pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

pobierz katalog
Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło oddać w Państwa ręce kolejną już edycję Katalogu
PIAP 2014.W publikacji zostały zaprezentowane wszystkie firmy
członkowskie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.
Katalog został podzielony na trzy części: producenci i importerzy,
agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych,
dzięki czemu poszczególne grupy jego odbiorców będą mogły w łatwy
sposób odnaleźć określoną grupę docelową.
W katalogu można również za pomocą spisu treści odnaleźć firmy
wedle kategorii produktów, które oferują. Katalog PIAP jest niewątpliwie
doskonałym źródłem informacji o firmach działających w branży
artykułów promocyjnych i staje się z roku na rok niezbędnym narzędziem
pracy, wykorzystywanym przez pracowników działów marketingu,
agencji reklamowych oraz innych instytucji.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z najnowszą publikacją Katalogu PIAP 2014.
ZARZĄD PIAP / PIAP MANAGEMENT BOARD
Iwona Dulińska Prezes / President
Magda Owczarska V-ce Prezes / V-ce President
Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes / V-ce President
CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD
Agnieszka Sędzikowska-Wlazło
Tomasz Barudin
Sławomir Giefing
Zbigniew Kaczor
Artur Ogiegło
Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP
Ladies and gentlemen,
With great pleasure we hand over to you the next edition of the PIAP Catalogue 2014.
Our publication presents all companies belonging to the Polish Chamber of Marketing Products. The
catalogue will be divided into three sections: manufacturers/importers, advertising agencies and
media and exhibition organisers, which will allow our readers to easily find the target group they are
looking for. Using the product category based index it is easy to find the company you are looking for.
The PIAP catalogue is undoubtedly a great source of information on companies working in the
marketing product industry and year by year it is becoming an indispensable tool for marketing
department employees, advertising agencies and other institutions. We cordially invite you to
familiarise yourselves with the latest edition of the PIAP Catalogue 2014.
Katarzyna Wojniak, PIAP Head Office Manager
KOMISJA REWIZYJNA / AUDITING COMMITTEE
Zbigniew Zieliński
Zdzisław Kałek
Dariusz Płaczkiewicz
BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE
ul. Święty Marcin 29/8
61-608 Poznań
Tel.: +48 791 354 426
[email protected]
www.piap-org.pl
www.piap-org.pl
Polska Izba artykułów Promocyjnych
3
Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
W naszej branży czas biegnie jakby szybciej. I tak zanim
spostrzegliśmy prezentujemy kolejna już edycję naszego
Katalogu PIAP. Promujemy w nim naszych Członków na
targach międzynarodowych i krajowych. Pochwalimy się
naszymi umiejętnościami produkcji, bogatą ofertą, super
zdobieniami na upominkach – naszą doskonała polską
pracą i kreatywnością.
Potrafimy wiele i jako branża „gadżetowców”, jesteśmy doceniani. Bardzo często słychać
nasze głosy o projektach wykorzystywanych bez naszej zgody, o celowym unikaniu zapłaty za
naszą pracę – długo można wymieniać. Wszyscy winią za tę sytuację kryzys.
Ale właśnie dlatego powinniśmy stosować jednolitą, zgodną z ekonomią – politykę sprzedaży. Przecież BEZ REKLAMY, FIRMY NIE MOGĄ JUŻ FUNKCJONOWAĆ.
A czekają nas spore zmiany – w podatku VAT (od 1 stycznia 2014), w licencjach programów
graficznych (bez których nie funkcjonujemy), wydatki na modernizacje sprzętu wreszcie zapowiadane przez Unię wprowadzenie zawodowych ram kwalifikacyjnych i kolejna transza środków
unijnych. Jako grupa zawodowa, razem możemy wiele. I koniecznie w tym zabieganiu znajdźcie
Państwo czas na spotkania z kolegami, przyjaciółmi i rodziną, na wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie i zabawę, na optymizm. Bardzo tego potrzebujemy.
A w tym roku – będzie się działo.
Życzę Państwu i najbliższym – spokojnej pracy, sukcesów i radości z tego, co robimy.
Prezes PIAP, Iwona Dulińska
Ladies and gentlemen,
In our industry time seems to run at a faster pace. So, before we even realised, we present
you with another edition of our PIAP Catalogue. We use it to promote our members at national
and international exhibitions. Moreover, we will boast with our production skills, vast offer and
great ornaments on gifts - to showcase the great Polish work and creativity.
We have great skills and, as a branch of “gadget manufacturers”, we are appreciated. We
often hear that our projects are used without our permission or, we are not paid for our work there is a lot we could say about this. Everyone blames the crisis for this situation.
This is exactly why we should use a unified, economy based sales policy. It is a fact that
COMPANIES ARE NO LONGER ABLE TO FUNCTION WITHOUT ADVERTISING.
And there are a lot of changes coming - in VAT (starting from 1 January 2014), in graphic
design software licences (without which we are not able to function), equipment modernisation
expenditures and the introduction of professional qualifications framework by the EU as well as
a new batch of EU funds. As a professional group we can do a lot. And yet, in all this fuss, please
find some time to meet with your colleagues, friends and family, manage your time to exchange
experiences, support each other and have fun - be optimistic. We all need that.
And in the year to come - there will be a lot going on.
Let me wish you and your closest ones peace at work, much success and joy from what we
all do.
PIAP President, Iwona Dulińska
4
www.piap-org.pl
Za nami kolejny, już siódmy rok działalności Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Mimo dość młodego wieku Izby można śmiało powiedzieć, że mamy na plecach spory bagaż doświadczeń. Przez minione lata byliśmy świadkami rozwoju rynku upominków reklamowych
jak i perturbacji jakie wywołał na nim globalny kryzys ekonomiczny.
Obserwowaliśmy zarówno sukcesy jak i porażki firm działających
w naszej branży. Narodziny liderów i upadki „gigantów”.
Czas jak wiatr ucieka nam przez palce, a maraton w którym na co
dzień uczestniczymy nie ma końca. Brakuje nam czasu na refleksje,
rozmowy z bliskimi, przyjaciółmi, partnerami biznesowymi. A przecież
takie chwile nie tylko wzbogacają nas samych, ale również dają możliwość poszerzenia „horyzontów”.
W minionym roku PIAP rozpoczął projekt „spotkań regionalnych”
służący wymianie doświadczeń pomiędzy firmami działającymi na rynku upominków reklamowych, agencjami reklamowymi i dostawcami. Spotkania odbyły się w trzech miastach w Polsce:
Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Mieliśmy okazję nie tylko dzielić się naszymi obserwacjami,
doświadczeniami, ale również miło spędzić czas w gronie znajomych kontrahentów.
W lutym tego roku organizujemy spotkanie integracyjne dla Członków PIAP, potocznie nazywane „balem PIAP”. Impreza ma na celu nie tylko integracje środowiska agencji reklamowych
z producentami i importerami, ale przede wszystkim ma to być czas rozmów i relaksu, którego na
co dzień bardzo nam brakuje.
Liczę na Państwa obecność i miło spędzony wspólnie czas.
Życzę sukcesów w kolejnym 2014 roku.
Magda Owczarska, V-ce Prezes PIAP
Ladies and gentlemen,
We have concluded the seventh year of operation of the Polish Chamber for Marketing Products. Despite the Chamber’s young age we may say that we have accumulated quite some
experience. In the past years we witnessed a development in the market of marketing gifts as
well as the turmoil caused by the global economic crisis. We witnessed both success and failure
of companies operating in our industry. We witnessed the birth of leaders and the fall of “giants”.
Time flies and there seems to be no end to the marathon race we participate in every day.
We lack time to reflect, talk to our relatives, friends and business partners. We must remember
that these moments not only enrich us, but also provide us with the opportunity to broaden our
horizons.
In the previous year PIAP initiated a cycle of “regional meetings”, which are used to exchange
experiences between the companies operating in the marketing gift market, advertising agencies
and suppliers. The meetings were held in three Polish cities: Warsaw, Poznań and Cracow. This
was an opportunity to share our observations and experiences but also to spend some quality time
together with our trading partners.
In February this year we will hold an integration meeting for PIAP members, commonly called
the “PIAP ball”. This event serves to integrate the advertising agencies and manufacturers and
importers as well as to provide time to talk and relax, which we need so much in our everyday
lives.
I hope to meet you there and that we will spend some nice time together.
I wish you much success in the coming year 2014.
Magda Owczarska, PIAP Vice-President
Polska Izba artykułów Promocyjnych
5
6
Kiedy byliśmy mali, tacy mali, że obserwując świat z naszej
perspektywy zdawało się, iż jedynie rodzice są w stanie wyciągnąć
rękę i dosłownie sięgnąć gwiazd, świat był dla nas pełen zagadek
i przygód a jedynym punktem odniesienia były wznoszące się nad
nami postaci, do których wołaliśmy: mama i tata. Zadzierając głowy
widzieliśmy, że ponad nimi był już tylko firmament gwiazd. Byliśmy
pewni, że gdyby tylko tata wyciągnął rękę, mógłby sięgnąć dla nas
jedną z tych gwiazd. Nie prosiliśmy go o to nigdy bo nie chcieliśmy,
by jakiś zbłąkany wędrowiec zgubił drogę do domu. Zasypialiśmy
pełni ufności i wiary w to, że gdyby któraś z gwiazd nieroztropnie
spadła, ojciec zawiesiłby ją na niebie. Taki świat był dla nas
bezpieczny.
Minęły lata, a my sami będąc rodzicami zapomnieliśmy o gwiazdach, które mrugały do nas
porozumiewawczo z ciemnego nieba. Kiedy byliśmy dziećmi, autorytety były dla nas oczywiste.
Gdy dorośliśmy, przestaliśmy patrzeć w górę i szukać autorytetów. Chęć zapewnienia
najbliższym bezpieczeństwa zmusiła nas do pogoni za pieniądzem. Nie zmieniły się wprawdzie
wartości, które wyznajemy lecz w tym wyścigu, w którym tysiące bodźców walczy o naszą
uwagę, tracimy rozeznanie co jest dobre a co złe. Brakuje nam naturalnych autorytetów, które
jako drogowskaz wskazywałyby nam drogę. W czasach gdy pieniądz stał się religią powinniśmy
czuć się zobowiązani by dostrzegać prawdziwe wartości, mówić o nich i stawiać je za wzór.
Mając to na uwadze, razem z koleżankami i kolegami z Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
podjęliśmy w 2013 roku dwie bardzo ważne dla naszej branży inicjatywy.
Pierwsza to: Program “Gwiazdy PIAP”, w którym nasze firmy członkowskie oddają się
pod dobrowolną ocenę innych podmiotów pokazując w ten sposób, iż kierują się etycznymi
zasadami fair play w biznesie. Z tego miejsca zapraszam do zapoznania się z zasadami
oraz przystąpienia do programu “Gwiazdy PIAP”, a także wyrażania swoich opinii o jego
uczestnikach na stronie www.piap-org.pl/gwiazdy.
Drugą inicjatywą jest nagroda im. Aleksandra Gościniaka, którego wszyscy znaliśmy jako
osobę rzetelną, serdeczną i kierującą się wysokimi standardami etycznymi zarówno w życiu
prywatnym jak i w biznesie. Chcielibyśmy, aby powołana kapituła, z pośród zgłaszanych co roku
przez członków Izby kandydatów wskazywała osobistości godne naśladowania.
Więcej na temat nagrody na stronie www.piap-org.pl/nagroda.
Dzięki tym inicjatywom chcielibyśmy zapalić nad naszymi głowami kilka gwiazd, które
będą nam wskazywały drogę i będą dla nas wzorem do naśladowania. Jak to zwykle bywa
w przypadku inicjatyw, sukces możemy osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Zastanówmy się przez
chwilę nad miejscem, jakie zajmą nasze ufne dzieci i zostawmy dla nich kilka drogowskazów.
Razem możemy więcej.
When we were young, so young that observing the world from our perspective it seemed that
only our parents were able to extend their arms and literally reach for the stars, we saw a world
full of mysteries and adventures and our only reference were those two figures we called:
mum and dad. When we looked up, we saw that beyond them there was only a firmament
of stars. We were certain that if the father only reached up, he would be able to give us one
of those stars. We never asked him for it, as we did not want a stray wanderer to lose his way
home. When falling asleep we trusted and believed that if any of those stars fell from the sky,
our dad would surely put it back in its place. This was our safe world.
As the years have passed and we became parents ourselves, we forgot about the stars
blinking knowingly to us from the dark sky. When we were children, authority figures seemed
so clear to us.
As we grew up, we stopped looking up in search for authority figures. The need to provide
security to our relatives forced us into the financial rat race. Although the values we believe in
have not changed, the constant race and a thousand stimuli fighting for our attention, make us
lose track of what is wrong and what is right. We lack natural authority figures, that would act
as beacons to show us the way. In these days when money became our religion we should feel
obliged to notice true values, talk about them and make them our goals.
With this in mind, in the year 2013, together with colleagues from the Polish Chamber of
Marketing Products, we have undertaken two initiatives, which are very important for our
industry.
The first one is the programme “Stars of PIAP”, where our member companies undergo
voluntary evaluation by other entities to show that they value the ethical rules of fair play in
business. I would like to invite you to familiarise yourselves with the rules of participation
in the “Stars of PIAP” programme and to express your opinion about the participants at the
www.piap-org.pl/gwiazdy website.
The second initiative is the Aleksander Gościniak Award. We all knew Aleksander Gościniak
as a reliable, cordial person, who applied the highest ethical standards both in his private life
and in his business activities. We would like the appointed award committee to select, from the
candidates suggested by the members of the Chamber, a person, whose actions are worth
following. More information can be found at the www.piap-org.pl/nagroda website.
Thanks to those initiatives, we would like to light a few new stars above your heads, which
will guide you and provide you with role models to follow. As usually is the case with such
initiatives, only with your help and contribution we may achieve success. Let us take a moment
to think about the place, which our trusting children will inherit and leave them a few beacons.
Together we can do more.
