SCS AW Regulamin tenis stolowy oraz kometka Zima w Mieście 2017

Transkrypt

SCS AW Regulamin tenis stolowy oraz kometka Zima w Mieście 2017
FERIE ZIMOWE 2017
HALOWY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO ORAZ KOMETKI
REGULAMIN
Miejsce:
Ośrodek „SOLEC”
Warszawa ul. Solec 71
Termin:
14.02.2017
System:
W zależności od ilości zgłoszeń w konkurencji dziewcząt i chłopców, każdy z każdym w
grupach lub systemem pucharowym, do dwóch zwycięstw gra do 11.
- w godzinach 10.00 – 13.00
Uczestnictwo: młodzież szkolna z ważną legitymacją szkolną. Grupy wiekowe: 04-05, 06-07, 01-03.
Zgłoszenia: Do wyczerpania limitu ilościowego. W dniu zawodów do godz. 9.45 oraz wcześniejsze
zgłoszenia Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa tel. 0-22 16-27-244, 0-666-085-546 lub e-mail:
[email protected]
Nagrody:
za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych w grupie dziewcząt i
chłopców.
UWAGA:
OBOWIĄZUJE OBUWIE SPORTOWE /TENISÓWKI/ Z JASNYM SPODEM.
Organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników
imprezy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem
w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i ze
szkołą do której uczęszcza, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
Wykorzystanie wizerunku:
Udział w imprezie jest jednoznaczny ze zgodą rodzica /prawnego opiekuna/ na wykorzystanie wizerunku
podopiecznej/podopiecznego utrwalonego na zdjęciach, filmach w materiałach o charakterze
promocyjnym, informacyjnym oraz na stronach internetowych:www.aktywnawarszawa.waw.pl, na
portalu Facebook - profil AKTYWNA WARSZAWA.

Podobne dokumenty