. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach
zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1–3 września 2004. Poznań:
Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, s. 57–58.
Krzysztofiak A. 2004c. Rozmaitości. Owady wiosny. Wigry, nr 1, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2004d. Rozmaitości. Owady lata. Wigry, nr 2, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2004e. Rozmaitości. Owady jesieni. Wigry, nr 3, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2004f. Rozmaitości. Owady zimą. Wigry, nr 4, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2004g. Pomagamy mszarnikowi. Wigierek, nr 2, s. 4.
Krzysztofiak A. 2005a. Gady. Wigry, nr 2, s. 5–7.
Krzysztofiak A. 2005b. Mieszkańcy martwych drzew. Wigierek, nr 3, s. 6–7.
Krzysztofiak A. 2005c. Zjawiska fenologiczne w świecie zwierząt, cz. I. Wigierek, nr 3, s. 2–
4.
Krzysztofiak A. 2005d. Zjawiska fenologiczne w świecie zwierząt, cz. II. Wigierek, nr 4, s.
2–4.
Krzysztofiak A. 2006a. Zachowania społeczne u zwierząt (cz. 1). Wigry, nr 1, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2006b. Zachowania społeczne u zwierząt (cz. 2). Wigry, nr 2, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2006c. Rozmaitości. Życie trzmielej rodziny. Wigry, nr 4, s. 23–25.
Krzysztofiak A. 2006d. Społeczeństwa mrówek. Wigry, nr 3, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2006e. Poznajemy nasze ssaki. Wigierek, nr 5, s. 2–3.
Krzysztofiak A. 2006f. Poznajemy nasze ssaki. Wigierek, nr 6, s. 3–4.
Krzysztofiak A. 2009a. Rozmaitości. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 1, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2009b. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 2, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2009c. Rozmaitości. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 3, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2009d. Rozmaitości. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 4, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2009e. Społeczeństwa mrówek. Wigierek, nr 1/2009, s. 9–10.
Krzysztofiak A. 2010a. Architekci wśród owadów. Cz. 1. – Drążenie chodników. Wigry, nr
1, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2010b. Architekci wśród owadów. Cz. 2. – Spajanie przędzą. Wigry, nr 2,
s. 24–25.
118
Krzysztofiak A. 2010c. Architekci wśród owadów. Cz. 3. – Budowanie kopców. Wigry, nr
3, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2010d. Architekci wśród owadów. Cz. 4. – Budowle z papieru. Wigry, nr
4, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2011a. Nietoperze. Wigry, nr 1, s. 9–11.
Krzysztofiak A. 2011b. Rozmaitości. Podróże w czasie. Wigry, nr 1, s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2011c. Rozmaitości. Podróże w czasie. Cz. 2. – Jamochłony. Wigry, nr 2,
s. 24–25.
Krzysztofiak A. 2011d. Kleszcze, wpleszcze i inni „krwiopijcy”. Wigry, nr 3, s. 11–15.
Krzysztofiak A. 2011e. Rozmaitości. Podróże w czasie. Cz. 3. – Głowonogi. Wigry, nr 3, s.
24–25.
Krzysztofiak A. 2011f. Rozmaitości. Podróże w czasie. Cz. 4. – Szkarłupnie. Wigry, nr 4, s.
24–25.
Krzysztofiak A. i L. 1999a. Owady wodne. Chruściki Trichoptera. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999b. Owady wodne. Chrząszcze Coleoptera. Krzywe: Wigierski
Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999c. Owady wodne. Pluskwiaki Heteroptera. Krzywe: Wigierski
Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999d. Owady wodne. Ważki Odonata. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999e. Owady wodne. Wiadomości ogólne. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999f. Pszczoły. Pszczoły chronione. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999g. Pszczoły. Pszczoły lasów. Krzywe: Wigierski Park Narodowy,
s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999h. Pszczoły. Pszczoły rzadkie i zagrożone. Krzywe: Wigierski
Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999i. Pszczoły. Pszczoły terenów otwartych. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
119
Krzysztofiak A. i L. 1999j. Pszczoły. Wiadomości ogólne. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999k. Ptaki Ochrona czynna. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s.
1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999l. Ptaki. Ptaki chronione. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s.
1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999m. Ptaki. Ptaki drapieżne Falconiformes. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999n. Ptaki. Ptaki lasów. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999o. Ptaki. Ptaki łąk i pól. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–
6.
Krzysztofiak A. i L. 1999p. Ptaki. Ptaki wodne. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 1999r. Ptaki. Wiadomości ogólne. Krzywe: Wigierski Park Narodowy,
s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 2001a. Chronione gatunki zwierząt. Bezkręgowce. Krzywe: Wigierski
Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 2001b. Chronione gatunki zwierząt. Ochrona gatunkowa. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 2001c. Chronione gatunki zwierząt. Ptaki. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 2001d. Chronione gatunki zwierząt. Ryby, płazy, gady. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A. i L. 2001e. Chronione gatunki zwierząt. Ssaki. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 1989. Anomalie w budowie ciała robotnic Myrmica
ruginodis Nyl. (Hymenoptera, Formicidae). Przegl. Zool., tom 33, nr 3, s. 467–469.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000a. Płazy – Kumak nizinny i grzebiuszka ziemna.
Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000b. Płazy – Ropuchy. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000c. Płazy – Rzekotka drzewna. Poznaj przyrodę WPN.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
120
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000d. Płazy – Traszki. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000e. Płazy – Znaczenie i ochrona płazów. Poznaj
przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000f. Płazy – Żaby. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2001. Świat owadów w turystyce specjalistycznej na
terenach chronionych w Polsce. W: T. Łobożewicz (red.) Turystyka aktywna i
kwalifikowana na obszarach chronionych. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
s. 198–205.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2003a. Czynna ochrona płazów w Wigierskim Parku
Narodowym. W: K. Baldy (red.), Instrukcja czynnej ochrony płazów. Kudowa Zdrój:
PNGS.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2003b. Ochrona owadów błonkoskrzydłych gniazdujących
w glinie i drewnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 3, s. 2.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M. 1999. Ścieżka edukacyjna "Płazy" –
przewodnik. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Pawlikowski T. 1995. Changes in fauna of wild bees in Europe. In: J.
Banaszak (red.), Changes in fauna of wild bees in Europe. Bydgoszcz: Wyd. WSP, s.
115–126.
Krzysztofiak A., Romański M. 2005. Rozmaitości. Obce gatunki ssaków. Wigry, nr 2, s.
24–25.
Krzysztofiak L. 1985. Rozmieszczenie i zagęszczenie gniazd mrówek w Puszczy
Augustowskiej (Pojezierze Mazurskie). Fragm. Faun., tom 29, s. 137–149.
Krzysztofiak L. 1997a. Ptaki. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
Krzysztofiak L. 1997b. Ptaki. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak L. 1997c. Wybrane metody stosowane w badaniach zoologicznych. W: VIII
Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego –
Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września
1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 37–38.
121
Krzysztofiak L. 1998. Program pomiarowy: fauna bezkręgowców – ze szczególnym
uwzględnieniem biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae). W: A. Kostrzewski (red.),
Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju
geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 83–91.
Krzysztofiak L. 1999a. Rak szlachetny ponownie w wodach wigierskich. Biul. Inf. Rady
Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 13.
Krzysztofiak L. 1999b. Monitoring płazów w Wigierskim Parku Narodowym. W: X
Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze
szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Warszawa: Kampinoski Park
Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, s. 43.
Krzysztofiak L. 1999c. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Ptaki. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak L. 2001a. Fauna Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon
(red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego.
Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 155–188.
Krzysztofiak L. 2001b. Mrówki Formicidae Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar.
Rez. przyr., tom 20, n, s. 3: 89–98.
Krzysztofiak L. 2002a. Wpływ mrówek na stan fizjologiczny drzew. Formica (Liberec), nr
5, s. 39–44.
Krzysztofiak L. 2002b. Wybrane aspekty gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w
Wigierskim Parku Narodowym. Pr. IBL, ser. A, tom 930, s. 75–86.
Krzysztofiak L. 2003. Zwierzęta chronione. Wigierski Park Narodowy. Suwałki:KAJA;
dostępne w: http://www.wigry.win.pl/fauna/index_pl.htm
Krzysztofiak L. 2004. Mrówki. Wigry, nr 1, s. 6–7.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2005. Mszarnik jutta Oeneis jutta. Suwałki:
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2009. Mszarnik jutta (Oeneis jutta) – motyl północy.
Wigry, nr 3, s. 11–14.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Frąckiel K., Biała A., Kilikowska A., Sell J. 2010.
Genetic and morphological differentiation between isolated Polish populations of
122
“glacial relict”, an endangered butterfly, Oeneis jutta (Lepidoptera: Nymphalidae).
Eur. J. Entomol., vol. 107, p. 115–120.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Sell J., Frąckiel K., Romański M. 2009. Mszarnik jutta
Oeneis jutta. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. 2009. Biology and ecology of the Jutta
Arctic Oeneis jutta (HÜBNER, 1806), (Lepidoptera: Nymphalidae) Pol. J. Entomol.,
vol. 78, no. 3, p. 265–275.
Krzysztofiakowie A. i L. 2001. Wigierskie płazy. Wigry, nr 4, s. 6–7.
Krzywosz T. 1997. Restytucja raków rodzimych do wód Wigierskiego Parku Narodowego.
Ekspertyza wykonana na zlecenie WPN. Giżycko: Instytut Rybactwa Śródlądowego.
Maszynopis.
Krzywosz T. 1998. Raki w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. W: Streszczenia
referatów i posterów Ogólnopolskiej Konferencji „Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych”, 11–13 maja 1998, Wigry. s. 9.
Krzywosz T. 2004a. Stan astakofauny w Wigierskim Parku Narodowym. Rocznik
Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 121–123.
Krzywosz T. 2004b. Zmiany populacji raków w Jeziorze Gałęzistym. Rocznik
Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 125–126.
Krzywosz T., Białokoz W., Chybowski Ł. 1994. Raki rodzime w województwie suwalskim.
Komunikaty Ryb., nr 1, s. 9–10.
Krzywosz T., Białokoz W., Chybowski Ł. 1995. Rak pręgowaty w wodach województwa
suwalskiego. Komunikaty Ryb., nr 2, s. 8–11.
Krzywosz T., Chybowski Ł., Ulikowski D. 1995. Rak sygnałowy w Polsce – historia, stan
obecny, perspektywy. Komunikaty Ryb. Nr 1, s. 5–8.
Krzywosz T., Krzywosz W. 2002. Observations of the signal crayfish Pacifastacus
leniusculus (Dana) in a lake in the eastern Suwałki Lake District. Arch. Pol. Fish., vol.
10, no. 2, p. 255–267.
Krzywosz T., Osewski M., Krzysztofiak L. 2004. Zmiany populacji raków w jeziorze
Gałęzistym. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 125–126.
Krzywosz T., Śmietana P. 2001. Rak szlachetny. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.),
Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN,
s. 37–39.
123
Krzywosz T., Traczuk P., Chybowski Ł. 2010. Raki jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 10, s. 37–40.
Kulmatycki W.J. 1924. Przyczynki do znajomości sieji w Polsce. Ryb. Pol., nr 5, s. 313–
352.
Kulmatycki W.J. 1926. Studien an Coregonen Polens. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 1, no. 4,
S. 275–336.
Kulmatycki W.J. 1927. Studien an Coregonen Polens (Schluss). Arch. Hydrobiol. i Ryb., B.
2, no. 1–2, S. 1–40.
Kupryjanowicz J., Hajdamowicz I., Stankiewicz A., Staręga W. 1997. Spiders of some
raised peat bogs in Poland. Proceedings of the 17th European Colloquium of
Arachnology, Edinburgh, p. 267–272.
Kupryjanowicz J., Stankiewicz A., Hajdamowicz I. 1997. Meioneta mossica Schikora 1993
in Poland (Araneae: Linyphiidae). Bull. Pol. Acad. Sc., Biol. Sc., vol. 45, p. 41–43.
Kurak S. 1990. A bobry? Informator Kulturalny Suwalszczyzny, nr 1, s. 13.
Larnac G. 1996. Modalites degestion des populations de castors en Pologne. Tours.
Maszynopis.
Leszczyńska-Kowalska J. 1992. Zooplankton mezo- i eutroficznych jezior Wigierskiego
Parku Narodowego. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku
Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i
Środowisko”, nr 3. s. 117–128.
Lewandowski K. 1992. Występowanie i rozmieszczenie mięczaków, ze szczególnym
uwzględnieniem małża Dreissena polymorpha (Pall.) w litoralu kilku jezior
Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego
Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i
Środowisko”, nr 3, s. 145–151.
Lewartowski Z. 1998. Awifauna jeziora Wigry. Białowieża: Centrum Badań i Ochrony
Ptaków. Maszynopis.
Lewicki F. 1963. Wigierskie bobry. Gazeta Biał., nr 194, s. 6.
Liskiewicz S. 1934. Pijawki północno–wschodniej Polski. Pr. Tow. Przyjaciół Nauk w
Wilnie. Pr. Zakładu Anat. Porówn., nr 8, s. 54.
124
Lityński A. 1922a. Dane ogólne o jeziorach wigierskich. 1. Wigry (jezioro główne). 2. Małe
jeziora wigierskie. 3. Wykaz gatunków liścionogów (Copepoda), znalezionych w
jeziorach wigierskich. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 11–14.
Lityński A. 1922b. Jezioro Wigry jako zbiorowisko fauny planktonowej. Pr. Inst. im.
Nenckiego, nr 1, s. 1–42.
Lityński A. 1922c. O wyborze pokarmu u ryb planktonożernych jeziora Wigierskiego.
Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 31–36.
Lityński A. 1923. Sieja i sielawa w jeziorach suwalskich i augustowskich. Spraw. Stacji
Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 91–108.
Lityński A. 1924a. Jeszcze o sielawie. Ryb. Pol., tom 5, nr 5, s. 185–187.
Lityński A. 1924b. Sielawa w jeziorach województwa białostockiego. Ryb. Pol., tom 5, nr
1, s. 2–7.
Lityński A. 1925a. Próba klasyfikacji biologicznej jezior Suwalszczyzny na zasadzie składu
zooplanktonu. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 37–56.
Lityński A. 1925b. Skład fauny jeziora Wigierskiego w świetle nauki o biologicznych
typach jezior. Księga Pamiątkowa XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich,
Warszawa: s. 133–134.
Lityński A. 1925c. Uzupełnienie do wykazu wioślarek (Cladocera) znalezionych na terenie
wigierskim. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 57–58.
Lityński A. 1928. Śledziński Jan. O jeziorach suwalskich. Prz. Ryb., nr 9, s. 340–349.
Lityński A. 1931. Sieja wigierska. Przyczynek morfologiczno–biologiczny. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., tom 6, s. 1–40.
Lityński A. 1932a. Ochrona siei wigierskiej. Ochr. Przyr., tom 12, s. 174–175.
Lityński A. 1932b. Sieja – ryba „królewska”. Przegl. Ryb., tom 5, nr 23–24, 423–430.
Lityński A. 1932c. Sieja wigierska. Monografia. Suwałki.
Lityński A. 1932d. Sieja wigierska. Przyczynek morfologicznobiologiczny. Arch.
Hydrobiol. i Ryb, nr 6, s. 1–40.
Lityński A. 1934. Über die Őkologische Verbreilung einiger limnetischer Cyclopiden in der
Wigryseen. Verh. Int. Ver. Limnol., B. 6.
Lityński A. 1935. Jeziora Suwalskie i ryby je zamieszkujące w świetle dawnych
dokumentów z XVI wieku. Arch Hydrobiol. Ryb., tom 9, nr 1–2, s. 122–138.
125
Lityński A. 1938. Biocenoza i biosocjacja. Przyczynek do ekologii zespołów fauny wodnej.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 3–4, s. 167–209.
Loret E. 1970. Rekordowy ryś z Maćkowej Rudy. Łow.Pol., nr 12, s. 14.
Łoziński J. 1993. Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe występowania cetyńców Tomicus
piniperda L.) i Tomicus minor Hart. w drzewostanach sosnowych na podstawie opadu
cetyny. Krzywe. Maszynopis.
Łoziński J. 2003. Korniki. Wigry, nr 4, s. 5–7.
Łupiński S.Ł., Chętnicki W., Galicki P., Siwak P. 2008. Płazy Wigierskiego Parku
Narodowego i jego otuliny. Parki nar. Rez. przyr., tom 27, nr 3, s. 75–92.
Maciejewska A.E. 1995. Zmienność chromosomów Sorex araneus Linnaeus, 1758 w
Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Maciejewski S. 1992. Rzeka bobrów. Krajobrazy, nr 33, s. 6.
Mackiewicz-Gutowska R. 1935. Przyczynek do znajomości jętek północno–wschodniej
Polski. Pr. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydz. Nauk Mat. i Przyr., nr 9, s. 287–
306.
Malinowska W. 1996. Ptaki WPN część I i II. Ulotka. Krzywe: WPN.
Malinowska W. 1998. Czy znasz zwierzęta Wigierskiego Parku Narodowego? Ssaki cz.I–
III. Ulotka. Krzywe: WPN.
Malkiewicz A. 2001. Niekrocz bagniczak. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska
Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s.
272–273.
Martyniak A., Wziątek B., Kozłowski J. 2002. Odżywianie się kormorana czarnego
(Phalacrocorax carbo sinensis) w wybranych parkach narodowych. W: Polskie parki
narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z
okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11–14 marca 2002 r.
Białowieża: Białowieski Park Narodowy, s. 59.
Martyniak A., Wziątek B., Szymańska U., Osewski M., Hliwa P. 2004. Skład ichtiofauny
oraz wiek i tempo wzrostu ryb w zbiornikach Suchar Wielki, Sucharek i Klonek na
terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s.
131–135.
126
Masalska M. 1998. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego w
Wigierskim Parku Narodowym w północno–zachodniej stronie jeziora Wigry. Praca
magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.
Masłowski M. 1995. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego na terenie
"sucharów" małych oczkowych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska.
Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Maszczyk R.M., Matuszewski G. 1980. Bobry w naszych uroczyskach. Wszechświat, nr 9,
s. 216–217.
Maszkiwicz E. 1998. Modyfikacja środowiska przez bobry na północno–wschodnim brzegu
jeziora Wigry i jeziorze Leszczewek. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny
SGGW. Maszynopis.
Mazur A. 1991. Przyczynek do znajomości kusaków (Coleoptera, Staphylinidae)
Wigierskiego Parku Narodowego. Poznań. Maszynopis.
Meisch C. 2000. Freshwater Ostracoda of Western and Central Europe. Heidelberg:
Spectrum Akademischer Verlag.
Melke A., Gutowski J.M. 1995. Zmiany fauny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae)
środowiska leśnego jako element monitoringu ekologicznego w północno–wschodniej
Polsce. Pr. IBL, ser. A, 793, 87–105.
Michalec A. 1989. Fauna pobrzeżna zbiorników polihumusowych Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Michalska Z. 1970. Owady minujące okolic Suwałk. PTPN, tom 33, nr 8, s. 17–32.
Micherdziński W. 1959. Kiełże z rodzaju Gammarus Fabricius (Amphipoda) w wodach
Polski. Acta Zool. Cracov., nr 4, s. 527-637.
Mikulska I. 1955. Rozmieszczenie pająków w pasie nadbrzeżnym jeziora Wigry. Ekol. pol.,
tom 3, nr 2, s. 33–64.
Mikusek R. 2004. Puchacz. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 8, s. 220–224.
Milicer W. 1938. Űber die parasitischen Wurmer aus den Fischen des Wigry-Sees. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 1–2, S. 96–117.
127
Minkiewicz B. 1935. Myrmosa brunnipes Lep. tudzież inne żądłówki południowe lub
rzadkie, wykryte w Polsce środkowej. Fragm. Faun., nr 2, s. 189–227.
Minkiewicz S. 1922a. Gatunki rodziny Harpacticidae z jezior wigierskich. Spraw. Stacji
Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 45–64.
Minkiewicz S. 1922b. Przyczynek do fauny Harpacticidae jezior Wigierskich. Moraria
duthiei Scott var. wigrensis nov. var. Pr. Inst. im. Nenckiego, tom 1, nr 3, s. 1–19.
Minkiewicz S. 1923. Dalsze badania nad fauną Harpacticidae jezior Wigierskich. Spraw.
Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 67–90.
Mironiuk W., Babiatyńska E. 1976. Zmiany fauny rzeki Czarna Hańcza w okresie
antropopresji. W: Materiały X Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Toruniu, 6–11
września 1976. Toruń, s.71.
Mironiuk W., Bobiatyńska E. 1979. Zmiany w faunie rzeki Czarnej Hańczy pod wpływem
zanieczyszczeń oraz zagrożenie jez. Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry
kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 115–132.
Misiukiewicz W. 1997. Przekształcenie środowiska leśnego przez bobra europejskiego na
terenie wysp jezior Wigry oraz Długie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Misiukiewicz W. 1998. Charakterystyka aktywności bobra europejskiego w lasach. W:
Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej. Materiały seminarium naukowo–
technicznego w Augustowie, 15–16.X.1998. RDLP Białystok. Maszynopis.
Misiukiewicz W. 2000. Bobr w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., s. 2.
Misiukiewicz W. 2001a. Wigierskie bobry. Wigry, nr 3, s. 7–10.
Misiukiewicz W. 2001b. Bobry w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., s. 23.
Misiukiewicz W. 2001c. Bobry. Biologia bobra. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Misiukiewicz W. 2001d. Bobry. Bobry w WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Misiukiewicz W. 2001e. Bobry. Historia bobra w Polsce. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Misiukiewicz W. 2001f. Bobry. Wpływ bobrów na środowisko. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Misiukiewicz W. 2002. Duże ssaki. Wigry, nr 3, s. 3–4.
Misiukiewicz W. 2003a. Duże ssaki. Wigry, nr 1, s. 8–9.
Misiukiewicz W. 2003b. Ptaki zimą. Wigry, nr 4, s. 10–12.
128
Misiukiewicz W. 2005a. O bobrach. Wigry, nr 3, s. 8–10.
Misiukiewicz W. 2005b. Ptaki drapieżne. Wigry, nr 1, s. 5–9.
Misiukiewicz W. 2005c. Fotoreportaż. Jesienne spotkania. Wigry, nr 3, s. 12–13.
Misiukiewicz W. 2009. Poznajemy nasze ptaki – ptaki drapieżne. Wigierek, nr 1/2009, s. 7–
8.
Misiukiewicz W. 2010a. Bąk. Na Miedzy, nr 1/2010, s. 8.
Misiukiewicz W. 2010b. Poznajemy nasze ptaki – bielik. Wigierek, nr 11, s. 2–5.
Misiukiewicz W. 2010c. Czapla – siwa eminencja. Wigierek, nr 12, s. 2–3.
Misiukiewicz W. 2011a. Jarząbek. Na Miedzy, nr 1/2011, s. 10.
Misiukiewicz W. 2011b. Włochatka. Na Miedzy, nr 2/2011, s. 7–8.
Misiukiewicz W. 2011c. Obce gatunki zwierząt. Wigry, nr 2, s. 5–11.
Misiukiewicz W., Dzięciołowski R. 2002. Winter food caches of beavers Castor fiber in
NE Poland. Acta Theriol., vol. 47, no. 4, p. 471–478.
Miszkiel K. 1993. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego na terenie
rezerwatów ścisłych Kamionka i Maniówka Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Mitrosz J.M. 1995. Drobne ssaki obrzeży zbiorników i cieków wodnych Wigierskiego
Parku Narodowego Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
Mojsiewicz J. 1939. Tardigrada psamonowe jeziora Wigierskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb.,
tom 12, nr 3–4.
Mokrzycki T. 1995. Zmiany fauny korników (Coleoptera: Scolytidae) jako element
monitoringu ekologicznego na terenie północno–wschodniej Polski. Pr. IBL, ser. A,
tom 796, s. 149–160.
Moszyński A. 1926. Notatka o faunie dennej skaposzczetów (Oligochaeta) jeziora
Wigierskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 1, nr 1–2, s. 115–118.
Moszyński A. 1933. Description d’une nouvelle espece d’oligochetes Paranais setosa n.sp.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 7, p. 141–143.
Moszyński A. 1935. Niektóre dane o ilościowem rozmieszczeniu skąposzczetów
(Oligochaeta) jezior Wigierskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb. tom 9, nr 1–2, s. 79–92.
129
Moszyński A., Moszyńska M. 1957. Skąposzczety (Oligochaeta) Polski i niektórych krajów
sąsiednich. Studium ekologiczno–zoogeograficzne. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom 18,
nr 6, s. 1–202.
Nalbach A. 2000. Przekształcenie środowiska przyrodniczego przez bobry w Wigierskim
Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW.
Maszynopis.
Namiotko T. 2008. Małżoraczki (Ostracoda). W: W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I.
Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. 3.
Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, s. 317–326.
Namiotko T., Namiotko L. 2004. Wstępne badania sukcesji zgrupowań subfosylnych
małżoraczków (Ostracoda, Crustacea) profundalu jeziora Wigry. Pr. Komisji
Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 57–60.
Namiotko T., Namiotko L., Staniszewska W. 2004. Stan poznania fauny małżoraczków
(Ostracoda, Crustacea) Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 4, s. 115–120.
Nowak E., Pielowski Z. 1964. Die Verbreitung des Marderhundes in Polen im
Zusammenhang mit seiner Einbürgerung und Ausbreitung in Europa. Acta Theriol.,
B. 9, S. 81–110.
Nunberg M. 1960. Wiadomości o występowaniu niektórych korników (Col., Scolytidae) na
ziemiach Polski. Pol. Pismo Ent., tom 30(11), s. 153–162.
Ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym. 1998. Krajobrazy, nr 22, s. II–III.
Oleksa A. 2001. Dostojka akwilonaris. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska
Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s.
256–257.
Olszewski A. 2010. Obce gatunki ryb w nizinnych śródlądowych parkach narodowych
Polski. W: XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania
terenu i narastającej antropopresji”, Międzyzdroje 14–16 kwietnia 2010. Poznań:
Wyd. UAM, s. 64.
Osewski M. 2001a. Ryby. Ichtiofauna. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Osewski M. 2001b. Ryby. Kierunki ochrony. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
130
Osewski M. 2001c. Ryby. Ochrona różnorodności gatunkowej. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Osewski M. 2003. Sielawa i sieja – słynne ryby wigierskie. Wigry, nr 2, s. 6–8.
Osewski M. 2005. Kormoran w natarciu. Wigry, nr 3, s. 11–14.
Ostaszewska U. 1997. Masakra żab. Kurier Podlaski, nr 151, s. 8.
Osuch W. 1998. Roztocze z rzędu Mesostigmata wybranych środowisk Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny AR. Maszynopis.
Panfil J. 1960. Bóbr, zwierzę ginące w Polsce. Kraków: Zakład Ochrony Przyrody PAN.
Pankiewicz A. 1999. Mykoflora z rodzaju Pythium niektórych zbiorników wodnych
Wigierskiego Parku Narodowego oraz jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M.
Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na
obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 317–322.
Passowicz K. 1938a. Beitrag zur Kenntnis der Őkologie des Wasserflohes Daphnia pulex
De Geer. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 1–2, S. 71–82.
Passowicz K. 1938b. Studien über die Ökologie des Wasserflohes Simocephalus serrulatus
Koch. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 3–4, S. 293–363.
Passowicz K. 1939. Dalsze obserwacje nad występowaniem wioślarki Simocephalus
serrulatus Koch w niektórych jeziorach suwalskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 12,
nr 1–2, s. 87–96.
Paszkiewicz W. 1994. Przekształcanie środowiska leśnego przez bobra europejskiego na
terenie rezerwatów "Wiatrołuża I", "Wiatrołuża II" oraz "Ostoja Bobrów Stary
Folwark" Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: SGGW.
Maszynopis.
Patla A. 1961. Powiększa się zwierzostan Suwalszczyzny. Przyr. Pol., nr 10, s. 12.
Pawłowski J. 1995. Zmiany faunistyczne w Polsce od końca XVIII wieku w aspekcie
przeszłych i przewidywanych zmian klimatu. Sylwan, tom 139, nr 3, s. 5–22.
Pawłowski J. 2001. Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810). W: Z. Głowaciński, J. Nowacki
(red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr.
Przyrody PAN, s. 95–96.
Pawłowski L.K. 1936a. Über die sogenannten Varietäten des Egels Haemopis sanguisuga
(Linn.). Ann. Musei Zool. Pol., B. 12, no. 9, S. 161–169.
131
Pawłowski L.K. 1936b. Über die wahre systematische Stellung des Egels Glossoisphonia
octoserialis Stschegolew, 1922. Ann. Musei Zool. Pol., B. 11, no. 18, S. 339–345.
Pawłowski L.K. 1936c. Zur Őkologie der Hirudineenfauna der Wigrseen, Arch. Hydrobiol.
i Ryb., B. 10, no. 1-3, S. 1–47.
Pawłowski L.K. 1937. Nowy gatunek pijawki na ziemiach polskich Przyr. i Tech., nr 16, s.
364.
Pawłowski L.K. 1938a. Materlialien zur Kentnis der moosbewohnenden Rotatorien Polens.
Ann. Musei Zool. Pol., B. 13, no. 12, S. 115–159.
Pawłowski L.K. 1938b. Nowe stanowiska trzech rzadszych pijawek w Polsce. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 1–2, s. 47–50.
Pawłowski L.K. 1948. Contribution a’la systématique des sangsues du genre Erpobdella de
Blainville. Acta Zool. et Oecol. Univ. Lodz., vol. 1, p. 1–54.
Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca), ślimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna
Polski. Warszawa: PWN, tom 7, s. 7–187.
Piechocki A. 1989. The Sphaeridae of Poland. Ann. Zool., vol. 42, p. 249–320.
Piechocki A. 2001. Gyraulus acronicus (Ferrusac, 1807). W: Z. Głowaciński, J. Nowacki
(red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr.
Przyrody PAN, s. 319–320.
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna
Słodkowodna Polski. Tom 7a. Warszawa: PWN.
Plisko J.D. 1965. Materiały do rozmieszczenia geograficznego i ekologii dżdżownic w
Polsce (Oligochaeta, Lumbricidae). Fragm. Faun., tom 12, nr 5, s. 57–108.
Poczyczyński P., Kozłowski K., Kozłowski J., Martyniak A. 2011. Marking and return
method for evaluating the effects of stocking larval vendace, Coregonus albula (L.),
into Lake Wigry in 2000–2001. Arch. Pol. Fish., vol. 19, p. 259–265.
Polášek Z. 1993. Wigierski Park Narodowy – ekskursja ornitologiczna w r. 1993.
Maszynopis.
Poliński W. 1917. Materiały do fauny malakozoicznej Królestwa Polskiego, Litwy i
Polesia. Pr. Tow. Nauk. Warszawskiego. Wydział 3, tom 27, s. 1–130.
Poliński W. 1922. O faunie mięczaków ziemi suwalskiej, Spraw. Stacji Hydrobiologicznej
na Wigrach, tom 1, s. 37–43.
132
Poliński W. 1929. Znaczenie zoogeograficzne mięczaków Polski i konieczność ochrony ich
zespołów. Ochr. Przyr., tom 7, s. 45–53.
Polkowski K., Mysiukiewicz P. 1994. Odżywianie się sielawy Coregonus albula (L), uklei
Alburnus alburnus (L.), okonia Perca fluwiatilis (L.), płoci Rutilus rutilus (L.) i krąpia
Blicca bjoeruna (L.) w jeziorze Wigry. Praca magisterska. Olsztyn: ART.
Maszynopis.
Postawa T., Gas A. 2003. Fauna nietoperzy Wigierskiego Parku Narodowego (północno–
wschodnia Polska). Studia Chiropterologica, nr 3–4, s. 31–42.
Pravdin I.F. 1928. Płoć z jeziora Perty w Suwalszczyźnie Rutilus rutilus (Linne) var. Arch.
Hydrobiol. i Ryb., tom 3, nr 1–2, s. 1–38.
Prejs K. 1977. The littoral and profundal benthic nematodes of lakes with different trophy.
Ekol. pol., vol. 25, no. 1, p. 21–30.
Prus T. 1992. Makrofauna w profundalu jeziora Wigry. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora
Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk.
„Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 139–143.
Prus T. 1998. Characteristic of macrofauna in profundal zone of Lake Wigry. Pol. Arch.
Hydrob., vol. 45, p. 35–44.
Pucek Z. 1967. Bóbr europejski w Polsce. Przyr. Pol., nr 10, s. 12–13.
Pucek Z. 1972. Rozprzestrzenianie się i stan ochrony bobra europejskiego na
Białostocczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 28, nr 1, s. 28–36.
Pucek Z., Raczyński J. (red.) 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Warszawa:
PWN.
Riedel W. 1961. Materiały do znajomości rozmieszczenia chruścików (Trichoptera) Polski.
Fragm. Faun., tom 9, nr 2, s. 11–20.
Rodziewicz M. 2004. Orlik krzykliwy. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 240–244.
Romanowski J. 2008. Wpływ bobrów na skład chemiczny wody w Nadleśnictwie Suwałki.
Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i
Ekologii.
Rudź R., Górniak A. 2005. Zooplankton skorupiakowy jezior harmonijnych Wigierskiego
Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 105–114.
133
Ruprecht A.L. 1996a. Materiały do rozmieszczenia bobra (Castor fiber L.) i wydry (Lutra
lutra L.) w Polsce. Przegl. Zool., tom 40, nr 3–4, s. 235–241.
Ruprecht A.L. 1996b. Materiały do rozmieszczenia przedstawicieli podrodzaju Lutreola
Wagner, 1841 (Carnivora: Mustelidae) w Polsce. Prz. Zool., tom 40, nr 3–4, s. 223–234.
Ruprecht A.L., Szwagrzak A. 1988. Atlas występowania sów w Polsce. Stud. Nat., tom 32,
s. 1–153.
Rydzewski W. 1937. Die bisher bekannten und neu für Polen festgestellten Hydrocarinen.
Fragm. Faun., B. 3, no. 9, S. 57–68.
Rzóska J. 1930. Biometrische Studien über die Variabilitateiner Cyclopiolengruppe
(Cyclops strenuus s.lat.). Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 5, no. 3–4, S. 193–220.
Rzóska J. 1935. Badania nad ekologią i rozmieszczeniem fauny brzeżnej dwu jezior
polskich (jezioro Kierskie i jezioro Wigierskie). Pr. Komisji Mat.–Przyr. PTPN, B,
tom 7, nr 6, s. 1–152.
Rzóska J. 1937. Über die Ökologie der Bodenfauna im Seenlitoral. Arch. Hydrobiol. i Ryb.,
B. 10, no. 1–3, S. 76–172.
Sawicki L.K. 1989. Bobry. Przyr. Pol., nr 3, s. 17–18.
Sikora A. 1995. Lęg mieszany łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) i łabędzia niemego
(Cygnus olor) na Suwalszczyźnie. Not. Orn., tom 36, nr 3–4, s. 368–370.
Słomińska M.O. 1994. Drobne ssaki w wybranych zbiorowiskach roślinnych Wigierskiego
Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
Soszyński B. 2001. Sphecomyia vittata (Wiedemann, 1830). W: Z. Głowaciński, J.
Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst.
Ochr. Przyrody PAN, s. 307–308.
Sowa S., Dylewska M., Ruszkowski A. 1991. Trzmiele Pojezierza Mazurskiego. Pszczeln.
Zesz. Nauk., nr 35, 103–111.
Stachowiak P. 1995. Występowanie ryjkowców (Coleoptera: Anthribidae, Rhinomaceridae,
Apionidae, Curculionidae) w różnych środowiskach leśnych jako element
monitoringu ekologicznego w północno–wschodniej Polsce. Pr. IBL, ser. A, tom 795,
s. 130–148.
134
Stajszczyk M. 2004. Gągoł. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 186–190.
Stangenberg M. 1953. Wzrost płoci (charakterystyka i próba nawiązania do środowiska).
Pol. Arch. Hydrobiol., tom 1, s. 189–217.
Stangenberg M. 1958. Letni pokarm płoci (Rutilus rutilus L.) z jeziora a-mezotroficznego i
dystroficznego. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 4, s. 251–275.
Staniszewska W., Namiotko T. 2008. Sukcesja zgrupowań małżoraczków (Ostracoda) w
późno glacjalnych i holoceńskich osadach jeziora Wigry – wstępne wyniki analiz z
wiercenia WZS/03 w Zatoce Słupiańskiej. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu
PAU, tom 5, s. 95–100.
Staniszewska W., Namiotko T. 2009. Ostracoda w późnoglacjalnych i holoceńskich
osadach Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red).
Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych.
Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 210–214.
Stankiewicz A. 2001. Preferencje środowiskowe i fenologia rzadkich gatunków pająków
(Araneae) występujących w Wigierskim Parku Narodowym, Parki nar. Rez. przyr.,
tom 20, nr 1, 79–92.
Stankiewicz A. 2003. Araneofauna epifityczna w wybranych zbiorowiskach leśnych
Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 22, nr 4, 517–530.
Stankiewicz M. 2010a. Obserwowanie ptaków nad Wigrami. Wigry, nr 3, s. 15–18.
Stankiewicz M. 2010b. Odlatują kormorany. Wigry, nr 4, s. 6–7.
Stańczykowska A. 1977. Ecology of Dreissena polymorpha (Pall.) (Bivalvia) in lakes. Pol.
Arch. Hydrobiol., vol. 24, no. 4, p. 461–530.
Staręga W. 1978. Materiały do znajomości rozmieszczenia pająków (Aranei) w Polsce, III–
VII. Fragm. Faun., tom 23, nr 12, s. 259–302.
Staręga W., Stankiewicz A. 1996. Beitrag zur Spinnenfauna einiger Moore Nordostpolens.
Fragm. Faun., B. 39, S. 345–361.
Stark C. 1930. Wioślarki (Cladocera) Jeziora Bytyńskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 5,
nr 1–2, s. 53–113.
135
Stawarczyk T. 2004. Samotnik. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk
i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 8, s. 131–133.
Strzałka M. 1996. Chiropterofauna Wigierskiego Parku Narodowego oraz ocena stopnia
zagęszczenia populacji nietoperzy w zależności od typu troficznego jeziora. Praca
magisterska. Kraków: Inst. Biol. Środ. UJ. Maszynopis.
Strzałka M., Kozakiewicz K., Postawa T. 1996. Wstępne wyniki badań zagęszczenia
nietoperzy żerujących nad różnymi typami jezior w Wigierskim Parku Narodowym.
W: B.W. Wołoszyn (red.), Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji
Chiropterologicznej, Kraków 25–26 listopada 1995. C.I.C., Kraków, s. 123–133.
Sumiński S.M. 1924a. Materiały do fauny ważek (Odonata) Polski. IV. Ważki zebrane nad
Wigrami. Spraw. Komis. Fizjogr. PAU, tom 8, s. 29.
Sumiński S.M. 1924b. O występowaniu Anax parthenope de Selys (Odonata, Aeschninae).
Pr. Zool. Pol. Państw. Muzeum Przyrodniczego, nr 2, s. 2.
Surażyński R. 1999. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego na
południowym brzegu jeziora Wigry oraz jeziorach: Czarnym Byzglowskim,
Mulaczysko i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska.
Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Szargiej P. 2007. Analiza występowania kornikowatych w Wigierskim Parku Narodowym
na podstawie odłowów w pułapki feromonowe. Praca inżynierska. Warszawa:
Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.
Szczepańska W. 1958. Chruściki Pojezierza Mazurskiego. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 5, nr
1, s. 143–160.
Szczęsny B., Majecki J. 2002. Variations in the composition of Trichoptera communities
associated with lakes of different trophy in the Wigry National Park (NE-Poland).
Proc. 10th Int. Symp. Trichoptera – Nova Suppl. Ent., Keltern, vol. 15, p. 581–593.
Szeroczyńska K., Zawisza E. 2005. Daphnia remains from the sediment of Lake
Somaslampi (NW Finnish Lapland) and Lake Wigry. Stud. Quater., vol. 22, s. 55–57.
Szujecki A. 1963. Materiały do poznania Staphylinidae (Coleoptera) Polski. II. Fragm.
Faun., tom 11, nr 3, s. 31–39.
Szymczakowski W. 1959. Verbreitung der Familie Catopidae (Coleoptera) in Polen. Pol.
Pismo Ent., B. 29, no. 17, S. 271–357.
136
Szymura J.M. 2004. Kumak nizinny. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel,
Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 6, s. 298–302.
Tarwid K. 1936. Tymczasowa notatka w sprawie zróżnicowania gatunkowego larw z grupy
Chironomus plumosus jeziora Wigierskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 10, nr 1–3, s.
232–234.
Tarwid K. 1939a. Etude sur la reparatition des larves des Chironomides dans le profundal
du Lac de Wigry. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 12, no. 3–4, p. 179–220.
Tarwid K. 1939b. Wstęp do charakterystyki rozmieszczenia głębinowych larw
Chironomidów jeziora Wigierskiego. Arch. Nauk Biol. Tow. Nauk. Warsz., tom 8, nr
4, s. 1–51.
Tomiałojć L. 1972. Ptaki Polski – wykaz gatunków i rozmieszczenie. Warszawa: PWN.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany.
Wrocław: PTPP “Pro Natura”.
Tunowski J. 1986. Zooplankton jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego.
Maszynopis.
Tunowski J. 1992. Zooplankton jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego.
Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 129–138.
Tunowski J. 1998. Zooplankton zbiorników dystroficznych WPN. W: Streszczenia referatów i
posterów Ogólnopolskiej Konferencji „Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów
wodnych na obszarach chronionych, 11–13 maja 1998, Wigry, s. 37.
Tustanowska A. 1933. Występowanie larw bruzdogłowca szerokiego (Dibothriocephalus
latus) w szczupakach z rynku warszawskiego i z jeziora Wigry. Med. Doświadcz.
Społ., nr 16, s. 1–2.
Ufnalski K. 1993. Ważki pięciu Sucharów Huciańskich oraz przyległych terenów w
Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny AR.
Maszynopis.
Ulrich W., Hajdamowicz I., Zalewski M., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2009.
Species assortment or habitat filtering: a case study of spider communities on lake
islands. Ecological Research, vol. 25, no. 2, p. 375–381.
137
Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010.
Tourism disassembles patterns of co–occurrence and weakens responses to
environmental conditions of spider communities on small lake islands. Community
Ecology, vol. 11, no. 1.
Wałecki A. 1864. Materjały do fauny ichtiologicznej Polski. Systematyczny przegląd ryb
krajowych. Warszawa: Drukarnia Gazety Polskiej.
Wasiluk R. 1991. Makrobentos zbiorników polihumusowych Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Wdowińska J., Wdowiński Z. 1975. Tropem bobra. Warszawa: Wyd. Rolnicze i Leśne.
Wesołowska L. 2006. Świat leśnych bezkręgowców. Wigierek, nr 5, s. 8–9.
Wieloch M. 2004. Łabędź niemy. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 7, s. 91–95.
Wierzbicka M. 1936. Copepoda (Cyclopoida i Calanoida) niektórych jezior z okolic Wilna.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 10, nr 1–3, s. 223–232.
Wierzbicka M. 1960. Cyclops bohater Koźm. dans le nowean biotope. Pol. Arch.
Hydrobiol., vol. 7, p. 143–157.
Wierzbicka M. 1962. On the reasting stage and mode of life of some species of Cyclopoida.
Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 10, p. 215–229.
Wilk H. 1997. Wigierski kornik. Krajobrazy, nr 23, s. I.
Wilkialis J. 1968. Distribution of leeches along the course of the rivers Supraśl and Czarna
Hańcza in the light of habitat relations. Ekol. pol., vol. 16, no. 39, p. 765–771.
Wilkialis J. 1970. Some regularities in the occurrence of leeches (Hirudinea) in the waters
of the Białystok Region. Ekol. pol., vol. 18, no. 33, p. 647–680.
Wiszniewski J. 1932a. Les Rotiferes des rives sablonneuses du lac Wigry. Arch. Hydrobiol.
i Ryb., vol. 6, p. 86–100.
Wiszniewski J. 1932b. Wrotki piaszczystych brzegów jeziora Wigierskiego. Spraw. z Pos.
Tow. Nauk. Warszawskiego, tom 25, s. 1–2.
Wiszniewski J. 1933. O życiu w wilgotnych piaskach. Wszechświat, nr 1, s. 1–7.
Wiszniewski J. 1934. Remarque sur conditions de la vie du psammon lacustre. Verh. Int.
Ver. Limnol., vol. 6, s. 264–274.
138
Wiszniewski J. 1934a. Badania ekologiczne nad psammonem. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom
8, s. 149–271.
Wiszniewski J. 1934b. Les mâles des Rotiferes psammiques. Mém. Acad. Sc. Lettr., vol. 3,
p. 144–165.
Wiszniewski J. 1934c. Les Rotiferes psammiques. Ann. Musei Zool. Pol., vol. 10, no. 19, p.
339–399.
Wiszniewski J. 1934d. Recherches ecologiques sur le psammon et spécialement sur les
Rotiferes psammiques. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 8, p. 149–272.
Wiszniewski J. 1937.Remarques relatives aux recherches recentes sur le psammon d’eaux
douces. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 13, p. 7–36.
Wiszniewski J. 1937/1938. Der feuchte Sand als Labansmilieu. Mikrokosmos, B. 31, S. 2.
Wiszniewski J. 1953. Fauna wrotków Polski i rejonów przyległych. Pol. Arch. Hydrobiol.,
tom 1, s. 317–490.
Wiszniewski J. 1954. Matériaux relatifs á la nomenclature des Rotiféres. Pol. Arch.
Hydrobiol., vol. 2, no. 15, p. 7–251.
Wiśniewska H., Niewolak S., Korzeniewska E., Filipkowska Z. 2006. Ekologiczne aspekty
przemian azotu w wodzie jeziora Dlugiego Wigierskiego w warunkach bytowania
kormorana czarnego (Phalocrocorax carbo). Pol. J. Natur. Sc., tom 2, s. 937–949.
Witkowski A. 2004. Minóg ukraiński. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel,
Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo
Środowiska, tom 6, s. 184–186.
Wojtas F. 1962. Stan poznania fauny widelnic (Plecoptera) w Polsce. Przegl. Zool., tom 6,
nr 2, s. 162–167.
Wolski T. 1927a. Materiały do fauny wioślarek (Cladocera) Polesia. Cz. II. Wioślarki jezior
Polesia Polskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 2, nr 3–4, s. 197–310.
Wolski T. 1927b. Przyczynek do znajomości cierniczka Pygosteus pungitius w Polsce.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 2, nr 1–2, s. 119–141.
Wołk K. 1972. Obserwacje ptaków okolicy Augustowa. Not. orn., tom 13, nr 1–2, s. 22–24.
Wołk K. 1975. Bobry na Suwalszczyźnie. Przyr. Pol., nr 12, s. 16–17.
Wołk K. 1979a. Małże (Bivalvia) pożywieniem piżmaka (Onodatra zibethica L.) w
Puszczy Augustowskiej na jeziorze Wigry. Prz. Zool., tom 23, nr 3, s. 248–250.
139
Wołk K. 1979b. Problemy ornitologiczne jeziora Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro
Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 163–169.
Wołoszyn B.W., Labocha M., Postawa T., Gałosz W. 1994. Wstępne wyniki i ocena badań
nietoperzy (Chiroptera) w Wigierskim Parku Narodowym. Biul. C.I.C., nr 16/17, s.
51–52.
Wójciak J., Mikusek R., Profus P. 2007. Puchacz Bubo bubo. W: A. Sikora, Z. Rohde, M.
Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki (red.), Atlas rozmieszczenia ptaków
lęgowych Polski 1985–2004. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, s. 266–267.
