projektów Programu Leonardo da Vinci

Komentarze

Transkrypt

projektów Programu Leonardo da Vinci
projektów Programu Leonardo da Vinci
Kompendium projektów
Programu Leonardo da Vinci 2008
Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci
Zespół redakcyjny:
Grzegorz Piotrkiewicz, Anna Kowalczyk, Anna Atłas, Agnieszka Pawłowiec, Weronika Walasek
Opracowanie graficzne, skład:
Grzegorz Piotrkiewicz
Projekt graficzny okładki:
Assi Kootstra
Wydawca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Druk:
ARDRUK Ryszard Gruszczyński
Nakład:
500 sztuk
ISBN 978-83-87716-54-7
Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci
Spis treści
Wstęp . ........................................................................................................................................................................................................... 7
Projekty wymian i staży ....................................................................................................................................................................... 13
Projekty partnerskie .............................................................................................................................................................................. 97
Projekty transferu innowacji ............................................................................................................................................................ 109
Indeksy ..................................................................................................................................................................................................... 127
Lista projektów .................................................................................................................................................................................. 129
Alfabetyczna lista beneficjentów . ................................................................................................................................................. 135
Lista beneficjentów według województw ................................................................................................................................... 138
Alfabetyczna lista partnerów .......................................................................................................................................................... 141
Lista partnerów według krajów ..................................................................................................................................................... 147
Wstęp
Wstęp
Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP), który jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. i będzie trwał do końca grudnia
2013 r. Wcześniej Program Leonardo da Vinci istniał samodzielnie pod tą samą nazwą. Polskie instytucje mogły brać
w nim udział już od 1998 roku. Obecnie rolę Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pełni Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji (FRSE).
Program Leonardo da Vinci działa w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Promuje innowacyjne sposoby
podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w celu możliwie największego zbliżenia efektów kształcenia do
potrzeb rynku pracy. Wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, by umożliwić absolwentom
i pracownikom zdobywanie nowych kwalifikacji w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości
międzykulturowej, nauka języków obcych oraz zdolność adaptowania się do warunków życia i pracy w innych krajach
europejskich. Program Leonardo da Vinci wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym
ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np.
europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).
Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego są realizowane w Programie Leonardo da Vinci
w ramach projektów transferu innowacji, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się
w ramach projektów wymian i staży (zwanych też projektami mobilności). Nowością w programie są projekty partnerskie funkcjonujące od 2008 roku, umożliwiające realizację wspólnych działań na poziomie europejskim w obszarze
kształcenia i doskonalenia zawodowego, w ramach projektów tzw. „małej skali”, zawierających również komponent
mobilności.
W programie mogą brać udział między innymi: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i ich organizacje, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe,
organizacje branżowe, podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe, jak również podmioty administracji rządowej i samorządowej.
Procedura selekcji wniosków
Co roku w ramach programu Leonardo da Vinci ogłaszany jest konkurs projektów. W celu dokonania wyboru najlepiej
przygotowanych wniosków projekty przechodzą ocenę formalną i merytoryczną. Ocena formalna jest prowadzana
przez pracowników Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Oceny merytorycznej dokonują eksperci zewnętrzni. Każdy projekt jest oceniany niezależnie przez dwie osoby. Ocena końcowa ekspertów decyduje o miejscu
projektu na liście rankingowej. Na jej podstawie Komitet Ewaluacyjny rekomenduje projekty do realizacji. Decyzję
o ostatecznym zatwierdzeniu wskazanych projektów do realizacji podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji.
Wyniki konkursu w roku 2008
Terminy składania wniosków w konkursie w roku 2008 wyznaczone zostały na 8 lutego dla projektów wymian
i staży, 15 lutego dla projektów partnerskich i 14 marca dla projektów transferu innowacji. Ogółem złożone zostały
542 projekty, w tym 406 projektów wymian i staży, 113 projektów partnerskich oraz 23 projekty transferu innowacji.
Do realizacji zostały zatwierdzone 153 projekty wymian i staży, 14 projektów transferu innowacji oraz 46 projektów
partnerskich, z których 8 koordynowanych jest przez instytucje z Polski.
Suma dofinansowania przeznaczona na projekty zatwierdzone do realizacji wyniosła 14 954 961 euro. Suma ta nie
obejmuje kwoty przeznaczonej na finansowanie wizyt przygotowawczych. Ogólna kwota przeznaczona w wyniku
konkursu z 2008 r. na realizację programu Leonardo da Vinci w Polsce wynosi 15 052 000 euro. Najwięcej projektów
realizowanych jest przez podmioty pochodzące z województw: śląskiego (28), mazowieckiego (26) i świętokrzyskiego
(18). Szczegóły obrazują tabele, wykresy oraz mapka poniżej.
W niniejszym kompendium przedstawiono opisy 175 projektów zaakceptowanych do realizacji w ramach konkursu
Programu Leonardo da Vinci na rok 2008. Kompendium jest podzielone na trzy części. Pierwsza zawiera opisy 153 projektów wymian i staży (mobilności), w drugiej przedstawiono opisy 8 projektów partnerskich koordynowanych przez
partnerów z Polski, zaś część trzecia zawiera 14 opisów projektów transferu innowacji. Kompendium nie uwzględnia
projektów z listy rezerwowej kontraktowanych w miejsce tych, których wnioskodawcy z jakichś przyczyn zrezygnują
z ich realizacji przed podpisaniem umowy. Nie zostały w nim także opisane projekty partnerskie, w których polskie
instytucje są jedynie partnerami.
Budżety projektów zatwierdzonych w konkursie 2008 r. według typów projektów
Dofinansowanie przyznane (w projektach zatwierdzonych) EUR
Projekty wymian i staży (mobilności)
10 302 156
Projekty transferu innowacji
3 722 805
Projekty partnerskie
930 000
Razem
14 954 961
Budżety projektów zatwierdzonych w konkursie 2008 r. według typów projektów
Rozkład geograficzny projektów zatwierdzonych w konkursie 2008 r.
Województwo
Projekty wymian
i staży (mobilności)
Projekty transferu
innowacji
Projekty
partnerskie
Razem
lubuskie
1
1
podlaskie
1
1
opolskie
2
2
kujawsko-pomorskie
6
6
warmińsko-mazurskie
6
6
lubelskie
6
1
łódzkie
6
1
podkarpackie
7
2
9
pomorskie
9
1
10
zachodniopomorskie
9
1
10
małopolskie
7
1
8
8
1
2
11
wielkopolskie
13
2
1
16
dolnośląskie
16
świętokrzyskie
17
1
18
mazowieckie
21
4
1
26
śląskie
25
1
2
28
Razem
153
14
8
175
10
16
11
Projekty wymian i staży
13
Projekty wymian i staży
Celem projektów wymian i staży (zwanych też projektami mobilności) jest wspieranie międzynarodowej mobilności
osób w trakcie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń.
Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a zatem wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy. Projekty dają beneficjentom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji
wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.
Projekty wymian i staży dzielą się na trzy grupy w zależności od grupy docelowej, do której są skierowane.
Wymiana doświadczeń
Termin „wymiana” w projektach Programu Leonardo da Vinci odnosi się do transferu wiedzy, doświadczenia lub innowacyjnych metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Projekty wymiany doświadczeń to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu poznania oraz przeniesienia
ciekawych rozwiązań, a także doskonalenia i modernizacji metod oraz praktyk w zakresie kształcenia zawodowego.
Mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej.
Grupa docelowa w projektach wymian to osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe lub za rozwój
kadr w instytucji, czyli:
• nauczyciele zawodu (w tym nauczyciele języków obcych),
• instruktorzy zawodu,
• doradcy zawodowi,
• osoby odpowiedzialne za szkolenia,
• kierownicy działów kadr,
• kadra zarządzająca instytucji i przedsiębiorstw (szczególnie sektora MŚP).
Projekty wymiany doświadczeń mogą uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych. Czas pobytu za
granicą może wynosić od 1 do 6 tygodni.
Staże zagraniczne dla pracowników i praktyki zawodowe dla uczniów
Staż lub praktyka zawodowa jest formą nauki zawodu polegającą na zdobywaniu doświadczenia zawodowego
w miejscu pracy. Projekty staży w ramach Programu Leonardo da Vinci polegają na organizacji praktyk zawodowych
za granicą. Odbywają się one w organizacjach partnerskich w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami
szkolącymi i przedsiębiorstwami. Staż musi stanowić integralną część szkolenia zawodowego.
Celem staży jest rozwijanie konkretnych umiejętności zawodowych uczestników oraz umożliwienie im zastosowania
posiadanej wiedzy w praktyce, podwyższenia kwalifikacji rozwoju zawodowego oraz lepszego funkcjonowania na
rynku pracy.
Grupy docelowe w projektach staży to:
• osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT),
• osoby pracujące i poszukujące pracy (PLM).
Projekty stażowe mogą uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych, czas pobytu za granicą może wynosić od 2 do 39 tygodni dla uczniów i od 2 do 26 tygodni dla osób pracujących i poszukujących pracy.
Prawie połowa projektów (74) nie przekracza budżetu 50 tys. euro. Absorbują one zaledwie 20% całego budżetu
projektów wymian i staży. 35% projektów (54) o budżetach pomiędzy 50 tys. a 100 tys. euro absorbuje 37% całego
budżetu, zaś 17% projektów (25) o budżetach powyżej 100 tys. euro absorbuje aż 43% całego budżetu projektów
wymian i staży.
W 115 projektach (75%) liczba uczestników nie przekracza 30 osób, zaś w 31 projektach (20%) liczba uczestników
wahała się pomiędzy 30 a 70 osób. Tylko w 7 projektach (5%) liczba uczestników przekroczyła 70 osób. Największa
liczba uczestników wyjeżdżających w ramach jednego projektu to 144 osoby. Ogółem w ramach projektów wymian
i staży zatwierdzonych do realizacji w 2008 r. w zagranicznych wyjazdach weźmie udział 4 102 uczestników.
15
Typy instytucji realizujących projekty zatwierdzone w konkursie z 2008 r.
120
102
100
80
60
40
20
13
10
8
8
6
2
1
CONSINF
ASCVET
0
EDUVET
PUBREG
NFP
EDUUNIV
ENTSME
PUBNAT
1
1
1
ENTENTENTCHCom CHCrft PROFS
Kod
Typ instytucji
EDU-VET
Szkoły zawodowe, ośrodki lub organizacje związane z kształceniem
i szkoleniem zawodowym
PUB-REG
Władze publiczne (regionalne lub lokalne)
13
NFP
Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje
wolontariackie
10
EDU-UNIV
Uniwersytety i szkoły wyższe
8
ENT-SME
Małe lub średnie przedsiębiorstwa (< 500 pracowników)
8
PUB-NAT
Organy państwowe (krajowe, centralne)
6
CONS-INF
Inne podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa
2
ASC-VET
Stowarzyszenia instytucji, organizacji, szkół i placówek kształcenia
i szkolenia zawodowego
1
ENT-CHCom
Izby handlowe
1
ENT-CHCrft
Izby rzemieślnicze lub przemysłowe
1
ENT-PROFS
Inne organizacje zawodowe / federacje
1
Razem
Liczba projektów
102
153
Budżet z podziałem na typy projektów wymian i staży zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2008 r.
16
Partnerzy zagraniczni w projektach wymian i staży zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2008 r.
