Karpik 2014 - katalog - Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Komentarze

Transkrypt

Karpik 2014 - katalog - Ośrodek Kultury w Niemodlinie
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 1
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 2
Słowem wstępu/Introduction
Idea Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” zrodziła się w 2003 roku, a jego
pierwsza edycja miała zasięg ogólnopolski. Od roku 2004 konkurs ma charakter międzynarodowy i cieszy się wielkim uznaniem wśród rysowników, zarówno
polskich, jak i zagranicznych.
„Karpik” jest konkursem rekomendowanym przez
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i światowe portale satyryczne. Zaliczany jest do ścisłej czołówki wydarzeń satyrycznych organizowanych w Polsce. Jest jedyną tego typu imprezą cykliczną organizowaną na Opolszczyźnie.
Konkurs promowany jest na portalach artystycznych
i satyrycznych niemal na wszystkich kontynentach.
Do chwili obecnej, w dwunastu edycjach konkursu,
udział wzięło ponad 1400 rysowników z 50 krajów
świata. Prace konkursowe były eksponowane w wielu
miastach i galeriach.
Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wspaniała pomoc naszych przyjaciół i hojność sponsorów, za którą bardzo
serdecznie dziękuję.
Katarzyna Paszula
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
2
Ośrodek Kultury
w Niemodlinie
Center of Culture
in Niemodlin
ul. Mikołaja Reja 1
49-100 Niemodlin
tel.+48 77 460 60 96
www.okniemodlin.org
The idea of the International Satirical Picture
Competition “Karpik” was born in 2003 and its first
edition confined to Poland. Since 2004 the competition
has spread worldwide and is well acclaimed among
drawers, cartoonists both from Poland and from abroad.
“Karpik” is a competition recommended by the
Society of Polish Cartoonists and worldwide
satirical websites. It is considered to be one of the
most important satirical events organised in Poland. It
is the only annual event of such type organised in the
Opole region.
The competition is promoted on artistic and
satirical websites of almost all the continents. Up to the
present time over 1400 cartoonists from 50
countries have taken part in all the twelve editions of
the competition. The works from the competition were
displayed in many cities and galeries.
Organising such a big undertaking wouldn't be
possible, if there were not the great help of our friends
and the generosity of our sponsors. I wish to thank
them for that.
Katarzyna Paszula
the director of the Culture Centre in Niemodlin
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 3
Gmina Niemodlin/The Commune of Niemodlin
Urząd Miejski w Niemodlinie
City Hall in Niemodlin
znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin, tel.+ 48 77 460 62 95
www.niemodlin.pl
The Commune of Niemodlin is located within the Central-Eastern
part of the Opolskie province. Its total surface area amounts to 18 322
hectares, whereas its area along with the inclusion of the city of
Niemodlin amounts to 17 011 hectares. In October 2011 the commune
of Niemodlin amounted to 13 404 inhabitants including 6574 inhabitants
residing within the city of Niemodlin.
The commune consists of the city of Niemodlin along with 27 other
hamlets i.e. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze,
Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice,
Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice,
Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie,
Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby and Wydrowice.
The commune of Niemodlin is located on the border of
Niemodlińskie Forests (Niemodlińskie Bory), which constitute the
area of protected landscape, the relict of early medieval forest. The
area of Niemodlińskie Forests is cut through by the river of Ścinawa
Niemodlińska, which flows through the series of fish ponds, which
constitute the habitat of several rare species of birds including the
white-tailed eagle.
What should moreover be paid attention to is the oldest Polish
dendrology garden area located within Natural Environment and
Landscape System in Lipno, which houses several dozens of species
and specimen of exotic trees and bush characteristic for moderate
climatic zone areas from all over the world.
Gmina Niemodlin położona jest w centralno-zachodniej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 18 322 ha, natomiast
jej obszar z wyłączeniem miasta Niemodlin wynosi 17 011 ha. W październiku 2011 roku Gmina Niemodlin liczyła 13 404 mieszkańców,
w tym 6574 mieszkańców zamieszkiwało w mieście Niemodlin.
W skład gminy wchodzi miasto Niemodlin oraz 27 sołectw tj.
Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice,
Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby i Wydrowice.
Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich
stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka
Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych, stanowiących ostoję kilkudziesięciu rzadkich gatunków ptaków, w tym orła bielika.
Na uwagę zasługuje również najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
3
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 4
PGL LP, GR Niemodlin/PGL PL, The Fish Farm Niemodlin
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
The Fish Farm Niemodlin
49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1
tel. +48 77 4606321, +48 77 460 62 46
tel./fax +48 77 460 63 72
NIP 754-000-54-47 REGON 530561490
e-mail: [email protected]
Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina sięgają XVI wieku. PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze 708,5 ha położonych na terenie
nadleśnictw Opole oraz Tułowice.
Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne,
zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła naturalnego poprzez odchów materiału zarybieniowego aż
do produkcji ryby handlowej przeznaczonej na zaopatrzenie rynku.
