wojewódzki plan działania systemu państwowe ratownictwo

Transkrypt

wojewódzki plan działania systemu państwowe ratownictwo
ZATWIERDZAM
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
NA LATA 2008 – 2010
DLA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
OLSZTYN, 2007 ROK
Spis treści
I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń
1. ukształtowanie terenu..................................................................................................... 5
2. sieć komunikacyjna........................................................................................................ 6
3. warunki hydrologiczno – meteorologiczne. ............................................................... 12
4. zagrożenia powodziowe .............................................................................................. 15
5. zagrożenia związane ze zdarzeniem radiacyjnym ...................................................... 34
6. zagrożenia związane z przechowywaniem lub przetwarzaniem materiałów
niebezpiecznych .......................................................................................................... 35
7. struktura demograficzna .............................................................................................. 47
8. statystyczna analiza zagrożeń ......................................................................................51
II. Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
dla ratownictwa medycznego
1. liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego ......................... 61
2. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.................................................................................. 74
3. liczba i rozmieszczenie szpitalnych oddziałów ratunkowych .................................... 79
4. liczba i rozmieszczenie jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa
medycznego ................................................................................................................ 83
III. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
1.
rozmieszczenie
i
wyposażenie
centrów
powiadamiania
ratunkowego
wraz
z ich obszarami działania ........................................................................................... 99
2. struktura i organizacja systemów teletechnicznych wykorzystywanych na potrzeby
systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego....................... 103
3. organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu .............................. 117
2
IV. Określenie sposobu współpracy pomiędzy organami administracji publicznej
i jednostkami systemu z innych województw...............................................................118
V. Jednostki współdziałające z systemem ratownictwa medycznego .............................131
VI. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego .......................155
3
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego powstał na podstawie zapisów ustawy z dnia
8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410)
oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie trybu tworzenia
powiatowych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych
działań ratowniczych (Dz. U. Nr 79, poz. 721).
W/w plan został podzielony na 2 części: opisowo-tabelaryczną oraz kartograficzną.
Część opisowo-tabelaryczna zawiera charakterystykę obszaru, statystyczną analizę zagrożeń
występujących na obszarze województwa, posiadane środki systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego, planowane jednostki systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego oraz kalkulację kosztów zespołów wyjazdowych.
Część kartograficzną planu stanowi mapa systemu PRM.
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
na lata 2008 - 2010 powstał na podstawie informacji uzyskanych m. in. z WarmińskoMazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Komendy
Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4
UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części
Polski. Powierzchnia województwa wynosi 24,2 km2, jest czwartym, co do wielkości
regionem Polski. Obszar województwa zajmuje 7,7% powierzchni kraju.
Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje 1 428 601 osób. Największymi
ośrodkami miejskimi są: Olsztyn liczący 174 473 mieszkańców oraz Elbląg liczący 127 275
mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest najniższa w Polsce – 59 osób na km2 (Polska – 122),
wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 1,6.
Teren województwa podzielony został na 19 powiatów ziemskich oraz 2 powiaty
grodzkie - Olsztyn i Elbląg. W granicach województwa znajduje się 49 miast i 116 gmin,
w tym 16 gmin miejskich, 33 gmin miejsko-wiejskich oraz 67 gmin wiejskich.
Województwo warmińsko-mazurskie od zachodu i północnego zachodu
na odcinku 195 km graniczy z województwem pomorskim. Jako jedyne w kraju posiada
granicę lądową z Rosją - od północy na odcinku 208 km przebiega granica państwowa
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Od wschodu i południowego wschodu
na odcinku 225 km graniczy z województwem podlaskim, od południa na odcinku 218 km
graniczy z województwem mazowieckim, natomiast od południowego zachodu na odcinku
133 km graniczy z województwem kujawsko-pomorskim.
Region województwa warmińsko-mazurskiego został ukształtowany głównie
w wyniku zlodowacenia bałtyckiego. Cechuje go krajobraz typowo polodowcowy.
Pod względem ukształtowania pionowego ma charakter nizinno-pagórkowaty, od terenów
depresyjnych w części północno-zachodniej, obejmujących rejon Żuław Elbląskich
z najniższym punktem: –1,8m poniżej poziomu morza (m. Raczki Elbląskie),
do terenów pagórkowatych ze wzniesieniami sięgającymi od kilku do kilkudziesięciu
i powyżej stu metrów z najwyższym wzniesieniem: 312 metrów powyżej poziomu morza
(Góra Dylewska) położonym w Garbie Lubawskim (m. Wysoka Wieś, gmina Ostróda).
Bogactwem województwa są lasy i puszcze. Udział lasów w powierzchni
województwa ogółem wynosi 30%. Największe kompleksy leśne rozciągają się na wschód
i południowy wschód od Wysoczyzny Elbląskiej oraz w okolicach Szczytna, Pisza, Nidzicy,
Ostródy i Iławy.
Użytki rolne zajmują 1 078 146 ha powierzchni ogólnej województwa, w tym:
- grunty orne 756 475 ha,
- sady 2 527 ha,
- łąki 167 654,
- pastwiska 151 489 ha,
- lasy 741 208 ha.
Pozostałe grunty zajmują 599 826 ha powierzchni województwa.
Województwo warmińsko-mazurskie, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych
regionów kraju, objęte jest programem Zielonych Płuc Polski.
5
SIEĆ KOMUNIKACYJNA
W województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31.12.2005 roku długość
dróg publicznych o twardej nawierzchni wynosiła 12 352 km, w tym 1 655 km stanowiły
drogi miejskie i 10 697 km drogi zamiejskie.
W 2005 roku długość poszczególnych rodzajów dróg publicznych wynosiła:
- krajowych - 1 324 km,
- wojewódzkich - 1 914 km,
- powiatowych - 7 123 km,
- gminnych - 1 993 km.
Przez województwo przebiegają główne drogi, takie jak:
- droga krajowa nr 7 łącząca Wybrzeże z Warszawą i innymi regionami Polski,
- droga krajowa nr 54 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Gronowie
przez Braniewo i łącząca się z drogą krajową nr 22,
- droga krajowa nr 22 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Grzechotkach
przez Elbląg, do granicy województwa,
- droga krajowa nr 51 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Bezledach
przez Bartoszyce, Olsztyn, do Olsztynka,
- droga krajowa nr 16 przebiegająca na kierunku wschód-zachód z woj. podlaskiego
do kujawsko-pomorskiego,
- droga krajowa nr 53 biegnąca od Olsztyna przez Szczytno, do granicy województwa,
droga krajowa nr 15 biegnąca od Ostródy przez Nowe Miasto Lubawskie, do granicy
województwa,
- droga krajowa nr 58 biegnąca od Olsztynka przez Szczytno, Pisz, aż do granicy
województwa,
- droga krajowa nr 57 biegnąca od Bartoszyc przez Biskupiec, Szczytno, do granicy
województwa,
- droga krajowa nr 59 biegnąca od Giżycka przez Mrągowo, do miejscowości Rozogi,
- droga krajowa nr 63 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Rudziszkach
przez Węgorzewo, Giżycko, Orzysz, Pisz, do granicy województwa,
- droga krajowa nr 65 biegnąca od granicy z Rosją przez Gołdap, Olecko, Ełk, do granicy
województwa.
W województwie na 100 km2 przypada tylko 51 km dróg publicznych o twardej
nawierzchni (przy średniej w kraju 80 km). Drogi publiczne o twardej nawierzchni liczą
12 000 km (5% sieci krajowej) Nawierzchnię ulepszoną (w różnym stanie technicznym)
ma 92 % dróg. Drogi Warmii i Mazur są w większości kręte i wąskie, z drzewami w skrajni,
bez utwardzonych poboczy, ze zdewastowaną nawierzchnią. Uwarunkowania te zwiększają
zagrożenie wypadkami drogowymi.
Na terenie województwa w 2006 roku zaistniało 1 640 wypadków drogowych,
w których śmierć poniosło 245 osób, a 2 105 osób doznało obrażeń ciała. Ponadto zgłoszono
do policji 16 266 kolizji drogowych tj. zdarzeń w wyniku, których powstały jedynie szkody
materialne.
Liczba wypadków drogowych i ich skutki w latach 2000 - 2006:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Liczba
wypadków
1 985
1 860
1 790
1 913
2 001
1 934
1 640
Ogółem
Średnia ilość
dla siedmiu lat
Lata
285
279
253
271
316
279
245
2 624
2 395
2 316
2 504
2 508
2 600
2 105
Liczba
kolizji
12 826
12 732
13 399
13 914
16 581
15 849
16 266
13 123
1 928
17 052
101 481
1 874
275
2 436
14 497
Liczba zabitych Liczba rannych
Wypadki, ranni i zabici w latach 2000-2006
3000
2624
2395
Ilość zdarzeń
2500
2504
2508
2600
2316
2105
2000
1985
1860
1500
2001
1913
1790
1934
1640
1000
500
285
279
253
271
2000
2001
2002 Rok
2003
316
279
245
2004
2005
2006
0
wypadki
ranni
zabici
Powyższe dane świadczą o poprawie bezpieczeństwa na drogach województwa,
w szczególności w zakresie liczby wypadków oraz ich ciężkości.
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach województwa,
w latach 2004 - 2006:
Jednostka Policji
w powiecie
Wypadki
2004
2005
2006
wzrost/
spadek
rok 2005
=100%
bartoszyckim
54
47
35
-12
74,47
braniewskim
62
54
49
-5
90,74
działdowskim
65
71
66
-5
92,96
elbląskim
158
164
121
-43
73,78
ełckim
91
46
63
17
136,96
giżyckim
62
61
55
-6
90,16
gołdapskim
22
27
17
-10
62,96
iławskim
80
117
150
33
128,21
kętrzyńskim
74
75
58
-17
77,33
lidzbarskim
49
70
65
-5
92,86
mrągowskim
72
70
70
0
100,00
nidzickim
74
59
65
6
110,17
nowomiejskim
59
69
60
-9
86,96
oleckim
47
44
39
-5
88,64
olsztyńskim
633
608
457
-151
75,16
ostródzkim
158
129
126
-3
97,67
piskim
90
73
52
-21
71,23
szczycieńskim
112
114
63
-51
55,26
węgorzewskim
39
36
29
-7
80,56
2001
1 934
1 640
-294
84,80
Ogółem
Dane KWP w Olsztynie
W 2006 roku, na terenie większości powiatów odnotowano spadek liczby wypadków
w stosunku do roku poprzedniego, a także w stosunku do roku 2004.
Niemniej, na terenie 3 powiatów nastąpił wzrost liczby tego rodzaju zdarzeń w porównaniu
do roku poprzedniego, a najbardziej niekorzystną sytuację w tej kategorii stwierdzono
na terenie podległym KPP Iława, gdzie liczba wypadków wzrasta systematycznie od trzech
lat (w 2003 roku zaistniało 66 wypadków).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na podstawie
analizy danych o wypadkach drogowych oraz miejsc koncentracji tych wypadków, realizuje
zadania mające na celu likwidację miejsc uznawanych za szczególnie niebezpieczne tzw.
„czarnych punktów”.
9
Wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych, tzw. „czarnych punktów ” na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego
/stan na październik 2005r./:
Dane o wypadkach
Dokładna lokalizacja,
Numer
Data
nazwa miejscowości
Opis miejsca czarnego punktu
Lp.
liczba
liczba
liczba
drogi ustawienia
lub odcinka
okres
wypadków rannych zabitych
pikietaż od... do...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
7
7
7
51
51
Kazimierzowo
lipiec 2000
km 69+000 - 74+300
długi odcinek prosty, skrzyżowanie
z drogami powiatowymi, przy drodze
zlokalizowane są 3 punkty handlowe,
4 bary, zjazdy, ruch pieszych wzdłuż
drogi
wrzesień
2001
Rychnowska Wola
km 167+890-171+720
geometria drogi: nienormatywne łuki
pionowe i poziome
sierpień
2000
Pawłowo
km 183+858-185+630
skrzyżowanie z drogą wojewódzką
i gminną, łuk pionowy
długi łuk poziomy, dwa wjazdy/wyjazdy
Załuski
maj 2000
km 201+465-202+822
do msc. Załuski
1999-2002
2003-2004
-2000
2001-2004
14
1991-1999
2000-2004
8
1995-1998
1999-2004
grudzień
2002
Rogóż-Markajmy
km 35+700-36+400
wzmożony ruch pieszych,
nienormatywne łuki pionowe i poziome,
szerokość jezdni 6,0m, drzewa w skrajni
2000-2001
grudzień
2002
Spręcowo-Dywity
km 78+350-79+650
nienormatywne łuki pionowe i poziome,
szerokość jezdni 6,0m, drzewa w skrajni,
wzmożony ruch pieszych,
2000-2001
10
8
2002-2004
2002-2004
6
2
4
60
6
14
2
53
24
42
5
18
8
13
0
21
12
17
0
19
2
2
0
40
2
5
0
WARUNKI HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNE
Klimat województwa odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody.
Związane jest to z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i częstą zmiennością mas
powietrza. Obszar województwa leży w zasięgu dzielnic klimatycznych: zachodnio
-bałtyckiej, wschodnio-bałtyckiej i mazurskiej. Insolacja jest tu mniejsza niż w większości
regionów Polski, wilgotność powietrza duża, występują silne i częste wiatry. Zmiany pogody
następują szybko, nawet w ciągu jednego dnia i dotyczą zarówno opadów jak i temperatury.
Duża powierzchnia wód: jeziora, moczary i bagna oraz zabagnione łąki i torfowiska wpływa
na znaczące zwiększenie wilgotności powietrza. Podobny wpływ na wilgotność powietrza
mają lasy, ponadto oddziałują one łagodząco na zmiany temperatury.
Strefa bałtycka i położone w tej strefie powiaty: braniewski i elbląski, charakteryzuje
się chłodnymi latami i łagodnymi zimami. Okres wegetacyjny wynosi ponad 200 dni.
Występuje tu bardzo niskie w skali roku promieniowanie słoneczne, przy powyżej średniej
krajowej wartości promieniowania w okresie wegetacyjnym. Opady atmosferyczne w roku
są rzędu 745 mm, w sezonie letnim o ponad 80% wyższe niż zimą.
Średnie wielkości parowania potencjalnego wynoszą powyżej 650 mm, maksymalny zapas
wody w pokrywie śnieżnej o wartościach jednych z najniższych w kraju - do 100 mm.
Roczna amplituda temperatur wynosi 21,3°C, przy średniej wartości temperatury w roku
7,5°C, najniższa w styczniu - średnio 3,7°C, najwyższa w lipcu - średnio 17,6°C. Średnia
liczba dni bardzo gorących w roku waha się pomiędzy 10 a 20, bardzo mroźnych 2 do 4.
Tereny te zaliczane są do jednych z najbardziej wietrznych w kraju - średnia liczba dni
z wiatrem silnym (powyżej 8 m/s) wynosi ponad 80, przewagę stanowią wiatry z kierunku
południowo-zachodniego, a wiatry szkwaliste z północy. Maksymalna prędkość wiatru
z prawdopodobieństwem raz na 10 lat - 30 do 35 m/s.
Strefa mazurska, w której położone są powiaty: ełcki, olecki, gołdapski, giżycki
i węgorzewski, należy do najchłodniejszych obszarów w Polsce. Charakteryzuje się dużą
zmiennością pogody, niską temperaturą, dużą amplitudą temperatury, przewagą opadów
letnich nad zimowymi oraz wiosennych nad jesiennymi. Przebieg roczny temperatur
jest typowy dla klimatów strefy umiarkowanej o wyraźnie zaznaczonym kontynentalizmie:
najwyższe temperatury występują w czerwcu, lipcu i sierpniu, a najniższe w grudniu, styczniu
i lutym. Pokrywa śnieżna pojawia się około 18 listopada. Dominujące kierunki wiatru
to: zachodni (24%), południowo-zachodni (20,6%). Najrzadziej występują wiatry
z kierunków północno-wschodnich (4,1%) i północnych (1,6%). W wyniku dużej zmienności
cyrkulacji atmosferycznej ciśnienie podlega dużym wahaniom i zawiera się w przedziale
960,5 - 1 029,1 hPa. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,3 m/s. W poszczególnych
latach kształtuje się nieco powyżej lub poniżej wartości.
Niektóre powiaty, takie jak: iławski, ostródzki, olsztyński, bartoszycki, lidzbarski,
nidzicki, nowomiejski leżą na granicy mazurskiej i wschodnio-bałtyckiej dzielnicy
klimatycznej. Rzeźba terenu, liczne jeziora, rozległe lasy i łąki wytworzyły tu odrębny
lokalny klimat. Charakterystyczną cechą klimatu w tych powiatach jest duża zmienność
wywołana ścieraniem się odmiennych mas powietrza. Urozmaicona rzeźba terenu
oraz zróżnicowana szata roślinna powoduje lokalne zaburzenia pogody, przyczyniając
się do przesunięcia pór roku w ujęciu kalendarzowym o blisko dwa tygodnie w stosunku
do średniej krajowej. Powiaty te zostały zaliczone do mazurskiego regionu burzowego,
w którym średnia liczba dni z burzą wynosi rocznie 17,7, z tego na wiosnę przypada 4,1 dnia,
na lato 12,5 dnia, a na jesień 1,1 dnia. Okres występowania burz rozpoczyna się około
25 kwietnia, a kończy się w pierwszych dniach października. Przeciętna roczna prędkość
wiatru jest zmienna i wynosi 3,3 m/s. Wielkie prędkości wiatru rzędu 17 m/s występują
na pojezierzu mazurskim co najmniej raz w roku. Wiatry z kierunku południowo-zachodniego
mają 18,9% udziału w ciągu roku a wiatry zachodnie - 15,2%, udział wiatrów południowozachodnich jest szczególnie wysoki jesienią i zimą. Wiosną i latem wzrasta udział wiatrów
zachodnich i północno-zachodnich.
Wilgotność względna powietrza województwa warmińsko-mazurskiego wynosi
średnio 82%. Wiosną i latem jest niższa, jesienią i zimą wyższa.
Województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w III obszarze w skali do I - V oznaczenia
występowania stopnia natężenia opadów na terenie Polski. Na obszarze III czas trwania
deszczów nawalnych sięga 8 godzin i jest podobny jak na obszarze II, jednak częstotliwość
ich jest znacznie większa.
Obecność dużej liczby jezior i terenów bagiennych (np. w pow. działdowskim - wieś Kisiny
- znajduje się wysuszone jezioro), powoduje szczególnie częste występowanie mgieł.
Jednocześnie należy zauważyć, że coraz częściej zmiany klimatyczne zachodzące
w przyrodzie są przyczynami niespotykanych do tej pory anomalii atmosferycznych w postaci
huraganów, gwałtownych i długotrwałych opadów atmosferycznych. Mogą one stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia, jak również wyrządzić poważne szkody w infrastrukturze
technicznej oraz w gospodarce przemysłowej i rolniczej.
Uwarunkowania geograficzne oraz klimatyczne pozwalają w obecnym czasie
eliminować możliwość występowania okresu długotrwałej suszy, wyjątek stanowi tu powiat
nowomiejski.
Na terenie województwa znajduje się około 2 000 jezior, które zajmują powierzchnię
120 tys. ha. Największe jezioro to Jezioro Śniardwy o powierzchni 11 383 ha, pozostałe
wielkie jeziora to: Mamry, Jeziorak, Niegocin, Roś, Tałty - Ryńskie, Nidzkie, Drużno,
Selment Wielki, Narie. Najgłębszymi jeziorami są: Wukśniki - 68 m, Babięty Wielkie - 65 m,
Piłakno - 56,6 m, Ełckie - 58,2 m. Najwięcej jezior znajduje się we wschodniej
i południowo-wschodniej części województwa, w powiatach: węgorzewskim, giżyckim,
ełckim, oleckim, piskim, w części południowej w powiecie szczycieńskim oraz centralnej
i zachodniej części województwa, w powiatach: mrągowskim, olsztyńskim, iławskim,
ostródzkim. Ponadto występują rzeki o łącznej długości 5 412 km oraz kanały o długości
1 245 km. Większe rzeki przepływające przez województwo to: Nogat, Elbląg, Pasłęka, Łyna
oraz Drwęca. Długość odcinka przebiegającego przez województwo warmińsko-mazurskie
największej rzeki województwa - Łyny, wynosi 190 km.
W części zachodniej województwa rozciąga się część Żuław Wielkich - Żuławy
Elbląskie. Teren, którego powierzchnia wynosi około 800 km2, stanowi płaską równinę,
pociętą ramionami i odnogami Wisły i Nogatu, a także jej dopływami oraz kanałami i gęstą
siecią rowów. Większość tych cieków wodnych jest obwałowana (wysokość wałów
od 6 do 10 m). Tereny depresyjne (poldery) przed zalaniem chronione są wałami
oraz zespołami pomp odwadniających. Przerwanie wałów lub wstrzymanie pracy pomp
powoduje zalanie depresji. Zespoły pomp odwadniających spełniają również rolę pomp
nawadniających, w szczególności w okresie letnim. Prawidłowe funkcjonowanie stacji pomp
ma szczególne znaczenie gospodarcze.
Sztormy powodują spiętrzenia wód południowego Bałtyku i szybkie podniesienie
się wody w Zatoce Gdańskiej, w Zalewie Wiślanym oraz w ujściach rzek i Jeziorze Drużno.
W południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego, na Żuławach Elbląskich znajdują
się poldery, które chronią przed zalaniem zbyt niskie wały p/powodziowe.
Zagrożenia zewnętrzne na Żuławach występują od rzeki Wisły, której potencjał
powodziowy jest największy i skoncentrowany. Może on przerodzić się w powódź globalną,
w wyniku której ulegnie zniszczeniu cała infrastruktura przeciwpowodziowa niższego rzędu
(polderowa). Zagrożenie może rozciągnąć się na całe Żuławy Wiślane.
W wyniku zjawisk sztormowych poprzez podniesienie poziomu wody i falowanie
związane z uszkodzeniem wałów czołowych zagrożenie powodzią występuje od Zalewu
Wiślanego.
Niebezpieczeństwo stwarza również jezioro Drużno, które znajduje się pod wpływem
„cofki” z Zalewu Wiślanego, ale jednocześnie jest wypełniane przez rzeki do niego
wpływające z Wysoczyzny. Także cieki wpadające do Zalewu Wiślanego, gdzie przyczyną
podniesienia się stanów wody jest „cofka” z Zalewu Wiślanego po wezbraniu sztormowym
stanowią niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi.
Niebezpieczne są rzeki prowadzące wodę z Wysoczyzny i wpadające na Żuławy,
13
które zachowują się często jak rzeki górskie (m. Tolkmicko - 1998 r.).
Zagrożenie od Jeziora Drużno i od Zalewu Wiślanego zawiera mniejszy potencjał
powodziowy niż zagrożenie od Wisły. W wyniku takiej powodzi mogą ulec zniszczeniu
całe struktury polderowe, obejmując nawet kilka polderów. Osłonę powodziową stanowią
wały II, III, IV klasy. Natomiast zagrożenie wewnętrzne stanowi zagrożenie
wewnątrzpolderowe, na które wpływ mają opady atmosferyczne i roztopy połączone
z awarią stacji pomp, przerwami w dopływie prądu lub niedostateczną wydajnością
agregatów pompowych, a także związane z funkcjonowaniem całego systemu melioracji.
Na terenie Żuław Elbląskich występuje:
- 131,6 km rzek,
- 400,4 km kanałów,
- 354,9 km wałów przeciwpowodziowych, w tym 312,5 km strzeżonych,
- 56 stacji pomp o wydajności 49,5 m3/s ,
- 415 budowli wodnych /jazy, śluzy, zastawki/, w tym :
- 164 ujęć wałowych,
- 251 budowli piętrzących,
- 3 516,6 km rowów szczegółowych.
Największym akwenem wodnym na terenie województwa jest Zalew Wiślany,
przedzielony od Zatoki Gdańskiej Mierzeją Wiślaną.
Wzdłuż linii brzegowej Zalewu zlokalizowane są porty rybackie w Suchaczu, Tolkmicku,
Fromborku oraz Nowej Pasłęce.
W Elblągu zlokalizowany jest port mający rangę morskiego, z którego utrzymywane
są połączenia wodne poprzez rzekę Nogat z portami położonymi wzdłuż Wisły, poprzez rzekę
Szkarpawę z Gdańskiem i Zatoką Gdańską, Zalew Wiślany z portami Obwodu
Kaliningradzkiego Rosji oraz przez Cieśninę Piławską k. Bałtijska z Zatoką Gdańską
i Morzem Bałtyckim.
14
ZAGROŻENIA POWODZIOWE
Miejscowości przewidziane do ewakuacji w sytuacji zagrożenia powodziowego:
Ilość osób do ewakuacji
Dorośli
Dzieci
Razem
4
5
9
BARTOSZYCE
Lp.
Ewakuowana
miejscowość
Ilość
gospodarstw
Ilość
zwierząt
1
2
3
7
Sępopol :
a/ ul. Długa,
b/ ul. Mostowa
Bartoszyce ul. Prusa
Lwowiec
Rygarby
Pleśno
5
4
6
6
7
8
10
8
18
14
16
18
BRANIEWO
6
6
8
8
10
10
16
14
26
22
26
28
40
48
48
6. Braniewo
10
18
7
25
-
7. Frombork
5
35
12
47
-
8. Nowa Pasłęka
45
133
30
163
0
9. Stara Pasłęka
7
18
5
23
100
10. Klejnowo
7
15
7
22
36
11. Kol. Bobrowiec
2
4
2
6
-
-
-
-
55
-
-
-
50
ELBLĄG
3 675
401
14
121
49
126
91
130
218
78
92
64
1 225
199
6
34
19
31
26
41
51
23
27
16
4 900
600
20
155
68
157
117
171
269
101
119
80
668
262
528
211
385
237
304
162
195
1.
2.
3.
4.
5.
DZIAŁDOWO
12.Zakrzewo
13.Nowy Dwór
14.Elbląg
15.Tolkmicko
16.Pasłęk
17.Dłużyna
18.Drużno
19.Raczki Elbląskie
20.Tropy
21.Węzina
22.Batorowo
23.Cieplice
24.Kępa Rybacka
25.Kępiny Wielkie
5 (budynki
gospodarcze)
6 (budynki
gospodarcze)
136
20
2
29
10
18
12
13
16
23
18
12
15
26.Nowakowo
27.Nowotki
28.Bielnik
29.Gajowiec
30.Jasionno
31.Majkowo
32.Oleśno
33.Rozgart
34.Różany
35.Błotnica
36.Jegłownik
37.Karczowiska
38.Nogat
39.Szopy
40.Wiktorowo
41.Wikrowo
42.Majkowo
43.Dworki
44.Fiszewo
45.Gronowo Elbląskie
46.Kopanka
47.Rozgart
48.Balewo
49.Brudzędy
50.Dzierzgonka
51.Jezioro
52.Krzewsk
53.Markusy
54.Nowe Dolno
55.Rachowo
56.Stalewo
57.Wiśniewo
58.Węgle - Żukowo
59.Złotnica
60.Zwierzno
61.Zwierzeńskie Pole
Żółwieniec 62.
Jurandowo
63.Żurawiec
64.Marwica
13
15
1
8
4
6
19
12
9
10
20
11
13
8
9
10
6
7
18
30
4
14
13
19
10
22
28
47
31
17
13
23
15
10
24
13
204
90
3
134
37
45
201
113
92
50
850
128
109
43
98
108
99
96
224
1 276
31
106
70
135
54
126
291
442
175
148
141
170
98
71
318
95
62
21
32
5
9
39
28
19
7
290
32
22
7
24
32
31
27
45
419
8
35
13
39
16
32
92
124
61
39
45
70
22
16
116
23
266
111
3
166
42
54
240
141
111
57
1 140
160
131
50
122
140
130
123
269
1 695
39
141
83
174
70
158
383
566
236
187
186
240
120
87
434
118
172
133
59
191
50
91
386
398
260
120
834
286
249
155
124
125
150
200
267
1 800
60
350
130
550
195
460
390
980
760
300
280
560
250
270
430
240
12
111
27
138
150
22
9
176
38
72
12
248
50
430
160
16
65.Suchacz
66.Nadbrzeże
67.Lipińskie M.
68.Ostrykół
69.Prostki
70.Orneta
71.Mingajny
72.Bażyny
73.Osetnik
74.Kiwity
75.Konity
76.Lubomino
77.Samborowo
78.Bynowo
79.Dębinka
80.Kolonia Więcki
81.Pietrele
82.Jargucie
83.Budzewo
84.Zawady Małe
85.Wydutki
86.Janki
87.Budziska Leśne
88.Zabrost Wielki
89.Budzewko
10
3
48
12
60
16
4
20
EŁK
5
11
9
20
7
18
8
26
8
22
20
42
GIŻYCKO – nie występuje
GOŁDAP – nie występuje
IŁAWA – nie występuje
KĘTRZYN – nie występuje
LIDZBARK WARMIŃSKI
2
3
0
3
10
12
4
16
8
9
3
12
6
7
2
9
5
13
5
18
1
1
0
1
16
65
30
95
MRĄGOWO – nie występuje
NIDZICA – nie występuje
NOWE MIASTO LUBAWSKIE – nie występuje
OLECKO – nie występuje
OLSZTYN – nie występuje
OSTRÓDA
90
455
245
700
40
208
113
321
16
52
28
80
PISZ – nie występuje
SZCZYTNO – nie występuje
WĘGORZEWO
2
6
2
8
3
7
3
10
1
2
2
5
15
5
20
1
4
4
1
4
4
1
2
2
4
2
6
6
10
30
10
40
2
6
4
10
17
70
66
90
0
23
11
6
0
0
101
200
100
50
8
16
4
32
5
5
5
11
50
21
Miejscowości zagrożone powodziami:
Lp.
Rzeka, zbiornik
Powierzchnia
zalewowa
(m2lub km2)
Zagrożone
miejscowości
Ilość osób
do ewakuacji
1
2
3
4
5
Łyna
1. Guber
2. Sajna
3. Mamlak
4. Zalew Wiślany
5. Pasłęka
6. Wałsza
7. Wkra
8. Jezioro Drużno
BARTOSZYCE
Sępopol
15 ha
Bartoszyce
7 ha
Rygarby
14 ha
10 ha
Sępopol
14 ha
Pleśno
5 ha
Lwowiec
BRANIEWO
Braniewo, Nowa Pasłęka,
74,55 km²
Stara Pasłęka, Klejnowo,
Kolonia Bobrowiec.