80
73
70
60
50
40
30
25 24
20
16
9
10
8
8
7
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
W
ie
lk
a
Ni
em
Br cy
yt
Hi ania
sz
pa
n
W ia
ło
ch
Fr y
a
Po ncj
rtu a
ga
lia
Tu
rc
j
G a
re
Fi cja
nl
an
d
Irl ia
an
Sł dia
ow
ac
ja
Da
ni
a
Li
tw
a
W
ęg
ry
Au
st
ria
Be
lg
Bu ia
łg
ar
Cz ia
ec
Ho hy
la
nd
ia
M
al
Sz ta
w
ec
ja
Cy
Es pr
to
No nia
rw
e
Sł gia
ow
e
Ru nia
m
un
ia
0
Używane skróty
W opisach oraz numeracji projektów wymian i staży (mobilności) pojawiają się następujące skróty oznaczające typ
projektu w zależności od jego grupy docelowej:
IVT
Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
Persons in Initial Vocational Training
PLM
Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
People on the Labour Market
VETPRO
Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
Professionals in Vocational Education and Training
W konkursie w 2008 r. Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zaproponowała narodowe priorytety dla projektów wymian i staży. Priorytety te nie są obowiązkowe. Nie wpływają na ocenę końcową wniosku zgłoszeniowego,
ale pozwalają na zatwierdzenie danego projektu w pierwszej kolejności wśród innych projektów z taką samą oceną.
NP1 – Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
NP2 – Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy.
NP3 – Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych.
NP4 – Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/osób bezrobotnych
w zakładaniu własnych firm.
Informacja na temat projektów wymian i staży
Informacja o każdym z projektów wymian i staży zawiera następujące elementy:
• numer projektu (typ projektu),
• tytuł projektu,
• dane beneficjenta,
• dane osoby kontaktowej w projekcie,
• liczba uczestników,
• wysokość dofinansowania (w euro),
• priorytety narodowe,
• partnerzy zagraniczni,
• opis projektu.
17
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140002
Nauka bez granic
Beneficjent
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
ul. Miełżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Robert Borowik / (61) 815 90 46 / [email protected]
18 / 40 910 euro / NP2
Berufsbildende Schulen, Niemcy
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego Berufsbildende
Schulen w Neustadt am Rübenberge (Niemcy). Uczestnikami projektu są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się
w zawodzie montera-mechatronika. Program ich kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu firmy Volkswagen Poznań oraz lokalnych
przedsiębiorstw kooperujących. W ramach projektu uczniowie odbędą staże w pracowniach i laboratoriach niemieckiego partnera,
podczas których szczegółowo zapoznają się z takimi dziedzinami, jak: elektronika, elektrotechnika, pneumatyka, elektropneumatyka, hydraulika, elektrohydraulika oraz sensoryka. Zajęcia odbywać się będą pod stałym nadzorem opiekuna – nauczyciela przedmiotów zawodowych. Będą one prowadzone częściowo w języku niemieckim, co przyczyni się do zwiększenia zasobu słownictwa
uczniów w zakresie technicznym. Oczekiwanym rezultatem staży jest rozwój umiejętności zawodowych, a także zainteresowań
jego uczestników. Zapoznanie się z inną technologią i kulturą pracy powinno pozytywnie wpłynąć na ich pozycję na rynku pracy
w poszerzonej Unii Europejskiej. Dodatkową korzyścią z realizacji projektu będzie przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz IHK – niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową.
Uprawnienia nadawane przez IHK są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. Na zakończenie, w ramach upowszechniania
doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu, planuje się zorganizowanie konferencji i spotkań prezentujących założenia,
przebieg oraz osiągnięcia niniejszego projektu.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140008
Nowe profile zawodowe w hotelarstwie
Beneficjent
Zespół Szkół Agrobiznesu
ul. Niepodległości 17, 59-420 Bolków
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Janas / (75) 741 33 64 / [email protected]
60 / 105 844 euro / NP1
Europa Haus Leipzig e.V., Niemcy
Palais Gruppe Leipzig, Niemcy
Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Agrobiznesu Bolków, którzy odbędą staż u niemieckich partnerów w Lipsku (Niemcy) w zakresie organizacji usług hotelarskich, agropensjonatowych i okołohotelarskich. Młodzież
zdobędzie praktyczne umiejętności związane ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych, zaznajomi się też z logistyką
i organizacją usług hotelarskich na przykładzie hoteli konsorcjum Palais Gruppe. Uczniowie zapoznają się ponadto z różnymi
technikami obsługi gości hotelowych w zakresie usług noclegowych, a także gastronomii: zarówno przy stole, jak i w bufecie
samoobsługowym. Poznają nowoczesne wyposażenie zaplecza kuchennego, gospodarczego oraz profesjonalne opanowanie
technologii przygotowywania zestawów potraw. Prześledzą również metody poszukiwania nowych klientów oraz przygotowywania nowej oferty świadczonych usług, zgodnie ze strategią promocji firmy. Nabędą też umiejętności w zakresie działań marketingowo-reklamowych, wpływających na sprzedaż usług oraz zwiększanie dochodu firmy. Realizacja stażu monitorowana będzie przez
przedstawicieli instytucji wysyłającej, partnera koordynującego oraz kierownictwo firm niemieckich, zatrudniających młodzież.
Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności. Doświadczenia zdobyte
w trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane w ulepszaniu szkolnego programu praktyk w kraju.
19
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140010
Go for it – zdobywanie doświadczenia na elektronicznym i informatycznym rynku pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie
ul. Zachodnia 44, 42-600 Tarnowskie Góry
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Katarzyna Kachelska / (32) 384 16 68 / [email protected]
40 / 142 760 euro / NP4
Electronic Repair Solutions, Wielka Brytania
Esplex Ltd (Acer Inc), Wielka Brytania
PC World, Wielka Brytania
Work Experience UK, Wielka Brytania
Obecny projekt jest już drugim realizowanym przez Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie w ramach programu Leonardo da Vinci. Przewiduje on wyjazd dwóch 20-osobowych grup młodzieży z klasy III technikum informatycznego
i elektronicznego do Wielkiej Brytanii. Uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w miejscowości Plymouth. Każda
grupa podzielona będzie na dwie części. Pierwsza, 5-osobowa, odbędzie praktyki w zakresie elektroniki, druga, 15-osobowa grupa
informatyków, przejdzie szkolenie w firmach specjalizujących się w tworzeniu sieci komputerowych, a także w projektowaniu
systemów informatycznych oraz wdrażaniu projektów internetowych. W ten sposób oferta praktyk zagranicznych dla uczniów
poszerzona zostanie o nowy sektor, przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczeń z poprzedniego projektu. Obecny projekt
przewiduje dokonanie zmian w programie nauczania zawodowego, dostosowujących go do wymagań rynku europejskiego. Jego
rezultatem będzie też zacieśnienie współpracy z lokalnymi firmami, specjalizującymi się w sektorze elektronicznym i informatycznym. Autorzy projektu mają nadzieję sprawić, by osoby zarządzające tymi zakładami widziały w uczestnikach stażu przyszłych wykwalifikowanych pracowników, potrafiących przenieść europejskie rozwiązania na rynek krajowy. Przede wszystkim zaś realizacja
projektu ma umożliwić szkole pozostanie w kontakcie z europejskimi standardami w kształceniu zawodowym. Innym zakładanym
rezultatem projektu jest utrwalenie wśród lokalnych pracodawców opinii o uczniach jako osobach solidnych, dobrze wykształconych, potrafiących wnieść własny wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Nabyte podczas zagranicznego stażu doświadczenia powinny
także pomóc uczestnikom w ewentualnym rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczniom, którzy swą przyszłość widzą
poza granicami kraju, udział w projekcie powinien ułatwić podejmowanie pracy w dziedzinach, w których zostali wykształceni.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140014
Poznając technologie innych krajów, budujemy wspólną Europę
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk”
im. Włodzimierza Krukowskiego
ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Adam Hoffmann / (68) 475 55 55 / [email protected]
18 / 43 092 euro / Oberstufenzentrum Palmnicken, Niemcy
Projekt przewiduje realizację 4-tygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów technikum elektronicznego i technikum mechatronicznego, którzy zostali wybrani na podstawie testów sprawdzających umiejętności językowe, zawodowe oraz predyspozycje
uczestników do pracy w grupie. Odbędą oni staż w laboratoriach i pracowniach niemieckich partnerów: szkoły Oberstufenzentrum
Palmnicken w Fürstenwalde oraz w BBW-Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH. Programy praktyk będą zgodne z programami
obowiązującymi w kraju, umożliwią ich uczestnikom poznanie nowych technologii stosowanych w technice pomiarowej, układach
regulacji i sterowania. Przed wyjazdem do Niemiec uczniowie wezmą udział w warsztatach mających na celu odpowiednie przygotowanie kulturowo-językowe oraz poszerzenie wiedzy na temat kraju partnera, życia i pracy jego mieszkańców oraz niemieckiego
systemu szkolnictwa zawodowego. Zdobyte umiejętności językowe w zakresie elektroniki i mechatroniki ułatwią realizację zadań
praktycznych podczas stażu. Przebieg praktyk monitorowany będzie przez opiekunów w Polsce i w Niemczech. Posłużą do tego
wywiady oraz ankiety przeprowadzane z uczniami. Stały monitoring pozwoli na wprowadzenie ewentualnych korekt w trakcie
trwania praktyk. Na zakończenie stażu uczniowie uzyskają certyfikaty, wystawione przez organizację przyjmującą, potwierdzające odbyte przez nich szkolenie i uzyskane kwalifikacje. Informacje z przebiegu stażu ukazywać się będą na bieżąco na szkolnej
stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. Udział w zagranicznej praktyce zawodowej, dzięki nabyciu nowych doświadczeń oraz
umiejętności językowych, pomoże beneficjentom w uzyskaniu nowych perspektyw zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia wzajemnej współpracy między szkołami partnerskimi, a także pozwoli na dalszą
modernizację systemów kształcenia.
20
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140024
Nauka bez granic
Beneficjent
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Maciej Pieprzycki / (17) 748 30 40 / [email protected]
19 / 51 464 euro / NP1, NP2
Euroyouth, Portugalia
Odemis Anadolu Teknik, Turcja
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, zaś jego uczestnikami są uczniowie kształcący się w branżach elektronicznej i informatycznej. Partnerami projektu są dwie instytucje szkolenia zawodowego w dziedzinie nowoczesnych
technologii informatycznych: Euroyouth z Lizbony (Portugalia) oraz Odemis Anadolu Teknik z Izmiru (Turcja). Są to instytucje, które
posiadają bogate doświadczenia w zakresie szkolenia zawodowego i ściśle współpracują z wiodącymi firmami informatycznymi
w swym regionie. Projekt przewiduje odbycie przez uczniów 4-tygodniowych praktyk w 10-osobowych grupach w Portugalii
i Turcji. W realizowanym projekcie przewidywany jest również udział co najmniej jednego uczestnika ze specjalnymi potrzebami,
tj. osoby na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem. Celem projektu jest wykształcenie wartościowej kadry technicznej, zdolnej do
współpracy z partnerami z krajów Unii Europejskiej, kształtowanie w młodych ludziach postawy przedsiębiorczości oraz umiejętności konkurowania na europejskim rynku pracy i dostosowania się do warunków pracy za granicą. Autorzy projektu wychodzą
też naprzeciw potrzebie zwiększania atrakcyjności szkolenia zawodowego w Polsce przez praktyczne podejście do nauki zawodu
oraz nawiązanie i utrzymywanie współpracy między kadrą techniczną w krajach Unii Europejskiej, a także obserwację tendencji
rozwojowych na rynku pracy w dziedzinie informatyki i elektroniki. W wyniku realizacji projektu oczekuje się również zwiększenia
mobilności zawodowej absolwentów szkoły oraz ich atrakcyjności na europejskim rynku pracy. Cennym doświadczeniem będzie
także wymiana doświadczeń ze specjalistami z branży informatycznej z krajów partnerskich.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140025
Concert Circle 3 – nauka poprzez pracę : wspólne koncertowanie uczniów szkół muzycznych
Beneficjent
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. K. Szymanowskiego w Warszawie
ul. Krasińskiego 1, 01-530 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Agata Kuchta / 604 89 42 40 / [email protected]
20 / 66 338 euro / Vorarlberger Landeskonservatorium, Austria
Helsingin Konservatorio, Finlandia
Joensuu Konservatorio, Finlandia
Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Finlandia
Conservatorio-Escola Das Artas, Portugalia
Niniejszy projekt jest kontynuacją poprzedniego: „Concert Circle 2 – nauka poprzez pracę: wspólne koncertowanie uczniów szkół
muzycznych”, zainicjowanego przez trzy fińskie konserwatoria. W ramach obecnego projektu jego uczestnicy odbędą 3-tygodniową praktykę zawodową, w ramach której wezmą udział w zajęciach orkiestry symfonicznej lub zespołu kameralnego w szkołach
partnerskich z Finlandii, Austrii oraz Portugalii. W ramach współpracy planuje się wysłanie w latach 2008–2010 4-osobowych grup
uczniów wraz z opiekunami do pięciu zagranicznych placówek. Praca zawodowego muzyka orkiestrowego i kameralisty często
polega na wspólnej grze z muzykami wielu narodowości pod kierunkiem dyrygentów z różnych krajów. Zawód ten wiąże się
z koniecznością ciągłego podróżowania i dostosowywania się do zmiennych warunków. Staż w partnerskiej europejskiej placówce edukacyjnej pomoże więc w odpowiednim przygotowaniu uczniów do przyszłej pracy. Koncentruje się bowiem na praktyce
wykonawczej, językowej, społecznej, sprzyja rozwojowi artystycznemu, ćwiczy samodzielność i odpowiedzialność oraz sprawdza
możliwości adaptacyjne. Jego odbycie może też pomóc w zwiększeniu motywacji uczestników do kontynuowania dalszej nauki,
a w przyszłości ułatwić im znalezienie zatrudnienia. Dodatkową korzyścią zagranicznej praktyki będzie poznanie kultury innego
kraju. Z punktu widzenia interesów instytucji wysyłającej i partnerów projektu głównym celem jest doskonalenie metod kształcenia zawodowego uczniów średnich szkół muzycznych oraz podniesienie poziomu szkolnych produkcji koncertowych, które są
istotnym czynnikiem rozwoju artystycznego oraz praktycznego przygotowania do przyszłej kariery w zawodzie muzyka, pełnią
też ważną funkcję treningu praktycznych umiejętności, związanych z wykonywaniem muzyki w zespołach kameralnych i orkiestrowych.
