memorandum saling pengertian antara kementerian lingkungan

Komentarze

Transkrypt

memorandum saling pengertian antara kementerian lingkungan
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK POLANDIA
TENTANG
KERJA SAMA Dl BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan
Hidup Republik Polandia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak'';
BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan baik antara Para Pihak;
MENIMBANG kesamaan keinginan untuk mempromosikan kerja sama di bidang
pembangunan berkelanjutan;
MEMPERHATIKAN pentingnya konservasi dan peningkatan lingkungan hidup untuk
generasi sekarang dan masa yang akan datang;
MENGAKUI perlindungan lingkungan hidup yang efektif membutuhkan kerja sama dan
koordinasi global, upaya - upaya, dan kegiatan-kegiatan untuk melindungi lingkungan
hidup yang harus dilaksanakan pada level lokal, regional dan nasional;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara;
Telah mencapai suatu pengertian sebagai berikut:
PARAGRAF I
TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah
untuk memperkuat, memfasilitasi dan mengembangkan ke~a sama di bidang
lingkungan hidup.
PARAGRAFII
LINGKUP KERJA SAMA
Kegiatan kerja sama dapat ditentukan dari area ke~a sama yang telah diputuskan
bersama terkait dengan perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup, khususnya :
1. Perubahan lklim
2. Teknologi lingkungan hidup, khususnya terkait :
a. Pencemaran udara;
b. Pencemaran air;
c. Pengelolaa1n Limbah.
3. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, khususnya Pembangunan
Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berkelanjutan;
4. Perlindungan Lapisan Ozon;
5. Area kerja sama lain yang mungkin ditentukan oleh Para Pihak.
PARAGRAF Ill
BENTUK KERJA SAMA
Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerja sama melalui bentuk yang sesuai,
sesuai dengan sumber daya yang disiapkan Para Pihak, termasuk :
1.
Promosi dialog dan kemitraan;
2.
Promosi kerja sama di bidang teknologi lingkungan hidup;
3.
Pertukaran informasi dan keahlian;
4.
Pelaksanaan studi kelayakan dengan tujuan implementasi proyek percontohan;
5.
Pelaksanaan simposium, seminar, konferensi, pertemuan, pendidikan, pelatihan
dan lokakarya; dan
6.
Bentuk kerja sama lain yang akan diputuskan bersama.
PARAGRAF IV
PENANGGUNGJAWAB
Untuk memastikan keefektifan pelaksanaan kegiatan di bawah MSP ini, Para Pihak
akan menunjuk Penanggungjawab, yang akan menjadi perwakilan dari masing-masing
Pihak dalam segala urusan terkait dengan MSP ini. Untuk Kementerian Lingkungan
Hidup Republik
Indonesia,
Penanggungjawab
adalah
Biro
Perencanaan
dan
Kerjasama Luar Negeri. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup Republik Polandia,
Penanggungjawab adalah Biro Menteri.
PARAGRAFV
DOKUMEN DETAIL
Untuk memfasilitasi kegiatan dibawah MSP ini, dokumen detail dapat dibuat untuk
mencakup detail spesifik dalam area tertentu, yang disebutkan pada Paragraf II.
PARAGRAF VI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dibawah MSP
ini akan diatur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masingmasing.
PARAGRAF VII
PENYELESAIAN MASALAH
Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan di bawah MSP ini akan
diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PARAGRAFVIII
PERU BAHAN
MSP ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat melalui persetujuan tertulis bersama
oleh Para Pihak.
PARAGRAF IX
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Kerja sama dibawah MSP ini akan berlaku pada saat penandatanganan;
2.
Ke~a
sama dibawah MSP ini akan berlaku selama 5 tahu.n dan dapat diperpanjang
melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak atau diakhiri setiap
saat oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis paling sedikit 6 (enam)
bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud;
3. Pengakhiran dari
ke~a
sama dibawah MSP ini tidak akan mempengaruhi durasi
dari proyek atau kegiatan yang sedang dilaksanakan sampai selesainya proyek
atau kegiatan tersebut.