Dodatkowo hodowane są takie gatunki ryb jak: amur, tołpyga biała i pstra, sum, szczupak oraz lin urozmaicające naszą ofertę handlową.
Karpie karmione naturalnymi paszami zbożowymi mogą śmiało ubiegać się o miano ryb hodowanych ekologicznie o czym świadczy renoma jaką cieszą się u konsumentów.
Stawy Gospodarstwa położone w zwartych kompleksach leśnych
Borów Niemodlińskich stanowią dużą atrakcję krajobrazową.
4
The fish breeding traditions round about Niemodlin go back
to the sixteenh century. PGL LP The Fish Farm Niemodlin does
a good trade on the area of 708,5 hectares located in Opole and
Tułowice woodlands.
The ponds grouped in six objects these are the midforest
containers, powered by dooping waters. The basic of the trade in
carp breeding. There is also conducted the full three year breeding
cycle from the natural spawn till the commercial fish production
needed for the market provision.
In addition, there are kept such fish species like amur, tołpyga
biała, sum szczupak or lin which vary our trade offer.
The carps fed with natural grain fodder can be boldly regarded
as the ecological breeded fish. What proves the satisfaction of the
clients.
The great landscape attraction make up the ponds of the farm
located in Niemodlińskie Bory woodlands.
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 5
Agencja Rynku Rolnego/Agricultural Market Agency
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Opolu
Agricultural Market Agency
Regional Branch in Opole
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
tel. 77 441 70 00
fax 77 441 70 01
www.arr.gov.pl
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
Phone: +48 77 441 70 00
Fax: +48 77 441 70 01
www.arr.gov.pl
Telefoniczny Punkt Informacyjny: 22 661 72 72
Information Call Center: +48 22 661 72 72
Agencja Rynku Rolnego administruje wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz finansowanymi z budżetu krajowego, w tym:
The Agricultural Market Agency administers the Common
Agricultural Policy schemes as well as the schemes financed from the
national budget. The Agency:
•
•
•
•
•
•
•
prowadzi interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych
i ich przetworów
administruje systemami kwotowania produkcji
administruje wymianą towarową z zagranicą poprzez
wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz
oraz wypłacanie refundacji wywozowych
wspiera promocję produktów żywnościowych
oraz ich konsumpcję
administruje Funduszami Promocji
monitoruje produkcję biogazu rolniczego.
•
•
•
•
•
carries out intervention activities – buying-in and sales
of agricultural products and processed products,
administers the systems of production quota,
administers foreign trade by issuing export and import
licenses and by paying out export refunds,
supports the promotion and consumption of food products,
administers the promotion funds,
supervises the production of agricultural biogas.
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
5
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 6
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
Lokalna Grupa Rybacka
„Opolszczyzna”
Plac Kopernika 5/3
45-040 Opole
tel. 535 380 010
www.lgropolszczyzna.com
[email protected]
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” powstała w 2009
roku. Zrzesza rybaków, gminy i organizacje społeczne zajmujące się hodowlą ryb, wędkarstwem i rekreacją nad wodami śródlądowymi. Dzięki LGR „Opolszczyzna” można było ubiegać się
o środki unijne z programu operacyjnego PO RYBY 2007-2013.
Unia wsparła naszą inicjatywę kwotą 21 milionów złotych.
Fundusze przeznaczone zostały w szczególności na turystykę,
ochronę środowiska, rozwój sprzedaży bezpośredniej ryb oraz
przedsiębiorczości lokalnej, organizowanie kół zainteresowań dla
dzieci i młodzieży, promocję miejscowości.
Decydując się na udział LGR „Opolszczyzna” w Międzynarodowym Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik” w Niemodli-
nie chcemy pokazać mieszkańcom regionu, że hodowla ryb to także znakomita okazja do propagowania walorów przyrodniczych
stawów hodowlanych oraz aktywnego spędzania czasu poprzez
spacery, jazdę na rowerze oraz wędkowanie. Pragniemy zachęcać mieszkańców regionu do innego spojrzenia na stawy – jako
na dar przyrody. Ponadto naszym celem jest promocja ekoturystyki, zdrowego stylu życia i spożywania ryb śródlądowych.
Zależy nam szczególnie, aby zachęcać do podawania potraw
z karpia nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale także znacznie częściej, pod różnymi postaciami. W tym celu wydaliśmy publikacje, w których rybacy podzielili się swoimi przepisami
na potrawy rybne i opowiedzieli o swoim codziennym życiu i pasji, jaką jest hodowla ryb. Organizujemy także różne wydarzenia
promocyjne gdzie częstujemy potrawami z karpia oraz przeprowadzamy warsztaty i konkursy kulinarne. Mieszkańców Niemodlina zapraszamy na degustację podczas obchodów Święta Karpia w Niemodlinie.
Promujemy także markę „Opolskiego Karpia” i opolskich rybaków, którzy poświęcili rybactwu swoje życie.