Tomasz Chwiłowicz, V-ce Prezes PIAP
Tomasz Chwiłowicz, PIAP Vice-President
www.piap-org.pl
polska izba artykułów promocyjnych
7
Spis treści / Table of contents
Producenci i Importerzy / Manufacturers/Importers
100Gifts.pl – Axxel Sp. z o. o................................12
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS ......14
ADLER Sp. z o.o. ...................................................10
Agencja Reklamowa Satis Factory.....................16
Angels Advertising Sebastian Mroczek .............20
ASGARD Sp. z o.o. ...............................................22
Altivo Estera Komenda .......................................18
AWIH ....................................................................26
Avant Fabryka Porcelitu ......................................24
AXA Trading Paulina Kurkowska.........................10
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. ............................28
BAG DESIGN........................................................30
Biznes Promotion.................................................32
BONUS BTL s.c. ....................................................30
BTL-SOLUTIONS KRZYSZTOF KANOWSKI ...........31
CAPIRA .................................................................34
Ceramika Tułowice sp. jawna .............................36
CiTRON ................................................................31
COOKIE Słodycze Reklamowe ...........................38
DEONET ...............................................................40
DOUBLE SYSTEM .................................................42
Drukarnia Chroma ..............................................42
DRUKARNIA SERIKON .........................................44
EASY GIFTS ..........................................................46
elasto form Polska Sp. z o.o.................................43
Europapier-Impap Sp. z o.o. ...............................48
EXPEN S.C. ...........................................................43
FABRYKA CZASU Sp. z o.o. ..................................50
Firma EMIDAS ......................................................52
Firma Handlowa HOFMAN.................................52
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW .........53
Foha .....................................................................53
fulloutdoorprintservice .......................................58
GIFT STAR .............................................................54
GJG GROUP ........................................................56
8
Gratisownia.pl .....................................................58
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku 59
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. .............................59
HEADWEAR PL .....................................................66
Inspirion Polska sp. z o.o......................................60
INTER... TEST ........................................................62
Jaguar Tomasz Chwiłowicz .................................64
Jett Studio sp. z o.o. ............................................66
KARPEX-BIS ..........................................................67
KINGPAK FOLIE....................................................67
Kusha ...................................................................68
LEDPROJEKT SP. Z O.O. .......................................68
Lizard ....................................................................69
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. ......................................70
MACMA POLSKA Sp. z o.o. .................................72
Mart s.c. Anna Tomal, Marek Tomal ..................69
Maxim ..................................................................76
MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o. ...........................74
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o....................76
MILO - Producent Segregatorów .......................77
MM Brown Polska Sp.z o.o. .................................77
Mount Blanc Sp. z o.o. ........................................82
NOTEDECO .........................................................78
Pack Art Bags Sp. z o.o. Sp.k. ..............................80
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA ............................83
Paso Polska Sp. z o.o. Sp.k...................................83
Polskie Karty Sp. z o.o. .........................................86
P.P.U.H. ULTREK ....................................................82
PRAŻMOWSCY s.c. ..............................................84
Prime Line s.c. ......................................................86
Printing House .....................................................87
PromoNotes Sp. z o.o. .........................................87
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. ...............................88
RASTER .................................................................90
REDA Polska Sp. z o.o. .........................................92
www.piap-org.pl
Spis treści / Table of contents
RITTER-PEN Sp. z o.o. ...........................................92
RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K. ...94
ROSNOWSKI GIFT................................................96
RUBENS DESIGN..................................................94
Sandex Bis Sp.J. ...................................................98
SENATOR GmbH & Co. KGaA ..........................100
SIM Koło ............................................................102
„STEFANIA” Zakład Galanterii Skórzanej ........104
TEXET Poland Sp. z o.o. .....................................106
Tomadex s.c.........................................................95
Trober Polska .....................................................108
UNITED BRANDS POLAND SP. Z O.O. ...............110
WAZA s.c. PPH .....................................................95
www.przypinki.eu-IHG ......................................114
Yourclip ..............................................................112
Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organisers
3 Stylers Sp.z o.o. ...............................................115
Fotolia ................................................................115
GJC Inter Media Sp. z o.o. ................................116
Mediarun.com Sp. z o.o. ...................................116
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o....118
OOH magazine Sp. z o.o. ..................................117
Polski Drukarz Sp. z o.o. .....................................117
Reklama.pl .........................................................120
Agencje Reklamowe / Advertising Agencies
3line.pl Sp. z o.o. ................................................121
AdVeno - Firma KULIK Sp.J. ..............................122
Agencja Reklamowa GOOD GIFT ...................121
AGENCJA REKLAMOWA INSPIRACJE ..............124
AMC GROUP .....................................................124
ART FAKTORIA Magdalena Chobot .................126
ArtClip Advertising Agency ..............................128
Artigraf ...............................................................126
Artystik Poland Group Sp. z o.o. .......................130
Atut PL Sp. z o.o. ................................................132
AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz....................132
BHZ Reklama .....................................................134
Brandfathers and Sons Sp. z o.o.......................136
BTL Forms Effective Advertising .......................136
CARIN CREATIVE Studio Marketingu i Reklamy 137
Clearsense SA SK ..............................................137
EBLIS B&L ...........................................................138
GADGET ADVERTISING IDEAS...........................140
GADZETY.COM.PL .............................................138
GIFT EXPERT.......................................................142
Grupa Marketer Sp.j..........................................142
KUNSZT ..............................................................144
MB MARKETING SOLUTIONS ...........................146
MB Profil Sp. z o.o. .............................................144
MDA Promotion Agencja Reklamowa .............145
POLIGRAF ..........................................................145
Poligrafia – Promocja – Reklama STUDIO K2 ...148
Pro-Activ Spółka Jawna ....................................148
RITF advnet Polska Sp. z o.o. .............................150
S PRO Bogusław Rożek .....................................149
Spark Promotions Sp. z o.o. ..............................149
Start Prezent s.c. ................................................152
STUDIO ACORD.................................................154
Stylweiss spółka cywilna ...................................154
True Colours s.c. ................................................156
WOOW-studio ...................................................158
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA .............................158
polska izba artykułów promocyjnych
9
ArtClip
Advertising Agency
30-702 Kraków
ul. Romanowicza 2
ADLER Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
+48 22 862 96 66, fax +48 22 632 54 00
[email protected]
www.adlereurope.eu, www.camryhome.eu,
www.meskoeurope.eu
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Do domu
Home articles
Producenci i Importerzy
Elektronika
Electronics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
czajnik bezprzewodowy / cordless kettle
suszarki do włosów / hair dryer
tostery / toaster
opiekacz do kanapek / sandwich maker
Zdrowie i uroda
Health and beauty
żelazka / steam iron
elektr. waga łazienkowa / electronical bathroom scale
noże ceramiczne / ceramic knife
masażer do stóp / foot spa
AXA Trading Paulina Kurkowska
ul. Szantowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne
+48 61 664 94 14, fax +48 61 624 80 10
[email protected]
www.axa-trading.pl, www.prezentdlaklienta.pl
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
10
ADLER, MESKO, CAMRY
GAZELE BIZNESU X edycja
PIAP
1991
pióra wieczne / fountain pens
długopisy / ballpoint pens
portfele / wallets
apaszki / scarfs
Ungaro, Cerruti 1881, Jean Louis Scherrer, Nina Ricci, Cacharel,
Sheaffer, Baldinini, Borsalino, Borbonese, Ducati Corse, Sparco,
Ferre Milano, Balenciaga, Iceberg, Inn My Home, Roncato, Titan
SwB, Popieramy etykę w biznesie, Rzetelna Firma
PIAP
2009
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Artykuły biurowe
Office articles
teczki konferencyjne / conference folders
walizki / cases
zestawy / sets
parasole / umbrellas
www.piap-org.pl
www.artclip.com.pl
100Gifts.pl – Axxel Sp. z o. o.
100gifts.eu
innovative gadgets
ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-254 Opole
+48 77 44 222 00, +48 77 44 220 55
[email protected], [email protected]
powered by axxel.eu
www.axxel.pl, www.axxel.eu, www.100gifts.pl,
www.100gifts.eu
Producenci i Importerzy
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
12
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
100Gifts.pl, 100Gifts.eu
Korona Reklamy 2010
Gwiazdy PIAP
PIAP, PSI, SwB
1993
Druk i papier
Printing and paper
czyściki telefoniczne / phone screen cleaners
podkładki pod myszki / mousepads
kalendarze / calendars
maty reklamowe / advertising mats
nalepki / stickers
druk 3D / 3D prints
podkładki z kalendarzem / calendar mouse pads
magnesy reklamowe / advertising magnets
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS
ul. Głogowska 22, 45-315 Opole
+48 77 44 58 700, +48 77 44 13 500, +48 669 882 888
+48 669 882 805, fax +48 77 44 17 112
[email protected]
www.12m.eu
the global die company
www.estevesgroup.com
Producenci / Importerzy
Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 2011
14
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Druk i papier
Printing and paper
materiały POS / POS materials
podkładki pod mysz / mousepads
maty reklamowe / countermats
magnesy reklamowe / advertising magnets
naklejki reklamowe / advertising stickers
druk lentikularny 3D / lenticular 3D printing service
druk offsetowy UV / offset UV printing service
produkcyjny druk cyfrowy / production digital printing
www.piap-org.pl
Usługi
Services
Agencja Reklamowa Satis Factory
ul. Techniczna 2 bud. B, 05-500 Piaseczno
+48 22 841 62 11, fax +48 22 841 62 11
[email protected]
www.satisfactory.pl
Producenci / Importerzy
Nagrody / Awards : 2 nominacje TOP 10 "GIFTS OF THE YEAR"
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2001
16
Artykuły
Do domubiurowe
Office
Homearticles
articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi i uroda
Zdrowie
Services
Health
and beauty
kosmetyki / cosmetics
zestawy kosmetyczne / cosmetics sets
kosmetyczki / cosmetics bags
upominki / gifts
kosze świąteczne / Christmas baskets
gadżety / gadgets
zapachy / home scents
akcesoria kosmetyczne / cosmetics accesories
www.piap-org.pl
Wszystkiegadżety
gadżety
Wszystkie
Allgifts
gifts
All
Altivo Estera Komenda
ul. Kopalniana 1, 42-480 Poręba
+48 5 1234 00 44, +48 32 64 66 009
fax +48 32 67 2345 8
[email protected]
www.altivo.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
18
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
www.altivo.pl, www.raspador.eu
SwB, Gwiazdy PIAP
PIAP
2010
Do domu
Home articles
naklejki-magnesy / stickers-magnets
żetony / chips
znaczki pins / stamps pins
breloki-otwieracze / keyczains-openers
czyściki do ekranów / cleaners screens
gwizdki / whistles
skrobaczki do szyb / scraper for glass
smycze / lanyards
www.piap-org.pl
Podróż
Travelling
Angels Advertising Sebastian Mroczek
ul. Miecznikowo-Gołębie 2, 13-111 Janowiec Kościelny
+48 513 910 970
[email protected]
www.angelsadvertising.pl
Producenci / Importerzy
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2013
20
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
laminowane karty plastikowe / laminated plastic cards
identyfikatory / identifiers
karty stałego Klienta / customer loyalty card
karty rabatowe / discount cards
karty podarunkowe / gift cards
karty dostępu / access cards
akcesoria do kart / card acccessories
projekty / projects
www.piap-org.pl
Media
Media
ASGARD Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 239, 60-467 Poznań
+48 61 84 00 740, fax +48 61 84 00 240
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.asgard.pl, www.bluecollecion.pl
22
Marki / Brands : Blue Collection, Parker, Waterman, Gesstor,
Swarowski
Nagrody / Awards : Korona Reklamy, Gazela Biznesu, Gifts of the Year
Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, Firma przyjazna naturze,
Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 1996
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
parasole / umbrellas
długopisy metalowe / metal ball pens
kubki termiczne / thermo mugs
notesy / notebooks
komplety piśmiennicze / writing sets
teczki / portfolios
torby / bags
breloki / keychains
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
Avant Fabryka Porcelitu
ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna
+48 81 511 65 50, fax +48 81 511 65 72
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.avant.pl
24
Marki / Brands : Made in Poland, Economy
Nagrody / Awards : Gifts of the Year 2012 - Wyróżnienie: produkt
wzmacniający markę
Certyfikaty / Certificates : SwB
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 1994
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Artykuły biurowe
Office articles
Kubki / Mugs
Filizanki / Cups
Ceramika / Pottery
Nadruki reklamowe / Adverising Imprints
Producent ceramiki / Pottery manufacturer
Artykuły promocyjne / Promotional gifts
kubki Made in Poland / Made in Poland mugs
www.piap-org.pl
Do domu
Home articles
AWIH
ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
+48 22 500 18 57, fax +48 22 378 21 37
[email protected]
www.awih.com.pl
Producenci / Importerzy
Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 1993
26
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Torby i opakowania
Bags and packaging
torby papierowe / paper bags
torby plastikowe / plastic bags
torby bawełniane / cotton bags
sitodruk / screen printing
offset / offset
fleksodruk / flexoprinting
opakowania ozdobne / gift boxes
producent / manufacturer
www.piap-org.pl
Usługi
Services
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.
ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las
+48 61 659 88 00, fax +48 61 659 88 01
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.axpol.com.pl
Marki / Brands : VOYAGER, FOFCIO Promo Toys, MAURO CONTI
VOYAGER WineClub, BEVERLY, CHINA DIRECT
Nagrody / Awards : Korony Reklamy, Gifts of The Year, Gazele Biznesu,
Super Gift
Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, PIAP, Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej Dun & Bradstreet Poland
Członkostwo / Membership : PSI, PIAP, Solidni w Biznesie
Na rynku od / In the market since : 1991
Zabawki
Toys
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
Wszystkie gadżety
All gifts
electronics
writings
office
travel
leisure
drinkware
bags
outdoor
safety
tools
eco
Christmas
artykuły piśmiennicze i biurowe / writing & office
parasole / umbrellas
zabawki pluszowe / plush toys
galanteria skórzana / leather business gifts
torby, plecaki / bags & backpacks
wina i alkohole / wines & spirits
pamięci USB i elektronika / USB memory sticks & electronics
produkcja specjalna na zamówienie / special production
NEW CATALOGUE
28
www.piap-org.pl
* over 4000 promotional products on stock
* printing service
* fast delivery
AXPOL Trading
ul. Krzemowa 3, Z³otniki
62­002 Suchy Las, POLAND
tel.: +48 61 659 88 00,
fax: +48 61 659 88 01
www.axpol.com.pl
BAG DESIGN
BTL-SOLUTIONS KRZYSZTOF KANOWSKI
ul. Łąkowa 10, 05-805 Otrębusy
ul. Aluzyjna 25E lok. 1, 03-149 Warszawa
+48 22 7585251, +48 668 430 710, +48 501 122 251
fax +48 22 7585251
+48 220 302 59 09
[email protected]
www.btl-solutions.pl
[email protected]
www.bag-design.pl
Producenci i Importerzy
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Torby i opakowania
Bags and packaging
Š
Š
Š
Š
torby reklamowe / shopping bags
torby foliowe / plastic bags
torby papierowe / paper bags
torby ekologiczne / reusable bags
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Usługi
Services
torby termoizolacyjne / thermo bags
opakowania / packaging
torby PP / rPET / PT / rPET bags
torby z nadrukiem / promotional bags
Usługi
Services
Elektronika
Electronics
Š
Š
Š
Š
PIAP
2003
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
gadżet / gadget
reklama / advertisement
promocja / promotion
poligrafia / printing
BONUS BTL s.c.
ul. Reniferowa 65, 03-289 Warszawa
+48 843 42 24, fax +48 843 77 27
+48 22 839 49 45, fax +48 22 839 75 92
[email protected]
www.bonus.pl
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
pamięci USB / USB flash drives
upominki ekskluzywne / executive gifts
spinki mankietowe / cufflinks
pióra, długopisy / fountain pens, pens
BTL / BTL
artykuły biurowe / office supplies
zabawki / toys
elektronika / electronics
CiTRON
ul. Rolna 167a, 02-729 Warszawa
Marki / Brands :
30
Rzetelna Firma
PIAP
2010
[email protected]
www.citron.pl
OLDUS Collection, AMBER Collection, BONUS Collection
MultiColor Collection, Executive Gifts
Gifts of the Year 2013, Korona Reklamy 2009
Rzetelna Firma
PIAP, PSI
1995
Elektronika
Electronics
Š
Š
Š
Š
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
portfele / wallets
wieszaki do torebek / bag hangers
upominki z bursztynem / gifts with amber
galanteria skórzana / leather goods
www.piap-org.pl
Manufacturers i Importers
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
European USB Warehouse, USB Mania
TOP 10 Korony Reklamy, Gifts Of The Year, Mazowiecka
Firma Roku 2008, Oko Reklamy, Super Gift
Solidni w Biznesie
PIAP, PSI
2004
Elektronika
Electronics
Š
Š
Š
Š
pendrive / pendrive
usb flash memory / usb flash memory
USB stick / USB stick
USB w kształcie na zmówienie / PVC custom USB
Š
Š
Š
Š
USB z logo w 24 h / USB with logo in 24 h
pendrive PQI / pendrive PQI
USB na stanie magazynowym / USB in stock
power bank / power bank
polska izba artykułów promocyjnych
31
Biznes Promotion
ul. K. Szymanowskiego 1 lok. 22, 43-600 Jaworzno
+48 32 750 86 56, +48 71 722 08 26
fax +48 71 222 08 25
[email protected]
www.biznespromotion.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands : VOYAGER, Royal Design, Slazenger, Balmain
Kozioł, Promotion Tops
Certyfikaty / Certificates : SwB, PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2006
32
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Artykuły biurowe
Office articles
długopisy / pens
antystresy / antistress
torby / bags
breloki / keyrings
parasole / umbrellas
notesy / notebooks
narzędzia / tools
smycze reklamowe / promotional lanyards
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
CAPIRA
ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra
+48 68 455 35 22, fax +48 22 455 35 24
[email protected]
www.capira.pl
Producenci / Importerzy
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
34
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Gifts of the Year, Super Gift
SwB
PIAP
2008
Druk i papier
Printing and paper
notesy / notepads
znaczniki post it / post it indexes
kalendarz / calendars
personal care / personal care
chusteczki / tissues
chusteczki odświeżające / wet wipes
gadżety medyczne / medical gadgets
długopisy / pens
www.piap-org.pl
Zdrowie i uroda
Health and beauty
Ceramika Tułowice sp. jawna
Przemysłowa 3, 49-130 Tułowice
+48 77 4 600 700, fax +48 77 4 600 700 wew. 101
[email protected]
www.b2b.ceramikatulowice.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
36
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Promotional Ceramics
Gazele Biznesu 2013, Diamenty Forbesa 2009
PIAP, PSI
1991
Do domu
Home articles
kubki / mugs
filiżanki / cups
ceramika / ceramics
ceramika reklamowa / promotional ceramics
kubki reklamowe / promotional mugs
kufle reklamowe / promotional beer mugs
szkło reklamowe / promotional glass
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
COOKIE Słodycze Reklamowe
ul. Królewska 51, 05-822 Milanówek
+48 22 290 77 00, fax +48 22 730 19 41
[email protected]
www.cookie.com.pl
Producenci / Importerzy
Nagrody / Awards : BizTrendy 2009, BizTrendy 2010
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2005
38
Słodycze
Sweets
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Napoje
Drinks
słodycze reklamowe / promotional sweets
czekoladki z logo / personalized chocolates
czekolady w dowolnym kształcie / bespoke chocolate
cukierki reklamowe / promotional candies
lizaki reklamowe / branded lollipops
napoje reklamowe / promotional soft drinks
ciasteczka reklamowe / promotional cookies
kosze upominkowe / gift baskets
www.piap-org.pl
DEONET
Magnes
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
+48 22 462 49 44, fax +48 22 464 87 11
[email protected]
Magnes LiquiForm jest
bardziej ekskluzywną wersja magnesów.