21
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140032
Funkcjonowanie hoteli brytyjskich
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Beata Bracha / (41) 361 80 66 / [email protected]
40 / 122 192 euro / NP1, NP3, NP4
Polaris Enterprise, Wielka Brytania
Autorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych (ZSE) im. Oskara Langego w Kielcach, kształcący przyszłych techników hotelarzy. Partnerem zagranicznym jest firma Polaris Enterprise ze Stafford (Wielka Brytania), zajmująca się obsługą projektów partnerskich w ramach programów unijnych. Grupę uczestników stażu stanowić będą uczniowie klas II, III i IV technikum hotelarskiego
przy ZSE. Celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych za granicą oraz
podniesienie ich kompetencji językowych, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności absolwentów ZSE na rynku pracy. Projekt
zakłada wysłanie dwóch 20-osobowych grup wraz dwoma nauczycielami-opiekunami na 3-tygodniowe staże w brytyjskich hotelach. W trakcie stażu beneficjenci zetkną się z najważniejszymi działami i stanowiskami w zakładzie hotelarskim, poznają brytyjskie
standardy obsługi klienta oraz obowiązki personelu. Mając za sobą staż w polskich hotelach, uczniowie będą mieli okazję dokonania porównań i wyciągnięcia wniosków, a także zastosowania różnorodnych doświadczeń w praktyce. Dodatkowymi korzyściami,
wynikającymi z realizacji projektu, będą: poznanie brytyjskiej kultury i obyczajów, zwiedzanie ciekawych miejsc, a przede wszystkim nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140033
Zgłębiamy tajemnice smaku kuchni francuskiej
Beneficjent
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiński
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Adam Brodowski / (89) 767 20 13 / [email protected]
22 / 67 944 euro / NP3
Etablissement Public Local D’enseignement Et De Formation
Professionele Agricole De Neuvic, Francja
Lycee D’enseignement General Et Technologique Agricole
De Chateauroux – La Chatre, Francja
W projekcie uczestniczy 22 uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warmińskim. Odbędą oni 4-tygodniowe praktyki w partnerskich szkołach we Francji. Młodzież pochodzi z terenów
popegeerowskich, wsi i małych miasteczek powiatu lidzbarskiego, gdzie brak szerszych perspektyw na znalezienie pracy. Odbycie
zagranicznego stażu zwiększy ich szanse zarówno na lokalnym, jak i unijnym rynku pracy. Staż zawodowy we Francji umożliwi jego
uczestnikom poznanie technologii żywienia właściwej dla kuchni francuskiej, a także organizacji pracy we francuskich gospodarstwach agroturystycznych. Udział w projekcie umożliwi ponadto zapoznanie się z technikami obsługi konsumentów, sposobami
przygotowania sali, a także z przygotowywaniem i sporządzaniem potraw robionych na bazie rozmaitych składników, opartych
na tradycji kuchni francuskiej. Oprócz tego, w wyniku realizacji projektu francuscy partnerzy skonfrontują własne doświadczenia
w wyżej wymienionym zakresie z umiejętnościami uczniów, co może zaowocować innowacyjnymi propozycjami oferowanych
przez nich usług gastronomicznych z wykorzystaniem elementów kuchni polskiej. Uczniowie, dzięki udziałowi w projekcie, będą
mieli możliwość podwyższenia swych kompetencji zawodowych w zakresie technologii żywienia, a także rozwinięcia umiejętności
interpersonalnych i językowych. Poszerzą też wiedzę na temat kultury Francji. Realizacja projektu stanowi efektywną formę walki
z bezrobociem, które w województwie warmińsko-mazurskim osiągnęło jeden z najwyższych wskaźników w kraju.
22
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140034
Zakładanie i prowadzenie firmy na przykładzie brytyjskich jednostek handlu detalicznego
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Piotr Wysocki / (41) 361 80 66 / [email protected]
40 / 122 192 euro / NP1, NP3, NP4
Polaris Enterprise, Wielka Brytania
W projekcie uczestniczą uczniowie technikum ekonomicznego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach.
Partnerem projektu jest firma Polaris Enterprise ze Stafford (Wielka Brytania), zajmująca się obsługą projektów partnerskich w ramach programów unijnych. Projekt zakłada wysłanie dwóch 20-osobowych grup uczniów z dwoma nauczycielami-opiekunami
na 3-tygodniowe staże. Projekt składać się będzie z dwóch modułów. Pierwszy to warsztaty zajęciowe, podczas których uczniowie
metodą symulacji przećwiczą prowadzenie własnej firmy w warunkach brytyjskich. Ich zadaniem będzie założenie firmy, jej rejestracja, prowadzenie działalności oraz rozliczeń finansowych. Dzięki tym ćwiczeniom zdobędą cenną wiedzę i praktyczne umiejętności, a także poszerzą swój zasób specjalistycznego słownictwa. Drugi moduł to typowa praktyka w zakładzie pracy (w tym
wypadku w brytyjskich jednostkach handlu detalicznego), której celem jest poznanie środowiska zakładu pracy w innym kraju
oraz związanych z tym obowiązków, relacji i postaw. Praktyka umożliwi uczniom skonfrontowanie nabytych w Wielkiej Brytanii
doświadczeń z praktyką w polskim zakładzie pracy.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140036
Podniesienie kwalifikacji młodych hotelarzy oraz kelnerów szansą na rynku pracy UE
Beneficjent
Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie 22/24, 86-300 Grudziądz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Julia Ozga / (56) 642 77 42 / [email protected]
35 / 85 874 euro / NP3
Escuela de Hostelaria y Turismo de Valencia, Hiszpania
Konya Imkb Gmk Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi, Turcja
W projekcie uczestniczą uczniowie klas II i III technikum hotelarskiego oraz technikum kształcącego w zawodzie kelnera Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu (10 kelnerów oraz 25 hotelarzy). Odbędą oni 4-tygodniowe staże w partnerskich restauracjach i hotelach w Hiszpanii oraz w Turcji. Młodzież uczestnicząca w projekcie w większości pochodzi z biednych
środowisk wiejskich, często z rodzin boleśnie odczuwających niekorzystną sytuację społeczno-ekonomiczną (w 2006 r. bezrobocie
w Grudziądzu wynosiło 25,1%). Projekt umożliwi młodym ludziom nabycie doświadczeń zawodowych w odmiennych warunkach
kulturowych i obyczajowych, rozwój umiejętności w zakresie ogólnozawodowym oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości.
Udział w stażu będzie też okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym, a zwłaszcza terminologią fachową. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do promowania wiedzy o innych kulturach i obyczajach, jak również do kształtowania
postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych. Praca za granicą wpłynie na zwiększenie poczucia
własnej wartości młodych ludzi, a w konsekwencji ich mobilności zawodowej, co powinno pomóc im w znalezieniu zatrudnienia
oraz utrzymania się na stanowisku. Dalekosiężnym celem dla instytucji wysyłającej jest wzrost atrakcyjności jej absolwentów na
krajowym i europejskim rynku pracy.
23
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140037
Praktyka czyni mistrza – podniesienie i certyfikacja umiejętności zawodowych
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu
ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Hanna Strama / (48) 331 05 23 / [email protected]
45 / 96 586,35 euro / NP3
Sistema Turismo s.r.l., Włochy
Projekt jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, zaś
jego uczestnikami są uczniowie klas II, III i IV technikum, kształcący się w zawodach kucharza, kelnera oraz technika hotelarstwa.
Partnerem projektu jest włoska instytucja Sistema Turismo s.r.l., posiadająca duże doświadczenie w organizacji staży zawodowych
dla młodych ludzi. Projekt zakłada wysłanie trzech 15-osobowych grup beneficjentów do miasta Rimini we Włoszech. Głównym
celem projektu jest poznanie przez uczniów nowych technologii gastronomicznych i hotelarskich, a w konsekwencji ich wdrożenie
i zastosowanie w praktyce. Do innych celów projektu należą też doskonalenie umiejętności językowych oraz propagowanie idei
współpracy i współodpowiedzialności za podejmowane działania. Nabycie nowych doświadczeń, a przez to wzbogacenie kompetencji odpowiadających standardom Unii Europejskiej, zwiększy konkurencyjność uczniów na regionalnym rynku pracy, będzie
też ich motywować do dalszego samokształcenia. Wymiernym efektem podejmowanych działań będzie podniesienie jakości
kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140042
Wiedza i umiejętności zdobyte na praktyce zawodowej to mój atut
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach
ul. Wojska Polskiego 15, 27-200 Starachowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Małgorzata Małek / (41) 274 75 44 / [email protected]
50 / 128 080 euro / NP3, NP4
IPF/ Iniciativas de Proyectos de Formación, Hiszpania
Cork International Language Academy, Irlandia
Uczestnikami projektu są uczniowie klas II, III i IV niepublicznego technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, kształcący się w zawodach technika usług fryzjerskich, technika hotelarstwa oraz technika mechatronika. Odbędą oni staż
u zagranicznych partnerów projektu, którymi są: Cork International Language Academy w Irlandii oraz Iniciativas de Proyectos
de Formación w Hiszpanii. Głównym celem projektu jest doskonalenie metod kształcenia zawodowego, ukierunkowane na ustawiczne poznawanie i wdrażanie procedur zawodowych bezpośrednio na stanowiskach pracy. Staż zagraniczny stanowi integralną
część szkolenia zawodowego młodzieży i ma jej pomóc w wejściu na rynek pracy. W trakcie stażu uczniowie poszerzą swą wiedzę
i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. Zdobędą praktyczne doświadczenia zawodowe, poznają też procedury obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, co korzystnie wpłynie na ich późniejsze przygotowanie zawodowe. Dzięki odbyciu zagranicznej praktyki zawodowej młodzież ma szansę stać się konkurencyjna na rynku pracy i poszukiwana przez pracodawców. Wyjazd
na staż pozwoli na podniesienie poziomu poczucia własnej wartości jego uczestników, ukaże nowe możliwości oraz umożliwi im
przełamanie stereotypów myślenia, dotyczących braku perspektyw zawodowych. Podczas praktyk uczniowie wzbogacą też swoje
słownictwo specjalistyczne oraz nawiążą kontakty ze współpracownikami.