Wójcik P. 1995. Syndrom łosia. Środowisko, nr 17/95, s. 4–7.
Wysocka A., Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Żołnierkiewicz O., Ojdowska E., Sell J.
2010. Low genetic diversity in Polish populations of sibling ant species: Lasius niger
(L.) and Lasius platythorax Seifert (Hymenoptera, Formicidae). Insectes Sociaux, vol.
58, no. 2, p. 191–195.
Zabawski J. 1973. W sprawie ochrony bobrów w rejonie jezior Wigierskich. Chrońmy
Przyr. Ojcz., tom 29, nr 2, s. 41–43.
Zając K. 2001a. Szczeżuja spłaszczona. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska
Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s.
351–353.
Zając K. 2001b. Szczeżuja wielka. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona
Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 349–351.
Zając K. 2004. Skójka gruboskorupowa. W: W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A.
Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa:
Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 145–148.
Zakrzewska A. 1995. Drukarze budzą się z wiosną. Gazeta Wyborcza, nr 4.
Zamachowski W. (red.). 2004. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. VII
Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 28–29 września 2004. Kraków:
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii, Zakład
Zoologii Kręgowców. Wyd. Naukowe AP.
Zavrel J. 1926. Chironomiden aus Wigry–See. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 1, no. 3, S. 195–
220.
140
Zawadzka D. 1990. Zimowa obserwacja bociana białego w Wigierskim Parku Narodowym.
Wszechświat, tom 91, s. 256.
Zawadzka D. 1991. Zimowanie łabędzi niemych na Wigrach. Las Polski, nr 19–20, s. 14–
15.
Zawadzka D. 1992. Bobry na Suwalszczyźnie. Las Polski, nr 4, s. 11–15.
Zawadzka D. 1996. Rozmieszczenie, wybiorczość środowiskowa, pokarm i rozród kruka
(Corvus corax) w Wigierskim Parku Narodowym. Not. Orn., tom 37, s. 225–245.
Zawadzka D. 1999a. Feeding habits of the Black Kite Milvus migrans, Red Kite Milvus
milvus, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla and Lesser Spotted Eagle Aquila
pomarina in Wigry National Park (NE Poland). Acta Ornithol., vol. 34, p. 65–75.
Zawadzka D. 1999b. Wiosenne przyloty ptaków. Parki Nar., s. 22–23.
Zawadzka D. 2000a. Jak chronić brzegówki? Parki Nar., nr 2, s. 21.
Zawadzka D. 2000b. Liczebność, ekologia żerowania i rozrodu zespołu ptaków
drapieżnych w Wigierskim Parku Narodowym. Praca doktorska, SGGW, Warszawa.
Maszynopis.
Zawadzka D. 2001. Ptaki drapieżne znad Wigier – cz. 1. Charakterystyka zespołu,
fenologia i biologia lęgowa. Parki Nar., s. 20–21.
Zawadzka D. 2006. Liczebność, ekologia żerowania i rozrodu zespołu ptaków drapieżnych
w Wigierskim Parku Narodowym w latach 1989-1998. Studia i Mater. CEPL, tom 12,
nr 2, s. 155–187.
Zawadzka D. 2007. Jemiołuszki nad Wigrami. Parki Nar., nr 1, s. 2–3.
Zawadzka D. 2008a. Monitoring ptaków w parkach narodowych i obszarach Natura 2000.
Parki Nar., nr 2, s. 14–17.
Zawadzka D. 2008b. Ptaki zimujące nad Wigrami. Parki Nar., nr 1, s. 11–13.
Zawadzka D. 2009. Inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Głos Lasu, s. 17–18.
Zawadzka D., Zawadzki J. 1995a. Ptaki w Wigierskim Parku Narodowym. Przyr. Pol., s. 8–
9.
Zawadzka D., Zawadzki J. 1995b. Wstępna charakterystyka awifauny Wigierskiego Parku
Narodowego. Not. Orn., nr 36, s. 297–309.
Zawadzka D., Zawadzki J. 1998. The Goshawk Accipiter gentilis in Wigry National Park
(NE Poland) – numbers, breeding results, diet composition and prey selection. Acta
Ornithol., vol. 33, p. 181–190.
141
Zawadzka D., Zawadzki J. 2001. Breeding populations and diets of the Sparrowhawk
Accipiter nisus and the Hobby Falco subbuteo in theWigry National Park (NE
Poland). Acta Ornithol., vol. 36, p. 25–31.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2007a. Feeding ecology of tawny owl (Strix aluco) in Wigry
National Park. Acta Zool. Lituanica, vol. 17, no. 3, p. 234–241.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2007b. Ptaki wodne Wigierskiego Parku Narodowego. Parki
Nar., nr 2, s. 14–16.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2008. Barcie w parkach narodowych. Parki Nar., nr 4 s. 15–16.
Zawadzka D., Zawadzki J., Skubis L. 2002. Skład pokarmu myszołowa Buteo buteo w
gradiencie lesistości na Suwalszczyźnie. Not. Orn., tom 43, s. 9–19.
Zawadzka D., Zawadzki J., Sudnik W. 2006. Rozwój populacji, wymagania środowiskowe i
ekologia bielika Haliaeetus albicilla w Puszczy Augustowskiej. Not. Orn., tom 47, nr
4, 217–229.
Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2009a. Sowy Puszczy
Augustowskiej – wykorzystanie inwentaryzacji w ramach programu „bubobory”.
Studia i Mater. CEPL, tom 11, nr 3, s. 86-94.
Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2009b. Ptaki szponiaste Puszczy
Augustowskiej. Studia i Mater. CEPL, tom 11, nr 3, s. 118–124.
Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2011. Wyniki inwentaryzacji
ornitologicznej na terenie OSO PLB200002 Puszcza Augustowska w 2010 r. Studia i
Mater. CEPL, tom 13, nr 2, s. 89–104.
Zawisza E., Szeroczyńska K. 2006. Wstępne wyniki analizy subfosylnych Cladocera w
holoceńskich osadach jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU,
tom 3(2005), s. 203–208.
Zawisza E., Szeroczyńska K. 2007. The development history of Wigry Lake as shown by
subfossil Cladocera. Geochronometria, vol. 27, s. 67–74.
Zawisza E., Szeroczyńska K. 2009. Historia rozwoju jeziora Wigry na podstawie
subfosylnych wioślarek. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry.
Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki:
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 199–209.
142
Żak K. 1997. Przekształcanie środowiska leśnego przez bobra europejskiego w obrębie
jezior Pierty, Królówek i Omułówek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Żmudziński L. 1981. Ochrona reliktowej fauny jezior pomorskich i mazurskich. Chrońmy
Przyr. Ojcz., tom 37, nr 6, s. 17–23.
Żmudziński L. 1990. Past and recent occurrence of Malacostraca glacial relicts in Polish
lakes. Ann. Zool. Fenn., vol. 27, p. 227–230.
Żukowski T. 1997. Przekształcanie środowiska leśnego przez bobra europejskiego nad
jeziorami Okrągłe, Długie, Muliczne, Białe, Krusznik w Wigierskim Parku
Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Żurowski W. 1973. O skuteczną ochronę bobrów. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 29, nr 2, s.
30–39.
Żurowski W. 1981. W królestwie bobrów. Krajobrazy, nr 40, s. 8.
Żurowski W. 1983a. Program ochrony bobra. Przyr. Pol., nr 8, s. 12–14.
Żurowski W. 1983b. Rezerwat ostoja bobrów Stary Folwark. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom
39, nr 3, s. 47–54.
Żurowski W., Kasperczyk B. 1986. Characteristics of a european beaver population in the
Suwałki Lakeland. Acta Theriol., vol. 31, no 24, p. 311–325.
Żyła W. 2006. Materiały do poznania osowatych (Hymenoptera: Vespidae) Wigierskiego
Parku Narodowego i terenów ościennych. Wiad. Entomol., tom 25, s. 241–252.
MIKOLOGIA. MIKROBIOLOGIA
(M.Ch) 1939. Rozmieszczenie pionowe bakterii w jeziorze Wigry. Wszechświat, nr 1, s. 23–24.
Adamkiewicz D., Łęska J. 2008a. Maworek pomarszczony. Dzika Polska. Film dostępny w:
http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/maworekpomarszczony/226159
Adamkiewicz D., Łęska J. 2008b. Dyskretny urok śluzowca. Dzika Polska. Film dostępny w:
http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/dyskretny-uroksluzowca/64987
143
Adamkiewicz D., Łęska J. 2010. Gdy grzyb z glonem w jednym domu staną. Dzika Polska.
Film dostępny w: http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/lasypelne-zycia-gdy-grzyb-z-glonem-w-jednym-domu-stana/3839093.
Ankudowicz A. 2000. Niektóre bakterie czynne w przemianach związków węgla, fosforu i
siarki w wodzie jezior śródleśnych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.
Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 2002. Atlas of the geographical distribution
of lichens in Poland. Part 3. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of
Sciences.
Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 2004. Atlas of the geographical distribution
of lichens in Poland. Part 4 Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of
Sciences.
Bień P. 2001. Drobnoustroje cyklu azotowego w wodzie jezior śródleśnych typu „suchar”
Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.
Bobińska A., Rogalska M. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód południowej części
jeziora Wigry. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa
Śródlądowego ART. Maszynopis.
Budzbon E., Bylińska E., Cieśliński S., Czyżewska K., Fałtynowicz W., Glazik N., Izydorek
I., Kiss T., Kiszka J., Kozik R., Lipnicki L., Nowak J., Olech M. 1994. Porosty
Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 13, nr 3, s. 9–28.
Bystrek J. 1964. Przyczynek do poznania porostów Suwalszczyzny. Ann. UMCS, sec. C, tom
19, nr 15, s. 261–272.
Bystrek J., Matwiejuk A. 1994. Porosty rezerwatu Monkinie w Wigierskim Parku
Narodowym. Ann. UMCS, sec. C, tom 49, nr 3, s. 31–42.
Bystrek J., Matwiejuk A. 1999. Porosty obszarów chronionych i proponowanych do ochrony
w lasach wigierskich. Ann. UMCS, sec. C, tom 54, s. 93–124.
Bystrek J., Przepiórkowska A. 1994. Porosty rezerwatu Sernetki w Wigierskim Parku
Narodowym. Ann. UMCS, sec. C, tom 49, nr 4, s. 43–58.
Cieśliński S. 2003a. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno–
Wschodniej. Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot., tom 15, s. 1–426.
144
Cieśliński S. 2003b. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce Północno–Wschodniej.
Monogr. Bot., tom 91, s. 91–106.
Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 1993. Atlas of geographical distribution of lichens in
Poland. Part 1. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 1999. Atlas of the geographical distribution of lichens in
Poland. Part 2. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
Czarnota P. 2002. Micarea melaena (Nyl.) Hedl. In: Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz
W. (eds), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland vol. 3, p. 51–57.
Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
Czarnota P. 2007. The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland. Polish
Bot. Stud., vol. 23, p. 1–199.
Czarnota P., Krzewicka B. 2004. Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostrup. In:
Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds), Atlas of geographical distribution of
lichens in Poland, vol. 4, p. 89–94. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish
Academy of Sciences.
Czeczuga B. 1968. Primary production of the purple sulphuric bacteria Thiopedia rosea
Wingr. (Thiorhodaceae). Photosynthetica, vol. 2, no. 3, 161–166.
Czeczuga B. 1975. Sheroidenone – a dominating carotenoid in purple bacteria Thiopedia
rosea Wingor. (Thiorodaceae). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol., vol. 23, no. 3, 181–184.
Czeczuga B. 1979a. Chlorobium limicola Nads. (Chlorobacteriaceae) in dystrophic Lake
Wądołek (Suwałki Region). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol., vol. 27, no. 8, p. 635–645.
Czeczuga B. 1979b. Total content of iron bacteria at different depths of the dystrophic lake
Wądołek (Suwałki Region). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol., vol. 27, no. 12, p. 1021–1028.
Czeczuga B. 1991. Studies of aquatic fungi. The mycoflora of Lake Wigry and seven
adjacent lakes. Arch. Hydrobiol., vol. 4, p. 495–510.
Czeczuga B. 1995. Hydromycoflora fungi of small forest lakes „Suchary” in the Wigry
National Park. Acta Mycol., vol. 30, no. 2, p. 167–180.
Czeczuga B. 1996. Aquatic fungi in the Lake Sejny complex. Acta Mycol., vol. 31, no. 1, p.
33–34.
Czeczuga B., Brzozowska K., Woronowicz K. 1990. Studies of Aquatic Fungi. XIII.
Mycoflora of the River Czarna Hańcza and its Triburitary, the River Marycha. Int. Rev.
ges. Hydrobiol., vol. 75, no. 2, p. 145–255.
145
Czeczuga B., Czerpak R. 1968. Studies on dynes found in Chlorobium limicola Nads.
(Chlorobacteriaceae) from the Wądołek Lake. Hydrobiologia, vol. 31, no. 3–4, p. 561–
571.
Czeczuga B., Czerpak R. 1974. Chromatographic analysis of pigments in a photosynthetic
bacteria Chlorobium limicola Nads. (Chlorobacteriaceae). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol.,
vol. 22, no. 7–8, p. 527–530.
Czeczuga B., Godlewska A., Kozłowska M. 2000. Zoosporic fungi growing on the carapaces
of dead zooplankton organisms. Limnologica, vol. 30, p. 37–43.
Czeczuga B., Kiziewicz B., Gruszka P. 2004. Pallasea quadrispinosa G.O. Sars specimens as
vectors of aquatic zoosporic fungi parasiting on fish. Pol. J. Environ. Stud., vol. 13, no.
4, p. 361–366.
Czeczuga B., Kozłowska M., Kiziewicz B. 2003. Hyphomycetes of a deep, oligo–
mesotrophic Lake Hancza (North East Poland). Ecohydrol. Hydrobiol., vol. 3, no. 4, p.
435–443.
Czeczuga B., Mazalska B., Orłowska M. 2000. New aquatic sites of the fungus
Sommerstorffia spinosa. Acta Mycol., vol. 35, no. 2, p. 261–268.
Czeczuga B., Muszyńska E. 1998. Aquatic fungi growing on coregonid fish eggs. Acta
Hydrobiol., vol. 40, no. 4, p. 239–264.
Czeczuga B., Orłowska M., Kozłowska M. 2001. Hyphomycetes of lakes of varied trophic
state in the Wigry National Park (North–Eastern Poland). Pol. J. Ecol., vol. 49, p. 201–
213.
Czeczuga B., Orłowska M., Woronowicz L. 1997. Fungi in water reservoirs of the western
Suwałki Lake District and in some adjacent water basins. Roczn. Akademii Medycznej
w Białymstoku, vol. 42, no. 1, p. 41–61.
Czeczuga B., Snarska A. 2001. Phytium species in 13 various types of water bodies of N–E
Poland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 70, no. 1, p. 61–69.
Czereszewska B. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód wybranych przekrojów
jeziora Wigry w 1997 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Dobrzeniecka A. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna Zatoki Hańczańskiej jeziora Wigry
w okresie od maja do lipca 1997 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony
Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.
146
Durska B. 1969. Rozmieszczenie w Polsce kilku gatunków grzybów pasożytniczych trzciny.
Acta Mycol., tom 5, s. 117–133.
Durska B. 1979. Stan zdrowotny trzciny z jeziora Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro
Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 145–151.
Efron D. 1938. Rozmieszczenie pionowe bakterii w Jeziorze Wigry. Arch. Ryb. Pol., tom 11,
3–4, s. 383–412.
Fałtynowicz W. 1984. Porosty Wigierskiego Parku Krajobrazowego (Sprawozdanie z
wstępnego etapu opracowywania wyników). Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Maszynopis.
Fałtynowicz W. 1996. Wykaz gatunków porostów chronionych stwierdzonych na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego. Opracowanie na zlecenie Wigierskiego PN. Gdańsk.
Maszynopis.
Fałtynowicz W. 1998. Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu środowiska z
wykorzystaniem porostów w Wigierskiej Stacji Bazowej Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Gdańsk. Maszynopis.
Fałtynowicz W., Krzysztofiak L. 2010. Grzyby lichenizowane – porosty Ascomycota
lichenisati. W: L. Krzysztofiak (red.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki
Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i
Przyroda”, s. 206–228.
Gawrońska M. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna Zatoki Hańczańskiej jeziora Wigry
w okresie od sierpnia do listopada 1997 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział
Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.
Głodowska J., Lewicka M. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód północnej części
jeziora Wigry w 1995/96 r. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i
Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.
Grzmil T. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód powierzchniowych zlewni rzeki
Wiatrołuży. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Iwulski K., Sadowska K. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód południowej części
jeziora Wigry w 1996 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Jakubus B. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych Wigierskiego Parku
Narodowego (studnie). Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa
Śródlądowego ART. Maszynopis.
147
Kamiński M. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 4, s. 8–9.
Kiziewicz B. 2004. Grzyby wodne występujące w Jeziorze Wigry Wigierskiego Parku
Narodowego. W: R. Wiśniewski, J. Jankowski (red.), Ochrona i rekultywacja jezior. V
konferencja naukowo–techniczna. Materiały konferencyjne. Grudziądz–Toruń: Pol.
Zrzesz. Inż. i Techn. San.
Korzeniewska E. 2000. Sanitarno–bakteriologiczny aspekt zanieczyszczenia jeziora Wigry.
Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.
Korzeniewska E. 2005. Escherichia coli and other groups of opportunistically pathogenic
and pathogenic bacteria in the offshore water of the Lake Wigry. Arch. Environ. Prot.,
vol. 31, nr 2, s. 69–83.
Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A. 2004. Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów
wskaźnikowych oraz stosunki termiczno–tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu
jeziora Wigry. Arch. Ochr. Środ., tom 30, nr 3, s. 13–25.
Korzeniewska E., Niewolak S. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód przybrzeżnych
jeziora Wigry. W: S. Radwan, R. Kornijow (red.), Problemy aktywnej ochrony
ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Lublin:
Akademia Rolnicza, s. 232–236.
Korzeniewska E., Niewolak S., Filipkowska Z. 2001. Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae
w wodach przybrzeżnych jeziora Wigry w latach 1995–1999. Inżynieria i Ochrona
Środowiska, nr 1, s. 61–72.
Korzeniewska E., Niewolak S., Wiśniewska H. 2000. Sanitary and bacteriological condition
of public bath waters of Wigry lake. W: XXIV Congress of the Polish Society of
Microbiologists, September 12–15, 2000, Białystok, p. 135.
Kowalewska A. 2001. Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. (Ascomycota lichenisati) w
Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 20, s. 35–37.
Krajewska D., Szczepkowska A. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna rzeki Czarnej
Hańczy i Zatoki Hańczańskiej w 1995 r. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony
Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.
Kraszewska M., Sobieraj M. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna jezior na obszarze
Wigierskiego Parku Narodowego w systemie monitoringowym latem 1995 r. Praca
magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART.
Maszynopis.
148
Krzewicka B. 2012. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland. Polish Bot.
Stud., vol. 27, p. 3–143.
Krzewicka B., Czarnota P. 2004. Arthonia byssacea (Weigel) Almq. In: U. Bielczyk, S.
Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds), Atlas of geographical distribution of lichens in
Poland, vol. 4, p. 7–12. Kraków: W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of
Sciences.
Krzysztofiak A. 2006. Porosty – ani rośliny, ani zwierzęta. Wigierek, nr 6, s. 6–7.
Krzysztofiak A. 2010. Śluzowce – stworzenia nie z tej ziemi. Wigierek, nr 11, s. 7–8.
Krzysztofiak A. 2011. Świat grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.
Wigierek, nr 12, s. 8–9.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000a. Porosty – Monitoring porostów. Poznaj przyrodę
WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000b. Porosty – Porosty nadrzewne i naziemne. Poznaj
przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000c. Porosty – Porosty naskalne i wielośrodowiskowe.
Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000d. Porosty – Wiadomości ogólne o porostach. Poznaj
przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000e. Porosty – Znaczenie porostów. Poznaj przyrodę
WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M. 2010. Nowe gatunki śluzowców, grzybów i
mszaków. Wigry, nr 2, s. 5–7.
Krzysztofiak L. (red.) 2010. Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta
Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.
Krzysztofiak L. 2003. Monitoring porostów w Wigierskim Parku Narodowym. W: W.
Bochenek, E. Gil. (red.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze
szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Biblioteka Monitoringu
Środowiska. Szymbark: Wyd. Stacja Naukowo–Badawcza IGiPZ PAN, s. 79–87.
Krzysztofiak L. 2004. Porosty. Wigry, nr 4, s. 6–9.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. (red.) 2010. Świat śluzowców, grzybów i
mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i
Przyroda”.
149
Kuczyńska A. 2002. Mikrobiologiczna charakterystyka wybranych jezior dystroficznych na
terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.
Kuczyńska A., Niewolak S. 2004a. Bakterie celulolityczne, mineralizujące lecytynę,
rozpuszczające fosforan trójwapniowy i redukujące siarczany w wodzie jezior
dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 4, s. 175–185.
Kuczyńska A., Niewolak S. 2004b. Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno–
bakteriologicznego wody jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku
Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 205–216.
Kuczyńska A., Niewolak S. 2004c. Sezonowe zmiany liczebności bakterii czynnych w
obiegu azotu w wodzie jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku
Narodowego. Roczik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 187–203.
Kuczyńska A., Niewolak S. 2004d. Występowanie bakterii heterotroficznych w wodzie jezior
dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 4, s. 161–174.
Kuczyńska A., Otolińska B. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych
Wigierskiego Parku Narodowego (studnie). Praca magisterska. Olsztyn: Wydział
Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.
Kuczyńska E., Niewolak S., Gotkowska-Płachta A. 2000. Sanitary and bacteriological
condition of dystrophic lakes in Wigry National Park. In: XXIV Congress of the Polish
Society of Microbiologists, September 12–15, 2000, Białystok, p. 135.
Kukwa M. 2011. The lichen genus Ochrolechia in Europe. Gdańsk: Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego.
Kukwa M., Zalewska A., Czarnota P. 2000. New records of three species of the genus
Micarea (lichenized Ascomycota) in Poland. Acta Mycol., vol. 35, no. 1, p. 125–133.
Leśniański G. 2002. Acarospora glaucocarpa (Ach.) Koerb. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński,
W. Fałtynowicz (eds), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland, vol. 3, p.
7–14. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
Lewandowska B. 2000. Ocena sanitarno–bakteriologiczna osadów dennych jeziora Wigry.
Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.
150
Ławreszuk D. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych Wigierskiego
Parku Narodowego (studnie). Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Majewski T. 1994. The Laboulbeniales of Poland. Polish Bot. Stud., vol. 7, p. 3–466.
Majewski T. 1997. Laboulbeniales. In: J.B. Faliński, W. Mułenko (eds), Cryptogamous
plants in the forest communities of Białowieża national park. Ecological atlas (Project
CRYPTO 4). Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot., vol. 7, p. 262–274.
Majewski T. 2008. Laboulbeniales. Atlas of the geographical dostribution of fungi in Poland,
vol. 4, p. 5–240.
Makowska J. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód rzeki Czarnej Hańczy i Zatoki
Hańczańskiej w 1996 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Maksimiuk J. 2003. Letni bakterioplankton jeziora Wigry. Praca licencjacka. Białystok:
Uniwersytet w Białymstoku. Maszynopis.
Marcinkowska Ż. 1998. Ocena stanu sanitarno–bakteriologicznego osadów dennych rzeki
Czarnej Hańczy w 1996 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Matwiejuk A. 2010. Stan bioty porostów Studzianego Lasu w Wigierskim Parku
Narodowym (Polska północno–wschodnia). Parki nar. Rez. przyr., tom 29, nr 1, s. 37–
49.
Nakielska K., Treszczotko A. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych na
obdszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: ART.
Maszynopis.
Niewolak S. 1997. Stan sanitarno–bakteriologiczny rzeki Czarnej Hańczy w rejonie Suwałk,
w latach 1994–1996. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 58–75.
Niewolak S. 1998a. Assessement of hygenic and sanitary states of well and spring waters in
Wigry National Park, Poland. Pol. J. Environ. Stud., vol. 7, no. 2, p. 99–110.
Niewolak S. 1998b. The evaluation of the contamination degree and the sanitary and
bacteriological state of the waters in the Czarna Hańcza river in the region of Suwałki
and Wigry National Park. Pol. J. Environ. Stud., vol. 7, no. 4, p. 229–241.
Niewolak S. 1998c. Total viable count and concentration of enteric bacteria in bottom
sediments from the Czarna Hańcza river, Northeast Poland. Pol. J. Environ. Stud., vol.
7, no. 5, p. 295–306.
151
Niewolak S. 1999a. Bacteriological monitoring of Lake Wigry in Wigry National Park in the
summer. Pol. J. Environ. Stud., vol. 8, no. 4, p. 231–249.
Niewolak S. 1999b. Evaluation of pollution and the sanitrary–bacteriological state of Lake
Wigry, Poland. Part I. Pelagic waters of Lake Wigry. Pol. J. Environ. Stud., vol. 8, no.
2, p. 89–100.
Niewolak S. 1999c. Evaluation of pollution and the sanitary–bacteriological state of Lake
Wigry, Poland. Part II. Near–shore waters of Lake Wigry. Pol. J. Environ. Stud., vol. 8,
no. 3, p. 169–177.
Niewolak S. 1999d. Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno–bakteriologicznego
wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego
w latach 1994–1995. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.),
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn:
Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 231–259.
Niewolak S. 2000. Bacteriological Monitoring of River Water Quality in the North Area of
Wigry National Park. Pol. J. Environ. Stud., vol. 9, pp. 291–299.
Niewolak S. 2001a. The evaluation of the degree of pollution and sanitary–bacteriological
state of surface water in Wigry Lake, North-East Poland. Part III. Waters of
Hańczańska Bay and the areas adjoing Wigry Lake. Pol. J. Environ. Stud., vol. 10, no.
3, p. 167–174.
Niewolak S. 2001b. The use of Clostridium perfringens spores in the bottom sediments of
Hańczańska bay and the areas close to Wigry lake as tracers of direction and range of
the movement of the pollutants carried by the Czarna Hańcza River. Słupskie Pr. Przyr.,
vol. 1, p. 119–138.
Niewolak S., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A. 2000. Attempt to define direction and
extent of the Czarna Hańcza river water flow in the Hańcza Bay and areas adjacent to
Wigry lake on the basis of heterotrophic bacterial density in the bottoms. W: XXIV
Congress of the Polish Society of Microbiologists, September 12–15, 2000, Białystok,
p. 135.
Niewolak S., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A. 2009. Grzyby nitkowate i
drożdżoidalne w wodzie i osadach dennych Czarnej Hańczy jako bioindykatory
zanieczyszczeń antropogenicznych. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, tom 9, nr 3,
s. 107–122.
152
Niewolak S., Korzeniewska E., Staszewska J., Krzysztofiak L. 2005a. Collected under
Crowns and Flowing Down Tree of Pines and Spruces in Wigry National Park. Arch.
Environ. Prot., vol. 31, no. 4, p. 69.
Niewolak S., Korzeniewska E., Staszewska J., Krzysztofiak L. 2005b. Bacteria active in the
conversion of nitrogen and sulphur compounds in rainfall collected under crowns and
flowing down tree of pines and spruces in Wigry National Park. Arch. Environ. Prot.,
vol. 31, no. 4, p. 59–68.
Niewolak S., Opieka A. 2000. Potentially pathogenic microorganisms in water and bottom
sediments in the Czarna Hańcza River. Pol. J. Environ. Stud., vol. 9, no. 3, p. 183–194.
Nowoczyńska A., Żbik S. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód północnej części
jeziora Wigry. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa
Śródlądowego ART. Maszynopis.
Obidzińska A. 2001. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód pelagialu i profundalu jeziora
Wigry w 1999 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Maszynopis.
Panek E., Romański M. 2010. Śluzowce północno–wschodniej Polski. Suwałki:
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.
Przenajkowska A. 2001. Badania sanitarno–bakteriologiczne wód przybrzeżnych jeziora
Wigry w 1999 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski.
Maszynopis.
Romański M. 2005. Nowe stanowisko niezwykłego grzyba. Wigry, nr 4, s. 8.
Romański M. 2009a. Grzyby zimą. Wigry, nr 1, s. 7–9.
Romański M. 2009b. Przedziwny świat śluzowców. Wigry, nr 2, s. 8–11.
Ryś A. 2005. Granicznik płucnik Lobaria pulmonaria w Lasach Państwowych i jego
ochrona. Olsztyn: Studio AVALON.
Sękowska E., Zawadzka A. 2000. Drobnoustroje cyklu azotowego w wodzie jezior
śródleśnych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet
Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.
Sierocka B., Surus M. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód północnej części jeziora
Wigry. Praca magisterska. Olsztyn, ART. Maszynopis.
153
Smolińska A., Sigillewski P. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód południowej
części jeziora Wigry w 1995/96 r. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i
Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.
Staszewska J. 2001. Bakterie czynne w przemianach związków azotu i siarki w opadach
podkoronowych i spływie po pniach sosen i świerków w Wigierskim Parku
Narodowym. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski.
Maszynopis.
Stryżko M. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód rzeki Czarnej Hańczy i Zatoki
Hańczańskiej. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa
Śródlądowego ART. Maszynopis.
Szyszko M. 1973. Badanie nad liczebnością i czasem generacji bakterioplanktonu w jeziorze
Mulicznym. W: Materiały IX Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Poznań 3–8 września
1973 r., s. 57–58.
Świątecki A., Górniak D. 1997. Bakterioplankton systemu rzeczno–jeziornego Czarnej
Hańczy i jego rola w procesach samooczyszczania wód. W: L. Krzysztofiak (red.),
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry
(Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s.
48–57.
Tobolewski Z. 1966. Rodzina Caliciaceae (Lichenes) w Polsce. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom
24, no. 5, s. 1–101.
Tobolewski Z. 1971. Porosty (Lichenes). 1. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w
Polsce, ser. III. Poznań: PTPN.
Tobolewski Z. 1979. Porosty (Lichenes). 5. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w
Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PTPN.
Tobolewski Z. 1980. Porosty (Lichenes). 6. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w
Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PTPN.
Tobolewski Z. 1981. Porosty (Lichenes). 7. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w
Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.
Tobolewski Z. 1983. Porosty (Lichenes). 8. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w
Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.
Tobolewski Z. 1988. Porosty (Lichenes). 9. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w
Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.
154
Tobolewski Z., Kupczyk B. 1974. Porosty (Lichenes). 2. Atlas rozmieszczenia roślin
zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.
Tobolewski Z., Kupczyk B. 1976. Porosty (Lichenes). 3. Atlas rozmieszczenia roślin
zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.
Tobolewski Z., Kupczyk B. 1977. Porosty (Lichenes). 4. Atlas rozmieszczenia roślin
zarodnikowych w Polsce, ser. III. Poznań: PWN.
Treszczotko A., Nakielska K. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych na
obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział
Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.
Wisłouch S. [?]. Drobnoustroje osadów dennych i rodzaje mułów w jeziorach Wigierskich.
Maszynopis.
Wiśniewska H. 2003. Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody Jeziora Długiego
Wigierskiego. Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski.
Maszynopis.
Wiśniewska H., Niewolak S., Korzeniewska E. 2000. Sanitary and micrbiological assesment
of Długie Wigierskie lake. In: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists,
September 12–15, 2000. Białystok, p. 136.
Wiśniewska H., Niewolak S., Korzeniewska E. 2007. Opportunistic pathogenic bacteria
Pseudomonas, Aeromonas and Staphylococcus in the water of a Lake Długie Wigierskie
in the presence of cormorants (Phalocrocorax carbo). Limnol. Pap., vol. 2, p. 91–100.
Zieliński P., Górniak A., Maksimiuk J. 2004. Letni bakterioplankton jeziora Wigry. Rocznik
Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 151–160.
Żurek K. 2001. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód jeziora Wigry w 1998 roku. Praca
magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.
OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA
(jn) 1988. Czy powstanie park narodowy ? Gazeta Współ., nr 114, s. 3.
(PAP) 1987. Wigierski Park Narodowy: nadzieje i niepokoje. Gazeta Współ., nr 147, s. 1–2.
(stk) 1985. Rozruch oczyszczalni w Suwałkach. Na odsiecz Czarnej Hańczy i Wigrom.
Gazeta Współ., nr 221, s. 1–3.
155
(TK) 2005. Przyroda ważniejsza niż ludzie. Kurier Poranny, nr 162, s. 5.
(W.St.) 1954. Postępy w organizacji ochrony przyrody z Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Przyrody w Białymstoku. Chrońmy Przyr. Ojcz., nr 1, s. 47.
1 stycznia 1989 r. rozpoczął działalność Wigierski Park Narodowy. 1989. Gazeta Współ., nr
39, s. 6.
19 rezerwatów nad Wigrami. 1985. Gazeta Współ., nr 194, s. 4.
Adamczewska J. 2003. Konwencja Ramsarska. Wigry, nr 1, s. 6–7.
Adamczewski J., Malinowska W. 2006. Fotoreportaż. Sprzątanie świata. Wigry, nr 3, s. 11–
13.
Alarm. 1990. Wigry zagrożone. Kurier Poranny, nr 23, s. 6.
Aleksandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody
nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Mapa (skala: 1 : 750 000).
Warszawa: PIG.
Ambrosiewicz M. (red.) 2004. Wigierski Park Narodowy. Krzywe–Suwałki: Wigierski Park
Narodowy. 2004.
Ambrosiewicz M. (red.) 2009. Wigierski Park Narodowy. Wyd. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
Ambrosiewicz M. 2003. European Forest Week in Suwalki Region. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
Analiza działalności parków narodowych za 1993 rok. 1994. Warszawa: Krajowy Zarząd
Parków Narodowych. Maszynopis.
Analiza działalności parków narodowych za 1995 rok. 1996. Warszawa: Krajowy Zarząd
Parków Narodowych. Maszynopis.
Analiza działalności parków narodowych za 1997 rok. 1998. Warszawa: Krajowy Zarząd
Parków Narodowych. Maszynopis.
Analiza działalności parków narodowych za 1998 rok. 1999. Warszawa: Krajowy Zarząd
Parków Narodowych. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1989 rok. 1990. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1990 rok. 1991. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
156
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1991 rok. 1992. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1992 rok. 1993. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1993 rok. 1994. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1994 rok. 1995. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1995 rok. 1996. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1996 rok. 1997. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1997 rok. 1998. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1998 rok. 1999. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1999 rok. 2000. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2000 rok. 2001. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2001 rok. 2002. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2002 rok. 2003. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2003 rok. 2004. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2004 rok. 2005. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2005 rok. 2006. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2006 rok. 2007. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
157
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2007 rok. 2008. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2008 rok. 2009. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2009 rok. 2010. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2010 rok. 2011. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2011 rok. 2012. Wigierski Park
Narodowy, Krzywe. Maszynopis.
Andruczyk E. 1993. Stan zagrożenia środowiska przyrodniczego Wigierskiego Parku
Narodowego. Gdańsk: Praca magisterska. Uniwersytet Gdański. Maszynopis.
Andrzejewski R., Baranowski M. (red.) 1993. Stan środowiska w Polsce. Warszawa: PIOŚ,
GRID.
Andrzejewski R., Lubczyński L. 1992. Granice parków narodowych. Parki Nar., nr 3, s. 3–4.
Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 1991. Polskie studium różnorodności biologicznej.
Warszawa: Nar. Fund. Ochr. Środ.
Apel LOP – ratujmy Wigry. 1992. Tyg. Pół., nr 15, s. 6.
Baluta J. 2006. Znaczenie i udział Wigierskiego Parku Narodowego w Państwowym
Monitoringu Środowiska. Praca inżynierska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW,
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.
Bernatowicz S., Wróblewska H. 1985. Próba ustalenia klas czystości jezior. Suwałki:
Suwalskie Tow. Kultury.
Bieroń W. 1975. Nie tylko jeziora i lasy. Aura, nr 10, s. 31–32.
Bobrowski D., Bogusławski Z. 1994. Ochrona parków narodowych. W: L. Lubczyński, A.
Antczak (red.), Ochrona parków narodowych. Prace dyplomowe absolwentów studium
podyplomowego SGGW w Warszawie – rok akademicki 1991–1992. Warszawa:
KZPN, s. 32–43.
Bochenek W., Gil E. 2003. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk ekstremalnych. Szymbark: Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Geografi i
Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stacja Naukowo–Badawcza IGiPZ PAN.
158
Bogdanowski J. 1996. Projekt standardowego opracowania problematyki ochrony wartości
kulturowego krajobrazu i środowiska, studium do planu i w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, tom 12,
nr 24, s. 13–85.
Bogusławski Z. 1999a. Ochrona lasu i lądowych ekosystemów nieleśnych. Biul. Inf. Rady
Programowej Porozumienia ZPP, tom 6, nr 15, s. 17–19.
Bogusławski Z. 1999b. Ochrona lasu i lądowych ekosystemów nieleśnych. W: Materiały
pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999.
Suwałki. Maszynopis.
Bogusławski Z., Kamiński M. 2001. Ochrona lasów. Wigry, nr 2, s. 6–7.
Bok G., Godula A., Dorochowicz A. 2000. Stan środowiska województwa podlaskiego w
1999 roku. Białystok: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Borecki T., Lubczyński L., Miściski S., Nowakowska J., Wójcik R. 1995. Stan
drzewostanów parków narodowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa:
PIOŚ.
Borecki T., Wójcik R., Miścicki S., Nowakowska J., Nowak M., Sadowska E. 1994.
Inwentaryzacja stopnia uszkodzenia drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego
na podstawie ubytku aparatu asymilacyjnego. Dokumentacja wykonana na zlecenie
Krajowego Zarządu Parków Narodowych. Warszawa: SGGW. Maszynopis.
Borecki T., Wójcik R., Miściski S., Nowakowska J. 1995. Inwentaryzacja stanu uszkodzeń
drzewostanów parków narodowych. Parki nar. Rez. przyr., tom 14, nr 4, s. 3–21.
Borejszo J. 1992. Suchary Suwalskie. Przyr. Pol., nr 8, s. 8.
Borejszo J. 1999a. Rzeki Jaćwieży. Jaćwież, nr 6, s. 16–18.
Borejszo J. 1999b. Więcej niż jedno dziesięciolecie. Jaćwież, nr 5, s. 23–27.
Borejszo J. 2004. Ochrona ścisła. Wigry, nr 1, s. 8–15.
Borkowska R. 1992. Kwestia ekonomizacji ochrony przyrody w odniesieniu do Wigierskiego
Parku Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego,
Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Borowy R.L. 1991. Wigierski Park Narodowy. Głos Lasu, nr 1, s. 12–14.
Borowy R.L., Lubczyński L. 1989. Parki narodowe w Polsce. Warszawa: KZPN.
159
Broniewicz E., Poskrobko B., Sadowski A. 1993. Proekologiczne zachowania jednostek
gospodarczych w Polsce w warunkach wdrażania reformy gospodarczej (synteza i
raporty z badań). Białystok: BBiWE. Maszynopis.
Brykowicz-Waksmudzka K., Studnicka K. 1979a. Parki krajobrazowe północno–wschodniej
Polski. Gościniec, tom 11, nr 4–5, s. 14–15.
Brykowicz-Waksmudzka K., Studnicka K. 1979b. Walory przyrodnicze Wigierskiego i
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ziemia, s. 62–73.
Brzeziński A. (red.) 1998. Rady na odpady, czyli jak przeżyć inwazję śmieci. Scenariusze
zajęć z edukacji ekologicznej. Warszawa: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
Chmielewski S. 1988c. Potencjalne obciążenie jeziora Wigry związkami chemicznymi
pochodzącymi z bezpośredniej zlewni jeziora. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium
geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 45–48.
Chmielewski T.J. 1993. Plany ochrony parków narodowych. T III. Ochrona przyrody w
parkach narodowych (przegląd wybranych zagadnień dla potrzeb sporządzania planów
ochrony parków narodowych). Warszawa: KZPN.
Choroszucha I. 1976. O Wigrach historia z morałem. Środowisko człowieka. Gazeta Współ.,
nr 111, s. 5.
Chroniąc środowisko – chronimy siebie. 1987. Gazeta Współ., nr 90, s. 6.
Chwojka M., Liwińska A., Wawrzoniak J. 1993. Zanieczyszczenia powietrza w lasach.
Okres zimowy 1992/1993. Warszawa: IBL.
Chwojka M., Liwińska A., Wawrzoniak J. 1994. Zanieczyszczenia powietrza w lasach.
Okres zimowy 1993/1994 – zanieczyszczenia gazowe. Rok 1993 – zanieczyszczenia
pyłowe. Warszawa: IBL.
Ciecierska H. 2003. Ocena stanu jezior Wigierskiego Parku Narodowego metodą
makrofitoindykacji (MFI). W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany monitoring
środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach
narastającej antropopresji. Streszczenia referatów. XIV ogólnopolskie Sympozjum
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń–Koniczynka, 3–5
września 2003 r. Toruń: UMK, s. 35–37.
Ciecierska H. 2004. Ocena stanu ekologicznego jezior Wigierskiego Parku Narodowego
metodą makrofitoindykacji (MFI). W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany
Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring
160
geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 301–309.
Cilulko J. 1988. Nie ochroni się bez pieniędzy. Jaćwież, nr 1, s. 12–13.
Cydzik D., Kudelska D., Soszka H. 1995. Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w
latach 1985–1993. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Cydzik D., Soszka A. 1983. Ocena stanu czystości jezior w Polsce na podstawie badań
przeprowadzonych w latach 1974–1980. W: „Materiały z konferencji CK SD i IKŚ w
Bydgoszczy”, Bydgoszcz.
Czarnow S. 1992. Wigierski Park Narodowy. Najważniejsze ograniczenia prawa własności
powstałe po jego utworzeniu na tle uprawnień i działań administracji publicznej.
Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Czeczuga B., Bobiatyńska E. 1976. Wigierski Park Krajobrazowy. Przyr. Pol., nr 6, s. 6–7.
Czeczuga B., Szymczuk M. 1970. Stan zanieczyszczenia wód otwartych w województwie
białostockim. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 26, nr 4, s. 5–9.
Czubiński Z., Gawłowska J., Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce.
Warszawa: PWN.
Daniłowicz Z. 1985. Ocena stanu środowiska naturalnego w województwie suwalskim. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Inst. Gospodarki Miejskiej
i Polityki Mieszkaniowej, SGPiS. Maszynopis.
Dąbrowska J. 2000. Europejski Dzień Parków w województwie podlaskim. Parki Nar., nr 4,
s. 20–21.
Dąmbska I. 1985. Zagrożenia polskich parków narodowych. W: K. Grodzińska, R. Olaczek
(red.), Zagrożenie parków narodowych w Polsce. Warszawa: PWN, s. 13–21.
Denisiuk Z. 1990. Zmiany w liczbie, nazwie lub powierzchni parków narodowych i
rezerwatów przyrody wprowadzone w 1989: roku. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 46, nr 4–
5, s. 63–70.
Denisiuk Z. 1991a. Najcenniejsze zasoby przyrodnicze polskich parków narodowych. Parki
Nar., nr 1, s. 10–11.
Denisiuk Z. 1991b. Parki narodowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Chrońmy
Przyr. Ojcz., tom 47, nr 6, s. 5–18.
161
Denisiuk Z. 1992. Walory przyrodniczo–krajobrazowe parków narodowych w Polsce. Parki
nar. Rez. przyr., tom 11, nr 2–3, s. 5–15.
Denisiuk Z. i in. 1991. Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu
Polski. Kraków: Zakład Ochr. Przyr. i Zasobów Naturalnych PAN.
Denisiuk Z., Głowaciński Z. 1971. Ostoje bobrów w Polsce oraz niektóre aspekty ich
ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 27, nr 6, s. 26–35.
Denisiuk Z., Pioterek G. 1990. Jeziora wigierskie parkiem narodowym. Chrońmy Przyr.
Ojcz., tom 46, nr 1, s. 9–25.
Dębski A. 2003. Stan i perspektywy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Suwałki. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.
Maszynopis.
Dmochowski A. 1959. Projektowane rezerwaty w Puszczy Augustowsko–Suwalskiej. Las
Polski, tom 33, nr 3, s. 21–22.
Dmochowski A. 1960. Sieć rezerwatów w Puszczy Augustowsko–Suwalskiej. Chrońmy
Przyr. Ojcz., tom 16, nr 4, s. 11–17.
Dni Ochrony Przyrody, październik 1989. Prezydium Zarządu Głównego LOP. 1989. Przyr.
Pol., nr 10–11, s. 3.
Dobrzyn P. 1996. Chemizm i plankton wybranych jezior dystroficznych Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Dołęga J.M., Grott E., Krysiak M.P. (red.) 2005. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
w regionie: Gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy. Olecko: Wszechnica Mazurska.
Dorochowicz A. 1999. O czystości rzek. Jaćwież, nr 7, s. 43–44.
Drewniak S. 1988. Zielone płuca Polski. Przyr. Pol., nr 8, s. 22–23.
Dunat B. 1991. Skazane na zagładę. Krajobrazy, nr 30, s. 5.
Dyduch A., Kaźmierczakowa R. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Kraków: Instytut Ochrony
Przyrody PAN.
Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych. 2003. Materiały konferencyjne,
Osowiec–Twierdza 17–18.06.2003. Osowiec–Twierdza: Biebrzański Park Narodowy.
Dzień Ziemi na Suwalszczyźnie. 1998. Krajobrazy, nr 19, s. II–III.
Dziewański J. (red.) 1993. Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska).
Warszawa: CPPGSM i E PAN.
162
Ekologiczny szlagier. 1992. Kurier Podlaski, nr 40, s. 2.
Europe? European Bulletin Nature and National Parks, vol. 27, p. 26–34.
Fabijanski P. 2003. Parki narodowe w Polsce. Wigierski Park Narodowy. Łowiec Polski, tom
6, s. 29–31.
Fabijański P. 2004a. Cuda Polski. Parki narodowe. Poznań: Wyd. Publicat.
Fabijański P. 2004b. Polska. 23 parki narodowe. Poznań: Wyd. Podsiedlik, Raniowski i
Spółka.
Florczyk H., Gołowin S., Solski A. 1976. Stan czystości wód jeziorowych Polski badanych w
latach 1969–1972. Mat. Bad. IMGW, Ser. Gosp. Wod. i Ochr. Wód, tom 8, s. 1–58.
Frelichowski M. 1986. Nowe nadleśnictwo – Wigierski Park. Tryb. Leś., nr 8, s. 1–3.
Gacyk T. 1989. Na Suwalszczyźnie na razie bez zmian. Przyr. Pol., nr 1, s. 15.
Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Pasławski P. 2004. Żelazo i mangan w wybranych
biowskaźnikach roślinnych Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego Parku
Narodowego. Roczn. PZH, tom 55, s. 149–154.
Gaweł Ł., Doboszewska A., Kosecka B., Pluta M. (red.) 2012. Polska i świat. Parki
Narodowe. Warszawa: Wydawnictwo Kluszczyński.
Gawęcka E. 1993. Święto Ziemi – święto radości. Tyg. Suw., nr 18, s. 8–9.
Gawłowska J., Gawłowska M. 1973. Parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu,
rezerwaty i pomniki przyrody żywej w Polsce (z uwzględnieniem ich opracowania
naukowego). W: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka. Warszawa: s. 683–
703.
Gierasimiuk A., Karczewski A., Kurzawa M., Schmidt H., Szymura M., GrygorukA.,
Bielonko M., Pruszyński M. 2005. Podlaskie parki narodowe i krajobrazowe.
Białystok: Urząd Marsz. Woj. Podlaskiego.
Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Warszawa: PWRiL.
Głowaciński Z. 1996. Wnioski i rekomendacje wynikające z konferencji naukowej "Ochrona
i sterowanie populacjami ssaków kopytnych i dużych drapieżników w parkach
narodowych oraz ich otoczeniu". Roczn. Bieszczadzkie, tom 5, s. 13–17.
Głowacka I. 1988. Ekologiczny system obszarów chronionych jako podstawa koncepcji
ochrony walorów środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i
Środowisko”, tom 12, nr 1–2, s. 27–40.
163
Głowacka I., Jakubowski W., Matuszkiewicz A., Myśliński G. 2004. Możliwości
wykorzystania geoinformacji do rozwiązywania konfliktów przestrzennych na
obszarach chronionych. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 28, s. 107–135.
Górecka J. 2005a. Pakiety rolnośrodowiskowe: ochrona przyrody w gospodarstwie rolnym.
Wigry, nr 1, s. 9–14.
Górecka J. 2005b. The Conservation of Agricultural Biodiversity in Wigry National Park.
Report of the International Workshop “Opportunities of EU Agricultural Policy
Instruments for Biodiversity Conservation and Integrated Rural Development in
Protected Areas of the New Member States”.
Górecka J. 2009. Projekt ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie Stowarzyszenia
KSOPZPP. Na Miedzy, nr 2/2009, s. 4–5.
Górniak A. 2009. Aktualny stan czystości jeziora Wigry. Wigry, nr 4, s. 6–8.
Grabowski K., Maciejewski S. 1998. Wigry: klejnot przyrody i krajobrazu. Suwałki: Wyd.
Relax.
Grazzini G. 1993. Parki narodowe świata. Warszawa: Muza S.A.
Grodzińska K., Olaczek R., (red.) 1985. Zagrożenie parków narodowych w Polsce.
Warszawa: PWN.
Grudziński T. i in. 1991. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w lasach. Okres letni
1990. Warszawa: IBL.
Grzegorzecka J. 1997. Jak wielki jest zasób parków narodowych. Środowisko, nr 19, s. 34–
35.
Gustaw E. 1987. Nadleśnictwo „Wigierski Park”. Przyr. Pol., nr 2, s. 5.
Gut S. 1961. Bóbr uratowany od zagłady. Przyr. Pol., nr 3, s. 6.
Helios-Rybicka E., Kostka A. 2007a. Distribution of Fe, Mn and Zn in bottom sediments of
Wigierskie Basin – Wigry Lake (NE Poland). W: Ochrona i inżynieria środowiska:
zrównoważony rozwój: konferencja, Kraków, 21–23 czerwca 2007 r., s. 37–38.
Helios-Rybicka E., Kostka A. 2007b. Distribution of Fe, Mn and Zn in bottom sediments of
Wigierskie Basin – Wigry Lake (NE Poland). Pol. J. Environ. Stud., vol. 5, no. 16, p.
162–167.
Hillbricht-Ilkowska A. 1999. Jezioro a krajobraz: związki ekologiczne, wnioski dla ochrony.
W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
164
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 19–40.
Hillbricht-Ilkowska A. 2000. Ekosystemy wodne i ich przyroda w planach ochrony parków
narodowych: założenia, realizacja, potrzeby. Szczeliniec, tom 4, s. 121–136.
Hillbricht-Ilkowska A. 2005. Ochrona jezior i krajobrazu pojeziernego: problemy, procesy,
perspektywy. Kosmos, nr 2/3, s. 286–302.
Hillbricht-Ilkowska A., Zdanowski B. 1992. Kierunki ochrony jezior Wigierskiego Parku
Narodowego oraz sposoby zabezpieczania przed ich dalszą eutrofizacją i degradacją.
W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i
kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 191–199.
Hryniewicz R. 1970. Z badań nad związkami siarki w atmosferze. Pr. PIHM, nr 100.
Hryniewicz R., Przybylska G. 1993. Actual and predicted air pollution and deposition rates
of pollutants in north–eastern Poland. Ekol. pol., vol. 41, no. 1–2, p. 75–104.
Hryniewiecki B., Lityński A. 1924. Plan utworzenia rezerwatu na Jeziorze Wigierskim. Ochr.
Przyr., tom 4, s. 18–35.
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/e7da7aee89713a06c1256b6e0044f66b/3ec75e26bf23b8c
9c1256b720051bd97?OpenDocument
Imielski S., Kozarkiewicz B. 1997. Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim
w 1996 roku. Suwałki: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Imielski S., Kozarkiewicz B. 1998. Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim
w 1997 roku. Suwałki: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Jabłońska D., Koszałka J. 1998. Wstępna ocena wpływu zanieczyszczeń niesionych rzeką
Czarną Hańczą na skład makrozoobentosu jeziora Wigry. V Ogólnopolskie Warsztaty
Bentologiczne, Bromierzyk, 4–7 czerwca. Maszynopis.
Jabłońska W. 1983. Kopalnia nad Czarną Hańczą. Przyr. Pol., nr 7, s. 35.
Jacyna I. 1973. Żyć – znaczy niszczyć? Białystok: LSW.
Jacyna I. 1986. „Wróbel w garści”. Życie Warszawy, nr 165, s. 3.
Jagusiewicz A. 1981: Powietrze–człowiek–środowisko. Warszawa: LSW.
Jankowski W. 1994a. Elementy monitoringu krajobrazu na przykładzie woj. suwalskiego.
Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
165
Jankowski W. 1994b. Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska na
przykładzie północno–wschodniej Polski. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu
Środowiska.
Janota K. 1980. Jeziora czy osadniki? Co zostawimy następnym pokoleniom? Gazeta
Współ., nr 197, s. 5.
Jarosz S. 1991. Parki narodowe i rezerwaty przyrody. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.
Jasiewicz K. 1981. Teren Wigierskiego Parku Krajobrazowego w przeszłości i dziś. Aura, nr
9, s. 12–13.
Jasiewicz K. 1982. Plan zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku
Krajobrazowego. Aura, nr 1–4, s. 15–17.
Jasiewicz K. 1983. Rzadki skarb – Wigry. Krajobrazy, nr 7, s. 11.
Jasiewicz K. 1984a. Batalia o Suwalszczyznę. Prz. Tyg., nr 18, s. 3.
Jasiewicz K. 1984b. Dymy nad Wigrami. Prz. Tyg., nr 1, s. 3.
Jasińska Z. i in. 2009. Puszcza Augustowska. Prosto z Lasu. Film dostępny w:
http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/prosto-z-lasu/wideo/puszcza-augustowska-odc28/710363
Juda J., Chróściel S. 1974. Ochrona powietrza atmosferycznego. Warszawa: WKiL.
Kamieński Z. (red.) 1998. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Stan
środowiska w Polsce. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Kamińska J. 1997. Ludność, zabudowania i gospodarka wodno–ściekowa w zlewni
eksperymentalnej. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 131–134.
Kamińska J. 2001a. Ochrona krajobrazu. Wigry, nr 4, s. 4–5.
Kamińska J. 2001b. Struktura zagospodarowania terenu i zasady gospodarowania
przestrzenią WPN. W: A. Richling, J. Solon (red.), Struktura i funkcjonowanie
Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 235–248.
Kamińska J. 2001c. Struktura zagospodarowania terenu i zasady gospodarowania przestrzenią
Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą
i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie
"Dialog", s. 235–248.
166
Kamińska J. 2003. Śmieci. Wigry, nr 2, s. 10–11.
Kamiński M. 1993. Użytkowanie wód na terenach chronionych. W: Wykorzystanie
ekosystemów wodnych w warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r.,
Gołdap: Wojewoda Suwalski, s. 47–56.
Kamiński M. 1994. Le Parc National de Wigry, Pologne, et ses eaux. In: Proceedings of 19th
workshop „The management of water levels and quality in and around conservation
areas”, National Park „De Weerribben”, Nederland, p. 64–68.
Kamiński M. 2001. Czynna ochrona ryb. Wigry, nr 1, s. 3–4.
Kamiński M. 2003. Zanieczyszczenie wód. Wigry, nr 3, s. 9–10.
Kamiński M., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 1997. Ścieżka edukacyjna „Suchary” –
przewodnik. Wigierski Park Narodowy, Krzywe.
Kamiński M., Serafin R., Kostka M. 1992. Balancing conservation and development in
Wigry National Park, north–east Poland. In: Proceedings of wetland workshop held in
the Broads October 9–13 1992 „Assessing and monitoring changes in wetland parks
and protected areas”. North Yorkshire: Leading Edge Press & Publishing, p. 33–39.
Kamiński M., Zdanowski B. 1999. Ochrona ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku
Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i
ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 85–98.
Kamiński M., Zdanowski B. 2000. Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego:
walory, zagrożenia. Komunikaty Ryb., s. 1–6.
Karolczuk-Kędzierska M. 2009. Atlas parków narodowych. Warszawa: Wydawnictwo
Kluszczyński.
Kasina S. 1981. Procesy przemieszczania, transformacji oraz usuwania związków siarki z
atmosfery. Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska.
Kassenberg A. (red.) 1992. Strategia zagospodarowania przestrzennego obszaru
funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Warszawa.
Kassenberg A. 1992. Zielone Płuca Europy – Część Północno Wschodnia. W: „Środowisko i
Rozwój”. Warszawa: KCEE, s. 40–43.
Kawiecki G. 2004. Zagrożenie przyrody w Wigierskim Parku Narodowym. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego. Maszynopis.
167
Kędzierzawski M. i in. 1998. Stan czystości wód powierzchniowych obszaru Zielonych Płuc
Polski. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska. PIOŚ.
Kiedy powstaną nowe parki narodowe: Biebrzański, Suwalski, Wigierski, Szczeciński ...?
1981. Przyr. Pol., nr 11, s. 16–17.
Kiełczewski D. 1992. Prawne uwarunkowania gospodarki na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
Kołodziejczyk A. 1998. Ogólnopolska konferencja „Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów
wodnych na obszarach chronionych” (Wigry, 11–13 V 1998 r.). Wiad. Ekol., tom 44,
nr 4, s. 374–376.
Komarowski S., Kozłowski P. 1998. Zespół kornika drukarza zasiedlający świerki w
Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny, AR.
Maszynopis.
Koreywo M. 1976. Wigry w niebezpieczeństwie. Przyr. Pol., nr 1, s. 14–15.
Kostrzewski A. 1995. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stan
geoekosystemów Polski w 1994 roku. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu
Środowiska.
Kostrzewski A. 1998. Cele i zadania Stacji Bazowych w realizacji programu PMŚ. W: A.
Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje
rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 9–14.
Kot J. 1993. Ochrona zasobów przyrodniczych. W: Wykorzystanie ekosystemów wodnych w
warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r. Gołdap: Wojewoda Suwalski, s.
57–63.
Kowalewska I. 2005. Próba oceny wpływu kopalni odkrywkowej na zamieranie
drzewostanów świerkowych w leśnictwie Szkółka, Nadleśnictwo Suwałki. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.
Kowalewska M. 2009. Wpływ zabudowy na roślinność krajobrazu jeziornego w Wigierskim
Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Ogrodnictwa i
Architektury Krajobrazu SGGW, Katedra Ochrony Środowiska.
Kowalik T. 1984. Czy Wigry będą szambem. Krajobrazy, nr 14, s. 3–4.
Kowalik T. 1994. Rezerwaty biosfery w Polsce. Środowisko, nr 14, s. 16.
168
Kowalik T. 1997a. Doskonalenie ochrony przyrody w parkach narodowych. Środowisko, nr
16, s. 12–14.
Kowalik T. 1997b. Lokalna ochrona biologicznej różnorodności. Środowisko, nr 19, s. 21–
23.
Kowalik T. 1999. Ochrona przyrody nad Wigrami. Biul. PKE, nr 12, s. 18.
Kowalik T., Świątkowski P., Cieślik T. (red.) 1996. Parki narodowe. Informator
Europejskiego Centrum Ekologicznego. Warszawa: Wyd. Europejskiego Centrum
Ekologicznego.
Kozarkiewicz B. 1997: Priorytety w ochronie wód. Krajobrazy, nr 18, s. II.
Kozłowski J.K., Kozłowski S.K. (red.) 1983. Człowiek i środowisko w pradziejach.
Warszawa: PWN.
Kozłowski S. 1979. Parki krajobrazowe. Przyr. Pol., nr 7/8, s. 14–15.
Kozłowski S. 1983a. „Krzemianka” w impasie. Krajobrazy, nr 51, s. 11.
Kozłowski S. 1983b. Suwalszczyzna na razie uratowana. Przyr. Pol., nr 2, s. 15.
Kozłowski S. 1973. Problem zagospodarowania zasobów przyrody regionu Suwalsko–
Augustowskiego. W: Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi
Suwalsko–Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 138–147.
Kozłowski S. 1993. Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na Suwalszczyźnie (trzy
koncepcje). W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na
Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 100–107.
Kruszyk R. (red.) 2006. Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach
1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska.
Kruszyk R. 2003. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w 2002 roku. W: M. Kejna, J.
Uscka (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie
geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Streszczenia
referatów. XIV ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego, Toruń–Koniczynka, 3–5 września 2003 r. Toruń: UMK, s. 18–20.
Kruszyk R. 2004. Stan geoekosystemów Polski w roku 2002. W: M. Kejna, J. Uscka (red.),
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie
geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka
Monitoringu Środowiska, s. 37–49.
169
Kruszyk R. 2005. Stan geoekosystemów Polski w roku 2003. W: A. Kostrzewski, R.
Kolander (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i
różnokierunkowej antropopresji. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 55–
66.
Kruszyk R. 2011. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w 2009 roku. W: A.
Kostrzewski, M. Samołyk (red.), „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach
zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”. Biblioteka Monitoringu
Środowiska. Biała Góra: Wyd. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM
w Białej Górze, s. 17–30.
Kruszyk R. 2011. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w roku 2009 na podstawie badań
w Stacjach Bazowych ZMŚP. W: XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach
krajobrazowych Polski”, Borne-Sulinowo, 11–13 kwietnia 2011. Poznań–Storkowo:
Wyd. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, s. 21–23.
Krzemiński J. 1987. Czekamy na Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 10, s. 12.
Krzysztofiak L. (red.) 1997. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
Sprawozdanie za rok hydrologiczny 1996. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Maszynopis.
Krzysztofiak L. (red.) 2007. Ocena stanu środowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 2006 –
raport. Krzywe: Biblioteka Wigierskiego Parku Narodowego. Maszynopis.
Krzysztofiak L. (red.) 2008. Ocena stanu środowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 2007 –
raport. Krzywe: Biblioteka Wigierskiego Parku Narodowego. Maszynopis.
Krzysztofiak L. 1993. Monitoring jakości wód Wigierskiego Parku Narodowego. Prądnik.
Pr. Muz. Szafera, nr 7–8: 171–174.
Krzysztofiak L. 1995a. Stacja Bazowa WIGRY. Zintegrowany Monitoring Środowiska
Przyrodniczego.:.w1997. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Krzysztofiak L. 1995b. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany monitoring środowiska
przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. Warszawa: PIOŚ,
Biblioteka Monitoringu Środowiska. s. 69–78.
170
Krzysztofiak L. 1995c. Ocena stanu środowiska zlewni eksperymentalnej i strefy buforowej
Wigierskiej Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stan
geoekosystemów Polski w 1994 roku. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, s. 159–171.
Krzysztofiak L. 1996a. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak L. 1996b. Wigierski Park Narodowy. W: Parki narodowe w Polsce. Warszawa:
Sport i Turystyka MUZA S.A.
Krzysztofiak L. 1997a. Stacja Bazowa Wigry – jej struktura i główne zadania. W:
Krzysztofiak L (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja
Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: Biblioteka Monitoringu
Środowiska, s. 14–17.
Krzysztofiak L. 1997b. Charakterystyka zmian właściwości fizycznych i chemicznych wód
Czarnej Hańczy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W: L. Krzysztofiak, M.
Romański (red.), Materiały z VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach
pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997. Suwałki, s. 80–83.
Krzysztofiak L. 1997c. Stacja Bazowa Wigry – jej struktura i główne zadania. W: L.
Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja
Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: Biblioteka Monitoringu
Środowiska, PIOŚ.
Krzysztofiak L. 1998a. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego (Krzywe) za lata hydrologiczne
1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stan
geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, s. 103–122.
Krzysztofiak L. 1998b. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego za lata hydrologiczne 1994–1997. W:
A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan
geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Warszawa: Biblioteka Monitoringu
Środowiska, s. 103–122.
171
Krzysztofiak L. 1999a. Osobliwości przyrodnicze Wigierskiego Parku Narodowego. Biul.
Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 13.
Krzysztofiak L. 1999b. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Krzysztofiak L. 2000. Zintegrowany monitoring środowiska. W: Stan środowiska
województwa podlaskiego w 1999 roku. Białystok: Biblioteka Monitoringu
Środowiska, s. 223–236.
Krzysztofiak L. 2001. Ocena jakości środowiska przyrodniczego Stacji Bazowej " Wigry"
(Wigierski Park Narodowy) w 2000 r. Biul. Monitoringu Przyr., nr 1, s. 57–58.
Krzysztofiak L. 2002. Monitoring przyrody. Wigry, nr 2, s. 5–7.
Krzysztofiak L. 2003. Zanieczyszczenia powietrza. Wigry, nr 4, s. 8–10.
Krzysztofiak L. 2006a. Stacja Bazowa Wigry. Jaćwież, nr 34, s. 45–46.
Krzysztofiak L. 2006b. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego WIGRY. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring
Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w
warunkach narastającej antropopresji. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska,
s. 59–92.
Krzysztofiak L. 2010. Metale ciężkie w środowisku Parku. Wigry, nr 2, s. 8–9.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2008. Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i
zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym. Warszawa: LOP.
Krzysztofiak L., Romański M. (red.) 1997. Materiały z VIII Sympozjum Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów na
terenach pojeziernych”, Wigry 10–11 września 1997. Suwałki.
Kucharski W. 1976. Pierwsze parki krajobrazowe. Przyr. Pol., nr 1, s. 20–21.
Kufel L. 2003. Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego.
Parki nar. Rez. przyr., tom 22, nr 4, s. 631–633.
Kulikowiak M. 1995. Zagrożenia i sukcesy. Środowisko, nr 16, s. 4–7.
Kulikowski S. 1986. Ziemi nie dostajemy na zawsze. Gazeta Współ., nr 213, s. 4.
Kulikowski S. 1987. Czy uda się uratować szlak Czarnej Hańczy. Gazeta Współ., nr 210, s.
6.
Kwiatkowski W. 1980. Waloryzacja przyrodnicza projektowanego zwiększenia rezerwatu
przyrody „Ostoja Bobrów Stary Folwark”. Białystok: Maszynopis.
172
Lenar L. 1968. Białostocki Komitet Ochrony Przyrody. Przyr. Pol., nr 11/12, s. 15.
Leśniak A. 1999. Z Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 4, s. II.
Liro A., Teisseyre M. 1988. Elementy diagnozy stanu i wstępnej prognozy zmian środowiska
przyrodniczego Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s.
99–122.
Lityński A. 1924. Jezioro Wigry jako rezerwat. Ochr. Przyr., tom 4, s. 27–35.
Lubczynski L. 1994. Parki Narodowe w Polsce. Kosmos, tom 43, s. 49–86.
Lubczyński L. 1997a. Czynniki zagrażające przyrodzie parków narodowych i ich ocena
(1986–1995). Sylwan, tom 12, s. 95–104.
Lubczyński L. 1997b. Parki narodowe w Polsce (sprawozdanie roczne 1996). Warszawa–
Białowieża: KZPN.
Lubicz-Lubiński S. 1980. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Woj. Biuro Planowania Przestrzennego.
Maszynopis.
Lubicz-Lubiński S. 1988. Wpływ wartości przyrodniczych na plany zagospodarowania
przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. „Człowiek i
Środowisko”, nr 12, s. 203–218.
Lubicz-Lubiński S., Tokarski J. 1985. Problemy gospodarowania przestrzenią Wigierskiego
Parku Krajobrazowego. Problemy gospodarki przestrzennej w parkach krajobrazowych.
Materiały z konferencji TUP, Tuczno, październik 1983 rok. Warszawa: Towarzystwo
Urbanistów Polskich, Instytut Kształtowania Środowiska, Ministerstwo Leśnictwa i
Przemysłu Drzewnego.
Luto R. 2000a. Obszary ochronne w województwie podlaskim. Jaćwież, nr 10, s. 43–45.
Luto R. 2000b. Ochrona walorów przyrodniczych województwa podlaskiego. Biul. Inf. Rady
Programowej Porozumienia ZPP, nr 17, s. 32–34.
Łapiński W. 1980. Wigierski Park Krajobrazowy. Poznaj Swój Kraj, nr 23(3), s. 14–17.
Łapiński W., Szkiruć Z. 1997. Wigierski Park Narodowy. Suwałki:Wyd. W. Łapiński.
Maciejewski S. 1988. Saga o ginących i uratowanych. Kraków: KAW.
Maciejewski S. 1992. Podzwonne dla Parku? Czas ogłosić na całą Polskę alarm dla Wigier.
Krajobrazy, nr 13, s. 6.
Maciejewski S. 1995a. Charakterystyka przyrody. W: J. Kopciał (red.), Województwo
suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 39–54.
173
Maciejewski S. 1995b. Raport o stanie środowiska. Krajobrazy, nr 12, s. 8.
Major M. 2009. Stan i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym
2006. W: W. Bochenek, M. Kijowska (red.), Funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu
Środowiska. Szymbark: Stacja Naukowo–Badawcza IGiPZ PAN, s. 17–41.
Malinowska W. 1996. Formy ochrony przyrody w Polsce część I i II. Ulotka. Krzywe: WPN.
Malinowska W. 1998. Odpady. Ulotka. Krzywe: WPN.
Malzahn E., Rachwald H. 1995. Analiza zanieczyszczeń powietrza w makroregionie
północno–wschodniej Polski w latach 1986–1992. Pr. IBL, Seria A, tom 791, s. 45–66.
Marks J. 1987. Między ekologią a gospodarką. Konfliktów nie da się uniknąć. Gazeta
Współ., nr 253, s. 4.
Matusiak D. 2004. Ciemne chmury nad Wigrami. Dzikie Życie, nr 3, s. 1–2.
Mazurek M. 2001. Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w roku
hydrologicznym 2000. W: M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.), Funkcjonowanie i
monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Biblioteka
Monitoringu Środowiska. Kielce: Wyd. Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej,
s. 17–25.
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Opis planu.
1990. Suwałki: Woj. Biuro Planowania Przestrzennego. Maszynopis.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego. 1980.
Suwałki: Woj. Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, Woj. Biuro Planowania
Przestrzennego. Maszynopis.
Mikołajczyk M. 1995. Wigierski Park Narodowy – charakterystyka przyrodnicza i
zagrożenia. Lithuania, nr 2, s. 28–33.
Milanowska J., 1999: Sposoby gospodarowania środowiska WPN. Praca magisterska.
Białystok: Wydział Ochrony Środowiska, Politechnika Białostocka. Maszynopis.
Milewski W. 1977. Ochrona środowiska przyrodniczego w makroregionie północno–
wschodnim. Przyr. Pol., nr 9, s. 10.
Milewski W. 1982. Plan zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku
Krajobrazowego. Przyr. Pol., nr 12, s. 16–19.
174
Mizera A. 1988. Problemy ochrony środowiska przyrodniczego związane z projektowanym
zagospodarowaniem rud polimetalicznych na Suwalszczyźnie. Zesz. Nauk. „Człowiek i
Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 161–177.
Na odsiecz Czarnej Hańczy i Wigrom. Rozruch oczyszczalni w Suwałkach. 1985. Gazeta
Współ., nr 221, s. 1–3.
Nowakowski A. (red.) 1994. Polskie parki narodowe. Kraków: Oficyna Wyd. PAROL.
Nowikowska A. 2005. Wigierski Park Narodowy – charakterystyka i aktualne problemy.
Praca magisterska. Warszawa: Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Obszary prawnie chronione. 1994. Gazeta Wyborcza, Gazeta na Targi, dod. specjalny do
„Gazety w Białymstoku”, nr 114, s. 5.
Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Górniczego Sobolewo Suwalskich Kopalń
Surowców Mineralnych w Sobolewie k/Suwałk. 1995. Suwałki: Zakład Usług
Projektowych Eko-Geo. Maszynopis.
Ocena stanu czystości rzek woj. suwalskiego w 1995 r. 1995. Komunikat nr 2/96. Suwałki:
WIOŚ.
Ocena stanu jakości wód jeziornych badanych w 1992 r. 1993. Komunikat nr 6/93. Suwałki:
WIOŚ.
Ocena stanu jakości wód rzek województwa suwalskiego w 1992 r. 1993. Komunikat nr
3/93. Suwałki: WIOŚ.
Ocena stanu środowiska obszarów przygranicznych Polski i Litwy w latach 1994–2003.
2005. Suwałki-Wilno: Biblioteka Ochrony Środowiska. Inspekcja Ochrony
Środowiska.
Ocena stanu wód rzek województwa suwalskiego w 1993 r. 1993. Komunikat nr 1/94.
Suwałki: WIOŚ.
Ochrona środowiska 1989. Statystyka Polski. 1989. Warszawa: GUS,
Ochrona środowiska 1991. Informacje i opracowania statystyczne. 1991. Warszawa: US.
Ochrona środowiska 1992. Informacje i opracowania statystyczne. 1992. Warszawa: US.
Ochrona środowiska 1993. Informacje i opracowania statystyczne. 1993. Warszawa: US.
Ochrona środowiska 1994. Informacje i opracowania statystyczne. 1994. Warszawa: US.
Ochrona środowiska w województwie suwalskim. 1980. Przyr. Pol., nr 10, s. 7–9.
175
Okołów Cz. 1998. Chronione gatunki roślin i zwierząt w polskich parkach narodowych.
Białowieża: Białowieski Park Narodowy.
Olaczek R. (red.) 1985. Zagrożenie parków narodowych w Polsce. Warszawa: PWN.
Olaczek R. (red.) 2007. Prawdziwa Polska. Parki Narodowe. Warszawa: MULTICO.
Opis przebiegu granicy strefy ochronnej Wigierskiego Parku Narodowego. Załącznik nr 7.
1992: W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Element zagospodarowania przestrzennego
Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki:
Zakład Usług proj. EKO-G. Maszynopis.
Osewski M. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Ryby. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy, s. 1–6.
Osiniak T. 1991. Wigierski Park Narodowy. Tyg. Suw., nr 42, s. 12–13.
Osiński S. 1990. Dla Wigier ciągle SOS. Głos Pojezierza, nr 13, s. 1, 4.
Pajer P. 2009. Natura 2000. Na Miedzy, nr 1/2009, s. 2–4.
Parczewski W. 1969. Pogoda a zanieczyszczenia przemysłowe atmosfery. Warszawa: WKiL.
Parki krajobrazowe. 1979. Gazeta Współ., nr 158, s. 5.
Parki krajobrazowe. Na półmetku. 1988. Gościniec, nr 20(5), s. 7–8.
Parki narodowe i krajobrazowe. 2008. Warszawa: Carta Blanca.
Parki narodowe w liczbach. 1993. Prz. Leśniczy, nr 7–8, s. 20–21.
Parki narodowe w Polsce. Informator turystyczny. 1993. Warszawa: KZPN.
Parki narodowe w Polsce. Sprawozdanie roczne 1991. 1992. Warszawa: KZPN.
Parki narodowe w Polsce. Sprawozdanie roczne 1998. 1999. Warszawa–Białowieża: KZPN.
Parki narodowe. 1992. Przyr. Pol., nr 2, s. 4–7.
Parki narodowe. Polska Wschodnia. Przewodnik kieszonkowy. 2007. Bielsko-Biała: Pascal.
Parki, ludzie i rozwój zrównoważony. 1993. Bryzgiel: Inst. Letni, Wigierski Park Narodowy,
Fundacja „Wigry”.
Patla A. 1956. W sprawie Parku narodowego na Suwalszczyźnie. Turysta, nr 4(4), s. 10.
Patla A. 1973. Rys regionalny, geograficzny i historyczny Suwalszczyzny. W: Przewodnik
XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–
Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 5–10.
Patla A. 1973. Akcje ochrony przyrody w regionie Suwalsko–Augustowskim. W:
Przewodnik XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–
Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa:Wyd. Geol., s. 148–154.
176
Peter W., Ledziński J. 1977. Ochrona i kształtowanie środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki zasobami wodnymi na tle planu gospodarczego rozwoju
makroregionu północno-wschodniego.Materiały na sesję naukową. Cz.1. Suwałki.
Maszynopis.
Pietruszkiewicz E. 1986. Wigierski jeszcze nie narodowy. Krajobrazy, nr 33, s. 3.
Pietruszkiewicz E. 1989. Narodowy ... – rozmowa z dyrektorem Wigierskiego Parku
Narodowego. Krajobrazy, nr 31, s. 4–5.
Pilipowicz W. 1986. Rezerwaty przyrody utworzone w okresie od 1 lipca 1977 r do 1
stycznia 1986 r. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 42, nr 3, s. 43–56.
Pinowski J., Spodniewska I. 1978. Sesja naukowa „Ochrona i kształtowanie środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki zasobami wodnymi na tle planu
gospodarczego rozwoju makroregionu północno–wschodniego” (Suwałki, 25–26 V
1977 r.). Wiad. Ekol., tom 24, nr 1, s. 75–80.
Pioruńska K., Teisseyre M. 1988. Waloryzacja środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny.
Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 123–137.
Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. 2000. Operat ochrony zasobów i
ekosystemów wodnych, Archiwum Wigierskiego Parku Narodowego (maszynopis).
Plan urządzania lasu rezerwatu przyrody „Ostoja Bobrów Stary Folwark” na okres 1.01.1980
– 31.12.1989. 1983. Białystok: BULiGL. Maszynopis.
Plan urządzania rezerwatu przyrody „Wądołek” na okres 1.01.1980 31.12.1989. 1979.
Białystok: BULiGL. Maszynopis.
Plan urządzania rezerwatu przyrody „Wądołek” w Nadleśnictwie Wigry na okres od
1.10.1972 r. do 30.09.1982 r. 1971. Białystok: BULiGL. Maszynopis.
Plany ochrony parków narodowych. Instrukcja ogólna sporządzania planów ochrony parków
narodowych. 1994. Warszawa: KZPN.
Pluciak M. 1992. Zanieczyszczenia powietrza w lasach. Okres zimowy 1991/1992.
Warszawa: IBL.
Polakowski R. 1982. Gdzie woda jeszcze czysta ... . Krajobrazy, nr 34, s. 7.
Poland. The natural choice. 1999. Warszawa: Sport i Turystyka MUZA SA.
Polskie parki narodowe. 2009. Pascal, Bielsko-Biała.
177
Pongratz E. 1989. Green Lungs of Poland. Opportunities and prospects for nature
conservation in Europe. European Bulletin Nature and National Parks, vol. 27(102), p.
26–34.
Powstaje kolejny (Wigierski) park narodowy. 1982. Głos Lasu, nr 6, s. 30.
Półtorzycka-Kozłowska H., Surowiec K. 1997. Zielone Płuca Polski w liczbach. Informacje i
opracowania statystyczne. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
Priorytety w ochronie wód. 1997. Krajobrazy, nr 18, s. II–III.
Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2003–2006. 2003. Białystok:
Zarząd Województwa Podlaskiego.
Pruski R. 1992. Szlachtowanie krajobrazu w Wigierskim Parku Narodowym. Gazeta Współ.,
nr 174, s. 3.
Rady na odpady. 1999. Krajobrazy, 3, s. 11.
Radziejowski J., Walczak M. 1994. Obszary chronione w Polsce. Warszawa, IOŚ.
Rams B. 1971. Zarządzenie z roku 1970 dotyczące rezerwatów przyrody. Wszechświat, nr 6,
s. 168.
Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim w 1996 r. 1997. Suwałki: PIOŚ,
Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2002–2003. 2004. Białystok:
Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Białymstoku.
Raport o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska 1990. Studia i analizy statystyczne, 1990.
Warszawa: GUS.
Raport o stężeniach zanieczyszczeń powietrza w Polsce w 1993 roku na podstawie pomiarów
w sieci podstawowej. 1994. Warszawa: PIOŚ, Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Raport o stężeniach zanieczyszczeń powietrza w Polsce w 1996 roku na podstawie pomiarów
w sieci podstawowej. 1997. Warszawa: PIOŚ, Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Ratajczyk A. 1988. Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 11, s. 7.
Ratujmy Wigry! Apel Ligi Ochrony Przyrody do władz woj. suwalskiego. 1992. Gazeta
Współ., nr 108, s. 3.
Rąkowski G. (red.) 2005. Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej. Warszawa: Inst. Ochr.
Środ.
178
Richling A. 1985. Ocena warunków przyrodniczych w granicach mikroregionów. W: K.
Święcicka (red.), Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad.
Nauk., tom 1, s. 205–213.
Richling A., Solon J. (red.) 2001. Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku
Narodowego. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet
Warszawski.
Richling A., Solon J. 2001. Główne kierunki i cele ochrony zasobów przyrodniczych i
kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań
nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd.
Akademickie "Dialog", s. 28–33.
Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M. 2007. Ocena stanu i przekształceń środowiska
przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i
glebowych. Inst. Geogr. i Przestrz. Zagospodarowania PAN, Monogr., tom 9, s. 5–317.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu
Wigierskiemu Parkowi Narodowemu. 2003. Warszawa: Dziennik Ustaw, nr 136, poz.
1297.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań
ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego. 2003. Warszawa: Dziennik Ustaw,
nr 214, poz. 2113.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań
ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego. 2003. Warszawa: Dziennik Ustaw,
nr 82, poz. 756.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia
Wigierskiego Parku Narodowego. 1988. Dziennik Ustaw, Nr 25, poz. 173.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku
Narodowego. 1997. Dziennik Ustaw, Nr 24, poz. 124.
Russel E. 2012. Parki narodowe. Polska. Warszawa: Matrax.
Rutkiewicz I. 1973. Osobliwości Suwalszczyzny i ich ochrona. Przyr. Pol., nr 11, s. 18–19.
Sadkowska-Szkiruć E. 1998: Zróżnicowany rozwój polskich i litewskich parków
chronionych. Praca podyplomowa. Toruń: Uniwersytet Toruński. Maszynopis.
Sandnes H. 1993. Calculated Budgets for Airborne Acidyfying Components in Europe;
EMEP/MSC–W Report 1/93. Oslo.
179
Sawicka-Kapusta K., Rakowska A. 1993. Heavy metal contamination in Polish national
parks. The Science of the Total Enviroment, Supplement 1993, p. 161–166.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M. 2003. Ocena zanieczyszczenia powietrza na Stacjach
Bazowych Zintegrowanego MonitoringuŚrodowiska Przyrodniczego w 2001 roku. W:
W. Bochenek, E. Gil (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk ekstremalnych. Szymbark: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 20–29.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G. 2003. Koncentracja metali ciężkich i siarki
w porostach transplantowanych w sezonie zimowym 2002/2003 na terenie wybranych
stacji bazowych ZMŚP. W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany Monitoring
Środowiska Przyrodniczego: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w
warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Wyd. UMK, s. 366–372.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G., Hajduk J. 2010a. Ocena zanieczyszczenia
powietrza na terenie Stacji Bazowych ZMŚP w latach 2001–2009 na podstawie
koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes. W:
XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
„Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i
narastającej antropopresji”, Międzyzdroje 14–16 kwietnia 2010. Poznań: Wyd. UAM,
s. 66–67.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G., Hajduk J. 2010b. Ocena zanieczyszczenia
powietrza Stacji Bazowych ZMŚP metalami ciężkimi i dwutlenkiem siarki w latach
2001-2009 z wykorzystaniem porostu Hypogymnia physodes. Monitoring Środowiska
Przyrodniczego, tom 11, s. 63–71.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G., Pizło A., Marek A. 2008.
Zanieczyszczenie powietrza na terenie Stacji Bazowych ZMŚP w 2007 roku na
podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia
physodes. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, tom 9, s. 71–77.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Gdula-Arasińska J., Bydłoń G. 2005. Air pollution in
the base station of the environmental integrated monitoring system in Poland. Air
Pollution, vol. 12, p. 465–475.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Gdula-Argasińska J., Stochmal M. 2005. Ocena
180
narażenia środowiska obszarów chronionych. Zanieczyszczenie metalami i SO2 parków
narodowych. Kraków: Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Gdula-Argasińska J.,Bydłoń G. 2004. Ocena
zanieczyszczenia powietrza w rejonie Stacji Bazowych ZMŚP na podstawie stężenia
metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes w 2003 roku. W: A.
Kostrzewski, R. Kolander (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i
różnokierunkowej antropopresji. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 73–
81.
Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Idzi E., Jasińska K., Budka D., Adamek M., GdulaAgrasińska J. 1999. Ocena zanieczyszczenia Wigierskiego Parku Narodowego
metalami ciężkimi przy pomocy porostu Hypogymnia physodes jako biowskaźnika.
Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Maszynopis.
Sieniawski M., Wojtych-Kowalewska A., Grygo W., Rowińska J. 1997. Program
realizacyjny ekorozwoju obszaru Zielone Płuca Polski. Analiza i wstępna diagnoza
stanu istniejącego zagospodarowania turystycznego, gospodarki ściekowej i odpadowej
na terenie mezoregionów 4,5,6 Obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.
Warszawa: NFOŚ. Maszynopis.
Skłodkowska D. (red.) 1999a. Sprzątanie świata ‘99. Krajobrazy, nr 40, s. 9.
Skłodkowska D. (red.) 1999b. Rady na odpady. Krajobrazy, nr 3, s. 11.
Skłodkowska D. (red.) 1999c . Święto ziemi. Krajobrazy, nr 20, s. 10.
Sobecka G. 1992. Wigierski Park Narodowy. Tyg. Suw., nr 6, s. 4.
Sobecka G. 1993. Park do parku. Krajobrazy, nr 8, s. 7.
Socha A.J. 1993. Tęcza nad zamierającymi jeziorami. Zielone płuca Polski. Rzeczpospolita,
nr 11, s. 3.
Sokołowski A.W. 1973. Pięćdziesiąt lat starań o utworzenie rezerwatu dla ochrony jeziora
Wigry. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 29, nr 1, s. 74–76.
Sokołowski A.W. 1974. Projekt racjonalnej sieci rezerwatów przyrody w województwie
białostockim. Ochr. Przyr., tom 39, s. 154–172.
Sokołowski A.W. 1977. Rezerwaty przyrody: białostockie, łomżyńskie i suwalskie.
Warszawa: KAW.
Sokołowski A.W. 1981. Wigierski Park Krajobrazowy. Warszawa: Wyd. LOP, s. 24.
181
Sokołowski A.W. 1982. Zapowiedź utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. Las
Polski, nr 4, s. 37–38.
Sokołowski A.W. 1989a. Powstał Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 1, s. 10–11.
Sokołowski A.W. 1989b. Wigierski Park Narodowy. Parki nar. Rez. przyr., tom 9, nr 2–3, s.
91–97.
Sokołowski A.W. 1991a. Polskie parki narodowe. Parki Nar., nr 1, s. 5.
Sokołowski A.W. 1991b. Projektowany rezerwat „Czarna Hańcza” na Suwalszczyźnie.
Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 47, nr 6, s. 63–68.
Sokołowski A.W. 1993. Wigierski Park Narodowy. Parki nar. Rez. przyr., tom 12, s. 103–
109.
Sokołowski A.W. 1995. Wigry National Park. Parki nar. Rez. przyr., nr 1, s. 105–111.
Sokołowski A.W. 1996. Wigierski Park Narodowy. W: R. Olaczek (red.), Ochrona przyrody
w Polsce. Warszawa: Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, s. 62–63.
Sokołowski A.W. 2006. Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona. Łomża: Łomż.
Tow. Nauk. im. Wagów.
Sokołowski A.W., Kot J. 1996. Przyroda województwa suwalskiego. Suwałki: Wyd. Urząd
Wojewódzki.
Sokołowski A.W., Strumiłło A. 1988. Wigierski Park Krajobrazowy. Warszawa: LSW.
Solon J. 2001. Funkcje Wigierskiego Parku Narodowego w systemie ochrony środowiska. W:
A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego
Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 21–26
Solon J., Sikorski P. 2006. Możliwości zmian użytkowania ziemi na gruntach prywatnych,
podlegających ochronie krajobrazowej w Wigierskim Parku Narodowym. Ekspertyza
dotycząca południowego otoczenia jeziora Pierty. Maszynopis.
Solon J., Sikorski P. 2007. Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w
parkach narodowych (na przykładzie obrębow ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w
Wigierskim Parku Narodowym). Parki nar. Rez. przyr., tom 26, s. 123–134.
Sprawa całego kraju – „Zielone Płuca Polski”. 1991. Gazeta Współ., nr 114, s. 3.
Stach A. 1995. Najważniejsze wyniki pomiarów monitoringowych na Stacjach Bazowych
ZMŚP w roku hydrologicznym 1994 – synteza. W: A. Kostrzewski (red.),
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w
1994 roku. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 183–214.
182
Stan czystości wód podziemnych w oparciu o badania w okresie 1992/1993. 1993.
Komunikat nr 7/93. Suwałki: WIOŚ.
Stan Środowiska Województwa Podlaskiego w 1999 roku. 2000. Białystok: Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Inspekcja Ochrony Środowiska.
Stan zanieczyszczenia atmosfery w Polsce w 1987 roku. 1990. Warszawa: Instytut
Kształtowania Środowiska.
Statut Wigierskiego Parku Narodowego. 1992. Załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 lipca 1992 roku.
Stempień-Sałek M. 2003. Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 9, s. 20–22.
Strumiłło A. (red.) 1999. X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd.
Włodzimierz Łapiński.
Szafrański M. 2000. Parki narodowe – powód bólu wielu głów. Środowisko, nr 15, s. 20–22.
Szczęsny T. 1976. Powstają parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Chrońmy
Przyr. Ojcz., tom 32, nr 3, s. 44–46.
Szczęsny R. 2009. Natura 2000 w programie rolno–środowiskowym. Na Miedzy, nr 1/2009,
s. 4–8.
Szelachowski M. 2005. Wigierski Park Narodowy. Film dokumentalny. Warszawa: Agencja
Artystyczna Nr 1.
Szkiruć Z. 1982. Waloryzacja przyrodnicza Wigierskiego Parku Narodowego i zasady
gospodarki terenem. Olsztyn: ART. Maszynopis.
Szkiruć Z. 1989. Wigierski Park Narodowy. Krajobrazy, nr 7, s. 5–7.
Szkiruć Z. 1999a. Wigierski Park Narodowy po dziesięciu latach. W: A. Strumiłło (red.), X
lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 41–52.
Szkiruć Z. 1999b. 10 lat Wigierskiego Parku Narodowego. W: Materiały pokonferencyjne
„10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999. Suwałki:
Maszynopis.
Szkiruć Z. 1999c. Kronika ochrony obszarów wokół jeziora Wigry (wybór). Jaćwież, nr 5, s.
48.
Szkiruć Z. 1999d. Plan ochrony i perspektywy Wigierskiego Parku Narodowego. W:
Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15
października 1999. Suwałki. Maszynopis.
183
Szkiruć Z. 2000. Doświadczenia Wigierskiego Parku Narodowego w ochronie i
kształtowaniu krajobrazu. Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, nr 3, s. 31–36.
Szkiruć Z. 2001. Historia Parku. Wigry, nr 1, s. 2.
Szkiruć Z. 2003a. Programy rolnośrodowiskowe. Wigry, nr 1, s. 4–5.
Szkiruć Z. 2003b. Problemy gospodarki przestrzennej i ochrony krajobrazu w parkach
narodowych. W: Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych. Biebrzański Park
Narodowy, Osowiec-Twierdza, 17–18.06.2003. Osowiec–Twierdza: Biebrzański Park
Narodowy, s. 49–63.
Szkiruć Z. 2005a. Problemy gospodarki przestrzennej w Wigierskim Parku Narodowym. W:
J.M. Dołęga, E. Grott, M.P. Krysiak (red.), Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
w regionie. Gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy. Olecko: Wyd. Wszechnicy
Mazurskiej, s. 83–94.
Szkiruć Z. 2005b. Natura 2000. Jaćwież, nr 29, s. 42–43.
Szkiruć Z. 2007. Planowanie przestrzenne w Wigierskim Parku Narodowym. W: S.
Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia
społeczno–środowiskowe. Lublin: KUL, s. 367–378
Szkiruć Z., Ambrosiewicz M., Bogusławski Z., Kamiński M. 2001. Zagrożenia zasobów
Wigierskiego Parku Narodowego oraz ich ochrona. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z
badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa:
Wyd. Akademickie "Dialog", s. 291–301.
Szkiruć Z., Sieniawski M. (red) 1993. Elementy zagospodarowania przestrzennego
Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki:
Zakład Usług Ekologicznych „Zielone Płuca Polski”. Maszynopis.
Szkiruć Z., Wolfram K. 1993. Zielone Płuca Polski. Białystok: Centrum Fotografii i
Promocji „Classic Studio”.
Sznajder M. 2010. Obszar chroniony jako bariera lub stymulator zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
licencjacka. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego.
Szumiło J. 1976. Ambitny program ochrony. Przyr. Pol., nr 4, s. 3–4.
184
Taraszkiewicz B. 1994. Strategia przestrzennego zagospodarowania obszaru funkcjonalnego
„Zielone Płuca Polski”. Streszczenie. Suwałki: Zakład Usług Ekologicznych „Zielone
Płuca Polski”. Maszynopis.
Tarwid K. 1979. Uwagi o drogach eutrofizacji jez. Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro
Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 139–143.
The Green Lungs of Poland: the landscape of United Europe. 2004. Białystok: Nar. Fund.
Ochr. Środ.
To inwestycja na miarę stulecia – suwalskie brudy. 1992. Tyg. Półn., nr 6, s. 3.
Toksyczność wybranych metali ciężkich oraz ich zawartość w oparciu o badania z terenu
woj. suwalskiego. 1993. Komunikat nr 2/93. Suwałki: WIOŚ.
Trawiński K. 1990. Pamiętajmy o parkach narodowych. Tryb. Leś., nr 4, s. 15.
Trzaskowski S. 2002. Zielone płuca... Europy. Echa Leśne, s. 7–9.
Trzy parki. Krajobrazy chronione. 1978. IMT Światowid, nr 6, s. 20–21.
Tumidajewicz S. 1995. Ochrona środowiska kulturowego. W: J. Kopciał (red.),
Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd.
Hańcza, s. 233–242.
Uchwała Nr 137/1058/68 PWRN w Białymstoku z dnia 19.12.1968 w sprawie zatwierdzenia
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno–
wypoczynkowego jeziora Wigry. 1969. Białystok: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej
Rady Narodowej, Nr 2, poz. 3.
Uchwała Nr IV/16/80 Woj. Rady Narodowej w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Krajobrazowego.
1980. Suwałki: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej, Nr 8, poz. 34.
Wajrak A. 1992. Papierowe płuca. Czy w północno–wschodniej Polsce powstanie specjalna
strefa ekologiczna? Gazeta Wyborcza, nr 297, s. 4.
Walczak M., Kloss M., Sienkiewicz J., Nowicki W., Krukowska-Szopa I., Smogorzewska M.
2000. Propozycja objęcia ochroną nowych obszarów wodno–błotnych w ramach
Konwencji Ramsarskiej. Część II. Ostoje ze śródlądowymi zbiornikami wodnymi.
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, s. 89–100.
Walczuk B. 1965. Rośnie ranga Wigier. Gazeta Biał., nr 150, s. 5.