Jakub Roszuk
Prezes LGR „Opolszczyzna”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo
6
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 7
The Local Fishermen’s Group “Opolszczyzna”
The Local Fishermen’s
Group “Opolszczyzna”
Plac Kopernika 5/3
45-040 Opole
Phone: +48 535 380 010
www.lgropolszczyzna.com
[email protected]mail.com
The Lo cal Fi sher men’s Gro up „Opolsz czy zna” It forms
a union with fi sher men, bo ro ughs and so cial or ga ni za tions
oc cu pied with fish far ming, fi shing and re cre ation by in land
sur fa ce wa ters.
Thanks to the LFG „Opolszczyzna” could apply for the European Union founds from the operational programme PO RYBY 2007-2013. The EU supported our initiative with the amount of PLN 21 million. The founds were earmerked specifically
for tourism, environment protection, development of direct sales of fish, development of local entrepreneurship, organizing in-
terest groups for children and teenagers and region promotion.
By making a decision of the LFG „Opolszczyzna” taking part
in the International Satiric Cartoon Competition „Karpik” in Niemodlin, we would like to show the inhabitants in the region, that
fish farming is also a great opportunity to promote environmental advantages of inland surface waters.
We also want to encourage the inhabitants of the region to
a different way of perceiving the ponds – as a gift of nature.
Except for this our aim is to promote ecotourism, healthy lifestyle and consumption of inland surface waters” fish.
It is especially important for us to encourage to serve dishes
made of carp not only on the occasion of Christmas supper, but
also more often, served in different ways.
Fishermen are willing to share their recipes to make fish dishes and will tell about their everyday life and their fish farming
passion. As a fisherman by passion and by occupation. We would also like to promote the make of „Opolski Carp” and Opole fishermen, who devoted their whole life to fishing.
Jakub Roszuk
President LGR „Opolszczyzna„
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
7
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 8
Słowem wstępu/Slovo přístup/Introduction
„Święto Karpia”/„Svátek Kapra”/”Carp Festival”
■ Projekt „Święto Karpia” swoje korzenie ma
w organizowanym od 2003 roku Konkursie Rysunku
Satyrycznego „Karpik”.
Idea przedsięwzięcia nawiązuje do licznych
stawów hodowlanych, z których od kilku wieków słynie Niemodlin. W trakcie realizacji
kolejnych edycji konkursu rysunkowego
zrodził się pomysł o poszerzenie go
o element kulinarny – organizację
Polsko-Czeskiego Konkursu
Kulinarnego na Potrawę z Ryb. Dzięki nowej formie obchodów
tego kulturalnego wydarzenia zostanie
poszerzona współpraca
Gminy Niemodlin z partnerskim miastem Stity.
■ Projekt „Svátek kapra” má své kořeny
v Soutěži satirických kreseb „Karpik”,
pořádané od roku 2003.
Myšlenka akce navazuje na řadu chovných rybníků typických pro Niemodlin již po několik století. S postupem doby vznikl nápad rozšířit kreslířskou soutěž
8
o gastronomický prvek uspořádáním Polskočeské gastronomické soutěže zaměřené
na rybí speciality. Nová podoba této kulturní akce rozšiřuje také spolupráci obce Niemodlin s partnerským městem Štíty.
■ The project of „Carp Festival”
has its roots in the Satirical
Cartoon Contest „Karpik”
organized since the year 2003.
The idea of the project refers to numerous fish-breeding ponds which
have made Niemodlin famous for several centuries. Throughout the consecutive editions of the Cartoon Contest
the idea started to develop the event
with a culinary element – we suggested
to organize a Polish-Czech Fish–Dish
Culinary Contest. The cooperation between the Niemodlin Commune and the
town of Stita will surely be broadened thanks
to the new formula of the culinary event.
PROJEKT „ŚWIĘTO KARPIA 2014” / PROJEKT „SVÁTEK KAPRA 2014” / THE PROJECT OF “CARP FESTIVAL 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 9
Potrawy/Jídla/Dishes
Karp Bożonarodzeniowy
Składniki:
Karp podzielony na porcje, sól, olej, masło, sok z cytryny, kminek, przyprawa do ryb, czerwona, słodka papryka mielona,
czosnek, przyprawa grillowa, pieprz mielony, piwo.
Sposób przygotowania: • Posolone i pokropione sokiem z cytryny porcje pozostawiamy na co najmniej godzinę w lodówce.
• Potem układamy je w nasmarowanej masłem brytfannie i posypujemy mieloną, czerwoną papryką, dodajemy czosnek, przyprawę do ryb,
kminek, przyprawę grillową i odrobinę mielonego pieprzu.
• Dodajemy masło, olej i pieczemy pod przykryciem około 45 minut.
• Następnie dodajemy 200 ml piwa i jeszcze przez 15 minut pieczemy bez przykrycia.
Karp w grzybach
Składniki:
Karp, świeże borowiki, cebula, śmietana 18%, olej, sól, pieprz, przyprawa do ryb.
Sposób przygotowania: • Karpia podzielić na części, zamarynować w przyprawie do ryb, pieprzu i soli.