Dzięki akrylowej warstwie, którą jest pokryty
pełnokolorowy nadruk, każdy
logotyp wygląda luksusowo. Ten produkt jest
idealny dla klientów, którzy chcą więcej niż
zwykły magnes.
www.deonet.com.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
DEONET
Super Gift 2013 x 2
CE, RoSH
PIAP, PSI
1991
Usługi
Services
Torby i opakowania
Bags and packaging
przenośny dysk twardy / HDD
pendrivy USB / USB sticks
breloki metalowe / metal key-rings
akrylowe breloki Flex w dowolnym kształcie / Flex key-rings in any shape
długopisy / pens
magnesy / magnets
banery typu roll-up / roll-up banner
Pamięć USB Note
Pełnokolorowy nadruk na całej powierzchni.
Sprzedawana w przezroczystym pudełku
zawierającym pendrive i 8 karteczek do naklejenia.
DEONET Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
p. 41:70 00-613 Warszawa
NIP: 7010297399
40
www.piap-org.pl
T: +48 22 462 49 43/44
F: +48 22 464 87 11
[email protected]
www.deonet.com.pl
elasto form Polska Sp. z o.o.
DOUBLE SYSTEM
ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Figara 6, 03-604 Warszawa
+48 95 735 10 06, fax +48 95 783 68 64
+48 22 654 33 48, fax +48 22 654 36 81
[email protected]
www.elasto-form.pl
[email protected]
www.double.pl
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Giftshop.pl, E-gadget.pl, SportNaSerio.pl, Gadżet Fest,
E-werbegeschenke.de
PIAP
1992
iMould
Gifts of the Year
ISO 9001
PSI, PIAP, BWL, WAGE, PROMOTA, BWG, TRADE ONLY
BSCI, SEDEX, ILO
1980
Na rynku od / In the market since :
Galanteria
Leather goods
Producenci i Importerzy
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
kubki / mugs
galanteria skórzana / leather goods
artykuły sportowe / sport equipment
sklep internetowe / e-commerce
odzież sportowa i promocyjna / sport and promotional wear
gadżety reklamowe / promotion gifts and gadgets
artykuły piśmiennicze / writing
elektronika / electronics
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
pudełka śniadaniowe / lunch boxes
kubki / cups
bidony / drinking bottles
tace / trays
pojemniki na lód / ice buckets
frisbee / frisbee
breloki / key pendant
skrobaczki do szyb / ice scrapers
EXPEN S.C.
Drukarnia Chroma
ul. Okrętowa 70b, 01-309 Warszawa
ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary
+48 22 299 05 50
+48 68 477 21 00, fax +48 68 477 21 04
[email protected]
www.expen.pl
[email protected]
www.chroma.pl
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Chromadruk, Chromastock
Gazele Biznesu, Solidna Firma
ISO, Gwiazdy PIAP
PIAP
1993
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
42
Sport
Sport
Do domu
Home articles
Sport
Sport
ulotki / flyers
wizytówki / business cards
plakaty / posters
katalogi / catalogues
Š
Š
Š
Š
notesy / note pads
kalendarze / calendars
teczki / folders
zdjęcia / images
www.piap-org.pl
Š
Š
Š
Š
SHEAFFER, PREMEC, TRUE UTILITY
Gifts of the Year 2012 / 2013, Super Gift 2013
PIAP
2011
Artykuły biurowe
Office articles
artykuły piśmiennicze / writing instruments
długopisy / pens
pióra wieczne / fountain pens
breloki / keyrings
Manufacturers i Importers
Marki / Brands :
Š
Š
Š
Š
Do domu
Home articles
narzędzia kieszonkowe / pocket tools
latarki kieszonkowe / pocket flashlights
scyzoryki / pocket knives
zestawy piśmiennicze / writing sets
polska izba artykułów promocyjnych
43
DRUKARNIA SERIKON
ul. Sosnowa 6, 63-004 Tulce
+48 61 872 73 26, fax +48 61 872 73 42 wew. 103
[email protected]
www.serikon.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
44
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
serikon
ISO 9001:2008, FSC
PIAP
1989
Usługi
Services
kalendarze / calendars
kostki papierowe z nadrukiem / paper cubes with print
opakowania kartonowe / carton package
druk offsetowy / offset printing
sitodruk / screen printing
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
www.serikon.pl
EASY GIFTS
ul. Wrocławska 41, Byków, 55-095 Mirków
+48 71 330 51 10, fax +48 710 315 29 25
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.easygifts.com.pl
Marki / Brands : Cerruti, Ungaro, Nina Ricci, Jean-Louis Scherrer
Victorinox, Silicon Power, PQI, Keya
Nagrody / Awards : OOH! AWARDS 2009 Wyróżnienie w kategorii
Firma Roku – Artykuły Promocyjne; Biztrendy
2009; GIFTS OF THE YEAR, 2009 – III miejsce,
2010 – wyróżnienie x 3; Korony Reklamy,
wyróżnienia – 2010, 2011, 2012; srebro
w konkursie Korony Reklamy 2013
Certyfikaty / Certificates : SwB
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 2008
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
46
Elektronika
Electronics
kubki termiczne / thermal mugs
długopisy / ball pens
power banki / power banks
pendrive'y / pendrives
parasole / umbrellas
Cerruti / Cerruti
Victorinox / Victorinox
Breloki / key rings
www.piap-org.pl
Usługi
Services
Europapier-Impap Sp. z o.o.
ul. Pass 20J, 05-870 Błonie k. Warszawy
+48 801 989 800, fax +48 35 69 290
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.europapier-impap.pl
Marki / Brands : Free Style, Top Style, Tyvek, Munken, SH Recycling,
Tube, Twill, IQ color, Arctic Volume, G-Print, Yupo,
Cromatico, Elfenbens, Via, Options, Mohawk,
Z-Bond, Z-offset, MediaPrint, Chorus Lux,
Phoenixmotion, Bindakote, IQ selection smooth,
Color Copy, HP, SIHL, Orafol, Stadur, JAC, Fasson,
Burgo, Lenzing, Foam-X, KAPA, Alaska, Arktika
Nagrody / Awards : Szereg tytułów najlepszego dostawcy w kategorii
"Papier", m.in. dla Ogólnopolskiej Sieci
Biuroserwisowej OSAA, firmy Lyreco
Certyfikaty / Certificates : ISO 9001:2008, FSC®, PEFC
Członkostwo / Membership : PIAP, Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej,
Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru
Na rynku od / In the market since : 1991
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
48
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags and packaging
papiery biurowe / office papers
papiery ozdobne / design papers
torby i pudełka / bags & packaging
papiery powlekane & offsetowe / coated & offset papers
materiały opakowaniowe / packaging assortment
podłoża do druku cyfrowego / media for digital printing
media reklamowe / advertising media (viscom)
cięcie do dowolnego formatu i konfekcjonowanie / cut to any format and packaging
www.piap-org.pl
PA
PIE
R
FABRYKA CZASU Sp. z o.o.
www.fabrykaczasu.pl
Producenci / Importerzy
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2006
50
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
kalendarze książkowe / book calendars
kalendarze ścienne / wall calendars
notesy / note- books
nadruk / overprint
grawer laserowy / laser engraver
druk i oprawa / print and binding
www.piap-org.pl
CZERWIEC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30
ul. Robotnicza 7-8, 71-712 Szczecin
+48 91 42 80 900
[email protected]
Firma EMIDAS
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW
Mariusz Słomski
Al. Najświętszej Maryi Panny 52/19, 42-217 Częstochowa
ul. Żurowa 82, 38-247 Ołpiny
+48 34 392 30 10, fax +48 34 378 81 31
+48 14 651 83 40, fax +48 14 651 83 40
[email protected]
www.emidas.pl
PIAP
2009
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Producenci i Importerzy
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Do domu
Home articles
Š żetony / trolley tokens
naklejki 3D / Doming stickers
magnesy / magnets
breloki / keyrings
przypinki / pins
Š
Š
Š
Š
Š deski / boards
drewniane / wooden
kuchnia / kitchen
łyżki / spoons
łopatki / spatuls
Firma Handlowa HOFMAN
Foha
ul. Dobrzecka 83-89, 62-800 Kalisz
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
+48 62 753 64 16, +48 504 154 210
+48 61 662 38 93, fax 61 662 38 94
[email protected]
www.tompolska.pl
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Do domu
Home articles
Š
Š
Š
Š
52
PIAP
1999
[email protected]
www.foha.pl, www.mugs.pl
TOM
PIAP
2001
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Usługi
Services
zapalniczki / lighter
zapalarki / BBQ lighter
nadruki reklamowe / advertising printing
reklama na zapalniczkach / advertising on lighter
Wszystkie gadżety
All gifts
Š reklama / advertising
Š zapalniczki z logo firmy / lighter with company logo
www.piap-org.pl
Media
Media
Š
Š
Š
Š
Coffee 2 GO / Coffee 2 GO
kubki / cups
filiżanki / cups
barwienie porcelany / Hydrocolor
Manufacturers i Importers
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
[email protected]
www.galdrew.com.pl
Coffee 2 GO, Hydrocolor, Polylux
PIAP, PSI
2000
Usługi
Services
Wszystkie gadżety
All gifts
Š nadruki na porcelanie / imprint on porceline
polska izba artykułów promocyjnych
53
GIFT STAR
ul. Rybna 1A, 05-091 Ząbki k / Warszawy
+48 22 663 42 74, fax +48 22 663 50 82
[email protected]
www.giftstar.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands : GIFT STAR, Pro-USB
Nagrody / Awards : Nagrody podczas GIFT EXPO i EURO-REKLAMA
na Międzynarodowych Targach w Poznaniu 2008,
2009, Gifts of the Year 2013 EUROPE
w Norymberdze wyróżnienia Gifts of the Year
RemaDays 2012, 2013, SUPER GIFT 2013 –
Festiwal Marketingu
Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, PIAP, Rzetelna Firma
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2004
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
54
Elektronika
Electronics
smycze / lanyards
identyfikatory / ID badge
sublimacja / sublimation-heat transfer
wstążki z nadrukiem / ribbons with imprinting
PenDrive / USB flash drive
taśmy z nadrukiem / bands with imprinting
holdery / ID holders
producent smyczy reklamowych / lanyards manufacture
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
ul. Drwęcka 12, 14-100 Ostróda
+48 89 642 03 43, fax +48 89 642 25 04
[email protected]
www.gjg-group.com
GJG STYLE, GJG GIFT, TANIE-PUCHARY.PL,
SwB, Rzetelna Firma, Wiarygodna Firma
PIAP
2003
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
kubki / cups
długopisy / pens
pendrive / pendrive
koszulki reklamowe / promotional t-shirts
koszulki z nadrukiem / printed t-shirts
puchary / cups
statuetki / trophies
nadruk / prints
GJG-GROUP.COM
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Optymalne rozwiązania.
Optymalny wybór.
GJG GROUP
56
www.piap-org.pl
fulloutdoorprintservice
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn
+48 33 488 68 88
[email protected]
ul. Torowa 44, 32-050 Skawina
+48 12 656 01 32, +48 12 423 68 53
[email protected], [email protected]
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
www.grawdruk.com.pl
PIAP
1995
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Producenci i Importerzy
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š produkty dekoracyjne / decorative products
Š
Š
Š
Š
ul. Pszczyńska 2, 41-902 Bytom
+48 32 289 98 72, fax +48 32 289 98 56
[email protected]
www.gratisownia.pl
Š
Š
Š
Š
długopisy / pens
gadżety reklamowe / gifts
torby / bags
gadżety świąteczne / christmas gifts
haft / embroidery
druk full color / full color print
efekty specjalne / special effects
separacje / separations
Happy Gifts Europe Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 5a, 44-145 Pilchowice
+48 32 41 34 008, fax +48 32 41 34 001
[email protected]
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
koszulki z nadrukiem / T-shirts with print
torby z nadrukiem / bags with print
gadżety z nadrukiem / gifts with print
nadruki na odzieży / printed on clothing
Gratisownia.pl
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
58
Usługi
Services
Odzież
Clothes
produky POS / POS products
produkty OOH / OOH products
produkty reklamowe / advertising products
produkty wielkoformatowe / LFP products
PIAP, PSSiDC,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie
1990
www.happygifts.eu
wszystkie dostępne
SwB, PIAP, Terminowa firma, Pomocna Firma
PIAP
2007
Zabawki
Toys
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
gadżety dla dzieci / gifts for kids
parasole / umbrellas
smycze / lanyards
piłki / balls
www.piap-org.pl
Š
Š
Š
Š
Lecce Pen, B1, thINKme
PIAP, PSI
1992
Artykuły biurowe
Office articles
długopisy reklamowe / promotional ballpens
długopisy metalowe / metal ballpens
notesy / notebooks
druk full color / full color print
Manufacturers i Importers
www.fops.pl
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
efekty specjalne / special effects
nadruk cyfrowy / digital print
grawer / engraver
presonalizacja/ personalization
polska izba artykułów promocyjnych
59
Inspirion Polska sp. z o.o.