Walery M. 2003. Ocena stanu czystości wód rzek województwa podlaskiego. Zesz. Nauk.
Polit. Biał., Inż. Środ., tom 16, nr 1, s. 243–253.
185
Waloryzacja przyrodnicza Wigierskiego Parku Narodowego i zasady gospodarki terenem.
1982. Suwałki: Urząd Woj. w Suwałkach, Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Maszynopis.
Wawrzoniak J. 1991a. Pomiar zanieczyszczeń powietrza w lasach. Okres zimowy
1990/1991. Warszawa: IBL.
Wawrzoniak J. 1991b. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w lasach. Okres letni
1990. Warszawa: IBL.
Wawrzoniak J. 1992. Pomiar zanieczyszczeń powietrza w lasach. Okres letni 1991.
Warszawa: IBL.
Wesołowska L., Kamiński M. 2004. Natura 2000. Wigry, nr 2, s. 4–7.
Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 1996.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Wigierski Park Krajobrazowy pod patronatem ZG LOP. 1980. Przyr. Pol., nr 11, s. 5–7.
Wigierski Park Krajobrazowy. 1980. Przyr. Pol., nr 11, s. 16–17.
Wigierski Park Narodowy. 1988. Krajobrazy, nr 28, s. 22.
Wigierski Park Narodowy. 1994: W: Zielone wyprawy. Przewodnik edukacyjny po parkach
krajobrazowych i narodowych. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Parków
Krajobrazowych, Narodowych i Lasów Polskich – Terra Sana, s. 85–88.
Wiśniewski R, Jankowski J. (red.). 2004. Ochrona i rekultywacja jezior. V konferencja
naukowo–techniczna. Materiały konferencyjne.: Pol. Zrzesz. Inż. i Techn. San.,
Grudziądz–Toruń, ss 268.
Włostowska L. (red.) 1996. Parki narodowe w Polsce. Warszawa: Sport i Turystyka –
MUZA S.A.
Wojtych-Kowalewska A. 1992. Analiza stanu zainwestowania terenu i waloryzacji
krajobrazu Wigierskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej w oparciu o
ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Załącznik nr 4.
W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Element zagospodarowania przestrzennego
Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki:
Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.
Wolfram K. 1984. Zielone płuca Polski. Krajobrazy, nr 15, s. 5.
Wolfram K. 1985. Zielone Płuca Polski. Przyr. Pol., nr 5–6, s. 9–11.
Wolfram K. 1987. Parki narodowe w „Zielonych Płucach Polski”. Przyr. Pol., nr 11, s. 3–5.
186
Wolfram K. 1994. Historia tworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. Las Polski, nr 1, s.
8–10.
Wolfram K. 1998. Nasz europejski skarb. Ekoprofit, nr 10, s. 40–46.
Wolfram K. 2010. Historyczny i współczesny wymiar Zielonych Płuc Polski. Dostępne w:
http://www.fzpp.ehost.pl/assets/files/HISTORYCZNY%20I%20WSPOLCZESNY%20
WYMIAR%20ZPP.pdf
Woźnica J. 1997. Chemizm opadów podkoronowych oraz spływów po pniach. W: VIII
Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego –
Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września
1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.
Wstępne badania nad występowaniem ekspansywnych gatunków obcych na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego. 1993. Warszawa: Wydział Leśny SGGW.
Maszynopis.
Zalewska B. 1977. Charakterystyka warunków termicznych w północno-wschodniej części
Polski. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.
Założenia polityki regionalnej obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. 1991. Rada
Programowo–Naukowa Porozumienia ZPP, nr 16.
Załuska W. 1992. Rezerwat Wigry. Gazeta Współ., nr 221, s. 5–7.
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1993 roku. 1994. Warszawa: PIOŚ. Państwowa
Inspekcja Sanitarna.
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1994 roku. 1995. Warszawa: PIOŚ. Państwowa
Inspekcja Sanitarna.
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1995 roku. 1997. Warszawa: PIOŚ. Państwowa
Inspekcja Sanitarna.
Zarządzenie Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 V 1985 roku w
sprawie uznania za rezerwat. 1985. Warszawa: Monitor Polski z dnia 17 VII 1985 r., Nr
17, poz. 134.
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 grudnia 1989 r.
w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody. 1989.
Warszawa: Mon. Pol. 1989, nr 42, poz. 337.
187
Zarządzenie nr 113 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 VII 1970 roku
w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1970. Warszawa: Monitor Polski z dnia 15
VIII 1970 r., Nr 25, poz. 209.
Zarządzenie Nr 13 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 1986 roku w
sprawie utworzenia Nadleśnictwa Wigierski Park oraz zmiany zasięgu terytorialnego
Nadleśnictwa Suwałki. 1986. Warszawa.
Zarządzenie nr 236 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 XII 1961 roku
w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1962. Warszawa: Monitor Polski z dnia 9 II
1962 r., Nr 12, poz. 46.
Zarządzenie nr 236 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 V 1985 roku
w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1985. Warszawa: Na podstawie art.13 ustawy
z dnia 7 IV 1949 r. o ochronie przyrody, Nr 25, poz. 180.
Zarządzenie nr 35/59 Prezydium WRN w Białymstoku z dnia 5 IX 1959 r. w sprawie
ochrony bobrów na jeziorze Zakąty. 1959. Białystok.
Zawadzka D., Zawadzki J. 1990. Wigierski Park Narodowy. Las Polski, nr 19, s. 11.
Zielone Płuca Polski: kraina turystyczna zjednoczonej Europy: the landscape of United
Europe; The Green Lungs of Poland. 2006. Białystok: Fund. ZPP.
Zwoliński Z. 1997. Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996. W: L.
Krzysztofiak, M. Romański (red.), Materiały z VIII Sympozjum Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na
terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997, Suwałki, s. 8–21.
Zyśk A. 2005. Tę ziemię warto chronić. Środowisko, tom 13, nr 10, s. 18–20.
Żyliński W. 1998. Analiza funkcjonalnego systemu Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego na stacji bazowej Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Warszawa: Politechnika Warszawska. Maszynopis.
Żyła-Pietkiewicz G. (red.) 1994. Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim w
1993 roku. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Suwałki.
Żyła-Pietkiewicz G. 1993. Zasoby wód powierzchniowych i wiodące funkcje ich
wykorzystania w woj. suwalskim. W: Wykorzystanie ekosystemów wodnych w
warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r. Gołdap: Wojewoda Suwalski.
188
Żyła-Pietkiewicz G., Jankowski W. 1995. Ochrona środowiska naturalnego. W: J. Kopciał
(red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki:
Hańcza, s. 280–293.
LEŚNICTWO
Bielawski Z. 2011. Zagrożenia lasów Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 3, s. 8–10.
Bogusławski Z. 1999. Drzewostany. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku
Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 123–126.
Bogusławski Z. 2003. Lasy naturalne – historia, stan obecny i przyszłość lasów Parku. Wigry,
nr 3.
Borejszo J. 2011. Poznawanie lasów Parku. Wigry, nr 2, s. 18–20.
Dobreńczyk M. 2007. Wpływ żerowania foliofagów na stan drzewostanów liściastych w
Nadleśnictwie Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra
Ochrony Lasu i Ekologii.
Gątkiewicz T. 1995. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Biul. Inf.
Rady Programowej ZPP, 12–13.
Gątkiewicz T., Bielecki G., Zbrożek P. 1999. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Białymstoku. Położenie. Przyroda. Gospodarka. Ochrona. Supraśl: Współczesna
Oficyna Supraska.
Głowacki S. 1998. Badania wybranych właściwości cetyny i igliwia świerka pospolitego
(Picea abies Karst.) z Wigierskiego Parku Narodowego. Sylwan, tom 142, s. 53–60.
Gumna R. 2000. Oszacowanie dla urządzania lasu przyrostu miąższości drzewostanów na
przykładzie wybranych drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.
Kamiński M. 2006. Siedliska leśne. Wigry, nr 3, s. 5–9.
Kamiński M., Romański M., Stojanowski H. 2011. Fotoreportaż. Lasy WPN-u. Wigry, nr 1, s.
12–13.
Kobrzycka K. 1987: Stan zdrowotny drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Maszynopis. Warszawa: SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.
189
Krasuska M. 2000a. Inwentaryzacja podszytu w Wigierskim Parku Narodowym. Szczeliniec,
nr 4, s. 355–357.
Krasuska M. 2000b. Inwentaryzacja podszytu w wybranych drzewostanach Wigierskiego
Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.
Krawczyk T. 2005. Inwentaryzacja stanu uszkodzeń drzewostanów Obrębu Suwałki
(Nadleśnictwo Suwałki) metodą oceny ubytku aparatu asymilacyjnego. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Urządzania Lasu i Geodezji.
Maszynopis.
Leśnictwo 1994. Informacje i opracowania statystyczne. 1994. Warszawa: GUS.
Lityński M. 1988. Lasy i gospodarka leśna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium
geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 75–86.
Lityński M. 1991. Lasy wigierskie. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy.
Warszawa: LOP, s. 93–99.
Łozińska A. 2011. Proces inwentaryzacji geodezyjnej wybranych drzew na potrzeby Systemu
Informacji Przestrzennej Wigierskiego Parku Narodowego. Praca inżynierska.
Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
Łozińska A., Łoziński J. 1991. Przerzedzenie koron a opór elektryczny i wilgotność względna
tkanek przykambialnych sosny i świerka w Puszczy Augustowskiej. Sylwan, nr 8, s. 59–
66.
Łoziński J. 1993a. Analiza opadu cetyny w Wigierskim Parku Narodowym w latach 1989 i
1990. Pr. IBL, nr 755, s. 49–63.
Łoziński J. 1993b. Przyczynek do rozmieszczenia cetyny pod koronami sosen. Sylwan, tom
137, s. 81–84.
Łoziński J. 1995a. Możliwość wykorzystania opadu cetyny do oceny stanu sanitarnego
drzewostanów sosnowych. Sylwan, nr 4, s. 65–71.
Łoziński J. 1995b. Wybrane zagadnienia ochrony ekosystemów leśnych na terenie obrębu
ochronnego Maćkowa Ruda w Wigierskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa.
Warszawa: SGGW: Studium Podyplomowe „Ochrona parków narodowych”.
Maszynopis.
Łoziński J. 1996. Analiza odłowów kornika drukarza w pułapki feromonowe na terenie
obrębu Maćkowa Ruda. Maszynopis.
190
Łoziński J. 2002. Analiza opadu cetyny – efektu żeru cetyńców Tomicus piniperda (L.) i
Tomicus minor (Hrtg.), (Col., Scolytidae) w koronach sosen, jako metoda oceny stanu
zdrowotnego drzewostanów sosnowych. Rozprawa doktorska. Poznań: Akademia
Rolnicza, Wydział Leśny. Maszynopis.
Michalak K. 1970. Wzrost i przyrost wysokości w drzewostanie sosnowym z puszczy
Augustowsko–Suwalskiej w zależności od stanowiska biosocjalnego drzew. Zesz. Nauk.
SGGW, nr 15, s. 91–115.
Opis taksacyjny lasu, stan na 1.01.1996 r. Wigierski Park Narodowy, Obręb Ochronny Wigry.
1997. Warszawa: BULiGL. Maszynopis.
Ossendowski F.A. 1938. Puszcze polskie. Poznań: Wyd. Polskie.
Pieczyński P. 1996. Zagrożenia pożarowe w Wigierskim Parku Narodowym. Praca
dyplomowa Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych”. Warszawa:
SGGW, s. 1–14.
Pieczyński P. 2003. O ochronie lasu przed pożarami. Wigry, nr 2, s. 9.
Plany urządzeniowe gospodarstw leśnych Suwałki i Głęboki Bród. 1980. Białystok: Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Maszynopis.
Plany urządzeniowe gospodarstw leśnych Suwałki, Wigry, Maćkowa Ruda. 1968. Białystok:
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Maszynopis.
Połujański A. 1854. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i zachodnich guberni Cesarstwa
Rosyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. I. Warszawa.
Sierpiński A. 1994. Zagrożenie drzewostanów parków narodowych. Głos Lasu, nr 6, s. 13–15.
Stan drzewostanów w parkach narodowych. Wigierski Park Narodowy. Środowisko, nr 2(98),
s. 27–28.
Twaróg J. 1989. Opracowanie zasad postępowania odnowieniowego w częściowych
rezerwatach przyrody regionu północno–wschodniego. Sprawozdanie końcowe.
Krzywe: IBL. Maszynopis.
Twaróg J. 1990. Charakterystyka siedlisk Puszczy Augustowskiej jako odniesienia dla oceny
zmian w środowisku leśnym pod wpływem skażeń przemysłowych. Sprawozdanie
końcowe. Krzywe: IBL. Maszynopis.
Twaróg J. 1991. Doskonalenie metod technicznych i biologicznych oceny stanu środowiska
leśnego w strefie małych zagrożeń. Prace dendrometryczne. Sprawozdanie etapowe.
Krzywe: IBL. Maszynopis.
191
Twaróg J. 1994. Fazy rozwojowe starodrzewu rezerwatu „Walik” w Wigierskim Parku
Narodowym. Pr. IBL, tom 20, s. 29–55.
Twaróg J. 1998a. Ogólna charakterystyka przyrodniczo–leśna Puszczy Augustowskiej. W:
Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej. Materiały seminarium naukowo–technicznego
w Augustowie, 15–16.X.1998. RDLP Białystok. Maszynopis.
Twaróg J. 1998b. Zarys historii Puszczy Augustowskiej. W: Stosunki wodne Puszczy
Augustowskiej. Materiały seminarium naukowo–technicznego w Augustowie, 15–
16.X.1998. RDLP Białystok. Maszynopis.
Twaróg K. 1995. Waloryzacja wybranych elementów przyrody rezerwatu "Walik" w
Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
Wasilewski Z. 2010. Analiza rozwoju prywatnego sektora usług leśnych w Nadleśnictwie
Suwałki. Praca inżynierska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Użytkowania
Lasu. Maszynopis.
Wilczyński T, 1997. Ocena realizacji planu cięć użytków rębnych i przedrębnych w
Nadleśnictwie Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra
Urządzania Lasu i Geodezji. Maszynopis.
Wróblewski L. 1976. Niektóre zagadnienia kulminacji bieżącego przyrostu wysokości drzew
w drzewostanach sosnowych. Folia Forestalia Polonica, Ser. A, nr 22, s. 211–221.
Zróżnicowanie budowy anatomicznej słoja drewna wybranych gatunków drzew w zależności
od warunków środowiskowych w Wigierskim Parku Narodowym. 1993. Warszawa:
Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.
Żybura H. 1990. Lasotwórcza rola świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru nizinnego. Warszawa: Wyd. SGGW–AR.
HODOWLA. ŁOWIECTWO. RYBACTWO. WĘDKARSTWO
(KP) 2005. Z brzegu, na wędkę. Tyg. Półn., nr 1, s. 4.
Adamczewski J. 2009. Tarliska ryb. Wigry, nr 2, s. 14–15.
Akta i papiery dotyczące rybołówstwa w dobrach wigierskich XVIII wieku. Arch. Skarb.,
Warszawa.
192
Ambrosiewicz M. 2002. Wigierskie serwituty. Wigry, nr 1, s. 3–5.
Bernatowicz S. 1979. Ichtiofauna jeziora Wigry i niektóre aspekty gospodarki rybnej. W: B.
Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. PWN, Warszawa, s.
157–162.
Bernatowicz S. 1986. Z dziejów rybactwa. Białostocczyzna, tom 1, s. 28–32.
Borejszo J., Kamiński M. 2002. Fogtoreportaż. Wigry, nr 1, s. 12–13.
Borejszo J., Misiukiewicz W. 2006. Fotoreportaż. Połów ryb niewodem spod lodu. Wigry, nr
4, s. 12–13.
Bujkowski W. 1992. Ocena stanu troficznego i stopnia zakłócenia ekosystemu jeziora Wigry
na podstawie analizy odłowów gospodarczych i wędkarskich. Praca magisterska.
Olsztyn: ART. Maszynopis.
Dąbrowski B., Eichler M. 1972. Wpływ przebiegu temperatur na wahania produkcji sielawy
(Coregonus albula Linnaeus). Roczn. Nauk. Rol., tom 94, nr 2, s. 59–74.
Dixon B. 1923. W sprawie aklimatyzacji siei. Ryb. Pol., tom 4, nr 5, s. 92–97.
Dixon B. 1924. Uwagi do artykułu „Sielawa w jeziorach województwa białostockiego”. Ryb.
Pol., tom 5, nr 3, s. 97–100.
Dixon B. 1925. Pierwsza kompania sielawowa w roku 1924. Arch. Ryb. Pol., tom 1, nr 1–2,
s. 74–85.
Domagalski M. 2004. Karpik znacjonalizowany: brzegowe nad Wigrami, czyli
uwłaszczeniowa służebność rolników. Rzeczpospolita, nr 300, s. 2.
Domagalski M. 2005. Carskie serwituty się bronią: o prawie połowu brzegowego przed
Trybunałem Konstytucyjnym. Rzeczpospolita, nr 68, s. C2.
Dorosz L. 1967a. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Krusznik w
PGRyb. Wigry. Suwałki: Urząd Wojewódzki. Maszynopis.
Dorosz L. 1967b. Założenia do projektu rybackiego zagospodaarowania jeziora Muliczne w
PGRyb. Wigry. Suwałki: Urząd Wojewódzki. Maszynopis.
Dorosz L. 1967c. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Perty
Wigierskie w PGRyb. Wigry. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Dorosz L. 1967d. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Białego
Wigierskiego. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Dorosz L. 1967e. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Wigry.
Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
193
Dorosz L. 1967f. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Długiego
Wigierskiego. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Eglit P.I. 1912. Neskolko slov o sostojanii promysla seljady i sei na kazennom ozere Vigry
za poslednee dvanadcatiletje. Vestnik Rybopromyšlen., vol. 27, no. 4–5, p. 121–135.
Eglit P.I. 1913. Obzor sowremiennago sostojanij promysła rakow w Suwalskoj gubernii. [?]
Eglit P.I. 1914. Opytnoje oziero Perty. Trudy Sow. po ryb. sozw. pri Depart. Ziemledielja,
vol. 2, no. 1.
Falk K.O. 1979. Z przeszłości i teraźniejszości wód wigierskich. Obrazy z życia rybaków
augustowskich. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej.
Warszawa: PWN, s. 25–91.
Gejneman B.A. 1902a. Issledovanie ozera Vigry v biologičeskom i rybolovnom
otnošenijach. Izv. Nikolsk. Rybovod. Zav., vol. 7, no. 6, p. 1–39.
Gejneman B.A. 1902b. Pišča nekotorych vidov ryb v različnych vozrastach. Izv. Nikolsk.
Rybovod. Zav., vol. 7, no. 6, p. 39–59.
Gliszczyński P. 1971. Gospodarka rybacka w warunkach spiętrzenia jeziora Wigry. Gosp.
Ryb., tom 23, nr 5, s. 15–16.
Heineman V.A. 1902. Issledovanije ozero Wigry v biologičskom i rybolovnom otnośenijach
iz Nikolskogo Rybovodnogo zavoda. St. Peterburg.
Heyneman B. 1902. Untersuchungen des Wigry–Sees in Gouvernement Suwalky hinsichtlich
der Biologie und Fischerei im Jahre 1900. Izv. Nikolsk. Rybowod. Zav., B. 6, S. 1–39.
Jagiełło K. 1978. Tajemnice rybaków. Kontrasty, nr 11, s. 19–22.
Jankowski W. 1993a. Ocena pozaprodukcyjnych form wykorzystania wód w województwie
suwalskim. W: M. Brylińska (red.), Ryby słodkowodne Polski. Warszawa: PWN. s.
73–86.
Jankowski W. 1993b. Ocena pozaprodukcyjnych form wykorzystania wód w woj.
suwalskim. Konflikty i zagrożenia powstające na tle różnych funkcji użytkowych
zależnie od formy ich własności. W: Wykorzystanie ekosystemów wodnych w
warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r. Gołdap: Wojewoda Suwalski.
Kamiński M. 2011. Fotoreportaż. Tarło sielawy. Wigry, nr 4, s. 12–13.
Kiestanis-Studzińska B. 1965. Rybołówstwo Suwalszczyzny oraz niektóre dane o sprzęcie,
technice połowów oraz wiedzy zawodowej rybaków. Studia i Materiały do dziejów
Suwalszczyzny, Białystok, s. 529–559.
194
Korzeniewska E., Krzysztofiak L., Gotkowska-Płachta A. 2004. Gospodarka rybacka a stan
sanitarno–bakteriologiczny zatoki Uklei jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–
Suwalski, tom 4, s. 141–150.
Krzywosz T., Białokoz W., Bryliński E. 1988. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady
ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część V.
Wytyczne prowadzenia gospodarki rybackiej. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Białe k. Piert na lata 1967–1981. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Białe Wigierskie na lata 1967–1982. Państwowe
Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Czarne k. Bryzgla na lata 1967–1982. Państwowe
Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Długie Wigierskie na lata 1967–1991. Państwowe
Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Gałęziste na lata 1967–1982. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Klonek na lata 1967–1983. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Królówek na lata 1967–1982. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Krusznik na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Leszczewek na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Mulaczysko na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Muliczne na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Omułówek na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
195
Książka gospodarcza jeziora Pierty na lata 1967–1993. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Postaw na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Suchar Wielki na lata 1973–1983. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Wigry na lata 1967–1981. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Książka gospodarcza jeziora Wigry na lata 1981–1993. Państwowe Przedsiębiorstwo
Rybackie „Wigry”. Maszynopis.
Kulmatycki W.J. 1926. Próba szkicu fizjografii rybackiej Polski. Roczn. Nauk Roln. i Leśn.,
tom 15, nr 1, s. 102–149.
Leopold M., Bnińska M., Wołos A. 1988a. Gospodarka rybacka w jeziorach Wigierskiego
Parku Narodowego na tle stanu ich środowiska. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego. Maszynopis.
Leopold M., Bnińska M., Wołos A. 1988b. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady
ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część III.
Gospodarka rybacka w jeziorach. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego.
Maszynopis.
Mackiewicz J. 1924. Sprawozdanie o sielawie. Ryb. Pol., tom 5, nr 11, s. 439–440.
Misiukiewicz W. 2006. Fotoreportaż. Otwarcie wystawy „Historia i tradycja rybołówstwa
nad Wigrami”. Wigry, nr 2, s. 12–13.
Mnich M., Chmielewski H. 1988. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i
rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część IV. Eksploatacja
zasobów rybnych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Olecki K. 2004. Ryby pod carskim zaborem. Newsweek Polska, nr 17, s. 88–89.
Operat urządzeniowy jeziora Wigry. 1986. Białostocczyzna, nr 1, s. 30.
Operat zagospodarowania jeziora Wigry. 1960. Wigry: PGRyb. Maszynopis.
Osewski M. 2001a. A może by NA RYBY. Wigry, nr 2, s. 13.
Osewski M. 2001b. Ryby. Wędkowanie. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Osewski M. 2002. Przewodnik wędkarski. Wigry, nr 2, s. 14–16.
Osewski M. 2005. Z wędką na Wigry. Wigry, nr 1, s. 17–19.
196
Osewski M. 2006. Wędkarstwo podlodowe. Wigry, nr 4.
Ostrowski K. 1981. Wędkarstwo na jeziorze Wigry. Wiad. Wędkarskie, nr 6, s. 4.
Pionkowska M. 2004. Jezioro Wigry znacjonalizowane: serwituty z XIX wieku. Gazeta
Prawna, nr 250, s. 21.
Połowy ryb na jeziorach Suwalskich, Augustowskich i Sejneńskich w styczniu i lutym 1925
roku. 1925. Ryb. Pol., nr 6(11), s. 169–172.
Połowy ryb na jeziorach Suwalskich, Sejneńskich i Augustowskich w marcu i kwietniu 1925
roku. 1925. Ryb. Pol., nr 6(15), s. 229–232.
Połów ryb na jeziorach Suwalskich i Sejneńskich w roku 1923. 1925. Ryb. Pol., nr 6(9), s.
140.
Próba określenia kosztów połowu na jeziorach Suwalskich. 1925. Ryb. Pol., tom 6, nr 5, s.
72–73.
Radaszkiewicz A. 2005. Jezioro Staw Płociczno. Węd. Pol., nr 11, s. 64–65.
Radecki W. 1991. Rybactwo w parku narodowym. Aura, nr 3, s. 27.
Remiesz A. 1973. Wigry – Mekka wędkarzy. Wiad. Wędkarskie, nr 288, s. 8.
Remiesz A. 1993. Na ryby z wędkami i plecakiem. Białystok: KAW.
Sakowicz S.K., Kozłowski A. 1930. Materiały do charakterystyki stosunków rybackich w
Polsce. Rozmiar, rozmieszczenie jezior i sztucznych gospodarstw rybnych na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich charakterystyka. Roczn. Ichtiobiol., tom 21.
Szczerbowski J.A. (red.) 1993. Rybactwo śródlądowe. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego.
Szkiruć Z., Ambrosiewicz M. 2004. Korzystanie z carskich serwitutów brzegowych w XXI
wieku. Gosp. Wod., nr 3, s. 99–102.
Świerzowski A. 1999. Lokalizacja i szacowanie zasobów ryb pelagicznych metodą
akustyczno-połowową w wybranych jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego. W: B.
Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona
ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 535–555.
Tykiel B. 1858. O rybach w guberni augustowskiej poławiających się pod nazwą: sieje,
sielawy i stynki. Bibl. Warsz., tom 2, s. 58–65.
Wołos A. 1989. Wytyczne wędkarskiego zagospodarowania jezior Wigierskiego Parku
Narodowego. Aneks nr 2 do: "Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i
197
rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego". Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Wołos A., Grabowska K. 1990. Ocena eksploatacji wędkarskiej wód suwalskiego okręgu
PZW na podstawie rejestrów połowów z 1988 roku. Analiza gospodarki rybacko–
wędkarskiej, stan wód i wytyczne ich zagospodarowania. Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego. Maszynopis.
Wytyczne ochrony i rybackiego zagospodarowania wód Wigierskiego Parku Narodowego.
1989. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Wziątek B., Kozłowski J. 2006. Wykorzystanie metody znakowania – zwroty do oceny
efektów zarybień. Mag. Przem. Ryb., nr 5, s. 48–49.
Wziątek B., Martyniak A., Hliwa P., Kozłowski J., Krzywosz T., Osewski M., Sobocki M.,
Szymańska U., Gomułka P. 2007. Great cormorant predation on coregonid fishes at
seven sites in Poland. Adv. Limnol., vol. 60, p. 285–297.
Wziątek B., Martyniak A., Kozłowski J., Osewski M., Mierzejewska K. 2004. Wzrost siei w
jeziorze Wigry przed i po utworzeniu Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik
Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 137–140.
Zacharczyk K. 2007. Gdzie te sieje? Wiad. Wędkarskie, nr 2, s. 18–19.
Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Białe Wigierskie w PGRyb.
Wigry (1963–1967). 1967. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Długie Wigierskie w PGRyb.
Wigry (1963–1967). 1967. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Wigry w PGRyb. Wigry (1963–
1967). 1967. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Zarybianie jezior suwalskich. 1925. Ryb. Pol., nr 6(8), s. 125.
Zdanowski B. (red.) 1988. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i rybackiego
użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część I. Przyrodnicze podstawy
gospodarki rybackiej, warunki siedliskowe i biotyczne jezior. Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Zdziennicki H. 1935. Sielawa w jeziorach Suwalszczyzny. Prz. Ryb., nr 11, s. 108–111.
198
TURYSTYKA. KRAJOZNAWSTWO
(rs) 1980. Zimowy wypoczynek nad Wigrami. W murach starego klasztoru... Dziennik Lud.,
nr 18, s. 2.
(sk) 1980. Turystyka. Krajobrazy, nr 4, s. 2.
(Z.F., M.P.) 1999. Krajoznawstwo – pamięć dla przyszłości. Jaćwież, nr 6, s. 41–42.
(zon.) 1995. Wigierski Park Narodowy, Ogólnopolski Rajd „Wigry ‘95”. Krajobrazy, nr 22,
s. 5.
50. Regaty o Błękitną wstęgę Wigier. 2006. Jaćwież, nr 35, s. 40.
51. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. Jaćwież, nr 17, s. 40.
Adamczewska J. i in. 2005. Wigierski Park Narodowy zaprasza. Suwałki: Wigierski Park
Narodowy.
Ambrosiewicz M. 2009. Muzeum Wigier. Wigry, nr 1, s. 16–19.
Ambrosiewicz M. 2011. Wodne ścieżki edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego.
Wigry, nr 2, s. 17.
Ambrosiewicz M., Borejszo J. 2011a. Miejsca pamięci. Cz. 1. Wigry, nr 4, s. 17–19.
Ambrosiewicz M., Borejszo J. 2011b. Miejsca pamięci. Wigry, nr 3, s. 19–21.
Bacewicz J. 1988. Przepłynęło z wiatrem. Jaćwież, nr 1, s. 19.
Bacewicz J. 1993. Suwalszczyzna. Suwałki: „UNI-COM”.
Bacewicz J. 1994. Suwałki. Suwałki: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”.
Bacewicz J. 2001. Suwałki i ziemia suwalska, przełom wieków. Suwałki: Wyd. Wigry.
Bacewicz J. 2002. Podstawy wiedzy regionalnej. Ziemia suwalska. Słobódka: Wyd. Siew.
Bacewicz J., Furmanik I. 1992. Suwalskie zaprasza. Olsztyn: COIT.
Bacewicz J., Furmanik I. 1994. Das Gebiet Suwałki Lädt Ein. Olsztyn: COIT.
Bacewicz J., Matusiewicz A. 1992. Suwałki i okolice. Olsztyn: COIT.
Bajda-Gołębiewska M., Kużelewski D. 2005. Wczoraj i dziś przewodnictwa turystycznego.
Białystok: „Libra”.
Bałdowski J. 1996. Przewodnik Warmia, Mazury, Suwalszczyzna. Warszawa: Muza S.A.
Bańkowska I. 1974. Nad Wigrami otwarcie sezonu. Życie Warszawy, nr 122, s. 1–2.
Baranowska-Janota M. 1995. Ku ekoturystyce w polskich parkach narodowych. Parki nar.
Rez. przyr., tom 14, nr 4, s. 119–127.
199
Baranowski J., Kucharski J.E. 1977. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Warszawa: Wyd.
Sport i Turystyka.
Bednarczuk-Rzepko W., Darski W.M. 2003. Pojezierze Suwalskie i Puszcza Augustowska.
Pascal, Bielsko-Biała. Wyd. 3.
Bernarczuk-Rzepko W. 1999. Pojezierze Suwalskie i Puszcza Augustowska. Praktyczny
przewodnik. Bielsko-Biała.
Bielawska A. 1992. Problemy gospodarki turystycznej w Wigierskim Parku Narodowym.
Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Biskupski Z. 1983. Turysta jak artysta. Krajobrazy, nr 32, s. 3–5.
Bogusławski Z. 2000. Turystyka w Wigierskim Parku Narodowym. W: Z. Wnuk i in. (red.),
Turystyka w parkach narodowych. Materiały IV Krajowej Konferencji "Ochrona
przyrody a turystyka", Rzeszów, 20–22 IX 2000 r. Rzeszów: Atrium, s. 117–121.
Bohdan W., Jędrzejewski R., Wyszkowski A. 1963. Augustów i okolice. Olsztyn: Wyd.
Pojezierze.
Borecka H.. 2005. Turystyka w obszarach chronionych na przykładzie Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Ekonomiczno–Rolniczy SGGW,
Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu.
Borejszo J. 1990. Parki dla ludzi. Tyg. Półn., nr 4, s. 9.
Borejszo J. 1999a. Turystyka i rekreacja w Wigierskim Parku Narodowym. W: Materiały
pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999.
Suwałki. Maszynopis.
Borejszo J. 1999b. Turystyka i rekreacja. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr
6, s. 22–24.
Borejszo J. 2001a. Turyści mile widziani. Wigry, nr 1, s. 11–12.
Borejszo J. 2001b. Rowerem po Parku. Wigry, nr 2, s. 12–13.
Borejszo J. 2001c. Na zielonym szlaku. Wigry, nr 3, s. 13.
Borejszo J. 2001d. Z Suwałk do Parku. Wigry, nr 4, s. 10–11.
Borejszo J. 2002. Czerwonym szlakiem wokół Wysokiego Mostu. Wigry, nr 1, s. 16–18.
Borejszo J. 2003. Park dla niepełnosprawnych. Wigry, nr 2.
Borejszo J. 2004a. Nowe szlaki rowerowe. Wigry, nr 1, s. 18–19.
Borejszo J. 2004b. Zimowa turystyka. Wigry, nr 4, s. 16–18.
200
Borejszo J. 2005a. Na czarnym szlaku. Wigry, nr 3, s. 17–18.
Borejszo J. 2005b. Szlaki rowerowe Suwalszczyzny. Jaćwież, nr 30, s. 24–28.
Borejszo J. 2006a. Bocianim szlakiem. Wigry, nr 2, s. 18–19.
Borejszo J. 2006b. Poradnik turysty czyli ... o czym każdy turysta powinien wiedzieć. Wigry,
nr 3.
Borejszo J. 2009a. Nowa infrastruktura turystyczna na wigierskich szlakach. Wigry, nr 2, s.
17–19.
Borejszo J. 2009b. Szlakiem Lityńskiego. Wigry, nr 3, s. 18–19.
Borejszo J. i in. 2000. Wigierski Park Narodowy. Przewodnik kieszonkowy. Warszawa:
Multico.
Borejszo J. i in. 2003. Wigierski Park Narodowy. Warszawa: „Multico”.
Borejszo J., Pawłowska M. 2006. Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze nad
Wigrami. Wigry, nr 1, s. 17–18.
Borejszo J., Perkowska B. 2005. Noclegi, dobra kuchnia i ... Wigry, nr 2, s. 17–18.
Brzósko-Zielińska M., Łojewski M. 1933. Przewodnik po Wigrach. Sejny: Drukarnia
Diecezjalna.
Buchowski S. 2004. Ziemia Sejneńsko–Suwalska: 1918–1920. Sejny: Stow. Samorz. Ziemi
Sejn.
Budzyński T. 1962. Suwalszczyzna. Nasza Ojczyzna, nr 7, s. 12–13.
Burak S. 1980. Fizjograficzne podstawy kształtowania infrastruktury turystycznej terenu w
rejonie jezior Czarne, Krzywe i Koleśne k/Suwałk. Nauka i Praktyka, nr 2, s. 219–236.
Burzyński A., Gałązka K. 2002. Wigierski Park Narodowy w ocenie turystów. W: Sadowski
A. (red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju. Białystok: Fundacja
Promocji Rozwoju Podlasia, s. 93–101.
Cimoszewicz W. 2001. Wigierski. Poznaj Świat, nr 12, s. 66–74.
Co może turysta w Wigierskim Parku Narodowym. 1992. Tyg. Półn., nr 12, s. 5.
Dąbrowska J. 2001a. Pracowita wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–3.
Dąbrowska J. 2001b. Lato w Parku. Wigry, nr 3, s. 1–3.
Dedo E., Dąbrowska D. 2003. Dwa dni we dwoje: przewodnik turystyczny. 25 pomysłów na
weekend w uroczych zakątkach Polski. Wyd. 2. Bielsko-Biała: Pascal.
Dołubizno D.R. 2001 Wsiąść do pociągu wąskotorowego. Jaćwież, nr 14, s. 55–57.
201
Dzidziewicz U., Malinowski A. 2003. Charakterystyka działalności agroturystycznej na
obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Sadowski (red.), Turystyka. Wybrane
problemy rozwoju. Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, s. 71–82.
Figiel J., Filipowicz Z. 1980. Suwalszczyzna. Panorama turystyczna. Warszawa.
Filipowicz R., Sokołowski A.W., Wolfram K. 1977. Wzbogacenie walorów rekreacyjnych
oraz turystyczne zagospodarowanie lasów północno–wschodniego regionu Polski.
Sylwan, nr 1, s. 55–56.
Filipowicz Z. 1984. Suwałki i okolice. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.
Gałązka J. 1992. Cmentarze wojenne z okresu pierwszej wojny światowej w województwie
suwalskim. Informator turystyczny. Suwałki.
Gałązka J. 1994. Turystyka: Mazury. Suwalszczyzna. Ziemia Augustowska. Suwałki:
Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”.
Głembocka B. 2005. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony
Lasu i Ekologii. Maszynopis.
Halicki S. 2000. Polska Amazonia: przewodnik po Wigierskim Parku Narodowym.
Białystok: Miejsko–Gminne Centrum Kultury.
Heinrich A. 1932. Szlaki wodne Polski. Oficjalny przewodnik Polskiego Związku
Kajakowców. Warszawa.
Herz L. 1980. Puszcza Augustowska. Szlaki turystyczne. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.
Herz L. 1983. Pojezierze Suwalskie. Szlaki turystyczne. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.
Herz L. 1990. W Wigierskim Parku Narodowym. Gościniec, nr 22, s. 6–7.
Hoffman K. 1907. Nieznane zakątki kraju.(Suwalszczyzna). Warszawa: Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze.
Huszcza M. 2001a. Rusza kolejka. Wigry, nr 1, s. 14.
Huszcza M. 2001b. U Jawora. Wigry, nr 2, s. 14.
Informator turystyczny województwa suwalskiego. 1992. Suwałki: Woj. Centrum Informacji
Turystycznej.
Jabłońska D. 1999. Agroturystyka na terenie Wigierskiego Parku Narodowego szansą
rozwoju wsi. Praca licencjacka. Olecko: Wszechnica Mazurska. Maszynopis.
Jankowski M. 2003. O zastosowaniu narzędzi Systemów Informacji Przestrzennej do opisu i
ewidencji niektórych elementów turystycznego zagospodarowania w Wigierskim Parku
202
Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra
Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa. Maszynopis.
Jankowski W. 1994a. Ścieżki przyrodnicze wokół Suwałk. Suwałki–Białystok.
Jankowski W. 1994b. Wigry i okolice. Suwałki: WEA.
Jodkowski J. 1934. Grodno i okolice. Jeziora augustowskie. Suwalszczyzna. Przewodnik
turystyczny. Grodno.
Kalinowski A. (red.) 2010. Wigierski Park Narodowy. Przewodnik. Szlaki turystyczne,
scieżki edukacyjne, przyroda, historia. Białystok: Fundacja Sąsiedzi.
Kamiński M. 2002. Fotoreportaż. Wigry, nr 2, s. 12–13.
Kamiński M. 2004. Fotoreportaż. Dzień siei. Wigry, nr 4, s. 12–13.
Kamiński S. 1987. Na turystycznych szlakach. Wigierski klasztor. Gazeta Współ., nr 181, s.
6.
Kamiński W. 2010. Bezpieczeństwo na spływie kajakowym. Wigry, nr 2, s. 18.
Kasprzycki J. 1965. Wokół Suwałk. Turystyka i życie codzienne. Życie Warszawy, nr 169, s.
3.
Klimko J. 1982. Szlak Czarnej Hańczy. Białystok: KAW.
Klimko J., Klimko J. 2010. Wigierscy wodniacy. Wigry, nr 2, s. 15–17.
Kołodziejczyk J. 1935. Polska północno–wschodnia. T. I. Przewodnik po Polsce. Warszawa:
Związek Polskich Towarzystw Turystycznych.
Kopciał J. 1995. Turystyka. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość,
teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 204–213.
Kordysz M. 1991. Zagospodarowanie turystyczne Wigierskiego Parku Narodowego. Praca
magisterska. Poznań: AR. Maszynopis.
Kowalski W. 1954. Pojezierze Suwalskie. Warszawa: Sport i Turystyka.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1980a. Jezioro Wigry jako rejon turystyczny. Olsztyn: Instytut
Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1980b. Metodyka optymalizacji rozwoju usług rekreacyjnych
na przykładzie terytorialnego systemu rekreacyjnego Wigry (woj. suwalskie). W:
Rozwój zagospodarowania turystycznego w Polsce w świetle badań. Stan i
perspektywy. Warszawa: s. 223–237.
203
Krzymowska-Kostrowicka A. 1980c. Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i
charakteru powiązań (studium teoretyczno–metodyczne). Pr. Geogr. IGiPZ PAN, nr
138.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1982. Wigry Landscape Park as a tourist region. In:
Development of rural areas. Proceedings of the 4th Hungarian–Polish Seminar, Gołdap,
Poland 20–30 May 1980. Warszawa, p. 111–125.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1985. Przestrzenno–funkcjonalna struktura rekreacji w rejonie
jeziora Wigry. W: Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego. Pr.
i Studia Geogr. UW, nr. 6, s. 135–159.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1988. Zagospodarowanie i ruch turystyczny. W: A.S.
Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ
PAN, tom 147, s. 87–107.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: PWN.
Krzysztofiak L. 1990. Wigierski Park Narodowy. Informator turystyczny. Olsztyn: COIT.
Krzysztofiak L. 1992. Szlak wodny Czarnej Hańczy. Olsztyn.
Krzysztofiak L. 1996a. Turystyka w Wigierskim Parku Narodowym. Szlaki wodne. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Krzysztofiak L. 1996b. Turystyka w Wigierskim Parku Narodowym. Szlaki lądowe. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Kuczyńska J. 2010. Specyfika działań marketingowych w turystyce Suwalszczyzny. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Maszynopis.
Kulbacka M. 1999. Gospodarstwo groturystyczne Ireny i Wacława Kulbackich ze wsi
Bryzgiel. Wiadomości Rolnicze. Woj. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Szepietowie, s. 39.
Kuran J. 1955. Na jeziorach augustowskich i suwalskich. Warszawa: Wyd. Sport i
Turystyka.
Kuran J. 1972. Wigrami, Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim. Poznaj Swój Kraj, tom
6, nr 15, s. 14–17.
Kuran J. 1976. Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich. Warszawa: Wyd. Sport i
Turystyka.
204
Lasiota Z. 1979. Turystyczno-rekreacyjne walory okolic jeziora Wigry. W: B. Czeczuga
(red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 187–191.
Letnisko na Ziemiach Wschodnich, 1938. Warszawa: Liga Popierania Turystyki, Polskie
Koleje Państwowe.
Lubczyński L. 1991. Turystyka w parkach narodowych. Parki Nar., nr 1, s. 13–14.
Łaptaś A. 1999. Czarną Hańczą. Jaćwież, nr 6, s. 19–21.
Łecki W. (red.) 2000. Kanon Krajoznawczy Polski, Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
Łoziński J. 2002. Czarną Hańczą od Wigier do Sernetek. Wigry, nr 3, s. 15–18.
Łuczyn A. 1998. Turystyka kwalifikowana w Wigierskim Parku Narodowym. Praca
magisterska. Kraków: AWF. Maszynopis.
Łukowska K. 2005. Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne. Wigry, nr 4, s. 14–17.
Maciejewski S. 1994. Po ziemi suwalskiej: przewodnik turystyczny. Suwałki: Wyd. Hańcza.
Maciejewski S. 1995. Rowerem po Suwalszczyźnie. Suwałki: Fundacja Wigry.
Maciejewski S. 1998. Wigry. Przewodnik ilustrowany. Suwałki: Wyd. Relax.
Majcher H. 1969. Nad Wigry po odpoczynek. Kontrasty, nr 2(8), s. 6–7.
Majewski S. 1998a. Po ziemi suwalskiej: przewodnik turystyczny. Wyd. 2, popr. i uzupełn.
Suwałki: Wyd. Hańcza.
Majewski S. 1998b. Wigry: przewodnik ilustrowany. Suwałki: Wyd. Relax.
Majka T. 2003. Audyt turystyczny Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego i Ziemi
Sejneńskiej. Suwałki: Suw. Izba Roln.–Turyst.; Warszawa: Pol. Ag. Rozw. Turyst.
Marson E., Borejszo J. 1999. Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Matusiewicz A. 2004. Początki wigierskiego krajoznawstwa. Wigry, nr 2, s. 8–14.
Matusiewicz A. 2006. Suwalski Oddział PTTK 1928-1939. Jaćwież, nr 36, s. 41–46.
Mielnicka B. 1991. Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych i jego przyrodnicze
konsekwencje. Ochr. Przyr., tom 49, nr 2, s. 163–174.
Międzynarodowy 51. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. 2002. Jaćwież, nr 18, s. 38.
Międzynarodowy 51. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. 2002. Jaćwież, nr 19, s. 39–
40.
Mileska M.I. 1963. Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju.
Warszawa: PWN.
205
Miłaszewska W. 1929–1931. Czarna Hańcza. Szlak „Bobra” od Augustowa do Augustowa.
Poznań.
Miłaszewska W. 1997. Czarna Hańcza. Suwałki: Wyd. Hańcza.
Niedźwiedzka A., Pacewicz G., Sołomianko W.J. 2002. Agroturystyka jako alternatywne
źrodło dochodów mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego. W: Sadowski A.
(red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju. Białystok: Fundacja
Promocji Rozwoju Podlasia, s. 71–79.
Nieloch J. 1998. Baza noclegowa na terenie parków narodowych w Polsce. Praca
magisterska. Poznań: AWF. Maszynopis.
Osewski M. 2002. „Papieski” statek. Wigry, nr 1, s. 18–20.
Ożga W. 2007. Zagospodarowanie turystyczne otoczenia Wigierskiego Parku Narodowego i
jego znaczenie w promocji turystyki leśnej. W: Z.J. Przychodzeń (red.), Problemy
rozwoju turystyki edukacyjno–kulturowej w Polsce i na świecie. Roczn. Wydz. Nauk
Humanistycznych SGGW, nr 9, s. 179–184.
Pacewicz G., Sołomianko W.J. 2002. Rozwój turystyki jako szansa dla północno–wschodniej
Polski. W: Sadowski A. (red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju.
Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, s. 48–51.
Paradowska J. 1979. Wypoczynek w bieli. Nad Wigrami i pod Babią Górą. Kurier Polski, B,
nr 257, s. 3.
Perkowska B. 2010. Przewodnicy Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 1, s. 18–19.
Perkowska B. 2011. Modernizacja infrastruktury turystycznej. Na Miedzy, nr 2/2011, s. 6.
Perkowska B., Januszewicz A. 2009. WPN w oczach turystów. Wigry, nr 1, s. 20–22.
Perkowska E. 2010. Atrakcje turystyczne pogranicza polsko–litewskiego. Wigry, nr 4, s. 17–
19.
Pieńkos K. (red.) 2004. Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w
lasach. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie.
Pietrzak M., Borejszo J. 2001. Ruch turystyczny w Wigierskim Parku Narodowym. W: A.
Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku
Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 267–274.
Piotrowski J.P. 1991. Wigierski Park Narodowy. Zielona turystyka. Rzeczpospolita, nr 132,
s. 1.
206
Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Przewodnik krajoznawczy i turystyczno–letniskowy.
1937. Augustów: Nasz Głos.
Program Rozwoju Produktu Turystycznego Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego oraz
Ziemi Sejneńskiej. Suwałki: Suw. Izba Roln.–Turyst.; Warszawa: Pol. Ag. Rozw.
Turyst.
Pruszyński J.P. 1976. Relaks eremity (wigierski zespół klasztorny). Tyg. Demokr., nr 20, s.
12.
Przychodzeń Z.J. (red.) 2003. Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie,
Mazowszu i Podlasiu. Roczn. Wydz. Nauk Humanistycznych SGGW; tom 5, 299 ss.
Rajd po Wigierskim Parku Narodowym. 2005. Gościniec, nr 4, s. 101–102.
Rajd wigierski. 1992. Tyg. Półn., nr 15, s. 2.