0,5 km²
Braniewo
0,3 km²
Łajsy
DZIAŁDOWO
36,6 km²
Zakrzewo, Nowy Dwór
ELBLĄG
Drużno, Dłużyna,
Węzina, Komorowo
Żuławskie, Janów,
Gronowo Górne, Tropy,
Raczki Elbląskie,
Zwierzno, Zwierzeńskie
Pole, Jezioro, Żurawiec,
Węgle, Krzewsk,
Brudzędy, Nowe Dolno,
Kępniewo, Stankowo,
Rachowo, Balewo,
Dzierzgonka, Stalewo,
Wiśniewo, Węgle33 443 ha
Żukowo, Złotnica,
Żółwiniec, Wikrowo,
Wiktorowo, Szopy,
Mojkowo, Błotnica,
Gajowiec, Dworki,
Fiszewo, Gronowo
Elbląskie, Jegłownik,
Jasionna, , Kopanka,
Nowy Dwór Elbląski,
Rozgart, Różany, Oleśno,
Nogat, Karczowiska
Górne, Elbląg
18
16
26
26
14
28
22
265
23
-
15 221
9. Zalew Wiślany
41 407 ha
10. Nogat
15 758 ha
11. Bierutówka
803 ha
12. Elszka
680 ha
13. Wąska
736 ha
14.
15.
16.
17.
Kanał Elbląski
Młynówka Marwicka
Brzeźnica
Dzierzgoń
475 ha
475 ha
1 823 ha
1 791 ha
18. Balewka
7 760 ha
19. Tina Górna
5 572 ha
20. Tina Dolna
1 327 ha
21. Tina Stara
5 919 ha
22. Fiszefka
12 358 ha
19
Kępa Rybacka,
Nowakowo, Cieplice,
Batorowo, Suchacz,
Tolkmicko, Nadbrzeże,
Nowotki, Kępiny
Wielkie, Dolna Kępa
Kępa Rybacka,
Nowakowo, Batorowo,
Cieplice, Dolna Kępa,
Nowotki, Kępiny
Wielkie, Nogatowo,
Jegłownik,Kopanka,
Wiktorowo, Gronowo
Elbląskie, Szopy,
Karczowiska Górne
Komorowo Żuławskie
Węzina, Komorowo
Żuławskie
Węzina, Dłużyna, Lisów,
Pasłęk
Dłużyna
Dłużyna, Marwica
Nowe Dolno, Stankowo
Brudzędy, Nowe Dolno
Wiśniewo, Zwierzno,
Zwierzeńskie Pole,
Złotnica, Markusy,
Jezioro, Balewo,
Krzewsk, Żółwiniec,
Żukowo
Zwierzeńskie Pole,
Jezioro, Markusy,
Żurawiec, Zwierzno,
Stalewo, Krzewsk,
Żółwiniec, WęgleŻukowo
Rozgart, Różany,
Gronowo Elbląskie,
Jesionna, Oleśno
Jesienna, Markusy,
Jezioro, Krzewsk,
Gajowiec, Raczki
Elbląskie
Błotnica, Wikrowo,
Kopanka, Kareczowiska,
Jegłownik, Raczki
Elbląskie, Gajowiec,
Gronowo Elbląskie,
Nowy Dwór Elbląski
3 351
4 605
386
633
426
155
155
473
410
2 327
2 492
2 381
1 624
4 096
23. Kanał Jagielloński
24. Rzeka Elbląg
25. Ciepliczanka
26. Wąska
27.
28.
29.
30.
31.
Drwęca Warmińska
Młyńska Struga
Mingajny
Kanał Kiwity
Lubomińska Struga
Bielnik, Nowakowo,
12 356 ha
Batorowo, Kępa
Rybacka, Kępiny
Nowakowo, Kępa
15 155 ha
Rybacka, Batorowo,
Elbląg
Nowakowo, Kępa
Rybacka, Batorowo,
3 400 ha
Nowotki, Kępiny
Wielkie
Pasłęk, Węzina, Dłużyna,
736 ha
Lisów
EŁK – nie występuje
GIŻYCKO – nie występuje
GOŁDAP – nie występuje
IŁAWA – nie występuje
KĘTRZYN – nie występuje
LIDZBARK WARMIŃSKI
5 ha
Orneta
32 ha
Bażyny, Osetnik
12 ha
Mingajny
90 ha
Kiwity, Konity
65 ha
Lubomino
MRĄGOWO – nie występuje
NIDZICA
32. Orzyc
400 ha
Janowo
33. Wkra –Nida
350 ha
Nidzica
34. Szkotówka
250 ha
Szkotowo
35. Drwęca
36. Rz. Łyna
37. Rz. Łyna
38. Rz. Drwęca
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Nowe M. Lubawskie,
Bratian, Mszanowo,
5 km²
Kurzętnik
OLECKO – nie występuje
OLSZTYN
Bartąg - pojedyncze
78 ha
gospodarstwa
Kolonia Ruś
78 ha
- pojedyncze
gospodarstwa
OSTRÓDA
375 ha
brak
20
731
5 554
845
426
3
21
16
19
95
nie przewiduje
się
nie przewiduje
się
nie przewiduje
się
nie przewiduje
się
nie przewiduje
się
nie przewiduje
się
-
39. Rz. Korbajna
200 ha
40. Rz. Rybna
200 ha
41. Kanał Iławski
200 ha
Rzeka Węgorapa
42. Rzeka Gołdapa
Kanał Brozajcki
Samborowo
Bynowo
Dębinka
Samborowo
Bynowo
Dębinka
Samborowo
Bynowo
Dębinka
PISZ – nie występuje
SZCZYTNO – nie występuje
WĘGORZEWO
Kolonia Więcki, Pietrele,
Jagucie, Budzewo,
Zawady Małe, Wydatki,
30 km²
Janki, Budziska Leśne,
Zarost Wielki, Budzewko
21
700
321
80
700
321
80
700
321
80
104
Parametry hydrologiczne głównych zbiorników retencyjnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Max.
Max.
spiętrzenie
Powierzchnia
Max.
Powierzchnia
(poziom),
Zbiornik
pojemność powodziowa
Dopływ Odpływ
(km2)
wartość
mln. (m3)
mln. (m3)
(m3/s)
(m3/s)
względna
w (m)
BARTOSZYCE – nie występuje
BRANIEWO
23,27
Jezioro
11,5 mln.
115 m³/s
240 ha
20 m
m³/s
Pierzchalskie
m³
DZIAŁDOWO – nie występuje
ELBLĄG
Jaz „Wąska”
2,3 m
486 m³
0,008 km2 3,0 m³/s 3,0 m³/s
rz. Wąska
Jaz
30,5
30,5
„Krosno”
4,25 m
4 000 m³
0,01 km2
m³/s
m³/s
rz. Wąska
Jaz „Kupin”
4,30 m
7 200 m³
0,03 km2
21 m³/s 21 m³/s
rz. Wąska
12,43
12,43
Jaz „Bielica” 3,50 m
750 m³
0,008 km2
m³/s
m³/s
Jaz
10,13
10,13
„Siedlisko”
4,60 m
850 m³
0,009 km2
m³/s
m³/s
rz. Wąska
Jaz
„Klekotki”
6,0 m
6 000 m³
0,001 km2 8,5 m³/s 8,5 m³/s
rz.Wąska
Jazomost
0,4 m
200 m³
0,008 km2 6,7 m³/s 6,7 m³/s
rz. Kumiela
Rubianka
10,3 m
20 000 m³
1,2 km2
2
Dąbrówka
22,85 m
7 100 m³
8,32 km
2
Jagódka
25,350 m 2 600 m³
4,82 km
EŁK – nie występuje
GIŻYCKO – nie występuje
GOŁDAP – nie występuje
IŁAWA
Jeziorak
154 703
12,0
7,93
99,42 npm
Duży
tys. m³
m³/s
m³/s
966,8
0,75
0,50
Jeziorak
99,42 npm
tys. m³
m³/s
m³/s
Mały
11 848
6,55
5,25
Ewingi
99,42 npm
tys. m³
m³/s
m³/s
1 417,9
2,62
1,62
Dauby
99,42 npm
tys. m³
m³/s
m³/s
Gardzień
2 886,1
1,69
0,89
102,2 npm
Duży
tys. m³
m³/s
m³/s
22
17 Płaskie
99,42 npm
18 Pozorty
107,3 npm
19 Karaś
98,6 npm
Zbiornik
na rz. Opin
20
k/ Krosna,
gm.Orneta
21 Migny
22 Bażyny
23 Komasy
24 Komasy 2
25 Taftowo
26 Karbowo
1,4
Wysokość
do 1 m
Wysokość
do 1 m
Wysokość
do 1 m
Wysokość
do 1 m
Wysokość
do 1 m
Wysokość
do 1 m
5,25
m³/s
0,50
m³/s
0,50
m³/s
4,05
m³/s
0,072
m³/s
0,10
m³/s
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
0,517
m3/s
0,517
m3/s
0,517
m3/s
0,517
m3/s
-
-
-
-
-
-
17 663,8
tys. m³
3 945,9
tys. m³
4 021,4
tys. m³
KĘTRZYN – nie występuje
LIDZBARK WARMIŃSKI
10 780 m³
8,80 ha
12 000 m³
1,30 ha
6 500 m³
0,75 ha
20 000 m³
2,14 ha
27 000 m³
2,86 ha
32 000 m³
3,30 ha
8 000 m³
0,82 ha
MRĄGOWO
Czaszkowo
gm. Piecki
Piecki
28
gm. Piecki
27
139,5 m
npm
136,3 m
npm
420 tys. m3
14,5 ha
555 tys. m3
37 ha
NIDZICA
Szkotowo Głowach
Kownatki, 30
- Kąty
29
31 Borowiec
Zbiornik
retencyjny
32
naturalny Brąswałd
Zbiornik
naturalny 33
Jezioro
Wadąg
185,25 m
1,9 m3
0,5 km2
npm
187,40 m
4,5 m3
3,0 km2
npm
162,12 m
0,6 m3
0,05 km2
npm
NOWE MIASTO LUBAWSKIE – nie występuje
OLECKO – nie występuje
OLSZTYN
9,20 m
3,30 m
2 150 tys.
m3
5 ha
62 800 tys.
m3
498 ha
23
rz. Łyna rz. Łyna
rz. Pisa
rz.
Wadąg
Zbiornik
naturalny 34
Jezioro
Maróz
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
39 500 tys.
m3
1,45 m
OSTRÓDA
104,90 m
254 656
npm
tys. m3
79,6 m
11 078,4
npm
tys. m3
95,11 m 55 779 tys.
npm
m3
Jezioro
Narie
Jezioro
Mildze
Jezioro
Drwęckie
Jezioro
98,25 m 91 509 tys.
Szeląg
npm
m3
Wielki
Jezioro
98,25 m 5 320 tys.
Szeląg Mały
npm
m3
Jezior
96,75 m 1 885 tys.
Pauzeńskie
npm
m3
Jezioro
99,4 m n 21 257 tys.
Ilińsk
pm
m3
Jezioro Ruda 99,4 m
68 060,5
Woda
npm
tys. m3
Jezioro
99,4 m
20 014,9
Bartężek
npm
tys. m3
Jezioro
99,4 m
2 772 tys.
Sambród
npm
m3
Jezioro
113,00 m
3 103,6
Skiertąg
npm
tys.m3
Jezioro
101,00 m 1 590 tys.
Sajmino
npm
m3
Jezioro
101,00 m
542 tys. m3
Górczyńskie
npm
-
rz.
rz.
Marózka Marózka
1224 ha
6,0 m³/s 5,0 m³/s
114,21 ha
914,5 ha
668 ha
86 ha
235,63 ha
7,01
m³/s
11,9
m³/s
7,01
m³/s
28,8
m³/s
3,88
m³/s
3,0 m³/s
0,5 m³/s 0,3 m³/s
3,80
m³/s
3,0 m³/s
241,6 ha
9,4 m³/s 8,4 m³/s
630,19 ha
9,4 m³/s 8,4 m³/s
377,64 ha
1,5 m³/s 1,0 m³/s
132 ha
1,5 m³/s 1,0 m³/s
3,32
m³/s
79,58 ha
5,6 m³/s
29,5 ha
0,2 m³/s 0,1 m³/s
22,6 ha
0,2 m³/s 0,1 m³/s
PISZ
Systemat
Wielkich
48 Jezior
Mazurskich
- SWJM
2,3 m
115,85 m
npm
Jezioro
Nidzkie
2,56 m
118,11 m
npm
49
92,22 mln
m3
125,9 km2
brak
danych
brak
danych
9,54 mln
19,08 km2
m3
SZCZYTNO – nie występuje
WĘGORZEWO – nie występuje
brak
danych
brak
danych
24
Parametry głównych rzek w województwie:
Lp.
Rzeka
1
2
1
Łyna
2
Guber
Powierzchnia
zlewni
(m2 lub km2)
3
BARTOSZYCE
-
Długość (km)
Ogółem
w woj.
4
5
54
18
24
13
23
172
38
34
21
30
46,8
30
16
14
BRANIEWO
3
4
5
6
7
8
Pasłęka
Bauda
Wałsza
Banówka
Biebrza
Młynówka (Łaźnica)
2 330 km2
361 km2
406,4 km2
205,1 km2
38,6 km2
39 km2
169
59
67
35,2
30
29
56
22
53,2
35,2
30
29
35,5
57,1
249
118
14,5
6,8
21,6
21,7
7,7
73,4
7,5
63
18,5
8,7
4,4
21
17,6
7,1
71
14,5
6,8
21,6
21,7
7,7
20,1
7,5
61
18,5
8,7
4,4
21
17,6
7,1
63
DZIAŁDOWO
9
10
Wkra
Wel
750 km2
240 km2
ELBLĄG
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Fiszewka
Ciepliczanka
Elszka
Bierutówka
Olszanka
Nogat
Kanał Jagielloński
Bauda
Kumiela
Kowalewka
Elbląg
Brzeźnica
Tina Górna
Tina Dolna
Wąska
1,4 km2
838 km2
1,4 km2
1,4 km2
1,4 km2
838 km2
838 km2
838 km2
838 km2
838 km2
838 km2
1,4 km2
1,4 km2
1,4 km2
1,4 km2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Balewka
Tina Stara
Rubianka
Burzanka
Babica
Dzierzgoń
Bezledka
Kanał Elbląski
1,4 km2
1,4 km2
838 km2
838 km2
838 km2
1,4 km2
838 km2
1,4 km2
11,2
17
4
12,8
9,5
21,3
13,2
36
11,2
17
4
12,8
9,5
21,3
13,2
12
32,3
17,15
86
71
89,0
32,4
44,0
89,0
32,4
44,0
250,0
57,12
13,11
15,28
11,41
14,23
119,92
119,8
15,1
21,5
11,0
15,2
16,8
11,0
23,34
9,0
14,4
13,0
37,0
25,5
13,11
15,28
11,41
14,23
32,62
35,74
15,1
9,07
11,0
15,2
8,6
11,0
11,64
9,0
14,4
13,0
82,3
59
61,5
77,5
46,8
25,2
EŁK
34
35
Ełk
Lega
3681 km2
1 489,8 km2
GIŻYCKO – nie występuje
GOŁDAP
36
37
38
Gołdap
Jarka
Węgorapa
678,4 km2
237,1 km2
975,6 km2
IŁAWA
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Drwęca
Gardęga
Gramotka
Iławka
Rz. Tynwałd
Kałdunka
Liwa
Osa
Osówka
Gizela
Biedasz
Elszka
Prątniczka
Sandela
Świniarc
Zalewka
Dąbrowa
Bałoszycka Struga
1 779,0 km2
135,0 km2
21,4 km2
738,1 km2
37,5 km2
26,6 km2
245,0 km2
33,6 km2
70,4 km2
24,9 km2
70,6 km2
28,0 km2
34,8 km2
23,1 km2
58,8 km2
31,1 km2
26,2 km2
KĘTRZYN
57
58
59
Guber
Sajna
Dajna
1 589 km2
497 km2
345 km2
26
LIDZBARK WARMIŃSKI
7126 km2 (w tym
w granicach kraju
264 (190)
- 5 719 km2)
275,6 km2
37
2
103,1 km
29
2
327,0 km
48
2
2 294,5 km
172
2
406,4 km
65,4
MRĄGOWO
710,8 km2
30
NIDZICA
10
42
15
22,5
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
5 km2
207
2 km2
96
OLECKO – nie występuje
OLSZTYN
7 126 km2
264
60
Łyna
61
62
63
64
65
Symsarna
Młyńska Struga
Drwęca Warmińska
Pasłęka
Wałsza
66
Krutyń
67
68
Orzyc
Wkra - Nida
69
Szkotówka
70
71
Drwęca
Wel
72
Rz. Łyna
73
Rz. Pasłęka
74
Rz. Pisa
Brak danych
75
Rz. Dymer
Brak danych
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Pasłęka
Marąg
Wel
Mała Wkra
Duża Wkra
Marużka
Dylewka
Grabiczek
Poburzanka
Drwęca
Korbajna
Rybna
Łukta
2330 km2
OSTRÓDA
42,0 km2
106,2 km2
62 km2
43,2 km2
14,78 km2
99,9 km2
57,9 km2
139,5 km2
49,0 km2
1076 km2
48 km2
12,8 km2
43,1 km2
27
169
35
19
27
40
45
13
30
10
33,0
15
5
25,85
18,5
190
169
60
60
28
28
169
17,6
107
7,2
7
29
8,4
21,5
19,3
207
11
9
12,4
34
17,6
5,1
7,2
7
9
8,4
21,5
19,3
43
11
9
12,4
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Tabórzanka
Dzierzgoń
Krela
Drela
Miłakówka
Narienka
Morążek
Fiugajka
Bogaczewo
Ciek Samborowo
46,7 km2
24,1 km2
29,2 km2
149,2 km2
178,7 km2
114,7 km2
43,6 km2
30,1 km2
43,6 km2
49 km2
PISZ
15,4
13,5
16
19,8
31,7
8,8
8,5
13
5,2
1,8
99
Pisa
3 199 km2
80
100 Krutynia
101 Święcek
102 Orzysza
103 Węgorapa
104 Sapina
105 Gołdapa
710,8 km2
30
142,4 km2
27,8
2
369 km
9
SZCZYTNO – nie występuje
WĘGORZEWO
1 512 km2
140
2
320 km
25
2
1 092 km
38
28
15,4
6,19
16
19,8
31,7
8,8
8,5
7
5,2
1,8
26
17
27,8
9
44
11
38
Wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami:
Lp.
Nazwa budowli
1. Most nad rz. Łyną
2. Wiadukt nad torami
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lokalizacja
Olsztyn,
ul. Artyleryjska
Olsztyn,
al. Wojska Polskiego
Maszt nadawczy RTCN
Pieczewo
Olsztyn,
ul. Masztowa 1
Wiadukt nad drogą
(Nidzica - Piątki)
Most nad Kanałem
Łuczańskiem
Most nad Kanałem
Łuczańskiem
Most nad Kanałem
Łuczańskiem
Most nad Kanałem
Łuczańskiem
Most nad Kanałem
Niegocińskim
Most nad Kanałem
Niegocińskim
Most nad Kanałem
Piękna Góra
Maszt nadawczy
RTCN Miłki
Trasa nr 7
Gdańsk - Warszawa
Giżycko, ul. Obwodowa
Giżycko,
ul. Woj. Polskiego
Giżycko, ul. Olsztyńska
Giżycko, trasa Giżycko Kętrzyn
Giżycko, ul. Moniuszki
trasa Giżycko - Kętrzyn
Miłki ul. Jeziorna
Medyny
14. Most na rz. Pisa
Rokitnik
15. Most na rz. Drwęca
Trasa
Drwęczno - Bogatyńskie
16. Most na rz. Drwęca
Krosno
17. Most nad rz. Łyną
Bartoszyce
ul. Bema
18. Most nad rz. Drwęca
Mszanowo
19. Most nad rz. Drwęca
Kurzętnik,
ul. Hunta
20. Most nad rz. Drwęca
Mszanowo
22. Most nad jez. Mikołajskim
Kurzętnik,
ul. Hunta
Mikołajki
(trasa Mrągowo - Ełk)
29
UWAGI
most
drogowy
most
drogowy
wysokość
370 m.
wiadukt
Giżycko, ul. Nadbrzeżna
13. Most na rz. Symsarna
21. Most nad rz. Drwęca
Charakter zagrożeń
dość znaczne zużycie
techniczne obiektu
dość znaczne zużycie
techniczne obiektu
możliwość upadku,
w pobliżu przebiega
droga krajowa
Olsztyn - Szczytno
Ograniczenie tonażu
i przejezdności
Ograniczenie tonażu
i przejezdności
Ograniczenie tonażu
i przejezdności
Ograniczenie tonażu
i przejezdności
most
kolejowy
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
most
kolejowy
most
drogowy
most
drogowy
wysokość
327m.
most
drogowy
most
drogowy
most
drewniany
most
drewniany
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
23.
Wiadukt kolejowy
nad drogą kołową
24. Most nad rz. Pasłęką
25. Most nad rz. Marózką
26. Most nad rz. Pasłęką
27. Most na Kanale Elżbiety
28. Most nad rz. Pisą
Wiadukt nad drogą
Rzeck -Rasząg
30. Wiadukt nad torami
29.
31. Wiadukt nad torami
Trasa Mrągowo - Ełk
wiadukt
Braniewo, ul. Gdańska
most
drogowy
Trasa
Nidzica - Olsztynek
m. Waplewo
Trasa Ostróda - Olsztyn
k. Tomaryn
Trasa
Olsztyn - Czerwonka
k. Nikielkowa
Trasa Olsztyn Czerwonka k. Łęgajn
most
kolejowy
most
kolejowy
wiadukt
Kolno - trasa Bęsia
Parleza Wielka Biskupiec - Mrągowo
wiadukt
Braniewo, ul. Gdańska
33. Most nad rz. Nogat
Trasa
Gdańsk - Warszawa
Most - Kanał
Elbląsko - Ostródzki
most
kolejowy
Rzeck - trasa nr 16
32. Most nad rz. Pasłęką
34.
most
drogowy
Obwodnica m. Elbląga
35. Most na rz. Elbląg
Elbląg, ul. Tysiąclecia
36. Most na rz. Symsarna
Lidzbark Warmiński
ul. Plac Młyński
37. Most na rz. Symsarna
Medyny
30
wiadukt
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
most
drogowy
Wały przeciwpowodziowe najbardziej zagrożone:
Lp.
Rzeka
Odcinek wałów
w km
1
2
3
Stan
alarmowy
w (m)
4
Wysokość
wałów
wartość
względna
w (m)
5
Brzeg rzeki
(L-lewy,
P-prawy)
6
BARTOSZYCE
1.
Sajna
2.
Suszyca
m. Pleśno
P
Bartoszyce jezioro miejskie
L
BRANIEWO
3.
Zalew
Wiślany
4.
Pasłęka
5.
Lipówka
6.
Kanał
Obcych Wód
7.
8.
Biebrza
Bauda
Wał czołowosztormowy
- polder I, II, III
i IV
a/ 1+177 do
7+980
b/ 2+000 do
7+660
c/ polder III
a/ 1+000 do
2+500
b/ 0+300 do
2+500
c/ 0+000 do
0+260
a/ 0+300 do
2+700
b/ 0+100 do
2+700
a/ 0+000 do
0+530
b/ 0+000 do
0+530
czołowy
L
P
L
P
-
L
P
L
P
1+100 do 2+270
P
DZIAŁDOWO
9.
Wkra
grobla
o dł. 7,5 km
od 213 do 220,5
km rzeki
1
P
ELBLĄG
10.
Młynówka
Marwicka
10
L, P
31
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Dzierzgoń
Balewka
Brzeźnica
Tina Górna
Tina Dolna
Tina Stara
Fiszefka
Nogat
Kanał Jagielloński
Kanał Elbląski
Cieplicówka
Wąska
Bierutówka
Burzanka
Drużno
Zal. Wiślany
3,65
9,48
1,9
17,6
7,1
17
10 i 20,1
7,5
12
6,8
12
20
10
9,6
45
36
L, P
L, P
L, P
L, P
L, P
L, P
L, P
P
L, P
L, P
L, P
L, P
L, P
L, P
czołowy
czołowy
EŁK – nie występuje
GIŻYCKO – nie występuje
GOŁDAP – nie występuje
IŁAWA
27.
Dąbrowa
28.
Liwa
0 + 000 – 3
+ 220
95 + 300 – 98
+ 200
L
P
KĘTRZYN – nie występuje
LIDZBARK WARMIŃSKI – nie występuje
MRĄGOWO – nie występuje
NIDZICA
29.
Orzyc
km 112 + 100
L, P
32
NOWE MIASTO LUBAWSKIE – nie występuje
OLECKO – nie występuje
OLSZTYN
30.
31.
32.
33.
34.
Łyna /dolina rzeki/
Kanał Spręcowo –
Różnowo
Kanał
Frankowo
Kortówka
Kwiela
/dolina rzeki/
a/km 179+000 –
190+000
b/km 218+700 –
221+900
c/km 222+200 –
222+900
d/km 221+700 –
221+700
e/km 224+100 –
225+800
km 4+640 –
8+000
km 8+200 –
8+900
a/km 0+000 –
0+100
b/km 0+000 –
1+100
a/km 0+000 –
1+000
b/km 0+050 –
0+790
c/km 8+710 –
8+960
d/km 7+900 –
8+960
L
L
L
P
L
L
L
L
P
P
L
P
L
OSTRÓDA
35.
Kanał Iławski
0 + 200 do 3 +
700
L
PISZ – nie występuje
SZCZYTNO – nie występuje
WĘGORZEWO
36.
Węgorapa
/Kanał
Węgorzewski/
0+000 do 3 km
P
33
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ZDARZENIEM RADIACYJNYM
Skażenia radiacyjne powstają po awariach (zniszczeniach) reaktorów jądrowych
w elektrowniach. Lokalizacja tych obiektów wokół Polski stanowi znaczne zagrożenie
dla obszaru naszego kraju. Zasięg możliwego skażenia terenu, wody i powietrza, a tym
samym ludzi i zwierząt może wynosić setki km, a niebezpieczeństwo może nadejść
z dowolnego kierunku, zależnie od miejsca awarii i warunków meteorologicznych.
Aktualnie w Europie pracuje ok. 220 elektrowni atomowych, z tego 23 położone
są bliżej niż elektrownia w Czernobylu, w której awaria reaktora w 1986 roku spowodowała
odczuwalne skutki także w Polsce.
Największe zagrożenie dla województwa warmińsko-mazurskiego stanowią
elektrownie jądrowe znajdujące się na terenie Ukrainy, Litwy i Szwecji.
W celu profilaktycznego zabezpieczenia ludności województwa warmińskomazurskiego został opracowany i zatwierdzony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego
w maju 2005 roku WOJEWÓDZKI PLAN PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI
PŁYNU LUGOLA W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO.
34
Zakłady o zwiększonym ryzyku, w których występują substancje niebezpieczne:
Lp.
1
2
3
Nazwa obiektu
(dokładny adres)
„NAFTOBAZY”
Sp. z o.o. Warszawa
ul. Chałubińskiego 8
Baza Paliw Nr 12
w Chruścielu
Gazownia Ełk
ul. Sportowa 1
Polski Koncern
Naftowy „ORLEN”
Baza Magazynowa
Olsztyn-Gutkowo 54
4
Rozlewnia Gazu
„BARTER-SAGA”
Barczewo
ul. Zatorze 1
5
Ferma Drobiu
INDYKPOL S.A.
Trękusek Gm. Purda
Powiat
Rodzaj
materiałów
niebezpiecznych
Max. ilość
[T]
Sposób
składowania
Elbląg
Paliwa
ropopochodne
7100
Zbiorniki
podziemne
Ełk
Propan - butan
200
Olsztyn
Etylina, olej
napędowy, olej
silnikowy
12 000
Olsztyn
Propan - butan
60
Olsztyn
Propan,
propan - butan
170
* - przyjęto Vśr.=50km/h
35
Zbiorniki
naziemne
Zbiorniki
naziemne,
zbiorniki
podziemne,
beczki
Najbliższa
specjalistyczna
jednostka
ratownicza
[km]
Czas dojazdu
od momentu
wezwania
alarmowego*
[min]
ok. 13
JRG Braniewo
ok. 16
ok. 0,6
JRG Ełk
ok. 1
ok. 7
JRG I Olsztyn
ok. 10
Zbiorniki
naziemne
ok. 16
JRG II Olsztyn
ok. 20
Zbiorniki
podziemne,
zbiorniki
naziemne
ok. 13
JRG I Olsztyn
ok. 16
Zakłady z dużym ryzykiem, w których występują substancje niebezpieczne:
Lp.
Nazwa obiektu
(dokładny adres)
1
ORLEN GAZ Sp. z o.o.
09-411 Płock
ul. Zglenickiego 46a
Rozlewnia Gazu Płynnego
w Redakach
14 - 240 Susz -Redaki
2
„ORLEN GAZ” Sp. z o.o.
Rozlewnia Gazu Płynnego
w Kruszewcu
11 - 400 Kętrzyn
3
Shell Gas Polska
Spółka z o.o. w Warszawie
Rozlewnia Gazu Płynnego
12 - 150 Spychowo
ul. Juranda 23
Najbliższa
specjalistyczna
jednostka
ratownicza/km/
Czas dojazdu
od momentu
wezwania
alarmowego /min/
14
17
240
Zbiorniki
podziemne
Cysterny
kolejowe
Butle 11 kg
2
3
600
Zbiorniki,
cysterny,
instalacje,
magazyny
23
28
Powiat
Rodzaj
materiałów
niebezpiecznych
Max. ilość
[T]
Sposób
składowania
Iława
Propan - butan
225
Zbiorniki
podziemne
Kętrzyn
Szczytno
Propan - butan
Propan - butan
36
Inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem:
Sposób
składowania
Najbliższa
specjalistyczna
jednostka
ratownicza [km]
Czas dojazdu
od momentu
wezwania
alarmowego
[min]
0,5
Instalacja chłodnicza
ok. 21
ok. 26
Chlor
0,5
Magazyn
ok. 1
ok. 2
Braniewo
Propan - butan
210
Cysterny kolejowe
Braniewo
Olej napędowy, ropa
naftowa, kondensat ropy
naftowej, benzyna
1 300
Cysterny kolejowe
ok. 14
ok. 17
Braniewo
Amoniak
10
Instalacja technologiczna
ok. 1
ok. 2
Działdowo
Amoniak
1,5
Instalacja chłodnicza
ok. 1
ok. 2
Powiat
Rodzaj
materiałów
niebezpiecznych
Max. ilość
[T]
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska „ Maćkowy”
1 Górowo Iławeckie
ul. Olsztyńska 3
Bartoszyce
amoniak
Wodociągi Miejskie S.A.
14
- 500 Braniewo
2
ul. Olsztyńska 10
Braniewo
Lp.