24
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140044
Nowoczesne technologie uprawy zbóż uwzględniające ochronę środowiska
Beneficjent
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Klonowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Tadeusz Budzisz / (29) 745 32 66 / [email protected]
17 / 20 480 euro / NP3
DEULA Nienburg, Niemcy
W projekcie uczestniczy 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Agrobiznesu w Lubiejewie. Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim partnerem: zakładem szkoleniowym DEULA w miejscowości Nienburg. Większość z uczniów
w czerwcu 2009 r. ukończy naukę i będzie poszukiwać pracy. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych, które
mają wpłynąć na wzrost kwalifikacji zawodowych absolwentów szkoły, a tym samym na wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy.
Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami siewu, pielęgnacji i zbioru zbóż, z uwzględnieniem
wymagań z zakresu ochrony środowiska. Zapoznają się też ze sposobami zapewnienia opłacalności produkcji. W czasie zajęć
uczniowie zdobędą zarówno nowe umiejętności praktyczne, jak również uzyskają nową wiedzę teoretyczną dotyczącą wielu
zagadnień w dziedzinie nowoczesnych technik siewu i zbioru. Poznają takie rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń, które
pozwalają na wzrost plonów oraz zmniejszenie wysiłku podczas wykonywanej pracy, a jednocześnie w mniejszym stopniu degradują środowisko naturalne. Realizacja projektu pozwoli także jego uczestnikom na doskonalenie znajomości języka niemieckiego
oraz poznanie kultury Niemiec.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140045
Nowoczesne profile zawodowe w budownictwie
Beneficjent
Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
ul. Mińska 1/5, 03-806 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aneta Domańska / (22) 619 00 38 / [email protected]
60 / 125 568 euro / NP1, NP4
Forßbohm & Söhne, Niemcy
Europa Haus Leipzig e.V., Niemcy
Projekt przewiduje udział 60 uczniów technikum budowlanego przy Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Warszawie. Odbędą
oni praktykę w wybranych zakładach instytucji niemieckiego partnera: firmy Forßbohm & Söhne w Markkleeberg. Zakres praktyki
obejmie logistykę pracy firmy budowlanej oraz nowoczesne techniki i technologie prac wykończeniowych w budownictwie i drogownictwie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Uczniowie w trakcie praktyk zapoznają się z niemieckim systemem organizacji
pracy, nowościami materiałowymi, a także nowymi technikami budowlanymi (np. zastosowanie technologii klejowej, zamiast cementowej, do prac wykończeniowych). Ponadto w trakcie stażu nabędą umiejętności ocieplania i konserwacji budynków, naprawy
starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu nowej. Zdobędą doświadczenie w zakresie prowadzenia prac rozbiórkowych,
sortowania, składowania i odzysku wielkogabarytowych odpadów budowlanych. Podczas odbywanych praktyk uczniowie poznają też organizację placu budowy i zaplecza technicznego zespołów i brygad oraz wyposażenie stanowisk roboczych związanych
z pracami wykończeniowymi. Prześledzą także prace przygotowawcze do realizacji planowanej inwestycji oraz system utrzymania
ciągłości prac na poszczególnych etapach i odcinkach robót. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka
technicznego języka niemieckiego, związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-integracyjne. Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu zostanie wykorzystane w realizowanym przez CKP programie praktyk w kraju.
25
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140046
Projekt kształcenia w zakresie funkcjonowania hoteli i kompleksowej obsługi ich gości
Beneficjent
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Nowicka / (61) 820 00 91 / [email protected]
45 / 89 326,08 euro / Internationaler Bund e.V., Niemcy
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, w partnerstwie z Internationaler Bund, we
Frankfurcie nad Odrą w Brandenburgii (Niemcy). W projekcie uczestniczy 45 uczniów w wieku od 17 do 20 lat, kształcących się
w zawodzie technika hotelarstwa. Uczniowie podzieleni zostaną na trzy 15-osobowe grupy, w których odbędą 3-tygodniowe
praktyki na terenie Niemiec. Program praktyk obejmuje poznanie przez ich uczestników zasad funkcjonowania różnych hoteli na
terenie Brandenburgii, w tym ich części recepcyjnej, gastronomicznej oraz mieszkalnej, a także obsługę gości hotelowych. Ponadto
projekt uwzględnia elementy kształcenia językowego i kulturowego. Udział w projekcie pomoże uczniom w kształtowaniu ich
świadomości europejskiej oraz postaw akceptacji i tolerancji wobec osób innych narodowości. Na zakończenie uczestnicy stażu
otrzymają dokument Europass Mobliność. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na podwyższenie kompetencji zawodowych
i językowych uczniów, zwiększenie ich mobilności zawodowej oraz szans na europejskim rynku pracy. Treści projektu są integralną
częścią programu nauczania przedmiotów zawodowych, do których należą m.in.: organizacja i technika pracy, marketing w hotelarstwie, obsługa konsumenta, zarządzanie firmą, usługi turystyczne, języki obce, ścieżka „Edukacja europejska” oraz technologia
informacyjna. Realizacja projektu umożliwi także zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami oraz wymianę doświadczeń
zawodowych.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140047
Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Jobczyk / (62) 782 38 69 / [email protected]
10 / 21 735,52 euro / NP3
Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie, Polska
Dellack Kfz-Reparaturen und Lackierungen, Niemcy
Tell Bau GmbH, Niemcy
Hotel Deutsches Haus, Niemcy
Hotel Reichshof, Niemcy
Tischlerei Bruns/Luppen, Niemcy
W projekcie bierze udział 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, kształcących się w zawodach technika
mechanika, technika hotelarstwa, technika technologii drewna i technika budownictwa. Odbędą oni 3-tygodniowy staż w niemieckich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerską szkołą BBS Norden w Dolnej Saksonii (Niemcy). Wieloletnia współpraca
władz regionu Norden oraz Kępna powinna się przyczynić do skuteczniejszej realizacji celów projektu. Nowocześnie wyposażone
zakłady niemieckiego partnera pozwolą uczniom poznać najnowsze technologie oraz zapoznać się ze standardami jakości wymaganymi w krajach Unii Europejskiej. Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez nich kultury i obyczajów niemieckiego regionu,
w którym odbywać się będą praktyki, a także możliwość doskonalenia ich umiejętności językowych. Projekt ma również na celu
umożliwienie beneficjentom porównania warunków pracy w Niemczech i w Polsce. Udział w stażu będzie również okazją do nauki
przedsiębiorczości i samodzielności w dążeniu do realizacji zamierzonych celów. Wykształci też w uczniach zdolność do współdziałania w grupie osób innej narodowości. Doświadczenia nabyte w Niemczech powinny wpłynąć na zwiększenie mobilności
zawodowej uczniów na rynku pracy w Polsce i za granicą, a także rozbudzić w nich motywację do nabywania nowych doświadczeń
i doskonalenia własnych umiejętności. W wyniku realizacji projektu uczniowie staną się bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców, ale także zwiększy się ich motywacja do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu otrzymają
odpowiednie certyfikaty wydane przez zakłady pracy oraz dokument Europass Mobilność.
26
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140048
Praktyki zagraniczne szansą wejścia na europejski rynek
Beneficjent
Zespól Szkół nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni
ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aneta Krysiak / (14) 612 27 30 / [email protected]; [email protected]
20 / 31 473 euro / NP4
EuroPartnership Agency Ltd., Wielka Brytania
Autorem projektu jest Zespół Szkół nr 2 w Bochni, a jego uczestnikami – 20 uczniów klas III technikum o specjalności technika
budownictwa. Uczniowie odbędą 4-tygodniowy staż na budowach w Wielkiej Brytanii, po uprzednio ukończonym kursie zawodowego języka angielskiego w Polsce. Kształtowanie się w Polsce gospodarki rynkowej oraz wejście naszego kraju do Unii
Europejskiej postawiły przed szkołą nowe zadania. Absolwenci muszą być odpowiednio przygotowani do zmieniających się potrzeb rynku pracy, ich umiejętności zawodowe powinny być jak największe, by mogli stać się konkurencyjni zarówno na krajowym,
jak i na europejskim rynku pracy. Ostatnie lata pokazały, że polscy pracownicy budowlani są poszukiwani w całej Unii Europejskiej,
a jednocześnie także Polska cierpi na brak pracowników budowlanych. Udział w stażu będzie dla nich okazją do zapoznania się
z technologiami stosowanymi w Wielkiej Brytanii oraz tamtejszą organizacją i kulturą pracy. Pobyt za granicą przyczyni się do
doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz kształtowania postaw samodzielności i przedsiębiorczości.
Realizacja stażu ma na celu stworzenie uczniom perspektyw znalezienia dobrej pracy nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach zjednoczonej Europy, a także podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. Dzięki współpracy w ramach projektu szkoła ma
szansę wykształcić lepiej wykwalifikowanych, bardziej wszechstronnych absolwentów, co ma istotne znaczenie wobec rosnącego
zapotrzebowania na pracowników branży budowlanej.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140049
Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Wiesława Wiechuła / (32) 241 17 25 / [email protected]
144 / 399 154 euro / NP4
Westheimer Stuben Landgasthof, Niemcy
Chefsolutions, Wielka Brytania
Anadrasis Initiative Information, Grecja
Fethiye Tourism Training Center, Turcja
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie. Weźmie w nim udział dziewięć 16-osobowych grup uczniów klas II i III technikum gastronomicznego, kształcących się w zawodach technika hotelarstwa, technika usług
gastronomicznych, kucharza i handlowca. Gościć ich będą cztery organizacje partnerskie z Grecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Turcji.
Staż skierowany jest do młodzieży z rodzin o niskich dochodach, która stanowi ok. 50% uczniów szkoły. Projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, zwiększenia umiejętności językowych oraz
podwyższenia jakości pracy zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jest też odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie
młodych ludzi możliwością założenia własnej działalności gospodarczej oraz potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy. Podczas
pobytu za granicą uczniowie będą mieli okazję przekonać się, jak prowadzi się własny biznes, zrozumieć istotę przedsiębiorczości,
a także nabrać pewności siebie oraz otwartości na nowe działania. Zagraniczny staż umożliwi im również zapoznanie się z innowacyjnymi metodami szkolenia i kształcenia zawodowego w krajach partnerskich. Stworzy im też większe możliwości wyjścia
naprzeciw oczekiwaniom już istniejących w regionie oraz nowo powstających hoteli, restauracji i jednostek handlowych o europejskim standardzie. Partnerów dobrano w taki sposób, by uczniowie mieli szansę zapoznania się z kulturą różnych krajów i ich
językami. Staż będzie też okazją do nawiązania kontaktów osobistych z pracownikami branży i skorzystania z ich doświadczeń.
Każdy z uczestników po zakończonym stażu otrzyma dokument Europass Mobilność oraz certyfikat od organizacji goszczącej.