Rąkowski G. 1992. Koncepcja systemu Transgranicznych Obszarów Chronionych o
wiodącej funkcji turystycznej w rejonie wschodniej granicy Polski. Ochr. Środ. i
Zasobów Nat., nr 4, s. 119–129.
Rąkowski G. 1994. Polska egzotyczna. Przewodnik. Pruszków: Oficyna Wyd. „Rewasz”.
Rąkowski G., Pisarski Z., Smogorzewska M. 1995. Augustowsko–Druskiennicki
Transgraniczny Obszar Chroniony. Koncepcja ochrony i możliwości rozwoju funkcji
turystycznych. Warszawa: IOŚ. Maszynopis.
Rodziewicz H. 2005. Z Wigier do Jurborka łodzią. Jaćwież, nr 32, s. 27–35.
Różane A. 1983. Zagospodarowanie turystyczne północnej części jeziora Wigry. Praca
dyplomowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Rutkowska E.S. 1994. Od "inwazji" turystycznej do ekoturystyki. Praca magisterska.
Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
Rutkowski A. 2002. Konno przez Puszcze. Echa Leśne, s. 25–27.
Rutkowski Z., [?]. Spływ kajakowy. Czarna Hańcza–Kanał Augustowski. Informator
turystyczny. Augustów: PTTK.
Sadkowska-Szkiruć E. 2004a. Wakacyjna oferta. Wigry, nr 2, s. 17–18.
Sadkowska-Szkiruć E. 2004b. Z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym za pan brat:
oferta agroturystyczna na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego: II miejsce w
konkursie „Regionalny produkt turystyczny 2004”podczas Targów POLAGRA – Farm
2004. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
207
Sadkowska-Szkiruć E., Szkiruć Z. 2003. Lokalny produkt turystyczny na obszarze
Wigierskiego parku Narodowego adresowany do dzieci, młodzieży i miłośników
Suwalszczyzny. Krzywe: Stowarzyszenie „Konferencja Służb Ochrony Przyrody
Zielonych Płuc Polski”.
Sadkowska-Szkiruć E., Wróblewska B. 1999. Ruch turystyczny. Biul. Inf. Rady
Programowej Porozumienia ZPP, nr 6(15), s. 24–25.
Sadowski A. (red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju. Białystok:
Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia.
Sikorska-Wolak I., Juszkiewicz R. 2003. Swoiste cechy turystyki na terenie parków
narodowych (na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego). W: Z.J. Przychodzeń
(red.), Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu.
Roczn. Katedry Nauk Humanistycznych SGGW, nr 5, s. 193–202.
Skłodkowska D. 1999a. Czar Starego Folwarku. Krajobrazy, nr 30, s. 5.
Skłodkowska D. 1999b. Turysta zadowolony. Krajobrazy, nr 39, s. 5.
Skłodkowska D. 1999c. W gościnnym Płocicznie i gościnnej Gawrych Rudzie. Krajobrazy,
nr 28, s. 6.
Skurzyński P. 2004. Warmia, Mazury, Suwalszczyzna. Warszawa: Sport i Turystyka – Muza
SA.
Sokołowski Z. 1972. Województwo Białostockie. Przewodnik. Warszawa: Wyd. Sport i
Turystyka.
Solon J. 1991. Najciekawsze szlaki wędrówek po Wigierskim Parku Narodowym. W: A.S.
Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: Wyd. LOP, s. 104–112.
Sołek B. 1999. Rozwój ruchu turystycznego w Wigierskim Parku Narodowym. Praca
magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Użytkowania Lasu i
Inżynierii Leśnej.
Stalski M. 1979. Program rozwoju turystyki w województwie suwalskim do roku 1990.
Synteza. Warszawa: Instytut Turystyki.
Staniorowski C. 1984. Urlop nad Wigrami? Krajobrazy, nr 35, s. 11.
Stankiewicz J. 2000. Znaczenie i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie suwalskim.
Praca magisterska. Warszawa: Wydział Ekonomiczno–Rolniczy SGGW, Katedra
Ekonomii i Polityki Gospodarczej. Maszynopis.
Suwałki i Suwalszczyzna zapraszają: informator turystyczny. 2005. Warszawa: Ag. „TD”.
208
Szanse w turystyce. 1997. Krajobrazy, nr 51, s. I–II.
Szkiruć E. 2002a. Agroturystyka. Wigry, nr 2, s. 21–22.
Szkiruć E. 2002b. Smacznie zjeść. Wigry, nr 3, s. 19–21.
Szkiruć E. 2002c. Sezon turystyczny. Wigry, nr 4, s. 17–19.
Ślęzak D. (red.) 2005. Społeczne i organizacyjne aspekty aktywności turystyczno–
rekreacyjnej osób niepełnosprawnych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno–
Krajoznawcze. Zarząd Główny.
Tomczyk E., Bednarczuk-Rzepko W., Skurzyński P., Buczyński A., Muszczynko R.,
Krzywicki T. 2005. Mazury, Warmia i Suwalszczyzna na weekend: przewodnik
turystyczny. Bielsko-Biała: „Pascal”.
Tomczyk E., Bednarczuk-Rzepko W., Skurzyński P., Kędracki M. 2003. Mazury na
weekend: przewodnik turystyczny: 12 tras po najpiękniejszych zakątkach Warmii,
Mazur i Suwalszczyzny. Pascal, Bielsko-Biała. Wyd. 3.
Urlop u rolników na Suwalszczyźnie. 1993. Suwałki: Suwalska Izba Turystyczno–Rolnicza.
Wawrzyniak S. 1985. Turystyka i rekreacja. W: K. Święcicka (red.), Województwo
Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 217–289.
Witek J., Chudzik B., Figiel J., Karp A., Kodź H., Koffler L. 1937. Pojezierze Suwalsko–
Augustowskie. Przewodnik krajoznawczy i turystyczno–letniskowy. Suwałki: Nasz
Głos.
Wnorowska M. 1990. Zagospodarowanie turystyczne południowej części jeziora Wigry.
Praca dyplomowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Wrobel J. 1993. Parki zapraszaja. Parki Nar., s. 2–4.
Wróblewska B. 1997. Rozwój turystyki w Wigierskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa
Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych”. Warszawa: SGGW.
Wróblewska B. 2001. Zadowolić gościa. Wigry, nr 1, s. 13.
Wyszkowski A. 1980a. Wigry – jezioro siedem razy proste. Wędrówki po Suwalszczyźnie.
Warmia i Mazury, nr 26(8), s. 8–9.
Wyszkowski A. 1980b. Z biegiem Czarnej Hańczy. Wędrówki po Suwalszczyźnie. Panor.
Półn., nr 24(20), s. 5.
Wyszkowski A. 1980c. Z Necka nad Wigry. Wędrówki po Suwalszczyźnie. Panor. Półn., nr
24(19), s. 4–6.
209
Zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego dnia 27 maja 1991r. w sprawie
sposobu poruszania się na obszarach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego. 1991.
Dz. Urz. Woj. Suwalskiego 1991 nr 21 poz. 202.
Zarządzenie nr 43/82 Wojewody Suwalskiego z dnia 14 czerwca 1982 r. w sprawie
uściślenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku
Krajobrazowego. 1982. Suwałki: Dz. Urz. WRN Suwałki 1982, nr 7, poz. 29.
Zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 1 maja 1992 r. w sprawie
uprawiania turystyki wodnej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. 1992.
Suwałki: Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego, 1992, nr 29, poz. 194.
Zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 24 lipca 1992 r. w sprawie
uprawiania turystyki lądowej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. 1992.
Suwałki: Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego, 1992, nr 39, poz. 233.
Zawadzka D. 2008. Papieskie szlaki w Puszczy Augustowskiej. Parki Nar., nr 3, s. 2–4.
Zdzienicki M. 2004. Wakacyjne propozycje – Suwalszczyzna. Przyr. Pol., s. 30–33.
III. LUDNOŚĆ
Abako A. i in. 2003a. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: gmina wiejska
Nowinka, powiat augustowski, województwo podlaskie. Białystok: Urząd Statystyczny.
Abako A. i in. 2003b. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: gmina wiejska
Krasnopol, powiat sejneński, województwo podlaskie. Białystok: Urząd Statystyczny.
Abako A. i in. 2003c. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: gmina wiejska
Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie. Białystok: Urząd Statystyczny.
Akty Stanu Cywilnego Parafii Wigierskiej 1710–1917.
Dramowicz E., Wieloński A. 1985. Ludność rolnicza w województwie suwalskim. Stan
aktualny i tendencje zmian. W: Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa
suwalskiego. Pr. i Studia Geogr. UW, nr 6, s. 82–83.
210
Horodeński R. 1983. Warunki życia ludności wiejskiej Polski północno–wschodniej.
Białystok: Ośrodek Bad. Nauk.
Brzozowski J. 2003. Pradzieje. O najdawnieszych mieszkańcach ziemi wigierskiej. Wigry, nr
3, s. 15–16.
Kupryjanowicz M., Piotrowska N. 2005. Prehistoryczne osadnictwo rejonu jeziora Wigry w
świetle analizy pyłkowej i datowania radiowęglowego osadów dennych z Zatoki
Słupiańskiej. W: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w
Polsce – dorobek i przyszłość. Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 19–22
października 2005, Koszęcin. Środowisko i kultura, tom 1, s. 122–123.
Kurak K. 2008. Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy. Praca magisterska. Warszawa:
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego. Maszynopis.
Łukaszyński J. 1978. Prognoza rozwoju ludności woj. białostockiego, łomżyńskiego i
suwalskiego w układzie miast i gmin do roku 2000. Sprawozdanie z działalności OBN
w Białymstoku. Maszynopis.
Osiniak T., Poskrobko B., Sadowski A. 1993. Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy.
Białystok–Kraków: Wyd. Ekonomika i Środowisko.
Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego. 1985. Pr. i Studia Geogr.
UW, nr 6.
Wolter E. 1901. Spiski nasielonych miest suwalskoj gubernii. Petersburg.
IV. HISTORIA
Akta parafii Wigry 1799–1846. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 583.
Ambrosiewicz M. 1993. Historia dworu w Hucie. Krajobrazy, nr 10.
Ambrosiewicz M. 1999. Uwagi do rekonstrukcji zespołu pokamedulskiego w Wigrach.
Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskieego.
Ambrosiewicz M. 2001. Ochrona rzadkich gatunków owadów oraz tradycyjnego
budownictwa w Wigierskim Parku Narodowym. Biuletyn Konserwatorski
Województwa Podlaskieego.
211
Ambrosiewicz M. 2002. Konserwacja zabytków techniki w Wigierskim Parku Narodowym
Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskieego.
Ambrosiewicz M. 2003. Dziedzictwo kulturowe w Wigierskim Parku Narodowym, Materiały
z konferencji „Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych”. Ojców.
Ambrosiewicz M. 2003. Zespół pokamedulski w Wigrach. Materiały z konferencji „Ochrona
dóbr kultury w parkach narodowych”. Ojców.
Ambrosiewicz A. i M. 2005a. Stary Folwark. Wigry, nr 1, s. 15–17.
Ambrosiewicz A. i M. 2005b. Stary Folwark. Wigry, nr 2, s. 15–16.
Ambrosiewicz A. i M. 2005c. Bryzgiel. Wigry, nr 4, s. 9–11.
Ambrosiewicz A. i M. 2006a. Maćkowa Ruda. Wigry, nr 2, s. 10–14.
Ambrosiewicz A. i M. 2006b. Rosochaty Róg. Wigry, nr 3, s. 10–14.
Ambrosiewicz A. i M. 2006c. Wigry i Magdalenowo. Wigry, nr 4, s. 8–11.
Ambrosiewicz M. 2002. Powstanie styczniowe. Wigry, nr 4, s. 10–14.
Ambrosiewicz M. 2003. Dzieje wigierskiego klasztoru. Wigry, nr 1, s. 14–17.
Ambrosiewicz M. 2004. Eksploatacja dóbr puszczańskich. Wigry, nr 3, s. 16–18.
Ambrosiewicz M. 2009a. Dobra wigierskie. Suwałki: Wyd. „Hańcza”.
Ambrosiewicz M. 2009b. Obecność człowieka nad Wigrami. W: J. Rutkowski, L.
Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i
paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 241–255.
Ambrosiewicz M. 2010. Kameduli. Wigry, nr 1, s. 14–17.
Antoniewicz J. (red.) 1965. Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Białystok: Pr.
BTN, nr 4.
Antoniewicz J., 1965. Zarys pradziejów powiatu suwalskiego. W: J. Antoniewicz (red.),
Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Pr. BTN, nr 4, s. 13–45.
Archeograficzeskij Sbornik 1870. Tom 9. Wilno.
Basanavičius J. 1922. Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija 1851–1922 m. Wilno:
Baltos lankos.
Batura W. 2001. Dzieje Puszczy Augustowskiej. Jaćwież, nr 13, s. 15–22.
Brzozowski J. 1999. Najstarsze dzieje okolic Wigier. W: A. Strumiłło (red.), X lat
Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 149–153.
Brzozowski J. 2009. Jaćwingowie. Wigry, nr 3, s. 15–17.
Brzozowski J., Ambrosiewicz M. 2006. Stanowiska archeologiczne. Wigry, nr 3, s. 15–18.
212
Brzozowski J., Iwanowska G., Okulicz J., Siemaszko J. 1993. Dzieje zasiedlenia
Suwalszczyzny od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. W: Przewodnik LXIV
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na ziemi suwalskiej 9–12 września
1993. Warszawa: PIG, s. 108–119.
Brzozowski J., Siemaszko J. 1993. Osadnictwo z epoki kamienia wokół jeziora Wigry. W:
Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na ziemi suwalskiej
9–12 września 1993. Warszawa: PIG.
Buczyński S. 1991. Suwalszczyzna 1939–1944. Warszawa: Oficyna Wyd. EPOKA.
Chłapowski K. 1913. Wojna na Litwie w roku 1831. Kraków.
Cieślukowski S. 2003. „Budy” – początkiem niektórych wsi zakładanych wokół Suwałk w
połowie XVIII wieku: próba identyfikacji. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 3, s.
163–166.
Długosz J. 2000. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae [Roczniki, czyli kroniki
słynnego Królestwa Polskiego]. Tom VIII: 1413–1430. Warszawa: PWN.
Falk K.O. 1961. Kilka uwag w sprawie osadnictwa południowych puszcz pojaćwieskich od
XV do XVII wieku. Roczn. Białost., tom 1, s. 311–316.
Isajkowski P.D. 1871. Ordinacija koro1ewskich puszcz w lesniczestwach bywszago W.
Kniażestwa Litowskago. Wilno.
Iwanowska G. 1993. Wczesne średniowiecze. W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa:
PIG, s. 120–126.
Jaskanis D. 1961. Konferencja organizacyjna Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej dn. 22
lipca 1959 r. (Szwajcaria, Suwałki). VI. Kronika. Roczn. Białost., tom 1, s. 371–375.
Jaskanis D. 1981. Rola Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej w tworzeniu dorobku BTN i
muzeów w regionie białostockim. Roczn. Białost., tom 14, s. 11–21.
Jaskanis J. 1964. Badania archeologiczne w woj. białostockim w latach 1945–1963. Roczn.
Białost., tom 5, s. 97–123.
Jaugelis G. 1966. Dwa źródła do dziejów ze zbiorów prof. K.O. Falka. [1] Dekret komisarski
roku 1679 D 19 Aprila praz Iemsci Pana Kurowicza odprawiony y decidowany w
Pomorzu... [2] Anno Domini 1699 Notata Rudnikow y Smolnikow. Språkliga Bidrag,
vol. 5 no. 22, p. 62–103.
213
Kamiński A. 1953. Jaćwież, terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne. Łódź:
Łódzkie Tow. Nauk., tom 14.
Kamiński S. 1981. Likwidacja stanu I wojny światowej na Suwalszczyźnie walk o
wyzwolenie spod okupacji niemieckiej (listopad 1918 i sierpień 1919 r.). Roczn.
Białost., tom 15, s. 91–117.
Kempisty E. 1974. Sprawozdanie z badań powierzchniowych przeprowadzonych z ramienia
KZA na woj. białostockie w dn. 8–10.05.1974, na terenie pow. Augustów i Suwałki.
Białystok: Archiwum KZA w Białymstoku. Maszynopis.
Kłapkowski W. 1933. Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru kamedułów wigierskich:
karta z historii kościoła ziemi suwalskiej. Sejny: Drukarnia Diecezjalna.
Kopciał J. 1985. Kamedulskie żywoty. Krajobrazy, nr 32, s. 4–5.
Kopciał J. 1992. Byłem przy aresztowaniu Lityńskiego. Krajobrazy, nr 5, s. 7.
Kowalczyk J., Monkiewicz W. 1975. Terror okupanta hitlerowskiego na Ziemi Sejneńskiej.
W: Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 22, s. 333–357.
Kowalski W. 1991. Krzyże nad Czarną Hańczą. Krajobrazy, nr 24, s. 7.
Kozłowski J.K., Kozłowski S.K., 1975. Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e.
Warszawa: PWN.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1989 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1990 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1991 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1992 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1993 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1994 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1995 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
214
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1996 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1997 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1998 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy. Maszynopis.
Mackiewicz J. 2003. Cmentarze wojenne I wojny światowej w pow. augustowskim,
sejneńskim i suwalskim. Biul. Konserw. Woj. Podl., nr 8–9, s. 176–243.
Mackiewicz J., Tumidajewicz S. 1982. Rozpoznanie archeologiczne na terenie
projektowanego Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Archiwum KZA.
Maszynopis.
Majewski J. 1999. Dzieje parafii Wigry w latach 1800–1946. Studia Ełckie, nr 1, s. 239–252.
Dostępne także w: http://studiaelckie.kuria.elk.pl/pdf/art4_1.pdf
Malinowska W. 1998. Pradzieje naszej okolicy. Ulotka. Krzywe: WPN.
Matusiewicz A. 1995. Dzieje Suwalszczyzny do 1944 roku. W: J. Kopciał (red.),
Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Wyd. Hańcza,
Suwałki, s. 93–121.
Matusiewicz A. 2006a. Folwark Hutta. Wigry, nr 1, s. 8–11.
Matusiewicz A. 2006b. Szlacheckie gniazda: Wiatrołuża. Jaćwież, nr 34, s. 12–14.
Naruszewicz T. 2009. Źródła z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia. Opisy
parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku pod redakcją Józefa Maroszka, Dekanat Olwita,
tom 3, s. 6–7, Bakałarzewo.
Nowak K. 1977. Sprawozdanie z badań powierzchniowych i sondażowych
przeprowadzonych przez studentów archeologii UW nad jez. Wigry, Czarną Hańczą
oraz Kanałem Augustowskim. Suwałki: Archiwum KZA. Maszynopis.
Nowakowski W. 1987. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych
przeprowadzonych w 1987 roku na stanowisku 4a w Burdyniszkach, woj. suwalskie.
Suwałki: Archiwum KZA. Maszynopis.
Okulicz J. 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. ne. Wrocław:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Okulicz Ł. 1970. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
215
Okulicz Ł. 1981. Kształtowanie się osadnictwa Mazur Wschodnich i Suwalszczyzny we
wczesnej epoce żelaza. Roczn. Białost., tom 14, s. 139–150.
Opisanie wszystkich dóbr funduszowych do Klasztoru Wygierskiego XX. Kamedulow
należących ... 1796. Arch. skarb., Warszawa.3
Osiniak T. 1993. Historia kamedułów na Wigrach. Parki Nar., s. 13.
Piscowaja Kniga Grodnenskoj Ekonomii. 1881. [Regestr pomiary włócznej starostwa
grodzieńskiego, dokonanej w latach 1558–63 przez Sebastjana Dybowskiego, sprawcę
starostwa grodzieńskiego, i Ławryna Wojnę, dworzanina J. K. M.]. Akty Wilenskoj
Archeograficzeskoj Komissji, tom 14, część I. Wilno.
Piscowaja Kniga Grodnenskoj Ekonomii. 1882. [Regestr pomiary włócznej starostwa
grodzieńskiego, dokonanej w latach 1558–63 przez Sebastjana Dybowskiego, sprawcę
starostwa grodzieńskiego, i Ławryna Wojnę, dworzanina J. K. M.]. Akty Wilenskoj
Archeograficzeskoj Komissji, tom 14, część II. Wilno.
Poddanstwo Wygierskie 1745.1745. Arch. skarb., Warszawa.4
Popis wojska ziemskoho Wielikoho Kniazstwa Litowskoho z r. 1567. 1915. Russkaja
Istoriczeskaja Biblioteka, tom 33. Litowskaja Metryka. Otd. I. Cz. III. Petrograd.
Raport Dziekana do biskupa, Suwałki 11 I 11842. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn.
585.
Rewizija puszcz i pierechodow zwierinych w bywszem Wielikom Kniażestwie Litowskom.
1867. [Reistr spisanja i wywiedanja puszcz i pierechodow zwierinych w panstwie J. K.
M. Wielikom Kniazstwie Litowskom, spisany Hrihorja Bohdanowicza Wołowicza,
starostę mścibohowskiego, w r. 1559]. Wilno.
Siemaszko J. 1987. Spojrzenie w przeszłość. Jaćwież nr 3, s. 6–7.
Siemaszko J. 1991. Archeologiczne badania wykopaliskowe w woj. suwalskim w latach
1981–1989. Rocznik Suwalsko–Mazurski, tom 1, s. 57–89.
Skłodowski K. (red.) 2004. Na lewym brzegu Niemna. Suwałki: Muzeum Okręgowe.
Skłodowski K. 2004a. Nad Wigrami 1939–1944. Wigry, nr 1, s. 16–18.
Skłodowski K. 2004b. Mogiła w Leszczewku. Wigry, nr 3, s. 14–15.
Smoleński J. 1938. Walki polsko–litewskie na Suwalszczyźnie we wrześniu 1920 roku.
Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne.
3
Dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.
4
Dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.
216
Spis inwentarza, Wigry 16 VIII 1886. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 588.
Spis inwentarza, Wigry 7 VI 1908. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 590.
Szlaszyński J. 2003. Ostatni kameduli wigierscy. Jaćwież, nr 23, s. 39–40.
Totoraitis J. 1938. Suduvos Suvalkijos Istorija. Kaunas: Dalis.
Urban J. 1986. Pustelnia kamedułów w Wigrach. Mówią Wieki, nr 6, s. 7–12.
Urban J. 1987. Zespół pokamedulski w Wigrach. Krajobrazy, nr 34–35, s. 10.
Wędzki A. 1975. Miasteczka Pojezierza Sejneńskiego, ich historia, rozwój i założenia
przestrzenne. Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 22, s. 9–73.
Wędzki A. 1976. Z przeszłości miasteczek zachodniego pogranicza Suwalszczyzny. Roczn.
Białost., tom 13, s. 9–53.
Wierzbicka S. 1966. Sprawozdanie z badań powierzchniowych stanowisk epoki kamienia na
Suwalszczyźnie. Roczn. Białost., nr 6, s. 147–167.
Wiśniewski J. 1961a. Domniemane ślady osad jaćwieskich w puszczach pojaćwieskich.
Roczn. Białost., nr 1, s. 223–231.
Wiśniewski J. 1961b. Kilka uwag o osadnictwie południowych puszcz pojaćwieskich od XV
do XVIII w. Roczn. Białost., nr 1, s. 305–309.
Wiśniewski J. 1963. Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku. W:
Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, s. 9–222.
Wiśniewski J. 1965. Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII
wieku. W: J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny.
Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Pr. BTN, s. 51–138.
Wiśniewski J. 1968. Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do XIX w. W: Studia i
materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok.
Wiśniewski J. 1976. Z dziejów Dowspudy i jej właścicieli. Roczn. Bałost., tom 13, s. 367–
391.
Wiśniewski J. 1981. Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza
– wyniki i propozycje. Roczn. Bałost., tom 14, s. 235–259.
Zarewicz L. 1871. Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i
Litwie przeważnie według źródeł rękopiśmiennych archiwum OO. Kamedułów w
Bielanach przy Krakowie. Kraków: Księgarnia i Wydawnictwo Dzieł Katolickich
Władysława Jaworskiego.
217
Zespół akt. Nadleśnictwo Państwowe Krasnopol w Głębokim Brodzie, powiat suwalski 1925–
1939, sygn. 275/74, k. 2–3, sygn., 275/75, k. 26–28. Archiwum Państwowe w
Suwałkach.
Zespół akt. Nadleśnictwo Państwowe Krasne, powiat augustowski 1922–1939, sygn. 276/104,
k. 8–9. Archiwum Państwowe w Suwałkach.
Zieliński J. 1982. Rajdy partyzantów. Krajobrazy, nr 40, s. 8–9.
Żurkowa R. 1961. Z dziejów organizacji departamentu białostockiego w 1807 roku. Roczn.
Białost., tom 2, s. 309–333.
V. ETNOGRAFIA
(d) 1999. Opowieść o Kamedułach. Krajobrazy, nr 26, s. 3.
Ambrosiewicz A. i M. 2005a. Bryzgiel. Wigry, nr 4, s. 9–11.
Ambrosiewicz A. i M. 2005b. Stary Folwark. Wigry, nr 1, s. 15–17.
Ambrosiewicz A. i M. 2005c. Stary Folwark. Wigry, nr 2, s. 15–16.
Ambrosiewicz A., Ambrosiewicz M. 2006. Maćkowa Ruda. Wigry, nr 2, s. 10–11, 14.
Ambrosiewicz M. 1999. Krajobraz kulturowy Wigierskiego Parku Narodowego. W:
Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego” 14–15
października 1999. Suwałki. Maszynopis.
Ambrosiewicz M. 2001. Strój ludowy nad jeziorem Wigry. Wigry, nr 4, s. 13–14.
Ambrosiewicz M. 2002a. Dawne rzemiosła. Wigry, nr 2, s. 16–18.
Ambrosiewicz M. 2002b. Jak to z dziegciem było. Wigry, nr 3, s. 11–14.
Ambrosiewicz M., Brzozowski J., Siemaszko J., Żulpa A. 1992. Ochrona wartości
kulturowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Załącznik nr 6.
W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Elementy zagospodarowania przestrzennego
Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki:
Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.
Ambrosiewicz M., Brzozowski J., Żulpa A. 1997. Wigierski Park Narodowy – pradzieje,
osadnictwo, tradycyjne budownictwo drewniane. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Brzozowski J. 1995. Pradzieje. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość,
teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 56–64.
218
Fryś E. 1959. Ośrodek garncarski w Studzianym Lesie, pow. Sejny. Polska Sztuka Ludowa.
nr 13, s. 4.
Gigurzyński H. 1868. Obchód weselny w powiatach sejneńskim, kalwaryjskim, kowieńskim
i trockim. Kłosy, nr 175.
Huszcza M. 2001. Moje ptaki. Wigry, nr 3, s. 14.
Iwaniec E. 1963. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w.
Warszawa: PWN.
Iwaniec E. 1975. Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne w sejneńskim. W: Materiały do
dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 2, s. 393–429.
Jaskanis J. 1974. Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów u schyłku starożytności /I–V w.
n.e./. Wrocław: Ossolineum.
Kamiński M. 2002. Fotoreportaż. Wigry, nr 4, s. 12–13.
Karczewska M., Żukowski J. 2010. Fotoreportaż. Festiwal folklorystyczny „W sobotni
wieczór ...” – doroczne święto Dzukijskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 3, s. 10–11.
Kolberg O. 1964. Dzieła wszystkie. T. 28. Mazowsze, cz. 5. Reedycja fotooffsetowa.
Warszawa: LSW.
Kolberg O. 1966. Dzieła wszystkie. T. 53. Litwa. Z rękopisów oprac. C. Kudzinowski i D.
Pawlak. Warszawa: LSW.
Kowalik T. 2000. Bogactwo tradycji wigierskich. Środowisko, nr 13, s. 36–38.
Lebiedzińska L. 1968. Ochrona zabytków ruchomych w działalności wojewódzkiego
konserwatora zabytków w Białymstoku. Roczn. Białost., tom 7, s. 67–77.
Łukowska K. 2003. Nadwigierski folklor. Język i gwara. Wigry, nr 2, s. 14.
Maciejewska J. 1964a. Badania etnograficzne na obszarze woj. białostockiego w latach
1945-1963. Roczn. Białost., tom 5.
Maciejewska J. 1964b. Osadnictwo, budownictwo, tkanina i strój Suwalszczyzny (katalog
wystawy). Suwałki.
Maciejewski D. 1992. Budować na ludowo. Krajobrazy, nr 39, s. 6.
Malczewski P., Borejszo J. 2006. Fotoreportaż. Bania. Wigry, nr 1, s. 14–16.
Podziewski J. 1980. Suwalska kultura ludowa. Białystok: RSW „Prasa-Książka-Ruch”.
Pokropek M. 1975. Ziemia Sejneńska pod względem etnograficznym. Materiały do dziejów
Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 22, s. 73–251.
219
Pokropek M. 1979. Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego.
Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR.
Pokropek M. 1981. Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego
pogranicza bałtyjsko–słowiańskiego w Polsce północno–wschodniej. Roczn. Białost.,
tom 14.
Pokropek M. 2010. Ludowe tradycje Suwalszczyzny. Suwałki: ROKiS.
Sidor A., Łukowska K. 2004. Tkanina na Suwalszczyźnie. Wigry, nr 2, s. 15–17.
Siemaszko J. 2006. Co pito nad Wigrami. Wigry, nr 4, s. 11–16.
Szkiruć E. 2001. Wystawa etnograficzna w Krzywem. Wigry, nr 2, s. 11.
Żulpa A. 1999. Kultura ludowa. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku
Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 163–170.
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
(jj) 1973. Konferencja prasowa w sprawie budowy Zakładu Eksploatacji Kruszywa w
Sobolewie. Gazeta Biał., nr 316.
Ambrosiewicz M. 2011. Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich. Wigry, nr 1, s.
16–19.
Approbacya Przywileiu Declarationis Oycow Kamaldułow Wygierskich. 1715. Warszawa:
Biblioteka Ordynacji Krasińskich.5
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres zaboru rosyjskiego i I wojny światowej. Akta miasta Suwałk 1808–1914. Nr
zespołu 14.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres zaboru rosyjskiego i I wojny światowej. Zarządy Powiatowe Augustowski,
Sejneński i Suwalski – grupa zespołów akt: Zarząd Powiatowy Suwalski 1867–1918. Nr
zespołu 4.
5
Dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.
220
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres II Rzeczypospolitej (1918–1939). Starostwo Powiatowe Suwalskie 1919–1939.
Nr zespołu 31.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres II Rzeczypospolitej (1918–1939). Wydział Powiatowy w Suwałkach 1919–1939.
Nr zespołu 32.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres II wojny światowej (1939–1945). Urzędy administracyjne igospodarcze władz
niemieckich w Suwałkach – zbiór szczątków zaspołów: Starostwo Powiatowe
Suwalskie 1940. Nr zespołu 35.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Starostwo Powiatowe
Suwalskie 1944–1950. Nr zespołu 38.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Powiatowa Rada Narodowa w
Suwałkach 1944–1950. Nr zespołu 320.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej i Urząd Powiatowy w Suwałkach 1950–1975. Nr zespołu 43.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Gminne Rady Narodowe
Powiatu Suwalskiego – grupa zespołów akt: Gminna Rada Narodowa Huta w Starym
Folwarku 1936–-1937. Nr zespołu 74.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad
Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Kaletniku 1955–1972. Nr zespołu 120.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad
Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Lipniaku 1954–1958. Nr zespołu 408.
221
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad
Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Maćkowej Rudzie 1954–1972. Nr zespołu 109.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad
Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Sobolewie 1955–1972. Nr zespołu 131.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad
Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Starym Folwarku 1955–1972. Nr zespołu 132.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Urzędy Gminne Powiatu
Suwalskiego – grupa zespołów akt: Urząd Gminy w Starym Folwarku 1972–1976. Nr
zespołu 372.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Gminne Rady Narodowe
województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: Gminna Rada Narodowa w
Krasnopolu 1973–1990. Nr zespołu 542.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1.
Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Gminne Rady Narodowe
województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: GminnaRada Narodowa w Nowince
1973–1990. Nr zespołu 513.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział II. Akta administracji specjalnej. 1. Okres Zaboru
rosyjaskiego i I wojny światowej. Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu
Suwalskiego 1864–1914. Nr zespołu 6.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział II. Akta administracji specjalnej. 1. Okres II
wojny światowej (1939–1945). Urzędy administracyjne i gospodarcze władz
niemieckich w Suwałkach – zbiór szczątków zespołów: Urząd Katastralny w Suwałkach
1940. Nr zespołu 35.
222
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział III. Akta wyborcze. Komisje Wyborcze do Rad
Narodowych Powiatu Suwalskiego – grupa zespołów akt: Komisja Wyborcza do Rady
Narodowej Gminy Stary Folwark 1973. Nr zespołu 348.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział III. Akta wyborcze. Komisje Wyborcze do Rad
Narodowych Powiatu Suwalskiego – grupa zespołów akt: Komisja Wyborcza do Rady
Narodowej Gminy Suwałki 1973. Nr zespołu 349.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania rzymsko–katolickiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i suwalskiego –
grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego w
Kaletniku. Nr zespołu 153.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania rzymsko-katolickiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i suwalskiego –
grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego w
Suwałkach. Nr zespołu 165.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania rzymsko–katolickiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i suwalskiego –
grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego w Wigrach
1808–1891. Nr zespołu 167.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania ewangelicko–augsburskiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i
suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko–
augsburskiego w Suwałkach 1839–1891. Nr zespołu 194.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania mojżeszowego powiatów sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt:
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Krasnopol 1836–1885. Nr
zespołu 199.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania mojżeszowego powiatów sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt:
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Suwałki 1826–1891. Nr zespołu
204.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania prawosławnego w Suwałkach 1843–1888. Nr zespołu 170.
223
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt:
Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Huta 1837–1864. Nr zespołu 177.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt:
Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pogorzelec 1826–1874. Nr zespołu
183.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt:
Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego parafii Suwałki 1849–1874. Nr zespołu
186.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego
wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt:
Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Wigry 1869–1874. Nr zespołu 189.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VII. Akta instytucji i organizacji politycznych,
społecznych, oświatowych, kulturalnych i zawodowych. 3.Stowarzyszenia, partie
polityczne, związki zawodowe. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitety
Gminne województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: Polska Partia Robotnicza
Komitet Gminny w Starym Folwarku 1972–1976. Nr zespołu 467.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VII. Akta instytucji i organizacji politycznych,
społecznych, oświatowych, kulturalnych i zawodowych. 3. Stowarzyszenia, partie
polityczne, związki zawodowe. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitety
Gminne województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: Polska Partia Robotnicza
Komitet Gminny w Suwałkach. Nr zespołu 469.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VIII. Zbiory, kolekcje, spuścizny. Zbior akt XVII
i XVIII w. Dot. Dóbr Wigry i Starostwa Augustowskiego 1667, 1679, 1734–1738. Nr
zespołu 1.
Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VIII. Zbiory, kolekcje, spuścizny. Rejestry
mieszkańców i książki meldunkowe miejscowości powiatóa augustowskiego,
suwalskiego i sejneńskiego XIX–XX w. 1977. Nr zespołu 527.
Biegajło W. 1973. Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego.
Wrocław: Inst. Geografii PAN.
224
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce na tle gospodarki światowej – kruszywa
naturalne, 1998. PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Zakład
Polityki Surowcowej i Energetycznej w Krakowie.
Cieślik D. 2007. Ocena poprawności technologii uprawy pszenżyta ozimego na plantacjach
produkcyjnych WPN. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Rolnictwa i Biologii
SGGW, Katedra Agronomii. Maszynopis.
Dobak P., Wyrwicki R. 2000. Hydroizoloacyjne właściwości kredy jeziornej. Przegl. Geol.
tom 48, s. 412–415.
Dudek N. 2009. Wpływ funkcjonalności strony WWW na skuteczność promocji, na
przykładzie witryny Wigierskiego Parku Narodowego. Praca licencjacka. Warszawa:
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Gierchatowski P. 2007. Bartnictwo wraca do łask. Pszczelarstwo, tom 58, s. 10–11.
Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.) 2003. Walory przyrodnicze jako czynnik
rozwoju regionów wschodniej Polski. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy.
Jabłońska D. 1992. Analiza gospodarki rolnej: propozycje jej funkcjonowania na obszarze
Wigierskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Załącznik nr 5. W: Z.
Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Elementy zagospodarowania przestrzennego
Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki:
Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.
Jakubowski W., Ciszewska B. 1988. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju funkcji
gospodarczych Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s.
139–160.
Kostka M. (red.) 1992. Szczegółowa analiza społeczno–ekonomicznych czynników realizacji
ekorozwoju na obszarach prawnie chronionych – na przykładzie Wigierskiego Parku
Narodowego. Wyniki naukowo–badawcze uzyskane na obozie naukowym Zakładu
Ekonomii Zasobów Przyrody w dniach 24 sierpnia–12 września 1992 roku w Starym
Folwarku. Stary Folwark-Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu
Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Kostka M. 1979. Miejsce i funkcje gospodarstwa leśnego w otulinie Wigier. W: B. Czeczuga
(red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 171–185.
225
Kostka M. 1992a. Problem pieniądza w Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Wydział
Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Kostka M. 1992b. Społeczno–ekonomiczne czynniki warunkujące realizację ekorozwoju na
obszarach prawnie chronionych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego.
Synteza wyników obozu naukowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu
Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Kostka M. 1994. Lake Wigry ecological brick no. 26 Update of Ecologicl Bricks for Our
Common House of Europe, vol. 26, pp. 58–59.
Kostka M., Borkowska R. 1992. Ekonomiczna interpretacja celów i zadań Wigierskiego
Parku Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1988. Charakterystyka społeczno–ekonomiczna. W: A.S.
Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ
PAN, tom 147, s. 22–30.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1991. Środowisko społeczno–gospodarcze. W: A.S.
Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 83–92.
Lewińska T. 1972. Zmiany w strukturze rzemiosła miasta Suwałk w pierwszej połowie XX
w. Roczn. Białost., tom 11, s. 183–211.
Maciulewski B. 2011. Intensywność organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych na
terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Kwartalnik PWSZ w Suwałkach, nr 1–2, s.
110–113.
Mackiewisz S. 2002. Naruszenie interesów skarbu państwa zawiązanych z ochroną przyrody
na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.
Matusiewicz A. 2010a. Dobra Wigierskie – dzierżawcy i właściciele Hutty. Wigry, nr 3, s.
12–14.
Matusiewicz A. 2010b. Dobra Wigierskie – dzierżawcy i właściciele Hutty. Część 2. Wigry,
nr 4, s. 14–16.
Obuchowski A. 1992. Strumienie wypływu pieniądza z Wigierskiego Parku Narodowego.
Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
226
Olędzki J.R. 2001. Użytkowanie ziemi na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w latach
1969-1997. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem
Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 263–266.
Ostrowski J. 1989. Przyrodniczo-społeczne i gospodarcze uwarunkowania wydobycia
kopalin na Suwalszczyźnie. Warszawa: SGGW–AR. Maszynopis.
Piasecki J. 1977. Sobolewo. „Pod semaforem”. Fundamenty, nr 22, s. 8–9.
Piasecki J. 1980. Kolos na żwirowanych nogach. Fundamenty, nr 25, s. 9.
Piskorz H., Kowalczyk D., Michniewska-Szczepkowska B. 1962. Studia nad użytkowaniem
ziemi – IV. Sprawozdanie z prac w powiatach: koszalińskim, suwalskim i olsztyńskim.
Geographical Documentation, nr 6, s. 1–120.
Plan ruchu Zakładu Górniczego „Sobolewo”, część szczegółowa na lata 1998–2000. 1997.
Maszynopis.
Plit J. 2001a. Zmiany użytkowania ziemi w okolicach jeziora Wigry w XIX i XX wieku. W:
A. Richling, J. Solon (red.), Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku
Narodowego. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet
Warszawski, s. 249–262.
Plit J. 2001b. Zmiany użytkowania ziemi w okolicach jeziora Wigry w XIX i XX w. W: A.
Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku
Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 249–262.
Polakowski A. 1977. U suwalskich górników. Rozruch giganta. Gazeta Współ., nr 252, s. 1,
3.
Poniatowicz M. 1994. Rolnictwo na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Białystok:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Rudy i piece smolne na dobrach wigierskich. Rachunki 1699–1700. Warszawa: Biblioteka
Ordynacji Krasińskich.6
Serwin M. 1992. Produkcja rolnicza i czynniki ją kreujące w rolniczych gospodarstwach
rodzinnych w latach 1980–1990. W: "Region Północno–Wschodni – ludność, potencjał
pracy, zatrudnienie". Białystok: Politechnika Białostocka. Maszynopis.
6
Dokument uległ zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.
227
Sikorski C., Mąka M. 1994. Problemy rolnictwa w Wigierskim Parku Narodowym.
Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Szczypin J. 2003. Zamierzenia dotyczące rolnictwa na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego. Wiadomości Rolnicze. Woj. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Szepietowie, s. 13.
Szkiruć Z. 2003. Wigierski Park Narodowy partnerem życia gospodarczego. W: R.
Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju
regionów wschodniej Polski. Białystok: Wyd. WSE, s. 165–178.
Śnieg S. 2007. Możliwości wykorzystania programu rolnośrodowiskowego wśród
producentów rolnych Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny. Praca magisterska.
Warszawa: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Katedra Agronomii.
Tobiasz M. 2010. Zmiana użytkowania ziemi dla Stacji Bazowej Wigry. Praca licencjacka.
Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykorzystanie ekosystemów wodnych w warunkach gospodarki rynkowej. Gołdap,
29.10.1993 rok. Gołdap: Wojewoda Suwalski. Maszynopis.
VII. BUDOWNICTWO. ARCHITEKTURA
(Ban) 1991. Tajemnica klasztoru w Wigrach. Gazeta Współ., nr 237, s. 1–2.
Ambrosiewicz M. 1998. Zespół pokamedulski w Wigrach. Suwałki: Wyd. „Hańcza”.
Ambrosiewicz M. 1999. Zespół pokamedulski w Wigrach. W: A. Strumiłło (red.), X lat
Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 155–162.
Ambrosiewicz M. 2001a. Zabytki architektury i budownictwa. Wigry, nr 1, s. 4.
Ambrosiewicz M. 2001b. Zabytki architektury i budownictwa. Wigry, nr 2, s. 10.
Ambrosiewicz M. 2001c. Zabytki architektury i budownictwa. Wigry, nr 3, s. 11–12.
Ambrosiewicz M. 2003. Konserwacja zabytków techniki w Wigierskim Parku Narodowym.
Biul. Konserw. Woj. Podl., nr 8–9, s. 251–255.
Ambrosiewicz M. 2004. Jak dawniej budowano. Wigry, nr 4, s. 10–11, 14–15.
Ambrosiewicz M. 2011. Tradycyjne budownictwo. Na Miedzy, nr 1/2011, s. 5–8.
228
Dziedzic T. 1988. Klasztor kamedułów w Wigrach. Warszawa: PTTK, Oddział
Uniwersytecki.
Grabowski K., Osewski W., Starczewski M. 1997. Pokamedulski zespół klasztorny Wigry.
Suwałki: Wyd. Relax.
Jemielity W. 1989. Zespół pokamedulski w Wigrach. Łomża: Kuria Diecezjalna.
Kamińska J. 2002a. Pomosty. Wigry, nr 2, s. 11–14.
Kamińska J. 2002b. Jak budować w parku? Wigry, nr 3, s. 5–6.
Kisłowska B. 2002. Stan zachowania i ochrona budownictwa drewnianego w Wigierskim
Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra
Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.
Kochanowski W.K. 1961. Konserwacja zabytków sztuki woj. białostockiego w latach 1945–
1959. Roczn. Białost., tom 1, s. 387–403.
Kochanowski W.K. 1965. Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach. W: J.
Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Pr. BTN, tom 4, s.
139–174.
Kochanowski W.K., Lebiedzińska L., Paszkowski W. 1965. Osiągnięcia Polski Ludowej w
zakresie ochrony zabytków na białostocczyźnie. Roczn. Białost., tom 5, s. 281–307.
Kotyńska-Stetkiewicz J., Ryżewski G. 2005. Katalog zabytkowego budownictwa
drewnianego woj. podlaskiego. Tom I. Architektura sakralna: pow. augustowski,
sejneński, suwalski. Białystok: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska
Kulturowego.
Łukowska K. 2009. Jak dawniej na Suwalszczyźnie budowano. Wigierek, nr 1/2009, s. 11–
13.
Małachowski A. 1979. Pamiętnik współczesny (Klasztor na Wigrach i kościół w Sejnach).
Kultura, nr 41, s. 16.
Mażul W., Winikajtis W. 1996. Pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach. Suwałki: WEA.
Michałowski W. 1992. Kościół nad jeziorem Tyg. Półn., nr 20, s. 9.
Pokropek M. 1974. Budownictwo ludowe Pojezierza Augustowsko–Suwalskiego. Roczn.
Białost., tom 12, s. 111–177.
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce: województwo suwalskie. 1986. Warszawa:
Ośr. Dok. Zabytków, nr 40.
229
Żulpa A. 1979. Tradycyjne budownictwo ludowe województwa suwalskiego. Suwałki:
BWA.
Żulpa A. 1987. Tradycyjne budownictwo ludowe ... . Jaćwież, nr 4, s. 6–7.
VIII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
(yes) 1995. W Wigierskim Parku Narodowym dyrektor odchodzi. Gazeta Współ., nr 3.
Bielawski Z. 1998. System motywacyjny pracowników z uwzględnieniem specyfiki pracy w
Wigierskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa. Warszawa: Studium Podyplomowe
„Ochrona parków narodowych”, SGGW. Maszynopis.
Cerkiewicz W. 1997. Wojna nad Wigrami. Prawo i Życie, nr 3, s. 8–9.
Florkowska M., Florkowski M. 2005. Kameduli. Kraków: „M”.
Informacja o stanie bezrobocia w gminach wchodzących w skład Wigierskiego Parku
Narodowego. 1993. Suwałki: Woj. Urząd Pracy. Maszynopis.
Jemielity W. 1990. Parafie Suwałk i okolicy. Łomża: Kuria Diecezjalna.
Jemielity W. 1998. Podziały administracyjne Suwalszczyzny 1919–1998. Suwałki: Hańcza.
Kasprzak K., Ornoch-Tabędzka M. (red.) 2006. Współpraca popłaca: wspólne
przedsięwzięcia gmin i parków narodowych dla rekreacyjnego wykorzystania walorów
przyrodniczych i krajobrazowych gmin oraz leśnych kompleksów chronionych.
Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
Kostka M.S. 1994. Conflicts in the space of Wigry National Park. In: A. Richling, E.
Malinowska, J. Lechnio (eds.), Landscape research and its applications in environmental
management. Materiały konferencji w Warszawie, 6–9 X 1993 r. Warszawa, s. 239–
244.
Kuklik B. 1992. Konflikty społeczno–ekonomiczne w Wigierskim Parku Narodowym.
Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
Maszynopis.
Mari A. 2002. Wigry z Janem Pawłem II. Kraków: Biały Kruk.
Matusiak D. 2004. Żądanie odwołania dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego zgłoszone
przez samorządowców. Ziel. Płuca Pol. nr 2, s. 11–13.
230
Nikonowicz G. 1996. Wigierski Park Narodowy jako system społeczny. Praca magisterska.
Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w
Białymstoku. Maszynopis.