Nazwa obiektu
(dokładny adres)
CHEM-TRANS
80 - 958 Gdańsk
3 ul. Wały Piastowskie 1
Punkt przeładunkowy
w Piórkowie
CHEM-TRANS
80 - 958 Gdańsk
4 ul. Wały Piastowskie 1
Punkt przeładunkowy
w Ruciance k/Chruściela
Browar Braniewski
Sp. z o.o.
5
14 - 500 Braniewo
ul. Morska 4
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska
6
13 - 200 Działdowo
ul. Małłka 2
37
7
Spółdzielnia Mleczarska
13 - 200 Działdowo
ul. Małłka 2
Działdowo
Amoniak
0,2
Instalacja chłodnicza
ok. 1
ok. 2
8
Grupa Żywiec
- Browar Elbląg
ul. Browarna 71
M. Elbląg
Amoniak
18
Instalacja chłodnicza
Zbiornik
ok. 1
ok. 2
2
3
1
2
3
4
21
26
100
9
LOGSTOR Sp. z o.o.
Elbląg
ul. Malborska 60
M. Elbląg
Dwuizocjanin
difenylometanu - MDI
Cykloheksyloamina
Cyklopentan - DH4
Polioksyalkienopoliol,
poliol poliuretanowy
0,5
20
50
10
Elektrociepłownia
Elbląg
ul. Elektryczna
11
Elbląska S-nia Mleczarska
Oddział Młynary
ul. Dworcowa 36
Elbląg
Lannen Sp. z o.o.
Tolkmicko
ul.Port 1
Elbląg
12
M. Elbląg
Kwas solny 33%
Wodorotlenek sodu 42%
Amoniak
Kwas azotowy
Soda kaustyczna
Amoniak
38
Zbiorniki w hali
2x50 m3
Zbiorniki
2x1,4 m3
Zbiornik 30 m3
Zbiornik w hali
2x30 m3
300
Zbiornik 6x50 m3
100
Zbiornik 2x50 m3
0,6
0,05
Zbiornik
Magazyn
0,2
Magazyn
7,3
Instalacja chłodnicza
Zbiornik
13
14
15
Rollux s.j.
Gronowo Górne
ul. Berylowa 8
PKP – Stacja Elbląg
Elbląg
Pl. Dworcowy
ICC Sery
14 - 400 Pasłęk
ul. Dworcowa 9
Elbląg
M. Elbląg
Elbląg
Amoniak
Kondensat gazu
Ropa naftowa
Propan - butan
Paliwo silnikowe
8
16
Ełk
68601
17
Ełk
7
Cysterny kolejowe
2
3
Zbiornik
Magazyn
1
2
1<
2<
2
3
2575
182
9
8
Amoniak
Kwas solny
12
1
Podchloryn sodu
Propan - butan
6,9
Azotyn sodowy
(nitryt)
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych
Ełk
ul. Kolonia 1
5
Dane
obejmujące
półrocze
2575
Amoniak
Zakłady Mięsne S.A.
Ełk,
ul. Suwalska 86
Instalacja chłodnicza
Zbiornik
Instalacja chłodnicza
Zbiorniki
Zbiornik podziemny 6,7 +
6x33kg
Zbiornik
0.5
3
Emulgatory
( chlorki i sole)
Czterochloroaminy
Zbiorniki
3
39
18
Przedsiębiorstwo
Spożywcze
CHŁODNIA S.A.
Ełk
ul. Suwalska 88
Ełk
Amoniak
19
PKP
Ełk
ul. Dąbrowskiego
Ełk
Propan - butan
Paliwa ropopochodne
20
21
22
Chłodnia „Złotniki”
Sp. z o.o. Petryki 42
62 - 820 Stawiszyn
Chłodnia w Ełku
ul. Bora Komorowskiego 4
SEREX Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 5
11-500 Giżycko
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska
ul. Białostocka 25
11-500 Giżycko
23
EKODROB
Iława
ul. Składowa 1
24
Iławskie Zakłady Napraw
Samochodowych
Iława
ul. Grunwaldzka 13
35
Instalacja chłodnicza
90
Cysterny kolejowe
500
Cysterny kolejowe
1<
2<
1<
2<
Ełk
Amoniak
22
Instalacja chłodnicza
1
2
Giżycko
Amoniak
2,3
Instalacja chłodnicza
3
4
Giżycko
Amoniak
1,4
Instalacja chłodnicza
1<
2<
Iława
Amoniak
1
2
1<
2<
Iława
11
Instalacja chłodnicza
Amoniak
0.6
Butle w magazynie
Kwas siarkowy
Kwas solny
Wodorotlenek sodu
1
0.35
0.25
Magazyn
Magazyn
Magazyn
40
25
Zakład Przemysłu
Ziemniaczanego
Iława
ul. Wojska Polskiego 33
Iława
Dwutlenek siarki
10
Instalacja
w skład której wchodzą
3 zbiorniki
1
2
26
Okręg. S-nia Mleczarska
14 - 260 Lubawa
ul. Wyzwolenia 3
Iława
Amoniak
Soda kaustyczna
Kwas siarkowy
Kwas azotowy
3,5
5
0,6
0,5
Instalacja
Magazyn
Magazyn
Magazyn
16
20
27
Okręg. S-nia Mleczarska
14 - 200 Iława
ul. Królowej Jadwigi 6
Iława
Amoniak
0,5
Instalacja
1<
2<
28
WILD
Karaś k/Iławy
Iława
Amoniak
4,5
Instalacja
6
8
29
Okręg. S-nia Mleczarska
82 - 540 Susz
ul. Wybickiego 1
Iława
Amoniak
0,3
Instalacja
22
27
30
Okręg. S-nia Mleczarska
82 - 560 Kisielice
ul. Daszyńskiego 1
Iława
Amoniak
0,3
Instalacja
21
26
31
Zakład Gospodarki
Produktami Naftowymi
Nr3 w Suszu
ul.Piastowska 51
Iława
Ciecze palne
I i II klasy
III klasy
1200
460
Zbiorniki
podziemne
22
27
32
Atrium Mazury
14 - 320 Zalewo
ul. Kilińskiego 8
Iława
Żywica polimal
Aceton
1,8
0,6
Magazyn
Magazyn
28
34
41
Amoniak
3,5
Kwas azotowy
Kwas solny
Podchloryn sodu
Soda kaustyczna
Soda kaustyczna - ciecz
8
4
1
5
2
33
„Polmlek” Sp. z o.o.
ul. Topolowa 1
Lidzbark Warmiński
Lidzbark
Warm.
34
SM Mlekpol
ul. Kormoranów 1
11 - 700 Mrągowo
Mrągowo
Amoniak
15
Mrągowo
Amoniak
Olecko
35
36
WILD Zakład
Przetwórstwa Owocowego
Marcinkowo 127
11 - 700 Mrągowo
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Olecku,
ul. Wojska Polskiego 10
Instalacja chłodnicza
Zb. Przewoźny stalowy,
Beczki
Zb. przewoźny
Kanistry
Worki
Zb. Przewoźny, beczki
1<
2<
5 zbiorników - instalacja
chłodnicza
2
3
5
Chłodnia,
instalacja chłodnicza
3
5
Amoniak
0,55
Instalacja chłodnicza
2
3
Olecko
Propan - butan
46
Zbiorniki nadziemne
1
2
37
Rozdzielnia Gazu Olecko,
ul. Tunelowa 17 a
38
Chłodnia Olsztyn
Spółka z o.o.
ul. Lubelska 33
M. Olsztyn
Amoniak
48
Instalacja chłodnicza
3
5
39
INDYKPOL S.A.
w Olsztynie
ul. Jesienna 3
M. Olsztyn
Amoniak
Kwas solny
Dwutlenek węgla
34
15
4
Instalacja chłodnicza,
zbiorniki
4
6
M. Olsztyn
Amoniak
Soda kaustyczna
Olej opałowy
Kwas azotowy
4
1
4
0,5
Instalacja chłodnicza,
zbiorniki
1<
2<
40
Mleczarnia Olsztyn
ul. Poprzeczna 24
42
41
Browary Warmińsko –
Mazurskie „Jurand”
Spółka z o.o. w Olsztynie
ul. W. Polskiego 20
42
TYMBARK S.A. Oddział
Olsztynek ul. Zielona 16
M. Olsztyn
Amoniak
Dwutlenek węgla
Olej opałowy
Soda kaustyczna
2
15
30
1
Instalacja chłodnicza,
zbiorniki, butle
1
2
Olsztyn
Amoniak
10
Instalacja chłodnicza
25
30
43
Zakład Produkcyjny
„Dorex”
Dorotowo 68A k /Olsztyna
Olsztyn
Benzyna ekstrakcyjna,
lakowa,
Aceton, Toluen,
Nafta, Terpentyna
300
Zbiorniki naziemne,
instalacje rozlewu
10
12
44
„Glob - Trading” Sp. z o.o.
Oddział Olsztyn
ul. Lubelska 42
M. Olsztyn
Propan - butan
49
Zbiorniki naziemne, butle
3
5
45
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w Olsztynie
ul. Słoneczna 46
M. Olsztyn
Kwas solny
27
Zbiorniki naziemne,
instalacje
4
6
M. Olsztyn
Kwas solny
Ług sodowy
Propan - butan
Benzyna ekstrakcyjna
Olej napędowy
Rezorcyna
60
50
8
38
118
3
Butle, zbiorniki, instalacje
technologiczne
3
5
49
Zbiorniki 2 x 54m3
Instalacje technologiczne,
butle
3
5
46
MICHELIN POLSKA
S. A. Olsztyn
ul. Leonharda 9
47
„Bialchem Group”
Sp. z o.o. Oddział Olsztyn
ul. Lubelska 42
Rozlewnia Gazu przy
ul. M.Z. Malewskiej 65
M. Olsztyn
Propan - butan
43
48
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Polgaz”
Olsztyn – Gutkowo 54
49
Laboratorium Galenowe
Spółka z o.o.
Hala ProdukcyjnoMagazynowa w Dywitach,
ul. Spółdzielcza 25
50
Pomorska Spółka
Gazownictwa
Zakład Gazowniczy
w Olsztynie
ul. Lubelska 42
51
Chem-Kwas" Zbigniew
Kowalczyk Olsztyn
ul. Poprzeczna 13
52
Zakłady Mięsne
„MORLINY”
Morliny k/Ostródy
M. Olsztyn
Propan - butan
12
Zbiorniki 2x6,7 m3
Magazyn butli
6
5
7
4
6
1<
2<
5
6
Olsztyn
Alkohol etylowy
5
Beczki 200 l oraz
opakowania jednostkowe
(butelki)
M. Olsztyn
Gaz ziemny metanowy
0,25
Zbiorniki 12x80 litrów
z gazem pod ciśnieniem
250 bar
M. Olsztyn
Kwas azotowy
Kwas solny
Kwas siarkowy
Kwas fosforowy
Podchloryn sodu
Remiten
(mieszanina kwasów)
20
10
10
3
15
2
Pojemniki z tworzyw
sztucznych:
20, 30 litrów,
kontenery 1000 litrów
Ostróda
Amoniak
Olej opałowy - ekoterm
Chlorek sodu
Podchloran sodu
45
18
10
1
Instalacja
Magazyn
Magazyn
Magazyn
44
8
Ostróda
Propan - butan w butlach,
Lakiery i farby,
Oleje i smary
Ciekły tlen
Azot
30
6
3
5m3
5m3
Magazyn,
Magazyn
Magazyn
Zbiornik naziemny
Zbiornik naziemny
2
4
27
0,43
25
Magazyn
Magazyn
Plac obok hali
1
2
53
DEC Sp. z o.o.
Ostróda
ul. 11 listopada 26
54
„Ostróda-Yacht”
Ostróda
ul. Spokojna 1
Ostróda
Żywica poliestrowa
Aceton
Olej opałowy
55
ZNMR
Ostróda
ul. Grunwaldzka 76
Ostróda
Kwas siarkowy
Siarczan rtęciowy
0,8
0,8
Zbiornik
Labolatorium
1
2
56
Naftomax Sp. z o.o.
Tyrowo 1A
Ostróda
Olej napędowy
Benzyna
Oleje i smary
150
20
30
Zbiorniki podziemne
Zbiorniki podziemne
Magazyn
6
8
57
Rozlewnia gazu
Samborowo
Ostróda
Propan - butan
45
Zbiorniki nadziemne
10
12
58
MLEKOVITA Sp. z o.o.
Morąg
ul. Przemysłowa 8
Ostróda
Kwas azotowy
Amoniak
Ług
1,3
5,5
0,8m3
Zbiornik
Zbiorniki
Zbiornik
1
2
22,5
30
24,5
Zbiornik podziemne
Zbiornik nadziemne
Zbiornik nadziemne
(cysterny kolejowe)
1
2
59
PAGED Sklejka Morąg
Mazury S.A.
Morąg
ul. Mazurska 1
Ostróda
Klej Silekol
Klej Exter
Klej Melfemos
45
Ostróda
Żywica poliestr.
Aceton
Styren
Naftenian
Nadtlenki organiczned
60
5,5
1
0,04
1
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn
1
2
„LACTIMA” Sp. z o.o.
14 - 300 Morąg
ul. Kaszubska 6
Ostróda
Ciekły dwutlenek węgla
4m3
Zbiornik naziemny
1
2
62
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„Indyk-Mazury”
Ostróda, ul. Gizewiusza 32
Ostróda
Amoniak
1,4
Instalacja chłodnicza
1
2
63
P.U.H. “Prosper” Sp. z o.o.
14-105 Łukta
ul. Warmińska 14
Ostróda
Amoniak
1,8
Instalacja chłodnicza
15
18
64
Rozdzielnia Gazu Pisz
ul. Olsztyńska 1
12-200 Pisz
Pisz
Propan - butan
48,50
Zbiorniki nadziemne
szt. 2
1
2
60
Hurtownia LAMINOPOL
Ostróda
ul. Składowa 5
61
46
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
W województwie warmińsko-mazurskim w 2005 roku zamieszkiwało ogółem
1 428 601 osób. Porównując liczbę ludności do roku 2004 stwierdza się nieznaczny spadek
ludności o 113 osób.
W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowiły 51,19% (713 283 osoby), natomiast
mężczyźni - 697 318 osób, co stanowiło 48,81%.
Odsetek ludności zamieszkałej w miastach stanowił 60,05 %, a na wsi 39,95 %.
Wiodącymi pod względem liczebności ludności były powiaty: grodzki Olsztyn
- 174 473 mieszkańców i Elbląg - 127 275 osób, następnie powiat olsztyński - 113 360 osób,
ostródzki - 105 455 osób i iławski - 90 007 osób. Najmniej zaludnionymi powiatami
w województwie były: powiat węgorzewski - 23 734 osoby, gołdapski - 27 055 osób
oraz nidzicki - 33 977 osób.
Analizując
strukturę
wiekową
mieszkańców
województwa
stwierdza
się, że najbardziej liczną grupę stanowiły osoby w wieku:
- 20 - 24 r. ż. – 133 558 osób tj. 9,35% ogółu mieszkańców,
- 15 -19 r. ż. – 118 423 osoby tj. 8,29% ogółu ludności,
- 45 - 49 r. ż. – 116 958 osób tj. 8,19% ogółu ludności,
- 25 – 29 r. ż – 112 795 osób tj. 7,9% ogółu ludności.
W 2005 roku współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł 1,6 na 1000 ludności.
Najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego odnotowano w powiatach: iławskim (3,6),
oleckim (3,0), piskim (3,1) oraz nidzickim (3,0). Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego
zarejestrowano w powiatach: lidzbarskim (-1,2), m. Elbląg (-0,8) oraz kętrzyńskim (-0,7).
W województwie w 2005 roku odnotowano ogółem 12 421 zgonów, z czego 6 884
zgony wśród mężczyzn, a 5 388 zgonów wśród kobiet.
W porównaniu do roku 2004 liczba zgonów wzrosła o 149. Współczynnik zgonów na 10 tys.
ludności wyniósł 86,9 (w 2004 r. - 85,9). Najwyższe współczynniki zgonów odnotowano
w powiatach: lidzbarskim (104,8), kętrzyńskim (99,9) oraz gołdapskim (92,7). Najniższe
wskaźniki zgonów zarejestrowano w powiatach: piskim (75,5), m. Olsztyn (76,4),
mrągowskim (76,9) oraz ełckim (77,8).
47
Ludność województwa warmińsko-mazurskiego wg powiatów /stan na 31.12.2005 rok/:
Wyszczególnienie
Ogółem ludność
Mężczyźni
Kobiety
1 428 601
857 850
570 751
1 126 853
61 598
34 597
27 001
43 894
23 378
20 516
65 193
29 137
36 056
56 491
16 785
39 706
84 746
56 120
28 626
56 963
32 781
24 182
27 055
13 689
13 366
90 007
51 706
38 301
66 472
37 903
28 569
43 181
25 925
17 256
50 143
25 654
697 318
409 169
288 149
555 349
30 038
16 475
13 563
21 772
11 306
10 466
31 943
13 965
17 978
28 047
8 075
19 972
41 590
26 987
14 603
27 858
15 680
12 178
13 363
6 694
6 669
44 228
24 937
19 291
32 521
18 092
14 429
21 322
12 438
8 884
24 543
12 326
731 283
448 681
282 602
571 504
31 560
18 122
13 438
22 122
12 072
10 050
33 250
15 172
18 078
28 444
8 710
19 734
43 156
29 133
14 023
29 105
17 101
12 004
13 692
6 995
6 697
45 779
26 769
19 010
33 951
19 811
14 140
21 859
13 487
8 372
25 600
13 328
Województwo - ogółem
miasta
obszar wiejski
Powiat ziemski
Powiat bartoszycki
miasta
obszar wiejski
Powiat braniewski
miasta
obszar wiejski
Powiat działdowski
miasta
obszar wiejski
Powiat elbląski
miasta
obszar wiejski
Powiat ełcki
miasta
obszar wiejski
Powiat giżycki
miasta
obszar wiejski
Powiat gołdapski
miasta
obszar wiejski
Powiat iławski
miasta
obszar wiejski
Powiat kętrzyński
miasta
obszar wiejski
Powiat lidzbarski
miasta
obszar wiejski
Powiat mrągowski
miasta
48
obszar wiejski
Powiat nidzicki
miasta
obszar wiejski
Powiat nowomiejski
miasta
obszar wiejski
Powiat olecki
miasta
obszar wiejski
Powiat olsztyński
miasta
obszar wiejski
Powiat ostródzki
miasta
obszar wiejski
Powiat piski
miasta
obszar wiejski
Powiat szczycieński
miasta
obszar wiejski
Powiat węgorzewski
miasta
obszar wiejski
Powiaty grodzkie
Elbląg
Olsztyn
24 489
33 977
14 798
19 179
43 374
11 049
32 325
34 224
16 155
18 069
113 360
39 266
74 094
105 455
53 013
52 442
57 580
34 115
23 465
69 406
28 327
41 079
23 734
11 704
12 030
301 748
127 275
174 473
12 217
16 846
7 098
9 748
21 444
5 225
16 219
16 909
7 709
9 200
56 021
18 716
37 305
51 769
25 317
26 452
28 870
16 759
12 111
34 407
13 585
20 822
11 858
5 816
6 042
141 969
60 934
81 035
12 272
17 131
7 700
9 431
21 930
5 824
16 106
17 315
8 446
8 869
57 339
20 550
36 789
53 686
27 696
25 990
28 710
17 356
11 354
34 999
14 742
20 257
11 876
5 888
5 988
159 779
66 341
93 438
źródło: Urząd Statystyczny - Olsztyn
Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2005 – 2010:
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Miasta
Mężczyźni
2005
2010
w tys.
1 428,6
1 422,9
697,3
731,3
857,9
709,2
695,2
727,8
852,4
406,3
49
Kobiety
Wieś
Mężczyźni
Kobiety
W wieku
przedprodukcyjnym
mężczyźni
kobiety
Miasta
Mężczyźni
Kobiety
Wieś
Mężczyźni
Kobiety
W wieku produkcyjnym
Mężczyźni
Kobiety
Miasta
Mężczyźni
Kobiety
Wieś
Mężczyźni
Kobiety
W wieku poprodukcyjnym
Mężczyźni
Kobiety
Miasta
Mężczyźni
Kobiety
Wieś
Mężczyźni
kobiety
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym
Mężczyźni
Kobiety
448,7
570,8
288,2
282,6
446,1
570,5
288,8
281,7
322,1
278,6
164,9
157,2
176,1
90,2
85,9
146,0
74,7
71,2
915,2
471,0
444,3
565,2
282,4
282,8
350,0
188,5
161,5
191,3
61,4
129,9
116,5
36,5
80,0
74,8
24,9
49,9
142,9
135,8
149,8
76,5
73,3
128,9
66,4
62,5
934,0
490,1
443,9
569,5
291,7
277,8
364,4
198,4
166,0
210,3
62,2
148,1
133,1
38,1
95,0
77,2
24,1
53,2
56
52
48
65
42
64
źródło: Urząd Statystyczny - Olsztyn
50
STATYSTYCZNA ANALIZA ZAGROŻEŃ
Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa
w 2006 roku:
Lp. Dysponent jednostki
Rejon
operacyjny
Wyjazdy do:
Zachorowania Wypadki Ogółem
w tym dzieci
0-14 r. ż.
powiat bartoszycki ( ludność - 61 598 )
Szpital Powiatowy
1 im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
powiat
bartoszycki
2 829
761
3 590
182
2 156
152
4 589
479
powiat braniewski ( ludność - 43 894)
Samodzielny
Publiczny Zakład
2
Opieki Zdrowotnej
w Braniewie
powiat
braniewski
1 681
475
powiat działdowski ( ludność - 65 193)
Samodzielny
Publiczny Zakład
3
Opieki Zdrowotnej
w Działdowie
powiat
działdowski
3 734
855
powiat elbląski i m. Elbląg (ludność - 183 766)
4
Wojewódzki Szpital powiat elbląski:
Zespolony w Elblągu grodzki i ziemski
10 663
2 014
12 677
622
powiat ełcki ( ludność - 84 746 )
108 Szpital Wojskowy
5 z Przychodnią w Ełku
Mazurskie Centrum
Zdrowia ZOZ w Ełku
6 "Pro-Medica" Sp. z o.o.
ogółem
powiat ełcki
1 418
381
1 799
96
powiat ełcki
2 114
758
2 872
170
3 532
1 139
4 671
266
2 978
166
powiat giżycki ( ludność - 56 963 )
Falck Medycyna
Sp. z o. o. Region
7 Warmińsko-Mazurski
powiat giżycki
2 262
716
powiat gołdapski (ludność - 27 055 )
51
Falck Medycyna
Sp. z o. o. Region
powiat gołdapski
8 Warmińsko-Mazurski
1 660
482
2 142
191
3 698
186
4 401
282
2 753
233
2 778
131
2 227
137
2 104
130
1 727
83
powiat iławski (ludność - 90 007 )
Szpital Powiatowy
im. Biegańskiego
9 w Iławie
powiat iławski
2 881
817
powiat kętrzyński ( ludność - 66 472 )
Szpital Powiatowy
10 w Kętrzynie
powiat
kętrzyński
3 547
854
powiat lidzbarski ( ludność - 43 181 )
Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Lidzbarku
11 Warmińskim
powiat lidzbarski
2 035
718
powiat mrągowski ( ludność - 50 143 )
Szpital Powiatowy
12 im. Kajki w Mrągowie
powiat
mrągowski
1 995
783
powiat nidzicki ( ludność - 33 977 )
Zespół Opieki
powiat nidzicki
13 Zdrowotnej w Nidzicy
1 703
524
powiat nowomiejski ( ludność - 43 374 )
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
w Nowym Mieście
14 Lubawskim
powiat
nowomiejski
1 717
387
powiat olecki ( ludność - 34 224)
Centrum Medyczne
Zakład Opieki
Zdrowotnej
"Olmedica "
15 w Olecku
powiat olecki
1 316
411
powiat olsztyński i m. Olsztyn (ludność - 287 833 )
Wojewódzka Stacja
Pogotowia
Ratunkowego
16 w Olsztynie
Szpital Powiatowy
17 w Biskupcu
powiat
olsztyński:
grodzki i ziemski
52
9 453
2 544
11 997
515
1 391
372
1 763
124
Gminne Centrum
Zdrowia Zespół
Publicznych
Zakładów Opieki
Zdrowotnej
18 w Olsztynku
Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
19 w Dobrym Mieście
Ogółem
963
357
1 320
128
1 139
363
1 502
112
12 946
3 636
16 582
879
powiat ostródzki ( ludność - 105 455 )
Centrum Zdrowia
20 „Medica” w Ostródzie
Samodzielny
powiat ostródzki
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
21 w Morągu
ogółem
2 827
802
3 629
225
1 248
354
1 602
73
4 075
1 156
5 231
298
1 619
68
powiat piski ( ludność - 57 580 )
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
22 w Piszu
powiat piski
1 265
354
powiat szczycieński ( ludność - 69 406 )
Zespół Opieki
Zdrowotnej
23 w Szczytnie
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Impuls"
24 w Spychowie
ogółem
2 460
762
3 222
144
622
166
788
63
3 082
928
4 010
207
powiat
szczycieński
powiat węgorzewski ( ludność - 23 734 )
Falck Medycyna
Sp. z o. o. Region
25 Warmińsko-Mazurski
ogółem
powiat
węgorzewski
648
210
858
61
64 534
17 577
82 111
4 881
Ogółem zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej 82 111
pacjentom. W stanach zagrożenia życia - 39 963 osobom oraz w przypadku urazów,
wypadków - 16 835 osobom. Mając na uwadze liczbę udzielonej pomocy pacjentom
w przypadku zachorowań, najwięcej interwencji miało miejsce na terenie powiatów
53
- olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego - 12 946, elbląskiego ziemskiego i grodzkiego
- 10 663, ostródzkiego - 4 075, działdowskiego - 3 734, kętrzyńskiego - 3 547 oraz ełckiego
- 3 532. Liczba poszkodowanych w wypadkach, którym udzielono pomocy medycznej
najwyższa była w następujących powiatach: olsztyńskim ziemskim i grodzkim - 3 636,
elbląskim ziemskim i grodzkim - 2 014, ostródzkim - 1 156, ełckim - 1 139 pacjentom.
Wyjazdy do:
Dysponent
jednostki
Rejon operacyjny
Zachorowania Wypadki Ogółem
jeziora: Dargin,
Węgorzewo
Święcajty,
Mamry, Kirsajty
jeziora:
Niepubliczny
Śniardwy,
Mikołajki
Zakład Opieki
Mikołajskie,
Zdrowotnej
Bełdany, Tałty
"Impuls"
jeziora:
w Spychowie
Niegocin,
Kisajno,
Giżycko
Jagodne Małe,
Szymoneckie,
Dobskie
razem
w tym
dzieci
0-14 r.ż.
16
24
40
3
57
55
112
17
44
58
102
8
117
137
254
28
W 2006 roku na terenie Wielkich Jezior Mazurskich funkcjonowały 3 wodne karetki
ratunkowe. Ogółem udzielono pomocy 254 osobom. W 117 przypadkach były
to zachorowania, a w 137 - wypadki.
Liczba osób hospitalizowanych w 2006 roku w wybranych jednostkach chorobowych:
A 00-R 99 ogółem
w tym:
C00-C97 Nowotwory złośliwe
D50-D89 Nowotwory in situ i nowotwory niezłośliwe
Nadczynność tarczycy
E05
Cukrzyca i inne zaburzenia regulacji glukozy
E10-E16
oraz wydzielania wewnętrznego trzustki
Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi
substancjami psychoaktywnymi, inne zaburzenia
psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją
F05-F07
mózgu i chorobą somatyczną, zaburzenia osobowości
i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem
lub dysfunkcją mózgu
54
169 342
7 723
2 082
311
2 438
17
I 71
I 74
I 80
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
spowodowane użyciem alkoholu, Schizofrenia,
zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe,
zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe,
związane ze stresem i pod postacią somatyczną.
Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
Zaburzenia okresowe i napadowe
Mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
Choroba reumatyczna z zajęciem serca
Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
Choroba niedokrwienna serca
Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
Ostre zapalenie osierdzia
Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone
Ostre zapalenie mięśnia sercowego
Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka
Hisa, inne zaburzenia przewodnictwa, zatrzymanie
krążenia, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie
przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność
serca, choroby serca niedokładnie określone i powikłania
chorób serca
Krwotok podpajęczynówkowy, mózgowy, inne
nieurazowe krwotoki mózgowe, zawał mózgu,
udar - nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej
Zator i zakrzep tętniczy
Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I 95
Niedociśnienie tętnicze
F10-F48
G00-G09
G40-G41
G45
I01
I 11-I13
I 20-I 24
I 26-I 27
I 30
I 33
I 38
I 40
I 44-I 51
I 60-I 64
326
157
1 093
927
4
685
5 962
205
39
26
15
61
8 786
2 972
161
169
743
16
J 12-J18 Zapalenie płuc i grypa
Ropień okołomigdałkowy
J 36
Dychawica oskrzelowa, stan astmatyczny,
J 44-J46
inna przewlekła zaporowa choroba płuc
Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych ,
J 80-J 81
obrzęk płuc
Odma opłucnowa
J 93
Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana
J 96
gdzie indziej
Niedrożność porażenna i niedrożność jelit
K 56
bez przepukliny
Zapalenie otrzewnej
K 65
Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K 81
Ostre zapalenie trzustki
K 85
Pokrzywka
L 50
55
5 331
153
3 514
519
175
333
407
158
520
943
481
Ostry zespół zapalenia nerek, gwałtownie postępujący
N 00-N 02 zespół zapalenia nerek, nawracający i uporczywy
krwiomocz
Nieokreślona kolka nerkowa
N 23
N 44
O 05O 06
O 15
O 20
O 42
O 45O 47
O 60
O 80O 84
105
620
Skręt jądra
77
Inne poronienie, nieokreślone
209
Rzucawka
Krwawienie we wczesnym okresie ciąży
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
Przedwczesne oddzielenie łożyska, krwawienie
przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej,
poród fałszywy
Poród przedwczesny
4
1 442
108
Sposób rozwiązania i ukończenia porodu
11 347
Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste
dla okresu okołoporodowego
Utrata krwi i płodu, krwotok z pępka u noworodka,
śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka,
P 50-P 54
choroba krwotoczna u płodu i noworodka, inne krwotoki
u noworodka
Drgawki noworodka
P 90
Krwawienie z dróg oddechowych
R 04
R 06-R 07 Zaburzenia oddychania, ból w gardle i w klatce piersiowej
Ból w okolicy brzucha i miednicy
R 10
Krwiomocz, nieokreślony
R 31
P 20-P 26
R 33-R 34 Zatrzymanie moczu, bezmocz, skąpomocz
Omdlenie i zapaść, drgawki, gdzie indziej
niesklasyfikowane, wstrząs , nigdzie indziej
R 55-R 58
niesklasyfikowany, krwotok, gdzie indziej
niesklasyfikowany
S 00-S 99 Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania
T 00-T 99 czynników zewnętrznych
672
1 925
271
18
3
376
744
3 081
247
55
1 879
22 670
W 2006 roku hospitalizowano ogółem 169 342 osoby w stanach zagrożenia życia
oraz 22 670 osób w przypadku urazów, zatruć i innych określonych skutków działania
czynników zewnętrznych. Najliczniej występującymi, oprócz hospitalizacji z powodu
ukończenia porodu (11 347 pacjentek) były hospitalizacje z powodu chorób nowotworowych
- 7 723 osób, chorób układu krążenia, a wśród nich blok przedsionkowo-komorowy i lewej
odnogi pęczka Hisa, zaburzenia przewodnictwa, zatrzymanie krążenia, częstoskurcz
napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca, niewydolność
serca, powikłania chorób serca. Z przyczyn tych hospitalizowano 8 786 pacjentów.