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
+48 71 310 91 00, fax +48 71 310 91 01
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.inspirion.pl
60
Marki / Brands : Promotion Tops, Picoworld, Umbrella Special,
Check.In
Nagrody / Awards : 1. miejsce w konkursie Super Gift 2013,
1. miejsce w konkursie Gifts of the Year 2012
Certyfikaty / Certificates : PN-EN ISO 9001:2009
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 2005
Usługi
Services
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
artykuły promocyjne / promotional products
parasole / umbrellas
akcesoria podróżne / travelling accesories
zabawki / toys
artykuły biurowe / office
artykuły elektroniczne / electronics
narzędzia / tools
znakowanie / marking
www.piap-org.pl
Podróż
Travelling
INTER... TEST
ul. Mieszka I nr 6, 96-500 Sochaczew
+48 46 862 96 57, fax +48 46 862 96 57
[email protected]
www.it3.pl
Producenci / Importerzy
Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2000
62
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
druk / printing
introligatornia / bindery
kalendarze książkowe - all formats / engagement calendars - all formats
kalendarze trójdzielne / wall calendars - triple
kalendarze wieloplanszowe / wall calendars
kalendarze listkowe / pocket calendars
kalendarze piramidki / standing desk calendars
biuwary / desk calendars
www.piap-org.pl
Jaguar Tomasz Chwiłowicz
ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca
+48 63 274 32 10, fax +48 63 274 32 12
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.jaguargift.com
64
Marki / Brands : PERSONA, Franco Firenze, City Life, Druga Skóra
Nagrody / Awards : Gazele Biznesu, Korony Reklamy 2008, 2010,
2011, 2012; Gifts of the Year 2009, 2010, 2011,
2012, 2013
Certyfikaty / Certificates : SwB, Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 1933
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
portfele / wallets
etui / etuis
teczki / filecases
organizery / organizers
plecaki / backpacks
breloki / key fobs
paski / belts
kosmetyczki / cosmetics bags
www.piap-org.pl
HEADWEAR PL
KARPEX-BIS
ul. Armii Wojska Polskiego 175, 07-200 Wyszków
+48 29 742 84 91, fax +48 29 742 38 69
[email protected]
Borek Szlachecki 156, 32-050 Skawina
+48 603 916 600
[email protected]
www.headwear.com.au
Producenci i Importerzy
Š
Š
Š
Š
haft / embroidery
wszywka / woven label
nadruk / print
nakrycia głowy / headwear
Š
Š
Š
Š
statuetki szklane / glass statuettes
grawerowanie laserowe / laser engraving
nagrody okolicznościowe / occasional awards
grawerowanie w szkle / engraving in glass
Jett Studio sp. z o.o.
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
parasole / umbrellas
kubki termiczne / thermal mugs
odzież promocyjna / promotional clothes
pamięci USB / USB sticks
Š
Š
Š
Š
gadżety reklamowe / advertising gadgets
trofea / trophies
zdjęcia w szkle / photos in glass
laser 3D / 3D laser
ul. Marii Nietrzebki 4 / 16, 96-300 Żyrardów
+48 797 055 666, +48 793 392 053, fax +48 46 855 74 89
[email protected]
www.jettstudio.pl
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
KINGPAK FOLIE
ul. Trakt Lubelski 414a, 04-667 Warszawa
+48 22 812 90 60, fax +48 22 812 90 69
[email protected]
Nagrody / Awards :
SwB, PIAP, Rzetelna Firma
PIAP
2008
Sport
Sport
Ceramika
Ceramics
czapki / caps
kapelusze / hats
daszki / visors
czapki zimowe / beanies
Marki / Brands :
66
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Sport
Sport
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
HEADWEAR
PIAP, BPMA, PSI, SAGE, BWL, PPPC MEMBER, APPE
2008
www.kingpak.com.pl
PSL Design, Roly, Philippe Pechard, USB People, MTP,
SLAP ON WATCH
Korona Reklamy 2008, 2013; Gifts of the Year 2008,
2009, 2012
SwB
PIAP
1996
Elektronika
Electronics
Š
Š
Š
Š
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
zegarki / watches
elektronika / electronics
akcesoria komputerowe / computer accesories
do domu / home articles
www.piap-org.pl
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
torby reklamowe / shopping bags
torby papierowe / paper bags
torby typ koszulka / T-shirt bags
torby termoizolacyjne / thermal bags
Manufacturers i Importers
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
www.karpex-laser3d.pl
KINGPAK
Złoty certyfikat Rzetelności KRD, Certyfikat Symphony
Plastic Technology Club, ZPTS, D2W, PIAP
2008
Torby i opakowania
Bags and packaging
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
torby na rolce / t-s bags on roll
torby PP tkane / PP woven bags
torby PP nietkane / PP non woven bags
torby degradowalne / degradbale bags
polska izba artykułów promocyjnych
67
Kusha
Lizard
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
+48 22 4480522, fax +48 22 8473970
[email protected]
ul. Pojezierska 97, 91-341 Łódź
+48 42 639 52 85, fax +48 42 639 52 86
[email protected]
www.kusha.pl; www.uciekające-budziki.pl
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Do domu
Home articles
Producenci i Importerzy
Elektronika
Electronics
Š
Š
Š
Š
Uciekające Budziki / Alarm Clocks
gadżety / gifts and premiums
tangle / tangle
pamięci USB / USB flash drive
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
Š gadżety medyczne / medical gifts
Š
Š
Š
Š
PIAP
1993
Druk i papier
Printing and paper
Artykuły biurowe
Office articles
Mart s.c. Anna Tomal, Marek Tomal
ul. Kościelna 10, 21-400 Łuków
+48 665 186 000
[email protected]
Jawornik 663, 32-400 Myślenice
+48 12 270 09 30, fax +48 12 452 04 55
[email protected]
www.ledprojekt.com.pl
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
wyświetlacze LED / LED Displays
kubki / cups
smycze reklamowe / promotional lanyards
wizytówki / business cards
www.mart.com.pl
ISO 9001, ISO 14001
PIAP
2009
Elektronika
Electronics
Š banery / banners
www.piap-org.pl
Torby i opakowania
Bags and packaging
Š kalendarze na spirali / calendars on the coil
Š segregatory / ring binders
Š wzorniki / sample cards
kalendarze / calendars
torby / bags
kalendarze trójdzielne / three-part calendars
notesy / notebook
LEDPROJEKT SP. Z O.O.
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
68
Uciekający Budzik, Clocky, Ticky, Tocky, Tangle,
CarPenDrive
Gifts of the Year 2011 (Tocky, Tangle), Gadżet Roku 2010
Gwiazdy PIAP
PIAP
1996
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
Manufacturers i Importers
Marki / Brands :
www.lizard.com.pl
PSI, PIAP
1999
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
kubki / mugs
filiżanki / cups
ceramika / ceramics
kalkomania / decal
polska izba artykułów promocyjnych
69
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 162A, 30-435 Kraków
+48 12 446 78 10, fax +48 12 446 78 14
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.ksiazkawyboru.pl, www.l-shop-team.pl
Marki / Brands : 85 MAREK: Fruit of the Loom, Russell, Kariban, Sol’s,
AWDis, Result, B&C, Mantis, Tee Jays, Regatta, Gildan,
Quadra, Premier, Fare, James&Nicholson,
Promodoro, Bella&Canvas, Dickies, Hanes, Henbury,
Stedman, Anvil, Beechfield, SF, Kustom Kit,
Finden-Hales, Oltees, Towel City, Myrtle Beach,
Bargear, Bag Base, Westford Mill, Wilson, Formula
Racing, Dare2b, Stormtech, Spiro, Okarma,
Gamegear, humbugz, Link, Grizzly, Mumbles,
Karlowsky, Spres, Serie Graffic, Larkwood, Nano,
Europe Trend Sport, A&R, CG Workwear, Rock Chef,
Frot Row, Bear Dream, Vossen, Korntex, Madera,
Reflectra, Babybugz, Slazenger, Cona, kimood,
ZlideOn, Secabo, Repson, Kup, Atlantis, Target,
Proact, Yoko, RTY …
Nagrody / Awards : Dortmundzka Nagroda Gospodarcza 2013
Certyfikaty / Certificates : Rzetelna Firma
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 1981 (Dortmund), 2011 (Polska)
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
70
Torby i opakowania
Bags and packaging
tekstylia reklamowe / promotional textiles
odzież sportowa / sportswear
odzież zawodowa / workwear
koszulki / T-shirts
bluzy / sweatshirts
kurtki / jackets
ręczniki / towels
torby / bags
www.piap-org.pl
Sport
Sport
MACMA POLSKA Sp. z o.o.
Byków, Wrocławska 41, 55-095 Mirków
+48 71 330 54 60, fax +48 71 315 30 89
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.macma.pl
72
Marki / Brands : Ferraghini, Mark Twain, CrisMa, M-Collection,
7 Ceramics, The Marina
Nagrody / Awards : Złota Korona Reklamy 2013, Gift of the Year 2013
Certyfikaty / Certificates : PIAP, AEO, Solidni w Biznesie, Eko Cykl, Rzetelna
Firma
Członkostwo / Membership : PIAP (współzałożyciel)
Na rynku od / In the market since : 2003
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
długopisy / ball pens
kubki / mugs
torby / bags
parasole / umbrellas
znakowanie / branding
USB / USB
odzież / clothes
zegary / clocks
www.piap-org.pl
Usługi
Services
MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
+48 22 811 39 08, fax +48 22 811 35 17
[email protected]
www.merxteam.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands : Exxent, Xantia, Vacu Vin
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 1999
74
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Do domu
Home articles
kubki / mugs
porcelana / porcelan
porcelana reklamowa / promotional porcelan
kubki termiczne / thermo mugs / car mugs
długopisy / pens
artykuły dekoracyjne / decorative article
artykuły promocyjne / promotional article
sztućce / cutlery
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
Maxim
MILO - Producent Segregatorów
ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko
+48 44 737 00 04, fax +48 71 7360200
[email protected]
www.segregatory.net, www.teczkireklamowe.pl
www.standyreklamowe.pl, www.wzornikireklamowe.pl
www.maxim.com.pl
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Producenci i Importerzy
Š
Š
Š
Š
segregatory reklamowe / custom binders
teczki reklamowe / folders
standy reklamowe / stands and dysplays
wzorniki reklamowe / sample folders
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.
Š
Š
Š
Š
gadżety / gadgets
długopisy / pens
torby free pvc / bags free pvc
USB / USB
www.chocolissimo.pl
YOUR BAG, YOUR NOTE, YOUR MEMORY
PIAP
2004 (POLAND)
Š
Š
Š
Š
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
ładowarki / power banks
t-shirt / t-shirt
kurtki / jackets
wszystkie metody znakowania / all methods of imprint
www.piap-org.pl
pudełka reklamowe / boxes
clipboardy reklamowe / clipboards
notesy reklamowe / notebooks
teczki ofertowe / polypropylene products
ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań
+48 61 623 24 06, fax +48 61 623 24 39
[email protected]
www.midoceanbrands.com
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Torby i opakowania
Bags and packaging
MM Brown Polska Sp.z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10/4, 41-506 Chorzów
+48 22 618 22 95
[email protected]
Odzież
Clothes
Teczki Biurowe ABSTRACT
Gazele Biznesu
Rzetelna Firma, Solidni w BIznesie, Gwiazdy PIAP
PIAP
1992
Druk i papier
Printing and paper
Artykuły biurowe
Office articles
ceramika reklamowa / promotional ceramics
kubki z nadrukiem / printed mugs
filiżanki firmowe / company cups
zestawy kawowe / coffee sets
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
76
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Do domu
Home articles
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Porceline by Maxim
Gifts of the Year, Golden Crown od Advertising
Fresenius, REACH, Gwiazdy PIAP
PIAP, PSI
1998
Manufacturers i Importers
ul. Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo
+48 61 44 53 100, fax +48 61 44 53 110
[email protected]
chocolissimo
PSI, PIAP
2003
Słodycze
Sweets
Š
Š
Š
Š
czekolada / chocolate
słodycze z logo / sweets with logo
gadżety reklamowe / gadgets
upominki firmowe / business gifts gadgets
Š prezenty korporacyjne / corporate gifts
Š programy lojalnościowe / customer loyalty programs
Š słodycze / candy
polska izba artykułów promocyjnych
77
NOTEDECO
ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
+48 61 879 85 81, fax +48 61 872 69 08
[email protected]
www.notesy.pl
Producenci / Importerzy
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
78
Artykuły biurowe
Office articles
GIfts of the Year, Korona Reklamy
SwB
PSI, PIAP
1998
Druk i papier
Printing and paper
Printed adhesive
note pads producer.
Producent notesów
samoprzylepnych
z nadrukiem.
www.notesy.pl
Š
Š
Š
Š
notesy samoprzylepne / adhesive notepads
notesy standardowe / standard notepads
tablice samoprzylepne / adhesive memoboards
notesy magnetyczne / magnetic notepads
www.piap-org.pl
Pack Art Bags Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rynkowa 9, 62-081 Przeźmierowo
+48 61 65 25 360, fax +48 61 65 25 075
[email protected]
www.packart-bags.eu
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Kraft Classic®, Kraft Plus®
SwB, FSC
PIAP, PSI
2002
Torby i opakowania
Bags and packaging
producent / producer
papierowe torby reklamowe / professional paper bags
nadruk reklamowy / advertising overprint
dodatki do toreb / accessories for bags
tobry gotowe / stock carrier bags
torby bawełniane / textil bags
Pack Art Bags Sp. z o. o. sp. k.
80
www.piap-org.pl
Mount Blanc Sp. z o.o.
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA
ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków
+48 12 661 00 80
[email protected]
ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk
+48 58 712 82 00, fax +48 58 712 82 17
[email protected]
www.mountblanc.pl
Mount Blanc
PIAP
2006
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Producenci i Importerzy
Słodycze
Sweets
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Podróż
Travelling
Sierosław, ul. Skrajna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
+48 6189 666 66, fax +48 6189 666 67
[email protected]
www.ultrek.com.pl
Š
Š
Š
Š
polary reklamowe / promotional fleeces
polary firmowe / corporate fleeces
polary dla firm / corporate fleeces
odzież reklamowa / promotional clothing
torby / bags
odblaski / reflective items
maskotki / cuddly toys
breloki / keyrings
Paso Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Łomnica Zdrój 404, 33-351 Łomnica Zdrój
+48 18 446 40 15, fax +48 18 446 40 15
[email protected]
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
kubki izotermiczne / insulated cups
bidony / water bottles
długopisy / pens
plecaki / backpacks
P.P.U.H. ULTREK
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
82
Š czekoladowe fondue / chocolate fondue
Š belgijskie czekoladki / belgian chocolates
czekoladki / chocolates
zestawy prezentowe / gifts
pralinki / pralines
belgijskie pralinki / belgian pralines
Royal Design
Korona Reklamy 2005, 2006, 2009, 2011, 2012
PIAP
1991
www.paso.pl
PIAP
1992
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Sport
Sport
Torby i opakowania
Bags and packaging
Š
Š
Š
Š
polary z haftem / embroidered fleeces
polary z logo / logo embroidered fleeces
polarowe bluzy reklamowe / promotional fleece jackets
bluzy Polartec / Polartec jackets
www.piap-org.pl
Š
Š
Š
Š
plecak / backpack
torba na ramię / shoulterbag
torba / bag
walizka / suitcase
Manufacturers i Importers
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
www.par.com.pl
Paso
Gazele Biznesu, Złota Siódemka 2013
PIAP, ISO, Najlepsze w Polsce, Gwiazdy PIAP
PIAP
1983
Podróż
Travelling
Š piórnik / pencilcase
polska izba artykułów promocyjnych
83
PRAŻMOWSCY s.c.
.
ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa
+48 22 636 71 36, fax +48 22 636 71 36
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.prazmowscy.pl
84
Marki / Brands : Podkładki Brite Mat, breloki Adloop, Pom-Pony,
kubek Americano
Nagrody / Awards : Gifts of the Year
Certyfikaty / Certificates : SwB
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 1996
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Napoje
Drinks
breloki akrylowe / acrilic keyrings
maskotki reklamowe / advertising pom-pons
podkładki pod mysz / mousepad
kubki termiczne / thermal mug
maskotki filcowe / felt mascots
gadżety ekologiczne / eco products
zakładki,magnesy / bookmarks, magnets
gadżety rowerowe / bike products
www.piap-org.pl
Zabawki
Toys
Polskie Karty Sp. z o.o.