• Cebulę pokroić w piórka, zeszklić. Pokroić borowiki, dodać do cebuli, podsmażyć.
• Zalać wszystko śmietaną i dusić 5-7 minut, tak aby wszystkie składniki dobrze się połączyły.
• Do tak przygotowanego sosu włożyć dzwonka karpia i dusić jeszcze przez 40 minut.
Karp po Niemodlińsku
Składniki:
4 marchewki, 2 cebule, 1 seler, 2 pory (z białymi końcami), wegeta, oliwa, liść laurowy, ziele angielskie, Karp – ok. 1,5 kg,
mąka, sól, pieprz, cytryna, olej.
Sposób przygotowania: • Karpia pokroić w dzwonki. Otoczyć w mące i obsmażyć na patelni.
• Jarzyny pokroić w talarki, por pod skosem w krążki, wymieszać z wegetą i oliwą, zielem angielskim i liściem laurowym.
• Gdy jarzynki zmiękną, przełożyć do naczynia żaroodpornego na spód. Następnie układamy karpia smażonego,
przykrywamy warzywami i pakujemy w folię aluminiową.
• Wkładamy do piekarnika na 180-200°C na około 40-60 minut.
PROJEKT „ŚWIĘTO KARPIA 2014” / PROJEKT „SVÁTEK KAPRA 2014” / THE PROJECT OF “CARP FESTIVAL 2014”
9
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 10
Potrawy/Jídla/Dishes
Vánoćní Kapr
Suroviny:
Rozporcovaný kapr, sůl, olej, máslo, citrónová št’áva, kmín, rybí koření, mletá červená paprika sladká, česnek, grilovací koření,
pepř mletý, pivo.
Postup přípravy: • Osolené porce pokapané citrónovou šťávou necháme alespoň 1 hodinu v chladničce odležet.
• Potom je rozložíme do máslem vytřeného pekáče a přidáme mletou červenou papriku, česnek, rybí koření, kmín, grilovací koření a trochu mletého
pepře.
• Přidáme máslo, olej a pečeme zakryté asi 45 minut.
• Potom přidáme 2 dcl piva a odkryté pečeme ještě 15 minut.
Kapr na houbách
Suroviny:
kapr, čerstvé houby, cibule, smetana 18%, olej, sůl, pepř, koření na ryby.
Postup přípravy: • Kapra naporcujeme, posolíme, přidáme pepř a dochutíme kořením na ryby.
• Cibulku lehce orestujeme na pánvi. Houby nakrájíme na menší kousky, přidáme k cibuli a orestujeme.
• Vše zalijeme smetanou a dusíme 5-7 min, dokud se všechny suroviny úplně nespojí.
• Do takto připravené omáčky vložíme kapra a dusíme ještě alespoň 40 minut.
Kapr po Nemodlinsku
Suroviny:
4 mrkve, 2 cibule, 1 celer, 2 pórky (s bílými konci), vegeta, olivový olej, bobkový list, nové koření, kapr – cca 1,5 kg, mouka, sůl,
pepř, citrón, olej.
Postup přípravy: • Kapra pokrájíme na filety. Obalíme v mouce, osmažíme na pánvi.
• Zeleninu pokrájíme na kolečka, pórek zešikma, promícháme s vegetou a olivovým olejem, novým kořením a bobkovým listem.
• Když zelenina změkne, přendáme na dno žáruvzdorné mísy. Na směs položíme smaženého kapra, přikryjeme zeleninou a alobalem.
• Vložíme do trouby na 180-200°C a pečeme cca 40-60 min.
10
PROJEKT „ŚWIĘTO KARPIA 2014” / PROJEKT „SVÁTEK KAPRA 2014” / THE PROJECT OF “CARP FESTIVAL 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 11
Potrawy/Jídla/Dishes
Christmas carp
Ingredients:
carp divided into portions, salt, oil, butter, lemon juice, caraway, fish seasoning, red sweet ground paprika, garlic,
barbecue seasoning, pepper, beer.
How to prepare: • Leave salted, sprinkled with lemon juice portions of carp for at least 1 hour in a fridge.
• Then place them in a greased tin and sprinkle with pepper, add some garlic, fish seasoning, caraway, barbecue seasoning and a little pepper.
• Add butter, oil, and fry under the cover for about 45 minutes.
• Next add 200ml beer and fry without a cover.
Carp in mushrooms
Ingredients:
Carp, fresh boletus, onion, sour cream 18%, oil, salt, pepper, fish spice.
How to prepare: • Cut Carp into sections and marinate in salt, pepper and fish spice.
• Heat the oil in the frying pan and add chopped onions. Fry onion until it will be softened.
• Slice mushroom, add to onion and fry a little more. After softening the mushrooms and onions, add cream and simmer 5-7 minutes,
until all ingredients are incorporated.
• Next, add marinated carp to prepared sauce and simmer another 40 min.
Niemodlin – style carp
Ingredients:
4 carrots, 2 onions, 1 celeriac, 2 leeches (with white ends), seasoning, olive oil, a bay leaf, pimento, a carp of 1,5 kg, flour,
pepper, lemon, oil.