27
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140051
Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy
Beneficjent
Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy
ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Bożena Daszuta / (41) 311 46 80 / [email protected]
32 / 95 296 euro / NP3
EuroPartnership Agency Ltd., Wielka Brytania
Uczestnikami projektu są uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, kształcący się w zawodach technika masażysty, terapeuty zajęciowego oraz dietetyka. Organizacją pośredniczącą w projekcie jest firma EuroPartnership Agency z Wielkiej Brytanii,
która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy. Podczas stażu
uczniowie będą mieli okazję poznania realiów brytyjskiej opieki zdrowotnej oraz programów realizowanych w zakresie odnowy
biologicznej, a także tamtejszych standardów opieki nad pacjentem i jakości pracy. Staż stworzy im szansę zwiększenia kompetencji zawodowych i językowych. Realizacja projektu ma też na celu spełnienie założeń programu rozwoju szkoły, której priorytetem
jest unowocześnienie placówki oraz dostosowanie jej do europejskich standardów kształcenia i szkolenia praktycznego. Realizacja
projektu nastąpi w formie praktyk zawodowych uczniów w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w placówkach opieki zdrowotnej, wskazanych przez organizację pośredniczącą.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140053
Praktyka CNC uczniów ZS nr 1 w Bochni w TGBBZ Dillingen
Beneficjent
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Jan Balicki / (14) 611 72 04 / [email protected]
40 / 95 196 euro / Technisch-Gewerbliches Berufsbildungszentrum Dillingen, Niemcy
W projekcie uczestniczy 40 uczniów klas wyższych technikum, kształcących się w zawodzie technika mechanika w Zespole Szkół
nr 1 w Bochni. Podzieleni na dwie 20-osobowe grupy odbędą oni staż w niemieckiej szkole partnerskiej w Dillingen. Realizatorami
projektu będą nauczyciele o bogatym doświadczeniu w kształceniu zawodowym i organizowaniu współpracy szkoły z partnerami niemieckimi. W ramach kształcenia zawodowego szkoła oferuje zajęcia specjalizujące, zgodne z oczekiwaniami lokalnych
pracodawców, związane z programowaniem i obsługą obrabiarek sterowanych komputerowo (CNC). W czasie tych zajęć uczniowie
poznają podstawy programowania, a także budowę, zasadę działania i zastosowanie takich obrabiarek. Niestety ze względu na
zbyt małą liczbę godzin przeznaczonych na te zajęcia, niewystarczającą liczbę licencji na programy symulacji procesu obróbki,
brak obrabiarek CNC w warsztatach szkolnych czy wreszcie brak środków finansowych na zorganizowanie takich zajęć w innych
szkołach, umiejętności, jakimi dysponują absolwenci, znacznie odbiegają od oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy
w dziedzinie obróbki skrawaniem. Realizacja projektu ma więc na celu wzbogacenie i poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie
programowania, obsługi i zastosowania obrabiarek CNC oraz uzupełnienie umiejętności związanych z programowaniem i obsługą
tych obrabiarek. Udział w stażu będzie również dla uczniów okazją do poznania zawodowej terminologii, a także zapoznania się
z historią, zabytkami i kulturą regionu oraz do integracji z młodzieżą niemiecką.
28
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140066
WIFI i zdalna kontrola komputera
Beneficjent
Zespół Szkół Silesia
ul. Nad Białką 1e, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aldona Tomana / (32) 738 57 21 / [email protected]
20 / 51 268 euro / NP3
Academia Córdoba, Hiszpania
W projekcie uczestniczy 20 uczniów technikum informatycznego o specjalnościach technik informatyk i teleinformatyk. Instytucją
partnerską jest Academia Córdoba (Hiszpania). Osoby, które odbywać będą zagraniczną praktykę, pochodzą ze środowisk
wiejskich, ubogich i średniozamożnych, często z rodzin dotkniętych problemem bezrobocia. Uczniowie posiadają umiejętności
i wiedzę potrzebną do prawidłowej realizacji celów projektu oraz znają język angielski w stopniu umożliwiającym porozumiewanie
się. Projekt został opracowany z uwzględnieniem specyfiki obu organizacji partnerskich i jest odpowiedzią na potrzeby uczniów,
dotyczące poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowych technologii informatycznych. Udział w stażu umożliwi młodym
ludziom zdobycie umiejętności pracy z bezprzewodowymi sieciami internetowymi oraz radzenia sobie z możliwymi problemami
i usterkami w tej dziedzinie, a także poznanie technik zdalnej kontroli systemów elektronicznych, tj. serwisowania komputera
na odległość. Uczniowie będą mieli okazję poznania warunków szkolenia i pracy w Hiszpanii, podniesienia kwalifikacji zawodowych, udokumentowanych certyfikatem Akademii Córdoba oraz dokumentem Europass Mobilność, jak również nabycia nowych
kompetencji językowych. Projekt ma też na celu rozbudzenie w uczniach nowych zainteresowań zawodowych, zwiększenie ich
świadomości międzykulturowej, a także rozwój indywidualny każdego z uczestników z naciskiem na ukształtowanie zdolności
adaptacyjnych i przedsiębiorczości.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140067
Sprawny komputer a bezpieczeństwo pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Piotr Kraska / (17) 748 31 45/ [email protected]
45 / 111 906 euro / NP3
Academia Córdoba, Hiszpania
Autorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie, a jego uczestnikami – uczniowie klas III i IV technikum dziennego,
uczący się w zawodzie technika elektronika, o specjalności systemy komputerowe. Partnerem projektu jest instytucja edukacyjna
Academia Córdoba (Hiszpania). Najważniejszym założeniem projektu jest wzrost poziomu wykształcenia uczniów przez kształcenie
w międzynarodowej grupie i według unijnych standardów. Do Hiszpanii wyjadą trzy 15-osobowe grupy uczniów, które odbędą
3-tygodniowe praktyki w miejscowych zakładach pracy. Hiszpański partner będzie odpowiedzialny za monitoring, ewaluację prac
stażowych, zapewni też uczestnikom stosowne do ich potrzeb warunki socjalno-bytowe. Podejmie się również realizacji zadań
związanych z upowszechnianiem wyników projektu. Projekt przyczyni się do wzrostu mobilności uczniów na europejskim rynku
pracy, a tym samym uzyskania nowych perspektyw zatrudnienia. Podczas stażu uczniowie będą mieli okazję do wykorzystania
umiejętności teoretycznych w praktyce, rozszerzenia posiadanych już kwalifikacji zawodowych o wymiar europejski, a także zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.
29
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140068
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – zawód na dziś i na jutro
Beneficjent
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Piotr Kraska / (17) 748 31 45/ [email protected]
45 / 114 306 euro / NP3, NP6
Academia Córdoba, Hiszpania
W projekcie uczestniczą uczniowie ponadgimnazjalnej dziennej szkoły technicznej, kształcący się w zawodzie operatora maszyn
numerycznych. Partnerem projektu jest Academia Córdoba (Hiszpania). W 3-tygodniowym stażu w miejscowości Martos wezmą
udział trzy 15-osobowe grupy młodzieży. Wyjazd na zagraniczną praktykę poprzedzą wcześniejsze zajęcia pedagogiczne, kulturowe i językowe. Najważniejszym celem projektu jest pomoc młodym ludziom w nabyciu praktycznych umiejętności zawodowych,
by ułatwić im znalezienie zatrudnienia w nowoczesnych zakładach obróbki mechanicznej, zlokalizowanych w kraju lub za granicą.
Uczniowie będą mieli okazję wykorzystać w praktyce nabytą w szkole wiedzę teoretyczną. W wyniku zrealizowanego stażu uczniowie otrzymają dokument Europass Mobilność, który może im pomóc w znalezieniu się na europejskim rynku pracy. Oczekiwanymi
rezultatami stażu są: zyskanie dodatkowego doświadczenia zawodowego w okresie nauki szkolnej, zwiększenie szans na przyszłe
zatrudnienie, dzięki uzyskaniu dodatkowej wiedzy oraz otrzymaniu europejskiego certyfikatu, jak również podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym w aspekcie zawodowym. Udział w stażu wpłynie na zwiększenie aspiracji zawodowych
uczniów, ich poczucia własnej wartości oraz motywacji do szukania lepszej pracy. Organizacja partnera zobowiązała się do zagwarantowania młodzieży odpowiednich warunków socjalno-bytowych oraz do współpracy w zakresie ewaluacji i monitoringu,
a także certyfikacji, akredytacji i upowszechniania wyników stażu.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140069
Dodatkowe kwalifikacje – dodatkowe możliwości zatrudnienia
Beneficjent
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Piotr Kraska / (17) 748 31 45/ [email protected]
45 / 111 906 euro / NP3
Academia Córdoba, Hiszpania
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie. Jego uczestnikami są uczniowie klas III i IV szkoły ponadgimnazjalnej, pobierający naukę w zawodach technika informatyka oraz technika elektronika, którzy wyjadą na 3-tygodniowe
staże do Hiszpanii. Organizacją przyjmującą jest Academia Córdoba. W realizacji projektu wezmą udział trzy 15-osobowe grupy
młodzieży. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu wykształcenia uczniów oraz dostosowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych
umiejętności zawodowych do potrzeb unijnego i regionalnego rynku pracy. Odbycie dodatkowej, zagranicznej praktyki zawodowej w okresie nauki szkolnej nada kształceniu europejski wymiar, a także pomoże zmotywować uczniów do kontynuowania
kształcenia przez całe życie. Udział w stażu powinien też wpłynąć na zwiększenie u uczniów poczucia własnej wartości, wiary
we własną wiedzę, umiejętności i możliwości. Zamiarem szkoły jest także zachęcenie najbliższego otoczenia (instytucji, osób) do
brania udziału w podobnych projektach edukacyjnych. Na zakończenie stażu uczniowie otrzymają dokument Europass Mobilność.
Partnerzy projektu ustalili zakres i tematykę stażu oraz zadbali o odpowiednie warunki socjalno-bytowe uczestników. Przeprowadzą
również ewaluację i monitoring stażu, a także certyfikację i akredytację uzyskanej wiedzy praktycznej i teoretycznej.
30
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140071
Europejski fryzjer
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Renata Pawełkiewicz / (41) 366 47 91 / [email protected]
20 / 49 162 euro / NP3, NP4
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Niemcy
Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Kielcach zorganizuje 4-tygodniowe staże zawodowe dla 20 uczniów klas II Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach oraz Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Jędrzejowie, kształcących
się w zawodzie technika usług fryzjerskich. Partnerem projektu jest organizacja Vitalis GmbH z siedzibą w Lipsku w Niemczech,
mająca ogromne doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, w tym w ramach programu Leonardo da Vinci. W pierwszym
tygodniu praktyk uczniowie odwiedzą m.in. centra fryzjerskie w Schkeuditz oraz w Lipsku, gdzie zapoznają się z niemieckim systemem kształcenia i tamtejszymi możliwościami realizacji kariery zawodowej. Uczniowie złożą też wizytę w cechu fryzjerskim, gdzie
spotkają się z przedstawicielami branży fryzjerskiej i poznają zasady zakładania oraz prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego
w Niemczech. Następnie odwiedzą słynną firmę Londa, lidera w dziedzinie koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji włosów. Niebywałą
atrakcją będzie z pewnością wizyta na targach Cosmetica Fair. Trzy kolejne tygodnie stażu będą realizowane w salonach fryzjerskich,
gdzie uczestnicy wykorzystają w praktyce swą wiedzę teoretyczną i zdobędą nowe doświadczenia, które będą mogły zaowocować
w ich przyszłej pracy zawodowej. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas stażu mogą stanowić motywację dla uczniów do podnoszenia ich kwalifikacji oraz inwestowania we własny rozwój. Pozwoli to na kształtowanie postaw ułatwiających dostosowanie
się do zmian na europejskim rynku pracy oraz zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie. Ponadto udział w projekcie będzie miał
wpływ na zwiększenie kompetencji społecznych i językowych uczniów.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140082
Kompetencje stolarza w Unii Europejskiej
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Elżbieta Chomicz / 505 92 41 01 / [email protected]
10 / 24 469 euro / NP1
Das Berufsfórderungswerk e.V. Bauindustrieverbandes
Berlin-Brandenburg e.V. Kompetenzzentrum Restaurierung,
Denkmalpflege und Holztechnik, Niemcy
W projekcie uczestniczy 10 uczniów technikum drzewnego i zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzących w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. Uczniowie kształcący się w zawodach stolarza i technika technologii drewna o specjalności
meblarstwo odbędą 4-tygodniowy staż w Centrum Kompetencji we Wriezen w Niemczech. Podczas stażu uczniowie poznają
nowoczesne metody wytwarzania mebli oraz techniki ich zdobienia za pomocą intarsji i markieterii. Obecnie istnieje bardzo duże
zapotrzebowanie na meble zdobione tą techniką. Odbycie zagranicznej praktyki umożliwi uczniom nabycie uznawanych w krajach
Unii Europejskiej umiejętności i kwalifikacji w zakresie sposobów wykańczania i zdobienia powierzchni meblowych. Podczas stażu
będą mogli zapoznać się także z nieznanymi w Polsce nowoczesnymi technologiami obróbki drewna i metodami wytwarzania
mebli. Zdobyte podczas stażu umiejętności i doświadczenia zostaną wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej uczniów. Projekt
przyczyni się do podniesienia poziomu atrakcyjności zawodów stolarza i technika technologii drewna oraz przybliży ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Dodatkową korzyścią z realizacji projektu będzie poznanie przez uczniów kultury i obyczajów
regionu, w którym staż się odbędzie, a także doskonalenie przez nich języka niemieckiego poprzez jego zastosowanie w praktyce.