Printing House
Al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków
+48 12 415 11 45, fax +48 12 415 11 66
[email protected]
ul. Szkolna 30, 05-091 Ząbki
+48 22 499 50 04, fax +48 22 499 50 05
[email protected]
www.polskiekarty.pl
Producenci i Importerzy
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Usługi
Services
karty rabatowe / discount cards
karty dostępu / access cards
karty breloczki / key tags
wizytówki / business cards
Š
Š
Š
Š
Š
SwB, Solidna Firma 2010
SwB, PIAP
2006
Usługi
Services
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
karty plastikowe / plastic cards
karty lojalnościowe / loyalty cards
karty podarunkowe / gift cards
karty członkowskie / membership cards
PromoNotes Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21, wejście A, 02-822 Warszawa
+48 22 335 22 85, fax +48 22 335 22 88
[email protected]
ul. Poziomkowa 69, 62-002 Suchy Las
+48 61 811 70 28, fax +48 61 811 60 55
[email protected]pl
www.primeline.pl
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
długopisy / pens
kalendarze / calendars
notesy / notebooks
albumy na zdjęcia / photoalbums
Media
Media
Š projekty graficzne / graphic designs
Š kompleksowa obsługa poligraficzna / complex
typographic services
Š projektujemy drukujemy dowozimy / we design, print
and deliver
druk 24h / 24 h print
druk cyfrowy / digital printing
druk offsetowy / offset printing
sito / screen printing
ploter / plotter
Prime Line s.c.
Marki / Brands :
86
Laminowane karty plastikowe
Lider Rynku 2013
PIAP
1995
www.promonotes.pl
Montegrappa, Moleskine, Lamy, Semikolon, Filofax,
Omas, Tibaldi
Gazele Biznesu, ISPA Award, Dobry Wzór 2013
PIAP
2004
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Artykuły biurowe
Office articles
pióra wieczne / fountain pens
zestawy prezentowe / gift boxes
spinki do mankietów / cufflinks
zegarki / watches
www.piap-org.pl
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
CMYK
CMYK
Manufacturers i Importers
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
www.printinghouse.pl
PromoNotes
Gazele Biznesu
SwB
PSI, PIAP, BWL, VOW, Club Of Notes
1994
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
notesy samoprzylepne / sticky notes
wykrawane notesy samoprzylepne / shaped sticky notes
zestawy notesów / sticky notes sets
znaczniki indeksujące / index tabs
Š
Š
Š
Š
kalendarze / calenders
zestawy biurkowe / office sets
kostki offsetowe / offset cubes
notatniki / notebooks
polska izba artykułów promocyjnych
87
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17, 60-773 Poznań
+48 618 658 068, fax +48 618 658 423
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.quovadis.com.pl
Marki / Brands : Quo Vadis
Nagrody / Awards : Grand Prix „Triomphe”, Złoty Laur-Europa Prestige,
Złote Medale MTP, Mercure de l’Elite,
Jules Verne de l’Excellence, VIDICAL
Certyfikaty / Certificates : FSC
Członkostwo / Membership : PIAP, CCIFP
Na rynku od / In the market since : 1952 (France), 1994 (Polska)
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Artykuły biurowe
Office articles
Druk i papier
Printing and paper
kalendarze / calendars
terminarze / diaries
organizery / organizers
notesy / notebooks
kalendarze ścienne / wall calendars
planery / planners
galanteria skórzana / leather accessories
artykuły szkolne / back2school products
TERMINARZE • KALENDARZE REKLAMOWE • ORGANIZERY • NOTESY • GALANTERIA SKÓRZANA
www.quovadis.com.pl
88
www.piap-org.pl
RASTER
ul. Domaszowska 97 a, 25-320 Kielce
+48 41 3446777, fax +48 41 3446929
[email protected]
www.raster.eu
Producenci / Importerzy
Marki / Brands : Multistick
Członkostwo / Membership : PSI, PIAP
Na rynku od / In the market since : 1992
90
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
emblematy multistick / multistick labels
naklejki wypukłe / epoxy stickers
breloki / keyholders
magnesy / magnets
notesy magnetyczne / magnetic notepads
tatuaże / tattoos
lenticular / lenticular
naklejki termoaktywne / magic stickers
www.piap-org.pl
REDA Polska Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Waszawa
+48 615 27 63, fax +48 615 88 93
[email protected]
www.redapolska.com.pl
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Producenci i Importerzy
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
kubki / mugs
długopisy / pens
parasole / umbrellas
torby / bags
Wszystkie gadżety
All gifts
breloki / keyrings
latarki / torches
zegary / clocks
zapalniczki / lighters
RITTER-PEN Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów
+48 32 326 10 06, fax +48 32 326 10 05
[email protected]
www.ritter-pen.pl
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
92
Beaver, Santini, GreenIdeas, Tescoma,
Tonino Lamborghini
Gazele Biznesu, Korony Reklamy, Gifts of the Year
SwB, Rzetelna Firma
PIAP, PSI (centrala)
2004
długopisy / pens
długopisy z nadrukiem / pens with printing
długopisy reklamowe / promotional pens
długopisy ekologiczne / eco pens
RITTER-PEN
Gifts of the Year, Korony Reklamy
PIAP, SwB
2000
Usługi
Services
Š długopisy metalowe / metal pens
Š długopisy do ekranów dotykowych / touch screens pens
Š nadruki na gadżetach / printing on gadgets
www.piap-org.pl
RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K.
Tomadex s.c.
ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań
+48 61 893 22 01, fax +48 61 893 22 05
[email protected]
ul. Warszawska 69a, 95-070 Aleksandrów Łódzki
+48 42 276 62 54, fax +48 42 276 62 53
[email protected]
www.rodantv.pl
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Producenci i Importerzy
Š
Š
Š
Š
karafki / carafes
kubki / mugs
świeczniki / candle holders
talerze / plates
szklanki / glasses
termosy / thermojugs
akcesoria kuchenne / kitchen accesories
akcesoria łazienkowe / bath accesories
Sport
Sport
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
Gwiazdy PIAP
PIAP
2004
Wysocko Małe, ul. Jankowska 41, 63-421 Przygodzice
+48 62 737 11 41, fax +48 62 737 11 41
[email protected], [email protected]
www.rubensdesign.pl
Š
Š
Š
Š
breloki / keychains
żetony / coins
usb / usb
pvc / pvc
czapki / hats
rękawiczki / gloves
kubki / cups
smycze / lanyards
WAZA s.c. PPH
ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia
+48 58 660 32 21, fax +48 58 660 32 22
[email protected]
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
szaliki / scarves
flagi / flags
proporce / pennants
poduszki / pillows
RUBENS DESIGN
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
94
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Do domu
Home articles
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
MENU, Stelton, Rosendahl, RigTig, Holmegaard,
Skagerak, Magisso
PIAP
1989
www.kijowscy.com.pl
alebreloki.pl, aleusb.pl
SwB
PIAP, PSI
1997
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
Š breloki metalowe / metal keychains
Š otwieracze / openers
Š indywidualne realizacje / individual projects
www.piap-org.pl
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
®
Manufacturers i Importers
Marki / Brands :
www.tomadex.pl
Waza Poland
ISO 9001:2000
PIAP
1989
Do domu
Home articles
kubki, filiżanki / cups
szklanki / glasses
serwis obiadowy i kawowy / dinner and coffee service
nadruki na porcelanie i szkle / printing on porcelain & glass
Wszystkie gadżety
All gifts
Š porcelana i szkło z logo / procelain and glass with logo
polska izba artykułów promocyjnych
95
ROSNOWSKI GIFT
ul. Chwarznieńska 142 D, 81-602 Gdynia
+48 58 664 77 33, fax +48 58 668 50 01
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.rosnowski-gfit.pl
96
Marki / Brands : SWIZZ, PromoLamps, VIPband, WINPad,
Personal Gift
Nagrody / Awards : Gifts of the Year 2012, 2013, OKO REKLAMY
Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 1994 / 2000
Podróż
Travelling
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Elektronika
Electronics
Do domu
Home articles
lampy i lampki reklamowe / promo lamps
akcesoria do komórek i tabletów / phone and tablets accesories
skipassy / skipass and card holders
breloki / keyrings
maty żelowe pod telefon / anti slip gel pads
ściereczki do okularów i ekranów / microfibre cloths for glasses and lcd displays
magnesy reklamowe / magnets
opaski przeciw komarom / NO MOSCITO bands
www.piap-org.pl
Sandex Bis Sp.J.
ul. Leśna 12, 05-092 Łomianki
+48 22 751 83 30, fax +48 22 751 38 98
[email protected]
www.sandex.com.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
kolekcje ręczników: egipskie, portugalskie, polskie
Sedex, SwB
PIAP
1996
Do domu
Home articles
ręczniki / towels
koce reklamowe / advertising blankets
tekstylia medyczne / medical textiles
tekstylia reklamowe / advertising textiles
torby i plecaki / bags and backpacks
torby i akcesoria filcowe / felt bags and accessories
smycze / advertising leashes
import / import
Wszystkie gadżety
All gifts
SANDEX kojarzony jest z tekstyliami domowymi, głównie z ręcznikami. Tymczasem oferujemy
dużo więcej. Proponujemy również smycze reklamowe, tekstylia medyczne, reklamowe, torby,
plecaki i torby filcowe. Jako producent zapewniamy swoim Klientom znakomitą jakość połączoną z atrakcyjną ceną. Asortyment nasz jest stale poszerzany, a serwis bardzo elastyczny, poparty
szybką, kompleksową i fachową obsługą. Oprócz własnego wzornictwa Sandex szyje produkty
według wzorów i rozmiarów Klienta. Przy każdym zamówieniu, zespół naszych handlowców
oferuje także pomoc w dokonaniu odpowiedniego wyboru upominku i zastosowaniu
odpowiedniej techniki jego znakowania.
SANDEX jest również bezpośrednim importerem gadżetów z Chin. Działając na tym rynku od
kilku lat mamy sprawdzone fabryki, atrakcyjne ceny, terminowe dostawy oraz pełną kontrolę
nad przebiegiem produkcji.
Korzystając z naszych usług otrzymają Państwo kompleksowe wsparcie DZIAŁU GRAFICZNEGO
w przygotowaniu różnego rodzaju projektów, pomysłów, koncepcji produktu, do kampanii
promocyjnych.
98
SANDEX BIS Sp.J.
ul. Leśna 12, 05-092 Łomianki
www.sandex.com.pl
www.piap-org.pl
tel. +48 22 751 38 98
fax +48 22 751 83 30
e-mail: [email protected]
SENATOR GmbH & Co. KGaA
Bahnhofstr. 57, 64401 Gross-Bieberau Germany
Producenci / Importerzy
www.senatorglobal.com
100
Marki / Brands : SENATOR, ROU BILL
Nagrody / Awards : 1. m Korona Reklamy 2013, red dot design
Good Design, Promotional Gifts Award,
Super Gift 2013
Certyfikaty / Certificates : ISO 9001, ISO 14001, BSCI, SER, PIAP, REACH
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 1920
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Artykuły biurowe
Office articles
długopisy / pens
pióra / fountain pen & rollerball
metalowe długopisy / metal pens
kubki / mugs
szklanki / glass
organizery / conference folders
porcelana / porcelain
kubki termiczne / thermo mugs
www.piap-org.pl
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
SIM Koło
ul. Asnyka 35, 62-600 Koło
+48 63 26 28 255, fax +48 63 27 25 771
[email protected]
www.simkolo.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands : PRODUKCJA, IMPORT, GIFTS
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 1999
102
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Torby i opakowania
Bags and packaging
torby i opakowania / bags & packaging
odzież / clothes
artykuły piśmiennicze / writing utensils
do domu / home articles
galanteria / leather goods
ceramika / ceramics
artykuły biurowe / office articles
podróż / travelling
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
„STEFANIA” Zakład Galanterii Skórzanej
Export-Import
Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz
ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz
+48 62 764 22 09, fax +48 62 764 22 10
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.stefania.net.pl
104
Marki / Brands : GIOVANI, Paolo Bantacci, Mio Gusto, STEFANIA
Nagrody / Awards : Gifts of the Year 2008, 2009, 2012, 2013;
Super Gift 2013, Złoty Medal Targi Mody
Poznań 2013, Korony Reklamy 2010
Certyfikaty / Certificates : SwB, ISO 9001:2008, Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 1992
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Artykuły biurowe
Office articles
portfele / wallets
teczki / briefcases
wizytowniki / card holders
aktówki / portfolios
torebki / handbags
kosmetyczki / cosmetic bags
skórzane akcesoria / leather accessories
paski / belts
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
TEXET Poland Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań
+48 61 86 85 671, fax +48 61 86 85 692
[email protected]
Producenci / Importerzy
www.texet.pl
106
Marki / Brands : James Harvest Sportswear, Printer Activewear,
D.A.D Sportswear, Projob, Sagaform, Lord Nelson,
Queen Anne, SEA
Nagrody / Awards : Gifts of the Year 2008 I 2009, Korony Reklamy
2012 – Wyróżnienie w kategorii „Importer
Upominków Reklamowych”; Gifts of the Year
2012 I 2013 ,Biz Trendy 2008,2009 i 2010
Certyfikaty / Certificates : SwB, Gwiazdy PIAP, Trust
Członkostwo / Membership : PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 1995 (SEIKA), 2005 (Texet Poland)
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Do domu
Home articles
odzież promocyjna / promotional textiles
odzież reklamowa / advertising textiles
odzież żeglarska / tactical clothing
torby podróżne / travel bags
akcesoria out-door / out- door accessories
szwedzkie upominki reklamowe / swedish promotional gifts
ceramika reklamowa / advertising ceramics
odzież robocza / workwear
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
Trober Polska
ul. Pomorska 23, 83-262 Czarna Woda
+48 58 587 85 14, fax +48 58 587 72 68
[email protected]
www.trober-polska.pl, www.troeber.com
Producenci / Importerzy
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
108
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Atomic, Colton, Coney, Cozy, Gianni, Myon
Perły Rynku FMCG 2013
KRD, Gwiazdy PIAP
PIAP, PSI, TÜV, BSCI, AEO
1952 (Niemcy), 2008 (Polska)
Do domu
Home articles
zapalniczki / lighters
popielniczki / ashtray
długopis / pen
noze / knife
latarki / torch
breloki / keyring
zapalarki / BBQ
piersiówki / hip flask
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
UNITED BRANDS POLAND SP. Z O.O.
ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa
+48 89 677 21 83, fax +48 89 677 21 79
[email protected]
www.ivory.com.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands : IVORY
Członkostwo / Membership : PSI, PIAP
Na rynku od / In the market since : 2012
110
Ceramika
Ceramics
Š kubki / mugs
Š filiżanki / cups
Š ceramika reklamowa / promotional ceramics
www.piap-org.pl
Yourclip
ul. Bytomska 3/2, 44-100 Gliwice
+48 505 770 685
[email protected]
www.yourclip.pl
Producenci / Importerzy
Marki / Brands : Yourclip
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2012
112
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Markclip / Markclip
Wingclip / Wingclip
aXionclip / aXionclip
Cornerclip / Cornerclip
spinacz reklamowy / promotional clip
spinacz z nadrukiem / paper clip with print
klipy do papieru / paper clips
artykuły reklamowe / promotional items
www.piap-org.pl
www.przypinki.eu-IHG
3 Stylers Sp.z o.o.
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
+48 22 300 87 76
[email protected]
ul. Zakrzowiec 216, 32-003 Zakrzowiec k. Niepołomic
+48 12 281 00 86, fax +48 12 263 72 03
[email protected]
www.paxonta.com, www.3stylers.com
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Druk i papier
Printing and paper
Producenci / Importerzy
Š
Š
Š
Š
PIAP
2005
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Usługi
Services
przypinki badziki / buttons
pinsy metalowe żywiczne / metal pins, epoxy pins
magnesy reklamowe / advertising magnets
czyściki do telefonów / sticky cleaners
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
naklejki epoksydowe 3D / epoxy stickers
kotyliony / rosettes
buttony / buttons
breloki metalowe akrylowe / metal acrylic keyrings
Paxonta.com
PIAP
2009
Usługi
Services
Media
Media
Š ankieta on-line / on-line questionnaire
Š badania rynku / market research
Š konsultacje / consulting
Fotolia
41 East 11th Street, 11th Floor, 10003 USA
+48 22 389 70 52
[email protected]
www.fotolia.pl
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Zostań GWIAZDĄ PIAP
www.piap-org.pl/gwiazdy
114
Media
Media
Š
Š
Š
Š
zdjęcia / photos
wektory / vectors
wideo / video
bank zdjęć / photo stock
PIAP
2005
Media and Exhibition Organisers
www.przypinki.eu
Usługi
Services
Š royalty free / royalty free
Š ilustracje / illustrations
Š grafiki / graphics
polska izba artykułów promocyjnych
115
OOH magazine Sp. z o.o.