56
Liczba osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej
w 2006 roku:
A 00-R 99 ogółem
w tym:
C00-C97 Nowotwory złośliwe
D50-D89 Nowotwory in situ i nowotwory niezłośliwe
Nadczynność tarczycy
E05
Cukrzyca i inne zaburzenia regulacji glukozy oraz wydzielania
E10-E16
wewnętrznego trzustki
Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami
psychoaktywnymi, inne zaburzenia psychiczne spowodowane
F05-F07 uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, zaburzenia
osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem
lub dysfunkcją mózgu
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem
alkoholu, Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe)
F10-F48
i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe,
związane ze stresem i pod postacią somatyczną.
G00-G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
G40-G41 Zaburzenia okresowe i napadowe
Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
G45
Choroba reumatyczna z zajęciem serca
I01
I 11-I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I 20-I 24 Choroba niedokrwienna serca
I 26-I 27
Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
Ostre zapalenie osierdzia
Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone
Ostre zapalenie mięśnia sercowego
Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa, inne
zaburzenia przewodnictwa, zatrzymanie krążenia, częstoskurcz
I 44-I 51 napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu
serca, niewydolność serca, choroby serca niedokładnie określone
i powikłania chorób serca
Krwotok podpajęczynówkowy, mózgowy, inne nieurazowe krwotoki
I 60-I 64 mózgowe, zawał mózgu, udar, nie określony jako krwotoczny
lub zawałowy
Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej
I 71
Zator i zakrzep tętniczy
I 74
Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I 80
Niedociśnienie tętnicze
I 95
I 30
I 38
I 40
J 12-J18
Zapalenie płuc i grypa
J 36
Ropień okołomigdałkowy
56 938
1 345
95
17
1 018
128
4 992
76
3 244
88
5
631
3 369
41
4
2
32
4 647
1 911
20
65
111
141
1 050
3
57
J 44-J46
J 80-J 81
J 93
J 96
K 56
K 65
K 81
K 85
L 50
N 00-N 02
N 23
N 44
O 05-O 06
O 15
O 20
O 42
O 45-O 47
O 60
O 80-O 84
P 20-P 26
P 50-P 54
P 90
Dychawica oskrzelowa, stan astmatyczny, inna przewlekła zaporowa
choroba płuc
Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych, obrzęk płuc
Odma opłucnowa
Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
Zapalenie otrzewnej
Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Ostre zapalenie trzustki
Pokrzywka
Ostry zespół zapalenia nerek, gwałtownie postępujący zespół zapalenia
nerek, nawracający i uporczywy krwiomocz
Nieokreślona kolka nerkowa
Skręt jądra
Inne poronienie, nieokreślone
Rzucawka
Krwawienie we wczesnym okresie ciąży
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
Przedwczesne oddzielenie łożyska, krwawienie przedporodowe,
niesklasyfikowane gdzie indziej, poród fałszywy
Poród przedwczesny
Sposób rozwiązania i ukończenia porodu
Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu
okołoporodowego
Utrata krwi i płodu, krwotok z pępka u noworodka, śródczaszkowy
nieurazowy krwotok u płodu i noworodka, choroba krwotoczna u płodu
i noworodka, inne krwotoki u noworodka
Drgawki noworodka
1 878
381
24
50
94
53
83
119
145
50
354
7
48
2
96
12
35
161
1 343
52
2
3
Krwawienie z dróg oddechowych
284
Zaburzenia oddychania, ból w gardle i w klatce piersiowej
2 421
Ból w okolicy brzucha i miednicy
3 167
Krwiomocz, nieokreślony
84
Zatrzymanie moczu, bezmocz, skąpomocz
240
Omdlenie i zapaść, drgawki, gdzie indziej niesklasyfikowane,
5 740
R 55-R 58 wstrząs nigdzie indziej niesklasyfikowany, krwotok gdzie indziej
niesklasyfikowany
S 00-S99
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych 16 835
T00-T99
W 2006 roku zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej 56 938
osobom w stanach zagrożenia życia oraz 16 835 osobom w przypadku urazów, zatruć
i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych. W stanach zagrożenia
życia najczęściej udzielano pomocy z powodu omdleń i zapaści, drgawek, wstrząsu
i krwotoków - 5 740 osobom, choroby niedokrwiennej serca - 3 369 osobom oraz zaburzeń
okresowych i napadowych - 3 244 pacjentom.
R 04
R 06-R 07
R 10
R 31
R 33-R 34
58
Hospitalizacje osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w 2006 roku:
L.p.
Dysponent jednostki
108 Szpital Wojskowy
z Przychodnią w Ełku
Powiatowy Szpital
2
im. Biegańskiego w Iławie
Samodzielny Publiczny Zakład
3
Opieki Zdrowotnej w Piszu
Samodzielny Publiczny Zakład
4
Opieki Zdrowotnej w Giżycku
Samodzielny Publiczny Zakład
5
Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
6
w Bartoszycach
Szpital Powiatowy im. M. Kajki
7
w Mrągowie
Wojewódzki Szpital Zespolony
8
w Elblągu
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
9 i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
10
w Olsztynie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
11
Dziecięcy w Olsztynie
razem
1
Przyjęcia do SOR
Populacja
objęta
w tym
rejonem Zachorowania Wypadki Zgony Ogółem dzieci
operacyjnym
0-14 r. ż.
Rejon operacyjny
powiat: ełcki, gołdapski,
olecki
powiat: iławski,
nowomiejski
powiat piski
powiat: giżycki,
węgorzewski
powiat: działdowski,
nidzicki
powiat: bartoszycki,
lidzbarski
powiat: mrągowski,
kętrzyński
powiat: elbląski ziemski
i grodzki, braniewski
powiat: olsztyński ziemski
i grodzki, ostródzki,
szczycieński
województwo
warmińsko-mazurskie
59
146 025
2 233
2 033
4 266
759
133 381
3 969
1 875
5 844
1 105
57 580
1 059
216
1 275
87
80 697
3580
4 237
7 817
1 991
99 170
1 274
346
1 620
191
104 779
1 991
1 832
3 823
730
116 615
2 876
2 979
5 855
1 277
227 660
8 988
10 684
19 672
4 704
4 346
1 894
6 240
245
5 931
3 337
9 268
654
1 192
308
1 500
1 485
30 316
26 096
56 412
11 089
459 694
W szpitalnych oddziałach ratunkowych, funkcjonujących na terenie województwa
udzielono pomocy medycznej ogółem 56 412 osobom, z czego 11 089 stanowiły dzieci
i młodzież do 14 r. ż. Z powodu zachorowań przyjęto 30 316 pacjentów, natomiast z powodu
wypadków - 26 096 pacjentów. Biorąc pod uwagę liczbę przyjęć do szpitalnego oddziału
ratunkowego, najwięcej pacjentów przyjęto w SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Elblągu (19 672) i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku.
Liczba, rodzaje oraz rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego:
Miejsce
stacjonowania
Zespół Zespół
„S”
„P”
Obszar działania
- Gmina Dubeninki,
Gołdap
- Miasto i Gmina Gołdap, bez miejscowości: Bitkowo,
Babki, Żelazki, Dzięgiele, Pogorzel, Wilkasy, Rudzie,
Nasuty, Kowalki, Grunajki, Boćwiński Młyn, Główka,
Gieraliszki, Jany,
1
- Gmina Banie Mazurskie, miejscowości: Obszarniki,
Skaliszkiejmy, Jagoczany
- Gmina Banie Mazurskie, bez miejscowości:
Obszarniki, Skaliszkiejmy, Jagoczany,
- Gmina Gołdap, miejscowości: Bitkowo, Babki, Żelazki,
Dzięgiele, Pogorzel, Wilkasy, Rudzie, Nasuty, Kowalki,
Grunajki, Boćwiński Młyn, Główka, Gieraliszki, Jany,
Banie
Mazurskie
1
- Gmina Kowale Oleckie, miejscowość Nowiny,
- Gmina Kruklanki, miejscowości: Żabinki, Jasieniec,
- Gmina Pozezdrze, miejscowości: Jakunówko,
Kuty, Gąsewo, Piłaki Wielkie, Gębałka,
- Gmina Budry, miejscowości: Popioły, Piłaki Małe
- Gmina Kowale Oleckie, bez miejscowości:
Bialskie Pole, Golubki, Mazury,
Kowale Oleckie
Olecko
1
- Gmina Świętajno, miejscowości: Barany, Cichy,
Niemsty
- Miasto i Gmina Olecko, bez miejscowości: Kijewo,
Gąsiorowo, Gąsiorówko, Babki Gąseckie,
- Gmina Wieliczki, bez miejscowości: Cimoszki,
Cimochy, Szeszki, Guty, Jelitki,
- Gmina Świętajno, bez miejscowości: Jelonek, Zalesie,
Wronki, Kije, Pietrasze, Gajrowskie, Barany, Cichy,
Niemsty,
1
- Gminy Stare Juchy, miejscowość Gorłówko
- Gmina Kalinowo, bez miejscowości: Laski Wielkie,
Łoje, Makosieje, Laski Małe,
Kalinowo
1
- Gmina Wieliczki, miejscowości: Cimoszki, Cimochy,
Szeszki, Guty, Jelitki,
61
- Miasto i Gmina Ełk,
- Gmina Prostki, bez miejscowości: Olszewo, Nowaki,
Bzury, Czyprki, Jebramki, Taczki, Dybowo, Różyńsk
Wielki, Dybówko, Guty Różyńskie, Kurczątki,
Ełk
1
2
- Gmina Stare Juchy, bez miejscowości: Ostrów,
Nowe Krzywe, Płowce, Stare Krzywe, Olszewo, Kałtki,
Panistruga, Orzechowo, Gorłówko,
- Gmina Olecko, miejscowość: Babki Gąseckie,
- Gmina Kalinowo, miejscowości: Laski Wielkie, Łoje,
Makosieje, Laski Małe
- Gmina Wydminy, bez miejscowości Pańska Wola,
- Gmina Stare Juchy, miejscowości: Nowe Krzywe,
Płowce, Stare Krzywe, Olszewo, Kałtki, Panistruga,
Orzechowo,
Wydminy
1
- Gmina Świętajno, miejscowości: Jelonek, Zalesie,
Wronki, Kije, Pietrasze,
- Gmina Miłki, miejscowości: Lipińskie, Czyprki,
- Gmina Kruklanki, miejscowości: Sołtmany, Żywy,
Boćwinka, Jurkowo Węgorzewskie, Możdżany,
Lipowo, Wolisko, Żywki
- Miasto i Gmina Ryn, bez miejscowości: Szymonka,
Mioduńskie, Zielony Lasek, Kozin, Prażmowo, Monetki,
Ryn
1
- Gmina Kętrzyn, miejscowości: Bałowo, Salpik,
Sykstyny, Ugiertowo, Koczarki,
- Gmina Mrągowo, miejscowości: Budziska,
Szczerzbowo, Sądry, Notyst Wielki
- Miasto i Gmina Giżycko,
- Gmina Kruklanki, bez miejscowości: Żabinki,
Sołtmany, Żywy, Jurkowo Węgorzewskie, Boćwinka,
Możdżany, Lipowo, Wolisko, Żywki,
Giżycko
1
- Gmina Miłki, bez miejscowości: Lipińskie, Czyprki,
Konopki Wielkie, Konopki Małe, Bielskie, Danowo,
- Gmina Pozedrze, miejscowości: Przerwanki, Wyłudy,
Pieczarki
62
- Miasto i Gmina Orzysz, bez miejscowości: Grabówka,
Dąbrówka,
- Gmina Miłki, miejscowości: Konopki Wielkie,
Konopki Małe, Bielskie, Danowo,
Orzysz
1
- Gmina Wydminy, miejscowość: Pańska Wola,
- Gmina Ełk, miejscowość: Ostrów,
- Gmina Pisz, miejscowość: Kwik,
- Gmina Biała Piska, miejscowość: Bemowo Piskie
Biała Piska
1
- Miasto i Gmina Biała Piska, bez miejscowości:
Bemowo Piskie,
- Gmina Prostki, miejscowości: Olszewo, Nowaki,
Bzury, Czyprki, Jebramki, Taczki, Dybowo,
Różyńsk Wielki, Dybówko, Guty Różyńskie, Kurczątki,
- Gmina Pisz, miejscowości: Rakowo Piskie, Liski
Pisz
- Miasto i Gmina Pisz, bez miejscowości: Karpa,
Hejdyk, Ciesina, Rakowo Piskie, Liski, Kwik,
- Miasto i Gmina Ruciane Nida, bez miejscowości:
Karwica, Karwica Mazurska, Krzyże, Nowa Ukta,
1
Ukta, Osiniak, Piotrowo, Wojnowo, Iznota
- Miasto i Gmina Mikołajki,
- Gmina Orzysz, miejscowości: Dąbrówka, Grabówka,
Mikołajki
1
- Gmina Piecki, miejscowość Bobrówko,
- Gmina Ruciane Nida, miejscowość: Iznota,
- Gmina Ryn, miejscowości: Szymonka, Mioduńskie,
Zielony Lasek
- Miasto i Gmina Mrągowo, bez miejscowości:
Gronowo, Budziska, Szczerzbowo, Sądry,
Mrągowo
1
- Gmina Sorkwity, bez miejscowości: Burszewo,
Szymanowo, Surmówka, Janiszewo, Choszczewo,
Kozarek Mały, Nibork,
- Gmina Piecki, miejscowość: Jakubowo
63
Piecki
1
- Gmina Piecki, bez miejscowości: Nowe Kiełbonki,
Stare Kiełbonki, Zgon, Rosocha, Chostka, Bobrówko,
Jakubowo,
- Gmina Ruciane Nida, miejscowości: Nowa Ukta, Ukta,
Gałkowo
- Miasto i Gmina Węgorzewo, bez miejscowości:
Dłużec,
Węgorzewo
- Gmina Pozedrze, bez miejscowości : Przerwanki,
Wyłudy, Pieczarki, Jakunówko, Kuty, Gąsewo, Piłaki
Wielkie, Gębałka,
1
- Gmina Budry, bez miejscowości: Piłaki Małe, Popioły,
- Gmina Srokowo, miejscowość: Kaczory
- Gmina Barciany, bez miejscowości: Borszyny,
Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie, Podławki,
Moruny, Skierki, Rowy, Szaty Wielkie, Staniszewo,
Barciany
1
- Gmina Srokowo, bez miejscowości: Kaczory, Siniec,
Szczeciniak, Chojnica, Nowa Różanka, Kąty, Rypławki,
- Gmina Korsze, miejscowości: Marłuty, Łękajny, Prosna,
Błuskajmy Wielkie, Sątoczno, Stawnica, Wągniki, Parys,
Giersz, Sątoczek, Bykowo, Karszewo, Wiklewko, Pomnik,
Wiklewo, Glitajny, Równiec Górna, Równiec Dolna
- Miasto i Gmina Reszel, bez miejscowości: Wólka
Piecka, Pieckowo, Pudwagi, Siemki,
Reszel
1
- Miasto i Gmina Korsze, bez miejscowości: Linkowo,
Tołkiny, Płutniki, Chmielnik, Gudziki, Garbno, Dubliny,
Saduny, Warnikiajmy, Borszyny, Marłuty, Łękajny,
Błuskajmy Wielkie, Sątoczno, Stawnica, Wągniki,
Prosna, Sątoczek, Bykowo, Karszewo, Wiklewko,
Wiklewo, Giersz, Glitajny, Parys, Pomnik, Równiec
Górna, Równiec Dolna, Błuskajmy Małe, Suliki,
Kalwągi, Studzieniec,
- Gmina Bisztynek, miejscowości: Pleśno, Trzeciaki,
Troksy, Mołdyty,
- Gmina Kolno miejscowości: Kominki, Kabiny,
Samławki, Otry, Bocianowo,
- Gmina Sorkwity, miejscowość: Burszewo,
64
- Miasto i Gmina Kętrzyn, bez miejscowości: Bałowo,
Salpik, Sykstyny, Ugiertowo, Koczarki,
- Gmina Węgorzewo, miejscowość: Dłużec,
- Gmina Mrągowo, miejscowość: Gronowo,
Kętrzyn
- Gmina Reszel, miejscowości: Wólka Piecka, Pieckowo,
Pudwagi, Siemki,
1
- Gmina Korsze, miejscowości: Linkowo, Tołkiny,
Płutniki, Chmielnik, Gudziki, Garbno, Dubliny, Saduny,
Warnikiajmy, Borszyny,
- Gmina Srokowo, miejscowości: Szczeciniak,
Chojnica, Nowa Różanka, Kąty, Siniec, Rypławki
- Gmina Świętajno, bez miejscowości: Powałczyn,
Jerutki, Chajdyce, Jeruty, Chochół, Nowe Czajki, Cis,
Jerominy, Zielone, Konrady,
Spychowo
1
- Gmina Rozogi, bez miejscowości: Stare Czajki,
Kilimany, Łuka, Księży Lasek,
- Gmina Ruciane Nida, miejscowości: Karwica,
Karwica Mazurska, Krzyże, Osiniak, Piotrowo,
Wojnowo,
- Gmina Pisz, miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina,
- Gmina Piecki, miejscowości: Nowe Kiełbonki,
Stare Kiełbonki, Zgon, Rosocha, Chostka,
- Gmina Wielbark,
- Gmina Rozogi, miejscowości: Księży Lasek, Łuka,
Wielbark
1
- Gmina Jedwabno, miejscowość Rekownica,
- Gmina Janowo, miejscowości: Ruskowo, Puchałowo,
Wólka Zdziwójska
- Miasto i Gmina Szczytno,
- Gmina Świętajno, miejscowości: Powałczyn, Jerutki,
Jeruty, Chajdyce, Chochół, Cis, Nowe Czajki,
Jerominy, Zielone, Konrady,
Szczytno
1
- Gmina Rozogi, miejscowości: Stare Czajki, Kilimany,
- Gmina Jedwabno, miejscowości: Narty, Warchały,
Witówko, Dzierzki, Nowy Dwór, Brajniki
- Gmina Dźwierzuty, miejscowości: Dąbrowa, Linowo,
Stankowo, Olszewki, Jabłonka, Nowe Kiejkuty, Orzyny,
Miętkie, Zimna Woda, Jeleniewo, Rańsk, Targowo,
Zazdrość, Zalesie, Kałęczyn, Grądy, Babięty
65
- Miasto i Gmina Pasym,
- Gmina Jedwabno, bez miejscowości: Dębowiec, Kot,
Omulew, Rekownica, Narty, Warchały, Witówko,
Dzierzki, Brajniki, Nowy Dwór, Czarny Piec,
- Gmina Dźwierzuty, bez miejscowości: Dąbrowa,
Stankowo, Linowo, Olszewki, Jabłonka, Nowe Kiejkuty,
Pasym
1
Orzyny, Miętkie, Zimna Woda, Jeleniewo, Rańsk,
Targowo, Zazdrość, Zalesie, Kałęczyn, Grądy, Babięty,
Rumy, Gisiel, Laurentowo, Szczepankowo, Przytuły,
Targowska Wólka, Targowska Wola, Rogale, Grodziska,
Popowa Wola, Rutkowo, Augustowo,
- Gmina Barczewo, miejscowości: Giławy, Groszkowo,
Gąsiorowo
- Miasto i Gmina Biskupiec,
Biskupiec
(powiat
olsztyński)
- Gmina Kolno, miejscowości: Wólka, Oterki, Bęsia,
Kolenko, Górowo, Kruzy, Augustówka,
1
- Gmina Jeziorany, miejscowość: Zerbuń,
- Gmina Barczewo, miejscowość: Leszno
- Miasto i Gmina Jeziorny, bez miejscowości: Zerbuń,
- Gmina Lidzbark Warmiński, miejscowość: Żegoty,
Jeziorany
1
- Gmina Barczewo, miejscowości: Rycybałt, Wipsowo,
Próle, Kołaki, Stare Włóki, Lamkowo, Radosty,
- Gmina Dywity, miejscowość: Frączki
- Miasto i Gmina Barczewo, bez miejscowości: Rycybałt,
Wipsowo, Próle, Kołaki, Stare Włóki, Lamkowo,
Radosty, Leszno,
Barczewo
1
- Gmina Dywity, miejscowości Gady, Szypry
- Gmina Purda, miejscowości: Nerwik, Prejłowo,
Pajtuny, Patryki
66
- Miasto Olsztyn,
- Gmina Dywity bez miejscowości: Gady, Szypry,
Frączki, Plutki, Gradki,
- Gmina Jonkowo bez miejscowości Garzewko, Pupki,
Stare Kawkowo, Nowe Kawkowo, Gamerki Wielkie,
Gamerki Małe, Szałstry, Wołowno, Stękiny, Wrzesina,
Olsztyn
2
3
- Gmina Gietrzwałd, miejscowości: Kudypy, Gronity,
Naterki,
- Gmina Stawiguda, bez miejscowości: Miodówko,
Zezuj, Gryźliny, Zielonowo,
- Gmina Purda bez miejscowości: Giławy, Gąsiorowo,
Groszkowo, Nerwik, Prejłowo, Patryki, Pajtuny,
Zniłocha,
- Gmina Olsztynek, miejscowości: Zezuty, Wymój
Gietrzwałd
1
- Gmina Gietrzwałd, bez miejscowości: Kudypy,
Gronity, Naterki, Parwółki, Barduń,
- Gmina Olsztynek, miejscowość: Markuty
Olsztynek
- Miasto i Gmina Olsztynek, bez miejscowości: Sitno,
Markuty,
- Gmina Jedwabno, miejscowość: Czarny Piec,
1
- Gmina Stawiguda miejscowości: Miodówko, Zezuj,
Gryźliny, Zielonowo,
- Miasto i Gmina Dobre Miasto,
- Gmina Świątki, bez miejscowości: Łumpia, Włodowo,
Kalisty, Brzeźno, Brzydowo, Kłobia,
Dobre Miasto
1
- Gmina Dywity, miejscowości: Plutki, Gradki,
- Gmina Jonkowo miejscowość: Garzewko,
- Gmina Lubomino, miejscowości: Różyn, Gronowo,
Zagony, Rogiedle, Piotrowo, Samborek, Zajączki,
Wilczkowo, Ełdyty Wielkie
- Miasto i Gmina Bisztynek, bez miejscowości: Pleśno,
Trzeciaki, Troksy, Mołdyty,
Bisztynek
1
- Gmina Kolno, bez miejscowości: Wólka, Oterki,
Bęsia, Kolenko, Górowo, Kruzy, Augustówka, Wągsty,
- Gmina Bartoszyce, miejscowości: Trutnowo,
Króle, Bieliny, Bajdyty,
- Gmina Kwity, miejscowości: Kiwity, Rokitnik,
Bartniki
67
- Miasto i Gmina Bartoszyce, bez miejscowości:
Trutnowo, Króle, Bieliny, Bajdyty, Merguny, Toplikajmy,
Wargielity, Wajsnory, Kicina, Wojtkowo, Burkarty,
Bartoszyce
- Miasto i Gmina Sępopol,
1
- Gmina Korsze, miejscowości: Błuskajmy Małe,
Kalwągi, Suliki, Studzieniec
- Miasto i Gmina Górowo Iławeckie,
Górowo
Iławeckie
1
- Gmina Bartoszyce, miejscowości: Merguny, Wargielity,
Toplikajmy, Wajsmory, Kicina, Wojtkowo, Burkarty,
- Gmina Lidzbark Warmiński, miejscowości: Drwęca,
Stabunity,
- Miasto i Gmina Lidzbark Warmiński
bez miejscowości: Stabunity, Drwęca, Żegoty,
Lidzbark
Warmiński
1
- Gmina Kwity, bez miejscowości: Kwity, Rokitnik,
Bartniki
- Miasto i Gmina Orneta,
- Gmina Lubomino, bez miejscowości: Różyn, Zagony,
Gronowo, Rogiedle, Piotrowo, Samborek, Zajączki,
Wilczkowo, Ełdyty Wielkie,
- Gmina Lidzbark Warmiński, miejscowość: Kaszuny,
Orneta
1
- Gmina Pieniężno, miejscowości: Glebiska, Bornity,
Ostry Kamień,
- Gminy Wilczęta, miejscowość: Spędy,
- Gmina Godkowo, miejscowości: Dąbkowo, Dobry,
Łepno, Olkowo, Swędkowo, Krykajny, Nowe Wikrowo,
Podągi, Lesiska, Gwiździny,
- Gmina Miłakowo, miejscowości: Stolno, Głodówko,
68
- Miasto i Gmina Nidzica,
- Gmina Janowo, bez miejscowości: Ruskowo,
Puchałowo, Róg, Wólka Zdziwójska,
- Gmina Janowiec Kościelny,
Nidzica
1
1
- Gmina Kozłowo, bez miejscowości: Sarnowo, Wola,
Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo, Zakrzewko, Kadyki,
- Gmina Jedwabno, miejscowości: Nowy Las, Kot,
Omulew, Dębowiec
- Miasto i Gmina Działdowo, bez miejscowości:
Jankowice,
- Gmina Iłowo-Osada,
Działdowo
1
1
- Gmina Płośnica, bez miejscowości: Zalesie, Wielki
Łęck, Przełęk Duży, Mały Łęck, Murawki,
- Gmina Rybno, miejscowości: Rapaty, Myślęta,
- Gmina Kozłowo, miejscowości: Zabłocie Kozłowskie,
Zakrzewo, Zakrzewko, Kadyki, Sarnowo, Wola,
- Gmina Dąbrówno, miejscowość: Brzeźno Mazurskie
- Miasto i Gmina Lidzbark,
Lidzbark
(powiat
działdowski)
1
- Gmina Rybno, bez miejscowości: Rapaty, Myślęta,
Groszki, Naguszewo, Rumian, Dębień, Truszczyny,
Hartowiec,
- Gmina Płośnica, miejscowości: Zalesie, Wielki Łęck,
Przełęk Duży, Mały Łęck, Murawki,
- Gmina Grunwald,
- Gmina Dąbrówno, bez miejscowości: Elgnowo,
Brzeźno Mazurskie, Jagodziny, Czerlin,
- Gmina Działdowo, miejscowość: Jankowice,
Gierzwałd
1
- Gmina Kozłowo, miejscowości: Browina, Turowo,
Turówko,
- Gmina Olsztynek, miejscowość: Sitno,
- Gmina Ostróda, miejscowości: Glądy, Ryn, Bednarki,
Miejska Wola, Giętlewo, Kitnowo, Wysoka Wieś,
69
- Miasto i Gmina Ostróda, bez miejscowości: Glądy,
Ryn, Bednarki, Miejska Wola, Giętlewo, Kitnowo,
Wysoka Wieś, Wólka Klonowska, Gierłoż, Podlesie,
Lipowo, Bałcyny, Zajączki, Glaznoty, Wygoda,
Ostróda
1
1
- Miasto i Gmina Miłomłyn, bez miejscowości: Liksajny,
- Gminy Zalewo, miejscowość: Karnity,
- Gmina Morąg, miejscowość: Prośno,
- Gmina Gietrzwałd, miejscowości: Parwółki, Barduń
- Gmina Łukta, bez miejscowości: Kotkowo,
- Gmina Morąg, miejscowości: Wilnowo, Tątławki,
Gubity,
- Gmina Miłakowo, miejscowości: Nowe Mieczysławy,
Łukta
1
Boguchwały, Pojezierce,
- Gmina Świątki, miejscowości: Łumpia, Włodowo,
Kalisty, Brzeźno, Brzydowo, Kłobia,
- Gmina Jonkowo, miejscowości: Pupki, Szałstry,
Stare Kawkowo, Nowe Kawkowo, Gamerki Wielkie,
Gamerki Małe, Wołowno, Stękiny, Wrzesina
- Miasto i Gmina Morąg, bez miejscowości: Prośno,
Wilnowo, Tatławki, Gubity,
Morąg
- Miasto i Gmina Miłakowo, bez miejscowości:
Nowe Mieczysławy, Boguchwały, Pojezierce,
Stolno, Głodówko, Pawełki
1
- Gmina Godkowo, miejscowość: Zimnochy,
- Gmina Małdyty, miejscowości: Zduny, Sambród,
Sarna, Kiełkuty, Obuchowo, Wilamówko, Wilamowo,
Dobrocin, Naświty, Ględy
- Miasto i Gmina Pieniężno, bez miejscowości:
Glebiska, Bornity, Ostry Kamień,
- Gmina Lelkowo,
Pieniężno
1
- Gmina Płoskinia, miejscowości: Stygajny, Łozy,
Pobuzy, Długobór, Podlechy, Strubno, Pielgrzymowo,
Wysoka Braniewska, Tolkowiec,
70
- Miasto i Gmina Braniewo,
- Gmina Płoskinia, bez miejscowości: Stygajny, Łozy,
Pobuzy, Długobór, Podlechy, Strubno, Pielgrzymowo,
Braniewo
1
Wysoka Braniewska, Tolkowiec,
- Miasto i Gmina Frombork, bez miejscowości:
Krzyżewo, Krzywiec, Jędrychowo,
- Gmina Młynary, bez miejscowości: Kwietnik,
- Gmina Wiczęta, bez miejscowości: Spędy,
- Gmina Pasłęk, miejscowości: Rogowo, Bądy,
Młynary
1
- Gmina Frombork, miejscowości: Krzyżewo,
Krzywiec, Jędrychowo,
- Gmina Elbląg, miejscowości: Wilkowo,
Pomorska Wieś, Zalesie
- Miasto i Gmina Tolkmicko,
Tolkmicko
1
- Gmina Frombork, miejscowość, Krzyżewo,
- Gmina Elbląg, miejscowości: Rychnowy,
Huta Żuławska, Ogrodniki, Zajączkowo
Elbląg
2
2
- Miasto i Gmina Elbląg, bez miejscowości:
Rychnowo, Huta Żuławska, Ogrodniki, Zajączkowo,
Wilkowo, Pomorska Wieś, Zalesie, Weklice, Bogaczewo,
Węzina, Lisów, Dłużyna, Drużno,
- Gmina Gronowo,
- Gmina Markusy, bez miejscowości: Nowe Dolno,
Stare Dolno, Stankowo, Topolno Wielkie
- Miasto i Gmina Pasłęk, bez miejscowości: Bądy,
Rogowo,
- Gmina Rychliki,
Pasłęk
1
- Gmina Godkowo, bez miejscowości: Zimnochy,
Dąbkowo, Dobry, Łepno, Olkowo, Swędkowo,
Krykajny, Nowe Wikrowo, Podągi, Lesiska,
Gwiździny,
- Gmina Markusy, miejscowości: Nowe Dolno,
Stare Dolno, Stankowo, Topolno Wielkie,
- Gmina Elbląg, miejscowości: Weklice,
Bogaczewo, Węzina, Lisów, Dłużyna, Drużno,
- Gmina Małdyty, miejscowość: Skolwity
71
- Miasto i Gmina Zalewo, bez miejscowości: Karnity,
- Gmina Małdyty, bez miejscowości: Zduny, Sambród,
Sarna, Kiełkuty, Obuchowo, Ględy, Wilamówko,
Zalewo
1
Wilamowo, Dobrocin, Naświty,
- Gmina Miłomłyn, miejscowość: Liksajny,
- Gmina Iława, miejscowość: Sąpy
- Miasto i Gmina Susz,
- Gmina Iława, miejscowości: Jeziorno, Siemiany,
Susz
1
Smolniki, Tłokowisko,
- Gmina Kisielice, miejscowości: Pławty Małe, Żakowice,
Klimy, Pławty Wielkie, Łęgowo, Stary Folwark
- Miasto i Gmina Iława, bez miejscowości: Sąpy,
Zazdrość, Dziarnówko, Smolniki
Iława
- Gmina Kisielice, miejscowości: Jędrychowo,
Ogrodzieniec,
1
- Gmina Biskupiec (powiat nowomiejski), miejscowości:
Wielka Wólka, Wonna, Dura,
- Gmina Nowe Miasto Lubawskie, miejscowości:
Jamielnik, Studa, Bagno, Radomno
- Miasto i Gmina Lubawa,
- Gmina Ostróda, miejscowości: Gierłoż, Podlesie,
Lipowo, Bałcyny, Zajączki, Glaznoty, Wygoda,
Lubawa
1
- Gmina Dąbrówno miejscowości: Elgnowo, Jagodziny,
- Gmina Grodziczno, miejscowości: Świniarc, Zwinarz,
Skowronkowo, Montowo, Białobłoty, Katlewo,
- Gmina Rybno, miejscowości: Groszki, Naguszewo,
Rumian, Dębień, Truszczyny, Hartowiec
- Gmina Biskupiec, bez miejscowości Wielka Wólka,
Wonna, Dura,
- Gmina Kisielice, bez miejscowości: Pławty Małe,
Biskupiec
(powiat
nowomiejski)
1
Żakowice, Klimy, Pławty Wielkie, Łęgowo, Stary
Folwark, Jędrychowo, Ogrodzieniec,
- Gmina Kurzętnik, miejscowości: Wawrowice,
Biedaszek,
- Gmina Nowe Miasto Lubawskie, miejscowość: Skarlin
72
- Miasto i Gmina Nowe Miasto Lubawskie,
bez miejscowości: Jamielnik, Studa, Bagno, Radomno,
Skarlin,
Nowe Miasto
Lubawskie
- Gmina Kurzętnik, bez miejscowości: Wawrowice,
Biedaczek,
1
- Gmina Grodziczno, bez miejscowości: Świniarc,
Skowronkowo, Zwinarz, Montowo, Białobłoty,
Katlewo, Ostaszewo, Buchnowo, Rynek, Trzcin,
Kowaliki, Boleszyn
RAZEM
Województwo
- 1 428 601
ludności
25
41
66
Z uwagi na specyfikę regionu - obecność dużej liczby jezior na terenie województwa,
uczęszczanych licznie przez turystów i pływających na sprzęcie wodnym,
w sezonie letnim od maja do września funkcjonują 4 wodne karetki ratunkowe, o standardzie
działania karetki typu „P”, obejmujące rejonem działania obszary jezior najbardziej
rozległych i atrakcyjnych turystycznie:
1. Wodna Karetka Ratunkowa w Giżycku - miejsce stacjonowania - siedziba WOPR-u,
obszar działania: jeziora Niegocin, Kisajno, Jagodne Małe, Jagodne, Szymoneckie,
Dobskie,
2. Wodna Karetka Ratunkowa w Sztynorcie - obszar działania: jeziora Dargin,
Święcajty, Mamry, Kirsajty, Dobskie,
3. Wodna Karetka Ratunkowa w Mikołajkach - miejsce stacjonowania - Ośrodek PAN
w Wierzbie, obszar działania: jeziora Śniardwy, Ryńskie, Mikołajskie, Bełdany,
Nidzkie, Tałty, Roś,
4. Wodna Karetka Ratunkowa w Iławie - miejsce stacjonowania siedziba WOPR-u,
obszar działania: jezioro Jeziorak.