Szkoła zgłaszająca projekt od kilku lat kształci młodzież w zawodach stolarza i technika technologii drewna ze specjalnością meblarstwo i stawia sobie za cel, by jej absolwenci posiadali kompetencje, które pozwoliłyby im znaleźć się na europejskim rynku
pracy.
31
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140087
Doszkalanie zawodowe elektroników
Beneficjent
Zespół Szkół w Chocianowie
ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Renata Gniewek / (76) 818 51 66 / [email protected] onet.pl
30 / 68 932 euro / NP4
Europa Haus Leipzig e.V., Niemcy
Lintec IT AG, Niemcy
W projekcie uczestniczy 30 uczniów technikum elektronicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chocianowie. Szkolenie
zawodowe obejmie zakres teoretyczny i praktyczny w dziedzinie montażu, uruchamiania i testowania nowoczesnych systemów
komputerowych produkowanych w zakładzie Lintec w Taucha (Niemcy). Podczas stażu młodzież zapozna się również z oprogramowaniem sieci komputerowej stosowanej na terenie firmy. Uczniowie zapoznają się też z nowościami w dziedzinach informatyki
i techniki stosowanej w produkcji urządzeń elektronicznych, nabędą także, pod nadzorem specjalistów niemieckich, umiejętności
wykonywania i instalowania urządzeń elektronicznych na nowoczesnej linii produkcyjnej zakładu partnerskiego. Ponadto poznają
logistykę produkcji oraz testowanie produktów przed sprzedażą. Zetkną się również z profesjonalnym marketingiem-reklamą
wytwarzanego produktu oraz systemem pozyskiwania zleceń, dystrybucji i bezpośredniej sprzedaży. Zwiększą swą mobilność
i kreatywność, a także poprawią znajomość branżowego języka niemieckiego. Umiejętności te pomogą uczniom w znalezieniu
przyszłej pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej. Partnerzy projektu zaś nabędą kolejnych doświadczeń w realizacji
praktyk z udziałem zagranicznej młodzieży, które będą mieli możliwość wykorzystać w swej dalszej działalności. Dyrekcja szkoły
wykorzysta nabyte podczas projektu doświadczenia w ewaluacji szkolnego programu nauczania. Przebieg stażu będzie monitorowany przez przedstawicieli partnera. Równolegle z praktyką w niemieckim zakładzie odbędzie się szkolenie młodzieży w zakresie
języka niemieckiego. Zaliczenie stażu potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem, wystawionym przez zakład partnera,
jak również dokumentem Europass Mobilność.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140088
Wzbogacanie umiejętności mechatronicznych o praktyczne doświadczenia z przemysłu
Beneficjent
Zespół Szkół w Chocianowie
ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Małgorzata Tarasiuk / (76) 818 51 66 / [email protected]
30 / 68 932 euro / NP4
Europa Haus Leipzig e.V., Niemcy
Lintec IT AG, Niemcy
Uczestnikami projektu są uczniowie klas II technikum mechatronicznego Zespołu Szkół w Chocianowie. Odbędą oni staż w niemieckim zakładzie partnerskim Lintec IT AG w Taucha, poznają również zakład produkujący samochody marki BMW w Lipsku.
Uczniowie posiadają już pewne umiejętności, ale brakuje im doświadczenia w pracy w przemyśle. Udział w stażu pozwoli im na
wzbogacenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w różnych zakładach
przemysłowych. Dotyczy to głównie produkcji nowoczesnych komputerów (notebooków) oraz monitorów LCD, ale dodatkowo
uczniowie będą mieć do czynienia z technologiami stosowanymi w zakładzie samochodowym BMW Group Leipzig. W trakcie stażu
zdobędą praktyczne doświadczenia, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej. Młodzież zapozna się też z technikami składania
systemów komputerowych oraz udoskonali swe umiejętności w wykonywaniu i instalowaniu urządzeń mechatronicznych dzięki
pracy na nowocześnie oprzyrządowanych stanowiskach linii produkcyjnej zakładu. Ich zadaniem będzie również wyszukiwanie
i usuwanie usterek w działaniu różnych podzespołów komputerowych. Staż zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu zakładu Lintec IT AG Taucha, potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Dokument ten powinien w przyszłości pomóc uczniom
w znalezieniu pracy. Uzyskane podczas praktyk praktyczne doświadczenia pozwolą im na powiązanie umiejętności nabytych
w szkole z potrzebami i wymaganiami nowoczesnego przemysłu.
32
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140092
Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza
Beneficjent
Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater
Aleja Brzóz 26, 05-501 Piaseczno
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Szczepanek / (22) 756 73 05 / [email protected]
30 / 82 947 euro / Instituto Europeo de Lenguas Modernas, Hiszpania
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecznie w partnerstwie z Instituto Europeo de Lenguas Modernas
z Granady (Hiszpania). Uczestniczą w nim uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie hotelarza. W zależności od indywidualnych potrzeb uczniów program stażu będzie przebiegał dwiema ścieżkami. Pierwszą z nich jest staż w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych, należących do międzynarodowych sieci. Takie rozwiązanie proponowane jest osobom, które łączą swą karierę zawodową
z sieciami hoteli wysokiej klasy, spełniają też odpowiednie wymagania językowe. Odbycie stażu w hotelach o wysokim standardzie
stwarza jego uczestnikom duże możliwości zatrudnienia na rynku europejskim. Drugą ze ścieżek jest staż w średnich i małych
hotelach o lokalnym zasięgu, często prowadzonych przez firmy rodzinne. To rozwiązanie dla osób, które preferują bardziej bezpośredni kontakt z klientem lub planują w przyszłości prowadzenie własnego hotelu. Projekt odpowiada zapotrzebowaniu uczniów
na zdobywanie doświadczeń zawodowych i umiejętności językowych, w czym powinien pomóc udział w zagranicznej praktyce.
Spora część uczniów technikum to mieszkańcy wsi, mający przez to ograniczony dostęp do nauki języków obcych czy wyjazdów.
Projekt ma na celu umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb, zwiększenie ich
kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych. Projekt zakłada też wzrost mobilności uczniów na rynku pracy, kształcenie
postawy przedsiębiorczości oraz rozwijanie w uczniach otwartości na kulturę innego kraju. Uczniowie będą mieli okazję poznać
funkcjonowanie hiszpańskich hoteli, nauczą się obsługiwać hotelowe programy komputerowe (recepcja, restauracja), obsługiwać klientów, a także radzić sobie w nowych sytuacjach. Na zakończenie stażu każdy z uczestników uzyska dokument Europass
Mobilność oraz certyfikat wydany przez organizację partnera.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140099
Techniki dekorowania w sztuce użytkowej i architekturze – reliefowanie mas fajansowych i majolikowych
Beneficjent
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Maria Fedorowicz / (34) 324 12 06 / [email protected]
10 / 26 748 euro / NP3, NP4
Academia Córdoba, Hiszpania
Centrum Kształcenia dla Przemysłu Ceramicznego Cencal, Portugalia
W ramach projektu Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie zorganizuje staże dla uczniów w placówkach kształcących ceramików na poziomie zawodowym szkoły średniej: Academia Córdoba (Hiszpania) oraz Centrum Kształcenia
dla Przemysłu Ceramicznego Cencal w Caldas da Rainha (Portugalia). Szkoły te dysponują nowoczesnymi pracowniami, wyposażonymi w urządzenia niezbędne do pełnej realizacji cyklu produkcyjnego ceramiki. Jednocześnie kultywują własne techniki dekorowania różnorodnych mas ceramicznych. Realizację stażu planuje się ze względu na konieczność dostosowywania wymogów
i reguł pracy w Polsce do norm unijnych. Odpowiada on także na europejskie potrzeby wynikające z migracji kadr pracowniczych.
Celem projektu jest poznanie technik dekorowania w sztuce użytkowej i architekturze na masach fajansowych i majolikowych oraz
poznanie metod pracy wykorzystujących różnorodne techniki i technologie w ceramice. Realizacja stażu podniesie jakość przygotowania zawodowego uczestników wobec wymagań rynku unijnego. Zdobyte przez uczniów umiejętności zostaną potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Efektem projektu będzie też udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
co zwiększy możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły. Partnerzy projektu, dzięki realizowanym stażom, będą mieli możliwość
wzbogacenia swej wiedzy na temat metod kształcenia zawodowego, ukierunkowanego na wytwarzanie ceramiki unikatowej.
33
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140105
Nowoczesne urządzenia i materiały w jubilerstwie XXI wieku; stal, laser w technice trawienia
Beneficjent
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Maria Fedorowicz / (34) 324 12 06 / [email protected]
10 / 24 732 euro / NP3, NP4
Goldschmiedeschule Mit Uhrmacherschule Pforzheim, Niemcy
Istituto Statale d’Arte, Włochy
W projekcie uczestniczą trzy szkoły średnie, kształcące przyszłych jubilerów: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie oraz dwie szkoły partnerskie: Goldschmiedeschule w Pforzheim (Niemcy) oraz Istituto Statale d’Arte w Macerata
(Włochy). Polscy uczniowie wezmą udział w stażach zawodowych w szkołach partnerskich oraz zakładach stanowiących ich zaplecze warsztatowe. Realizacja projektu odpowiada potrzebie poszerzenia wykształcenia uczniów o znajomość urządzeń i procesów
technologicznych, niedostępnych w Polsce. Wymaga to specyficznego przygotowania zarówno w zakresie projektowania, jak
i realizacji. Jest to możliwe tylko w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach, dysponujących odpowiednim wyposażeniem,
niedostępnym w kraju. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli sposobność poznać techniki obróbki nowoczesnych
materiałów, nietypowych dla tradycyjnego jubilerstwa (np. stal) oraz urządzenia (np. drążarka laserowa) w technice trawienia,
a także specyfikę i metody kształcenia w europejskim przemyśle jubilerskim. Partnerzy projektu będą mieli możliwość poznania
specjalności uczniów – umiejętności projektowania unikatowych wyrobów jubilerskich. Rezultatem stażu będzie uzupełnienie
wykształcenia jego uczestników o umiejętności dekorowania wyrobów jubilerskich przy pomocy technik trawienia, przy wykorzystaniu nowoczesnego oprzyrządowania – uzupełni to kształcenie zasadnicze uczniów w macierzystej szkole. Innym efektem stażu
będzie udoskonalenie przez osoby biorące w nim udział znajomości języków obcych, zwłaszcza zaś terminologii fachowej.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140112
Młodzi architekci i ekolodzy na stażach w przemysłowej i chroniącej środowisko Turyngii
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie
ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Arkadiusz Bielecki / (42) 215 80 33 / [email protected]
30 / 70 856 euro / NP1, NP4
Bigus GmbH, Niemcy
Helk Architekten und Ingenieure GmbH, Niemcy
Regionalverbund Thüringer Wald e.V., Naturpark Thüringer Wald e.V.,
Niemcy
RGA Umweltservice GmbH, Niemcy
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, Niemcy
MSM – International Consulting GmbH, Niemcy
MSM – International Consulting Poland Sp. z o.o., Polska
Uczestnikami projektu są przyszli technicy architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie. Dwie 15-osobowe grupy uczniów odbędą 4-tygodniowy staż w Niemczech,
w dobrze prosperujących małych i średnich przedsiębiorstwach w Turyngii. Głównym partnerem projektu jest Haus Werraquelle
w Siegmundsburgu. Praktyki odbędą się w popularnej bazie krajobrazowo-turystycznej na ekologicznie czystych i pięknych terenach Turyngii. W czasie stażu uczniowie zapoznają się z działalnością niemieckich przedsiębiorstw, możliwościami zakładania
własnej działalności gospodarczej, samodzielnie wykonywać też będą powierzone im zadania i prace. Dzięki udziałowi w stażach
uczniowie będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę oraz zwiększyć swoje kompetencje w zakresie przedmiotów zawodowych,
a także zapoznać się z normami i przepisami unijnymi w interesującej ich dziedzinie. Wyjazd umożliwi zwiększenie umiejętności
posługiwania się językiem niemieckim oraz poznanie kultury i obyczajów Niemiec. Nabytą podczas stażu wiedzę i umiejętności
uczniowie będą mogli wykorzystać zarówno w Polsce, gdzie nieustannie wzrasta świadomość konieczności ochrony środowiska,
a przedsiębiorstwa potrzebują młodych wykwalifikowanych pracowników, jak również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie
szybko rozwijają się przemysł i budownictwo, powodując w ten sposób wzrost zapotrzebowania na utylizację odpadów, oczyszczalnie ścieków itp.