Porzezińska B. 1994. Świadomość ekologiczna mieszkańców Wigierskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Przesmycki J. 1994. Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce w opinii mieszkańców
parków narodowych na podstawie badań w Wigierskim Parku Narodowym. Praca
magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Rańko M. 1994. Wigierski Park Narodowy w świadomości dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Sadowski A. 1993. Jak się kojarzy Wigierski Park Narodowy ... do poruszenia społecznej
opinii konieczne są „burze”. Kurier Poranny, nr 68, s. 4.
Sadowski A., Szkiruć Z. 1999. Wigierski Park Narodowy jako system społeczny. W: A.
Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz
Łapiński, s. 187–204.
Sikora J. 1999. Jan Paweł II w Diecezji Ełckiej: błogosławieni ubodzy w duchu. Ełk: Kuria
Biskupia Diecezji Ełckiej.
Szkiruć Z. 2001. Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego. W: A.
Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku
Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 223–234.
Szkiruć Z. 2005. Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego. W: A.
Hibszer, J. Partyka (red.), Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie
chronionych w Polsce. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec–Ojców, 16–17
czerwca 2005 r. Sosnowiec–Ojców: PTG Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy,
s. 223–234.
Wiejskie obszary wyludniające się Polski północno–wschodniej. 1990. Olsztyn: Ośr. Badań
Nauk. im. W. Kętrzyńskiego.
Witkowski Z.J., Dyduch-Falniowska A. 2000. Parki narodowe i lokalne społeczności – wstęp
do analizy problemu. W: B.W. Wołoszyn, T. Postawa (red.), II Forum Dyskusyjne:
231
„Parki narodowe – ich funkcja w czasie i przestrzeni”, Ojców – 5–6.04.2000.
Sprawozdania i referaty. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, s. 117–133.
Zyśk A. 2004. Trzeba przełamać nieufność rolników. Środowisko, nr 8, s. 24–25.
IX. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA
Adamczewska J. 2004. Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym. W: A. Pawłowski (red.),
Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju.
Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie, tom 26, s. 251–262.
Adamczewska J., Borejszo J., Łukowska K., Malinowska W. 2005. Edukacja w Wigierskim
Parku Narodowym. Suwałki: Wigierski Park Narodowy.
Ambrosiewicz M. 2001. Ochrona wartości kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego. W:
A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego
Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 275–290.
Ambrosiewicz M. 2003. Dziedzictwo kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego. W: J.
Partyka (red.), Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w
parkach narodowych. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, s. 483–508.
Ambrosiewicz M., Gorecka J. 2008. Stacja Edukacyjna 'Wigry' w Wigierskim Parku
Narodowym. Studia i Mater. CEPL, nr 10, s. 116–119.
Bernatowicz S. 1987. Rozwój prac badawczych na jeziorach Suwalszczyzny i Mazur.
Białostocczyzna, nr 1, s. 32–34.
Brzęk G. 1979. Warunki i atmosfera pracy na Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. W: B.
Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s.
19–23.
Brzęk G. 1988. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka
nowoczesnej limnologii polskiej. Lublin: Wyd. Lubelskie.
Budowa Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. 1926. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 1, nr 1–2,
s. 193.
Bujas A. 1979. Plener nad Wigrami Tryb. Ludu, nr 233, s. 6.
Cichoń E. 2003. Filharmonia pod żaglami. Ruch Muzyczny, nr 20, s. 16–17.
Diabeł od wigierskiej grobli. 1976. Tyg. Demokr., nr 24, s. 12.
232
Domann S. (ed.) 1997. Pierścień Sztuki. Wigierski Park Narodowy, Müritz Nationalpark.
Wigierski Park Narodowy, Krzywe, Tow. Wspierania Parku Narodowego Müritz,
Waren.
Domann S. (ed.) 1999. Der Kunstring Pierścień Sztuki am Müritz–Nationalpark Wigierski
Park Narodowy. Das Soziale Kunstwerk. Förderverein Müritz–Nationalpark e.V.,
Waren.
Domann S., Nolting K. (ed.) 1998. Der Kunstring am Müritz–Nationalpark. Das Soziale
Kunstwerk. Förderverein Müritz–Nationalpark e.V., Waren.
Dunat B. 1984. W obronie Wigierskich spotkań. Krajobrazy, nr 39, s. 7.
Edukują Parki. 1997. Krajobrazy, nr 46, s. 4 i 17.
Europa – edukacja – Suwalszczyzna: analizy i refleksje. 2004. Suwałki: Wyż. Szk. Suw.–
Mazur.
Fałtynowicz Z. 1978. Sztuka i środowisko – Wigry 78. Warmia i Mazury, nr 24, s. 25.
Fałtynowicz Z. 1994. Nad jeziorem. Rok 1927. Krajobrazy, nr 5, s. 2–3.
Fałtynowicz Z. 1999. Zdarzyć się mogło. Wiszący most nad Wigrami. Jaćwież, nr 5, s. 20–
23.
Fałtynowicz Z., Maciejewski S., Matusiewicz A. 1999. Wpisani w dzieje Wigier. Jaćwież, nr
5, s. 30–31.
Fałtynowicz Z., Matusiewicz A. 2001. Suwalszczyzna – wydarzenia, legendy i pojęcia XX
wieku. Jaćwież, nr 13, s. I–X.
Gess P.L. 1996. Edukacja środowiskowa. Przewodnik dla nauczycieli szkół podstawowych
przed i po zajęciach w Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
Jadczuk Z. 1977. Stacja badawcza nad Wigrami – niezbędna. Postulaty naukowców. Gazeta
Współ., nr 212, s. 5.
Januszewicz M., Kamiński M. 2011. Fotoreportaż. Z pokładu „Leptodory II”... Wigry, nr 2,
s. 12–13.
Jemielity W. 1974. Parafialne szkoły elementarne w guberni augustowskiej (1815–1848).
Roczn. Białost., tom 12, s. 233–267.
Jemielity W. 1997. Szkolnictwo w guberni suwalskiej. Suwałki: Wyd. ZF.
Jubileusz bez fety (XV Spotkania Wigierskie „Kultura i Środowisko”). 1991. Gazeta Współ.,
nr 184, s. 5.
233
Jurkiewicz J.E. 1994. Edukacja ekologiczna młodzieży szkół podstawowych. Praca
magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Kamiński M. 1997. Ośrodek edukacyjny. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Kamiński M. 1999a. Nauka. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego.
Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 171–178.
Kamiński M. 1999b. Edukacja. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, tom 15, nr
6, s. 19–21.
Kamiński M. 2000. Edukacja w parku narodowym. Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, nr
3, s. 59–68.
Kamiński M. 2003a. Fotoreportaż. Odpust w Wigrach. Wigry, nr 3, s. 12–13.
Kamiński M. 2003b. Jezioro Wigry jako obiekt badań naukowych. Pr. Komis. Paleogeogr.
Czwartorz. PAU, T. 1, s. 21–24.
Kamiński M., Łukowska K., Misiukiewicz W., Perkowska E. 2010. Fotoreportaż. Uroczyste
otwarcie placu edukacyjnego „Świat przyrody – świat przygody”. Wigry, nr 2, s. 10–
11.
Kamiński M., Malinowska W. 2009. Fotoreportaż. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w
Muzeum Wigier. Wigry, nr 2.
Klemann O. 1941. Die vorgeschichtliche Erforschung des Kreisen Sudauen. Altpreussen, B.
6, S. 56–64.
Koneszko K. 1994. Edukacja ekologiczna młodzieży suwalskich szkół średnich. Praca
magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.
Kozłowski S. 1991. Głos w dyskusji. W: E. Kurzawa, A. Strumiłło,(red.), Wigry: Kultura i
Środowisko. Spotkania 1977–1990. Warszawa, s. 83.
Koźmiński Z. 1930. Jezioro Wigierskie jako teren badań naukowych. Wszechświat, nr 7, s.
218–225.
Krzysztofiak A. 2003. Ścieżka edukacyjna „PŁAZY”. Wigry, nr 1, s. 18–19.
Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2003. Ścieżka edukacyjna „SUCHARY”. Wigry, nr 4, s.
16–18.
Krzysztofiak L. 1997. Ścieżka edukacyjna – Suchary. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
234
Krzysztofiak L. 1999a. Badania naukowe, monitoring przyrody i środowiska. W: Materiały
pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999.
Suwałki. Maszynopis.
Krzysztofiak L. 1999b. Badania naukowe, monitoring przyrody i środowiska. Biul. Inf. Rady
Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 16–17.
Kurzawa E. 1980a. Dziesięć dni nad Wigrami ... i już po plenerze. Krajobrazy, nr 5, s. 12.
Kurzawa E. 1980b. Mail art. czyli... Krajobrazy, nr 3, s. 7.
Kurzawa E. 1980c. Plenerowe obrachunki. Krajobrazy, nr 2, s. 6–7.
Kurzawa E. 1986. Kultura i środowisko. Krajobrazy, nr 39, s. 11.
Kurzawa E. 1994. Kultura i Środowisko. Co dalej?. Krajobrazy, nr 11, s. 2.
Kurzawa E., Strumiłło A. 1991. Wigry: kultura i środowisko: spotkania 1977–1990.
Warszawa: Polski Dom Wydawniczy.
Lencewicz S. 1926. Badania jeziorne w Polsce. Przegl. Geogr., nr 5(5), s. 70.
Lityński A. 1921a. La Station hydrobiologique de Wigry. Ann. Biol. Lac., vol. 10.
Lityński A. 1921b. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Ryb. Pol., tom 2, nr 3, s. 25–26.
Lityński A. 1922a. Organizacja i działalność stacji hydrobiologicznej na Wigrach (1920–
1921). Ryb. Pol., tom 3, nr 14, s. 231–237.
Lityński A. 1922b. Hydrobiologische Station AM Wigrysee. Arch. Hydrobiol. B. 13.
Lityński A. 1922c. Organizacja i działalność Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach (1920–
1921). Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 5–10.
Lityński A. 1923. Die hydrobiologische Station AM Wigry–See. Intern. Revue Hydrobiol.
Hydrogr., B. 11.
Lityński A. 1927. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach w latach 1921–1926. Przyroda i
Technika, tom 6, nr 4, s. 169–171.
Lityński A. 1930. Dziesięciolecie Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach (1920–1930). Arch.
Hydrobiol. i Ryb., tom 5, nr 3–4, s. 171–192.
Łukowska K. 2005. Fotoreportaż. Warsztaty. Wigry, nr 4, s. 12–13.
Maciejewski S. 1998. Nadwigierski pejzaż kulturowy. Jaćwież, nr 1, s. 41–42.
Maciejewski S. 1999a. Opowieść o kamedułach wigierskich. Suwałki: Oficyna Wydawniczo–
Poligraficzna Żak.
Maciejewski S. 1999b. Wigierski czart. Krajobrazy, nr 14, s. 8–9.
Malinowska W. 1996. Krzyżówki, rebusy, zagadki. Ulotka. Krzywe: WPN.
235
Malinowska W. 1998a. Działalność edukacyjna w Wigierskim Parku Narodowym. Magazyn
Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej, nr 1, s. 24–25.
Malinowska W. 1998b. Krzyżówki. Ulotka. Krzywe: WPN.
Malinowska W. 1999a. Możliwości edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego. Wybrane
zagadnienia do realizacji na ścieżkach edukacyjnych (Las i Suchary w Parku). Praca
dyplomowa Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych”. Warszawa:
SGGW. Maszynopis.
Malinowska W. 1999b. Wybrane formy edukacji. Biul. Inf. Rady Programowej
Porozumienia ZPP, nr 6(15), s. 21–22.
Malinowska W., Szarzyńska A. (red.) 2004. Po ścieżkach edukacyjnych Wigierskiego Parku
Narodowego. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Matusiewicz A. 1992. Suwalska zagadka Syrokomli. Tyg. Półn., nr 17.
Matusiewicz A. 1995. Dorobek kultury materialnej i duchowej. W: J. Kopciał (red.),
Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd.
Hańcza, s. 142-168.
Matynia A. 1978. Plener wyższej użyteczności. Literatura, nr 7(48), s. 1, 13.
Moryc M., Malinowska W. 2009. Fotoreportaż. Konkurs ekologiczno–wędkarski 15–16
sierpnia 2009 roku. Wigry, nr 3.
Mościński A. 1986. Fotograficy o Suwalszczyźnie. Krajobrazy, nr 27, s. 7.
Mówi wojewoda suwalski: „Plener jest nam potrzebny”. 1980. Krajobrazy, nr 2, s. 10.
Osipowicz A. 1863. Z Suwałk do Augustowa. Tyg. Ilustrowany, nr 177, s. 66.
Osipowicz A. 1864a. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Tyg.
Ilustrowany, nr 250, s. 282–285.
Osipowicz A. 1864b. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Tyg.
Ilustrowany, nr 254, s. 294–295.
Osipowicz A. 1864c. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Tyg.
Ilustrowany, nr 255, s. 302–304.
Osipowicz A. 1865. Wróżba na sicie powodem zniesienia kuny w Suwałkach za Prusaka.
Gazeta Polska, nr 142.
Osipowicz A. 1867a. Nieco o górze zwanej Krzemionka, zaklętym zamku i wojsku. W:
Pobieżny rzut oka na niektóre zamczyska i tak zwane góry sypane w okolicach Suwałk.
Tyg. Ilustrowany, nr 385.
236
Osipowicz A. 1867b. Słówko o zamczysku zwanym Szurpiły. Tyg. Ilustrowany, nr 384.
Osipowicz A. 1994. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Suwałki:
Suwalskie Tow. Kultury.
Partyka J. (red.) 2003. Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą
w parkach narodowych. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stowarzyszenie „Kultura i Natura” im. J. G.
Pawlikowskiego.
Pelczar M. 1993. I znowu przyjechali. XVII Suwalskie spotkania „Kultura i Środowisko
Wigry 1993”. Krajobrazy, nr 42, s. 8.
Pieśni z Suwalszczyzny. 1960. Liter. Lud., nr 4, s. 72–73.
Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Pomieszczenie, organizacja, warunki pracy. 1928.
Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 3, nr 3–4, s. 295–315.
Strumiłło A. 1980. Suwalskie plenery „Sztuka i środowisko”. Biul. Inf. Woj. Rady Nar. Urz.
Woj. w Suwałkach, s. 25–40.
Strumiłło A. 1999. Kultura i twórczość artystyczna na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku
Narodowego”, 14–15 października 1999, Suwałki. Maszynopis.
Strumiłło A. 2001. Moim zdaniem... Wigry, nr 1, s. 2.
Symonides E. 1993. Badania naukowe w parkach narodowych. Organizacja badań. Parki
Nar., nr 4, s. 5–6.
Szkiruć Z. 1999d. Wigierski Park Narodowy jako przestrzeń kulturowa. Biul. Inf. Rady
Programowej Porozumienia ZPP, nr 6(15), s. 8–10.
Wasilewska-Klamka B., Kuźma I. 2009. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Wigier i
okolic. Raport z badań terenowych. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 9, s. 137–
152.
Weremiej F.Z. 1972. Kuszenie Zaltisa. Kierunki, nr 51–52, s. 14.
Wesołowska L. 1999a. Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym. W: Materiały
pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999.
Suwałki: Maszynopis.
Wesołowska L. 1999b. Edukacja. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku
Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 179–186.
Wesołowska L. 2003a. Ścieżka edukacyjna „JEZIORA”. Wigry, nr 2, s. 15–17.
237
Wesołowska L. 2003b. Przewodnik do rozpoznawania niektórych organizmów wodnych
występujących w Wigierskim Parku Narodowym : materiały pomocnicze do zajęć
terenowych i laboratoryjnych. Suwałki: Wigierski Park Narodowy.
Wesołowska L.K., Misiukiewicz W. 2005. Przewodnik do rozpoznawania niektórych
organizmów występujących w lasach Wigierskiego Parku Narodowego. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
Wędzki A. 1965. Kultura i nauka na Suwalszczyźnie w XIX stuleciu. Studia i materiały do
dziejów Suwalszczyzny. Pr. BTN, s. 266–267.
Wilk H. 1970. Wigry. Śladami zabytków. Gazeta Biał., nr 140, s. 7.
Wilk H. 1971. Legendy i przyszłość Wigier. Gazeta Biał., nr 188, s. 7.
Wilk H. 1980. Przyroda i architektoniczne piękno. Na turystycznym szlaku. Gazeta Współ.,
nr 186, s. 29–31.
Wilk H. 1983. Piękno i legendy Wigier. Gazeta Współ., nr 191, s. 6.
Wojciechowski J. 1977. Plener w środowisku. Literatura, nr 6, s. 1, 7.
Wróblewska B. 1997. Zabytki kultury materialnej. Poznaj Wigierski Park Narodowy.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy.
Wróblewska B. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Zabytki kultury materialnej.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.
Wróblewska D. 1979. Profesjonaliści i amatorzy. Kultura, nr 17(42), s. 13.
Wsłuchać się w tajemnicę Suwalszczyzny: pokłosie Festiwalu Kultury „Co Polskę stanowi”.
2003. Suwałki: Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego w
Suwałkach.
Zaborowiski Z. 2002. Ścieżka edukacyjna PUSZCZA. Wigry, nr 4, s. 15–17.
Zaborowski Z. 1997. Ścieżka edukacyjna „Las” – przewodnik. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
Zaborowski Z. 2002. Ścieżka poznawcza Puszcza. Przewodnik. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
Zaborowski Z. 2003. „LAS”, przyrodniczo–archeologiczna ścieżka edukacyjna. Wigry, nr 3,
s. 17–19.
Zaborowski Z. 2005. Ścieżka przyrodniczo–archelogiczna „Las”. Przewodnik. Krzywe:
Wigierski Park Narodowy.
238
X. JĘZYKOZNAWSTWO
Falk K.O. 1939. Najstarszy regestr jezior suwalskich. Slavio polonica, tom 1, s. 29–60.
Falk K.O. 1941a. Wody wigierskie i huciańskie. T. I. Studium toponomastyczne. Uppsala.
Falk K.O. 1941b. Wody wigierskie i huciańskie. T. II. Źródła rękopiśmienne. Lund: Druk
Hakan Ohlsson.
Falk K.O. 1976. Jeszcze raz o nazwie Wigry. Acta Baltico–Slavica, tom 10, s. 181–190.
Falk K.O. 1981a. Kilka uwag o metodyce badań toponomastycznych. Roczn. Białost., tom 14,
s. 297–304.
Falk K.O. 1981b. Uwagi o Jaćwieskim substracie hydronimicznym na Suwalszczyźnie.
Roczn. Białost., tom 14, s. 29–49.
Gołaski J. 1963. Prace nazewników szwedzkich na Suwalszczyźnie. Prz. Geodez., tom 35, nr
5, s. 207–209.
Gryguć A. 2011. Puszcza Augustowska i jej nazewnictwo w przeszłości. Wigry, nr 4, s. 14–
16.
Ambrosiewicz A. i M. 2005. Gawrych Ruda czy Gawrychruda? Wigry, nr 3, s. 15–16.
Kopciał J. 2007. Gawrychruda – łącznie! Jaćwież, nr 37, s. 22–23.
Krzysztofiak L. 2006. Nazewnictwo jezior. W: A. Górniak (red.), Jeziora Wigierskiego Parku
Narodowego. Aktualna jakość i trofia wód. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w
Białymstoku, s. 9–13.
Nalepa J. 1964. Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja. Pr. BTN, nr 2.
Nalepa J. 1966. Wigry, nazwa największego jeziora Jaćwięży. Språkliga Bidrag, vol. 4(20), p.
17–25.
Westfal S. 1946. Lexical elements of Baltic origin in the Polish dialect spoken near Lake
Wigry (Suwałki district, Poland). The Slavonic and East European Review, vol. 24(63),
p. 156–159.
Wiśniewski J. 1970. Pierwotna forma nazwy jeziora „Wigry”. Roczn. Białost., tom 10, s.
329–334.
Zdancewicz T. 1963. Gwary powiatu sejneńskiego na tle procesów osadniczych. W: Studia i
materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN.
239
Zdancewicz T. 1964. Wpływy litewskie i wschodniosłowiańskie w polskich gwarach pod
Sejnami. Acta Baltico-Slavica, tom 1.
Zdancewicz T. 1967. Gwary ludowe powiatu augustowskiego jako wynik procesów
osadniczych. W: Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. Białystok.
Zdancewicz T. 1980. Mazurzace gwary suwalskie. Część I. Gwarowe cechy polskie
(fonetyka, słowotwórstwo). Poznań: PWN.
XI. LITERATURA PIĘKNA i SZTUKA
(gram) 1992. O sztuce i ekologii. Wigry ‘92. Suwalskie Spotkania „Kultura i Środowisko”.
Gazeta Współ., nr 185, s. 3.
(jot) 1998. Wigierskie spotkania. Jaćwież, nr 3, s. 19.
(m) 1989. Spotkania Wigierskie „Kultura i Środowisko”. Gazeta Współ., nr 202, s. 2.
(m) 1993. Kultura i Środowisko – Wigry‘93. Gazeta Współ., nr 173, s. 7.
Chojnowski Z. 1998. Spływ. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków.
Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 134.
Chrząszczewska J., Warnkówna J. 1967. Sieja w jeziorze Wigry. W: H. Kostyrko (red.),
Klechdy domowe. Warszawa: Nasza Księgarnia, s. 261–263.
Czyżewski K. 1998. Wigry. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków.
Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 94–95.
Darski W.M. 1998. Spotkanie na Wigrach. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte
przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s.
96.
Fałtynowicz Z. 1998. Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji.
Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza.
Fałtynowicz Z. 2006a. Dla Miłosza. Suwałki: Muzeum Okręgowe.
Fałtynowicz Z. 2006b. Wieczorem wiatr: Czesław Miłosz i Suwalszczyzna. Gdańsk:
Słowo/Obraz/Terytoria.
Fałtynowicz Z. 2008. Podróże bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Suwałki: Muzeum
Okręgowe.
Fałtynowicz Z. 2011. Księga puszczy Tytusa Karpowicza. Wigry, nr 1, s. 14–15.
240
Ficowski J. 1998. Bajędy z augustowskich lasów. Suwałki: Pogranicze.
Gałczyńska K. 1980. Sztuka i środowisko. Plener suwalski. Tryb. Ludu, nr 166, s. 5.
Guzowska T. 1998. W poszukiwaniu piękna, czyli rzecz o warsztatach w Wigierskim Parku
Narodowym. Parki Nar., nr 1, s. 14.
Halicka M. 1966. Sztuka ludowa Suwalszczyzny (katalog wystawy). Suwałki.
Halicka M. 1967a. Penetracyjne badania etnograficzne nad sztuką ludową Suwalszczyzny.
Roczn. Białost., tom 8, s. 437–438.
Halicka M. 1967b. Penetracyjne badania terenowe z zakresu plastyki obrzędowej
prowadzone w powiatach suwalskim, sejneńskim i augustowskim. Roczn. Białost., tom
8, s. 439–440.
Halka Z. 1980. Sztuka a środowisko. Radar, nr 8, s. 19–21.
Hoffman K. 1998. *** (Roztocz jeziorna w dal się rozpościera). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie
jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd.
Hańcza, s. 97–98.
Hoffman K. 2004. Pieśń Wigier. Suwałki: OP-ART.
Huszcza M. 2001. W sercu puszczy. Wigry, nr 4, s. 15–16.
Integrart ’97. Polsko-litewski plener rzeźby w granicie. 1997. Suwałki: Studio OP–ART.
Kamiński M. 2002. Fotoreportaż. Wigry, nr 3, s. 12–13.
Kamiński S. 1998a. *** (To jest skrzyżowanie zawalonych śniegiem dróg). W: Z.
Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji.
Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 37.
Kamiński S. 1998b. Chleb. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków.
Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 90.
Karaś H. 1998. Wspominanie klasztoru na jeziorze Wigry. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora
syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza,
s. 93.
Karpowicz-Bogacz K. 1998. Przyżegluj nareszcie. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte
przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s.
92.
Klejmont W. 1996: Wsuwaliada. Limeryki. Suwałki: Wyd. Hańcza.
241
Konecka K. 1998a. III (By baśniom było zadość na spóźnionej scenie). W: Z. Fałtynowicz,
Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki:
Wyd. Hańcza, s. 109.
Konecka K. 1998b. V (Gdyby na moje miejsce zabłądził dzisiaj Chopin). W: Z. Fałtynowicz,
Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki:
Wyd. Hańcza, s. 111.
Konecka K. 1998c. VI (Nie wiem, o co nas proszą kamedulskie dzwony). W: Z. Fałtynowicz,
Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki:
Wyd. Hańcza, s. 112.
Konecka K. 1998d. VII (Smutny jak konar bosy eremita). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora
syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza,
s. 113.
Konecka K. 1998e. XII (A w dłoniach traw bogactwo na odległość wzroku). W: Z.
Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji.
Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 118.
Kopciał J. 1997. Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny. Suwałki.
Listy o poezji: Suwałki, Konopnicka i i myśli nad Wigrami. 1963. Kamena, nr 30, s. 6.
Łapiński W. 2001. Leśne Misteria. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński.
Maciejewski S. 2008. Romans z Suwalszczyzną. Suwałki: Wyd. Hańcza
Maciejewski S. 2009. Wigierska sieja. Dostępne w:
http://www.suwalki24.pl/index.php/Stefana-Maciejewskiego-Romans-zSuwalszczyzna.html?show=1
Malinowska W. 2002. „Córka króla lisów”. Wigry, nr 2, s. 19–20.
Masłowiecki A.T. 1998a. Wigry. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią
obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 91.
Miłaszewska W. 1997. Czarna Hańcza. Suwałki: Wyd. Hańcza. [I wyd. – Poznań: Księgarnia
Świętego Wojciecha].
Moczulski L.A. 1998. *** (Rybacy naprawiają potargane oka sieci). W: Z. Fałtynowicz,
Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki:
Wyd. Hańcza, s. 89.
Niewińska W. 1995. Legendy województw białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego.
Białystok: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego.
242
Omiljanowicz K. 2003. Kraina kwietnych uwroci: zapiski znad Wigier. Suwałki: Wyd.
Hańcza.
Ośrodek Edukacyjny. Poznaj Wigierski Park Narodowy. 1996. Krzywe: Wigierski Park
Narodowy.
Patla A. 1969. Nad Wigry po naukowe rewelacje. Kontrasty, nr 3, s. 10, 23.
Powroty – Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie. 2001. Jaćwież, nr 14, s. 24–25.
Rymkiewicz J.M. 1998. Jezioro Wigry 1985. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte
przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s.
22–23.
Scisłowski W. 1992. Nad Śniardwami ... nad Wigrami ... . Wiersze dla dzieci o Mazurach i
Suwalszczyźnie. Suwałki: Wyd. Hańcza.
Stawska A.E. 2007. Śmierć w klasztorze. Kraków: Wyd. Otwarte.
Strumiłło A. 2001. Sztuka wizualna na terenie Parku. Wigry, nr 4, s. 12–13.
Vanek H. 1984. Tajemnica nazwy Wigry. Jak kameduli króla okpili. Gazeta Współ., nr 210,
s. 4.
Woś S. 2000. Wigry. Suwałki: Wyd. Hańcza.
Wysocki R. 1994. Wiersze myśli skrzydlate z ziemi Mazurskiej. Olsztyn: „PIRS”.
XII. INNE
(aw) 1992a. Otwarty czy zamknięty? Tyg. Suw., nr 10, s. 6.
(aw) 1992b. Płynie... Hańcza, płynie.... Tyg. Suw., nr 1.
(B.St) 1974. Nad Wigrami - Sic transit ... Życie Warszawy, nr 234, s. 6.
(bd) 1991a. Bojery dla dzieci. Kurier Poranny, nr 8.
(bd) 1991b. Wigry–91. Krajobrazy, nr 29, s. 2.
(Ch) 1990. Wyrwali zęby brygadzie tygrysa. Eksp. Wiecz., nr 224, s. 1–2.
(cis) 1989. Czy wiecie, że .. . Gazeta Współ., nr 180, s. 6.
(dos) 1997. Wigierski Park Narodowy. Krajobrazy, nr 27, s. III.
(dos) 1999a. W Bryzglu nad Wigrami. Krajobrazy, nr 29, s. 5.
(dos) 1999b. Wigierskie tajemnice. Krajobrazy, nr 32, s. 9.
(gs) 1992. Perła ze skazą. Gazeta Współ., nr 245, s. 4.
243
(HAL) 1980. Parki od podszewki. Krajobrazy, nr 11, s. 6.
(jc) 1985a. Brudne bogactwo. Gazeta Współ., nr 183, s. 6.
(jc) 1985b. Suwalskie rzeki i jeziora – jakie są. Gazeta Współ., nr 291, s. 4.
(m) 1987. Zatoka Słupiańska nie jest jedyną. Nad Wigry po spokój i ciszę. Gazeta Współ., nr
156, s. 6.
(m) 1991. Trzy schodki czy ... schody ? Gazeta Współ., nr 203, s. 3.
(mb) 1977. Sobolewskie piramidy. Panor. Półn., nr 21, s. 6.
(PAP) 1985. Jezioro Wigry – terenem badań. Gazeta Współ., nr 57, s. 6.
(t) 1992. Burza mózgów nad Wigrami. Tyg. Suw., nr 40, s. 6.
(tam) 1999. Podróż sentymentalna (1). Krajobrazy, nr 26, s. 8–9.
A.P. 1963. Pełne zwierza bory. IMT Światowid, nr 3(24), s. 12.
Adamczewska J. 2003a. Zima. Wigry, nr 1, s. 1–3.
Adamczewska J. 2003b. Wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–4.
Adamczewska J. 2003c. Jesień. Wigry, nr 4, s. 1–4.
Adamczewska J. 2004. Gorąca zima. Wigry, nr 1, s. 2–3.
Adamczewska J. 2005a. Wiosna 2005. Wigry, nr 1, s. 1–4.
Adamczewska J. 2005b. Lato 2005. Wigry, nr 2, s. 1–4.
Adamczewska J. 2005c. Jesienią w Parku. Wigry, nr 3, s. 1–4.
Adamczewska J. 2005d. Już zima. Wigry, nr 4, s. 1–3.
Adamczewska J. 2005e. Światowy dzień obszarów wodno–błotnych. Wigierek, nr 4, s. 13.
Adamczewska J. 2006a. Od zimy ku wiośnie. Wigry, nr 1, s. 1–3.
Adamczewska J. 2006b. Od wiosny do lata. Wigry, nr 2.
Adamczewska J. 2006c. Tuż przed zimą ... Wigry. nr 4, s. 1–4.
Adamczewska J. 2006d. Natura 2000. Wigierek, nr 5, s. 4–5.
Adamczewska J. 2006e. Kalendarium ekologa. Wigierek, nr 5, s. 13.
Adamczewska J. 2009a. Lata 2007–2008. Wigry, nr 1, s. 2–6.
Adamczewska J. 2009b. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 4, s. 5.
Adamczewska J. 2009c. Pracowita jesień. Wigry, nr 4, s. 1–4.
Adamczewska J. 2010a. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 1, s. 3.
Adamczewska J. 2010b. Oby do wiosny. Wigry, nr 1, s. 1–2.
Adamczewska J. 2010c. Wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–3.
Adamczewska J. 2010d. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 2, s. 4.
244
Adamczewska J. 2010e. Świat przygody – świat przyrody. Wigierek, nr 11, s. 5.
Adamczewska J., Borejszo J., Misiukiewicz W. 2009. Fotoreportaż. Otwarcie Muzeum
Wigier. Wigry, nr 1, s. 12–13.
Adamczewska J., Kamiński W. 2004b. Lato 2004. Wigry, nr 3, s. 1–4.
Adamczewska J., Łoziński J. 2004. Jesień 2004. Wigry, nr 4, s. 1–3.
Adamczewska J., Misiukiewicz W. 2009. Lato nad Wigrami. Wigry, nr 3, s. 1–4.
Adamczewska J., Pieczyński P. 2009. Wiosną w Parku. Wigry, nr. 2, s. 1–4.
Adamczewska J., Sadkowska-Szkiruć E. 2002. Co robiliśmy jesienią. Wigry, nr 4, s. 1–3.
Adamczewska J., Szkiruć E. 2003. Lato. Wigry, nr 3, s. 1–4.
Adamczewski J. 2010. „Leptodora” na Wigrach. Wigierek, nr 12, s. 7.
Ambrosiewicz M. 2003. Europejski Tydzień Lasów na Suwalszczyźnie. Wigry, nr 2, s. 5.
Andrzejewski R. 1999. Problemy dalekiej przyszłości Wigierskiego Parku Narodowego. W:
A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd.
Włodzimierz Łapiński, s. 205–207.
Bałazy S. (red.) 1993. Monografia polskich parków narodowych. Parki nar. Rez. przyr., tom
12.
Bernatowicz S. 1985. Wigry bez gospodarza. Krajobrazy, tom 5, s. 11.
Bielawski Z. 2002. Obręb Ochronny Wigry. Wigry, nr 2, s. 8–10.
Biżuta J. 2003. Herby parków narodowych. Białystok: Ministerstwo Środowiska. Fund.
Ekon. Środ. i Zasob. Natur. Wyd. „Ekonomia i Środowisko”.
Błaszczyk P. 1992. List otwarty. Przyr. Pol., nr 8, s. 2.
Bogusławski Z. 2002. Jak działa Park. Wigry, nr 1, s. 4–6.
Bołdok J. 1980. Ciche pretensje. Życie Gosp., nr 16, s. 5.
Borejszo J. 2011. Polubić krajobraz. Na Miedzy, nr 1/2011, s. 2–5.
Borejszo J., Milewski R., Perkowska E., Łukowska K. 2010. Fotoreportaż. Zima w
Wigierskim Parku Narodowym, Wigry, nr 1, s. 12–13.
Brzęk G. 1989a. Na swoim. Krajobrazy, nr 12, s. 10.
Brzęk G. 1989b. Ostatnie dni. Krajobrazy, nr 14, s. 10.
Brzęk G. 1989c. Początki. Krajobrazy, nr 11, s. 10.
Brzęk G. 1989d. Wojna. Krajobrazy, nr 13, s. 10.
Brzosko-Zielińska M., Łojewski M. 1933. Przewodnik po Wigrach. Suwałki: nakł. własny.
245
Bukowiecki L. 1966. Nonszalancja nad Wigrami. Posezonowe wspominki z morałem. IMT
Światowid, nr 42, s. 11.
Cegiełko Z. 1985. Tu a nie gdzie indziej. Krajobrazy, nr 51–52, s. 6–7.
Cegiełko Z. 1986. Waligóry z Sobolewa. Krajobrazy, nr 18, s. 4–5.
Czeczuga B. 1973. Puszcza Augustowska. Przyr. Pol., nr 11, 16–17.
Czekajewska D. 1976. Kruszywo u ... producenta. Fundamenty, nr 40, s. 9.
Daniłowicz D. 2002. Różańcowa Góra. Jaćwież, nr 20, s. 36.
Dąbrowska J. 2002a. Minęła zima. Wigry, nr 1, s. 2–3.
Dąbrowska J. 2002b. Latem w Parku. Wigry, nr 3, s. 1–2.
Dąbrowska J., Ambrosiewicz M., Szkiruć E. 2002. Gorąca wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–4.
Dąbrowska J., Kamiński M. 2001. Jesień w WPN. Wigry, nr 4, s. 1–3.
Domański J. 1977. Nadzieje i niepokoje. Aura, nr 9, s. 26–28.
Dorochowicz A. 1999. Trzy błękitne wstążki. Jaćwież, nr 6, s. 14–15.
Drażba W. 1990a. Hodowla komarów. Krajobrazy, nr 36, s. 4–5.
Drażba W. 1990b. Złoty środek na ośrodek. Kurier Poranny, nr 165, s. 4–5.
Dunat B. 1988. Puszczański azyl. Krajobrazy, nr 13, s. 6–7.
Dzikowski S. 2003. Ze smutnej ziemi. Jaćwież, nr 21, s. 27–35.
Falk K.O. 1992. Nie przyjęte zaproszenie do Wigier. Krajobrazy, nr 40, s. 7.
Fałtynowicz W. 1998. Kompendium wiedzy o przyrodzie. Jaćwież, nr 1, s. 41.
Fałtynowicz W. 1999. Nagrodzony album. Jaćwież, nr 6, s. 52.
Fałtynowicz Z., Matusiewicz A., Pawłowska M. 2007. Stulecie Suwalskiego Oddziału PTK–
PTTK – Wademekum. Jaćwież, nr 37, 55–58.
Fiedorowicz P., Kamiński M. 2005. Fotoreportaż. Konkursy. Wigry, nr 1, s. 11–13.
Filipowicz Z. 1971. Tygodnik „Ziemia Suwalska” z 1919 r. Roczn. Białost., tom 10, s. 191–
215.
Gawęcki A. 1979. Zapaść! Gazeta Współ., nr 214, s. 1, 4–5.
Gawęcki A. 1980. Książka o Wigrach. Gazeta Współ., nr 181, s. 5.
Gawęcki A. 1983. Temat za 200 miliardów. Krajobrazy, nr 17, s. 11.
Gawęcki A. 1984a. Narodowy mile widziany. Krajobrazy, nr 23, s. 11.
Gawęcki A. 1984b. Suwalskie. Krajobrazy, nr 26, s. 4–5.
Gawęcki A. 1985. Oczyszczanie absolutne. Krajobrazy, nr 30, s. 11.
Gawęcki A. 1988a. Narodowy z nazwy. Krajobrazy, nr 32, s. 4–5.
246
Gawęcki A. 1988b. Obiecanki, cacanki. Park narodowy miał być chlubą województwa.
Krajobrazy, nr 3, s. 4–5.
Gawęcki A. 1988c. Wigrowizje. Może wszystko obsiać rumiankiem? Krajobrazy, nr 6, s. 1,
5.
Gawęcki A. 1989. Raj na przedmieściu. Krajobrazy, nr 26, s. 1, 4.
Gicgier T. 1968. Nad Wigrami (ze szkicownika). Kontrasty, nr 1, s. 30–31.
Gicgier T. 1970. Czarna Hańcza. Tyg. Kult., nr 14, s. 9.
Gieniewicz P. 1991. Wigierski bałagan narodowy. Krajobrazy, nr 22, s. 4.
Gil W. 1995. Z bobrem w herbie. Głos Lasu, nr. 12, s. 24–26.
Gnatowski M. (red.), 1969. Białostockie. Warszawa: PWN.
Gniedziejuszko Z. 1999. Stary człowiek i Wigry. Krajobrazy, nr 3, s. 12.
Gorczański S. 1999. Cudze chwalicie... Krajobrazy, nr 1, s. 9.
Gos J., Rakowski B. (red.) 1980. Spotkania z Suwalszczyzną. Łódź: Wyd. Łódzkie.
Górecka J., Łukowska K. 2010. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 3, s. 4–5.
Grnyo M.J. 2009. Slowfood nad Wigrami. Wigry, nr. 2, s. 16–17.
Grün J. 1976. Wigierski zabytek w nowej roli. Gazeta Współ., nr 181, s. 5.
Grzelak S., Sztukowski J. 1982. Województwo suwalskie. Białystok: KA.
Grzywacz A. 1997. Rady Naukowe parków narodowych. Parki Nar., nr 1, s. 4–5.
Hofman-Delbor J., Dunat D., Sobecki K. 1987. Wigry ‘87 – stawanie na głowie. Krajobrazy,
nr 40, s. 8–9.
Hofmann J. 1991. Wrzód. Krajobrazy, nr 30, s. 4.
Homolewski F. 2000. Dobrze, jak rybom w Wigrach. Prz. Tech., nr 13, s. 11.
http://agrowigry.spanie.pl/
http://bagna.pl/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=92:wigierski-parknarodowy&catid=103:parki-narodowe&Itemid=126
http://fotostacja.pl/galeria/Fotografia_Latawcowa/046a_Jezieoro_Wigry_MG_4706.jpg.php
http://mapa.nocowanie.pl/wigry/zdjecia/
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
http://mazury.info.pl/atrakcje/wigry/
http://meteor-turystyka.pl/noclegi,wigry,0.html
http://mlodziez.erys.pl/gry_i_zabawy/poznaj_polskie_parki_narodowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Wigry
247
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Nowinka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Krzywe_Wigierskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Jeziora_powiatu_suwalskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Suwalszczyzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Najwi%C4%99ksze_jeziora_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigierczycy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigierski_Park_Narodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigry_(jezioro)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigry_(powiat_suwalski)
http://portalwiedzy.onet.pl/12292,,,,wigierski_park_narodowy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/26721,,,,wigry,haslo.html
http://przyroda.polska.pl/regiony/pojezierza_wsch/ostoja_wigierska/index.htm
http://stacjakultura.pl/1,3,1265,Legendy_Suwalszczyzny_cz_1_Legenda_o_siei_wigierskiej,
artykul.html
http://statekwigry.pl/
http://usebastiana.podlaskieonline.pl/galerie-zdjec/wigierski-park-narodowy/
http://wigry.kuria.elk.pl/
http://wigry.kuria.elk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=76
http://wigry.pl/html/index.php
http://www.adamlawnik.pl/zdjecia/wigierski.php
http://www.azyl-wigry.com/
http://www.facebook.com/pages/Wigierski-Park-Narodowy/176139279097847
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4221916
http://www.google.pl/search?q=wigry&hl=pl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L
Ls4UerAAsXOOJy9gZAL&sqi=2&ved=0CEAQsAQ&biw
http://www.kamena-wigry.pl/
http://www.katalogmonet.pl/Katalog/Pieni%C4%85dz-zast%C4%99pczy/III-RP%C5%BBetony/Dukaty-lokalne-Mennica-Polska-SA/2084-4-suwale-II-emisja-Siejawigierska
248
http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/podlaskie;swieto;siei;w;
parku;wigierskim,137,0,674441.html
http://www.ochrona-przyrody.edu.pl/parki-narodowe/wigierski-park-narodowy
http://www.parkinarodowe.edu.pl/
http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/doc_view/633-wigierski-park-narodowyobjanienia.html
http://www.poland.gov.pl/Wigierski,Park,Narodowy,8999.html
http://www.polskanafilmowo.pl/reviewsView,55,stanislaw-tym,PL
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/31477,stary-folwark-stary-folwark--muzeumwigier-im--alfreda-litynskiego-.html
http://www.rowery.wigry.net/
http://www.sciaga.pl/tekst/33899-34-parki_narodowe_w_polsce
http://www.slonecznapolska.pl/atrakcje/wigierski-park-narodowy-wsrod-lasow-i-jezior3.htm
http://www.sunnycompany.com/pl/nasze-atrakcje/item/wigierski
http://www.turystycznapolska.pl/index.php/pol/Fotogalerie/Parki-narodowe-wPolsce/Wigierski-Park-Narodowy
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/legenda_o_siei_wigierskiej_105001.html
http://www.wigierskiparknarodowy.cba.pl/
http://www.wigry.info/
http://www.wigry.net.pl/
http://www.wigry.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=91
http://www.wigry.win.pl/
http://www.wigry.win.pl/turyst.htm
http://www.wolf-5.suwalki.com.pl/gal.php?kat=wpn&gal=0
http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/5B83FCF3-4164-468A-9093864193976D51/0/LEGENDAOSIEIWIGIERSKIEJ.pdf
http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=461
Huszcza M. 2006. Od lata do jesieni. Wigry, nr 3.
J.A. [Adamczewska J.] 2004. Wigierek wita. Wigierek, nr 1, s. 1.
Jadczuk Z. 1977. Pierwsze kroki „Franka”. Gazeta Współ., nr 209, s. 3.
Jagiełło K. 1978a. Pierwsza nić babiego lata. Kontrasty, nr 11, s. 20–22.
249
Jagiełło K. 1978b. Pożegnanie cichych wysp. Kontrasty, nr 11, s. 16–20.
Jagiełło K. 1978c. W krainie jezior i zapomnianych nazw. Literatura, nr 7, s. 6–7.
Jagiełło K. 1978d. Wigry. Życie leśnych ludzi. Kontrasty, nr 11, s. 22–26.
Jagiełło K. 1982. Cztery pory roku. „Olsztyn: Pojezierze”.
Jakobsche Z. 2006. Krajobraz dziesięciu jezior. Jaćwież, nr 34, s. 27–32.
Jaśkiewicz A. 2004. Otulone Szeszupą, Szelmentką i Wiatrołużą. Becejły: „Patria”.
Kalinowska A. (red.) 1999. Ile cię trzeba cenić... Warszawa: Agencja WydawniczoReklamowa „WEA”.
Kamieńska A. 1967. Jeden z grzechów pięknych. Lublin: Wyd. Lubelskie.
Kamińska J. 1993. Jeziora z rąk do rąk. Gazeta Wyborcza, nr 106.
Kamiński M. 1999a. Otwieranie przestrzeni. Jaćwież, nr 5, s. 27–29.
Kamiński M. 1999b. Lake Wigry – the lake „adopted” by the International Association of
Theoretical and Applied Limnology (SIL) „Lake Adoption” Project. Pol. J. Ecol., vol.
57, no. 2, p. 215–224.
Kamiński M. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 3, s. 8–9.
Kamiński M. 2002. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Wigry, nr 3, s. 7–10.
Kamiński M. 2003. Fotoreportaż. Europejski Tydzień Lasów na Suwalszczyźnie. Wigry, nr
2.
Kamiński M. 2005. Przyroda dyktuje warunki. Tyg. Suw., nr 24, s. 4.
Kamiński M. 2009. WPN dla internautów. Wigry, nr 4, s. 18–19.
Kamiński M., Morgan N. 1999. Adoption of lake Wigry, Poland, by SIL. SILNEWS 26(1
January), p. 5–7.
Karaś A. 1991. „Oaza”. Tyg. Półn., nr 24, s. 8–9.
Kijonka T. 1963. Czarna Hańcza. Poglądy, nr 6, s. 8.
Kin H. 1984. Z rybą do wody. Krajobrazy, nr 30, s. 3.
Kin H. 1988. Szyby w parku?. Prz. Tyg., nr 40, s. 8–9.
Kobylańska Z. 1960. Śmierć nad Czarną Hańczą. Kierunki, nr 5, s. 1.
Kofman J. (red.) 1991. Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: PWN.
Kołodziejczyk A. 2009. Konferencja naukowo-edukacyjna „Jezioro Wigry“ (Stary Folwark,
21–22 maja 2009 r.). Wiad. Ekol., tom 55, nr 3, s. 147–151.
Kołodziejczyk J. 1924. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Ryb. Pol., nr 6, s. 134–135.
Kopciał J. (red.) 1981a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 17, s. 16.
250
Kopciał J. (red.) 1981b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 40, s. 16.
Kopciał J. (red.) 1982a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 17, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1982b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 21, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1983a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 2, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1983b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 4, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1983c. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 10, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1983d. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 12, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1985a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 4, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1985b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 6, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1986a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 25, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1986b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 26, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1986c. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 27, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1986d. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 44, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1987a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 10, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1987b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 39, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1988a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 23, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1988b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 32, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1989a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 15, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1989b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 29, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1989c. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 43, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1989d. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 48, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1990. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 3–4, s. 13.
Kopciał J. (red.) 1991. Rocznik Suwalsko–Mazurski. Suwałki: Suwalskie Tow. Kultury.
Kopciał J. 1983. Wigry takie jak dawniej. Krajobrazy, nr 21, s. 11.
Kopciał J. 1984. W oczekiwaniu na rezerwat. Krajobrazy, nr 21, s. 11.
Kopciał J. 1995. Województwo suwalskie – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki.
Kopciał J. 2003. Kronika 2002. Jaćwież, nr 21, s. 48–49.
Korbel J. 2000. Nawet kamień ma odrobinę duszy. Dzikie Życie, nr 9, s. 6–7.
Kowalik T. 1999. Park w jaćwieskiej krainie. Środowisko, nr 20, s. 35–38.