GJC Inter Media Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 86a / 110, 40-203 Katowice
+48 32 206 76 77, fax +48 32 206 76 77
[email protected]
ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
+48 61 825 73 22, fax +48 61 825 84 85
[email protected]
www.oohmagazine.pl, www.festiwalmarketingu.pl,
www.giftsonine.pl
Marki / Brands :
Media i Organizatorzy Targów
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
RemaDays, Gifts Journal, Wielka Księga Reklamy
i Poligrafii RemaDays Warsaw, SwB, ESB, Not Recommend,
Nawigator Branżowy - Stuttgart, Nawigator Branżowy
Kijów, AdBase, OneDay Roadshow, Korony Reklamy,
Gifts of the Year
PIAP
2002
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Š
Š
Š
Š
Š targi / exhibitions
Š wydawnictwa / media
Š bazy danych / databases
Targi branżowe
Trade fair
Media
Media
Targi branżowe
Trade fair
Media
Media
Š
Š
Š
Š
targi branżowe / trade fair
media / media
bazy danych / data base
wszystkie gadżety / all gifts
www.swiatdruku.eu
www.mediarun.com
Marki / Brands :
Mediarun.pl, Mediarun Academy, Mediarun.com,
Mediarun Festival, Konkurs Dyrektor Marketingu Roku,
Bizrun.pl, Trunki.pl
PIAP, IAA
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Media
Media
Š
Š
Š
Š
116
marketing / marketing
media / media
konferencje / conferences
Mediarun.com / Mediarun.com
poligrafia reklamowa / advertising printing
opakowania / packaging
marketing / marketing
artykuły promocyjne / promotional products
ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
+48 42 687 12 92, fax +48 42 687 12 99
[email protected]
ul. Mokotowska 15A / 1B, 00-640 Warszawa
+48 22 390 90 00, fax +48 22 390 90 01
[email protected]
Członkostwo / Membership :
Wszystkie gadżety
All gifts
Polski Drukarz Sp. z o.o.
Mediarun.com Sp. z o.o.
Marki / Brands :
OOH magazine, giftsonline.pl, securebiz.pl,
Festiwal Marketingu Druku&Opakowań, SUPER GIFT,
Złoty Medal
Super Partner SHEAFFER
PIAP, IGRZ
2005
Š Mediarun Festival / Mediarun Festival
Š KDMR / KDMR
Š Mediaurn Academy / Mediarun Academy
www.piap-org.pl
Druk i papier
Printing and paper
Media
Media
Targi branżowe
Trade fair
Š
Š
Š
Š
Świat DRUKU, Akademia Wiedzy, Polski Drukarz,
The World of Printing, The Academy of Knowledge
Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, PID, SwB
Polska Izba Druku, PIAP, Stowarzyszenie Poligrafów
Pomorskich, PSSiDC, Polska Izba Fleksografów
1993
czasopismo branżowe / trade magazine
poligrafia / polygraphic industry
reklama / advertising
opakowania / packaging
Š
Š
Š
Š
Media and Exhibition Organisers
www.gjc.pl
Torby i opakowania
Bags and packaging
konferencja / conference
druk / printing
szkolenia / training
wydawnictwo branżowe / publishing house
polska izba artykułów promocyjnych
117
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
+48 61 869 2000, fax +48 61 869 2999
[email protected]
www.mtp.pl
Media i Organizatorzy Targów
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
118
Media
Media
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
MTP, IDEA EXPO, PCC
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
PIAP, UFI, PIPT, CENTREX, EMECA
1921
Usługi
Services
targi / fair
reklama / advertisement
POLIGRAFIA
TAROPAK
Idea Expo
promocja / promotion
spotkania branżowe / industry meetings
www.piap-org.pl
Targi branżowe
Trade fair
Reklama.pl
3line.pl Sp. z o.o.
ul. Wiśniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sącz
+48 18 449 06 08 wew. 115, fax +48 18 449 06 09 w. 100
[email protected]
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
+48 12 293 14 20, fax +48 12 293 14 21
[email protected]
www.reklama.pl
Media i Organizatorzy Targów
Media
Media
Š
Š
Š
Š
Reklama.pl
PIAP
2010
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Usługi
Services
reklama / advertisement
marketing / marketing
serwis branżowy / web service
internet / internet
Usługi
Services
Druk i papier
Printing and paper
Š gadżety reklamowe / gadgets
Š zlecenia reklamowe / advertising order
Š media / media
Š
Š
Š
Š
PIAP
2004
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
gadżety / gadgets
reklama / promotional
upominki / gifts
grawer / engraver
nadruk / overprint
cyfrowy / digital
pakowanie / packaging
logistyka / logistics
Agencja Reklamowa GOOD GIFT
ul. Topolowa 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki
+48 25 758 06 16
[email protected]
Advertising Agencies
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
www.3line.pl
www.goodgift.pl
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
~Nie mamy nic do ukrycia
GWIAZDY PIAP
www.piap-org.pl/gwiazdy
120
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
ceramika / ceramics
elektronika / electronics
wszystkie gadżety / all gifts
galanteria / leather goods
Gwiazdy PIAP
PIAP
2008
Elektronika
Electronics
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
artykuły piśmiennicze / writing utensils
artykuły biurowe / office articles
podróż / travelling
odzież / clothes
polska izba artykułów promocyjnych
121
AdVeno - Firma KULIK Sp.J.
ul. Bolesława Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
+48 71 733 45 00, fax +48 71 733 45 01
[email protected]
www.adveno.pl
Agencje Reklamowe
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
122
Usługi
Services
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
doppler, bugatti, s.Oliver, Schwarzwolf, CHECK.IN
Gazele Biznesu
PIAP
1957 (founded) / promotional items market
since 1992
Wszystkie gadżety
All gifts
parasole / umbrellas
ceramika / ceramics
odzież reklamowa / promotional clothing
artykuły piśmiennicze / stationery
galanteria skórzana / leather goods
elektronika / electronics
artykuły premium / premium gifts
walizki / luggage
www.piap-org.pl
AGENCJA REKLAMOWA INSPIRACJE
ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław
+48 71 758 45 60
[email protected]
www.inspiracje-mk.pl
Marki / Brands :
Ferraghini, Sagaform, Scheaffer, Parker , Waterman, Dream
Pen, Millenium, Duke, Doppler, Bugatti, Chili,
BIC, Koziol,
Senator, VIP Collection, Wittchen, Apart, Porceline, Harvest,
Gildan, B&C, SG, Samsonite, Valentini, Cerruti 1881,
Certyfikaty / Certificates :
Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership :
PIAP
Na rynku od / In the market since :
2009
Odzież
Clothes
Agencje Reklamowe
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
gadżety reklamowe / gadgets
odzież reklamowa / advertising clothes
smycze reklamowe / promotional lanyards
kubki z nadrukiem / cups with print
art. piśm. z logo / writing instruments with logo
pen drivy z logo / usb drives with logo
upominki reklamowe / promotional gifts
parasole reklamowe / promotional umbrellas
AMC GROUP
ul. Widna 29, 31-464 Kraków
+48 12 411 28 29, fax +48 12 411 28 29
[email protected]
www.amcgroup.pl
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
124
odzież / clothes
narzędzia wielofunkcyjne / multitools
torby / bags
galanteria / leather goods
amctextil
SwB
PIAP
2004
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
Š ceramika / ceramics
Š parasole / umbrellas
Š art. piśmiennicze / writing
www.piap-org.pl
ART FAKTORIA Magdalena Chobot
ul. Unruga 182, 81-153 Gdynia
+48 58 776-25-00, fax +48 58 776-25-00
[email protected]
www.artfaktoria.pl
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Usługi
Services
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
Portwest, Uvex, Urgent, Panoply, Baak, Lemaitre,
Diadora, Harvest, Result, B&C, SG, Stormtech i in.
PIAP, Certyfikat Rzetelności KRD
PIAP
2009
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
gadżety reklamowe / advertising devices
odzież robocza / working clothing
odzież reklamowa / advertising clothing
artykuły bhp / articles bhp
odzież medyczna / medical clothing
odzież gastronomiczna / gastronomic clothing
obuwie robocze / working footwear
smycze reklamowe / advertising leashes
Artigraf
Jeziorzany 210, 32-060 Liszki
+48 12 356-55-41
[email protected]
www.artigraf.pl
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
126
kubki / cups
wszystkie gadżety / all gifts
druk i papier / printing and paper
art.piśmiennicze / writing utensils
Gwiazdy PIAP
PIAP, Rzetelna Firma
2000
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
elektronika / electronics
do domu / home articles
torby i pakowania / bags & packaging
zdrowie i uroda / health &beauty
www.piap-org.pl
ArtClip Advertising Agency
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków
+48 12 656 30 04, fax +48 12 257 00 50
[email protected]
www.artclip.com.pl
Agencje Reklamowe
Certyfikaty / Certificates : SwB, PIAP, PSI
Członkostwo / Membership : SwB, PIAP, PSI
Na rynku od / In the market since : 1996
128
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Druk i papier
Printing and paper
materiały pos / pos materials
ekspozytory / display
standy / stands
traye / trays
wycinanie i grawerowanie / cuts out and engraving
druk materiałów promocyjnych / printing of promotional materials
drewniane długopisy / wooden ball pens
wykorzystywanie diod LED / use of LED
www.piap-org.pl
ArtClip Advertising Agency
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 2
www.artclip.com.pl
Artystik Poland Group Sp. z o.o.
ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno
+48 22 726 35 60, fax +48 22 726 35 61
[email protected]
www.apgrupa.pl , www.monetyczekoladowe.pl
Agencje Reklamowe
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
130
Słodycze
Sweets
Š
Š
Š
Š
Š
Apetiva, Monety Czekoladowe
Rzetelna Firma, PIAP
PIAP
1998
Wszystkie gadżety
All gifts
słodycze / sweets
art. biurowe / office
ceramika / ceramics
torby i opakowania / bags & packaging
art. piśmiennicze / writing
www.piap-org.pl
Atut PL Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 18, 31-524 Kraków
+48 12 269 07 77, fax +48 12 269 01 10
[email protected]
www.atut.info
Nagrody / Awards :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
Agencje Reklamowe
Usługi
Services
Š
Š
Š
Š
Gazele Biznesu, Art of Packaging 2008
PIAP, PSI
1987
Š
Š
Š
Š
art.piśmiennicze / writing
odzież / clothes
elektronika / electronics
ceramika / ceramics
art.biurowe / office
galanteria / leather goods
do domu / home articles
zdrowie i uroda / health &beauty
AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz
ul. Szara 14, 00-420 Warszawa
+48 22 622 90 81, fax +48 22 622 90 82
[email protected]
www.elwira.com.pl
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
132
kalendarz / calendar
akcesoria outdoor / outdoor accesories
kubki / cups
długopisy / pens
Schwarzwolf, Vanilla Seanson, Fruit of the Loom,
PORCELINE
Korona Reklamy 2008, 2009, 2013
SwB, Gwiazdy PIAP
PIAP
1990
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
portfele / wallets
odzież / clothes
upominki / gifts
torby papierowe / paper bags
www.piap-org.pl
BHZ Reklama
al. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn
+48 89 533 71 51, fax +48 89 533 50 79
[email protected]
www.bhz-reklama.pl
Agencje Reklamowe
Certyfikaty / Certificates : SwB, Akademia COLOP – Akademia Lasera, KRD
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2002
134
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Odzież
Clothes
gadżety / all gifts
odzież / clothes
ceramika / ceramics
grawer / engrave
plexi / acrylic plastic
reklama zewnętrzna / outdoor ads
reklama na samochodach / car wrapping
projekty graficzne / graphic designs
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
CARIN CREATIVE Studio Marketingu i Reklamy
Brandfathers and Sons Sp z o.o.
ul. Zamenhoffa 1, 64-100 Leszno
+48 603 482 378, +48 503 482 388 fax +48 655 266 348
[email protected]
ul. Bolecha 18, 01-419 Warszawa
+48 535 1999 66, fax +48 22 638 19 49
[email protected]
www.carin-creative.com
Marki / Brands :
Brandfathers and Photo, Brandfathers and Shows
PIAP
2007
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Agencje Reklamowe
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
reklama / advertisement
marketing / marketing
strategia / strategy
kreacja / creation
grafika / graphics
fotografia / photography
film / movie
internet / internet
Š
Š
Š
Š
ul. Jagiellońska 69, 03-303 Warszawa
+48 22 457 30 95
[email protected]
www.btlforms.com.pl, www.titan-travelite.com.pl,
www.btlforms.galanteria.net
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
kubki / cups
długopisy / pen
torby / bags
artykuły skórzane / leather goods
www.clearsense.pl
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Senator, Titan, Travelite, Koziol
Solidni w Biznesie, Klient VIP 2011, Klient Platinum
2012 - Senator GmbH, Prestige Partner Macma,
Autoryzowany Partner Senator GmbH, Travelite GmbH
PIAP
2009
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Clearsense, Akademia e-marketingu, European Directories
Partner Google
iab, PIAP
2009
Media
Media
Wszystkie gadżety
All gifts
elektronika / electronics
odzież / clothes
poligrafia / printing
podróż / journey
www.piap-org.pl
słodycze / sweets
odzież / clothes
markowe upominki / branded gifts
kalendarze / calendars
Clearsense SA SK
ul. Kawcza 37 lok. 1, 04-163 Warszawa
+48 667 906 909, fax +48 22 613 50 87
[email protected]
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
poligrafia / printing
USB / USB
art. skórzane / art. leather
ceramika / ceramics
BTL Forms Effective Advertising
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
136
Słodycze
Sweets
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Services
Media
Media
CERRUTI 1881, NINA RICCI, UNGARO, TROIKA, KOZIOL,
SENATOR, XDModo, Sagaform, Harvest, Adler, PROMOSTARS,
BALMAIN, BIC, DUNLOP, PARKER, MARKSMAN,
SLAZENGER,
WATERMAN, DIPLOMAT, PQI, PHILIPPI, LEXON, CACHAREL
PIAP
2006
Advertising Agencies
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Š
Š
Š
Š
media / media
strony internetowe / web development
pozycjonowanie / SEO
emailing / emailing
Š social media / social media
polska izba artykułów promocyjnych
137
EBLIS B&L
ul. Wolności 4, 41-500 Chorzów
+48 32 241 15 77, fax +48 32 241 28 53
[email protected]
www.eblis.pl
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
ECE Gifts
SwB
PIAP, SwB
2002
Agencje Reklamowe
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
projektowanie graficzne / graphic design
stoiska targowe / trade fair stands
strony www / web design
identyfikacja wizualna / corporate identity
biżuteria / jewelry
wydruki / prints
gadżety / gifts
modelki / models
GADZETY.COM.PL
ul. Marii 7 / 1a, 05-800 Pruszków
+48 500 119 007
[email protected]
www.gadzety.com.pl
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
138
usb / pendrives
zestawy świąteczne / christmass gifts
gadżety medyczne / medical gadgets
długopisy / pens
medicalgadgets, topusb, promotionalproducts,
zestawyswiateczne, szpatulki, doctorgift, personalcare,
pillbox, umbrellas
PIAP, PSI
2006
Zdrowie i uroda
Health and beauty
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
szpatułki / tongue depressors
stetoskopy / sthetoscope
pojemniki na tabletki / pill box
bombki z logo / logo baubles
www.piap-org.pl
GADGET ADVERTISING IDEAS
Monika Lewandowska
ul. Kolejowa 23A, 05-806 Komorów
+48 696 740 622, +48 604 95 95 67
[email protected]
Agencje Reklamowe
www.gadzety.sx, www.gadzet.sx
Marki / Brands : Apple, Lepow, Ye, Samsung, Sony, Nike, Adidas,
Puma, Targus, Wenger, Dicota, Tucano, Pure,
Hama, Microsoft, PQI, GOODRAM,PSL Design,
Swatch Alladin, Tchibo, Victorinox, Sigg, Harvest,
James Nicholson, Sols, Just Hood, B&C, FOTL,
Hanes, Kariban, Regatta, Sheaffer, Waterman,
Prodir, …
Certyfikaty / Certificates : SwB, Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : SwB, PIAP
Na rynku od / In the market since : 1999
Artykuły biurowe
Office articles
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
140
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
ładowarka zewnętrzna / power bank
głośniki bluetooth / bluetooth speaker
rysiki / długopisy do ekranów dotykowych / stylus pen for touchscreens
pamięć USB / pendrive
koszulki / t-shirts
kubki / cups
notesy / notebooks
kubki termiczne / thermo mugs
www.piap-org.pl
GIFT EXPERT
ul. Strąkowa 46 lok. 4, 00-367 Warszawa
+48 22 425 99 14; +48 22468 81 75
fax +48 22 425 99 15
[email protected]
www.giftexpert.eu
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Elektronika
Electronics
Agencje Reklamowe
Galanteria
Leather goods
Š
Š
Š
Š
PIAP, Rzetelna Firma, BIG KRD
2007
Š
Š
Š
Š
teczki biznesowe / business bags
pamięć usb / pendrive
portfele / wallets
ekskluzywne gadżety / vip gifts
Wszystkie gadżety
All gifts
ubrania reklamowe / clothes
breloki / key rings
długopisy / pens
upominki reklamowe / advertising gifts
Grupa Marketer Sp.j.