73
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2007, podobnie jak
w roku 2006 w dyspozycji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest jeden śmigłowiec
stacjonujący na lotnisku w Olsztynie. Rejon operacyjny śmigłowca o promieniu 60 km
obejmuje powiaty: olsztyński (grodzki i ziemski), szczycieński, nidzicki, ostródzki, elbląski
ziemski, lidzbarski, bartoszycki.
W roku 2006 wykonano 301 misji (w 2005r. - 371), w tym: 102 do wypadków
(w 2005 - 133), 64 do zachorowań (w 2005 - 79) i 135 lotów transportowych (w 2005 - 159).
Największa liczba lotów, podobnie jak w latach ubiegłych odbyła się w miesiącach letnich
(maj-wrzesień).
Wykaz ilości wykonanych misji w 2006 roku przez śmigłowiec ratunkowy
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Olsztynie
Miesiąc
W
Z
R
Styczeń
2
1
4
Luty
1
4
11
Marzec
4
3
15
Kwiecień
5
8
17
Maj
12
5
13
Czerwiec
24
8
14
Lipiec
14
9
18
Sierpień
20
9
8
Wrzesień
7
6
16
Październik
6
5
6
Listopad
3
3
5
Grudzień
4
3
7
102
133
64
79
135
159
Razem w 2006 roku
Razem w 2005 roku
W - loty do wypadków
Z - loty do zachorowań
R - transporty ratownicze (miedzyszpitalne)
*dane SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Olsztynie
74
LĄDOWISKA PRZYSZPITALNE
Szpitale posiadające lądowiska znajdują się w Bartoszycach, Braniewie, Działdowie,
Elblągu, Ełku, Giżycku, Iławie, Olsztynie.
W pozostałych przypadkach miejscem wyznaczonym do lądowania śmigłowca
sanitarnego jest najczęściej stadion, boisko lub plac rekreacyjny.
Powiat bartoszycki
Lądowisko śmigłowca ratowniczego znajduje się na terenie Szpitala Powiatowego.
Powiat braniewski
Lądowisko zlokalizowane jest na działce szpitalnej w odległości 100 m od głównego budynku
szpitala, o nawierzchni utwardzonej darniowej.
Powiat działdowski
Przy szpitalnym oddziale ratunkowym w odległości ok. 45 m wybudowane zostało
lądowisko dla helikoptera. Bliska jego odległość od szpitala umożliwia przekazywanie
pacjentów bez udziału transportu kołowego.
Powiat elbląski (ziemski i grodzki)
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu dysponuje miejscem do lądowania
śmigłowca ratunkowego (lądowisko cywilne zlokalizowanie na terenie szpitala, naprzeciw
bloku 1C, w którym zorganizowany jest szpitalny oddział ratunkowy).
Powiat ełcki
obiekt: Lądowisko dla Śmigłowców 108 Szpitala Wojskowego SP ZOZ z Przychodnią
w Ełku
status: lądowisko kategorii III
współrzędne geograficzne:
E: 22*21'34.2"
N: 53*49'08.8"
Współrzędne geodezyjne systemu 2000:
X=5966166,97
Y=7589522,73
Opis:
Lądowisko utwardzone o powierzchni ok. 1,0 ha, odgrodzone od terenu sąsiadującego płotem
o wysokości 2,0 - 2,5 m odrutowanym drutem kolczastym trzyrzędowym, usytuowane
w styczności z zakolem rzeki Ełk oraz odległe w linii prostej ok. 250,0 m od Placu
Jana Pawła II - z hangarem o wym. 50,0 x 15,0 x 8,0 m.
Na terenie lądowiska obecne instalacje nieużywanej bazy paliwowej, łącznie z dystrybutorami
- odległość od płyty głównej ok. 100,0 m; od płyty zapasowej ok. 50,0 m.
Płyta Główna (01) - nawierzchnia betonowa zbrojona o grubości 20,0 cm (B - 20) o nośności
ok. 30 ton, o wymiarach 30,0 x 30,0 m, położona w centrum terenu, oznaczona białym
krzyżem o wym. 9,0 x 9,0 m i wpisaną w krzyż literą H koloru czerwonego oraz znakiem
75
kodowym 01. W Płycie Głównej istnieją cztery otwory o średnicy 10,0 cm, przeznaczone
do montażu lamp strefy przyziemienia.
Płyta Zapasowa (02) - nawierzchnia betonowa (płyty betonowe tzw. MON), zbrojona
o grubości 10,0 cm, o nośności ok. 10 ton, o wymiarach 20,0 x 20,0 m, położona bocznie
w komunikacji z płytą główną, oznaczona białym krzyżem o wym. 9,0 x 9,0 m i wpisaną
w krzyż literą H koloru czerwonego oraz znakiem kodowym 02.
Otoczenie: od północnej strony lądowiska znajdują się ceglastoczerwone obiekty bazy
zaopatrzenia medycznego 108 Szpitala Wojskowego.
Od południowej strony lądowisko sąsiaduje z krzywizną zakola rzeki Ełk, od zachodu
z placem Jana Pawła II (znajduje się tam pomnik Jana Pawła II) a dalej w odległości
ok. 0,5 km w linii prostej od lądowiska położone jest Jezioro Ełckie. Od wschodu
z lądowiskiem sąsiadują obiekty dworca PKP. Od północnego - zachodu obecna wieża
kościoła katedralnego i dom biskupi o wysokości ok. 25,0 m.
Hangar położony od strony północnej o wysokości 8,0 m.
Budynek sztabowy (72) o wysokości 12,0 m pokryty dachem z czerwoną dachówką od strony
wschodniej. Główny pawilon Szpitala (budynek nr 3) posiada 7 kondygnacji i elewację
malowaną na kolor żółtawo - piaskowy jest odległy o około 150 m na kierunku wschodnim
od lądowiska.
Charakterystycznym punktem orientacyjnym jest komin elektrociepłowni C-3 wysokości
ok. 153,0 m, położony w odległości ok. 1,0 km od lądowiska zaopatrzony w trzy rzędy
świateł przeszkodowych.
Kierunki podejścia: Wobec recyrkulacji mas powietrza i otoczenia lądowiska powiewy
wiatru w strefach przyziemienia najczęściej pochodzą z kierunku północno - wschodniego.
Najkorzystniejszy kierunek podejścia do lądowiska to kierunek południowo-schodni
od strony komina C-3, względnie od strony południowej, od strony targowiska miejskiego
i zakola rzeki Ełk.
Najmniej korzystny kierunek podejścia jest od strony domu biskupiego i zabudowań
miejskich tj. od strony północno - zachodniej.
Powiat giżycki
Lądowisko przyszpitalne: Giżycko, odległość 50 m od szpitala (zapasowe 200 m
od szpitala).
Powiat węgorzewski
Lądowisko przyszpitalne: Węgorzewo, ul 3 Maja 17 B, odległość 20 m od szpitala.
Powiat gołdapski
Lądowisko dla śmigłowców znajduje się na placu w Gołdapi przy ul. Lipowej.
Lądowisko znajduje się w odległości około 1 km od budynku szpitala. Czas dojazdu
do szpitala transportem kołowym nie przekracza 5 min.
Powiat iławski
Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie posiada na swoim terenie
lądowisko dla śmigłowca.
76
Powiat kętrzyński
Lądowisko śmigłowca znajduje się w okolicy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,
na stadionie miejskim. W miejscowości Wilamowo istnieje lotnisko Aeroklubu Krainy Jezior
(oddalone od szpitala 7 km)
Powiat lidzbarski
Lądowisko dla helikopterów znajduje się w odległości około 200 m od szpitala,
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bartoszycka 24 (płyta główna boiska piłkarskiego).
Powiat mrągowski
Lądowisko śmigłowca: Mrągowo – Nikutowo znajduje się w południowo-zachodniej
części miasta przy głównej trasie Mrągowo - Piecki - Szczytno. Czas dojazdu zespołu
ratowniczego ze szpitala do lądowiska wynosi 3 - 5 minut.
Powiat nidzicki
W obrębie szpitala jest planowane utworzenie lądowiska dla śmigłowców
ratunkowych. W tym celu opracowano dokumentację techniczną i dokonano niezbędnych
uzgodnień.
Obecnie śmigłowiec ląduje na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Nidzicy,
oddalonym od szpitala o około 1,1 km, dokąd chorzy transportowani są za pomocą karetek.
Powiat nowomiejski
Lądowisko śmigłowca znajduje się na stadionie OSiR. Odległość od szpitala wynosi
1,5 km.
Powiat olecki
Lądowisko dla śmigłowców w Olecku znajduje się na stadionie sportowym, odległość
od szpitala 300 metrów.
Powiat olsztyński (ziemski i grodzki)
Na terenie Olsztyna stacjonuje l śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
miejsce postoju - Olsztyn (Dajtki). W akcji ratunkowej udział biorą: 1 lekarz, 1 pielęgniarka
oraz pilot.
Na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego występują następujące lądowiska dla
śmigłowca ratunkowego: lądowisko przy Szpitalu Wojewódzkim i Szpitalu Dziecięcym,
stadion sportowy Warmii oddalony od Szpitala MSWiA w Olsztynie o ok. 150 m oraz
w Biskupcu - teren byłej Jednostki Wojskowej - oddalone 1 km od szpitala.
Powiat ostródzki
Lądowiska dla śmigłowca sanitarnego zostały wyznaczone w bezpośredniej bliskości
szpitali, a dojazd karetki z miejsca lądowania do szpitala nie przekracza w praktyce kilku
minut. Lądowisko w Ostródzie - plac w Jednostce Wojskowej 1954 oraz ul. Grunwaldzka,
77
odległość od szpitala około 1000 m (czas dojazdu karetki około 2 minut).
Lądowisko w Morągu – plac na ul. Towarowej 2 przy JRG w Morągu, odległość od szpitala
około 1000 m (czas dojazdu około 1 minuty).
Powiat piski
Lądowisko śmigłowca usytuowane jest 150 m od Szpitala w Piszu na płycie Stadionu
Miejskiego. Czas dojazdu - 2 minuty.
Powiat szczycieński
Na terenie powiatu, w miejscowości Szymany zlokalizowane jest lotnisko cywilne
kategorii „5”. Na lotnisku przyjmowane są samoloty nie większe, niż ATR - 72.
78
LICZBA I ROZMIESZCZENIE
SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego funkcjonuje 11 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych:
1. Szpitalu Powiatowym im. W. Biegańskiego w Iławie,
2. 108 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Ełku,
3. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z WMCO w Olsztynie,
4. Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie,
5. Szpitalu Powiatowym im. M. Kajki w Mrągowie,
6. Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu,
7. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie,
8. Szpitalu Powiatowym w Piszu,
9. Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach,
10. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku,
11. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Z wyżej wymienionych funkcjonujących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych cztery
nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002
roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2002 roku, Nr 74, poz. 687)
są to:
1.
2.
3.
4.
Szpitalu Powiatowym w Piszu,
Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach,
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku,
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Powyższe szpitale przedstawiły harmonogram prac związanych z dostosowaniem
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymagań powyższego rozporządzenia.
Realizację i postęp prac będą monitorowały służby Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
W przypadku nie realizowania programu oddziały te zostaną wykreślone z planu
działania systemu.
Nie planuje się uruchomienia dodatkowych szpitalnych oddziałów ratunkowych,
ponieważ funkcjonujące zabezpieczają potrzeby województwa.
79
Zakłady opieki zdrowotnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego posiadające w swoich strukturach szpitalne oddziały ratunkowe,
które nie spełniają wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Lp. Nazwa zakładu
opieki
zdrowotnej
1.
2.
Harmonogram prac budowlanych
i modernizacyjnych SOR
Źródła finansowania
Środki własne,
Szpital
1. Przetarg na prace budowlane –
I
Dotacje starostwa,
Powiatowy
kwartał 2008 r.
Środki UE
im. Jana Pawła II
2. Wykonanie robót budowlanych – II
w Bartoszycach
kwartał 2008 r.- IV kwartał 2009 r.
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Działdowie
Wykaz brakującego sprzętu
i aparatury medycznej
w SOR
Łóżko-2 szt.
Pompa infuzyjna – 2 szt.
Zestaw monitorowania czynności
życiowych –2 szt.
Przy łóżkowy zestaw RTG –1 szt.
Aparat do znieczulenia –1szt.
Stół resuscytacyjno-zabiegowy - 3
szt.
Zakład 3 –krotnie
Lampa operacyjna wisząca 1
występował
do
EFRR
Aparat
do znieczuleń z
Opracowano dokumentację
o dofinansowanie
monitorowaniem – 1szt
techniczną budowy SOR.
projektu budowy
Zestaw monitorujący – 2 szt.
Planowany okres trwania inwestycji – SOR. Ostatni wniosek Respirator stacjonarny – 2 szt.
z 2005 roku znalazł
Respirator transportowy – 1szt.
11 miesięcy
od
się na liście
Defibrylator z możliwością
momentu pozyskania środków
kardiowersji
– 2 szt.
rezerwowej
projektów
finansowych i wyłonienia
Aparat
do
powierzchniowego
do
dofinansowania.
wykonawcy.
ogrzewania pacjenta – 1szt.Pompy infuzyjne – 2 szt. Aparat do
ogrzewania płynów – 1szt.
Bronchoskop, laryngofiberoskop i
gastrofiberoskop
81
Źródła finansowania
Projekt „ Wyposażenie Działu
Ratownictwa Medycznego
Szpitala Powiatowego
w Bartoszycach – INTERREG
III A” – termin realizacji
projektu - grudzień 2008 r.
Zakład planuje pozyskać środki
finansowe z:
- samorządów lokalnych,
- funduszy strukturalnych UE,
- budżetu regionalnego
i centralnego
3.
4.
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Giżycku
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Piszu
1. Rozpoczęcie prac budowlanych
SOR . Roboty ziemne, fundamenty,
stan zerowy –
XII 2008 r.
2.Wykonanie stanu surowego
zamkniętego obiektu, wykonanie
przyłączy instalacyjnych (woda, prąd,
kanalizacja)- XII 2009r.
3.Wykonanie prac budowlanych
wykończeniowych wewnętrznych i
zewnętrznych. Wykonanie instalacji ,
w tym klimatyzacji. Wykonanie dróg
dojazdowych, chodników- IV 2011r.
1.Opracowanie dokumentacji
technicznej SOR –IX 2009 r.
2. Aplikowanie o środki zewnętrzne.
3. Rozpoczęcie prac budowlanych
w zakresie roboty ziemne
i fundamenty stan zerowy –
IX 2010 r.
4. Wykonanie stanu surowego
zamkniętego – III 2011r.
5. Wykonanie prac wykończeniowych
wewnętrznych i zewnętrznych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – IX
2011 r.
Zakończenie inwestycji –
X 2011 r.
Zakład planuje
pozyskać środki
finansowe z:
- samorządów
lokalnych,
- funduszy
strukturalnych UE,
- budżetu
regionalnego
i centralnego.
Zakład planuje
pozyskać środki
finansowe z:
- samorządów
lokalnych,
- funduszy
strukturalnych UE,
- budżetu
regionalnego
i centralnego
82
Zakup analizatora parametrów
krytycznych. Termin VIII 2007r
Środki własne.
Aparat do powierzchniowego
ogrzewania pacjenta –
1sztKardiomonitor – 3 szt.
Defibrylator –1szt.
Respirator - 2 szt.
Aparat do znieczulenia –.1szt.
Zakład planuje pozyskać środki
finansowe z:
- samorządów lokalnych,
- funduszy strukturalnych UE,
- budżetu regionalnego
i centralnego.
Bronchoskop – 1szt.
Aparat do szybkiego przetaczania
płynów –1szt.
Aparat do podgrzewania płynów
infuzyjnych – 1szt.
Zestaw do monitorowania
czynności życiowych – 1szt.
Aparat do powierzchniowego
ogrzewania pacjenta – 1szt.
Zakład planuje pozyskać środki
finansowe z:
- samorządów lokalnych,
- funduszy strukturalnych UE,
- budżetu
regionalnego
i centralnego
LICZBA I ROZMIESZCZENIE SZPITALI POSIADAJĄCYCH JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE WYSPECJALIZOWANE W UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
POWIAT DZIAŁDOWSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Izba Przyjęć,
Blok Operacyjny
Noworodków i Wcześniaków
Stacja Dializ
Nefrologiczny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
Kardiologiczny
Wewnętrzny
Położniczo-Ginekologiczny
Chirurgii Ogólnej z pododdziałem chirurgii dziecięcej
Urazowo-Ortopedyczny
Neurologiczny z pododdziałem udarowym
Dziecięcy
Liczba łóżek
18
10
8, w tym 4 reanimac.
30
45
51 + inkubatory
51
17
40
32
Zaplecze Diagnostyczne:
1. Laboratorium Analiz Lekarskich
2. Pracownia RTG + Pracownia Tomografii Komputerowej
3. Pracownia Endoskopowa: gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia
Wyposażenie: wyposażenie SOR + wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: tomograf
komputerowy, kardiomonitory, pulsoksymetry, inkubator zamknięty, monitor nieinwazyjny,
respirator, aparaty do hemodializy, aparat do automatycznej dializy otrzewnowej - cykler,
tor wizyjny, aparaty do znieczulenia, kolumny anestezjologiczne, analizator parametrów
krytycznych.
POWIAT OLSZTYŃSKI I MIASTO OLSZTYN
OLSZTYN - Miasto na prawach powiatu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,
Liczba łóżek
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok Operacyjny
Izba Przyjęć
Chirurgii Naczyniowej
Nefrologiczny + Stacja dializ
Położniczy rooming in
Patologii ciąży
Patologii i intensywnej terapii noworodka
25
26
20
20
37
83
Otolaryngologiczny
Hematologiczny
Endokrynologiczny i Diabetologiczny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kardiologiczny + OIOK
Kardiochirurgiczny
Neurologiczny
Neurochirurgiczny
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Okulistyczny
Ginekologiczny
Gastroenterologiczny
26
14
14
10
45
21
40
30
25
35
20
21
15
Zaplecze diagnostyczne:
1. Zakład medycyny nuklearnej
2. Dział diagnostyki laboratoryjnej
3. Dział diagnostyki obrazowej, Pracownia ultrasonografii i biopsji cienkoigłowej
4. Pracownia hemodynamiki i angiografii
5. Pracownia immunologii transfuzjologicznej
Wyposażenie: wyposażenie SOR, ponadto w szpitalu: aparaty RTG + przewoźne + RTG
chirurgiczny, gamma kamera, Aparaty USG+USG kardiologiczne i okulistyczne, respiratory,
kardiomonitory, pusoksymetry, defibrylatory.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci
Gastroenterologiczny dla Dzieci
Niemowlęcy z pododdziałem patologii i wad wrodzonych noworodka
Pediatryczny hematologiczno-onkologiczny
Laryngologiczny dla Dzieci
Pediatryczny V obserwacyjno-zakaźny
Pododdział dla przewlekle chorych w stanach apalicznych
i wentylowanych mechanicznie
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Chirurgii Dziecięcej
Ortopedyczno-Urazowy
Okulistyczny dla Dzieci
Pediatryczny II wielospecjalistyczny
Pediatryczny IV wielospecjalistyczny
Neurologiczny dla dzieci
Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Liczba łóżek
8
5
21
20
10
21
5
41
21
8
26
20
18
9
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka Obrazowa
2. Diagnostyka Endoskopowa
3. Diagnostyka Laboratoryjna
Wyposażenie: wyposażenie SOR, ponadto w szpitalu: aparaty RTG + z ramieniem C, aparaty
84
do znieczulenia, defibrylatory, monitory wielofunkcyjne, respiratory, pulsoksymetry,
kapnografy,
Szpital MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok Operacyjny
Izba Przyjęć
Chirurgia Onkologiczna
Onkologiczny
Torakochirurgiczny
Laryngologiczny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Intensywnej Opieki Medycznej
Intensywnej Terapii
Chirurgii Ogólnej
Urazowo-Ortopedyczny
Neurologiczny
Położniczo - Ginekologiczny
Chorób Wewnętrznych + Pododdział kardiologii w tym OIOK
Liczba łóżek
12
4 sale
12
2 w tym 2 reanimacyjne
5
38
30
14
38 + 12 (w tym 6 - OIOK)
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
2. Pracownia diagnostyki obrazowej + TK
Wyposażenie: wyposażenie SOR, ponadto w szpitalu: aparaty RTG, tomograf komputerowy,
defibrylatory, monitory parametrów życiowych, respiratory, aparat do wspomagania oddechu,
pulsoksymetry,
103 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie, ul. Warszawska 30
Liczba łóżek
Nazwa oddziału
Otorynolaryngologia
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Oddział Intensywnej Terapii
Neurologiczny
Chirurgii Ogólnej
Wewnętrzny
4
2
16
24
36
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka Laboratoryjna,
2. Diagnostyka Obrazowa
Wyposażenie: respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, stymulatory przezprzełykowe,
monitory modułowe.
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie; ulNiepodległości 44 i al .Wojska Polskiego 30
Liczba łóżek
Nazwa oddziału - ul. Mariańska 44
Urologia
85
Laryngologia
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Chirurgii Klatki Piersiowej
Okulistyczny
Położniczo - Ginekologiczny
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Chorób wewnętrznych
28
28
15
18
24
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka laboratoryjna
2. Diagnostyka obrazowa
3. Pracownia ednoskopowa
Wyposażenie: aparaty RTG, respiratory, defibrylatory, stymulator zewnętrzny serca,
kardiomonitory, pulsoksymetry, kardiostymulatory, monitory funkcji życiowych.
POWIAT OLSZTYŃSKI - ziemski
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, ul. Grunwaldzka 10
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Wewnętrzny
Liczba łóżek
30
Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Oddział Noworodkowy
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Internistyczno-Kardiologiczny z Oddziałem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej
Neurologiczny
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ginekologiczno-Położniczy
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Chirurgii Dziecięcej
Pediatryczny
Izba Przyjęć
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka obrazowa
2. Diagnostyka Endoskopowa
86
Liczba łóżek
10 miejsc +3 inkubatory
45 - w tym OIOK 5
25
5
26
30
28
20
20
3. Diagnostyka Laboratoryjna
Wyposażenie: aparaty RTG, respiratory, defibrylatory, stymulator zewnętrzny serca,
kardiomonitory, pulsoksymetry, kardiostymulatory, monitory funkcji życiowych.
POWIAT OSTRÓDZKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Dąbrowskiego 16
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Wewnętrzny
Chirurgiczny
Neurologiczny
Położniczo-Ginekologiczny
Dziecięcy
Liczba łóżek
46
25
24
28 + inkubator
12
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka obrazowa
2.Diagnostyka endoskopowa
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: tomograf komputerowy, inkubator
zamknięty z pełnym wyposażeniem, respiratory, defibrylatory, kardiostymulator, przystawka
do saturacji, aparaty RTG + tor wizyjny, kardiomonitory + pulsoksymetry.
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, ul. Jagiełły 1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Neonatologiczny
Otolaryngologiczny
Chorób zakaźnych
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Intensywnej Terapii
Wewnętrzny
Kardiologiczny + stanowiska intensywnego nadzoru
kardiologicznego
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Pediatryczny
Położniczo-ginekologiczny
Liczba łóżek
17
18
16
4 stanowiska
19
10 + 6
22
16
16
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka obrazowa
2. Diagnostyka Laboratoryjna
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: respiratory, systemy monitorowania
87
parametrów życiowych, kardiomonitory, kardiostymulator, defibrylatory, pulsoksymetry,
kapnograf, aparaty do znieczulania,
POWIAT OLECKI
Centrum Medyczne Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku OLMEDICA w Olecku Sp. z o.o,
ul. Gołdapska 1
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok Operacyjny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba przyjęć z ambulatorium
Wewnętrzny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego
Chirurgiczny z salą intensywnego nadzoru
Ginekologiczno-Położniczy
Pediatryczny
Liczba łóżek
35
31
17 + 22
15
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia RTG i USG
2. Diagnostyka Laboratoryjna
4. Pracownia endoskopowa
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: respirator, defibrylatory,
kardiomonitory, kardiomonitor z pulsoksymetrem, monitor anestetyczny, monitory funkcji
życiowych.
POWIAT GOŁDAPSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi, ul. Słoneczna 7/9
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa oddziału
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Wewnętrzny
Dziecięcy
Liczba łóżek
40
14
Przy szpitalu stacjonują zespoły ratownictwa medycznego, których dysponentem
jest Falck Medycyna -Region Warmińsko-Mazurski - wyposażenie standardowe dla ZRM
Wyposażenie: aparat RTG, defibrylator, pulsoksymetr, pompy infuzyjne, kardiomonitor
POWIAT PISKI
Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Oddział Pomocy Doraźnej + Zespoły Ratownictwa Medycznego
88
Liczba łóżek
Blok Operacyjny
11
14
Obserwacyjno-Zakaźny
Noworodkowy
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Wewnętrzny
Ortopedyczno-Urazowy
Chirurgii Ogólnej
Dziecięcy
Położniczo-Ginekologiczny
3
52
21
25
30
16 + 14
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
3. Pracownia Diagnostyki Endoskopowej
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: aparaty do RTG + z ramieniem C,
aparaty do znieczulenia dla dorosłych i dzieci, defibrylatory, pompy infuzyjne, respiratory
modyfikacyjne, pulsoksymetry, oksymetr, analizator parametrów krytycznych,
kardiomonitory wieloparametryczne, kapnograf, cieplarka dla wcześniaków, zestaw
do wspomagania oddychania noworodków,
POWIAT KĘTRZYŃSKI
Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 12
Nazwa oddziału
Dział Pomocy Doraźnej + Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok Operacyjny- całodobowo
Laryngologia
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wewnętrzny + sala intensywnej opieki kardiologicznej
Dziecięcy
Chirurgia Ogólna i Urazowo-Ortopedyczna
Ginekologiczno-Położniczy
Liczba łóżek
3 sale
3
56 + 4
20
46
36
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia RTG - całodobowo
2. Pracownia USG
3. Laboratorium analityczne - całodobowo
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: aparat RTG, aparaty do znieczulenia,
monitory funkcji życiowych, respiratory.