Kowalik T. 2000. Wracają na swoje miejsce. Środowisko, nr 15, s. 23–26.
Kowalski W. 1983. Cienie suwalskiego lata ‘83. Krajobrazy, nr 39, s. 12.
Kowalski W. 1986. Jeszcze w sprawie Jaćwieży. Mówią Wieki, nr 11, s. 28–30.
251
Kowalski W. 1992. Puszczańskie tajemnice. Krajobrazy, nr 50, s. 7.
Kozaczewski J. 1998. O Czarnej Hańczy. Jaćwież, nr 1, s. 42–43.
Koziara A. 1978. Duchy kamedułów nie mają za złe... Pejzaż chroniony. Gazeta Współ., nr
224, s. 4.
Koźmiński Z. 1934. Hydrobiologische Station am Wigrysee. Int. rev. Ges. Hydrobiol.
Krauzer J. 1999a. Kamionka ucieka do Wigier. Nasz Głos, nr 10.
Krauzer J. 1999b. Kamionka wpada do Wigier. Jaćwież. nr 6, s. 32–33.
Krzemiński J. 1985. Sprawa do załatwienia. Przyr. Pol., nr 9, s. 8.
Krzysztofiak A. 2004. Rada Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 1, s. 4–5.
Krzysztofiak A. 2010. Nowa Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 1,
s. 4.
Krzysztofiak L. 1990a. Nie umrze, jeżeli ... . Tyg. Półn., nr 7, s. 9.
Krzysztofiak L. 1990b. Pracownia naukowa w parku. Tyg. Półn., nr 7, s. 9.
Krzysztofiak L. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 1, s. 8–9.
Krzysztofiak L. 2011. Mapa geologiczno-turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego.
Wigry, nr 1, s. 20.
Kubaszewski T. 1995. Obraza praw nad Wigrami. Kurier Poranny, 12–13.
Kulwieć K. 1902a. Korespondencja „Wszechświata”. Wszechświat, nr 23, s. 572.
Kulwieć K. 1902b. Notatki z wycieczki do Wigier. Wszechświat, nr 21, s. 321–325.
Kulwieć K. 1902c. Notatki z wycieczki do Wigier. Wszechświat, nr 22, s. 341–348.
Kulwieć K. 1902d. Notatki z wycieczki do Wigier. Wszechświat, nr 23, s. 362–367.
Kulwieć K. 1904. Wycieczka przyrodnicza. Wszechświat, nr 23, s. 316.
Kulwieć K. 1922a. Jezioro Wigierskie. Ziemia, tom 7, nr 3, s. 82–90.
Kulwieć K. 1922b. Suwalszczyzna. Ziemia, tom 7, nr 4, s. 129–134.
Kulwieć K. 1929. Nad Jeziorem Wigierskim. Ziemia, tom 14, nr 24, s. 435–440.
Kunat-Miłosz A. 2002. Tartak nad jeziorem. Jaćwież, nr 20, s. 26–27.
Kurowska H. 1978. Krajobraz z Wigrami. Panor. Półn., nr 22, s. 5.
Lasiota Z. 1985. Stacja nad Wigrami. Powrót do Starego Folwarku. Eksp. Wiecz., nr 56.
Laskowicz G. 2000. Ekologiczny Euroregion „Niemen”. Środowisko nr 15, s. 35–36.
Lechowski A. 2004. Barwy Podlasia. Białystok: Agencja Reklamowa „AZ Media”.
Leończyk W. 1988. Bez jezior będzie trudno. Jaćwież, nr 3, s. 18–19.
Ligocki M. 2000. Jak chronić lasy w parkach narodowych? Las Polski, nr 13–14, s. 32–33.
252
Lubczyński L. 1994. Studium podyplomowe dla pracowników parków narodowych. W: L.
Lubczyński, A. Antczak (red.), Ochrona parków narodowych. Prace dyplomowe
absolwentów studium podyplomowego SGGW w Warszawie – rok akademicki 19911992. Warszawa: KZPN, s. 5–18.
Łapiński W. 1986. Wędrówki po puszczy. Białystok: KAW.
Łapiński W. 1992. Pojednanie z lasem. Monkinie: Wyd. Włodzimierz Łapiński.
Łapiński W. 1997. Klejnoty naszej przyrody. Bryzgiel: Wyd. W. Łapiński.
Łapiński W. 2000. Las i my. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński.
Łąkowski R. (red.) 1983. Encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: PWN.
Łoziński J. 1997. Skad ten znak? Parki Nar., s. 12–13.
Łoziński J. 2002. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda. Wigry, nr 4, s. 6–9.
Łoziński J. 2004. Co się dzieje w lesie zimą? Wigry, nr 4, s. 4–6.
Łoziński J. 2009. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.
Łoziński J. 2011. Międzynarodowy rok lasów i 40–lecie Konwencji Ramsarskiej. Wigry, nr
1.
Łozowska M. 1989. Województwo suwalskie ziemia i ludzie: katalog wystawy książek
(Wilno, kwiecień – maj 1989). Suwałki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marii
Konopnickiej.
Łukowska K. 2011. Międzynarodowy Rok Lasów w Wigierskim Parku Narodowym. Wigry,
nr 3, s. 4–5.
Łukowska K., Perkowska E. 2010. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 4, s. 5.
Łukowska K., Perkowska E. 2011a. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 1, s.
5.
Łukowska K., Perkowska E. 2011b. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 2, s.
4–5.
Łukowska K., Perkowska E. 2011c. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 3, s.
7.
Łukowska K., Perkowska E. 2011d. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 4, s.
4..
Maciejewski S. 1994. Wejść w puszczę ... . Krajobrazy, nr 30, s. 7.
Maciejewski S. 1999a. Diabeł królowej Bony. Krajobrazy, nr 52, s. 14–15.
Maciejewski S. 1999b. Kolumna zamurowanych kochanków. Krajobrazy, nr 5, s. 10–11.
253
Maciejewski S. 1999c. Napoleoński wiarus. Krajobrazy, nr 11, s. 8–9.
Maciejewski S. 1999e. Recenzje i noty o książkach. Jaćwież, nr 5, s. 51.
Mackiewicz A. 2006. Czarna Hańcza. Wigry, nr 2, s. 5–6.
Majcher H., Walerysiak D. 1975. Kryptonim „Aqua”. Kontrasty, nr 8(1), s. 37.
Malczewski P. 2004. Fotoreportaż. Wigierski Park Narodowy z lotu ptaka. Wigry, nr. 3.
Marks J. 1988. Jak żyć w Wigierskim Parku Narodowym. Gazeta Współ., nr 216, s. 5.
Marks J. 1991. ... a Czarna Hańcza płynie. Gazeta Współ., nr 93, s. 3.
Masłowiecki T.A. 1969. Wigry. Kamena, nr 6, s. 9.
Matusiewicz A., Woś S.J. 1993. Suwałki. Suwałki: Wyd. ZF.
Mioduszewska A. 1974. Kryptonim Aqua. Kontrasty, nr 10, s. 40.
Misiukiewicz F. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 2, s. 8–9.
Misiukiewicz W., Życzkowski J., Perkowska E. 2009. Fotoreportaż. XX-lecie Wigierskiego
Parku Narodowego. Wigry, nr 4.
Młyńczyk W. 1975. Skarby kamienistej ziemi. Gazeta Biał., nr 98, s. 3.
Moćkun T. 1999a. Gość jakiego nie było. Krajobrazy, nr 18, s. 10–11.
Moćkun T. 1999b. Papież na Półwyspie. Krajobrazy, nr 19, s. 8–9.
Morsztyn D. 2011. Harcerze nad Wigrami. Wigry, nr 2, s. 14–16.
Myszczyński S. 1970. Suwałki i okolice. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.
Na półwyspie ... . 1982. Życie Warszawy, nr 134, s. 7.
Nasiadko Z. 1971. Sieja po kamedulsku. Kontrasty, nr 4(10), s. 16–17.
Nasiadko Z., Redliński E. 1973. Ile kosztują Wigry? Kultura, nr 11, s. 4–5.
Nawalski S. 1880. Monografia miasta Suwałk. Suwałki.
Niemczyk J. (red.) 1994. Województwo suwalskie. Bydgoszcz.
Nowa wystawa. Wigierek, nr 5, s. 4.
Nowalski S.A. 1980. Monografia miasta Suwałk. Kraków: Drukarnia UJ.
Nowikowski L. 1987. Z kart historii suwalskiego oddziału. Jaćwież, nr 2, s. 1–4.
Odkrywamy naturalne piękno. Gościnne parki. Krajobrazy, nr 31, s. II–III.
Omilianowicz A. 1964. W krainie legend. Gazeta Biał., nr 306, s. 8, 10.
Orłowicz M. 1937. Przewodnik po województwie białostockim. Białystok.
Ostaszewski W. 1974. Kryptonim Aqua. Kontrasty, nr 7(9), s. 56.
Ostrowska E. 1992. Kochać Ziemię. Tyg. Półn., nr 11, s. 8–9.
Ostrowski R. 2005. W strefie ciszy. Podróże, nr 6, s. 8–15.
254
Otwarty czy zamknięty. 1992. Tyg. Suw., nr 10, s. 4.
Panfil J. 1976. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Panfil J. 1978. Pojezierze Mazurskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Patla A. 1973. Piękno ziemi suwalskiej. Białystok: PTTK.
Piekarski S. 2003. Polemika. Przegląd, nr 44, s. 64.
Pietruszkiewicz E. 1983. Proponuję Suwalską Kanadę. Krajobrazy, nr 31, s. 14.
Pietruszkiewicz E. 1986. Zadecydować trzeba już dziś. Gazeta Współ., nr 188, s. 4.
Piotrowski M. 2003a. Niezatapialny. Kontakty, nr 39, s. 12–13.
Piotrowski M. 2003b. Odpowiedź. Przegląd, nr 44, s. 64.
Piotrowski M. 2003c. Pan nad Wigrami. Przegląd, nr 39, s. 34–36.
Podział administracyjny i wykaz miejscowości województwa suwalskiego. 1989. Suwałki:
Biuro Organizacyjno–Prawne i Kontroli Urz. Woj. Maszynopis.
Podziewski J. 1985. Na pojaćwieskich rubieżach. Białystok: KAW.
Polakowski A. 1980. Opór ziemi. Kontrasty, nr 13(1), s. 16–22.
Połujański A. 1859. Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte.
Warszawa.
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących Wigierskiego Parku Narodowego
w latach 2005-2006. Dostępne w:
http://www.mos.gov.pl/artykul/369_kontrole_2007/612_natura_2000.html
Puchalski W. 1986. W krainie Czarnej Hańczy. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.
Rakiel-Czarnecka W. 2002. Wigierski Park bez złotej rybki. Przyr. Pol., nr 8, s. 3, 15.
Remiesz A. 1992. Park się wyżywi. Krajobrazy, nr 5, s. 7.
Różalski A. 1980. Wigry. Gazeta Współ., nr 201, 19–21.
Sapała M. 2004. Krajobrazy Polski: najpiękniejsze rzeki i jeziora. Poznań: PodsiedlikRaniowski i Sp.
Sewastianowicz I. 1991. Lepszy kawałek świata. Plus, nr 4, s. 24–25.
Siemieniako K. 1980a. Drugi upadek Goliata. Krajobrazy, nr 10, s. 6.
Siemieniako K. 1980b. Krajobraz za burtą. Krajobrazy, nr 13, s. 6.
Siemieniako K. 1980c. Obiad za darmo. Krajobrazy, nr 14, s. 6.
Skłodkowska D. (red.) 1999a. Krytyków zapraszamy do Parku. Krajobrazy, nr 31, s. 10–11.
Skłodkowska D. (red.) 1999b. Suwalska perła. Krajobrazy, nr 27, s. 12.
Skłodkowska D. (red.) 1999c. Wokół suwalskiej perły. Krajobrazy, nr 31, s. 11.
255
Skłodkowska D. (red.) 1999d. Z historii WPN. Krajobrazy, nr 31, s. 10.
Skłodkowska D. (red.) 1999e. Ku naturze i jej pięknu. Krajobrazy, nr 8, s. 10.
Skłodkowska D. (red.) 1999f. Z zielonego kalendarza. Krajobrazy, nr 15, s. 11.
Skłodowski K. 2006. Pomnik koło Leszczewka. Jaćwież, nr 33, s. 44–45.
Skowron W. 1986. Kulmeziowa górka. Jaćwież, nr 2, s. 1.
Słomińska H. 1976. O wulkanie Hekli, Jeziorze Wigry i zagospodarowaniu środowiska.
Gościniec, nr 7(1), s. 18–19.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. 1880–1914. Warszawa: nakł. Filipa
Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, tom 13, s. 125.
Sokołowski A.W. 1976. Suwalszczyzna – kraina tysiąca jezior. Przyr. Pol., nr 12, s. 4–7.
Sokołowski A.W. 1980. Nasza przyroda. Województwo Białostockie, Łomżyńskie,
Suwalskie. Warszawa: LOP.
Sokołowski A.W. 1999. Rozmowa o przyszłości Parku. W: A. Strumiłło (red.), X lat
Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 209–213.
Sokołowski A.W. 2001. Moim zdaniem. Wigry, nr 3, s. 4.
Spotkania z Suwalszczyzną. 1980. Łódź: Wyd. Łódzkie.
Starkowska M. 1986. Nim „zakwitną” jeziora. Krajobrazy, nr 23, s. 11.
Stopa-Boryczka M. 1985. Klimat. W: K. Święcicka (red.), Województwo Suwalskie. Studia i
materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 81–119.
Strumiłło A. 1979. Tylko jedna ziemia. Projekt, nr 3, s. 38–45.
Strumiłło A. 1980. Owoce będą po latach. (Rozm. Eugeniusz Kurzawa). Krajobrazy, nr 3, s.
6.
Strumiłło A. 1999. Wstęp. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego.
Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 7–14.
Stworzone do wypoczynku. 1994. Gazeta Wyborcza, Gazeta na Targi, dod. specjalny do
„Gazety w Białymstoku”, nr 114, s. 5.
Suchodolski B. (red.) 1962. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: PWN.
Sumiński M. 2000. Seminarium w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Nar., nr 4, s. 28–
29.
Suwalszczyzna – kraina jak baśń. 2010(?). Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego.
Sykulski J. 1999. Pielgrzymowanie – Jan Paweł II w Diecezji ełckiej. Jaćwież, nr 7, s. 11–13.
256
Syska H. 1954. Mgły nad Wigrami. Warszawa: LSW.
Szaga W. 2008. Pożary w polskich parkach narodowych. Parki Nar., nr 3, s. 4–7.
Szkiruć E. 2003. W wiejskim gospodarstwie. Wigry, nr 3, s. 20–21.
Szkiruć Z. 1978. Naukowe wakacje. W ocenie organizatorów. Przyr. Pol., nr 1–2, s. 29.
Szkiruć Z. 1986a. Na skraju puszczy – bez puszczy. Przyr. Pol., nr 10, s. 10–12.
Szkiruć Z. 1986b. Przed werdyktem. Jaćwież, nr 3, s. 1–2.
Szkiruć Z. 1989. Z Wigrami w herbie. Gościniec, nr 21(5), s. 20–21.
Szkiruć Z. 1999a. Przyszłość Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Strumiłło (red.), X lat
Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 215–216.
Szkiruć Z. 1999b. Streszczenie. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku
Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 217–218.
Szkiruć Z. 2001. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.
Szkiruć Z. 2002. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.
Szkiruć Z. 2004. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.
Sztukowski J. 1982. Województwo suwalskie. Białystok: KAW.
Świątkowski W. 1926. Suwalszczyzna i okolice nadniemeńskie. Pierwsza wycieczka po
kraju. Warszawa: nakładem Autora.
Święcicka K. (red.) 1985a. Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek
Bad. Nauk., tom 1.
Święcicka K. (red.) 1985b. Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Aneks do tomu 1.
Mapy. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk.
Tanajewski M. 1991. Opisanie Wigier. Gazeta Współ., nr 203, s. 3.
Tchorzewski P. 2004. Są takie miejsca... – Suwalszczyzna. Wychow. Tech. Szk., nr 5, s. 31–
33.
Trzaskowski S. 2003. Jest interes do zrobienia. Nowe Życie Gosp., nr 20, s. 21, 24.
Trząski T. 2005. Perły natury. Kielce: Wyd. Videograf II.
Tumiłowicz J., Zielony R. 1998. Czwarty rocznik Studium Podyplomowego „Ochrona
Parków Narodowych”. Parki Nar., nr 1, s. 18–19.
™ 1994. Ruina w Parku. Krajobrazy, nr 18, s. 5.
Waraksa M. 2006. Woli zwierzęta niż ludzi. Tyg. Suw., nr 33, s. 10–11.
Wasilewski Z. 2002. Dzwony biją. Jaćwież, nr 20, s. 20–22.
Wechsler H.G. 1948. O tradycji i kursach wigierskich. Harcerstwo, nr 1, s. 158–161.
257
Wengris J., Polakowski B. 1975. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Warszawa: Wiedza
Powszechna.
Wiatr A. 1999. Wystawa „Parki narodowe w województwie podlaskim”. Parki Nar., nr 4, s.
31.
Wigierski Park Narodowy w Muzeum Techniki. 2005. Przyr. Pol., s. 17.
Wigry zaczną świecić. 1992. Gazeta Współ., nr 236, s. 2.
Wilczyński W. 1985. Nad Wigrami w 1938 roku. Krajobrazy, nr 33, s. 10.
Wojciulewicz B. 2002. W nadwigierskiej przestrzeni. Jaćwież, nr 20, s. 41–42.
Województwo suwalskie – Zielone Płuca Polski. 1993. Rzeczpospolita, nr 6, s. 3.
Województwo suwalskie. Informator. 1977. Suwałki: Wydz. Kultury i Sztuki Urz. Woj.
Wojtczak I. 1973. Co będzie z Wigrami? Literatura, nr 33, s. 1, 6.
Wolski T. 1929. Polskie stacje hydrobiologiczne. Ziemia, nr 14(18), s. 309–314.
Wróbel A. 1993a. Fundacja „Wigry”. Parki Nar., nr 1, s. 20.
Wróbel A. 1993b. Rada społeczno-konsultacyjna w Wigierskim Parku Narodowym. Parki
Nar., nr 1, s. 19.
www.bryzgiel.pl/index.php?page=wpn
www.polskawakacyjna.pl/wigierski_park_narodowy.html
www.suwalszczyzna-jakbasn.pl/atrakcje/wpn.php
www.wartozwiedzic.pl/suwalki/305
www.wrotapodlasia.pl › ... › Ochrona przyrody › Parki Narodowe
www.youtube.com/watch?v=XiEog3HO4WA
Wyględa T. 1979. Na Czarnej Hańczy. Gościniec, nr 11(10), s. 16–17.
Wykaz miejscowości i symboli terytorialnych jednostek administracyjnych województwa
suwalskiego. 1977. Suwałki: WUS.
Wyszkowski A. 1988. Fascynacje. Jaćwież, nr 3, s. 4–5.
Z zielonego kalendarium. 1999. Krajobrazy, nr 15, s. 11.
Zacharczyk K. 1991. Akcja. Aura, nr 3/91, s. 20–21.
Zaręba R. 1986. Puszcze, bory i lasy Polski. Warszawa: PWRiL.
Zawadzka D. 2008. Powstaje Muzeum Wigier. Parki Nar., nr 4 s. 5–9.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2001b. Przyroda Puszczy Augustowskiej. Jaćwież, nr 13, s. 23–
25.
Zieliński J. 1973. W sprawie Wigrów. Życie Warszawy, nr. 173.
258
Zielone Książki. 1998. Krajobrazy, nr 3, s. 17.
4. ANEKS
Schenkova V., Horsak M., Pleskova Z., Pawlikowski P. 2011. Habitat preferences and
conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland. J. of
Molluscan Studies, p. 1–7.
Sudnik W., Zawadzka D. 2012. Co dalej z łosiem? Przyr. Pol., nr 4, s. 22–23.
Zawadzka D. 2012. Storczyki Puszczy Augustowskiej. Przyr. Pol., nr 9, s. 16–17.
Zawadzka D., Kwiecień E. 2011. Puszcze i lasy Polski. Encyklopedia ilustrowana. Warszawa:
Multico, s. 1–303.
Zawadzka D., Zawadzki J. 1991a. Gniazdowanie łyski na wykrocie w Wigierskim Parku
Narodowym. Przyr. Pol., nr 2, s. 6.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2005. Wpływ struktury środowiska na skład pokarmu i ekologię
żerowania kruka Corvus corax na Suwalszczyźnie. W: L. Jerzak, B.P. Kavanagh, P.
Tryjanowski (red.), Ptaki krukowate Polski. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, s. 373–
384.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2008a. Dynamika populacji głuszca w Puszczy Augustowskiej w
latach 1911–2005. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów
Lubelski, 16–18 października 2007. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych, s. 25–34.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2008b. Wymieranie cietrzewia w Puszczy Augustowskiej. W:
Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski, 16–18
października 2007. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, s. 46–55.
Zawadzka D., Zawadzki J. 2010. Puszcza Augustowska. W: T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec,
P. Chylarecki (red.), Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Marki:
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, s. 193–195.
Zawadzka D., Zawadzki J., Sudnik W. 2007. Bielik w Puszczy Augustowskiej. Biuletyn
KOO, nr 16, s. 31–34.
Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G. 2010. Monitoring ptaków jeziora Wigry w latach
2005–2008. Rocznik Augustowsko–Suwalski, nr 10, s. 45–50.
259
4. INDEKS TEMATYCZNY
Acari → roztocza
Acarospora glaucocarpa – 150.
Accipiter gentilis – 141.
Accipiter nisus – 142.
Aegolius funereus → włochatka
Aeromonas – 155.
Alburnus alburnus → ukleja
Alnion glutinosae – 75.
Alnus – olsza – 93.
Alona rustica – 112.
Ambrosia psilostachya → ambrozja zachodnia
ambrozja zachodnia – 79.
Anax parthenope – 136.
antropopresja – 32, 50, 51, 54, 56, 57, 80, 110, 118, 128, 130, 160, 161, 169, 170, 172, 180,
181,
Apoidea → pszczoły
Aquila pomarina – 141.
Araneae → pająki
Arctostaphylos uva-ursi – 95.
Arthonia byssacea – 149.
Baellocephala punctata – 115.
Baeotryon alpinum → wełnianeczka alpejska
bakterie – 143, 144, 146-148, 150–155, 195.
barszcz – 81, 82.
bielik – 99, 129, 142, 260.
bioklimat – 51, 52.
Bivalvia → małże
Blicca bjoeruna → krąp
błotniak stawowy – 104.
błotniarki – 111.
bocian – 26, 101, 104, 141, 201.
bocian biały – 141.
bocian czarny – 101, 104.
Bombina bombina → kumak nizinny
Bombus → trzmiele
Bombus schrencki – 115.
bory – 75, 77, 86, 258.
Bosmina – 106.
bóbr – 99, 101–103, 107, 109, 111, 112, 124, 126–131, 133, 134, 138–141, 143, 158, 162,
164, 172, 177, 188, 247.
bruzdnice – 78, 98.
bruzdogłowiec szeroki – 137.
260
Bryophyta → mszaki
brzegówki – 141.
Bubo bubo → puchacz
Bufo → ropuchy
Bulbochaete augustowiensis – 94.
Buteo buteo → myszołów
Caliciaceae – 154.
Carabidae – 103, 110, 119, 122.
Carex chordorrhiza → turzyca strunowa
Carex disperma → turzyca szczupła
Carex limosa → turzyca bagienna
Carex rostrata – 90.
Carex vaginata → turzyca luźnokwiatowa
Caricetum buxbaumii – 79.
Carpinus betulus → grab
Castor fiber → bóbr
Castradella – 108.
Castreda – 108.
Ceratium → bruzdnice
Ceratopogonidae – 107.
cetyna – 126, 189, 191.
Chaetomnion pyriferum – 94.
Chaetophora – 89.
Chara → ramienice
Chelostoma foveolatum – 115.
Chimaphila umbellata → pomocnik baldaszkowy
Chironomidae – 57, 106, 111, 114, 137, 140.
Chironomus plumosus – 137.
chiropterofauna – 113, 136, 140.
Chlorobacteriaceae – 145, 146.
Chlorobium limicola – 145, 146.
chruściki – 106, 119, 133, 136.
Chrysophyceae – 96.
chrząszcze – 103, 108, 111, 119, 122, 127, 129, 139, 146.
Ciconia nigra → bocian czarny
cierniczek – 139.
cietrzew – 260.
Cladietum marisci – 80, 87.
Cladium mariscus → kłoć wiechowata
Cladocera → wioślarki
Clostridium perfringens – 152.
Cobitis – 103.
Coleochaete – 75.
Coleoptera – chrząszcze
Copepoda – 125, 138.
Coregonus albula → sielawa
Coregonus lawaretus → sieja
Corvus corax → kruk
261
Crustacea – 106, 112, 113, 130.
Curculionidae → ryjkowce
Cyclopidae → oczliki
Cyclops bohater – 138.
Cyclops strenuus – 115, 134.
Cygnus cygnus → łabędź krzykliwy
Cygnus olor → łabędź niemy
Cypripedium → obuwik
czerwończyk fioletek – 104.
Dactylorrhiza → kukułka
Dalyellia – 108.
Daphnia – 103, 106, 131 136.
Daphnia longiremis – 103.
Daphnia pulex – 131.
Dasypoda altercator → pszczoła obrostka
desmidie – 85, 87, 89, 94.
Dianthus arenarius – 96.
Dibothriocephalus latus → bruzdogłowiec szeroki
Diptera – 107.
dostojka akwilonaris – 130.
Dreissena polymorpha – 124, 135.
dystrofia – 61–63, 76, 97, 109, 135, 137, 150, 162,
Dytiscidae – 108.
dzik – 105, 108.
dżdżownice – 132.
Enterobacteriaceae – 148.
Entomostraca – 103.
Epaphius rivularis – 131.
Epipactis → kruszczyk
Ergasilus sieboldi – 109.
Erpobdella – 132.
Escherichia coli – 148.
Eudiaptomus – 106.
Euglenophyta – 97.
eutrofizacja – 24, 29, 54–56, 60, 70, 71, 77, 78, 87, 104, 112, 113, 124, 133, 165, 185.
Falco subbuteo – 142.
fiołek torfowy – 84.
fitoplankton – 60, 76–78, 82, 93, 96, 97,
Formica rufa – 114.
Formicidae → mrówki
fosfor – 65, 69, 144, 150.
Gammarus → kiełże
Gastropoda → ślimaki
gatunki inwazyjne – 76, 82, 89.
gągoł – 135.
Glossoisphonia octoserialis – 132.
głazy narzutowe – 31, 79.
głowonogi – 119.
262
głuszec – 260.
gnieźnik – 81, 82.
Goodyera → tajęża
grab – 76, 87.
granicznik płucnik – 153.
groszek wielkoprzylistkowy – 77.
groszkówka głębinowa – 107.
grzebiuszka ziemna – 116, 120.
grzybienie północne – 80.
gwiazdnica grubolistna – 86.
Gyraulus acronicus – 132.
Haemopis sanguisuga – 131.
Haliaeetus albicilla → bielik
Hammarbya paludosa → wątlik błotny
Harpacticidae – 128.
Heracleum → barszcz
Herminium monorchis → miodokwiat krzyżowy
Heteroptera → pluskwiaki
Hirudinea → pijawki
Hydrilla verticillata → przesiąkra okółkowa
Hyla arborea → rzekotka drzewna
Hylaeus pfankuchi – 101.
Hyphomycetes – 146.
Hypogymnia physodes – 180, 181.
ichtiofauna – 101, 102, 105, 126, 130, 193.
Ips typographus → kornik drukarz
jamochłony – 119.
jeleń – 101, 102, 112.
jemiołuszka – 191.
jenot – 102, 106, 107.
kania czarna – 100.
kania ruda – 100.
kiełże – 127.
kleszcze – 119.
kłoć wiechowata – 77, 80, 94.
kormoran – 109, 126, 131, 135, 139.
kornik drukarz – 110, 122, 168, 191,
korniki – 111, 129, 130, 136, 138.
kozioróg dębosz – 110.
krąp – 133.
kreda jeziorna – 34, 44, 225.
kruk – 141, 260.
kruszczyk – 72, 74, 75, 81, 82.
kuczmany – 107.
kukuczka kapturkowata – 72, 81, 82, 91.
kukułka – 72, 82.
kumak nizinny – 116, 120, 137.
kusaki – 127.
263
kwasy humusowe – 59, 60,
Laboulbeniales – 151.
Lasius niger – 140.
Lasius platythorax – 140.
Lathyrus pisiformis → groszek wielkoprzylistkowy
leniec bezpodkwiatkowy – 98.
Leptogium lichenoides – 148.
Lepus timidus → zając bielak
Liparis loeselii → lipiennik Loesela
lipiennik Loesela – 78, 81–83, 86.
listera – 81, 82.
Listera → listera
Lobaria pulmonaria → granicznik płucnik
Lumbricidae – 132.
Lutra lutra → wydra
Lutreola – 134.
łabędź krzykliwy – 134.
łabędź niemy – 134, 138, 141.
łoś – 107, 259.
łyska – 259.
malakofauna – 100, 260.
Malaxis monophyllos → wyblin
małże – 132, 135, 139.
małżoraczki – 130, 135.
maworek pomarszczony – 143.
Meioneta mossica – 124.
Mesostigmata – 102, 111, 131.
metale ciężkie – 66, 172, 180, 181, 185.
Micarea – 145, 150.
Micarea melaena – 145.
miedziopierś arktyczna – 104.
mięczaki – 100, 103, 104, 110, 113, 124, 132, 133.
Milvus migrans – 141.
minóg ukraiński – 139.
miodokwiat krzyżowy – 78, 82.
Molanna angustata – 106.
Mollusca → mięczaki
motyle – 104, 105, 122.
mrówki – 120, 122, 140.
mszaki – 76, 79, 81, 87, 147, 149.
mszarnik jutta – 104, 122, 123.
Muzeum Wigier – 24, 199, 234, 245, 249, 259.
Myriophylletum – 80.
Myrmica ruginodis – 120.
Myrmosa brunnipes – 128.
myszołów – 142.
Myxomycetes → śluzowce
Natura 2000 – 77, 82, 93, 110, 141, 176, 183, 184, 186, 245,
264
Neottia → gnieźnik
Neottianthe cucullata → kukuczka kapturkowata
niekrocz bagniczak – 126.
nietoperze – 113, 117, 119, 133, 136, 140.
nocek łydkowłosy – 105.
Nyctereutes procynoides → jenot
Nymphaea candida → grzybienie północne
obuwik – 81– 83, 94.
Ochrolechia – 150.
oczliki – 115.
Odonata → ważki
Oedogoniales – 81, 137.
Oeneis jutta → mszarnik jutta
okoń – 133.
okrzemki – 96.
Oligochaeta → skaposzczety
Onodatra zibethica → piżmak
Orchidaceae → storczykowate
Orconectes limosus – 105.
orlik krzykliwy – 133.
osadnik wielooki – 104.
osady jeziorne – 32, 33, 35, 36–48, 59, 64, 66, 70, 83, 84, 96, 100, 104, 114, 135, 142, 151,
153, 155.
Osmerus eperlanus – 105.
osowate – 143.
Ostracoda → małżoraczki
Oxytropis pilosa – 77.
Pacifastacus leniusculus → rak sygnałowy
pająki – 124, 127, 135.
Pallasea quadrispinosa – 106, 146.
paprotniki – 98.
Paranais setosa – 129.
Pelobates fuscus → grzebiuszka ziemna
Perca fluwiatilis → okoń
Peridiniaceae – 85.
Phalacrocorax carbo → kormoran
Phytium – 146.
Picea abies → świerk
Piceo-Sphagnetum girgensohni – 86.
pijawki – 124, 132.
pingo – 41–43.
Pinus sylvestris → sosna
Pisidium subtruncatum – 108.
piżmak – 139.
Planaria alpina – 136.
plankton – 60, 75–78, 82, 92, 93, 96–98, 100, 103, 104, 108, 109, 112–114, 124, 125, 133,
137, 146, 151, 154, 155, 162.
Platanthera → podkolan
265
Plecoptera → widelnice
pluskwiaki – 119.
płazy – 116, 117, 120–123, 126, 130, 140, 235.
płoć – 133, 135.
podkolan – 81, 82.
Polemonium coeruleum → wielosił błękitny
polihumusowe jeziora – 31, 51, 59, 60, 67, 71, 108, 112– 114, 127, 138.
Polygonum – 85,89.
pomocnik baldaszkowy – 74.
porosty – 144, 145, 147, 149–151, 154, 155, 180, 181.
Potamogeton rutilus → rdestnica błyszcząca
Potamopyrgus antipodarum – 103, 104.
Potentillo albae–Quercetum – 90.
przesiąkra okółkowa – 75, 80, 94, 96.
Pseudomonas – 155.
Psithyrus → trzmielce
pszczoła obrostka – 105, 115.
pszczoły – 101, 115–117.
puchacz – 127, 140, 142.
Pulsatilla patens → sasanka otwarta
Pygosteus pungitius → cierniczek
Pythium – 146.
rak pręgowany – 123.
rak sygnałowy – 123.
rak szlachetny – 122, 123.
raki – 122–124.
ramienice – 75–77, 95.
Rana → żaby
rdestnica błyszcząca – 98.
Rhinanthus borbásii – 85.
ropuchy – 117, 120.
rośliny drapieżne – 81, 82.
Rotifera – 108, 113.
roztocza – 102, 111.
Rubus – 98.
Rutilus rutilus → płoć
ryjkowce – 134.
ryś – 126.
rzekotka drzewna – 117, 120.
rzepik szczeciniasty – 93.
samotnik – 136.
sandr – 31, 32, 47, 56.
sasanka otwarta – 97.
Saxifraga hirculus → skalnica torfowiskowa
Schismatomma pericleum – 145.
sieja – 108, 113, 114, 125, 131, 240, 242, 248, 254.
sielawa – 68, 101, 105, 112, 113, 115, 125, 131–133, 193, 194, 196–198 .
Simocephalus serrulatus – 131.
266
skalnica torfowiskowa – 72–74, 86, 98.
skąposzczety – 129, 130, 132.
skorupiaki – 100, 109, 113, 114, 133.
skójka gruboskorupowa – 140.
słonka – 106, 109.
Sommerstorffia spinosa – 146.
Sorex araneus – 126.
sosna – 72, 75, 86, 90, 117, 126, 154, 190–192.
sowy – 142.
Sphaeridae – 132.
Sphecomyia vittata – 134.
Staphylococcus – 155.
Stellaria crassifolia → gwiazdnica grubolistna
storczykowate – 73, 82, 84, 259.
Strix aluco – 142.
suchary – 47, 60-63, 67, 69, 77, 85, 87, 89, 94, 105, 112, 126, 127, 137, 144, 145, 159, 167,
196, 235, 236.
Sus scrofa → dzik
Syrunella ambulans – 111.
szczeżuja spłaszczona – 140.
szczeżuja wielka – 140.
szkarłupnie – 119.
ślimaki – 104. 113, 132, 259.
śluzowce – 144, 147, 149, 150, 153.
świerk – 72, 75, 78, 84–86, 89, 117, 154, 168, 190, 193.
tajęża – 81, 82.
Tardigrada – 129.
Thiopedia rosea – 145.
Thiorodaceae – 145.
torfowiska – 31, 47, 48, 54, 62, 63, 76, 77, 79, 84–86, 88, 91, 95, 96, 148.
traszki – 117, 121.
Trichophorum alpinum → wełnianeczka alpejska
Trisetum sibiricum – 90.
Triturus → traszki
trzmielce – 116, 117.
trzmiele – 115–118, 134.
Turbellaria → wirki
turzyca – 73, 78, 83, 86.
turzyca bagienna – 83.
turzyca luźnokwiatowa – 78.
turzyca strunowa – 73.
turzyca szczupła – 86.
Typhetum – 80.
ukleja – 133.
Verrucaria – 149.
Vertigo geyeri – 259.
Vespidae → osowate
Viola epipsila → fiołek torfowy
267
ważki – 110, 119, 136, 137.
wątlik błotny – 74, 81– 99.
wełnianeczka alpejska – 99.
widelnice – 139.
wielosił błękitny – 89.
wilk – 101, 111.
wioślarki – 57, 100, 103, 106, 112, 114, 125, 135, 139, 142.
wirki – 105, 108.
włochatka – 107, 129.
wpleszcze – 119.
wrotki – 138, 139.
wyblin – 72, 81, 82.
wydra – 114, 134.
Xanthophyceae – 96.
zając bielak – 105.
zanieczyszczenie powietrza – 160, 164, 172, 174, 176, 178–181, 183, 186, 188.
zanieczyszczenie wód – 54, 128, 148, 150, 152, 153, 161, 165, 167.
zawilec wielkokwiatowy – 98.
Zielone Płuca – 162, 167, 168, 178, 181–183, 185–188, 208, 258.
zlewnia eksperymentalna – 166, 171,
zoobentos – 114, 165.
żaby – 117, 121, 131.
żądłówki – 128.
żuraw – 113.
6. INDEKS AUTORÓW
Abako A. – 210.
Abramow-Newerly J. – 24.
Adamczewska J. – 72, 99, 156, 199, 232, 244, 245, 249.
Adamczewski J. – 53, 99, 156, 192, 245.
Adamek M. – 181.
Adamkiewicz D. – 99, 100, 143, 144.
Adamski A. – 100, 103–105, 107, 110, 111, 137, 139, 140.
Adlerówna G. – 100.
Aleksander-Kwaterczak U. – 33, 39, 41, 44, 53.
Aleksandrowicz Z. – 156.
Aleksiejuk B.A. – 54.
Alexandrowicz W.P. – 100.
Alhonen P. – 100.
Ambrosiewicz A. – 212, 239.
Ambrosiewicz K. – 101.
Ambrosiewicz M. – 24, 156, 184, 193, 197, 199, 211, 212, 218, 220, 228, 232, 239, 245, 246.
Andruczyk E. – 158.
268
Andrzejczyk T. – 72.
Andrzejewski R. – 101, 158, 245.
Ankudowicz A. – 144.
Antoniewicz J. – 212.
Arciszewska U. – 72.
Aulak W. – 101.
Babiatyńska E. – 57, 128, 161.
Bacewicz J. – 24, 199.
Bajda-Gołębiewska M. – 199.
Bajkiewicz-Grabowska E. – 29, 54–56.
Bakkay L. – 101.
Baluta J. – 158.
Bałazy S. – 245.
Bałdowski J. – 199.
Bałut M. – 29.
Banaszak J. – 101.
Banaszuk H. – 29.
Bańkowska I. – 199.
Baranowska-Janota M. – 199.
Baranowski J. – 200.
Baranowski M. – 158.
Barszczewska M. – 56.
Bartel R. – 100, 103–105, 107, 110, 111, 137, 139, 140.
Baryła J. – 84.
Basanavičius J. – 212.
Batura W. – 212.
Bazylow J. – 48.
Bąk M. – 96.
Bednarczuk-Rzepko W. – 200, 209.
Bednorz J. – 101.
Ber A. – 27, 29–31,
Bereszyński A. – 100, 101, 103–105, 107, 110, 111, 137, 139, 140.
Bernacki L. – 72–74.
Bernat D. – 96.
Bernatowicz S. – 24, 56, 101, 158, 193, 232, 245.
Biała A. – 122.
Białobok S. – 73.
Białokoz W. – 101, 102, 105, 123, 195.
Biegajło W. – 224.
Bielawska A. – 200.
Bielawski Z. – 189, 230, 245.
Bielczyk U. – 144, 145, 149, 150.
Bielecki A. – 111.
Bielecki G. – 189.
Bielonko M. – 163.
Bielska T. – 73, 95.
Bień P. – 144.
Bieroń W. – 158.
269
Biliński W. – 102.
Bińka K. – 47.
Bińkowska L. – 83.
Biskupski Z. – 200.
Bitkowska E. – 102.
Biżuta J. – 245.
Bloch J. – 73, 93.
Bloch-Orłowska J. → patrz: Bloch J.
Bluszcz A. – 38.
Błachuta J. – 56.
Błaszczyk P. – 245.
Bnińska M. – 196.
Bobek B. – 102.
Bobiatyńska E. – 57, 128, 161.
Bobińska A. – 144.
Bobrowski D. – 158.
Bochenek W. – 149, 158, 174, 180.
Boettger T. – 56.
Bogacki M. – 31.
Bogdanowicz H. – 102.
Bogdanowicz W. – 102, 130.
Bogdanowski J. – 159.
Bogusławski Z. – 102, 158, 159, 184, 189, 200, 245.
Bohdan W. – 200.
Bok G. – 159.
Bołdok J. – 245.
Bonani G. – 38.
Boratyńska K. – 73, 74.
Boratyński A. – 73, 74.
Borecka H. – 200.
Borecki T. – 159.
Borejszo J. – 29, 72, 103, 159, 189, 193, 199–201, 205, 206, 219, 232, 245.
Borkowska R. – 159, 226.
Boroń A. – 103.
Borowski P. – 24.
Borowy R.L. – 159.
Bowkiewicz J. – 103.
Bowszys M. – 105.
Brański P. – 31.
Broniewicz E. – 160.
Browicz K. – 73, 74.
Bróż E. – 74.
Brudło-Malicka K. – 48.
Bruzgul E. – 103.
Brykowicz-Waksmudzka K. – 160.
Brylińska M. – 103, 194.
Bryliński E. – 195.
Brzeziecki B. – 72.
270
Brzezińska K. – 74.
Brzeziński A. – 160.
Brzeziński T. – 103, 104.
Brzęk G. – 24, 56, 104, 232, 245.
Brzosko E. – 74, 75.
Brzozowska K. – 145.
Brzozowski J. – 211–213, 218.
Brzósko-Zielińska M. – 245.
Buchowski S. – 201.
Buczek T. – 104.
Buczyński A. – 209.
Buczyński P. – 104.
Buczyński S. – 24, 213.
Budka D. – 181.
Budrewicz T. – 24.
Budzbon E. – 144.
Budzyński T. – 201.
Bujas A. – 232.
Bujkowski W. – 193.
Bukowiecki L. – 246.
Burak S. – 201.
Bydelski W. – 24.
Bydłoń G. – 180, 181.
Bylińska E. – 144.
Bystrek J. – 144.
Cabejszek I. → patrz: Cabejszekówna I.
Cabejszekówna I. – 24, 75.
Caboń K. – 105.
Caboń–Raczyńska K. → patrz: Caboń K.
Cegiełko Z. – 246.
Chętnicki W. – 126.
Chłapowski K. – 213.
Chmielewski H. – 196.
Chmielewski S. – 31, 160.
Chmielewski T.J. – 91, 160.
Chmurzyński J.A. – 105.
Chodorowski A. – 105.
Choiński A. – 57.
Chojnowski Z. – 240.
Choroszucha I. – 160.
Chróściel S. – 166.
Chrząszczewska J. – 240.
Chudzicka E. – 102, 130.
Chudzik B. – 209.
Chwojka M. – 160.
Chybowski Ł. – 102, 105, 123, 124.
Chybowski M. – 102.
Cichoń E. – 232.
271
Ciechanowski M. – 105.
Ciecierska H. – 75, 160.
Ciepielewska A. – 83.
Cieślik D. – 225.
Cieślik T. – 169.
Cieśliński S. – 144, 145, 149, 150.
Cieślukowski S. – 213.
Cilulko J. – 161.
Ciosek B. – 75.
Ciszewska B. – 225.
Ciurzycki W. – 137, 138.
Cudowski A. – 113.
Cydzik D. – 161.
Czapik A. – 105.
Czapik R. – 75.
Czarkowski T.K. – 105.
Czarnecka K. – 46.
Czarnota P. – 145, 149, 150.
Czarnow S. – 161.
Czeczuga B. – 22, 24, 31, 35, 49, 55–58, 62, 75, 91, 95, 105, 106, 128, 140, 145–147, 161,
185, 193, 194, 205, 225, 232, 246
Czeczuga-Semeniuk E. – 105, 161.
Czekajewska D. – 246.
Czerepko J. – 75.
Czereszewska B. – 146.
Czernicka-Chodkowska D. – 31.
Czerpak R. – 146.
Czerwiński A. – 75, 76.
Czubiński Z. – 73, 161.
Czudak-Kiersz J. – 106.
Czyż S. – 106.
Czyżewska K. – 144.
Czyżewski K. – 240.
Daczyński W. – 25.
Dajdok Z. – 76, 82.
Daniłowicz D. – 246.
Daniłowicz Z. – 161.
Darski W.M. – 200, 240.
Dawidowicz D. – 106.
Dąbkowska M. – 76.
Dąbrowska A. – 49.
Dąbrowska D. – 201.
Dąbrowska J. – 161, 201, 246.
Dąbrowski B. – 193.
Dąbrowski M. – 55, 58.
Dąmbska I. – 161.
Dedo E. – 201.
Degórski M. – 179.
272
Dembiński W. – 63.
Dembowska S. – 58.
Dembowski J. – 58, 106.
Demel K. – 106.
Denisiuk Z. – 161, 162.
Dębski A. – 162.
Dixon B. – 193.
Dmochowski A. – 162.
Dobak P. – 225.
Doboszewska A. – 163.
Dobreńczyk M. – 189.
Dobrowolski K.A. – 107.
Dobrzeniecka A. – 146.
Dobrzyń P. – 61, 76, 109.
Doktór S. – 31.
Dołęga J.M. – 162, 184.
Dołubizno D.R. – 201.
Domagalski M. – 193.
Domalewski J. – 31.
Domann S. – 233.
Domański J. – 246.
Domaszewicz A. – 107.
Dominiak P. – 107.
Dorochowicz A. – 159, 162, 246.
Dorosz L. – 193, 194.
Dowgiałło J. – 49.
Dramowicz E. – 210.
Drażba W. – 246.
Drewniak S. – 162.
Drozdowska E. – 22.
Drzymulska D. – 31, 47, 48, 76.
Dubicki A. – 56.
Dudek N. – 225.
Dudziński W. – 107.
Dunalska J. – 58, 69.
Dunat B. – 162, 184, 246.
Dunat D. – 247.
Durska B. – 147.
Dybowski A. – 58.
Dyduch A. – 107, 132, 162, 231.
Dyduch-Falniowska A. → patrz. Dyduch A.
Dygas-Ciołkowska L. – 56.
Dylewska M. – 134.
Dynowska I. – 46, 59, 68.
Dziedzic J. – 75, 76, 79.
Dziedzic R. – 107.
Dziedzic T. – 229.
Dzielnicki H. – 58.
273
Dziewański J. – 162.
Dzięciołowski R. – 107, 129.
Dzikowski S. – 246.
Efron D. – 147.
Eglit P.I. – 59, 194.
Eichler M. – 193.
Ejsmont-Karabin J. – 108, 112, 113.
Fabijański P. – 108, 163.
Faliński J.B. – 23, 76, 151.
Falk K.O. – 25, 194, 213, 239, 246.
Fallick A.E. – 45.
Fałtynowicz W. – 22, 144, 145, 147, 149, 150, 246.
Fałtynowicz Z. – 233, 240–242, 246.
Feliksiak S. – 108.
Fiedorowicz P. – 25, 246.
Figiel J. – 202, 209.
Filipkowska Z. – 139, 148.
Filipowicz R. – 202.
Filipowicz Z. – 202, 246.
Florczyk H. – 163.
Florkowska M. – 230.
Florkowski M. – 230.
Frąckiel K. – 122, 123.
Frelichowski M. – 163.
Fruziński B. – 108.
Fryś E. – 2219.
Furmanik I. – 199.