Hal tersebut di atas merupakan kesepakatan yang dicapai oleh Para Pihak terhadap
hal sebagaimana dimaksud dalam MSP ini.
Ditandatangani di Warsawa, pada 20 November 2013, dalam rangkap dua, dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia dan Bahasa lnggris. Seluruh naskah memiliki
kekuatan hukum yang sama. Dalam hal
te~adi
perbedaan penafsiran, maka naskah
dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN LINGKUNGAN
UNTUK KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP
HID UP
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK POLANDIA
Signed
Signed
BAlTHASAR KJ\MBUAYA
MARCIN KOROLEC
MENTER! LINGKU~AN HIDUP
MENTER! LINGKUNGAN HIDUP
t~
~
1/-
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM 0 POROZUMIENIU
POMI~DZV
MINISTERSTWEM SRODOWJSKA REPUBLIKIINDONEZJI
I
MINISTERSTWEM SRODOWISKA RZECZVPOSPOLITEJ POLSKJEJ
WSPRAWIE
WSP6t.PRACY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Ministerstwo
Srodowiska
Republiki
lndonezji
oraz
Ministerstwo
Srodowiska
Rzeczypospolitej Polsl<iej (zwane dalej ,obiema Stronami");
PRAGNA_C wzmocnic istniejqce przyjazne stosunki pomi~dzy obiema Stronami;
BIORAC POD UWAG~ ich wsp6lne interesy zwiq_zane z promocjq_ wsp6Jpracy na
rzecz zr6wnowazonego rozwoju;
ZWRACAJA_C
UWAG~
na znaczenie ochrony i poprawy stanu srodowiska
naturalnego dla dobra obecnych i przyszlych pokolen;
MAJAC SWIADOMOSC, ze skuteczna ochrona srodowiska naturalnego wymaga
wsp6Jpracy i koordynacji na szczeblu globalnym, a dziatania na rzecz ochrony
srodowiska winny bye realizowane na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
NA MOCY praw i przepis6w w•asciwych w ich krajach;
DOSZtY do nast~pujctcego porozumienia:
ARTYKUt I
CEL
Celem niniejszego Memorandum o Porozumieniu (zwanym dalej ,MoP") jest
wzmocnienie, utatwienie i rozw6j wzajemnej wsp6tpracy w zakresie ochrony
srodowiska.
ARTYKUt II
OBSZARY WSPOtPRACY
Wsp&praca moi:e zostac podj~ta we wsp61nie zatwierdzonych obszarach dotyczctcych
ochrony i poprawy stanu srodowiska naturalnego, a w szczeg61nosci:
1. Zmian klimatu;
2. Technologii srodowiskowych, przede wszystkim zwictzanych z:
a) zanieczyszczeniem powietrza,
b) zanieczyszczeniem w6d;
c) gospodarkct odpadami
3. Zr6wnowazonego rozwoju, w szczeg61nosci Miast Przyjaznych Srodowisku;
4. Ochrony warstwy ozonowej;
5. Wszelkich innych obszarach wsp6tpracy, kt6re zostanct potwierdzone przez
obie Strony.
ARTYKUllll
FORMY WSP6tPRACY
Obie Strony ~dq_ wspierac i utatwiac wsp6tpra~ za posrednictwem odpowiednich
form, w ramach zasob6w posiadanych przez obie Strony na t~ wsp6tpra~ . w tym:
1. Promocji dialogu i partnerstwa;
2. Promocji wsp61pracy dotyczq_cej technologii srodowiskowych;
3. Wymiany informacji i wiedzy eksperckiej;
4. Studi6w wykonalnosci prowadzonych z zamiarem wdrai:ania program6w
pilotai:owych;
5. Organizacji sympozj6w, seminari6w, konferencji, spotkar'l, ksztatcenia, szkoler'l
i warsztat6w; oraz
6. lnnych form wsp6tpracy ustalonych wsp61nie przez obie Strony.