POWIAT GIŻYCKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku, ul. Warszawska 41
Liczba łóżek
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
89
Obserwacyjno-zakaźny
Pododdział Neonatologiczny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Anestezjologii i Intensywnej terapii
Chirurgii Ogólnej
Urazowo-Ortopedyczny
Wewnętrzny
Ginekologiczno-Położniczy
Pediatryczny
Neurologiczny
20
12
3
38
26
32
19
26
Przy szpitalu stacjonują zespoły ratownictwa medycznego, których dysponentem
jest Falck Medycyna -Region Warmińsko-Mazurski - wyposażenie standardowe dla ZRM
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka obrazowa
2. Diagnostyka endoskopowa
3. Diagnostyka laboratoryjna
Wyposażenie: tomograf komputerowy, respiratory, defibrylatory, aparaty RTG, aparaty
do znieczulenia, monitory funkcji życiowych.
POWIAT MRĄGOWSKI
Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Anestezjologii i intensywnej terapii
Wewnętrzny
Chirurgiczny
- pododdział urazowo-ortopedyczny
Dziecięcy
Położniczo-Ginekologiczny
Liczba łóżek
3
30
55
25
24
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka obrazowa
2. Diagnostyka endoskopowa
3. Diagnostyka laboratoryjna
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: aparat RTG stacjonarny i przewoźny,
aparaty do znieczuleń, respiratory, kardiomonitory,
POWIAT BARTOSZYCKI
Szpital Powiatowy w Bartoszycach im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11
Liczba łóżek
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
90
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok Operacyjny
Nefrologiczny ze stacją dializ
Noworodkowy
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Wewnętrzny z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Chirurgii Ogólnej i Miniinwazyjnej
Urazowo-Ortopedyczny
Dziecięcy
Położniczo-Ginekologiczny
20
4 + inkubatory
4
45
42
24
20
40
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej.
2. Pracownia RTG,
3. Pracownia USG,
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: defibrylator, respiratory, inkubatory,
kardiostymulatory, respiratory, inkubatory, kardiomonitory, kardiostymulatory, pulsoksymetr,
aparaty RTG, zestawy do monitorowania funkcji życiowych, moduły do pomiaru kapirometrii
i saturacji, aparaty do hemodializ, aparaty do dializy otrzewnowej.
POWIAT ELBLĄSKI - ZIEMSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku, ul. Kopernika 8
Nazwa oddziału
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Wewnętrzny
Pediatryczny
Świadczenia w Izbie Przyjęć
Liczba łóżek
35
15
Przy szpitalu stacjonuje ZRM, którego dysponentem jest Wojewódzki Szpital Zespolony
w Elblągu - wyposażenie wg standardu
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego,
2. Pracownia USG,
3. Pracownia diagnostyki kardiologicznej,
4. Pracownia diagnostyki radiologicznej
Wyposażenie: aparat RTG, defibrylatory, stymulator inwazyjny, kardiostymulatory,
respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, kapnograf z pulsoksymetrem,
ELBLĄG - Miasto na prawach powiatu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elbląg, ul. Królewiecka 146
Liczba łóżek
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Izba Przyjęć
91
Bank Krwi
Pracownia wszczepiania rozruszników
Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Reumatologiczny
Urologiczny
Niemowlęcy
Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Chirurgii Onkologicznej
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Chorób Wewnętrznych + pododdział gastroenterologiczny
Oddział Chorób Wewnętrznych
Pediatryczny
Położniczy
Ginekologiczny
Patologii Ciąży
Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Neurochirurgii, Traumatologii z Pododdziałem Neurospondyliatrii
Okulistyczny
26
40
25
20
33
25
8
38
40
48
39
40
33
15
17
15
38
35
15
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka Laboratoryjna
2. Diagnostyka Obrazowa
3. Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia
4. Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej
Wyposażenie: wyposażenie SOR i ZRM, ponadto w szpitalu: aparaty RTG + tor wizyjny
z ramieniem C, defibrylatory, respirator wielofunkcyjny, respirator dla niemowląt,
kardiomonitory, pulsoksymetry, kapnografy,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. J.P. II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22
Nazwa oddziału
Chorób zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym
Blok operacyjno-zabiegowy
Bank Krwi
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Chirurgii Dziecięcej
- pododdział urologii i traumatologii dziecięcej
Pediatryczny
- pododdział endokrynologiczny i pododdział gastroenterologiczny
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- pododdział chirurgii ręki oraz traumatologii i ortopedii dziecięcej
Wewnętrzny z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Ginekologiczno-Położniczy + pododdział noworodkowy
92
Liczba łóżek
25
4
40
25
50
33
45
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
2. Diagnostyka Laboratoryjna
Wyposażenie: aparaty RTG + tor wizyjny z ramieniem C, defibrylatory, respirator
wielofunkcyjny, respirator dla niemowląt, kardiomonitory, pulsoksymetry,
110 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu, ul. Komeńskiego 35
Nazwa oddziału
Laryngologia
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wewnętrzny
Neurologia
Chirurgia
Ginekologiczno-Położniczy
Okulistyka
Liczba łóżek
20
4
5
40
24
26
30
11
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka Laboratoryjna
2. Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG)
Wyposażenie: respiratory, kardiomonitory, analizator parametrów krytycznych, aparaty
do znieczulenia ogólnego, aparaty RTG, pompy infuzyjne
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Wewnętrznych El-Vita Sp. z.o.o.
w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 22
Liczba łóżek
18
Nazwa oddziału
Stacja Dializ
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Wewnętrzny
Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
43
9
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Wyposażenie: defibrylatory, kardiomonitory, sztuczne nerki - 18 stanowisk
POWIAT IŁAWSKI
Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3
Liczba łóżek
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok operacyjny
Stacja dializ
8 stanowisk
93
Bank Krwi
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Anestezjologii i intensywnej terapii
Wewnętrzny + pododdział nadzoru kardiologicznego
Neurologiczny
Chirurgii urazowo-ortopedycznej
Chirurgii ogólnej
Ginekologiczno-położniczy, pododdział neonatologiczny
Pediatryczny
4+2 stanowiska dializacyjne
56
30
30
45
30
Zaplecze diagnostyczne:
1. Diagnostyka Laboratoryjna
2. Pracownia RTG, TK,
3. Pracownia USG, Echokardiografii,
4. Zespół Pracowni Diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia i oddechowego,
5. Pracownia endoskopii,
Wyposażenie: wyposażenie ZRM ponadto w szpitalu: tomograf komputerowy,
kardiomonitory, kardiostymulatory, pulsoksymetry, aparat do znieczulenia, system CPAP,
monitor funkcji życiowych z kapnografią, respiratory, defibrylatory, kapnografy, aparat
do hemodializy, aparaty RTG i śródoperacyjny RTG z ramieniem C,
POWIAT NOWOMIEJSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Mickiewicza 10
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Anestezjologia
Blok operacyjny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Centralna izba przyjęć
Chirurgia - z łóżkami intensywnej opieki medycznej
Wewnętrzny - z łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego
Dziecięcy
Ginekologiczno-Położniczy
Liczba łóżek
1 miejsce dzienne
26 + 2
35 + 4
19
26 łóżek ,
16 łóżek dla noworodków
+ 4 inkubatory
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia RTG i USG
2. Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia
3. Pracownia endoskopii
4. Laboratorium diagnostyczne - czynne cała dobę
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: defibrylatory, respiratory, pompy
infuzyjne, kardiomonitory, aparat RTG,
94
POWIAT SZCZYCIEŃSKI
Zespół Opieki Zdrowotnej we Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 12
Nazwa oddziału
Dział Pomocy Doraźnej + Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok operacyjny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Intensywna Terapia
Wewnętrzny
Chirurgia
Położniczo-Ginekologiczny
Dziecięcy
Liczba łóżek
3
50
40
35
24
Zaplecze diagnostyczne:
1. Laboratorium analityczne
2. Pracownia RTG
3. Pracownia USG
4. Pracownia endoskopii
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: aparaty RTG+RTG jezdny,
respiratory, kardiomonitory, kolumny anestezjologiczne, pulsoksymetry, aparaty
do znieczulenia, defibrylatory,
POWIAT NIDZICKI
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok Operacyjny + 2 łóżka intensywnej terapii
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Wewnętrzny
Chirurgiczny
Ginekologiczno-Położniczy
Pediatryczny
Liczba łóżek
2 sale
30
20
16 + 2 inkubatory
14
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia radiologii,
2. Pracownia ultrasonografii,
3. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: kardiomonitory, kardiostymulatory,
ssaki elektryczne, aparaty do znieczulenia, respiratory, respirator objętościowy, defibrylatory,
pulsoksymetry, pompy infuzyjne, inkubatory,
95
POWIAT LIDZBARSKI
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka 3
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok operacyjny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
- ogólna - 1 stanowisko,
- dziecięca -1 stanowisko,
- stanowisko szybkiej diagnostyki - 1 stanowisko
Chirurgia + stanowiska intensywnego nadzoru pooperacyjnego
Wewnętrzny + sala intensywnego nadzoru kardiologicznego
Ginekologiczno-Położniczy z rooming in
Dziecięcy
Liczba łóżek
2 sale
30 +3
33 +4
10 + 10+ 10 + 3 inkubatory
14
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia USG
2. Pracownia RTG - całodobowo
3. Pracownia Endoskopowa
4. Laboratorium analityczne - całodobowo
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: respirator transportowy, defibrylator
dwufazowy z elektrostymulacją, defibrylatory jednofazowe, aparaty do znieczulenia,
kardiostymulator, monitory funkcji życiowych, ssaki elektryczne i próżniowe, pulsoksymetr
z kapnografem, aparaty RTG +przyłóżkowy,
POWIAT EŁCKI
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku, ul. Kościuszki 30
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Izba Przyjęć
Blok Operacyjny
Otolaryngologiczny
Pododdział ginekologiczny
Pododdział gastroenterologiczny
Pododdział kardiologiczny
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wewnętrzny
Neurologiczny
Chirurgiczny
Urazowo-Ortopedyczny
Okulistyczny
Zaplecze diagnostyczne:
1. Zakład Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK
96
Liczba łóżek
15
30
5
41
20
30
18
2. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
3. Pracownia USG, EKG, Endoskopii
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: defibrylatory + defibrylatory
z kardiowersją i stymulacją, aparaty RTG+RTG z ramieniem C i torem wizyjnym,
respiratory,
ssaki
elektryczne,
stymulator
przezprzełykowy,
kardiomonitory,
kardiostymulatory inwazyjne, pompy infuzyjne, analizatory parametrów krytycznych,
aparaty do znieczulania,
Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO-MEDICA” w Ełku,
ul. Baranki 24
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Blok Operacyjny
Pododdział Urologiczny
Chorób Płuc i Gruźlicy
Noworodkowy
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Intensywnej Terapii
Wewnętrzny
Kardiologiczny
Chirurgii Ogólnej
Ginekologiczno-Położniczy
Dziecięcy
Liczba łóżek
7
31
18
7
32
31
30
45
40
Zaplecze diagnostyczne:
1. Zakład diagnostyki obrazowej
2. Diagnostyka Laboratoryjna
3. Pracownia endoskopii
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: aparaty RTG, defibrylatory,
respiratory, kardiostymulatory, kardiomonitory, pulsoksymetry, kapnograf, wielofunkcyjny
monitor funkcji życiowych, aparaty do znieczuleń,
POWIAT BRANIEWSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Braniewie, ul. Moniuszki 13
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa oddziału
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Noworodkowy
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym
i Anestezjologią
Wewnętrzny z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Położniczo-Ginekologiczny
Dziecięcy
97
Liczba łóżek
5 + inkubatory
25
40
15
12
Zaplecze diagnostyczne:
1. Pracownia RTG,
2. Pracownia USG,
3. Pracownia Endoskopii gastroenterologicznej
4. Diagnostyka Laboratoryjna
Wyposażenie: wyposażenie ZRM, ponadto w szpitalu: defibrylatory, respiratory,
kardiomonitory, pulsoksymetry, inkubatory, aparaty do znieczulania, aparat do reanimacji
noworodka.
POWIAT WĘGORZEWSKI
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Wegorzewie - Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 17
Lp.
1.
2.
Nazwa oddziału
Jednostki (oddziały) wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego:
Izba Przyjęć
Wewnętrzny z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Liczba łóżek
35
Przy szpitalu stacjonują zespoły ratownictwa medycznego, których dysponentem jest
Falck Medycyna -Region Warmińsko-Mazurski - wyposażenie standardowe dla ZRM
98
ORGANIZACJA SYSTEMU POWIADAMIANIA O STANACH NAGŁEGO
ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO
Rozmieszczenie i wyposażenie centrów powiadamiania ratunkowego wraz
z ich obszarami działania
Centra Powiadamiania ratunkowego będą tworzone w oparciu o ustawę
o Państwowym Ratownictwie medycznym po wejściu w życie rozporządzenia wydanego
na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy.
Do chwili ich utworzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 roku, zadania CPR
zostały powierzone w ramach porozumienia właściwym Komendom Państwowej Straży
Pożarnej oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji. Kopie ww. porozumień stanowią załącznik
nr 1 do Planu.
Wykaz podmiotów, z którymi zostały podpisane porozumienia na wykonywanie zadań
w zakresie przyjmowania i przekierowywania do właściwych służb ratowniczych zgłoszeń
z telefonów komórkowych numeru 112 przedstawia poniższa tabela.
99
Wykaz podmiotów, z którymi zostały podpisane porozumienia na wykonywanie zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
L.p.
Podmiot
1
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Województwo
warmińsko-mazurskie
2
warmińsko-mazurskie
Obsługiwany obszar
powiaty-braniewski, działdowski,
elbląski grodzki, elbląski ziemski,
ełcki, gołdapski, iławski,
mrągowski, olecki, olsztyński
grodzki, olsztyński ziemski, piski,
szczycieński
Powiat bartoszycki
warmińsko-mazurskie
Powiat braniewski
warmińsko-mazurskie
Powiat działdowski
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
Powiaty-elbląski grodzki i elbląski
ziemski
Powiat ełcki
warmińsko-mazurskie
Powiat giżycki
warmińsko-mazurskie
Powiat gołdapski
warmińsko-mazurskie
Powiat iławski
warmińsko-mazurskie
Powiat kętrzyński
3
4
5
6
7
8
9
10
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Bartoszycach
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Braniewie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Działdowie
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Elblągu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Ełku
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Giżycku
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Gołdapi
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Iławie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kętrzynie
101
Adres
10-900 Olsztyn,
ul. Partyzantów 6/8
11-200 Bartoszyce,
ul. Bema 6
14-500 Braniewo
Plac Strażacki 2
13-200 Działdowo,
ul. M.C. Skłodowskiej 10
82-300 Elbląg,
ul. Gen.J.Bema 17
19-300 Ełk,
ul. Suwalska 50
11-500 Giżycko,
ul. Białostocka 2
19-500 Gołdap,
ul. Kolejowa 10
14-200 Iława,
ul. Wyszyńskiego 10
11-400 Kętrzyn,
Plac Słowiański 1
11
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim
warmińsko-mazurskie
Powiat lidzbarski
12
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Mrągowie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Nidzicy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
warmińsko-mazurskie
Powiat mrągowski
warmińsko-mazurskie
Powiat nidzicki
warmińsko-mazurskie
Powiat nowomiejski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Ostródzie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Piszu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Szczytnie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Węgorzewie
warmińsko-mazurskie
Powiat olecki
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
Powiaty- olsztyński grodzki i
olsztyński ziemski
Powiat ostródzki
warmińsko-mazurskie
Powiat piski
warmińsko-mazurskie
Powiat szczycieński
warmińsko-mazurskie
Powiat węgorzewski
13
14
15
16
17
18
19
20
102
11-100 Lidzbark
Warmiński,
ul. Olsztyńska 8
11-700 Mrągowo,
ul. Kopernika 3
13-100 Nidzica,
ul. Kolejowa 9
13-300 Nowe Miasto
Lubawskie,
ul. Szkolna 5b
19-400 Olecko,
ul. Kolejowa 27a
10-045 Olsztyn,
ul. Niepodległości 16
14-100 Ostróda,
ul. Stapińskiego 19b
12-200 Pisz,
ul. Olsztyńska 40
12-100 Szczytno,
ul. Kościuszki 14
11-600 Węgorzewo,
ul. Sienkiewicza 10
Struktura i organizacja systemów teletechnicznych wykorzystywanych
na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego
System powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego obejmuje dwa
podstawowe elementy:
1. alarmowanie o powstaniu stanu zagrożenia życia poprzez poszkodowanego
lub świadka;
2. alarmowanie przez dyspozytorów służb ratunkowych dyspozytora medycznego
lub właściwego zespołu ratownictwa medycznego.
W zakresie alarmowania o powstaniu stanu zagrożenia życia funkcjonują 2 rodzaje
telefonów alarmowych:
1) Telefon alarmowy 112 będący wynikiem zapisów ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym będący realizacją Dyrektywy Unijnej.
2) Telefon alarmowy 999 będący podstawowym numerem alarmowym dla służb
medycznych.
Telefon 112 funkcjonuje w dwóch różnych grupach obejmujących połączenia z telefonów
stacjonarnych oraz z telefonów komórkowych.
Na terenie województwa telefon 112 z telefonów stacjonarnych skonfigurowany
jest w ramach usługi Centrex przez Telekomunikację Polską S.A. Obejmuje zakończenia
3 linii ISDN w każdym powiecie w siedzibach Komend Miejskich i Powiatowych
Państwowej Straży Pożarnej oraz po jednej linii w siedzibach Komend Powiatowych Policji
oraz w siedzibach Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego.
W zależności od możliwości technicznych uruchomionych jest od 1 do 3 linii ISDN
i zakończona jest telefonem ISDN bądź podłączona do centrali telefonicznej.
Celem sprawnego przekazywania zgłoszeń do właściwej służby w ramach usługi CENTREX
wykreowane są skrócone numery pozwalające przyspieszyć proces przekazywania
zgłoszenia. W Policji i u dysponentów ZRM linie zakończone są telefonami ISDN.
W ramach usługi bez wykorzystania Centrali telefonicznej brak jest przenoszenia numeru
rozmówcy wraz z przekazaniem rozmowy. Powoduje to konieczność zapisywania numeru
zgłaszającego przez dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej.
Obszar obsługi telefonu 112 przypisany jest terytorialnie do obszaru powiatu na terenie,
którego znajduje się zgłaszający.
Telefon alarmowy 112 z telefonów komórkowych przyjmowany jest przez Dyżurnych
Policji lub Dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej. Linie alarmowe 112 podłączone
są w większości do Central telefonicznych, co gwarantuje możliwość przekazywania połączeń
telefonicznych do właściwego dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Wszystkie linie 112 z telefonów komórkowych są rejestrowane w Policji.
Telefon alarmowy 999 jest podstawowym i powszechnie znanym numerem alarmowym
do tzw. ”pogotowia ratunkowego”. Jest to telefon stacjonarny utworzony na łączach
Telekomunikacji Polskiej S.A. i przez nią obsługiwanych.
Zgodnie z zapisami prawa dysponentem tego numeru są obecnie Dysponenci Zespołów
Ratownictwa Medycznego. Spełniając warunki kontraktowania zatrudniają oni dyspozytorów
medycznych, którzy przyjmują zgłoszenia o stanie zagrożenia życia.
103
Rozmieszczenie linii i umiejscowienie siedzib dyspozytorów medycznych zawiera tabela
zamieszczona poniżej.
Nie istnieje jednolity system funkcjonowania numeru 999. Oznacza to, że istnieją powiaty
posiadające na swoim terytorium 2 lub więcej miejsc zakończeń telefonu alarmowego 999.
Takim przypadkiem jest powiat olsztyński - ziemski posiadający 4 miejsca zakończeń linii
alarmowych 999 - tj. w Olsztynie, w Biskupcu, w Dobrym Mieście i w Olsztynku
oraz powiat lidzbarski posiadający lokalizacje w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie
Istnieje również powiat gdzie nie funkcjonuje zakończenie linii alarmowej 999
- jest to powiat węgorzewski. Zadania obsługi telefonu 999 realizowane są w dyspozytorni
w Giżycku.
Oprócz systemów teletechnicznych opisanych dla potrzeb numerów alarmowych 112
i 999 istnieją elementy uzupełniające dla potrzeb systemu ratownictwa medycznego
obejmujące łączność:
1) Koordynatora Medycznego umiejscowionego w Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody z dysponentami ZRM.
Na potrzeby takiej łączności wykorzystywana jest łączność telefoniczna stacjonarna
bazująca na łączach TP S.A. podłączonych do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
2) Dysponentów ZRM ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i izbami przyjęć szpitali bazująca na łączach wewnętrznych szpitali w większości szpitali, które
są jednocześnie dysponentami ZRM lub na wykorzystaniu łączy stacjonarnych
TP S.A.,
3) Systemy dysponowania do działań Zespołów Ratownictwa Medycznego przez
dyspozytora dysponenta.
Alarmowanie zespołów ratownictwa medycznego o zdarzeniu i dysponowanie
go do zdarzenia odbywa się z wykorzystaniem:
a) Łączy telefonicznych,
b) Systemu pagerowego,
c) Systemu rozgłoszeniowego,
d) Wyświetlaczy i wydruków kart zlecenia wyjazdu,
e) Systemu mieszanego a-d.
Wybór i rodzaj stosowanego sytemu zależy wyłącznie od dysponenta i nie podlega
standaryzacji ani wymogom formalnoprawnym.
Do zapewnienia łączności ZRM z dyspozytorem medycznym wykorzystywana jest łączność
radiowa w zakresie częstotliwości przydzielonych na potrzeby ratownictwa medycznego
i której dysponentem jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Wszystkie ZRM posiadają radiotelefony przewoźne z zaprogramowanymi kanałami
przydzielonymi w indywidualnych pozwoleniach radiowych.
W ramach przydzielonych kanałów i częstotliwości wpisany jest kanał ogólnopolski
do kontaktu ze śmigłowcem HEMS oraz niezbędny do pracy na obszarze innych powiatów
w przypadku prowadzenia tam działań ratowniczych.
Dysponenci ZRM posiadają w dyspozytorniach 1 lub 2 radiotelefony zaprogramowane
do łączności radiowej z ZRM podczas wyjazdu do zdarzenia, jak i prowadzenia działań
oraz transportu do SOR.
Dodatkowo do kontaktu Zespołu Ratownictwa Medycznego z dyspozytornią niektóre zespoły
wykorzystują telefon komórkowy. Jednak jego posiadanie nie jest w tej chwili obowiązkowe.
104
Elbląg
5
Ełk
Pl. Strażacki 2 14-500
KP
Działdowo
PSP
ul. M.
Skłodowskiej
Curie 10
KM
PSP
KP
PSP
Elbląg
Ełk
3
1
nie
1
nie
tak
tak
13-200
3
2
aparat
tak system
owy
ul. Gen. J. Bema
82-300
17
3
1
nie
2
aparat
tak system
owy
ul. Piłsudskiego 1 19-300
3
tak
105
nie
nie
grupa
Centrex
grupa
Centrex
tak
nie
tak
grupa
Centrex
tak i łącza
komutow
ane
tak
nie
tak
grupa
Centrex
nie i łącza
komutow
ane
grupa
Centrex
1
1
Przekierowanie
do Policji i
dyspozytora
medycznego
Zapowiedź
słowna
Rejestracja
korespondencji
telefonicznej
Zakończone
telefonem ISDN
4
KP
Braniewo
PSP
3
Mobilna (komórkowa)
Włączone na
centralę
Ilość działających
linii
Ilość
doprowadzonych
linii
Przekierowanie
do Policji i
dyspozytora
Medycznego
Zapowiedź
słowna
Rejestracja
korespondencji
telefonicznej
Zakończone
telefonem ISDN
Działdowo
11-200
Włączone na
centralę
Ilość działających
linii
3
ul. Bema 36
Ilość
doprowadzonych
linii
Braniewo
Kod
2
KP
Bartoszyce
PSP
Adres
Bartoszyce
Miejscowość
Powiat
1
Jednostka organizacyjna
Lp
Telefon 112 rodzaj obsługiwanej sieci
Stacjonarna
aparat
tak syste
mowy
nie
Uwagi
łącza
nie komutow
ane
nie
obsług
uje
komóre
k
nie
obsług
uje
komóre
k
nie
obsług
uje
komóre
k
nie
obsług
uje
komóre
k
6
Giżycko
KP
PSP
Giżycko
ul. Białostocka 2 11-500
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
1
1
aparat
tak syste
mowy
tak
łącza
nie komutow
ane
nie
obsług
uje
komóre
k
nie
obsług
uje
komóre
k
7
Gołdap
KP
PSP
Gołdap
ul. Kolejowa 10 11-500
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
8
Iława
KP
PSP
Iława
ul. Kard.
14-200
Wyszyńskiego 10
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
9
Kętrzyn
KP
PSP
Kętrzyn
ul. Pl. Słowiański
11-400
1
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
1
1
aparat
tak syste
mowy
tak
łącza
nie komutow
ane
KP
PSP
Lidzbark
W.
ul. Olsztyńska 8 11-100
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
1
1
aparat
tak syste
mowy
nie
łącza
nie komutow
ane
10 Lidzbark W.
11
Mrągowo
KP
Mrągowo
PSP
KP
PSP
Nidzica
Nowe Miasto KP
13
Lub.
PSP
Nowe
Miasto
Lub.
12
Nidzica
ul. Kopernika 3 11-700
ul. Kolejowa 9 13-100
ul. Szkolna
5b
13-300
3
3
3
1
nie
tak
1
nie
tak
2
aparat
tak system
owy
106
tak
tak
tak
nie
grupa
Centrex
nie
grupa
Centrex
nie
grupa
Centrex
nie
obsług
uje
komóre
k
1
1
1
aparat
tak syste
mowy
1
aparat
tak syste
mowy
tak
łącza
tak komutow
ane
tak
łącza
nie komutow
ane
14
Olecko
KP
PSP
Olecko
ul. Kolejowa 27 a 19-400
3
1
nie
tak
tak
15
Olsztyn
KM
PSP
Olsztyn
ul.
Niepodległości 10-045
16
3
2
aparat
tak system
owy
tak
16
Ostróda
KP
PSP
Ostróda
ul. Stapińskiego
14-100
19 b
3
1
aparat
tak system
owy
tak
17
Pisz
KP
PSP
18
Szczytno
KP
PSP
19 Węgorzewo
nie
grupa
Centrex
grupa
Centrex
tak i łącza
komutow
ane
grupa
Centrex
tak i łącza
komutow
ane
ul. Olsztyńska 40
12-200
a
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
Szczytno ul. Kościuszki 14 12-100
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
KP Węgorzew ul. Sienkiewicza
11-600
PSP
o
10
3
1
nie
tak
tak
nie
grupa
Centrex
Pisz
Rozkład umiejscowienia oraz sposób podłączenia telefonu alarmowego 112
107
nie
obsług
uje
komóre
k
nie
obsług
uje
komóre
k
1
1
aparat
tak syste
mowy
tak
łącza
tak komutow
ane
nie
obsług
uje
komóre
k
nie
obsług
uje
komóre
k
nie
obsług
uje
komóre
k
Rozmieszczenie linii i umiejscowienie siedzib dyspozytorów medycznych:
Lp. Dysponent jednostki
1
Szpital Powiatowy im.
Jana Pawła II
w Bartoszycach
Rejon
operacyjny
Lokalizacja
powiat
bartoszycki
ul. Bema 36
Bartoszyce
1
ul. Moniuszki 13
Braniewo
1
Samodzielny Publiczny
powiat
2 Zakład Opieki
braniewski
Zdrowotnej
w Braniewie
Samodzielny Publiczny
powiat
ul. Leśna 1
3 Zakład Opieki
działdowski
Działdowo
Zdrowotnej
w Działdowie
powiat:
ul. Orzeszkowej 6
elbląski
Wojewódzki Szpital
4
grodzki
Zespolony
Elbląg
i ziemski
w Elblągu
Mazurskie Centrum
5 Zdrowia ZOZ
w Ełku "Pro-Medica"
Sp. z o.o.
6
Falck Medycyna
Sp. z o.o. Region
999
Rodzaj Rejestracja
ISDN
tak
tak
1
ISDN
2
ISDN
powiat ełcki
ul. Piłsudskiego 1
Ełk
1
ISDN
powiat
giżycki
ul. Warszawska
41 Giżycko
1
ISDN
powiat
gołdapski
ul. Słoneczna 7/9
Gołdap
1
ISDN
powiat
iławski
ul. Wyszyńskiego
10 Iława
2
ISDN
powiat
kętrzyński
Plac Słowiański
Kętrzyn
1
ISDN
1
ISDN
powiat
lidzbarski
ul. Olsztyńska 8
Lidzbark
Warmiński
ul. Wojska
Polskiego 57
Orneta
1
analog
tak
tak
tak
Warmińsko-Mazurski
7
Falck Medycyna
Sp. z o.o. Region
tak
Warmińsko-Mazurski
8
Szpital Powiatowy
im. Biegańskiego
w Iławie
9 Szpital Powiatowy
w Kętrzynie
Zespół Opieki
Zdrowotnej
10
w Lidzbarku
Warmińskim
109
tak
tak
nie
11 Szpital Powiatowy
im. Kajki w Mrągowie
12 Zespół Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
13
Szpital Powiatowy
w Nowym Mieście
Lubawskim
Centrum Medyczne
14 Zakład Opieki
Zdrowotnej
"Olmedica" w Olecku
powiat
mrągowski
ul. Wolności 12
Mrągowo
1
ISDN
powiat
nidzicki
ul. Kolejowa 9
Nidzica
1
ISDN
powiat
nowomiejski
ul. Szkolna 5B
Nowe Miasto
Lubawskie
1
ul. Gołdapska 1
Olecko
1
ul. Pstrowskiego
28 B Olsztyn
2
ISDN
ul. Armii
Krajowej 8
Biskupiec
1
ISDN
ul. Chopina 11
Olsztynek
1
ul. Grunwaldzka
10b Dobre Miasto
1
ul. Jagiełły
Ostróda
2
ul. Dąbrowskiego
16 Morąg
1
powiat
olecki
Wojewódzka Stacja
15 Pogotowia
Ratunkowego
w Olsztynie
16 Szpital Powiatowy
w Biskupcu
Gminne Centrum
Zdrowia Zespół
17
Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
w Olsztynku
18
Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
19 Centrum Zdrowia
Medica w Ostródzie
20
powiat
olsztyński
grodzki
i ziemski
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Morągu
powiat
ostródzki
ul. Sienkiewicza
Samodzielny Publiczny
powiat
piski
2
Zakład
Opieki
21
Pisz
Zdrowotnej Szpital
Powiatowy w Piszu
111
1
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
ISDN
brak
tak
analog
tak
tak
22
Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Szczytnie
Niepubliczny Zakład
23
Opieki Zdrowotnej
"Impuls" w Spychowie
24 Falck Medycyna
Sp. z o. o. Region
Warmińsko-Mazurski
ul. MC
Skłodowskiej 12
Szczytno
1
ul. MC
Skłodowskiej 12
Szczytno
1
ul. Warszawska
powiat
41 Giżycko
węgorzewski
1
powiat
szczycieński
brak
brak
ISDN
tak
Poniżej przedstawiono schematy struktury teletechnicznej dla telefonu 112
- stacjonarnego, zawierające stan aktualny dla różnych modeli umiejscowienia dyspozytorów
medycznych (wspólnie z dyżurnymi Państwowej Straży Pożarnej i oddzielnie) jak również
model po zmianach w zakresie technicznym
112
113
114
115
116
117
118
Organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu
W przypadku działań ratownictwa medycznego bez udziału jednostek ochrony
przeciwpożarowej kierujący działaniami jest wyznaczany przez dyspozytora medycznego.