Fyda J. – 105.
Gacyk T. – 163.
Galewski A. – 108.
Galicki P. – 126.
Gałązka J. – 201, 202.
Gałczyńska K. – 241.
Gałosz W. – 140.
Gałuszka A. – 32, 36, 163.
Gas A. – 133.
Gaweł Ł. – 163.
Gawęcka E. – 163.
Gawęcki A. – 246, 247.
Gawłowska J. – 161, 163.
Gawłowska M. – 163.
Gawrońska M. – 147.
Gąsiorowski M. – 38, 43,
Gawryluk B. – 29.
Gąsowska M. – 108.
Gątkiewicz T. – 189.
Gdula-Arasińska J. – 180, 181.
Gejneman B.A. – 194.
274
Gess P.L. – 233.
Gębczyńska Z. – 108.
Gicgier T. – 247.
Gieniewicz P. – 247.
Gierasimiuk A. – 163.
Gierchatowski P. – 225.
Gieysztor M. – 25.
Gieysztorowa I. – 59.
Gigurzyński H. – 219.
Gil E. – 149, 158, 180.
Gil W. – 247.
Glazik N. – 144.
Gliszczyński P. – 194.
Głembocka B. – 202.
Głodowska J. – 147.
Głowaciński Z. – 104, 107, 109, 123, 126, 130–132, 134, 140, 162, 163.
Głowacka I. – 163, 164.
Głowacki S. – 189.
Gmitrzuk K. – 109.
Gnatowski M. – 247.
Gniedziejuszko Z. – 247.
Gocławska D. – 76.
Godlewska A. – 146.
Godula A. – 159.
Goetz J. – 76.
Golachowska J.B. – 59.
Goldstein J. – 109.
Gołaski J. – 239.
Gołdyn R. – 93.
Gołębiewski Z. – 58.
Gołębiowski Z. – 59.
Gołowin S. – 163.
Gołub M. – 68.
Gomułka P. – 198.
Gorczański S. – 247.
Gorecka J. – 232.
Goryńska W. – 107.
Gos J. – 247.
Gostyńska M. – 74, 76.
Gostyńska-Jakuszewska M. – patrz: Gostyńska M.
Gotkowska-Płachta A. – 148, 150, 152, 195.
Goździewski J. – 107.
Górecka J. – 164, 247.
Górniak A. – 49, 59–62, 76, 77, 109, 113, 133, 155, 164, 239.
Górniak D. – 154.
Górska A. – 42.
Górska M. – 77.
Grabda J. – 109.
275
Grabowska K. – 198.
Grabowska M. – 76, 77.
Grabowski K. – 164.
Graczyk R. – 109.
Graniczny M. – 31, 32.
Grazzini G. – 164.
Grądzki F. – 58.
Gregorowicz P. – 96.
Grimes A.Z. – 22.
Grodzińska K. – 161, 164.
Gromadzki M. – 100, 104, 106, 109, 110, 113, 127, 133, 135, 136, 138, 140.
Grott E. – 184.
Grudziński T. – 164.
Grün J. – 247.
Gruszka P. – 146.
Grużewski M. – 110.
Grygo W. – 181.
GrygorukA. – 163.
Grynczel J. – 72.
Grzegorzecka J. – 164.
Grzelak S. – 247.
Grzmil T. – 147.
Grzywacz A. – 247.
Gumna R. – 189.
Gustaw
E. – 164.
Gut S. – 164.
Gutowski J.M. – 91, 110, 127.
Guzowska T. – 241.
Haber A. – 107.
Hajdamowicz I. – 124, 137, 138.
Hajdas I. – 38.
Hajduk J. – 180.
Halicka M. – 241.
Halicki B. – 32.
Halicki S. – 202.
Halicki Z. – 32.
Halka Z. – 241.
Hałas S. – 32, 37, 38.
Hantz J. – 73, 74, 76, 77.
Haraciński T. – 110.
Harat J. – 62.
Heineman V.A. - 194
Heinrich A. – 202.
Helios-Rybicka E. – 33, 39, 40, 164.
Herbich J. – 77,
Hercman H. – 43.
Herz L. – 202.
276
Heybowicz K. – 24.
Heyneman B. – 194.
Hillbricht-Ilkowska A. – 55, 56, 164, 165.
Hliwa P. – 126, 198.
Hoffman K. – 202.
Hoffman K. – 241.
Hofman-Delbor J. – 247.
Hofmann J. – 247.
Hołdyński C. – 81.
Homolewski F. – 247.
Horodeński R. – 211, 225, 228.
Hryniewicz R. – 165.
Hryniewiecki B. – 77, 165.
Huruk A. – 110.
Huruk S. – 110.
Huszcza M. – 202, 219, 241, 249.
Hutorowicz A. – 62, 71, 77, 78, 82.
Idzi E. – 181.
Imielski S. – 165.
Iwaniec E. – 219.
Iwanowska G. – 213.
Iwiński J. – 62.
Iwulski K. – 147.
Izydorek I. – 144.
Jabłońska D. – 165, 202, 225.
Jabłońska I. – 111, 114.
Jabłońska W. – 165.
Jabłońska-Barna I. – patrz: Jabłońska I.
Jackiewicz M. – 111.
Jacyna I. – 165.
Jadczuk Z. – 233, 249.
Jagiełło K. – 194, 249, 250.
Jagusiewicz A. – 165.
Jakobsche Z. – 250.
Jakubowska-Gabara J. – 78.
Jakubowski W. – 164, 225.
Jakubus B. – 147.
Jakuszewski T. – 78.
Jando K. – 83.
Janiccy K. i M. – 27.
Janikowski T. – 49.
Jankowski A.T. – 41.
Jankowski J. – 148, 186.
Jankowski M. – 202.
Jankowski S.M. – 25.
Jankowski W. – 78, 165, 166, 189, 194, 203.
Janota K. – 166.
Jańczak J. – 62, 69.
277
Jarmowicz I. – 49.
Jarmużyńska T. – 62.
Jarocki J. – 111.
Jarosz S. – 166.
Jarzombkowski F. – 78, 86.
Jasiewicz A. – 178.
Jasiewicz K. – 166.
Jasińska K. – 181.
Jasińska Z. – 166.
Jaskanis D. – 213.
Jaskanis J. – 213, 219.
Jastrzębska A. – 83.
Jaśkiewicz A. – 250.
Jaugelis G. – 213.
Jaźwiecka M. – 46.
Jekatierynczuk-Rudczyk A. – 61.
Jemielity W. – 229, 230, 233.
Jędryczkowski W.B. – 111.
Jędrysek M.O. – 32, 45.
Jędrzejewska B. – 111.
Jędrzejewski R. – 200.
Jędrzejewski W. – 111.
Jodkowski J. – 203.
Joniak T. – 111.
Józefaciuk A. – 32.
Juda J. – 166.
Jundziłł S.B. – 78.
Jurak D. – 49.
Jurkiewicz J.E. – 234.
Jurochnik A. – 84.
Juskowiak O. – 32.
Jutrzenka-Trzebiatowski A. – 78, 79.
Kaczmarek C. – 74.
Kaczmarek S. – 111.
Kaczyński A. – 112.
Kaftan J. – 32, 40, 62.
Kajak Z. – 55, 62.
Kalinowski A. – 33. 203.
Kałużny A. – 32.
Kamieńska A. – 250.
Kamieński Z. – 166.
Kamińska J. – 250.
Kamiński A. – 22, 214.
Kamiński K.Z. – 112.
Kamiński M. – 25, 55, 56, 60–62, 66, 71, 76, 77, 79, 82, 91, 92, 102, 105, 108–110, 112–114,
`131, 148, 152, 159, 164, 167, 184, 186, 189, 193, 194, 197, 203, 219, 233, 234, 241,
246, 250.
Kamiński S. – 203, 214, 241.
278
Kamiński W. – 203, 245.
Kamiński W.H. – 112.
Kamler E. – 112.
Kaniwski W. – 112.
Kapusta A. – 105.
Kapuściński R. – 74.
Karabin A. – 108, 112, 113.
Karaś A. – 250.
Karaś H. – 241.
Karczewski A. – 163.
Karczmarz K. – 79.
Karolczuk-Kędzierska M. – 167.
Karp A. – 209.
Karpinski A. – 71.
Karpowicz M. – 113.
Karpowicz-Bogacz K. – 241.
Kasina S. – 167.
Kasperczyk B. – 143.
Kasprzak K. – 101, 230.
Kasprzycki J. – 203.
Kasprzyk A. – 79.
Kassenberg A. – 167.
Kawałko K. – 27.
Kawecka A. – 91.
Kawecka-Endrukajtys B. – 23.
Kawiecki G. – 167.
Kazanecki W. – 23.
Kazberuk G. – 113.
Kazimierski B. – 63.
Kaznowska E. – 63.
Kaźmierczakowa R. – 72–74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 89, 97–99, 162.
Kejna M. – 50, 160, 169, 180.
Kempińska H. – 113.
Kempisty E. – 214.
Kepel A. – 100, 103–105, 107, 110, 111, 137, 139, 140.
Kędracki M. – 209.
Kędzierski K. – 83.
Kędzierzawski M. – 168.
Kicińska B. – 49.
Kiełczewski D. – 168.
Kieruzel M. – 105.
Kierzek A. – 96.
Kiestanis-Studzińska B. – 194.
Kijonka T. – 250.
Kilikowska A. – 122.
Kin H. – 250.
Kirpluk I. – 73, 79, 95.
Kisłowska B. – 229.
279
Kiss T. – 144.
Kiszka J. – 144.
Kiziewicz B. – 146, 148,
Klejmont W. – 241.
Klemann O. – 234.
Kliczkowska A. – 85.
Klimko J. – 25, 203.
Kloss M. – 33, 79, 80, 83, 185.
Kluge M. – 49, 50.
Kłapkowski W. – 214.
Kłosowski S. – 80.
Kłyszejko B. – 75, 105.
Kobylańska Z. – 250.
Kochanowski W.K. – 229.
Kocięcki S. – 84.
Kodź H. – 209.
Koenig A.O. – 84.
Koffler L. – 209.
Kofman J. – 250.
Kokurewicz T. – 105.
Kolada A. – 68.
Kolasińska A. – 80.
Kolberg O. – 219.
Kolender E. – 113.
Kolk A. – 113.
Kołodziej W. – 80.
Kołodziejczyk A. – 104, 113, 168, 250.
Kołodziejczyk J. – 203, 250.
Kołomecka E. – 22.
Komarowski S. – 168.
Kondraciuk I. – 50.
Kondracki J. – 33, 63,
Konecka K. – 242.
Koneszko K. – 234.
Konieczny K. – 113.
Konończuk N. – 50.
Konopska B. – 27.
Kopciał J. – 33, 173, 185, 189, 203, 213, 215, 218, 236, 239, 242, 250, 251.
Kopczyński Ł. – 114.
Korbel J. – 251.
Kordysz M. – 203.
Koreywo M. – 168.
Korniak T. – 81.
Korycka A. – 63.
Korzeniewska E. – 139, 148, 152, 153, 155, 195.
Kosecka B. – 163.
Kosobucka M. – 102.
Kossacka W. – 106, 114,
280
Kossowska–Cezak U. – 50.
Kostka A. – 33, 39, 53, 164.
Kostka M. – 167, 225, 226, 230.
Kostro J. – 114.
Kostrowicki A.S. – 31, 33, 34, 64, 70, 91, 114, 190, 204, 208, 226.
Kostrowicki J. – 34.
Kostrzewski A. – 51, 56, 63, 66, 88, 118, 122, 168, 170, 171, 181, 182.
Koszałka J. – 111, 114, 165.
Kościszewska-Musiał G. – 34.
Kot J. – 25, 168, 182.
Kotarba A. – 34.
Kotarba M. – 34.
Kotyńska-Stetkiewicz J. – 229.
Kowalczyk D. – 227.
Kowalczyk J. – 214.
Kowalewska A. – 148.
Kowalewska I. – 168.
Kowalewska M. – 168.
Kowalik T. – 25, 168, 169, 219, 251.
Kowalkowski A. – 174.
Kowalkowski W. – 114.
Kowalski W. – 25, 203, 214, 251, 252.
Kowalski W.W. – 94.
Kowalski Z. – 31.
Kozaczewski J. – 252.
Kozakiewicz K. – 136.
Kozarkiewicz B. – 165, 169.
Kozdęba M. – 50.
Koziara A. – 252.
Kozik R. – 144.
Kozłowska A. – 91, 92.
Kozłowska M. – 106, 114, 146.
Kozłowski A. – 197.
Kozłowski J. – 105, 115, 126, 132, 198.
Kozłowski J.K. – 169, 214.
Kozłowski K. – 115, 132.
Kozłowski P. – 168.
Kozłowski S. – 169, 184, 234.
Kozłowski S.K. – 169, 214.
Kozma G. – 101.
Kozyra-Bilińska A. – 115.
Koźmiński Z. – 34, 63, 115, 234, 252.
Kożuchowski K. – 50.
Krajewska D. – 148.
Krajewski T. – 67.
Krasuska M. – 190.
Kraszewska M. – 148.
Krauzer J. – 252.
281
Krawczyk B. – 50.
Krawczyk I. – 63.
Krawczyk T. – 190.
Krąpiec M. – 32.
Król K. – 34, 37, 38, 41–45, 48, 68.
Królak D. – 83.
Krukowska-Szopa I. – 185.
Krupka J. – 107.
Kruszelnicki J. – 73, 81.
Kruszyk R. – 169, 170.
Krypiec M. – 93.
Krysiak M.P. – 162, 184.
Krzemienia K. – 34.
Krzemiński J. – 170, 252.
Krzewicka B. – 145, 149.
Krzyk A. – 81.
Krzymowska-Kostrowicka A. – 34, 203, 204, 226.
Krzysik S.M. – 111, 115.
Krzysztofiak A. – 50, 51, 63, 81, 82, 101, 115–121, 149, 172, 234, 252.
Krzysztofiak L. – 27, 41–45, 61, 63, 64, 66, 82, 96, 105, 110, 112, 119–123, 147, 149, 153,
167, 170–172, 204, 234, 235, 239, 252.
Krzywicki T. – 31, 35, 209.
Krzywosz T. – 102, 123, 124, 195, 198.
Krzywosz W. – 78, 82, 123.
Kubaszewski T. – 252.
Kubicka H. – 85, 89.
Kucharska K. – 83.
Kucharski J.E. – 200.
Kucharski L. – 83.
Kucharski M. – 80.
Kucharski W. – 172.
Kuczyńska A. – 150.
Kuczyńska E. – 150.
Kuczyńska J. – 204.
Kućmierz A. – 156.
Kudelska D. – 161.
Kufel L. – 55, 172.
Kukier M. – 73, 95.
Kukier-Wyrwicka M. – patrz: Kukier M.
Kuklik B. – 230.
Kukwa M. – 83, 150.
Kulbacka M. – 204.
Kulczyk S. – 35.
Kulikowiak M. – 172.
Kulikowski S. – 172.
Kulmatycki W.J. – 124, 196.
Kulwieć K. – 64, 252.
Kulwieć-Strumiłło W. – 25.
282
Kunat-Miłosz A. – 252.
Kupczyk B. – 155.
Kupryjanowicz J. – 124.
Kupryjanowicz M. – 38, 43, 44, 64, 83, 84, 86, 211.
Kurak K. – 211.
Kurak S. – 124.
Kuran J. – 28, 204.
Kurowska H. – 252.
Kurzawa E. – 234, 235, 256.
Kurzawa M. – 163.
Kurzyna B. – 22.
Kusiak A. – 84.
Kuta E. – 84.
Kuziemski J. – 64.
Kużelewski D. – 199.
Kwiatkowski W. – 172.
Labocha M. – 140.
Lacaze J.F. – 84.
Lankamer T. – 28.
Larnac G. – 124.
Lasiota Z. – 205, 252.
Laskowicz G. – 252.
Laskowski L. – 25.
Latałowa M. – 84, 86, 87, 93.
Lebiedzińska L. – 219, 229.
Lech E. – 84.
Lechnio J. – 230.
Lechowski A. – 252.
Ledziński J. – 177.
Lemberger M. – 42, 43.
Lenar L. – 173.
Lencewicz S. – 35, 64, 235.
Leończyk W. – 252.
Leopold M. – 196.
Lesiak T. – 94.
Leszczyńska-Kowalska J. – 124.
Leszczyński S. – 35.
Leśkow J. – 107.
Leśniak A. – 173.
Leśniański G. – 150.
Lewandowska B. – 150.
Lewandowski K. – 124.
Lewandowski K.B. – 35.
Lewartowski Z. – 124.
Lewicka M. – 147.
Lewicka U. – 22.
Lewicki F. – 124.
Lewińska J. – 51.
283
Lewińska T. – 226.
Liesbach M. – 84.
Ligocki M. – 252.
Lindner L. – 35.
Lintzel E. – 51.
Lipnicki L. – 144.
Liro A. – 173.
Lisicki S. – 35.
Liskiewicz S. – 124.
Lityński A. – 235.
Lityński M. – 28.
Liwińska A. – 160.
Lorenc H. – 51
Loret E. – 126.
Lubczynski L. – 158, 159, 173, 205, 253.
Lubicz–Lubiński S. – 173.
Luther H. – 124.
Luto D. – 64.
Luto R. – 173.
Lutyńska M. – 96.
Łabudzki L. – 107.
Łapiński W. – 173, 242, 253.
Łaptaś A. – 205.
Łaska G. – 84.
Łaskowska J. – 26.
Ławreszuk D. – 151.
Ławrynowicz M. – 84.
Łąkowski R. – 253.
Łecki W. – 205.
Łęska J. – 99, 100, 143, 144.
Łojewski M. – 201, 245.
Łonkiewicz B. – 85.
Łozińska Z. – 51, 190.
Łoziński J. – 85, 126, 190, 191, 205, 245, 253.
Łozowska M. – 253.
Łuczyn A. – 205.
Łukasiewicz A. – 85.
Łukaszyński J. – 211.
Łukawska-Czyżew A. – 78.
Łukowska K. – 24, 205, 219, 220, 229, 232, 234, 235, 245, 247, 253.
Łupiński S.Ł. – 126.
Machowska M. – 64.
Maciejewska A.E. – 126, 195.
Maciejewska J. – 219.
Maciejewski D. – 219.
Maciejewski S. – 25, 126, 164, 173, 174, 205, 233, 235, 242, 253, 254. .
Maciulewski B. – 226.
Mackiewicz A. – 51, 65, 85, 254.
284
Mackiewicz J. – 196, 215.
Mackiewicz-Gutowska R. – 126.
Mackiewisz S. – 226.
Maculewicz W. – 28, 35.
Madeyska E. – 83, 84, 86, 93.
Madeyska M. – 87.
Maj M. – 65.
Majcher H. – 205, 254.
Majdanowski S. – 65.
Majecki J. – 136.
Majewska I. – 83.
Majka T. – 205.
Major M. – 174.
Makowska J. – 151.
Maksimiuk J. – 151, 155.
Makuch M. – 85.
Malczewski P. – 254.
Malinowska E. – 40, 230.
Malinowska W. – 65, 85, 95, 126, 156, 174, 215, 232, 234–236, 242.
Malinowski A. – 202.
Malinowski R. – 35.
Malkiewicz A. – 126.
Malzahn E. – 174.
Małachowski A. – 229.
Marcinkowska Ż. – 151.
Marcinkowski B. – 36.
Marek A. – 180.
Marek J. – 65.
Mari A. – 230.
Markiewicz A. – 79.
Marks J. – 174.
Marson E. – 205.
Marszelewski W. – 39, 48, 53.
Martyniak A. – 54–56, 71, 82, 102, 105, 109, 110, 112–113, 126, 131, 132, 152, 164, 167,
197, 198.
Masalska M. – 127.
Masłowiecki A.T. – 242, 254.
Masłowski J. – 105.
Masłowski M. – 127.
Maszczyk R.M. – 127.
Maszkiwicz E. – 127.
Matusiak D. – 174, 230.
Matusiewicz A. – 23, 25, 199, 205, 215, 226, 233, 236, 246, 254.
Matusiewicz M. – 85, 89.
Matuszewski G. – 107, 127.
Matuszewski R. – 25.
Matuszkiewicz A. – 23, 164.
Matuszkiewicz J.M. – 85.
285
Matwiejuk A. – 144, 151.
Matynia A. – 236.
Mazalska B. – 146.
Mazur A. – 127.
Mazurek Z. – 121.
Mażul W. – 229.
Mąka M. – 228.
Meisch C. – 127.
Melke A. – 127.
Melon E. – 73, 95.
Miano T.M. – 59.
Michalak K. – 191.
Michalec A. – 127.
Michalik A. – 36.
Michalska Z. – 127.
Michalski J. – 23, 111.
Michalski K. – 25.
Michałowski W. – 229.
Micherdziński W. – 127.
Mickiewicz J. – 79, 87.
Mielnicka B. – 205.
Mierzejewska K. – 198.
Mierzejewski A. – 26.
Mierzwiński B. – 66.
Migaszewski Z.M. – 32, 36, 163.
Mikulska I. – 127.
Mikulski J.S. – 66.
Mikulski Z. – 56, 66.
Mikusek R. – 107, 127, 140.
Milanowska J. – 174.
Mileska M.I. – 205.
Milewski R. – 245.
Milewski W. – 174.
Milicer W. – 127.
Miłaszewska W. – 206, 242.
Minkiewicz B. – 128.
Minkiewicz S. – 128.
Mioduszewska A. – 254.
Miotk-Szpiganowicz G. – 87.
Mirek Z. – 84.
Mironiuk W. – 128.
Mirowski Z. – 46.
Misiukiewicz F. – 254.
Misiukiewicz W. – 99, 107, 128, 129, 193, 196, 234, 238, 245, 254.
Miszkiel K. – 129.
Miściski S. – 159.
Mitręga J. – 66.
Mitrosz J.M. – 129.
286
Mizera A. – 175.
Mizianty M. – 85.
Młyńczyk W. – 254.
Mnich M. – 196.
Moczulska M. – 35.
Moczulski L. – 242.
Moćkun T. – 254.
Mojsiewicz J. – 129.
Mojski J.E. – 36.
Mokrzycki T. – 129.
Monkiewicz W. – 214.
Morgan N. – 250.
Morow K. – 102.
Moryc M. – 236.
Moszyńska M. – 130.
Moszyński A. – 129, 130.
Mościński A. – 236.
Mułenko W. – 151.
Muniowski P. – 106.
Musiał J. – 26.
Muszczynko R. – 209.
Muszyńska E. – 146.
Mysiukiewicz P. – 133.
Myszczyński S. – 254.
Myśliński G. – 164.
Najder Z. – 26.
Nakielska K. – 151, 155.
Nalbach A. – 130.
Nalborczyk-Wierzbicka A. – 95.
Nalepa J. – 239.
Nalepka D. – 86, 87, 93.
Namiotko L. – 130.
Namiotko T. – 130, 135.
Nasiadko Z. – 254.
Nawalski S. – 254.
Nejbert K. – 36.
Niedźwiedzki E. – 114.
Nieloch J. – 206.
Niemczyk J. – 254.
Niewińska W. – 22, 242.
Niewolak S. – 139, 148, 150–153, 155.
Nikel A. – 84.
Nikonowicz G. – 231.
Nissinen T. – 112.
Nolting K. – 233.
Nosal K. – 56.
Nowacka E. – 85.
Nowacki J. – 104, 107, 109, 123, 126, 130–132, 140, .
287
Nowak E. – 130.
Nowak J. – 144.
Nowak K. – 215.
Nowak M. – 159.
Nowak S. – 111.
Nowakowska G. – 51.
Nowakowska J. – 159.
Nowakowski A. – 175.
Nowakowski C. – 66.
Nowakowski W. – 215.
Nowalski S.A. – 254.
Nowicka A. – 51.
Nowicki M. – 28.
Nowicki W. – 185.
Nowikowska A. – 175.
Nowikowski L. – 254.
Nowoczyńska A. – 153.
Nożyński A. – 46.
Nunberg M. – 130.
Obidowicz A. – 86.
Obidzińska A. – 133.
Obuchowski A. – 226.
Ojdowska E. – 140.
Okołowicz W. – 51, 52.
Okołów Cz. – 176.
Okońska J. – 52.
Okrągła H. – 36.
Okulicz J. – 213, 215.
Okulicz Ł. – 215, 216.
Olaczek R. – 161, 164, 176, 182.
Olech M. – 79, 144.
Olecki K. – 196.
Oleksa A. – 130.
Olędzki J.R. – 28, 227.
Olszewski A. – 130.
Olszewski J.L. – 52.
Olszewski K. – 49–51.
Olszewski R. – 66.
Ołtuszewski W. – 86.
Omilianowicz A. – 254.
Omiljanowicz K. – 243.
Opieka A. – 66, 153.
Orłowicz M. – 254.
Orłowska M. – 146.
Ornoch-Tabędzka M. – 230.
Osadczuk A. – 43, 44, 66.
Osewski M. – 26, 102, 123, 126, 130, 131, 176, 196, 197, 198, 206.
Osewski W. – 229.
288
Osiniak T. – 176, 211, 216.
Osiński S. – 176.
Osipowicz A. – 236, 237.
Ossendowski F.A. – 191.
Ostaszewska U. – 131.
Ostaszewski W. – 254.
Ostrowska A. – 66.
Ostrowska E. – 254.
Ostrowski J. – 66, 227.
Ostrowski K. – 197.
Ostrowski R. – 254.
Osuch W. – 131.
Oświecimska Z. – 37.
Otapowicz G. – 66.
Otęska–Budzyn J. – 156.
Otolińska B. – 150.
Pachucki C. – 37.
Paluch R. – 91.
Panek E. – 153.
Panfil J. – 131, 255.
Pankiewicz A. – 131.
Paprocka A. – 37.
Paradowska J. – 206.
Parczewski W. – 52, 176.
Partyka J. – 231, 232, 237.
Paschalski J. – 67.
Pasławski P. – 36, 163.
Pasławski Z. – 67.
Passowicz K.H. – 67, 131.
Pasternak K. – 69.
Paszkiewicz W. – 131.
Paszkowski W. – 229.
Paśnicka K. – 96.
Patla A. – 131, 176, 243, 255.
Paturej E. – 111.
Pawlikowski P. – 78, 86.
Pawlikowski T. – 121.
Pawłowska M. – 26, 201, 246.
Pawłowski A. – 232.
Pawłowski B. – 86, 93.
Pawłowski J. – 131.
Pawłowski L.K. – 67, 131, 132.
Pawłyta J. – 37, 38, 43.
Pazdur A. – 32, 37, 38, 43, 45, 48, 56.
Pelczar M. – 237.
Perkowska B. – 29, 201, 206.
Perkowska E. – 26, 206, 234, 245, 253, 254.
Perzanowski K. – 102.
289
Peter W. – 177.
Pękala M. – 61.
Piasecki J. – 227.
Piechocki A. – 132.
Piechowska B. – 22.
Pieczyński E. – 67.
Pieczyński P. – 86, 89, 191, 245.
Piekarczyk J. – 26.
Piekarski K. – 61.
Piekarski M.K. – 50.
Piekarski S. – 255.
Pielowski Z. – 107, 130.
Pieńkos K. – 206.
Pietkiewicz S. – 33, 37, 67.
Pietrusiewicz B. – 61.
Pietruszkiewicz E. – 26, 177, 255.
Pietrzak L. – 28, 37.
Pietrzak M. – 206.
Pietsch K. – 34.
Pilipiuk I. – 102, 130.
Pilipowicz W. – 177.
Pinowski J. – 107, 177.
Pionkowska M. – 197.
Pioro S.J. – 52.
Pioruńska K. – 32, 40, 177.
Pioterek G. – 162.
Piotrowska N. – 37, 41, 44, 56, 64, 211.
Piotrowski J.P. – 206.
Piotrowski M. – 255.
Pióro S.J. – 52.
Pisarski Z. – 207.
Pizło A. – 180.
Plasek V. – 96.
Plisko J.D. – 132.
Plit J. – 34, 227.
Pluciak M. – 177.
Pluta M. – 163.
Pochodowicz J. – 22.
Poczyczyński P. – 115, 132.
Podgórski J. – 86, 132.
Podziewski J. – 219, 255.
G M. – 219, 220, 229.
Polakowski A. – 227, 255.
Polakowski B. – 86, 87, 258.
Polášek Z. – 132.
Polińska K. – 28.
Poliński W. – 132, 133.
Polkowski K. – 133.
290
Połujański A. – 191, 255.
Pongratz E. – 178.
Poniatowicz M. – 227.
Popielski R. – 38, 43, 67.
Popławski T. – 28.
Poręba G. – 38.
Porzezińska B. – 231.
Poskrobko B. – 160, 211.
Postawa T. – 133, 136, 140, 231.
Pożarowski A. – 24.
Półtorzycka-Kozłowska H. – 178.
Pravdin I.F. – 133.
Prejs K. – 133.
Profus P. – 140.
Prosowicz D. – 33, 38–42, 44, 45, 53.
Prus T. – 133.
Prusik S. – 71.
Pruski R. – 178.
Pruszyński J.P. – 207.
Pruszyński M. – 163.
Przegrzalski E. – 67.
Przemyski A. – 74.
Przenajkowska A. – 153.
Przepiórkowska A. – 144.
Przesmycki J. – 231.
Przybylska G. – 165.
Przychodzeń Z.J. – 206–208.
Przydyba K. – 72.
Pucek Z. – 133.
Puchalski W. – 255.
Pyzel A. – 87.
Rachwald H. – 174.
Raczyński J. – 108, 133.
Radaszkiewicz A. – 197.
Radecki W. – 197.
Radziej J. – 87.
Radziejowski J. – 178.
Rakiel-Czarnecka W. – 255.
Rakowska A. – 180.
Rakowska B. – 87.
Rakowski B. – 247.
Ralska-Jasiewiczowa M. – 86, 87, 93.
Rams B. – 178.
Rańko M. – 231.
Rasiński J. – 52.
Ratajczyk A. – 178.
Rau H.M. – 84.
Rąkowski G. – 178, 207.
291
Redliński E. – 254.
Rejment I. – 87, 96.
Rejment-Grochowska I. – patrz: Rejment I.
Remiesz A. – 197, 255.
Reniger A. – 40.
Richling A. – 29, 40, 45, 49, 55, 91, 92, 122, 166, 179, 182, 184, 206, 227, 230–232,
Riedel W. – 133.
Rodziewicz H. – 207.
Rodziewicz M. – 133.
Rogalska M. – 144.
Rokoszewska G. – 52.
Romanowski J. – 133.
Romański M. – 50, 51, 63, 75, 87–89, 121, 123, 149, 153, 171, 172, 188, 189.
Romatowski Z. – 26.
Roo-Zielińska E. – 85, 179.
Rosłan J. – 26.
Roszkowska T. – 52.
Rowińska J. – 121.
Różalski A. – 255.
Różane A. – 207.
Różycka W. – 40.
Rudowski S. – 41, 43–45.
Rudź R. – 133.
Ruprecht A.L. – 134.
Russel E. – 179.
Ruszkowski A. – 134.
Rutkiewicz I. – 179.
Rutkowska A. – 83.
Rutkowska E. – 89.
Rutkowska E.S. – 207.
Rutkowski A. – 207.
Rutkowski J. – 30, 34, 37–39, 41–45, 47, 49, 53, 55, 64–66, 68, 84, 96, 100, 135, 142, 212.
Rutkowski L. – 89.
Rutkowski P. – 83.
Rutkowski Z. – 207.
Rybak J.I. – 26, 45, 67.
Rydzewski W. – 134.
Rymkiewicz J.M. – 243.
Ryppowa N. – 89.
Ryś A. – 153.
Rytelewski J. – 46.
Ryżewski G. – 229.
Rzóska J. – 64, 134.
Sadkowska-Szkiruć E. – 26, 29, 173, 179, 207–209, 220, 245, 246, 257.
Sadowska E. – 159.
Sadowska K. – 147.
Sadowska-Snarska C. – 225, 228.
Sadowski A. – 160, 201, 202, 206, 208, 211, 231.
292
Sakowicz S.K. – 197.
Sandnes H. – 179.
Santorski Z. – 52.
Sapała M. – 255.
Sawicka-Kapusta K. – 180, 181.
Sawicki L.K. – 134.
Sągin P. – 83.
Schmidt H. – 163.
Schmidt K. – 111.
Schröder B. – 89.
Scisłowski W. – 243.
Sell J. – 122, 123, 140.
Serafin R. – 167.
Serwin M. – 227.
Sewastianowicz I. – 255.
Sękowska E. – 153.
Sibiga M. – 89.
Sidor A. – 220.
Sielużycka J. – 23.
Siemaszko J. – 26, 213, 216, 218, 220.
Siemieniako K. – 255.
Siemińska J. – 23, 26.
Sieniawski M. – 62, 176, 181, 184, 186, 218, 225.
Sienkiewicz B. – 52.
Sienkiewicz J. – 185.
Sierocka B. – 153.
Sierpiński A. – 113, 191.
Sigillewski P. – 154.
Sikora A. – 107, 134, 140.
Sikora J. – 231.
Sikorski C. – 228.
Sikorski J. – 37.
Sikorski P. – 182.
Siwak P. – 126.
Skakuj M. – 93.
Skibińska E. – 102, 130.
Skibniewski L. – 68.
Skirgiełło A. – 23.
Skłodkowska D. – 26, 181, 208, 255.
Skłodowski K. – 216, 256.
Skowron R. – 57, 68.
Skowron W. – 256.
Skórkiewicz T.L. – 89.
Skórzyńska U. – 103.
Skórzyński P. – 208.
Skrajna T. – 85, 89.
Skrobała D. – 101.
Skrzeczkowska E. – 89, 94.
293
Skrzypek G. – 32, 45.
Skubis L. – 142.
Skurzyński P. – 208, 209.
Słomińska H. – 256.
Słomińska M.O. – 134.
Smith A.L. Jr.
Smogorzewska M. – 185, 207.
Smoleński J. – 216.
Smolińska A. 154.
Smolska E. – 45.
Snarska A. – 146.
Sobczyk T. – 45.
Sobecka G. – 181.
Sobecki K. – 247.
Sobieraj M. – 148.
Sobocki M. – 198.
Sobotka D. – 87, 89.
Socha A.J. – 181.
Soczyńska U. – 68.
Sokołowska J. – 89.
Sokołowski A.W. – 79, 89–91, 181, 182, 202, 256.
Sokołowski Z. – 208.
Solon J. – 29, 34, 40, 45, 49, 54, 55, 64, 85, 91, 92, 122, 166, 179, 182, 184, 206, 208, 227,
231, 232.
Solski A. – 92, 163.
Sołek B. – 208.
Soszka H. – 68, 161.
Soszyński B. – 134.
Sowa S. – 134.
Spodniewska I. 78, 92, 177.
Stach A. – 182.
Stachowiak P. – 134.
Stajszczyk M. – 135.
Stalski M. – 208.
Stangenberg M. – 45, 46, 68, 69, 135.
Staniorowski C. – 208.
Staniszewska W. – 130, 135.
Stankiewicz A. – 124, 135.
Stankiewicz J. – 208.
Stankiewicz M. – 135.
Stankowski W. – 46.
Stańczykowska A. – 135.
Stańska M. – 137, 138.
Starczewski M. – 229.
Staręga W. – 124, 135.
Stark C. – 135.
Starkel L. – 29, 32.
Starkowska M. – 256.
294
Starmach K. – 69.
Starzewski M. – 27, 29.
Stasiak J. – 46, 93.
Stasiukiewicz M. – 93.
Staszewska J. – 153, 154.
Stawarczyk T. – 136, 137.
Stawecki K. – 58, 69.
Stenz E. – 69.
Stochmal M. – 180.
Stopa M. – patrz: Stopa-Boryczka M.
Stopa-Boryczka M. – 52, 256.
Strumiłło A. – 26, 90, 102, 182, 183, 189, 212, 220, 228, 231, 234, 235, 237, 243, 245, 256,
257.
Strynkowska A. – 22.
Stryżko M. – 154.
Strzałka M. – 136.
Strzemski M. – 46.
Studnicka K. – 160.
Stypa A. – 52.
Suchocki J. – 53.
Suchodolski B. – 256.
Sudnik W. – 142.
Sudnik-Wójcikowska B. – 83, 86, 93, 97, 98.
Sumiński M. – 93, 256.
Sumiński S.M. – 136.
Surażyński R. – 136.
Surowiec K. – 178.
Surus M. – 153.
Sykulski J. – 256.
Symonides E. – 237.
Syska H. – 257.
Szachowicz M. – 22.
Szadziewski R. – 107.
Szafer W. – 93.
Szafrański M. – 183.
Szaga W. – 257.
Szarejko T. – 79.
Szargiej P. – 136.
Szarzyńska A. – 236.
Szczech M. – 46.
Szczepanek K. – 86, 93.
Szczepanek M. – 37.
Szczepanik W. – 68.
Szczepańska J. – 42, 43, 45, 53.
Szczepańska W. – 93, 136.
Szczepański A. – 69.
Szczepkowska A. – 148.
Szczepkowska B. – 227.
295
Szczerbowski J.A. – 197.
Szczęsny B. – 136.
Szczęsny R. – 183.
Szczęsny T. – 183.
Szczypin J. – 228.
Szelachowski M. – 183.
Szeląg-Wasielewska E. – 93.
Szeroczyńska K. – 38, 43, 136, 142.
Sziwa R. – 69.
Szkiruć E. – patrz: Sadkowska-Szkiruć E.
Szkiruć Z. – 26, 62, 173, 176, 183, 184, 186, 197, 208, 218, 225, 228,231, 237, 257.
Szkutnicki J. – 69.
Szlachetko D.L. – 93.
Szlaszyński J. – 217.
Sznajder M. – 184.
Szpica A. – 46.
Sztukowski J. – 247, 257.
Szucs F. – 101.
Szujecki A. – 136.
Szulc M. – 70.
Szulc-Rojan E. – 45.
Szumiło J. – 184.
Szwarczewski P. – 45.
Szychowska-Krypiec E. – 93.
Szymanska H. – 94.
Szymańska U. – 126, 198.
Szymczakowski W. – 136.
Szymczuk M. – 161.
Szymura J.M. – 137.
Szymura M. – 163.
Szyszko A. – 26.
Szyszko M. – 154.
Śledziński J. – 70.
Ślęzak D. – 209.
Śmietana P. – 123.
Śnieg S. – 228.
Świątecki A. – 154.
Świątkowski P. – 169.
Świątkowski W. – 257.
Świeboda M. – 94.
Świercz A. – 36.
Świerzowski A. – 197.
Święcicka K. – 29, 31, 40, 54, 76, 179, 209, 256. 257.
Świętochowicz J. – 34.
Tanajewski M. – 257.
Taraszkiewicz B. – 185.
Tarwid K. – 70, 137, 185.
Tatarata M. – 62.
296
Tchorzewski P. – 257.
Teisseyre M. – 173, 177.
Tepli-Proniewicz K. – 53.
Tobiasz M – 228.
Tobolewski Z. – 154, 155.
Tobolski K. – 86, 87. 93.
Tołkanowicz E. – 31.
Tomaszewicz G.H. – 94.
Tomaszewicz H. – 75, 76, 80, 94, 95.
Tomaszewski M. – 79.
Tomczyk E. – 209.
Tomecki J. – 28, 29.
Tomiałojć L. – 137.
Tończyk G. – 104.
Totoraitis J. – 217.
Traczyk H. – 24.
Traczuk P. – 124.
Trawiński K. – 185.
Treszczotko A. – 151, 155.
Trzaskowski S. – 185, 257.
Trząski T. – 257.
Tumiałojć E. – 29.
Tumidajewicz S. – 185, 215.
Tumiłowicz J. – 257.
Tunowski J. – 62, 137.
Tustanowska A. – 137.
Tuszyńska-Rękawek H. – 23.
Tutin T.G. – 95.
Twarowski R. – 56.
Twaróg J. – 191, 192.
Twaróg K. – 192.
Tyczyńska S. – 95.
Tykarski P. – 137, 138.
Tykiel B. – 197.
Tylmann W. – 46.
Tyszka J. – 83.
Ufnalski K. – 137.
Uggla H. – 46.
Ulikowski D. – 123.
Ulrich W. – 137, 138.
Urban J. – 156, 217.
Urbaniak J. – 95.
Uscka J. – 50, 160, 169, 180.
van der Knaap W.O. – 84.
van der Meer J.J.M. – 30.
Vanek H. – 243.
Wagner R. – 56.
Wajrak A. – 185.
297
Walczak M. – 178, 185.
Walczuk B. – 185.
Walery M. – 185.
Walerysiak D. – 254.
Walicka M. – 23.
Wałecki A. – 138.
Warakomski W. – 53.
Waraksa M. – 257.
Warcholińska A.U. – 84, 95.
Warnkówna J. – 240.
Wasilewski A. – 107.
Wasilewski M. – 107.
Wasilewski Z. – 192, 257.
Wasiluk R. – 138.
Wasylikowa K. – 86, 87, 93.
Wawrzoniak J. – 160, 186.
Wawrzyniak S. – 209.
Wdowińska J. – 138.
Wdowiński Z. – 138.
Wechsler H.G. – 257.
Weigle A. – 158.
Wengris J. – 258.
Werblan-Jakubiec H. – 73, 83, 86, 93, 95, 97, 98.
Werdyn L. – 95.
Weremiej F.Z. – 237.
Wesołowska L. – 27, 84, 95, 96, 138, 186, 237, 238.
Wesołowska L.K. – patrz: Wesołowska L.
Westfal S. – 239.
Wędzki A. – 217, 238.
Węglarczyk S. – 58.
Wiatr A. – 258.
Wieloch M. – 138.
Wieloński A. – 210.
Wierczek E. – 53.
Wierzbicka M. – 138.
Wierzbicka S. – 217.
Wierzcholska S. – 96.
Więckowski K. – 46, 70.
Wilczyński T. – 192.
Wilczyński W. – 258.
Wilk H. – 238.
Wilkialis J. – 138.
Winikajtis W. – 229.
Wisłouch S. – 96, 155.
Wiszniewska J. – 36.
Wiszniewski J. – 34, 70, 138, 139.
Wiszniewski K. – 53.
Wiszniewski W. – 53.
298
Wiśniewska H. – 155.
Wiśniewski J. – 148, 186, 217, 239.
Wiśniewski R. – 55, 148.
Wiśniewski T. – 96.
Witek J. – 209.
Witkowski A. – 38, 43, 96.
Witkowski A. – 139.
Witkowski Z. – 100, 103–105, 107, 110, 111, 137, 139, 140.
Witkowski Z.J. – 231.
Włodarczyk G. – 110.
Włostowska L. – 186.
Wnorowska M. – 209.
Wodecka K. – 24.
Wojciechowski I. – 61.
Wojciechowski J. – 238.
Wojciechowski K.H. – 91.
Wojciulewicz B. – 258.
Wojtas F. – 139.
Wojtczak I. – 258.
Wojterska H. – 96.
Wojterski T. – 96.
Wojtuń B. – 45.
Wojtych-Kowalewska A. – 181, 186.
Wolfram K. – 184, 186, 187, 202.
Wolski R. – 113.
Wolski T. – 139, 258.
Wolter E. – 211.
Wołejko A. – 85.
Wołejko L. – 96.
Wołk K. – 139, 140.
Wołłosowicz S. – 47.
Wołos A. – 196, 197, 198.
Wołoszyn B.W. – 139, 231.
Wołoszyńska J. – 96, 97,
Wołowski K. – 23, 47, 97.
Woreta D. – 113.
Woroniecka-Stasiak A. – 47.
Woronowicz K. – 145.
Woronowicz L. – 146.
Woś S.J. – 243, 254.
Woźniak M. – 83.
Woźniak P.P. – 46.
Woźnica J. – 187.
Wódkiewicz M. – 97.
Wójciak J. – 140.
Wójcik A. – 105.
Wójcik J. – 45.
Wójcik P. – 140.
299
Wójcik R. – 159.
Wójtowicz W. – 97.
Wright H.E. – 86, 87, 93,
Wrobel J.
Wroblewska A.
Wróbel A. – 258.
Wróbel S. – 69.
Wróblewska A. – 75.
Wróblewska B. – 208, 209, 238.
Wróblewska E. – 97.
Wróblewska H. – 158.
Wróblewski L. – 192.
Wyględa T. – 258.
Wyrwicki R. – 225.
Wysocka A. – 140.
Wysocki R. – 243.
Wyszkowski A. – 27, 200, 209, 258.
Wziątek B. – 105, 126, 198.
Zabawski J. – 140.
Zabielska L. – 29.
Zabierowski K. – 161.
Zaborowski Z. – 47, 238.
Zacharczyk K. – 198, 258.
Zachowicz J. – 97.
Zachwieja J. – 56.
Zackiewicz B. – 47.
Zając A. – 97.
Zając K. – 107, 140.
Zając M. – 97.
Zakościelny P. – 98.
Zakrzewska A. – 140.
Zakrzewska M. – 180.
Zakrzewska M.T. – 29.
Zalewska A. – 150.
Zalewska B. – 187.
Zalewska-Gałosz J. – 98.
Zalewski M. – 60, 111, 137, 138.
Załuska W. – 187.
Załuski T. – 98.
Zarewicz L. – 217.
Zaręba R. – 258.
Zarzecka I. – 22.
Zarzycki K. – 72–74, 78, 80, 81, 83. 84, 86, 89, 93, 97–99.
Zavrel J. – 140.
Zawadzka A. – 153.
Zawadzka D. – 98, 141, 142, 188, 210, 258.
Zawadzki G. – 142.
Zawadzki J. – 24. 98, 141, 142, 188, 258.
300
Zawadzki S. – 142.
Zawisza E. – 38, 43, 136, 142.
Zbrożek P. – 189.
Zdancewicz T. – 239, 240.
Zdanowska J. – 24.
Zdanowski B. – 24, 29, 54–56, 58, 60–62, 66, 69–71, 76–78, 82, 87, 102, 105, 108–110, 112–
114, 124, 131, 133, 152, 164, 165, 167, 170, 173, 197, 198.
Zdzienicki M. – 210.
Zdziennicki H. – 198.
Zemła G. – 28.
Zieliński A. – 44.
Zieliński J. – 74, 76, 98, 218, 258.
Zieliński P. – 61, 62, 155.
Zieliński T. – 47.
Zielony R. – 257.
Ziemnicki S. – 47.
Ziętek J. – 48.
Znosko J. – 47.
Zoch M. – 83.
Zwoliński Z. – 188.
Zych M. – 99.
Zyśk A. – 188.
Żak K. – 143.
Żbik S. – 153.
Żmudzka E. – 49.
Żmudziński L. – 143.
Żołnierkiewicz O. – 140.
Żuchowska A. – 71.
Żukowski J. – 219.
Żukowski T. – 143.
Żukowski W. – 99.
Żulpa A. – 218, 220, 230.
Żurek K. – 155.
Żurek S. – 31, 47, 48, 76, 80.
Żurkowa R. – 218.
Żuromska H. – 112.
Żurowski W. – 143.
Żybura H. – 195.
Żyliński W. – 188.
Żyła W. – 143.
Żyła-Pietkiewicz G. – 188, 189.
301

Podobne dokumenty

NR 4/2013 - Wigierski Park Narodowy

NR 4/2013 - Wigierski Park Narodowy Joanna Górecka (red. techniczny) Maciej Kamiński (red. naczelny) Lech Krzysztofiak Jacek Łoziński ADRES REDAKCJI Krzywe 82, 16-402 Suwałki [email protected] SKŁAD I DRUK PPU Multigraf s.c ul. Bie...

Bardziej szczegółowo