„Leasing pojazdów dla GK PSE S.A.”

Transkrypt

„Leasing pojazdów dla GK PSE S.A.”
ZAPROSZENIE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna, zapraszają Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Leasing pojazdów dla GK PSE S.A.”
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: www.pse.pl w zakładce przetargi-przetargi publiczne.

Podobne dokumenty