How to prepare: • Cut the carp into thick slices. Coat them in flour and fry gently on the frying pan.
• Cut the vegetables into round slices, cut the leech on a slant, mix with seasoning , olive oil, pimento and a bay leaf.
• When the vegetables are soft put them on the bottom of a casserole.
• Then put the fried carp, cover with the vegetables and pack in aluminum foil. Put into the oven at 180-200 degrees
for about 40-60 minutes.
PROJEKT „ŚWIĘTO KARPIA 2014” / PROJEKT „SVÁTEK KAPRA 2014” / THE PROJECT OF “CARP FESTIVAL 2014”
11
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 12
Lista uczestników/The list of participants
■
ALBANIA / ALBANIA
Arben Meksi
■ ANGLIA / ENGLAND
Stephen Mumberson • Mark David Cowie
Ross Thomson
■ ARGENTYNA / ARGENTINA
Cornejo Santiago • Norberto Vecchio
■ AUSTRALIA / AUSTRALIA
Louis Pol
■ BELGIA / BELGIUM
Luc Vernimmen • Luc Descheemaeker
Dieter Bevers • Philippe Bossens • Nikola Hendrix
■ BIAŁORUŚ / BELARUS
Paulau Ihar
■ BRAZYLIA / BRAZIL
Erico Jungueria Ayres
■ BUŁGARIA / BULGARIA
Anatoli Stankulov • Irien Trendafilov
Cvetan Pavlov • Nikolay Arnaudov
Tsocho Peer • Valeri Alexadrov • Valentin Georgiev
■ CHINY / CHINA
Gai Guibao • Jia Rui Jun • Li Jingshan
Shen Hong Li • Run Tang Li
■ CHORWACJA / CROATIA
Damian Roce • Ana Gezi
12
Zdenko Puhin • Josip Berka
■ CHILE / CHILE
Lazo Sredanovic • Horacio Brandi
■ CZECHY/ CZECH REPUBLIC
Roman Kubec • Jirzi Novak
Lubomir Lichy • David Evzen
Radek Steska • Tomas Trunecek
■ ESTONIA / ESTONIA
Eduard Tuur • TarmoTuule and Piia Maiste
■ EGIPT / EGYPT
Dina Abdelgawad Shosha • Samir Farid
■ FINLANDIA / FINLAND
Riina Maido
■ FRANCJA / FRANCE
Gerald Peigneux • Małgorzata Gnyś
Roger Mauffrey
■ GRECJA / GREECE
Serafim Bakoulis • Grigoris Georgiou
Stoiris Arnis
■ HISZPANIA / SPAIN
Manuel Sainz Serrano
■ HOLANDIA / NETHERLANDS
Peter Endyk Nieuwendijk
■ INDIE / INDIA
Ravi Kumar Konda • Alok Kumar
■
INDONEZJA / INDONESIA
Graie Gunawan • Darsono
Puja Anindita • Anon Anindito
■ IZRAEL / ISRAEL
Grigori Katz • Kfir Weizman
Ilya Katz
■ JAPONIA / JAPAN
Daniel Sahade
■ KANADA / CANADA
Oscar Malatesta • Frederick Fontaine
■ KAZAHSTAN / KAZAHSTAN
Aidarbek Gazizov
■ LUKSEMBURG / LUXEMBOURG
Pol Leurs
■ MACEDONIA / MACEDONIA
Blaze Dokuleski
Miro Georgijevski
■ MEKSYK / MEXICO
Gabriel Lopez Martinez • Antonio Garci
■ MOŁDAWIA / MOLDOVA
Constantin Botezat
■ NIEMCY / GERMANY
Pavel Taussing • Thomas Weyh Wolfgang Theiler
Tomasz Wołoszyn • Kurt Heinemann
Steffen Jashnowski-Herschel • Andreas Malecki
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 13
Lista uczestników/The list of participants
■
POLSKA / POLAND
Krzysztof Suski • Marek Szczudlak
Anna Nowacka • Sławomir Łuczyński
Elżbieta Orgońska • Karolina Aljarwan
Oksana Harbuzowa • Andrzej Krawczak
Zbigniew Piszczako • Joanna Bochaczek-Trąbska
Karolina Walczak • Paweł Nawrot
Agnieszka Sozańska • Tomasz Gapiński
Jarosław Wojtasiński • Jacek Majcherkiewicz
Ewelina Greiner • Grzegorz Weigt
Paweł Stańczyk • Artur Ligenza
Czesłąw Przęzak • Artur Galicki
Mirosław Hajnos • Daniel Strzelczyk
Krzysztof Grzondziel • Tadeusz Krotos
Monika Brodzik • Dariusz Pietrzak
Wiesław Lipecki • Dariusz Dąbrowski
Janusz Kożusznik • Aleksandra Gruszczyńska
Piotr Trusik • Robert Mirowski
Sławomir Makal • Maciej Trzepałka
Bartłomiej Belniak • Przemysław Bukowski
Martyna Kędzia • Martyna Majk
Weronika Dams • Julia Juzyk
Tadeusz Kisielewski • Mateusz Popławski
Mieczysław Podgórski • Robert Kempisty
Sylwia Madejska • Piotr Opałka
Tomasz Rzeszutek • Przemysław Zamojski
Katarzyna Kuzior • Sylwia Grzelanowska
Łukasz Marciniak • Czesław Gańko
Halina Kuźnicka • Zbigniew Biegaj
Natalia Grochulska • Maja Klotz
Adrian Młynarczyk • Alicja Bałabuch
Katarzyna Cieślak • Jakub Wianecki
Zofia Iwaszkiewicz • Karolina Samer
Małgorzata Kurp • Eliza Waszkiewicz
Michalina Pisarczyk • Paulina Olkowska
Patryk Biernacki • Gabriela Walczak
Marek Gliwa • Grzegorz Wawrzyniak
Magdalena Wosik • Piotr Rychel
Halina Kuźnicka • Anna Dziemieszyńska
Zbigniew Woźniak • Sławomir Lizoń
Andrzej Terlecki • Jacek Frąckiewicz • Michał Rzecznik
■ PORTUGALIA / PORTUGAL
Igor Kubalik
■ ROSJA / RUSSIA
Tjurin Wladimir Michajlowicz • Alexandr Zudin
Wiaczesław Tarasov • Valentin Druzhinin
■ RUMUNIA / ROMANIA
Cornel-Marin Chiorean • Doru Axinte
Constantin Ciosu • Maria Avramescu
■ SERBIA / SERBIA
Vaso Krcmar • Mileta Miloradovic
Goran Celicanin • Jovan Prokopljevic
Sava Babic • Severin Sikanja