ARTYKUtiV
PUNKT KONTAKTOWY
Aby zagwarantowac skuteczne wykonanie dziatar'l w ramach niniejszego MoP kai:da
ze Stron powota Punkt Kontaktowy, kt6ry b~dzie petnit rol~ przedstawiciela kazdej ze
Stron we wszystkich kwestiach dotyczq_cych niniejszego MoP. W przypadku
Ministerstwa Srodowiska Republiki lndonezji funkcj~ Punktu Kontaktowego b~dzie
petnic Biuro ds. Planowania i Wsp6tpracy
Mi~dzynarodowej .
W przypadku Ministerstwa
Srodowiska Rzeczypospolitej Polskiej funkcj~ Punktu Kontaktowego ~dzie pelnic
Biuro Ministra.
ARTYKUt. V
DOKUMENTY SZCZEGOt.OWE
Aby utatwic realizacj~ dziatafl w ramach tego MoP mogct zostac sporzctdzone
dodatkowe dokumenty obejmujctce szczeg6towe specyfikacje w odpowiednich
obszarach wymienionych w Artykule II.
ARTYKUl VI
PRAWA Wt.ASNOSCI INTELEKTUALNEJ
Prawa wtasnosci intelektualnej, kt6re mogct powstac w wyniku dziatari realizowanych
w ramach tego MoP
b~dct
chronione zgodnie z prawami i przepisami obowictzujqcymi
w krajach obu Stron.
ARTYKUt. VII
ROZSTRZYGANIE PROBLEM6W
Wszelkie problemy powstate w wyniku realizacji dziatari w ramach niniejszego MoP
b~dct
rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji lub negocjacji
pomi~dzy
obu
Stronami.
ARTYKUt. VIII
ZMIANY
Niniejsze MoP moi:e zostac poddane przeglctdowi lub zmodyfikowane w dowolnym
momencie za wsp61nct. pisemnct zgodct obu Stron.
ARTYKUliX
ROZPOCZ~CIE, CZAS TRWANIA I ZAKONCZENIE WSP6t.PRACY
1. Wsp6tpraca w ramach niniejszego MoP rozpocznie si~ w dniu jego podpisania.
2. Wsp6Jpraca w ramach niniejszego MoP b~dzie trwata przez okres 5 lat i moi:e
zostac przedtuzona za zgodq_ obu Stron lub zakoriczona w dowolnym momencie
przez kt6rq_kolwiek ze Stron w drodze pisemnego powiadomienia na co najmniej 6
(szesc) miesi~cy przed datq_ planowanego zakonczenia wsp6tpracy.
3. Zakoriczenie wsp6tpracy w ramach niniejszego MoP nie wptynie na okres trwania
zadnego projektUJ lub dziatania b~dq_cego w trakcie realizacji az do czasu
zakoriczenia takiego projektu lub dziatania.
Powyzsze stanowi wyraz porozumienia osiqgni~tego pomi~dzy obiema Stronami w
sprawie, o kt6rej mowa w niniejszym MoP.
Podpisano w Warszawie, dnia 20 listopada 2013 r., w dw6ch wersjach oryginalnych,
w j~zyku indonezyjskim, polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty sq_
jednakowo autentyczne. W przypadku rozbiei:nosci przy ich interpretacji, tekst w j~zyku
angielskim uwa:Zany b~dzie za rozstrzygajq_cy.