ul. Stefczyka 32 lok. 5, 20-151 Lublin
+48 81 440 60 81, fax +48 81 440 62 73
[email protected]
www.grupamarketer.pl
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Media
Media
Š
Š
Š
Š
142
pendrive'y, pamięci usb / usb flash drive
długopisy / pens
gadżety / gifts
wydawnictwo / publisher
Marketer+, dlamarketingu.pl, markowy-pendrive.pl
PIAP, SMB
2009
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
Š wszystkie gadżety / all gifts
www.piap-org.pl
KUNSZT
MDA Promotion Agencja Reklamowa
Dorota Czechowska
ul. Ułanów 21 B, 31-450 Kraków
+48 12 423 43 60, fax +48 12 423 39 77 ton 41
[email protected]
ul. Zięby 6, Kościno, 72-002 Dołuje
+48 91 439 57 45, fax +48 91 439 57 44
[email protected]
www.kunszt.krakow.pl
Marki / Brands :
GIFTS COLLECTION, PORCELINE, SHEAFFER, BIC, LECCE
PEN, HARVEST, SAGAFORM, VIP
Nagrody / Awards :
Korona Reklamy, WIDICAL, Gifts of the Year, Medal Europejski
Certyfikaty / Certificates :
Gwiazdy PIAP, Biznesmen z Klasą, Przedsiębiorca Roku,
SwB, Rzetelna Firma
Członkostwo / Membership :
PIAP, BPCC, LEWIATAN
Na rynku od / In the market since :
1991
Agencje Reklamowe
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
kalendarze / calendars
torby reklamowe / bags
notesy / notebooks
elektronika / electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
grafika / design
znaczki / pins
kubki / cups
zdobienia / marking service
Elektronika
Electronics
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Memo Calendars
PIAP
2000
Š
Š
Š
Š
kubki / cups
kalendarze / calendars
długopisy / pens
notesy / notebooks
MB Profil Sp. z o.o.
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
144
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
torby / bags
USB / USB
etui / cases
breloki / keychains
POLIGRAF
ul. Wieczorka 33, 44-100 Gliwice
+48 32 775 58 88, fax +48 32 445 00 77
[email protected]
Pl. Jagielończyka 6, 82-300 Elbląg
+48 55 642 42 10, fax +48 55 642 42 10
[email protected]
www.grupambprofil.pl
www.poligrafix.pl
MBPOST, MBPROFIL
PIAP
2000
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Usługi
Services
prywatny operator pocztowy / non-public postal operator
dystrybucja bezadresowa / indirect mail service
dystrybucja adresowa / direct mail service
wydruk / printing
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
kopertowanie / automatic enveloping of correspondence
etykietowanie / labelling
adresowanie / addressing
korespondencja masowa / lettershop
www.piap-org.pl
Š
Š
Š
Š
długopisy / pens
kalandarze / calendars
grafika / graphics
katalogi / catalogs
Advertising Agencies
Druk i papier
Printing and paper
Artykuły biurowe
Office articles
www.mda.com.pl, www.kalendarz-memo.pl
PIAP
1999
Torby i opakowania
Bags and packaging
Š
Š
Š
Š
Wszystkie gadżety
All gifts
druk / printing
wizytówki / businesscards
znakowanie / marking
gadżety reklamowe / advertising gadgets
polska izba artykułów promocyjnych
145
MB MARKETING SOLUTIONS
ul. Modlińska 60, 03-192 Warszawa
+48 22 762 14 47; +48 513 939 603
fax +48 22 762 14 47
[email protected]
www.mbmarketing.pl
Agencje Reklamowe
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2010
146
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
druk solwentowy / solvent printing
druk offsetowy / offset printing
ceramika / ceramics
galanteria / leather goods
odzież / clothes
artykuły piśmiennicze / writing
elektronika / electronics
hostessy / hostesses
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
Poligrafia – Promocja – Reklama STUDIO K2
S PRO Bogusław Rożek
ul. Wawelska 118, 64-920 Piła
+48 67 356 89 20
[email protected]
ul. Chylicka 49, 05-510 Konstancin - Jeziorna
+48 22 717 46 91, fax +48 22 717 46 91
[email protected]
www.studiok2.pl
Agencje Reklamowe
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Lider Sukcesu, HIT
Primus Nominatus (w procesie jakości zarządzania)
PIAP, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
2006
Usługi
Services
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
poligrafia / printing
reklama zewnętrzna / outdoor advertising
reklama / advertising
gadżety / gifts
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
kalendarze / calendars
studio graficzne / graphic desing studio
kampanie reklamowe / campaigns
drukarnia / printing house
Usługi
Services
Ceramika
Ceramics
Š
Š
Š
Š
Długołęka, ul. Wiejska 59, 55-095 Mirków
+48 71 326 74 10, fax +48 71 326 74 11
[email protected]
www.pro-activ.pl
Š
Š
Š
Š
148
art. piśmiennicze / writing instrument
do domu / home articles
zabawki / toys
sport / sport
odzież / clothes
art.piśmiennicze / writing
art.biurowe / office
elektronika / electronics
Spark Promotions Sp. z o.o.
ul. Komandorska 50, 81-232 Gdynia
+48 58 661 28 30, fax +48 58 661 69 88
[email protected]
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
wszystkie gadżety / all gifts
usługi / service
ceramika / ceramics
wydarzenia / events
Pro-Activ Spółka Jawna
Marki / Brands :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Gwiazdy PIAP, KRD
PIAP
2003
Advertising Agencies
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
www.spro.pl
www.sparkpromotions.pl
Upominki reklamowe
PIAP, PSI
1995
Artykuły piśmiennicze
Writing utensils
Š
Š
Š
Š
Marki / Brands :
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Wszystkie gadżety
All gifts
torby i opakowania / bags & packaging
galanteria / leather goods
ceramika / ceramics
art. biurowe / office
www.piap-org.pl
Cerutti, Cacharel, Ungaro, Nina Ricci, PQI, Jean-Louis Scherrer,
Victorinox,Slazenger, Waterman, Harvest, Elevate
Korona Reklamy
SwB
PSI, PIAP, SwB, DIG
2003
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
wszystkie gadżety / all gifts
ceramika / ceramics
odzież / clothes
art. piśmiennicze / writing
Š
Š
Š
Š
słodycze / sweets
art.biurowe / office
galanteria / leather goods
kubki / cups
polska izba artykułów promocyjnych
149
RITF advnet Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 164, 00-110 Jabłonna
+48 22 43 41 850, +48 22 43 41 851
[email protected]
www.ritf.eu
Agencje Reklamowe
Marki / Brands : Egift.pl, kompleksowa.pl, advhunters.pl,
ritf-poligrafia.pl
Nagrody / Awards : Gazele Biznesu 2011, 2012
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2005
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Media
Media
loterie / lotteries
konkursy konsumenckie / consumer contests
aktywności btl / btl activities
marketing handlowy / trade marketing
programy lojalnościowe / loyalty programs
grafika / graphics
grafika interaktywna / web graphics
druk i papier / printing and paper
Pomysł
to tylko
początek!
Wszystkie gadżety
All gifts
Profesjonaliści Profesjonalistom
Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce firm oferujących profesjonalne usługi
w zakresie kompleksowego procesu produkcji materiałów promocyjnych
i wdrażania akcji promocyjnych BTL i ATL. Zajmujemy się kompleksową obsługą
dużych organizacji gospodarczych, począwszy od strategii marketingowej
projektu, poprzez pełną realizację akcji, skończywszy na logistyce z nią związanej.
150
www.piap-org.pl
Start Prezent s.c.
ul. Niedziałkowskiego 25 lok c, 04-400 Warszawa
+48 22 243 49 11
[email protected]
www.startprezent.pl
Agencje Reklamowe
Certyfikaty / Certificates : Rzetelna Firma, Gwiazdy PIAP
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2010
152
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Słodycze
Sweets
długopisy / pens
pendrive / pendrive
smycze / lanyards
notesy / notebooks
koszulki / t-shirts
kurtki / jackets
cukierki / candies
ciastka / cookies
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
STUDIO ACORD
ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
+48 12 296 51 06, fax +48 12 397 33 26
[email protected]
www.studioacord.pl
Nagrody / Awards :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
POLISH PRODUCT 2012
Solidna Firma 2012 i 2011, Złoty Certyfikat
Rzetelnej Firmy, Firma Wiarygodna Finansowo, SwB,
IPH, JIG, PID, PIAP, Inicjatywy Firm Rodzinnych
2004
Agencje Reklamowe
Druk i papier
Printing and paper
Š kalendarze / calendars
Š reklama / advertisement
Š poligrafia / printing
Stylweiss spółka cywilna
ul. F.Chopina 2, 59-300 Lubin
+48 76 84 66 733, fax +48 76 749 52 12
[email protected]
www.stylweiss.com.pl
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Cacharel, Nina Ricci, Ungaro, Cerruti 1881
Gwiazdy PIAP
PIAP
1994
Wszystkie gadżety
All gifts
Š
Š
Š
Š
154
kalandarze / calendars
art. piśmiennicze / writing
odzież / clothes
galanteria skórzana / leather goods
Š elektronika / electronics
Š wszystkie gadżety / all gifts
www.piap-org.pl
True Colours s.c.