W przypadkach udziału w akcji sił ochrony przeciwpożarowej, kierującym działaniami
jest właściwy strażak w ujęciu przepisów o ochronie przeciwpożarowej, natomiast kierujący
czynnościami ratownictwa medycznego koordynuje te czynności i wspomaga kierującego
działaniem ratowniczym strażaka.
W przypadku wpłynięcia zgłoszenia, nie wymagającego udziału zespołów spoza obszaru
działania dyspozytor medyczny:
1. dysponuje zespół lub zespoły,
2. wyznacza kierującego,
3. przekazuje informacje niezbędne osobom udzielającym pierwszej pomocy,
4. dysponuje jednostki współdziałające z systemem, jeśli jest taka potrzeba,
5. powiadamia właściwy SOR lub najbliższy szpital, do którego transportowany będzie
poszkodowany.
W przypadku wpłynięcia zgłoszenia, gdy wymagany będzie udział zespołów spoza
obszaru działania, dyspozytor medyczny:
1. dysponuje własne zespoły lub zespół,
2. przekazuje informacje niezbędne osobom udzielającym pierwszej pomocy,
3. powiadamia lekarza koordynatora medycznego,
4. dysponuje jednostki współdziałające z systemem, jeśli jest taka potrzeba,
5. powiadamia właściwy SOR lub najbliższy szpital, do którego transportowany będzie
poszkodowany.
W przypadku zgłoszeń wymagających udziału lekarza koordynatora medycznego, lekarz
koordynator:
1. wyznacza dyspozytorów realizujących zadania wynikające z art. 27 ust. 1 pkt 1 - 4,
6 i 7 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
2. koordynuje współpracę dyspozytorów medycznych, którzy zadysponowali zespoły,
3. w przypadkach koniecznych, wskazuje SOR lub szpital gdzie transportowany będzie
poszkodowany,
4. koordynuje transport poszkodowanych poza rejon działania dysponenta zespołu.
119
Określenie sposobu współpracy pomiędzy organami administracji
publicznej i jednostkami systemu z innych województw
Sposób współpracy z organami administracji publicznej w zakresie ratownictwa
medycznego określają porozumienia zawarte przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z:
-
Wojewodą Pomorskim,
Wojewodą Kujawsko – Pomorskim,
Wojewodą Podlaskim.
W chwili obecnej trwa uszczegóławianie warunków współpracy z Wojewodą Mazowieckim.
Kopie powyższych porozumień stanowią załącznik nr 2 do Planu.
120
Szpitalne oddziały ratunkowe funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego,
w powiatach graniczących z województwem warmińsko-mazurskim:
Powiat
Nazwa Zakładu Opieki
Zdrowotnej
z SOR
kwidzyński
NZOZ „Zdrowie”
Adres
ul. Piłsudskiego 25
82-500 Kwidzyn
Liczba łóżek
6 łóżek
Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonujące obecnie na terenie województwa pomorskiego, w powiatach graniczących
z województwem warmińsko-mazurskim:
Rodzaj zespołu
Czas dojazdu
Powiat
Miejsce
stacjonowania
Rejon
operacyjny
S
P
nowodworski
Nowy Dwór Gdański
Powiat nowodworski
S
P
Do 20 min
malborski
Malbork
Powiat malborski
S
P
Do 20 min.
S
-
Do 20 min.
-
P
Do 20 min.
sztumski
Sztum
Powiat sztumski
Dzierzgoń
kwidzyński
Kwidzyn
Powiat kwidzyński
S
-
Do 20 min.
Kwidzyn
Gminy:
Kwidzyn, Ryjewo,
Sadlinki, Gardeja
-
P
Do 20 min.
Prabuty
Gminy:
Prabuty, Gardeja
-
P
Do 20 min.
122
Zespoły Ratownictwa Medycznego ujęte w projekcie planu działania systemu na 2008 rok, funkcjonujące na terenie województwa
pomorskiego, w powiatach graniczących z województwem warmińsko-mazurskim:
Powiat
nowodworski
malborski
sztumski
Rodzaj zespołu
Miejsce
stacjonowania
Rejon
operacyjny
S
Nowy Dwór Gdański
Powiat nowodworski
S
Nowy Dwór Gdański
Powiat nowodworski
-
Krynica Morska
Gminy: Krynica
Morska, Stegna,
Sztutowo
Malbork
Powiat malborski
S
W lub P
Do 20 min.
S
-
Do 20 min.
-
W lub P
Do 20 min.
-
Do 20 min.
Sztum
Do 20 min
Do 20 min.
Powiat sztumski
Kwidzyn
Powiat kwidzyński
S
Kwidzyn
Gminy:
Kwidzyn, Ryjewo,
Sadlinki, Gardeja
-
Prabuty
Czas dojazdu
W lub P
Do 20 min.
Dzierzgoń
kwidzyński
W/P
-
Gminy:
Prabuty, Gardeja
Do 20 min.
W lub P
Do 20 min.
123
Szpitalne Oddziały Ratunkowe funkcjonujące w roku 2007 na trenie województwa podlaskiego, w powiatach graniczących
z województwem warmińsko-mazurskim, ujęte w projekcie planu działania systemu na lata 2008-2010
Powiat
Pełna nazwa
zakładu, w
którym
znajduje się
SOR
Kod
pocztowy
Miejscowość
Adres
augustowski
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
16-300
Augustów
Szpitalna 12
suwalski
Samodzielny
Publiczny
Szpital
Wojewódzki
w Suwałkach
16-400
Suwałki
Szpitalna 60
grajewski
Szpital
Ogólny
w Grajewie
19-203
Grajewo
Konstytucji
3 Maja 34
124
Kierownik
komórki
ordynator
SOR
Stanowiska/łóżka
obserwacyjne
SOR
087 644 42 00
w Augustowie
Krzysztof
Turuk
4/4
087 562 94 00
SOR
w Suwałkach 087 562 92 54
Józef
Suchocki
7/4
Bogdan
Łapiński
4/4
Oddział SOR
SOR
w Grajewie
Numer
telefonu na
SOR
Centr. 086
272 32 71
Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego, w powiatach graniczących z województwem
warmińsko-mazurskim
Powiat
Nazwa dysponenta
jednostki
suwalski
WSPR SP ZOZ
w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 11
Miejsce stacjonowania
ZRM
16-400 Suwałki,
ul. Mickiewicza 11
Rodzaj zespołu
Specjalistyczny (S)
Podstawowy (P)
2
1
16-406 Rutka Tartak,
ul. Leśna 1
augustowski
WSPR SP ZOZ
w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 11
Augustów,
ul. Obrońców Westerplatte
8
1
1
grajewski
WSPR SPZOZ w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/19
19-200 Grajewo,
ul. Konstytucji 3 Maja 34
1
1
kolneński
WSPR SP ZOZ w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/19
18-500 Kolno,
ul. Wojska Polskiego 69
1
-
125
Szpitalne Oddziały Ratunkowe funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach graniczących
z województwem warmińsko-mazurskim
Nazwa Zakładu Opieki
Zdrowotnej
z SOR
Kod pocztowy
Adres
Telefon
fax.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
06-500
Mława,
ul. Dr A. Dobrskiej 1
023 654 32 35
023 654 32 40
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej
06-300
Przasnysz,
ul. Sadowa 9
029 753 43 18
029 753 43 80
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej
im. Dr J. Psarskiego
07-410
Ostrołęka,
Al. Jana Pawła II 120 A
029 765 21 22
029 760 45 69
Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach graniczących z województwem
warmińsko-mazurskim
126
Powiat
mławski
ostrołęcki
przasnyski
żuromiński
Nazwa dysponenta
jednostki
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dr Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
„Meditrans Ostrołęka”
Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego
ul. Kościuszki 49,
07-410 Ostrołęka
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej,
ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej
ul. Szpitalna 56,
09-300 Żuromin
Miejsce stacjonowania
Rodzaj zespołu
S
Rodzaj zespołu
P
Mława,
ul. A. Dobrskiej 1
Mława,
ul. Padlewskiego 16
Strzegowo
Ostrołęka,
ul. Kościuszki 49
-
1
1
-
-
1
2
1
Myszyniec,
ul. Pawłowskiego 15
1
1
Przasnysz,
ul. Sadowa 9
1
1
Chorzele,
ul. Komosińskiego 1
-
1
Żuromin, ul. Szpitalna 56
1
1
Szpitalne Oddziały Ratunkowe funkcjonujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiatach graniczących
127
z województwem warmińsko-mazurskim
Nazwa Zakładu Opieki
Zdrowotnej z SOR
Kod pocztowy
Adres
Telefon
Fax
Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława
Biegańskiego
w Grudziądzu,
ul. Sikorskiego 34
88-100
Grudziądz,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 32
056 462 19 24
056 462 13 34
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy
87-300
Brodnica, ul. Wiejska 9
056 491 33 80
056 498 29 94
Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiatach graniczących
z województwem warmińsko-mazurskim
128
Powiat
M. Grudziądz
grudziądzki
brodnicki
Nazwa dysponenta
jednostki
CPR Grudziądz,
Nazwa jednostki
organizacyjnej
Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława
Biegańskiego
w Grudziądzu,
ul. Sikorskiego 34
Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława
Dyspozytor medyczny
Biegańskiego
Łasin
w Grudziądzu,
ul. Sikorskiego 34
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Brodnicy
ul. Wiejska 9
CPR Brodnica
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Brodnicy
ul. Wiejska 9
Rodzaj zespołu
Miejsce
stacjonowania
S
P
Grupa
-
P
S
-
S
-
S
-
Łasin
ul. Radzyńska 4
-
P
Brodnica
ul. Wiejska 9
S
-
Brodnica
ul. Wiejska 9
-
P
Grudziądz
ul. Konstytucji
3 Maja 1
Grudziądz
ul. Sikorskiego 34
Grudziądz
ul. Sikorskiego 34
Wykaz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w województwie warmińsko – mazurskim i województwach
ościennych.
129
Lp. Województwo
Ilość zespołów
Miejsce stacjonowania
Zasięg operacyjny
Czas pozostawania w
gotowości
1
Olsztyn – lotnisko Dajtki
a) w promieniu 60 km od miejsca Od godziny 7 do 15
stacjonowania w gotowości do minut przed zachodem
startu w czasie 3 – 4 minut słońca
1
i czasie odlotu do 20 minut.
Warmińsko – Mazurskie
b) 100
km
stacjonowania
od
miejsca
w
gotowości
do startu w czasie do 15 minut
i czasie odlotu do 30 minut.
2
Kujawsko – Pomorskie
3
Podlaskie
4
Pomorskie
5
Mazowieckie
1
Bydgoszcz
– lotnisko Szweredowo
2
Białystok – lotnisko Krywany
Suwałki – lotnisko
1
Gdańsk
– lotnisko Rębiechowo
1
Warszawa
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
– lotnisko Babice
130
Jw.
Jw.
Jw.
Od godz. 7 do 23
Jednostki współdziałające z systemem ratownictwa medycznego
Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szególności:
1. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
2. Straż Graniczna,
3. Jednostki Policji,
4. Jednostki Wojskowe,
5. Obwód Profilaktyczno – Leczniczy.
Sposób współpracy Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z w/w jednostkami określa
porozumienie zawarte z:
1. Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
2. Komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno – Leczniczego,
3. Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
4. Komendantem Wojewódzkim Policji,
5. Komendantem Oddziału Straży Granicznej.
W załączeniu do Planu kopia powyższego Porozumienia (załącznik nr 3)
ZASADY WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SYSTEMU PAŃSTWOWEGO
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (PRM)
Z JEDNOSTKAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SYSTEMEM
I. Jednostki współdziałające z systemem, PRM współpracują z jednostkami systemu PRM
w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego:
a) w przypadku zdarzeń masowych,
b) w przypadku innych zdarzeń.
II. Współpraca w zakresie przyjmowania i przekazywania zgłoszeń i wymiany informacji:
1. Przyjęcie zgłoszenia w skoordynowanym stanowisku dyspozytorskim w komendach PSP,
Policji lub przez Pogotowie Ratunkowe:
a) od osób poszkodowanych lub świadków zdarzenia:
- kwalifikacja i selekcja zgłoszeń dotyczących stanów nagłego zagrożenia życia
lub zdrowia,
- przekierowanie lub przekazanie zgłoszeń do właściwych służb ratowniczych,
m.in.: jednostek Policji, PSP, Pogotowia Ratunkowego i innych jednostek
współdziałających z systemem,
131
b) od kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na miejscu
zdarzenia, dyspozytora medycznego lub Lekarza Koordynatora Ratownictwa
Medycznego:
- w przypadku konieczności spowodowanej rodzajem lub skalą zdarzenia
zadysponowanie odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych, będących
w posiadaniu podległych jednostek,
- przekazywanie niezbędnych danych dotyczących posiadanych i zadysponowanych
zasobów, oraz innych informacji istotnych dla prowadzenia akcji,
- pozostawanie w kontakcie z kierującym akcją prowadzenia medycznych czynności
ratunkowych, gdy zachodzi taka potrzeba.
III. Współpraca w zakresie udzielania pomocy medycznej:
1. Gdy na miejscu zdarzenia zachodzi konieczność ratowania życia i zdrowia:
a) w przypadku braku na miejscu zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego,
jednostki współpracujące z systemem, będące na miejscu zdarzenia:
- powiadamiają dyspozytora medycznego o zdarzeniu,
- po wykonaniu niezbędnych czynności w zakresie swoich zadań ustawowych,
uprawnieni ratownicy jednostek współdziałających z systemem, udzielają
kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia zespołu ratownictwa
medycznego,
b) w przypadku, gdy na miejscu zdarzenia jest zespół ratownictwa medycznego
i jednostka współpracująca z systemem a skala zdarzenia wymaga udzielenia
pomocy większej ilości ofiar, po wykonaniu niezbędnych czynności w zakresie
swoich zadań ustawowych, uprawnieni ratownicy jednostek współdziałających
z systemem również udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu
zdarzenia.
Ponadto na terenie woj. warmińsko-mazurskiego z systemem współpracują społeczne
organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych
niosą pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Są to m.in:
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko Mazurskiego,
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku,
- Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie.
132
1. Liczba interwencji jednostek straży pożarnej, z uwzględnieniem przyczyny wyjazdu:
W roku 2005 jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa warmińskomazurskiego, zarejestrowały 22 631 zdarzeń, w tym:
- 9 141 pożarów - co stanowi 40,39 % ogólnej liczby zdarzeń.
- 12 733 miejsc zagrożeń, co stanowi 56,26 % ogólnej liczby zdarzeń.
- 757 alarmów fałszywych, co stanowi 3,34 % ogólnej liczby zdarzeń.
Nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 2915, tj. o 14,78 %.
2. Zestawienie sił i środków PSP przeznaczonych do prowadzenia działań gaśniczych:
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 24 Jednostkach Ratowniczo –
Gaśniczych zatrudnionych było 974 strażaków czynnie uczestniczących w akcjach
ratowniczo-gaśniczych /stan na 31 grudnia 2006 roku/. W jednostkach PSP do działań
gaśniczych przeznaczone są następujące samochody:
- 74 samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- 4 samochody wężowe ,
- 3 samochody proszkowe,
- 10 auto-cystern z wodą o poj. 18 i 22 m3,
- 9 drabin,
- 16 podnośników.
Tabelaryczne zestawienie pojazdów użytkowanych w PSP do działań gaśniczych:
WYKAZ POJAZDÓW W JEDNOSTKACH PSP
Lp.
Jednostka
1
2
3
4
5
6
7
BARTOSZYCE
BARTOSZYCE
BARTOSZYCE
BARTOSZYCE
BARTOSZYCE
BARTOSZYCE
BARTOSZYCE
1
2
3
4
5
6
BISKUPIEC
BISKUPIEC
BISKUPIEC
BISKUPIEC
BISKUPIEC
BISKUPIEC
1
2
BRANIEWO
BRANIEWO
PSP
BARTOSZYCE
JRG PSP
JRG PSP
JRG PSP
JRG PSP
KP PSP
KP PSP
JRG PSP
BISKUPIEC
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
BRANIEWO
JRG
JRG
133
Typ
GCBARt-5/24
GCBA-6/32
GLBA-1/2,5
SH-18
SLKw
SLOp
SLOp
SLKw
SLOp
GBA-2,5/16
GCBA-6/32
SH-18
GLBA Rt 0,7/20
GBA-2,5/16
GCBA-5/24
3
4
5
7
8
9
BRANIEWO
BRANIEWO
BRANIEWO
BRANIEWO
BRANIEWO
BRANIEWO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG 1
ELBLĄG
ELBLĄG
ELBLĄG
ELBLĄG
1
2
3
4
ELBLĄG 2
ELBLĄG 2
ELBLĄG 2
ELBLĄG 2
1
2
3
4
5
6
7
8
EŁK
EŁK
EŁK
EŁK
EŁK
EŁK
EŁK
EŁK
1
2
GIŻYCKO
GIŻYCKO
JRG
JRG
JRG
KP PSP
KP PSP
KP PSP
DZIAŁDOWO
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
KP PSP
KP PSP
KP PSP
ELBLĄG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
KM PSP
KM PSP
KM PSP
KM PSP
ELBLĄG
JRG
JRG
JRG
JRG
EŁK
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
KP PSP
JRG
GIŻYCKO
JRG
JRG
134
SW-2000
GLBARt 1/25
SH-18
SLOp
SLOp
SLKw
GBA-2,5/16
GBA-2/16
GCBA-5/24
GPr-1500
SH-18
SOp
SLOp
SLKw
SKw 6
GBA-2/20
GBA-2/30
GCBA-22/16
GLBARt 1/1
SD-37
SH-18
SOp
SRmed
BSDŁ
SLKw
SLOp
SLOp
SLKw
GCBA-5/24
GCBA-6/32
SOn-8
SOp
GCBA-5/24
GBARt-2,5/22
GCBA 9,5/60
GCBM 18/11
GLBA 1/1
SD-30
SOp
SOp
GBA-2,5/16
GCBA-5/24
3
4
5
6
7
GIŻYCKO
GIŻYCKO
GIŻYCKO
GIŻYCKO
GIŻYCKO
1
2
3
4
5
6
GOŁDAP
GOŁDAP
GOŁDAP
GOŁDAP
GOŁDAP
GOŁDAP
1
2
3.
3
4
5
6
7
8
IŁAWA
IŁAWA
IŁAWA
IŁAWA
IŁAWA
IŁAWA
IŁAWA
IŁAWA
IŁAWA
1
2
3
4
5
6
KĘTRZYN
KĘTRZYN
KĘTRZYN
KĘTRZYN
KĘTRZYN
KĘTRZYN
1
2
3
4
5
6
7
8
KW PSP
KW PSP
KW PSP
KW PSP
KW PSP
KW PSP
KW PSP
KW PSP
1
2
3
4
5
6
LIDZBARK W
LIDZBARK W
LIDZBARK W
LIDZBARK W
LIDZBARK W
LIDZBARK W
1
MORĄG
JRG
JRG
JRG
KPPSP
JRG
GOŁDAP
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
KP
IŁAWA
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
KP
KP
KĘTRZYN
JRG
JRG
JRG
JRG
KP PSP
KP PSP
KW PSP
KW PSP
KW PSP
OSzP
OSzP
KW PSP
OSzP
KW PSP
LIDZBARK WARMIŃSKI
JRG
JRG
JRG
JRG
KP PSP
JRG
MORĄG
JRG
135
GBA 2,5/24
SD-30
SH-18
SOp
SOp
GBA-2/20
GBA 2,5/25
GCBA-6/32
SDł
SH-18
SOp
GBA-2/17
GCBA-5/32
GLBA 1/25
GCBM 18/8
SH-18
SLKw
SD-37
SOp
SOp
GBA-2/30
GCBA-6/32
GLBA 1/1
SH-18
SOp
SOp
SOp
SOp
SOp
GCBA-6/32
GBA 2,5/16
SDł
SLKw
SOp
GBA-2/20
GCBA-MAN 5/34
GCBM 18/8
SD-30
SOp
SOp
GBA-2,5/24
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MORĄG
MORĄG
MORĄG
MORĄG
MORĄG
MORĄG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
MRĄGOWO
MRĄGOWO
JRG PSP
MRĄGOWO
JRG PSP
MRĄGOWO
JRG PSP
MRĄGOWO
JRG PSP
MRĄGOWO
KP PSP
MRĄGOWO
KP PSP
NIDZICA
NIDZICA
JRG
NIDZICA
JRG
NIDZICA
JRG
NIDZICA
JRG
NIDZICA
KP PSP
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
NOWE MIASTO LUB.
JRG PSP
NOWE MIASTO LUB.
JRG PSP
NOWE MIASTO LUB.
JRG PSP
NOWE MIASTO LUB.
KP PSP
NOWE MIASTO LUB.
KP PSP
OLECKO
OLECKO
JRG
OLECKO
JRG
OLECKO
JRG
OLECKO
JRG
OLECKO
JRG
OLECKO
JRG
OLECKO
JRG
OLECKO
KP PSP
OLECKO
JRG
OLSZTYN
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
OLSZTYN 1
JRG
136
GCBA-6/32
GLBARt 1/1
SH-18
SLKw
SOp
SOp
GBARt 2/24
GCBA-6/32
GLBARt 1/25
SH-18
SOp
SOp
GBA-07/19
GBA-2/25
GCBM 18/8
SH-18
SOp
GBA-2/16
GBA-2/24
SH-18
SOp
SOp
GBA-2,5/16
GCBA-5/24
GCBM 18/8
GLBARt 1/1
SH-18
SOp
SOp
SOp
SW-2000
SW-2000
SOp
SDŁ
GBA-2,5/16
GLBARt 1/1
GCBA-5/24
GCBM-18/8
SD-37
9,5/60
SLKwat
1
2
3
4
OLSZTYN 2
OLSZTYN 2
OLSZTYN 2
OLSZTYN 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
OSTRÓDA
1
2
3
4
PASŁĘK
PASŁĘK
PASŁĘK
PASŁĘK
1
2
3
4
5
6
7
PISZ
PISZ
PISZ
PISZ
PISZ
PISZ
PISZ
1
2
3
4
SZCZYTNO
SZCZYTNO
SZCZYTNO
SZCZYTNO
1
2
3
4
5
6
7
WĘGORZEWO
WĘGORZEWO
WĘGORZEWO
WĘGORZEWO
WĘGORZEWO
WĘGORZEWO
WĘGORZEWO
OLSZTYN
JRG
JRG
JRG
JRG
OSTRÓDA
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
KP PSP
JRG
JRG
JRG
PASŁĘK
JRG
JRG
JRG
JRG
PISZ
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
KP PSP
KP PSP
SZCZYTNO
JRG
JRG
JRG
KP PSP
WĘGORZEWO
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
JRG
GCBA-6/32
GBA-2/16
SH-18
SOp
GBA-2,5/16
GLBA Rt 1/25
GCBA-5/24
GCBM 18/8
GPr-1500
SD-30
SOn-8
SOp
SOp
SOp
SW-2000
GBA-2,5/24
GCBA-6/32
SD-30
SOp
GBA-2/24
GCBA-5/24
GCBA-6/32
GCBM 18/8
SH-18
SOp
SOp
GBA-2/16
GCBA-6/32
SH-18
SOp
GBA-2,5/25
GCBA-5/33
GCBM 18/8
GLBARt 1/1
SH-18
SOp
SD-30 IFA
ILOŚĆ JEDNOSTEK OSP – WEDŁUG KATEGORII I POWIATÓW:
137
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
NAZWA POWIATU
OSP KSRG
S-1
Bartoszyce
Braniewo
Działdowo
Elbląg
Ełk
Giżycko
Gołdap
Iława
Kętrzyn
Lidzbark Warm.
Mrągowo
Nidzica
Nowe M-to Lub.
Olecko
Olsztyn
Ostróda
Pisz
Szczytno
Węgorzewo
RAZEM
RAZEM
S-2
3
3
4
5
3
2
2
4
2
2
5
3
3
2
5
3
3
7
1
61
3
2
2
4
1
2
1
1
1
2
2
3
2
3
6
2
1
2
41
S-3
1
1
1
2
S-4
S-5
1
3
2
1
2
1
3
1
1
3
1
5
3
2
1
1
1
31
139
4
2
3. Zastawienie sił i środków OSP, przeznaczonych do prowadzenia działań gaśniczych
w poszczególnych powiatach.
Na terenie województwa PSP w działaniach gaśniczych wspomagają jednostki OSP.
Ilość oraz kategorie jednostek w rozbiciu na powiaty
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
NAZWA
POWIATU
Bartoszyce
Braniewo
Działdowo
Elbląg
Ełk
Giżycko
Gołdap
Iława
Kętrzyn
Lidzbark Warm.
Mrągowo
Nidzica
Nowe M.Lubawskie
Olecko
Olsztyn
OSP KSRG
S-1
3
2
2
4
1
2
1
1
1
2
2
3
2
3
S-2
3
3
4
5
3
2
2
4
2
2
5
3
3
2
5
S-3
1
1
1
2
3
2
1
2
1
3
3
1
4
138
OSP POZOSTAŁE
S-4 S-5
1
1
1
1
1
1
S-1
15
15
19
37
15
6
9
36
9
6
9
7
11
11
38
S-2
2
2
1
1
2
3
S-3
S-4
S-5
16.
17.
18.
19.
Ostróda
Pisz
Szczytno
Węgorzewo
RAZEM
RAZEM
RAZEM
6
2
1
2
41
3
3
7
1
61
3
2
31
138
4
34
16
23
5
321
2
2
13
334
472
Ogólna liczba pojazdów gaśniczych OSP wynosi 591 sztuk.
Ilość pojazdów gaśniczych w rozbiciu na rodzaje, którymi dysponują jednostki OSP
województwa warmińsko-mazurskiego:
- lekkie - 249,
- średnie - 287,
- ciężkie - 55.
Liczba pojazdów znajdująca się w OSP ksrg wynosi 289, odpowiednio:
- lekkie - 28,
- średnie -165,
- ciężkie - 43,
- podnośnik - 2.
Wykaz jednostek oraz posiadany sprzęt zakładowych straży pożarnych funkcjonujących
na trenie województwa warmińsko-mazurskiego:
Działania jednostek PSP i OSP mogą wspomagać jednostki zakładowych straży
pożarnych funkcjonujących na terenie województwa - ZSP, ZOSP i ZSR.
Jednostki te posiadają łącznie 9 samochodów gaśniczych, w tym:
- 2 ciężkie,
- 4 średnich,
- 3 lekkie.
Bartoszyce – MM International
Elbląg ZSR Elbrewery
MM Internationale – Iława
Reszel ZOSP „REMA”
Reszel ZOSP Łężany
1
1
139
M 8/8
Pływające
Pompy
Lekkie
Średnie
Jednostka
Ciężkie
Samochody gaśnicze
1
1
1
1
2
Aparaty
Powietrzne
Zestawienie sił i środków ZSP, ZOSP i ZSR przeznaczonych do prowadzenia działań
gaśniczych przedstawiono w tabeli poniżej:
6
1
Czerwony Dwór ZOSP /olecki/
ZSP Michelin Olsztyn S.A.
1
2
1
1
1
1
6
ZOSP Padged Morąg
1
2
2
Nadleśnictwo Drygały
ZSP SKLEJKA S.A. Pisz
RAZEM
1
1
4
1
11
15
2
3
1
Ponadto na terenie województwa znajduje się 11 jednostek wojskowych straży
pożarnych wyposażonych łącznie w 12 samochodów gaśniczych, w tym 9 średnich
i 3 ciężkie.
Zgodnie z zawartymi umowami na szczeblu powiatowym siły i środki wojskowych
straży pożarnych mogą być użyte na terenie i obiektach innych niż tylko wojskowe.
Szczególnie dotyczy to pożarów lasów i łąk w okresie wiosenno-letnim.
JW. 1248 Bartoszyce / bartoszycki
JW. 2980 Braniewo / braniewski
JW. 2744 Giżycko / giżycki
JW. 4808 Gołdap / gołdapski
JW. Ostróda / ostródzki
JW. Morąg / ostródzki
JW. Szeroki Bór / piski
JW. Orzysz / piski
JW. Bemowo Piskie / piski
JW. 2031 Lipowiec / szczycieński
JW. 2568 Węgorzewo / węgorzewski
RAZEM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
M 8/8
Pompy
Pływające
Lekkie
Średnie
Siedziba Jednostki /Powiat
Ciężkie
Samochody gaśnicze
1
1
1
Aparaty
Powietrzne
Zestawienie sił i środków wojskowych straży pożarnych przeznaczonych
do Prowadzenia działań gaśniczych przedstawia tabela:
1
2
1
6
4
6
2
4
1
1
1
1
10
3
7
2
4
38
1
1
1
8
0
1
Na terenie województwa zlokalizowane są trzy porty lotnicze przystosowane do ruchu
turystycznego:
- Szymany k. Szczytna /lotnisko V kategorii, przystosowane do lądowania samolotów
o długości 24-28 m/ - na dzień dzisiejszy lotnisko nie prowadzi działalności,
loty są zawieszone z uwagi na nieuregulowany stan własności lotniska,
- Olsztyn-Dajtki /lotnisko trawiaste/,
- Wilamowo k. Kętrzyna /lotnisko trawiaste/.