W IMIENIU MINISTERSTWA
W IMIENIU MINISTERSTWA
REPUBLIKI INDONEZJI
RZECZVPOSPOLITEJ POLSKJEJ
Signed
Signed
BALTHASAR ~AMBUAYA
MARCIN KOROLEC
MINISTER SRODOWISKA
MINISTER SRODOWISKA
~
llEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
ON
ENVIRONMENTAL COOPERATION
The Ministry of the Environment of the Republic of lndones,ia and the Ministry of the
Environment of the Republic of Poland (hereinafter referred to as "both Sides");
DESIRING to strengthen the existing friendly relations between both Sides;
CONSIDERING their common interest in promoting cooperation for sustainable
development;
NOTING the importance of conservation and improvement of the environment for
present and future generations;
RECOGNIZING that the effective protection of the environment requires global
cooperation and coordination, efforts, and those activities to protect the environment
should be carried out at the local, regional and national levels;
PURSUANT to the laws and regulations in their respective countries;
HAVE reached the following understanding:
PARAGRAPH I
OBJECTIVE
The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU")
is to strengthen, facilitate and develop mutual cooperation in the field of environment.
PARAGRAPH II
AREAS OF COOPERATION
Cooperative activity may be decided from mutually confirmed areas pertaining to
environmental protection and improvement, in particular:
1. Climate Change;
2. Environmental Technologies, in particular concerned:
a) air pollution;
b) water polution;
c) waste management;
3.
Environmentally
Sustainable
Development,
in
particular
Sustainable Cities;
4. Ozone Layer Protection;
5. Any other areas of cooperation as may be confirmed by both Sides.
Environmentally
PARAGRAPH Ill
FORMS OF COOPERATION
Both Sides will encourage and facilitate cooperation through appropriate forms, to the
extent of resources prepared by both Sides, including:
1. Promoting dialogue and partnership;
2. Promoting of cooperation on environmental technologies;
3. Exchanging information and expertise;
4. Carrying out feasibility studies with a view to implement pilot projects;
5. Organizing symposiums, seminars, conferences, meetings, education, trainings
and workshops; and
6. Other forms of cooperation to be mutually decided upon.
PARAGRAPH IV
FOCAL POINT
To assure effective operation of activities under this MoU, both Sides will appoint Focal
Point, which will act as representative of each Side in all matters concerning this MoU.
For the Ministry of the Environment of the Republic of Indonesia the Focal Point will be
the Bureau for Planning and International Cooperation. For the Ministry of Environment
of the Republic of Poland, the Focal Point will be the Bureau of the Minister.
PARAGRAPH V
DETAILED DOCUMENTS
In order to facilitate the activities under this MoU, detailed documents may be made
covering detailed specification in the respective areas, stated in Paragraph II.
PARAGRAPH VI
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Intellectual property rights arising from the implementation of this MoU are protected in
accordance with the laws and regulations of either of the Sides.
PARAGRAPH VII
RESOLUTION OF PROBLEMS
Any problem arising from the operation of activities under this MoU will be resolved
amicably through consultation or negotiation between both Sides.
PARAGRAPH VJII
MODIFICATION
This MoU may be reviewed or modified at any time through mutual written consent by
both Sides.
PARAGRAPH IX
COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION
1. The cooperation under this MoU will commence on the date of its signature.
2. The cooperation under this MoU will continue for a period of 5 years and may
be extended by mutual written consent of both Sides or terminated at any time
by either Side by giving written notification at least 6 (six) months prior to the
date of the intended termination.
3. The termination of the cooperation under this MoU will not affect the duration of
any on-going project or activity until the completion of such project or activity.
The foregoing represents the recognition reached between both Sides on the matter
referred to in this MoU.
Signed in Warsaw , on
20th day of November 2013 , in two original copies, in
Indonesian, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In case of
any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY
FOR THE MINISTRY
OF THE ENVIRONMENT
OF THE ENVIRONMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
OF THE REPUBLIC OF POLAND
Signed
Signed
BALTHASAR KA~BUAYA
MARCIN KOROLEC
MINISTER OF THE ENJIRONMENT
MINISTER OF THE ENVIRONMENT

Podobne dokumenty