ul. I Armii WP 5 / 2, 20-078 Lublin
+48 81 448 3333, fax +48 81 448 09 72
[email protected]
www.tcolours.com
Agencje Reklamowe
Członkostwo / Membership : PIAP
Na rynku od / In the market since : 2005
156
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Usługi
Services
Wszystkie gadżety
All gifts
produkcje specjalne na zamówienie / custom made productions
publikacje / publications
kalendarze książkowe / book calendars
druk / printing
skład komputerowy / DTP
projekty graficzne / layouts
ilustracje / illustrations
copywriting / copywriting
www.piap-org.pl
custom made productions
publications
book calendars
printing
DTP
layout
illustrations
illust
copywriting
True Colours s.c
ul. I Armii WP 5/2, 20-078 Lublin
tel. 81 448 33 33, fax 81 448 09 72
www.tcolours.com, [email protected]
WOOW-studio
ul. 8 Maja 17 lok. 6, 11-700 Mrągowo
+48 89 741 03 73
[email protected], [email protected]
www.woow-studio.com
Marki / Brands :
Certyfikaty / Certificates :
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Do domu
Home articles
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Š
Š
Š
Š
D.A.D Sportswear, Projob, Harvest, Printer, Craft,
Sagaform, Lord Nelson, Queen Anne, SEA Glasbruk, Drift
PIAP, Certyfikat TEXET POLAND
PIAP
2009
Š
Š
Š
Š
odzież robocza / workwear
odzież żeglarska / sailing clothing
odzież korporacyjna / corporate clothing
odzież termoaktywna / thermal clothing
Wszystkie gadżety
All gifts
wyposażenie wnętrz / interior
termotransfer / thermal transfer
upominki / gifts
haft komputerowy / embroidery
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA
ul. Młodzieńcza 11A, 03-655 Warszawa
+48 22 677 86 60, fax +48 22 744 00 77
[email protected]
www.zgodzio.pl
Członkostwo / Membership :
Na rynku od / In the market since :
Druk i papier
Printing and paper
Š
Š
Š
Š
158
PIAP
2000
Spis firm według kategorii produktów
List of companies based on product categories
Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections:
Producenci/Importerzy – Manufacturers/Importers
Media i Organizatorzy Targów – Media and exhibition organisers
Agencje Reklamowe – Advertising agencies
Art. biurowe / Office articles
AXA Trading Paulina Kurkowska..............................................10
100Gifts.pl – Axxel Sp. z o. o.....................................................12
12M ...........................................................................................14
Altivo Estera Komenda ............................................................18
Avant Fabryka Porcelitu ...........................................................24
Biznes Promotion......................................................................32
EXPEN S.C. ................................................................................43
DRUKARNIA SERIKON ..............................................................44
Europapier-Impap Sp. z o.o. ....................................................48
GIFT STAR ..................................................................................54
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. ..................................................59
Lizard .........................................................................................69
MILO - Producent Segregatorów ............................................77
NOTEDECO ..............................................................................78
PRAŻMOWSCY s.c. ...................................................................84
Prime Line s.c............................................................................86
PromoNotes Sp. z o.o. ..............................................................87
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. ....................................................88
SENATOR GmbH & Co. KGaA ...............................................100
„STEFANIA” ............................................................................104
Yourclip ...................................................................................112
GADZETY.COM.PL ..................................................................138
GADGET ADVERTISING IDEAS................................................140
KUNSZT ...................................................................................144
Art. piśmiennicze / Writing utensils
Usługi
Services
druk / printing
artykuły promocyjne / promotional products
znakowanie / personalization
haft komputerowy / embroidery
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
AXA Trading Paulina Kurkowska..............................................10
ASGARD Sp. z o.o. ....................................................................22
Biznes Promotion......................................................................32
CAPIRA ......................................................................................34
DEONET ....................................................................................40
EXPEN S.C. ................................................................................43
EASY GIFTS ...............................................................................46
Gratisownia.pl ..........................................................................58
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. ..................................................59
MACMA POLSKA Sp. z o.o. ......................................................72
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA .................................................83
Prime Line s.c. ...........................................................................86
REDA Polska Sp. z o.o. ..............................................................92
RITTER-PEN Sp. z o.o. ................................................................92
SENATOR GmbH & Co. KGaA ...............................................100
Trober Polska ..........................................................................108
ArtClip Advertising Agency ...................................................128
BTL Forms Effective Advertising ............................................136
Pro-Activ Spółka Jawna .........................................................148
Ceramika / Ceramics
Avant Fabryka Porcelitu ...........................................................24
Ceramika Tułowice sp. jawna ..................................................36
DOUBLE SYSTEM ......................................................................42
KARPEX-BIS ...............................................................................67
Mart s.c. ...................................................................................69
MACMA POLSKA Sp. z o.o. ......................................................72
MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o. ................................................74
Maxim .......................................................................................76
REDA Polska Sp. z o.o. ..............................................................92
RODAN Agencja Reklamowa .................................................94
WAZA s.c. PPH ..........................................................................95
SENATOR GmbH & Co. KGaA ...............................................100
UNITED BRANDS POLAND. ....................................................110
Agencja Reklamowa GOOD GIFT ........................................121
Agencja Reklamowa INSPIRACJE .........................................124
Artigraf ....................................................................................126
BHZ Reklama ..........................................................................134
BTL Forms Effective Advertising ............................................136
MB MARKETING SOLUTIONS ................................................146
S PRO Bogusław Rożek ..........................................................149
Do domu / Home articles
ADLER Sp. z o.o. ........................................................................10
Agencja Reklamowa Satis Factory..........................................16
Altivo Estera Komenda ............................................................18
Avant Fabryka Porcelitu ...........................................................24
Ceramika Tułowice sp. jawna ..................................................36
elasto form Polska Sp. z o.o......................................................43
EXPEN S.C. ................................................................................43
Firma Handlowa HOFMAN......................................................52
GALDREW ................................................................................53
Kusha ........................................................................................68
MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o. ................................................74
Maxim .......................................................................................76
polska izba artykułów promocyjnych
159
RODAN Agencja Reklamowa .................................................94
WAZA s.c. PPH ..........................................................................95
ROSNOWSKI GIFT.....................................................................96
Sandex Bis Sp.J. ........................................................................98
TEXET Poland Sp. z o.o. ..........................................................106
Trober Polska ..........................................................................108
WOOW-studio ........................................................................158
Druk i papier / Printing and paper
100Gifts.pl – Axxel Sp. z o. o.....................................................12
12M ...........................................................................................14
Angels Advertising ...................................................................20
AWIH .........................................................................................26
BAG DESIGN.............................................................................30
CAPIRA ......................................................................................34
Drukarnia Chroma....................................................................42
Europapier-Impap Sp. z o.o. ....................................................48
FABRYKA CZASU Sp. z o.o. .......................................................50
Firma EMIDAS ...........................................................................52
fulloutdoorprintservice ............................................................58
INTER... TEST .............................................................................62
KINGPAK FOLIE.........................................................................67
LEDPROJEKT SP. Z O.O. ............................................................68
Lizard .........................................................................................69
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.........................................76
MILO - Producent Segregatorów ............................................77
NOTEDECO ..............................................................................78
Pack Art Bags Sp. z o.o. Sp.k. ...................................................80
Polskie Karty Sp. z o.o. ..............................................................86
Printing House ..........................................................................87
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. ....................................................88
RASTER ......................................................................................90
www.przypinki.eu-IHG ...........................................................114
Polski Drukarz Sp. z o.o. ..........................................................117
3line.pl Sp. z o.o. .....................................................................121
Artigraf ....................................................................................126
ArtClip Advertising Agency ...................................................128
CARIN CREATIVE .....................................................................137
KUNSZT ...................................................................................144
MB Profil Sp. z o.o. ..................................................................144
MDA Promotion .....................................................................145
POLIGRAF ...............................................................................145
STUDIO K2 ..............................................................................148
RITF advnet Polska Sp. z o.o. ..................................................150
STUDIO ACORD......................................................................154
True Colours s.c. .....................................................................156
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA ..................................................158
BONUS BTL s.c. .........................................................................30
BTL-SOLUTIONS ........................................................................31
CiTRON .....................................................................................31
EASY GIFTS ...............................................................................46
GIFT STAR ..................................................................................54
Jett Studio sp. z o.o. .................................................................66
Kusha ........................................................................................68
LEDPROJEKT SP. Z O.O. ............................................................68
RUBENS DESIGN.......................................................................94
ROSNOWSKI GIFT.....................................................................96
Agencja Reklamowa GOOD GIFT ........................................121
AMC GROUP ..........................................................................124
GADGET ADVERTISING IDEAS................................................140
GIFT EXPERT............................................................................142
Grupa Marketer Sp.j...............................................................142
MDA Promotion .....................................................................145
Galanteria / Leather goods
AXA Trading Paulina Kurkowska..............................................10
BONUS BTL s.c. .........................................................................30
DOUBLE SYSTEM ......................................................................42
Jaguar Tomasz Chwiłowicz ......................................................64
Prime Line s.c. ...........................................................................86
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. ....................................................88
„STEFANIA” ............................................................................104
AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz.........................................132
GIFT EXPERT............................................................................142
Media / Media
Angels Advertising ...................................................................20
Foha ..........................................................................................53
Printing House ..........................................................................87
3 Stylers Sp.z o.o. ....................................................................115
Fotolia .....................................................................................115
GJC Inter Media Sp. z o.o. .....................................................116
Mediarun.com Sp. z o.o. ........................................................116
OOH magazine Sp. z o.o. .......................................................117
Polski Drukarz Sp. z o.o. ..........................................................117
Międzynarodowe Targi Poznańskie ........................................118
Reklama.pl ..............................................................................120
Brandfathers and Sons Sp. z o.o............................................136
Clearsense SA SK ...................................................................137
Grupa Marketer Sp.j...............................................................142
RITF advnet Polska Sp. z o.o. ..................................................150
Napoje / Drinks
COOKIE Słodycze Reklamowe ................................................38
PRAŻMOWSCY s.c. ...................................................................84
Elektronika / Electronics
ADLER Sp. z o.o. ........................................................................10
160
www.piap-org.pl
Odzież / Clothes
Torby i opakowania / Bags & packaging
Graw Druk..................................................................................59
HEADWEAR PL ..........................................................................66
Jett Studio sp. z o.o. .................................................................66
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. ...........................................................70
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.........................................76
P.P.U.H. ULTREK .........................................................................82
Tomadex s.c..............................................................................95
Sandex Bis Sp.J. ........................................................................98
SIM Koło .................................................................................102
TEXET Poland Sp. z o.o. ..........................................................106
Agencja Reklamowa INSPIRACJE .........................................124
AMC GROUP ..........................................................................124
ART FAKTORIA.........................................................................126
AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz.........................................132
BHZ Reklama ..........................................................................134
Pro-Activ Spółka Jawna .........................................................148
Start Prezent s.c. .....................................................................152
WOOW-studio ........................................................................158
AWIH .........................................................................................26
BAG DESIGN.............................................................................30
DEONET ....................................................................................40
Europapier-Impap Sp. z o.o. ....................................................48
KINGPAK FOLIE.........................................................................67
Lizard .........................................................................................69
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. ...........................................................70
MILO - Producent Segregatorów ............................................77
Pack Art Bags Sp. z o.o. Sp.k. ...................................................80
Paso Polska Sp. z o.o. Sp.k........................................................83
SIM Koło .................................................................................102
Polski Drukarz Sp. z o.o. ..........................................................117
POLIGRAF ...............................................................................145
Podróż / Travelling
Altivo Estera Komenda ............................................................18
Inspirion Polska sp. z o.o...........................................................60
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA .................................................83
Paso Polska Sp. z o.o. Sp.k........................................................83
ROSNOWSKI GIFT.....................................................................96
Słodycze / Sweets
COOKIE Słodycze Reklamowe ................................................38
MM Brown Polska Sp.z o.o. ......................................................77
Mount Blanc Sp. z o.o. .............................................................82
Artystik Poland Group Sp. z o.o. ............................................130
CARIN CREATIVE .....................................................................137
Start Prezent s.c. .....................................................................152
Sport / Sport
DOUBLE SYSTEM ......................................................................42
elasto form Polska Sp. z o.o......................................................43
HEADWEAR PL ..........................................................................66
KARPEX-BIS ...............................................................................67
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. ...........................................................70
P.P.U.H. ULTREK .........................................................................82
Tomadex s.c..............................................................................95
Targi branżowe / Trade fair
GJC Inter Media Sp. z o.o. .....................................................116
Mediarun.com Sp. z o.o. ........................................................116
OOH magazine Sp. z o.o. .......................................................117
Międzynarodowe Targi Poznańskie ........................................118
Usługi / Services
12M ...........................................................................................14
Angels Advertising ...................................................................20
ASGARD Sp. z o.o. ....................................................................22
AWIH .........................................................................................26
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. .................................................28
BAG DESIGN.............................................................................30
BTL-SOLUTIONS ........................................................................31
DEONET ....................................................................................40
DRUKARNIA SERIKON ..............................................................44
EASY GIFTS ...............................................................................46
FABRYKA CZASU Sp. z o.o. .......................................................50
Firma Handlowa HOFMAN......................................................52
Foha ..........................................................................................53
Graw Druk..................................................................................59
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. ..................................................59
Inspirion Polska sp. z o.o...........................................................60
INTER... TEST .............................................................................62
MACMA POLSKA Sp. z o.o. ......................................................72
Polskie Karty Sp. z o.o. ..............................................................86
Printing House ..........................................................................87
RITTER-PEN Sp. z o.o. ................................................................92
www.przypinki.eu-IHG ...........................................................114
3 Stylers Sp.z o.o. ....................................................................115
Fotolia .....................................................................................115
Międzynarodowe Targi Poznańskie ........................................118
Reklama.pl ..............................................................................120
3line.pl Sp. z o.o. .....................................................................121
AdVeno - Firma KULIK Sp.J. ...................................................122
ART FAKTORIA.........................................................................126
Atut PL Sp. z o.o. .....................................................................132
Brandfathers and Sons Sp. z o.o............................................136
MB Profil Sp. z o.o. ..................................................................144
MB MARKETING SOLUTIONS ................................................146
STUDIO K2 ..............................................................................148
polska izba artykułów promocyjnych
161
S PRO Bogusław Rożek ..........................................................149
True Colours s.c. .....................................................................156
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA ..................................................158
Agencja Reklamowa GOOD GIFT ........................................121
AdVeno - Firma KULIK Sp.J. ...................................................122
Agencja Reklamowa INSPIRACJE .........................................124
AMC GROUP ..........................................................................124
ART FAKTORIA.........................................................................126
Wszystkie gadżety / All gifts
Artigraf ....................................................................................126
100Gifts.pl – Axxel Sp. z o. o.....................................................12
Artystik Poland Group Sp. z o.o. ............................................130
Agencja Reklamowa Satis Factory..........................................16
Atut PL Sp. z o.o. .....................................................................132
ASGARD Sp. z o.o. ....................................................................22
AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz.........................................132
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. .................................................28
BHZ Reklama ..........................................................................134
BONUS BTL s.c. .........................................................................30
BTL Forms Effective Advertising ............................................136
BTL-SOLUTIONS ........................................................................31
CARIN CREATIVE .....................................................................137
Biznes Promotion......................................................................32
EBLIS B&L ................................................................................138
Ceramika Tułowice sp. jawna ..................................................36
GADZETY.COM.PL ..................................................................138
elasto form Polska Sp. z o.o......................................................43
GADGET ADVERTISING IDEAS................................................140
DRUKARNIA SERIKON ..............................................................44
GIFT EXPERT............................................................................142
Firma Handlowa HOFMAN......................................................52
Grupa Marketer Sp.j...............................................................142
ZARZĄD
PIAP
/
PIAP
MANAGEMENT
BOARD
Foha ..........................................................................................53
KUNSZT ...................................................................................144
GIFTDulińska
STAR ..................................................................................54
Iwona
Prezes / President
MDA Promotion .....................................................................145
GJGOwczarska
GROUP .............................................................................56
POLIGRAF ...............................................................................145
Magda
V-ce Prezes / V-ce President
Gratisownia.pl ..........................................................................58
MB MARKETING SOLUTIONS ................................................146
Tomasz
V-ce Prezes / V-ce President
Graw Chwiłowicz
Druk..................................................................................59
STUDIO K2 ..............................................................................148
Inspirion Polska sp. z o.o...........................................................60
Pro-Activ Spółka Jawna .........................................................148
Jett Studio sp. z o.o. .................................................................66
S
PRO Bogusław Rożek ..........................................................149
CZŁONKOWIE
ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT
BOARD
KARPEX-BIS ...............................................................................67
Spark Promotions Sp. z o.o. ...................................................149
Agnieszka
Sędzikowska-Wlazło
KINGPAK FOLIE
.........................................................................67
RITF advnet Polska Sp. z o.o. ..................................................150
KushaBarudin
........................................................................................68
Start Prezent s.c. .....................................................................152
Tomasz
LEDPROJEKT SP. Z O.O. ............................................................68
Stylweiss spółka cywilna ........................................................154
Sławomir
Giefing
MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o. ................................................74
True Colours s.c. .....................................................................156
Mid Ocean
Brands Polska Sp. z o.o.........................................76
Zbigniew
Kaczor
WOOW-studio ........................................................................158
BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA .................................................83
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA ..................................................158
ArturPAR
Ogiegło
RASTER ......................................................................................90
REDA Polska Sp. z o.o. ..............................................................92
Zabawki / Toys
RUBENS
DESIGN.......................................................................94
KOMISJA
REWIZYJNA
/ AUDITING COMMITTEE
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. .................................................28
Tomadex s.c..............................................................................95
Zbigniew
Zieliński
Gratisownia.pl ..........................................................................58
WAZA s.c. PPH ..........................................................................95
PRAŻMOWSCY s.c. ...................................................................84
Zdzisław
SandexKałek
Bis Sp.J. ........................................................................98
SIM
Koło
.................................................................................102
Dariusz Płaczkiewicz
Zdrowie i uroda / Health & beauty
„STEFANIA” ............................................................................104
TEXET Poland Sp. z o.o. ..........................................................106
ADLER Sp. z o.o. ........................................................................10
Polska ..........................................................................108
BIURO Trober
ZARZĄDU
/ MANAGEMENT BOARD OFFICE
Agencja Reklamowa Satis Factory..........................................16
www.przypinki.eu-IHG
...........................................................114
CAPIRA ......................................................................................34
ul. Święty
Marcin 29/8
OOH magazine Sp. z o.o. .......................................................117
GADZETY.COM.PL ..................................................................138
61-608
Poznań
3line.pl
Sp. z o.o. .....................................................................121
Tel.: +48 791 354 426
[email protected]
www.piap-org.pl
162
Parę słów o PIAP
Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku. Zrzesza
na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również firmy
prowadzące działalność jako agencje reklamowe.
Członkami PIAP są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów
i producentów artykułów promocyjnych, agencje reklamowe, media branżowe oraz organizatorzy targów branżowych. Misją stowarzyszenia jest
stymulowanie rozwoju branży artykułów reklamowych i tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla efektywnego funkcjonowania podmiotów działających na tym rynku. Wspieranie działań
mających na celu popularyzację artykułu reklamowego w sektorze działań
marketingowych.
Jak zostać członkiem PIAP?
Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest otwarta na przyjęcie nowych
członków. Warunkiem przystąpienia do PIAP jest:
* prowadzenie działalności gospodarczej,
* wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej,
* wpłacenie składki wpisowej – 600 PLN netto za pierwszy rok członkostwa,
za każdy kolejny rok członkostwa 1000 PLN netto.
Wypełnioną deklarację prosimy wysłać pocztą lub kurierem na adres:
BIURO PIAP
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
W celu przyspieszenia procedury rejestracyjnej zalecamy zeskanowanie
deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres [email protected]
WWW.PIAP-www
ORG.PL
.piap-org.pl

Podobne dokumenty

pobierz katalog

pobierz katalog katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych, na końcu publikacji znajdą Państwo również spis firm wedle głównych ...

Bardziej szczegółowo

pobierz katalog

pobierz katalog Katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych. Na końcu katalogu znajdą Państwo również spis firm wedle głównych ka...

Bardziej szczegółowo

pobierz katalog

pobierz katalog AXPOL Trading jako importer i dystrybutor artykułów reklamowych zapewnia kompleksową obsługę agencji reklamowych w zakresie reklamy upominkowej. Atrakcyjne warunki współpracy, rabaty agencyjne, cen...

Bardziej szczegółowo