34
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140113
Partnerstwo na rzecz rozwoju polskiej turystyki regionalnej – staż przyszłych hotelarzy w Turyngii
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej
ul. 15 grudnia 9, 96-230 Biała Rawska
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Jolanta Popłońska / (46) 815 95 46 / [email protected]
30 / 71 318,32 euro / NP1, NP4
Birkenhof AWO Pflegeheim, Niemcy
Hotel Gasthof Sonneneck, Niemcy
Pension Arnika, Niemcy
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, Niemcy
MSM – International Consulting GmbH, Niemcy
MSM – International Consulting Poland Sp. z o.o., Polska
Liderem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej, a jego uczestnikami – uczniowie 4-letniego technikum,
kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa. Odbędą oni 4-tygodniowy staż w zakładach hotelarskich w Turyngii (Niemcy).
Udział w stażu stworzy uczniom możliwość zdobycia nowych umiejętności i praktycznej wiedzy w branży hotelarskiej, jak również
poznania najnowszych metod pracy, niezbędnych w obsłudze zagranicznych gości hotelowych oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt zakłada też zapoznanie przyszłych hotelarzy z zasadami zakładania własnych obiektów hotelowych, nabycie
odpowiednich umiejętności językowych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, oraz wzrost mobilności zawodowej uczniów.
W Polsce często powtarzana jest opinia o braku w kraju hoteli średniego standardu oraz należycie utrzymanych hoteli niższych
kategorii. Opinia ta doskonale wskazuje pożądane kierunki rozwoju hotelarstwa, wyrażane przez specjalistów z tej branży. Ponadto
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz powierzeniu jej organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012” branża
turystyczna, a zwłaszcza hotelarstwo, przeżywają rozkwit. Projekt ma przyczynić się do wykształcenia specjalistycznej kadry pracowników, niezbędnej do sprostania rosnącym potrzebom w branży.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140115
Agroturystyka i rolnictwo Turyngii przykładem pomocy i wsparcia, jakie może oferować Unia Europejska
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Wł. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Andrzej Romańczuk / (46) 814 46 36 / [email protected]
25 / 56 767 euro / NP1
Fahner Frucht GmbH, Niemcy
Landschaftspflege und Agrarbetrieb Scheibe-Alsbach, Niemcy
Landwirtschaftliches Unternehmen Mihla, Niemcy
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, Niemcy
MSM – International Consulting GmbH, Niemcy
MSM – International Consulting Poland Sp. z o.o., Polska
W projekcie uczestniczy 25 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, kształcących się w zawodach
technika rolnika i technika agrobiznesu. Projekt zakłada współpracę z niemieckimi partnerami z Turyngii, gdzie uczniowie odbędą miesięczne praktyki. Partnerem głównym jest Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, który zapewni uczestnikom
noclegi, wyżywienie oraz opiekę pedagogiczną. Pozostali partnerzy to koordynator oraz placówki, w których odbywać się będą
praktyki – przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe, prosperujące na wysokim poziomie według norm i przepisów
Unii Europejskiej. W czasie praktyk uczniowie zapoznają się z działalnością niemieckich zakładów, z produkcyjnym i usługowym
charakterem ich działalności, jak również uczestniczyć będą w wykonywaniu prac rolniczych, sadowniczych oraz produkcyjnych.
Oczekiwanymi rezultatami projektu będą: nabycie przez uczniów praktycznej wiedzy w zakresie proponowanego przez UE wsparcia dla rolnictwa, a także wzrost ich kompetencji zawodowych w zakresie produkcji, przetwórstwa i handlu oraz jakości produktów
i usług zgodnie z wymogami unijnymi. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość podnieść swe umiejętności w posługiwaniu się
branżowym językiem niemieckim oraz poznać kulturę i obyczaje kraju partnerskiego. Nabytą podczas stażu wiedzę uczniowie
będą mogli wykorzystać w Polsce, gdzie obecnie, dzięki unijnemu wsparciu, poprawia się status gospodarstw rolnych i szybciej
rozwijają się nowe technologie.
35
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140116
Nowe technologie + umiejętności praktyczne = nowa firma
Beneficjent
Zespół Szkół w Połańcu
ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Mariusz Zyngier / (15) 865 18 11 / [email protected]
16 / 39 940 euro / NP3, NP4
Camea Computer Systems a.s, Słowacja
D-J Servis, Słowacja
Spojena Skola, Słowacja
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół w Połańcu, a uczestniczą w nim dwie 8-osobowe grupy uczniów klas II i III, pobierających naukę w kierunku elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej oraz informatyki. Odbędą oni praktykę w firmach
elektronicznych i informatycznych na Słowacji. Każda z grup uczestników odbywających staż składać się będzie z 4 elektroników
i 4 informatyków. Taki skład grup ma umożliwić wzajemne przekazywanie nabytych przez uczniów umiejętności oraz znaczne
poszerzenie rezultatów projektu. Staż stworzy informatykom możliwość nabycia umiejętności w zakresie programowania sterowników komputerowych oraz poszerzenia wiedzy na temat sieci komputerowych. Elektronicy natomiast będą mieli okazję zdobycia
wiedzy na temat montażu sieci komputerowych i zwiększenia swych umiejętności dotyczących programowania sterowników
komputerowych. W wyniku realizacji projektu szkoła zakłada stałe zwiększanie zakresu innowacji w procesie kształcenia zawodowego techników elektroników i informatyków. Partner zaś będzie miał możliwość przeprowadzenia porównania umiejętności
zawodowych uczniów biorących udział w stażu z umiejętnościami ich słowackich rówieśników. Udział w stażu będzie dla uczniów okazją do poznania zasad zakładania oraz funkcjonowania firm elektronicznych i informatycznych na terenie Słowacji oraz
w innych krajach Unii Europejskiej, a także rozwinięcia umiejętności zawodowych oraz porównania umiejętności uczniów polskich
i słowackich. Szkoła zakłada też, że realizacja projektu przyczyni się do powstania w krótkim czasie kilku firm z branży elektronicznej i komputerowej w regionach, w których zamieszkują jej przyszli absolwenci.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140122
Staże w europejskich hotelach 2
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie
ul. Żółkiewskiego 5, 74-500 Chojna
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Janusz Salamończyk / (91) 414 14 69 / [email protected]
24 / 70 812,8 euro / NP3
Hotel Am Seetor, Niemcy
Hotel Generator Berlin, Niemcy
Hotel Gut Kerkow, Niemcy
Half Moon, Wielka Brytania
The Bakehouse Bed Breakfast, Wielka Brytania
The Crown In, Wielka Brytania
The Eastbury Hotel, Wielka Brytania
The Sherborne Hotel, Wielka Brytania
Uczestnikami projektu są uczniowie technikum zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Chojnie, kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa. Odbędą oni 4-tygodniowe staże w partnerskich hotelach w Anglii
i w Niemczech. Uczestnicy projektu wywodzą się głównie z terenów popegeerowskich o bardzo wysokim, bo ok. 20% wskaźniku
bezrobocia. Większość z nich mieszka na wsi, w środowisku borykającym się z trudnościami finansowymi, często narażonym na
patologie społeczne. Realizacja projektu ma się przyczynić do podniesienia poziomu kształcenia zawodowego w instytucji wdrażającej projekt. Celem organizowanych staży jest nabycie przez uczniów umiejętności niezbędnych do właściwego funkcjonowania
na rynku pracy w Unii Europejskiej. Zagraniczne staże przyczynić się mają do pogłębiania wiedzy ich uczestników, podnoszenia ich
kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności językowych. Mają też zapoznać uczniów z różnorodnością kultur europejskich.
36
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140124
Praktyka czyni mistrza – staż w Niemczech
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Hermanek / (32) 455 40 56 / [email protected]
24 / 55 195,2 euro / NP3
Aparthotel Rialto & Haus Esplanade, Niemcy
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim. Uczestniczy w nim
24 uczniów technikum hotelarskiego, kelnerskiego i gastronomicznego. Partnerem projektu jest hotel „Aparthotel Rialto & Haus
Esplanade” na wyspie Rugia w miejscowości Binz w Niemczech. Staż ma na celu zapoznanie uczestników z jakością obsługi konsumenta na poziomie europejskim. Uczniowie, pod okiem wysokiej klasy fachowców, będą wykorzystywać w praktyce posiadane
wiadomości, co stworzy im okazję dostosowania swych kwalifikacji do potrzeb unijnego pracodawcy. Ponadto kontakt z klientami
zagranicznymi pozwoli młodzieży na pogłębianie jej kompetencji językowych. Zamiarem autorów projektu jest zwiększanie szans
zawodowych osób zamieszkujących tereny słabiej rozwinięte, nabywanie i wykorzystywanie przez nich wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji w celu ułatwienia ich rozwoju osobistego, a także zwiększenie mobilności zawodowej uczniów i ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Realizacja stażu umożliwi uczestnikom uzyskanie dyplomu potwierdzającego ich kwalifikacje
zawodowe. Rezultatem podejmowanych działań będzie również pogłębienie współpracy autora projektu z instytucją partnerską
z Niemiec w zakresie szkolenia uczniów za granicą.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140125
Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych kluczem do europejskiej mobilności
Beneficjent
Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Piotr Pietrzak / (61) 814 26 38/ [email protected]
80 / 220 240 euro / DEULA Nienburg, Niemcy
Autorem projektu jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a jego niemieckim partnerem Ośrodek Szkoleniowy
Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu. Współpracują z nimi także: Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, szkoły, które wyznaczają swych uczniów do udziału w stażach zawodowych, Dolnosaksońska Izba Rolnicza oraz gospodarstwa z Dolnej Saksonii.
W projekcie uczestniczy 80 uczniów szkół rolniczych, mających po ukończeniu nauki przejąć gospodarstwa rolne od rodziców.
Realizacja projektu ma przyczynić się do zmian i modernizacji polskiego systemu kształcenia zawodowego. Projekt ma też pomóc
przyszłym rolnikom w odpowiednim gospodarowaniu na unijnym rynku rolnym oraz zwiększyć ich mobilność w tym zakresie.