Predgar Srbljanin-Srba • Doru Bosiok
■ SŁOWACJA / SLOVAKIA
Miroslav Barvircak • Jozef Gruspier • Bobo Pernecky
■
SRI LANKA / SRI LANKA
Javarathne Wickrama
■ TAJLANDIA / THAILAND
Benjasit Tumying • Mr.Passaprawas
■ TURCJA / TURKEY
Engin Seluck • Osman Barkin • Yilmaz Muslu
Musa Gumus • Ozan Soydan • Ethem Erhan Oguzturk
Sema Undeger
■ UKRAINA / UKRAINE
Daniil Kusnezow • Oleksy Kustovsky
Philip Marushchak • Aleksii Krytevych
Vladimir Kazanevsky • Konstantin Kazanchev
Oleg Gutsol • Valeriy Chmyriov • Sergey Velmozhko
Mykola Kapusta • Wiktor Holub • Valeriy Mohylnyy
Leonid Storozhuk • Georgij Majorenko
Michael Mayevski
■ USA
Hevey Nguyenhuv • Alberto Jerez
Phu Nguyen • Roocbeh Jafarzadeh
■ UZBEKISTAN / UZBEKISTAN
Makhmudjon Eshonkulov • Farrukh Teshayev
Usmanov Furkat Shavkatovich
Nikolay Sviridenko • Mirsaid Gaziyev
■ WŁOCHY / ITALY
Grazziella Malvasi • Andrea Bersani
Saul Daru • Nicola Bucci
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
13
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:40
Page 14
Protokół „Karpik 2014”/Protocol “Karpik 2014”
Jury podczas obrad w dniu 3 października 2014 r. w składzie / Jury when sit on 3 October 2014 on warehouse::
Henryk Cebula – przewodniczący/chairperson, Michał Graczyk – członek/member, Jarosław Stojko – członek/member,
Małgorzata Biedroń – członek/member, Małgorzata Bialik – członek/member
ustaliło, co następuje/make what follows:
GRAND PRIX – Nagrodę finansową 2 500 zł Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach otrzymuje:
GRAND PRIX – the Prize (2 500 zł) of the firm „Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach” goes to:
Zbigniew Woźniak (Polska)
Trzy nagrody równorzędne w wysokości 1 000 zł / Three Prizes go to:
Nagroda Cegielni Niemodlin / The Prize of the firm “Cegielnia Niemodlin” – Tomasz Rzeszutek (Polska)
Nagroda Banku Spółdzielczego w Namysłowie / The Prize of the firm “Bank Spółdzielczy w Namysłowie” – Jiri Novak (Czechy)
Nagroda Nadleśnictwa Tułowice / The Prize of the “Nadleśnictwo Tułowice” – Jacek Frąckiewicz (Polska)
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu / The Prizes of the Agricultural Market Agency – Regional Branch in Opole:
I nagroda / 1st Prize – Paweł Nawrot (Polska)
II nagroda / 2nd Prize – Maciej Trzepałka (Polska)
III nagroda / 3rd Prize – Dariusz Pietrzak (Polska)
Nagroda Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu w Nysie / The Prize of the Society of the Region’s Development Movement of Nysa:
Bartłomiej Belniak (Polska )
Nagroda ufundowana przez Antoniego Hasenbecka / The Prize founded by Antoni Hasenbeck – Magdalena Wosik (Polska)
Nagroda Firmy Ornament z Nysy / The Prize of the firm “Ornament” from Nysa – Piotr Rychel (Polska)
Nagroda Burmistrza Niemodlina / The Prize of the Mayor of Niemodlin – Sławomir Lizoń (Polska)
Wyróżnienia honorowe – dyplomy / Honorable Mentions:
Chiorean Cornel-Marin (Rumunia), Musa Gumus (Turcja), Krzysztof Grzondziel (Polska)
Luc Descheemaeker (Belgia), Piotr Opałka (Polska), Wiesław Lipecki (Polska)
14
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014” 14
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 15
Laureaci/Winners
GRAND
PRIX
of the
Rolnicza
Spółdzielnia
Produkcyjna
w Wydrowicach
Zbigniew Woźniak
Polska/Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
15
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 16
Laureaci/Winners
Nagroda
Cegielni
Niemodlin
The Prize of the
Cegielnia
Niemodlin
Tomasz Rzeszutek
Polska/Poland
16
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 17
Laureaci/Winners
Nagroda Banku
Spółdzielczego
w Namysłowie
The Prize of the Bank
Spółdzielczy
w Namysłowie
Jiri Novak
Czechy/Czech Republic
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
17
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 18
Laureaci/Winners
Nagroda
Nadleśnictwa
Tułowice
The Prize of the
Nadleśnictwo
Tułowice
Jacek Frąckiewicz
Polska/Poland
18
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 19
Laureaci/Winners
I Nagroda
Agencji
Rynku Rolnego
Oddziału
Terenowego
w Opolu
1st Prize of the
Agricultural
Market Agency
– Regional Branch
in Opole
Paweł Nawrot
Polska/Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
19
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 20
Laureaci/Winners
II Nagroda
Agencji
Rynku Rolnego
Oddziału
Terenowego
w Opolu
2nd Prize of the
Agricultural
Market Agency
– Regional Branch
in Opole
