Konsultacje wyników audytu środowiskowego

Transkrypt

Konsultacje wyników audytu środowiskowego
Konsultacje wyników audytu środowiskowego
W związku z dofinansowaniem przez międzynarodowe instytucje finansowe realizowanej przez spółkę
Polskie LNG S.A. budowy terminalu LNG w Świnoujściu, w listopadzie 2010 r. zakończono audyt
środowiskowy (tzw. Due Diligence) dotyczący inwestycji, w realizację której zaangażowane są cztery
podmioty: Polskie LNG S.A., Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
W wyniku tego procesu – zgodnego z wymogami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz
standardami Międzynarodowej Korporacji Finansowej - opracowany został Pakiet Informacyjny,
zawierający dokumenty, które prezentujemy poniżej:
1. Podsumowanie Nietechniczne (NTS)
2. Plan Zaangażowania Zainteresowanych Stron (SEP) (+ załączniki: A, B)
3. Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP)
4. Przegląd Społeczny
5. Projekt Planu Działań na rzecz Bioróżnorodności (BAP)
Dodatkowo – zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie dostępu do informacji – prezentujemy także
dokumenty dotyczące realizacji inwestycji pod kątem środowiskowym.
6. Raport oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla terminalu LNG
7. Raport oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla falochronu
8. Raport oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla nabrzeża
9. Raport oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla gazociągu
10. Raport środowiskowy dla pogłębiania przy falochronie
11. Raport środowiskowy dla pogłębiania przy nabrzeżu (+ załączniki: 1a, 1b, 2, 3, 4)
12. Ocena skutków oddziaływania na środowisko w ujęciu skumulowanym
13. Raport dot. aspektów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS) projektu budowy
terminalu LNG w Świnoujściu
Wszystkich zainteresowsanych projektem budowy terminalu LNG w Świnoujściu zapraszamy do
przesyłania pytań na adres e-mail: [email protected] lub przesyłania formularza do
Oficera Łącznikowego.
Oficer Łącznikowy:
Aleksandra Jampolska
ul. Mszczonowska 4 (budynek C)
02-337 Warszawa
tel: +48 22 590 84 17
tel.kom: +48 668 339 537

Podobne dokumenty