Na terenie portu lotniczego „Szymany” /powiat szczycieński/ znajduje się następujący
sprzęt:
- Ciężki Samochód Gaśniczy Barracuda GCBA 5,5/50 ,
140
W przypadku startu i lądowania samolotu do obsługi samochodu dysponowany
jest kierowca i czterech ratowników
4. Rozmieszczenie baz ze środkami gaśniczymi i sprzętem logistycznym:
Na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzonych przez jednostki włączone
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego woj. warmińsko-mazurskiego, utworzono
operacyjne zapasy chemicznych środków gaśniczych, w tym pianotwórczych, proszków
gaśniczych, zwilżaczy, substancji neutralizujących i sorbentów.
Bazy środków gaśniczych utworzono w następujących siedzibach Komend
Powiatowych/Miejskich PSP:
- Olsztynie, Ełku, Elblągu, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Nidzicy, Ostródzie.
Decyzję zadysponowania z baz na teren województwa środków gaśniczych mogą podjąć:
- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki i jego zastępcy,
- Naczelnik Wydziału Operacyjnego,
- Oficer Operacyjny Województwa,
- Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego.
W celu pełnej realizacji zadań podczas gaszenia pożarów komendy powiatowe i miejskie
podpisały stosowne porozumienia, które dotyczą w szczególności:
- użycia sprzętu technicznego, jakim nie dysponują straże pożarne /wywrotki,
ładowarki, koparki/,
- użycia środków pianotwórczych, neutralizatorów lub sorbentów,
- użycia samochodów do transportu osób,
- użycia samochodów do przewozu paliw, materiałów oraz sprzętu,
- zapewnienia schronienia dla osób ewakuowanych podczas działań ratowniczych,
- zapewnienia wyżywienia podczas długotrwałych działań ratowniczych.
Stan ilościowy sprzętu logistycznego w poszczególnych powiatach:
20
20
141
100
3
11
Termosy
1
Niezbędniki
1
Manierki
17
Menażki
75
Koce
1
Namioty
1
Śpiwory
Cysterny na wodę pitną
Materace
1
Łóżka polowe
braniewski
Kuchnie Polowe
bartoszycki
Sprzęt logistyczny
Lekkie
Powiat
Ciężkie i średnie
Sam.
Kwatermistrzowskie
działdowski
1
elbląski
ełcki
1
giżycki
gołdapski
1
iławski
kętrzyński
1
1
1
2
6
1
9
1
4
101
94
7
70
104
70
90
40
1
1
1
1
10
60
1
1
12
155
115
43
4
483 94
119
29
120
107
54
120
84
1
1
lidzbarski
1
98
113
36
3
1
3
1
3
186
77
23
75
165
81
79
-
30
93
190
18
mrągowski
1
1
2
1
5
15
92
nidzicki
1
1
2
1
13
12
60
25
25
25
nowomiejski
1
1
80
40
50
40
80
olecki
2
1
0
3
118
95
77
0
8
olsztyński
1
2
7
ostródzki
2
2
3
piski
1
szczycieński
1
2
węgorzewski
1
2
KW PSP
1
1
22
32
RAZEM
10
50
70
73
70
71
3
3
1
20
6
1
5
12
20
29
47
223
223
112 130
70
59
7
2
7
146
97
29
18
68
79
828
893
215
512 1882
1152
3
223
4
871
49
Ilość środków gaśniczych w poszczególnych powiatach:
Zapas ilościowy środków gaśniczych na potrzeby bieżące w poszczególnych powiatach został
przedstawiony w poniższej tabeli:
bartoszycki
braniewski
1 100
Protektół
850
2 434
2 550
142
w magazynach
W samochodach
i przyczepkach
Uwagi
Proszek gaśniczy
LB-2
Lekka Woda
Finiflam
Protektol
Roteor
Powiat
Deteor
Środki gaśnicze /kg/
1 334
1 700
2 320
działdowski
elbląski
ełcki
2 524
1 950
giżycki
2 283
gołdapski
2 235
Iławski
1 270
170
kętrzyński
lidzbarski
mrągowski
nidzicki
2 500
1 700
5 530
1 700
nowomiejski
250
AP-250
932
1 873
750
olecki
olsztyński
ostródzki
piski
1500
na GPR
400
szczycieński
3 000
20
1 850
na GPR
300
agregaty
1 010
Roteor
1 884
1 100
1 000
Roteor
1 050
315
Finiflam
800
1 000 Roteor
4830
270
500
Roteor
850
3 570
1 310
Roteor
1 910
850
1 238
Roteor
1 185
35
Finiflam
1 700
700
700
1 430
932
Roteor
1 023
4 518
1 850 Roteor
1 690 Roteor
3 290
650
500
1 350
520
1 300
120
2 530
1 450 Finiflam
1 080
Finiflam
węgorzewski
RAZEM:
950
570
33 987
2 434
7 970
20
3 900
21 585
1000
Finiflam
25 697
Źródło: Wydz. Kwat. KW PSP Olsztyn.
5. Zestawienie sił i środków PSP i OSP przeznaczonych do prowadzenia działań
z zakresu ratownictwa technicznego:
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działania w zakresie ratownictwa
technicznego prowadzą jednostki ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym
z ich możliwości sprzętowo-technicznych, a w szczególności:
-
24 jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej,
92 jednostek OSP, w tym jedna nie włączona do ksrg,
2 wojskowe straże pożarne.
Są to jednostki wyposażone w sprzęt hydrauliczny przeznaczony do działań
przy usuwaniu skutków wypadków samochodowych.
Wspomaganie działań z zakresu ratownictwa technicznego odbywa się poprzez
uruchamianie wydzielonych sił i środków podmiotów współpracujących z krajowym
systemem ratowniczo-gaśniczym w zakresie ustalonym w podpisanych umowach.
143
1
5
1
1
2
2
1
1
1
19
1
Pilarki do betonu
i stali
1
1
1
1
Pilarki do drewna
Dźwigi
1
1
1
3
1
1
1
Sprzęt
hydrauliczny
1
Sprzęt
Specjalistyczny
Wyciągarki
mechaniczne
i ręczne
bartoszycki
braniewski
działdowski
elbląski
ełcki
giżycki
gołdapski
iławski
kętrzyński
lidzbarski
mrągowski
nidzicki
nowomiejski
olecki
olsztyński
ostródzki
piski
szczycieński
węgorzewski
RAZEM
Lekkie
Powiat
Średnie
i ciężkie
Samochody
Ratownictwa
Technicznego
Ciężkie Samochody
Ratownictwa Drogowego
Zestawienie sił i środków PSP przeznaczonych do prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa technicznego:
1
1
2
5
2
4
2
1
2
1
4
2
2
1
2
3
4
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
3
4
2
1
2
42
1
5
4
7
5
5
5
3
3
3
3
4
5
3
8
6
12
2
3
87
1
1
2
6
2
3
2
1
2
3
3
4
2
1
6
3
1
1
1
45
1
3
5
1
3
40
1
Obecnie na wyposażeniu dwóch jednostek wojskowych znajduje się sprzęt
hydrauliczny /Węgorzewo i Bemowo Piskie/. Samochody gaśnicze wyposażone w taki
sprzęt są wzywane w razie potrzeby do wypadków drogowych.
Jednostki OSP włączone do KSRG dysponują obecnie 40 samochodami przeznaczonymi
do ratownictwa technicznego - wyposażonymi w sprzęt hydrauliczny oraz jednym
samochodem oświetleniowym i jednym samochodem dowodzenia i łączności.
Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt hydrauliczny na terenie województwa przedstawia
się następująco:
- najwięcej takiego sprzętu posiadają powiaty: olsztyński, elbląski, iławski, ostródzki,
działdowski,
- najmniej sprzętu, znajduje się w powiatach: braniewskim, ełckim, oleckim, gołdapskim,
nidzickim, piskim, lidzbarskim.
144
Zestawienie sił i środków OSP przeznaczonych do prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa technicznego:
1
2
4
1
1
2
3
5
5
1
4
40
1
1
1
Pilarki do betonu
i stali
SDŁ
1
Pilarki do drewna
2
1
4
4
Sprzęt specjalistyczny
/ilość jednostek/
Sprzęt
hydrauliczny
bartoszycki
braniewski
działdowski
elblaski
ełcki
giżycki
gołdapski
iławski
kętrzyński
lidzbarski
mrągowski
nidzicki
Nowomiejski
olecki
olsztyński
ostródzki
piski
szczycieński
węgorzewski
RAZEM
Samochody
oświetleniowe
Powiat
Ratownictwa
technicznego
Samochody
Specjalne
5
3
5
7
3
4
2
7
4
3
6
2
4
4
15
9
2
5
3
92
17
16
12
18
9
7
4
28
10
5
13
8
8
11
28
21
9
15
6
245
4
5
5
6
3
6
2
12
2
4
5
2
4
4
13
7
7
5
3
99
6. Rozmieszczenie specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego (szczególnie
ciężkiego) i sprzętu logistycznego:
Sprzęt ciężki ratownictwa technicznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
znajduje się w następujących jednostkach:
- JRG 1 Olsztyn - Samochód Specjalny Dźwig 50 ton /wyposażony w wyciągarkę
o udźwigu 20 ton/,
- JRG Ostróda - Ciężki Samochód Ratownictwa Drogowego Eurokran na podwoziu Volvo
/wyposażony w wyciągarki o uciągu 20 i 13 ton, dźwig 3 tony oraz ciężki sprzęt
hydrauliczny /,
- JRG Nidzica - Ciężki Samochód Ratownictwa Technicznego na podwoziu Mercedes
/typu RW - 3 wyposażony w ciężki sprzęt hydrauliczny, dźwig HIAB 1,7 t,
wyciągarkę 6,7 t, urządzenie do cięcia plazmowego/,
- JRG Lidzbark Warmiński - Samochód Ciężki na podwoziu Ford /wyposażony w ciężki
145
-
sprzęt hydrauliczny, wyciągarkę samochodową 12,5 t/,
JRG Olsztyn 2 - Średni Samochód Ratownictwa Technicznego na podwoziu Mercedes
/wyposażony w ciężki sprzęt hydrauliczny, dźwig HIAB 3,87 t, wyciągarkę 6,5 t,
JRG Kętrzyn - Średni Samochód Kwatermistrzowski + wyciągarka.
Na potrzeby likwidacji skutków zdarzeń o dużych rozmiarach powstałych na terenie
województwa utworzono specjalistyczny pluton ciężkiego ratownictwa drogowego,
w którego skład wchodzi:
- SDz 50 – BUMAR – JRG 1 Olsztyn,
- SLOp – NISSAN – JRG 1 Olsztyn,
- SRt – SAURUS – JRG 2 Olsztyn,
- SCRdr – Volvo FL 10 – EUROCRAN – JRG Ostróda.
W zakresie realizacji ratownictwa technicznego na szlakach kolejowych na terenie
województwa istnieje możliwość zadysponowania sprzętu z PKP S.A. Zakładu Infrastruktury
w Olsztynie, a w szczególności:
- Pociągu Ratunkowego z wyszkoloną załogą oraz wyposażeniem umożliwiającym
usuwanie skutków wypadków kolejowych /stacjonujący obecnie w Iławie/,
- Pojazdu Szynowego Tarpan Honker z wyszkoloną załogą oraz ze specjalistycznym
sprzętem przydatnym podczas usuwania zatorów na szlakach kolejowych /stacjonujący
obecnie w Iławie/.
W celu pełnej realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego, komendy
powiatowe i miejskie podpisały stosowne porozumienia, które dotyczą w szczególności:
- użycia sprzętu technicznego, jakim nie dysponują straże pożarne /dźwigi, zestawy
holownicze, samochody specjalne, koparki, ładowarki/,
- użycia samochodów do transportu osób,
- użycia samochodów do przewozu materiałów oraz sprzętu,
- użycia samochodów /cystern/ do przewozu paliw i cieczy agresywnych,
- zapewnienia schronienia dla osób ewakuowanych podczas działań ratowniczych,
- zapewnienia wyżywienia podczas długotrwałych działań ratowniczych,
- zapewnienia sprzętu do działań na szlakach kolejowych /cysterny kolejowe, żuraw
kolejowy.
Zgodnie z zawartymi umowami, siły i środki będące w dyspozycji instytucji, jednostek
organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych, mogą być użyte w działaniach ratowniczych.
7. Rozmieszczenie specjalistycznych grup poszukiwawczo- ratowniczych:
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie ma grup poszukiwawczoratowniczych, są natomiast trzy grupy wysokościowe: w Olsztynie, Gołdapi i w Ełku, które
mogą być użyte do działań poszukiwawczych w miejscach trudnodostępnych, np. w studniach
lub szczelinach. Dodatkowo na terenie województwa znajduje się na wyposażeniu JRG
w Olsztynie, Giżycku, Bartoszycach, Nowym Mieście Lubawskim, Mrągowie i Węgorzewie
16 urządzeń GPS, które mogą stanowić znaczącą pomoc podczas akcji poszukiwawczoratowniczych /zagubienie osoby w lasach/.
Najbliżej województwa znajdują się grupy poszukiwawczo-ratownicze w jednostkach:
146
-
JRG-5 w Gdańsku,
JRG-11 w Warszawie.
8. Ilość i rozmieszczenie podmiotów realizujących działania z zakresu ratownictwa
chemicznego lub/i ekologicznego:
Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w jednostkach PSP znajdują się:
- 1 samochód średni ratownictwa chemicznego /Olsztyn-2/,
- 3 samochody lekkie ratownictwa chemicznego /Iława, Giżycko, Ełk/,
- 2 samochody średnie ratownictwa chemiczno-ekologicznego /Elbląg-2, Nowe Miasto
Lubawskie/.
Wymienione siły i środki są wystarczające, jednak w przypadku wystąpienia zagrożenia
przekraczającego potencjał ratowniczy powiatu, można uruchomić pluton oraz grupy
specjalistyczne ratownictwa chemicznego i chemiczno-ekologicznego:
- grupa o specjalności ratownictwa chemiczno-ekologicznego /Ełk/,
- pluton o specjalności ratownictwa chemiczno-ekologicznego /Olsztyn/,
- 2 grupy o specjalności ekologicznej /Elbląg, Nowe Miasto Lubawskie/,
oraz kompanię specjalną przystosowaną do ratownictwa ekologicznego na wodach
śródlądowych w ramach COO. Ponadto w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych znajduje
się sprzęt przeznaczony do ratownictwa chemicznego i ekologicznego, którego zestawienie
podano w tabeli poniżej:
Zestawienie sprzętu przeznaczonego do prowadzenia ratownictwa chemicznego
i ekologicznego w JRG:
1
nidzicki
nowomiejski
olecki
1
1
1
147
18
30
52
250
110
50
Rękawy
sorbcyjne /mb/
1
1
1
2
2
2
Zapory
elastyczne /mb/
4
6
4
8
6
4
2
4
4
4
4
4
4
4
Zapory sztywne
/mb/
Separatory
i skimery
4
1
1
Pompy do
przetłaczania
mediów
1
1
Ekologicznego
Samochody
Ratownictwa
1
Ubrania
gazoszczelne
bartoszycki
braniewski
działdowski
elbląski
ełcki
giżycki
gołdapski
iławski
kętrzyński
lidzbarski
mrągowski
Chemicznego
Powiat
Samochody
Ratownictwa
Sprzęt specjalistyczny
15
7,5
60
0
36
10
4,5
2
51
30
12
50
50
120
34,5
2
3
24
46
olsztyński
ostródzki
1
piski
szczycieński
węgorzewski
RAZEM
3
19
6
10
2
20
3
4
4
1
12
2
64
47
77
100
30
50
94
28
150
936
202
460,5
Obecnie jednostki OSP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie
posiadają sprzętu przeznaczonego do ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
9. Rozmieszczenie sorbentów i neutralizatorów w dyspozycji jednostek na terenie
województwa warmińsko- mazurskiego
Zestawienie sorbentów i neutralizatorów w dyspozycji jednostek na terenie województwa
podano w tabeli w pkt. 7
10. Zestawienie sił i środków PSP przeznaczonych do prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa wodnego:
5
4
2
10
3
4
9
4
3
5
3
4
1
3
10
2
3
Tratwa
ratownicza
1
1
1
1
Deska lodowa
Braniewo
Działdowo
Elbląg 1
Elbląg 2
Pasłęk
Ełk
Giżycko
Gołdap
Iława
Kętrzyn
Lidzbark
Mrągowo
Pontony
1
Łodzie wiosłowe
5
Pontony z
silnikiem
3
Łodzie z silnikiem
1
Ilość Kir. Rob
Nurk. PSP
Bartoszyce
Sprzęt do działań nawodnych
Ilość. nurk. PSP
Kombinezony
suche
Kombinezony
mokre
Sprzęt do działań
podwodnych.
Ilość wyszkolonych
ratowników.
Komplety do
nurkowania
JEDNOSTKA
Samochody Ratownictwa
Wodnego
Zestawienie sił i środków PSP przeznaczonych do prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa wodnego przedstawia tabela:
3
-
1
-
1*
-
1
1
4
2
-
2
1
-
6
2
10
4
2
5
6
-
148
2*
1
7
1
1
1
1
1*
2*
1*
1 1
1*
1*
-
1
1*
-
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nidzica
Nowe Miasto
Olecko
Olsztyn 1
Olsztyn 2
Biskupiec
Ostróda
Morąg
Pisz
Szczytno
Węgorzewo
RAZEM
1
1
1
1
1
8
4
10
2
5
2
3
4
4
65
4
9
3
2
3
4
2
51
4
10
4
9
2
3
4
4
49
1+1*
1*
5
12
6
5
4
4
2
76
2
1
1
2
15
1*
1*
1*
1*
22
1
1
2*
1
1
1*
2
16
1
1
1*
1*
1*
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
9
Cyfry zawierające * oznaczają ilość sprzętu pływającego przydatnego w działaniach powodziowych.
9. Zestawienie sprzętu ratownictwa wodnego będącego na wyposażeniu OSP
Część jednostek OSP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego posiada sprzęt
do ratownictwa wodnego. Są to łodzie z napędem motorowym i wiosłowym.
Na terenie Elbląga utworzono na bazie OSP Grupę Ratownictwo Wodno-Lądowe OSP
Elbląg, która ściśle współpracuje z KM PSP w Elblągu. Z racji poziomu wyszkolenia
poszczególnych członków jednostka jest w stanie podejmować samodzielnie działania
na powierzchni akwenów jak też prowadzić działania nurkowe. Stan wyposażenia OSP
Ratownictwo Wodno-Lądowe Elbląg przestawia się następująco:
- samochód marki Fiat Ducato,
- 5 pełnych zestawów do nurkowania,
- łódź motorowa z silnikiem Yamaha 25 KM, łódź wiosłowa, ponton.
Zestawienie sprzętu ratownictwa wodnego będącego na wyposażeniu jednostek OSP
na terenie województwa przedstawiono w tabeli poniżej:
Powiat
bartoszycki
Jednostka OSP
posiadające sprzęt do
ratownictwa wodnego
Specjalistyczny sprzęt do działań na wodzie
SRW
Łodzie
Deski
Łodzie
wiosłowe
lodowe
z silnikiem
pontony
OSP Sępopol
1
OSP Lidzbark Welski
1
1
działdowski
OSP Rybno
elbląski
OSP Elbląg – 10 nurków
OSP Krzewsk
OSP Markusy
ełcki
OSP Stare Juchy
giżycki
OSP Giżycko -5 nurków
1
1
2
1
1
5 kamizelek,
1 koło rat.
2 ubrania do pracy
w wodzie, rzutka,
bosak
2 ubrania do pracy
w wodzie, rzutka,
bosak
1
1
1
2
149
Inny sprzęt
1
Kamizelka rat.
+ rzutka
iławski
OSP Spytkowo – statek
ratowniczo - gaśniczy
1
OSP Iława
1
OSP Wierzbowo - 6 nurków
1
1
OSP Mikołajki
1
1
-
-
1
2 ubrania do pracy
w wodzie
mrągowski
nowomiejski
OSP Bartian
olecki
OSP Gąski
1
1
OSP Pluski – 6 rat. WOPR,
3 sterników
ostródzki
OSP Łukta
piski
OSP Wiartel
węgorzewski OSP Węgorzewo – 10 nurk.
RAZEM
1
1
1
1
1
olsztyński
Statek wyposażony
w motopompę
oraz działko gaśnicze.
obsługa 6 rat.
6 kamizelek rat.
+ 2 ubrania do pracy
w wodzie
1
2 ubrania do pracy
w wodzie
1 ubranie
niezatapialne, rzutka,
kamizelki, koło,
bosak, kotwica z liną
300 m, 2 radiotelefony
1 kamizelka rat.;
1 koło rat.
8 kamizelek, 1 linka,
2 rzutki, 2 koła, bosak
1
1
1
4
14
6
9
10. Rozmieszczenie specjalistycznych grup wodno – nurkowych:
Na terenie województwa utworzono 8 grup specjalistycznych ratownictwa wodnonurkowego (Elbląg, Giżycko, Iława, Olsztyn, Ostróda, Lidzbark Warmiński – Bartoszyce,
Szczytno, Olecko). Ponadto ratownicy przeszkoleni w zakresie płetwonurkowania znajdują
się w następujących komendach: Mrągowie, Piszu i Węgorzewie. W jednostkach tych
przewiduje się utworzenie grup specjalistycznych - obecnie trwa zdobywanie wymaganych
przepisami kwalifikacji nurkowych oraz kompletowanie niezbędnego sprzętu.
Na potrzeby działań PSP, szkoli się co roku nowych ratowników w zakresie działań
podwodnych i nawodnych. Ratownicy podlegają też szkoleniu, które podnosi ich kwalifikacje
w danym ratownictwie. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba przeszkolonych ratowników
utrzymuje się na podobnym poziomie. Nacisk jest kładziony na permanentne szkolenie
w zakresie podnoszenia kwalifikacji.
11. Rozmieszenie sprzętu przeciwpowodziowego oraz sprzętu do ewakuacji ludności
podczas działań powodziowych:
W roku 2003 Komendy Powiatowe PSP rozpoczęły montowanie STACJI METEOO
„ASM 2000AX”. Stacje te umożliwiają pomiar i zapis następujących parametrów
meteorologicznych:
-
temperatura powietrza
wilgotność powietrza
ciśnienie powietrza
-30 do +50 0C
5% do 99%
795 do 1050 hPa
150
-
opad deszczu
prędkość wiatru
kierunek wiatru
punkt rosy
temperatura odczuwalna
prognoza głównych trędów pogody
-
1 do 9999 mm
0 do 60 m/s
0 do 359 stop.
0 do 60 C
-85 do 60 0C
(opady, zachmurzenie, trędy ciśnienia)
Program obsługujący stację meteorologiczną pozwala na tworzenie wszechstronnych
raportów meteorologicznych, jest wyposażony w system alarmowy, który reaguje
na przekroczenie zaprogramowanych progowych wartości dla prędkości wiatru, temperatury
czy opadu. Do dnia 1 lutego 2005 na terenie woj. warmińsko-mazurskiego zainstalowano
takie stacje w następujących komendach: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie, KP PSP
Giżycko, KP PSP Węgorzewo.
Dodatkowo do akcji powodziowej każdorazowo dysponowane są siły i środki pozostające
w dyspozycji Powiatowych Zespołów Reagowania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego
Zespołu Reagowania Kryzysowego.
koła ratunkowe
38
Buty gumowe /pary/
magazynach
416
Łopaty paskówki
209
198
Łopaty sztychówki
wojewódzkich
Pilarki spalinowe
w
8
Kapoki+ kamizelki
Łodzie transportowe,
silnikowe
16
205
Agregaty pompowe
o wyd. pow.1000l/min
44
Łodzie wiosłowe
Agregaty pompowe
o wyd. do 1000l/min
65
23
Zapory wodne
48
Agregaty prądotwórcze
92
Worki
35 250
9 696
Pochodnie parafinowe
Wykaz ważniejszego sprzętu znajdującego się
przeciwpowodziowych przedstawia poniższa tabela:
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie województwa,
do działań ratowniczych mogą być skierowane siły i środki Warmińsko-Mazurskiej Brygady
Odwodowej, w sile jednej kompanii specjalnej oraz kompanii przeciwpowodziowej
„Kormoran, przystosowanych do usuwania skutków powodzi.
151
Wykaz sił i środków kompanii specjalnej przestawia poniższa tabela:
OKREŚLENIE
SAMOCHODU
LP NR SEKCJI
1
ILOŚĆ
OSÓB
Sop – KIA
JRG NOWE MIASTO LUB.
3
GBA 2,5/16
JRG LIDZBARK WAR.
6
SLRt
JRG PASŁEK
2
SW 2000
JRG OSTRÓDA
2
SLKW + P.ŁÓDŹ
JRG NOWE MIASTO LUB.
2
SLRW + P.PONTON
JRG IŁAWA
3
GBA 2,5/16
JRG MRĄGOWO
6
SRW + P.PONTON
JRG 1 OLSZTYN
4
9
SW 2000
JRG BRANIEWO
2
10
SRT
JRG NIDZICA
3
SLRMed
JRG 1 ELBLĄG
2
SLPGaz-ON
JRG 1 OLSZTYN
2
2
D
JEDNOSTKA
S1
3
4
S2
5
6
S3
7
8
11
12
S4
S5
ŁĄCZNIE 12 ZASTĘPÓW
37
Wykaz sił i środków kompanii „Kormoran” przedstawiono w tabeli poniżej:
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
WYPOSAŻENIE
Piła
OKREŚLENIE
ILOŚĆ
JEDNOSTKA
do
Piła
do
Pompa Pompa
SAMOCHODU
OSÓB
drewna betonu pływająca szlamowa
i stali
SOp + kierowca
JRG BISKUPIEC
3
SLKW
JRG GIŻYCKO
3
1
1
SLRW UAZ + P.Łódź JRG MRĄGOWO
4
1
SLKW + P.Łódź
JRG PISZ
4
1
1
SLRW UAZ + P.Łódź OSP WIARTEL
4
1
SLKW + P.Łódź
JRG LIDZBARK WARM.
4
1
1
SLKW + P.Łódź
JRG OLECKO
4
1
1
SLKW + P.Łódź
JRG NOWE MIASTO LUB. 4
1
1
SLRW + P.Łódź
OSP BRATIAN
4
1
SLRW + P.Łódź
JRG BISKUPIEC
4
1
1
SON 8
JRG EŁK
2
SON 8
JRG OSTRÓDA
2
Razem: 12 zastępów
42
5
4
3
3
152
12.
Ilość i rozmieszczenie podmiotów realizujących
z wykorzystaniem technik alpinistycznych:
działania
ratownicze,
Rozwój specjalizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP ma na celu przygotowanie
ratowników do podjęcia działań w przypadku trudnych i skomplikowanych akcji
ratowniczych. W tym celu, na terenie województwa utworzono trzy grupy specjalistyczne
ratownictwa wysokościowego. W KM Olsztyn, KP Ełk i KP Gołdap.
Dodatkowo w KP PSP w Iławie znajduje się 3 przeszkolonych ratowników wysokościowych.
Ilość wyszkolonych
się następująco.
JRG
Ełk
Olsztyn
Gołdap
Iława
ratowników
w
poszczególnych
II stopień
rat. śmigłowcowe
3
2
1
I stopień
podstawowy
6
8
4
1
2
stopniach
przedstawia
Razem
9
10
5
3
Razem:
27
SH-18
gołdapski
SH-18
iławski
kętrzyński
lidzbarski
mrągowski
nidzicki
nowomiejski
olecki
olsztyński
ostródzki
piski
SH-18
SH-18
Linkowe
aparaty
ewakuac.
SD-37, SD-30
SD-30
SD-30
Wory
ewakuac.
SH-18
SH-18
SH-18
SH-18
Sprzęt specjalistyczny
Skokochrony
bartoszycki
braniewski
działdowski
elbląski
ełcki
giżycki
Drabiny
Powiat
Podnośniki
Zestawienie sił i środków PSP przeznaczonych do prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa wysokościowego przedstawia poniższa tabela:
1
1
1
1
1
1
1
SD-30
SD-37;
SD-30
1
SH-18
SH-18
SH-18
SH-18
SH-18 x 2
SH-18
SH-18
153
1
2
1
1
1
szczycieński
węgorzewski
RAZEM
SH-18
SD-30
7
18
7
1
6
2
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dyspozycji Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego znajduje się jeden śmigłowiec, stacjonujący na lotnisku
w Olsztynie. W przypadkach nadzwyczajnych dostępne są również na bazie porozumień
śmigłowce będące na wyposażeniu Straży Granicznej oraz Policji.
Sieci JRG PSP i jednostek ochrony przeciwpożarowej ze wskazaniem tych, w których istnieje
możliwość stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (karetek lub śmigłowców).
154
KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
Kalkulacja kosztów funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w roku 2008
Rodzaj zespołu
S
P
WODNE (P)
Średni koszt dobokaretki
(w zł)
Liczba
zespołów
funkcjonujących
w latach
2008-2010
2 628,00
2 050,00
1 753,00
25
41
4
RAZEM
Ogółem (zł)
24 046 200,00
30 762 300,00
631 080,00
55 439 580,00
Ø dobokaretka P - 2 050,00 zł
Ø dobokaretka S - 2 628,00 zł
Ø dobokaretka wodnej karetki ratunkowej - 1 753,00 zł
Przyjmując średnie stawki finansowania (z roku 2007) zespołów wyjazdowych,
z uwzględnieniem ich rodzaju oraz uwzględniając 3% wzrost kosztów zakłada się,
że na funkcjonowanie 25 zespołów ratownictwa medycznego typu „S”, 41 zespołów
ratownictwa medycznego typu „P” oraz 4 wodnych karetek ratunkowych o standardzie
zespołu ratownictwa medycznego typu
„P”
(funkcjonujących w okresie letnim),
w roku 2008 należy przeznaczyć kwotę: 55 439 580, 00 zł.
155
Załączniki do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego na lata 2008 – 2010 dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Załącznik nr 1 – Kopie porozumień na wykonywanie zadań Centrum Powiadamiania
Ratunkowego zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a:
-
Komendą Wojewódzka Policji w Olsztynie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ełku,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piszu,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Załącznik nr 2 – Kopie porozumień w przedmiocie współpracy w zakresie ratownictwa
medycznego zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a:
-
Wojewodą Pomorskim,
Wojewodą Kujawsko – Pomorskim,
Wojewodą Podlaskim,
Wojewodą Mazowieckim – przekazane do zatwierdzenia.
Załącznik nr 3 – Kopia porozumienia w zakresie współpracy jednostek systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego z jednostkami współdziałającymi z systemem
(PRM).
156

Podobne dokumenty

Nr 2012-2/2012-marzec, kwiecień

Nr 2012-2/2012-marzec, kwiecień twa sprzęt i urządzenia do realizacji zadań przeciwpowodziowych o wartości 4 000 000 zł. Wojewódzki Plan Zabezpieczenia EURO 2012 (WPZE) Przygotowania do EURO rozpoczęły się już w 2010 roku. Na pod...

Bardziej szczegółowo