Maciej Trzepałka
Polska/Poland
20
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 21
Laureaci/Winners
III Nagroda
Agencji
Rynku Rolnego
Oddziału
Terenowego
w Opolu
3rd Prize of the
Agricultural
Market Agency
– Regional Branch
in Opole
Dariusz Pietrzak
Polska/Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
21
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 22
Laureaci/Winners
Nagroda
Stowarzyszenia
Ruchu Rozwoju
Regionu
w Nysie
The Prize of the Society
of the Region’s
Development Movement
of Nysa
Bartłomiej Belniak
Polska/Poland
22
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:41
Page 23
Laureaci/Winners
Nagroda
ufundowana
przez
Antoniego
Hasenbecka
The Prize
founded by Antoni
Hasenbeck
Magdalena Wosik
Polska/Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
23
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 24
Laureaci/Winners
Nagroda
Firmy
Ornament
z Nysy
The Prize
of the firm
“Ornament”
from Nysa
Piotr Rychel
Polska/Poland
24
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 25
Laureaci/Winners
Nagroda
Burmistrza
Niemodlina
The Prize
of Mayor
of Niemodlin
Sławomir Lizoń
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
25
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 26
Laureaci/Winners
Wyróżnienie
honorowe
Honorable
Mention
Chiorean Cornel-Marin
Rumunia /Romania
26
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 27
Laureaci/Winners
Wyróżnienie
honorowe
Honorable
Mention
Musa Gumus
Turcja /Turkey
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
27
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 28
Laureaci/Winners
Wyróżnienie
honorowe
Honorable
Mention
Krzysztof Grzondziel
Polska /Poland
28
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 29
Laureaci/Winners
Wyróżnienie
honorowe
Honorable
Mention
Luc Descheemaeker
Belgia /Belgium
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
29
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 30
Laureaci/Winners
Wyróżnienie
honorowe
Honorable
Mention
Piotr Opałka
Polska /Poland
30
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 31
Laureaci/Winners
Wyróżnienie
honorowe
Honorable
Mention
Wiesław Lipecki
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
31
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:42
Page 32
Pozostali uczestnicy/Others participants
32
Alberto Jerez
Anatoli Stankulov
Wiaczesław Tarasov
USA
Bułgaria /Bulgaria
Rosja / Russia
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 33
Pozostali uczestnicy/Others participants
Aleksandra Gruszczyńska
Agnieszka Sozańska
Polska /Poland
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
33
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 34
Pozostali uczestnicy/Others participants
34
Andrzej Krawczak
Anna Gezi
Polska /Poland
Chorwacja /Croatia
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 35
Pozostali uczestnicy/Others participants
Anna Maria Dziemieszyńska
Anon Anindito
Damian Roce
Polska /Poland
Indonezja /Indonesia
Chorwacja /Croatia
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
35
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 36
Pozostali uczestnicy/Others participants
36
Arben Meksi
Artur Galicki
Albania /Albania
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 37
Pozostali uczestnicy/Others participants
Artur Ligenza
Benjasit Tumying
Daniel Strzelczyk
Polska /Poland
Tajlandia /Thailand
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
37
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 38
Pozostali uczestnicy/Others participants
38
Philippe Bossens
Cvetan Pavlov
Belgia /Belgium
Bułgaria /Bulgaria
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 39
Pozostali uczestnicy/Others participants
Czesław Gańko
Polska /Poland
Ewelina Greiner
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
39
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 40
Pozostali uczestnicy/Others participants
40
Tsocho Peer
David Evzen
Bułgaria / Bulgaria
Czechy /Czech Republic
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 41
Pozostali uczestnicy/Others participants
Doru Axinte
Rumunia /Romania
Paulau Ihar
Białoruś /Belarus
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
41
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 42
Pozostali uczestnicy/Others participants
42
Frederick Fontaine
Engin Seluck
Igor Kubalik
Kanada /Canada
TURCJA /TURKEY
Portugalia /Portugal
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 43
Pozostali uczestnicy/Others participants
Georgij Majorenko
Goran Celicanin
Ukraina /Ukraine
Serbia /Serbia
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
43
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 44
Pozostali uczestnicy/Others participants
44
Vladimir Kazanevsky
Stephen Mumberson
Ukraina / Ukraine
Anglia / England
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 45
Pozostali uczestnicy/Others participants
Jarosław Wojtasiński
Jozef Gruspier
Tomasz Wołoszyn
Polska /Poland
Słowacja /Slovakia
Niemcy / Germany
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
45
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 46
Pozostali uczestnicy/Others participants
46
Karolina Aljarwan
Grigori Katz
Tadeusz Krotos
Polska /Poland
Izrael /Israel
Polska / Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 47
Pozostali uczestnicy/Others participants
Kfir Weizman
Krzysztof Suski
Izrael /Israel
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
47
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 48
Pozostali uczestnicy/Others participants
48
Leonid Storozhuk
Li Jingshan
Ukraina /Ukraine
Chiny /China
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 49
Pozostali uczestnicy/Others participants
Lubomir Lichy
Czechy /Czech Republic
Louis Pol
Australia /Australia
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
49
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 50
Pozostali uczestnicy/Others participants
50
Makhmudjon Eshonkulov
Marek Gliwa
Uzbekistan /Uzbekistan
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 51
Pozostali uczestnicy/Others participants
Maria Avramescu
Rumunia /Romania
Martyna Majk
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
51
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:43
Page 52
Pozostali uczestnicy/Others participants
52
Mieczysław Podgórski
Mirosław Hajnos
Polska /Poland
Polska /Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 53
Pozostali uczestnicy/Others participants
Nikola Hendrix
Nikolay Sviridenko
Oleg Gutsol
Belgia /Belgium
Uzbekistan /Uzbekistan
Ukraina /Ukraine
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
53
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 54
Pozostali uczestnicy/Others participants
54
Robert Kempisty
Oleksy Kustovsky
Polska / Poland
Ukraina /Ukraine
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 55
Pozostali uczestnicy/Others participants
Ozan Soydan
Phu Nguyen
Roman Kubec
Turcja / Turkey
USA
Czechy / Czech Republic
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
55
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 56
Pozostali uczestnicy/Others participants
Yilmaz Muslu
Turcja / Turkey
Radek Steska
Czechy / Czech Republic
56
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 57
Pozostali uczestnicy/Others participants
Ravi Kumar Konda
Riina Maido
Indie / India
Finlandia / Finland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
57
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 58
Pozostali uczestnicy/Others participants
58
Roocbeh Jafarzadeh
Sławomir Łuczyński
USA
Polska / Poland
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 59
Pozostali uczestnicy/Others participants
Sławomir Makal
Stoiris Arnis
Tomas Trunecek
Polska / Poland
Grecja / Greece
Czechy / Czech Republic
12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK 2014” / 12TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “KARPIK 2014”
59
Karpik2014_katalog:Layout 1
24-10-14
11:44
Page 60
Organizatorzy
Burmistrz
Niemodlina
Ośrodek
Kultury
w Niemodline
Patronat medialny
Patronat honorowy
Burmistrz
Niemodlina
Marszałek
Województwa
Opolskiego
Starosta
Opolski
Partnerzy
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Tułowice
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Polski Związek
Wędkarski
z siedzibą
w Opolu
Usługi Transportowe
Władysław Unijewski
Gospodarstwo Rolne Piotrowa
Spółka z.o.o.
PSS Społem
Niemodlin
Mariusz Nieckarz

Podobne dokumenty

Karpik 2012 - Opolszczyzna

Karpik 2012 - Opolszczyzna Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła natur...

Bardziej szczegółowo

Karpik2011_katalog_17102011:Layout 1

Karpik2011_katalog_17102011:Layout 1 to the sixteenh century. PGL LP The Fish Farm Niemodlin does a good trade on the area of 708,5 hectares located in Opole and Tułowice woodlands.

Bardziej szczegółowo