Szkoły, do których uczęszczają uczniowie, traktują zagraniczny staż zawodowy jako stały element kształcenia zawodowego i widzą
w nim źródło pozytywnych zmian w polskim sektorze rolniczym. Celem projektu jest poznanie innowacyjnego sposobu praktycznej nauki zawodu rolnika – kształcenia w systemie dualnym, zaznajomienie się uczestników z nowoczesnymi technologiami
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz poznanie innych form gospodarowania w celu uzyskiwania dodatkowego dochodu
w gospodarstwie rolnym. Ponadto udział w stażu umożliwi zaznajomienie się z mechanizmami funkcjonowania wspólnego rynku
rolnego, poszerzenie znajomości języka zawodowego oraz otwarcie na możliwość dalszego kształcenia się.
37
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140127
Zwyczaje i tradycje kulinarne rodzinnych uroczystości (urodziny, imieniny, zaręczyny, ślub)
Beneficjent
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Alicja Michniak / (33) 823 41 86 / [email protected]
10 / 15 772 euro / NP3
Irinyi János Gimnázium Szakközép-és Szakiskola, Węgry
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, zaś uczestniczy w nim 10 uczniów klasy
II technikum, kształcących się w zawodzie kucharza w zakresie umiejętności przygotowania i serwowania różnorodnych potraw
oraz organizacji przyjęć okolicznościowych. Partnerem projektu jest Irinyi János Gimnázium Szakközép-és Szakiskola z siedzibą
w Debrecenie na Węgrzech. Staż odbędzie się w warsztatach szkolnych instytucji partnera oraz w węgierskich lokalach gastronomicznych: Hotel Platan, Hotel Aqua i Belga Sorozo. Cykl kształcenia uczniów uwzględnia praktykę zawodową, podczas której
nabywają oni odpowiednich kompetencji zawodowych. Celem praktyki na Węgrzech będzie zwiększenie przez jej uczestników
umiejętności kulinarnych, zdolności przygotowania nowych potraw, obsługi kulinarnej i związanych z tym umiejętności przygotowywania dań węgierskich, a także dekoracji stołów okolicznościowych. Staż na Węgrzech pozwoli dodatkowo również na poznanie
węgierskiej kultury i tradycji w gastronomii, wymianę doświadczeń dotyczących żywienia, trening języka niemieckiego w zakresie
zawodowym i w życiu codziennym oraz podniesienie kwalifikacji w zawodzie kucharza poprzez poszerzanie wiedzy uczniów na
temat specyficznej kuchni węgierskiej, jak również odmiennych rozwiązań w organizacji pracy. Na zakończenie projektu przewidziana jest prezentacja dań węgierskich, połączona z możliwością degustacji, a także wystawa fotografii prezentujących przebieg
stażu. Dania węgierskie pojawią się raz w miesiącu w warsztatach szkolnych, zostanie też upowszechniona informacja na temat
umiejętności nabytych przez uczniów podczas stażu w lokalnych mediach i wśród współpracujących ze szkołą restauratorów.
Przewiduje się także uzyskanie przez uczniów certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140128
Staże dla uczniów szkół rolniczych
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. prof. Tadeusza Konopińskiego
Ludów Polski16, 57-100 Strzelin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Stanisław Stykowski / (71) 392 03 73 / [email protected]
8 / 16 542,4 euro / Justus–von–Liebig–Schule, Niemcy
Landwirtschaftskammer Hannover – Kreisstelle, Niemcy
Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim, kształcący się w średniej szkole zawodowej w zawodzie technika rolnika. Wyjadą oni na staże organizowane przez instytucje partnerskie w Hanowerze w Niemczech.
Projekt przewiduje odbycie przez uczniów szkoły praktyk zawodowych, mających na celu zapoznanie ich z produkcją rolną oraz
nabycie podstawowych umiejętności praktycznych w tej dziedzinie. Tego rodzaju staż przewidziany jest w programie nauczania
zawodu. Pozostali uczniowie, uczący się w tej samej klasie, odbędą podobny staż w gospodarstwach polskich. Uczniowie wytypowani do odbycia praktyk w Niemczech skierowani zostaną do rodzinnych gospodarstw rolnych, wybranych przez Niemieckie
Izby Rolnicze, gdzie wspólnie z rolnikami wykonywać będą prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, zgodnie z wymogami
technologii produkcji i harmonogramem prac w rolnictwie. Program przewiduje spotkania raz w tygodniu w partnerskiej szkole
Justus–von–Liebig–Schule w Hanowerze, gdzie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z rolnictwa i wycieczkach zawodowych,
organizowanych przez nauczycieli szkoły. Instytucja wdrażająca projekt jest odpowiedzialna za właściwy dobór uczestników stażu,
przeprowadzenie odpowiedniego przygotowania językowego w Polsce, organizację przewozu stażystów, bieżący nadzór nad
prawidłowym przebiegiem praktyk, a także rozwiązywanie, w porozumieniu z partnerami, ewentualnych problemów w trakcie
przebiegu stażu. Do jej zadań należeć będzie też rozpowszechnianie rezultatów projektu. Izby Rolnicze w Hanowerze odpowiadają za właściwy dobór gospodarstw szkoleniowych, prawidłowe rozmieszczenie uczniów w gospodarstwach oraz indywidualne
doradztwo w czasie trwania stażu. Szkoła Justus–von–Liebig–Schule odpowiada za organizację przygotowania językowo-kulturowego w Niemczech, prawidłowy przebieg stażu oraz przygotowanie spotkania podsumowującego wyniki projektu.
38
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140140
Przedsiębiorczy kucharze i kelnerzy na włoskim rynku pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Spożywczych
ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aleksandra Wanic / (17) 748 31 00 / [email protected]
30 / 85 874 euro / NP3
Sistema Turismo s.r.l., Włochy
W projekcie bierze udział Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie oraz firma Sistema Turismo z Włoch. W zagranicznym stażu
będzie uczestniczyć 30 uczniów technikum, podzielonych na dwie 15-osobowe grupy, kształcących się w zawodach kucharza
oraz kelnera. Program stażu jest kontynuacją szkolnego programu nauczania w danych zawodach. Głównym celem projektu jest
umożliwienie wyjazdu na zagraniczne praktyki młodzieży z terenów zagrożonych bezrobociem i słabiej rozwiniętych gospodarczo,
a tym samym stworzenie im wszechstronnych możliwości rozwoju zawodowego, poprzez dostosowanie ich wiedzy teoretycznej
i doświadczenia praktycznego do wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniający się rynek branży gastronomicznej i hotelarskiej. Udział w projekcie umożliwi młodzieży zapoznanie się z nowoczesną techniką i technologią w zawodach, w których się
kształci. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów nowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, zwiększenie ich szans na zatrudnienie,
podniesienie umiejętności posługiwania się językiem włoskim oraz zdobycie dokumentu Europass Mobilność. Praktyki realizowane będą we Włoszech w pięciu dużych hotelach: „Royal Plaza”, „Ascot”, „Candida”, „Ceccarini” oraz „Triste”.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140147
Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich
Beneficjent
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczbaprojektu
uczestników
/ dofinansowanie / priorytety
Numer
PL/08/LLP-LdV/IVT/140147
Grupa
docelowa
IVT
Partnerzy
Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach
Aleja Bielska 100, 43-100 Tychy
Ewa Jarczyk / (32) 217 38 22 / [email protected]
30 / 76 707 euro / NP4
Internationaler Bund e.V., Niemcy
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, a jego uczestnicy to 20 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodzie elektryka, oraz 10 uczniów technikum, pobierających naukę w zawodzie
technika elektryka. Uczniowie odbędą praktyki w warsztatach niemieckiej instytucji partnerskiej Internationaler Bund z siedzibą
w Neuenhagen oraz w niemieckich instytucjach i przedsiębiorstwach, w trzech 10-osobowych grupach. Zakres stażu dla uczniów
zasadniczej szkoły zawodowej obejmie techniki wykonywania połączeń, montaż i demontaż maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, posługiwanie się aparaturą pomiarową oraz odczytywanie planów i schematów. Uczniowie technikum będą mieli dostęp
do nowoczesnych systemów pomiarowych, opartych na technice światłowodowej, poznają też metodologię serwisu złożonych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Praktyka stworzy im okazję do porównania warunków pracy w Polsce i w Niemczech.
Podczas praktyk uczniowie zetkną się z nowinkami technicznymi, poznają nowoczesne urządzenia, technologie oraz organizację
pracy. Zaobserwowane przez nich podczas praktyk nowoczesne rozwiązania będą mogły przyczynić się do modernizacji firm
rodzinnych lub ułatwić zakładanie własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie pracy zespołowej przyczyni się do udoskonalenia znajomości zawodowego języka niemieckiego, a także poznania obyczajów i kultury Niemiec, co pozwoli im na swobodę
w nawiązywaniu kontaktów oraz wymianę doświadczeń. Dzięki nabytym podczas projektu doświadczeniom uczniowie będą mogli
nauczyć się podejmowania odważniejszych decyzji rynkowych oraz lepiej funkcjonować na polskim rynku pracy. Udział w zagranicznym stażu stworzy uczniom szansę, by stać się w przyszłości atrakcyjnymi i poszukiwanymi na rynku pracy pracownikami.
39
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140149
Francuska kuchnia – europejskie kwalifikacje
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Michał Malesza / (41) 366 47 91 / [email protected]
20 / 62 342 euro / NP3, NP4
Lycée des Métiers Hôteliers Quercy-Périgord, Francja
Autorem projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaś uczestnikami – 20 uczniów klas II i III Niepublicznego
Technikum Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej, kształcących się w zawodzie technika organizacji usług gastronomicznych.
Odbędą oni 4-tygodniowe praktyki w regionie Midi-Pyrenees we Francji, w przedsiębiorstwach działających w branży gastronomicznej. Projekt będzie realizowany we współpracy z francuską instytucją edukacyjną Lycée des Métiers Hôteliers Quercy-Périgord.
Francuski partner zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę i pomoc merytoryczną oraz będzie współpracować
z organizacją wysyłającą w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu. Przed wyjazdem na zagraniczną praktykę młodzież odbędzie
75-godzinne przygotowanie kulturowo-językowe i pedagogiczne. W czasie stażu uczniowie doskonalić będą swe umiejętności
zawodowe w dziedzinie organizacji usług gastronomicznych. Dynamiczny rozwój gastronomii powoduje wzrost zapotrzebowania
na kadrę charakteryzującą się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Realizacja projektu ukierunkowana jest więc na poprawę
kompetencji zawodowych uczniów w celu wykorzystania ich w dalszym kształceniu, a w przyszłości w zwiększeniu konkurencyjności młodzieży na rynku pracy. Uczestnicy stażu będą mieli także okazję do wykorzystania swej wiedzy teoretycznej w praktyce.
Projekt powinien przyczynić się do kształtowania myślenia ekonomicznego, organizacyjnego oraz technicznego uczniów w gastronomii. Będą mieli oni również możliwość doskonalenia znajomości branżowego języka angielskiego oraz poznania podstaw
języka francuskiego, co ułatwi im adaptację w nowym środowisku. Projekt powinien też wpłynąć na zwiększenie mobilności jego
uczestników. Ukończenie stażu poświadczone zostanie dokumentem Europass Mobilność, prezentującym nabyte przez uczniów
kwalifikacje i kompetencje.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140152
Poznawanie kuchni różnych narodów zwiększeniem szans zawodowych i mobilności młodzieży
Beneficjent
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej
i Pomocy Młodzieży
ul. Kozia 10b, 25-514 Kielce
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Małgorzata Człowiekowska / (41) 345 28 32 / [email protected]
12 / 27 070,4 euro / NP4
Pasaż – Restauracia Kaviaren, Słowacja
Restauracia Fatranka, Słowacja
Združená stredná škola obchodu a služieb, Słowacja
Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach,
zaś jego uczestnikami będą uczniowie klas II–IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Odbędą oni staż u słowackich
partnerów, którymi są: restauracja i kawiarnia „Pasaż”, zlokalizowana w Martin i restauracja Fatranka we Vrutky oraz Združená
stredná škola obchodu a služieb z siedzibą w Martin (partner pośredniczący). Projekt ma umożliwić uczniom odbycie szkolenia
zawodowego w zakresie poznawania kuchni różnych narodów. Uzyskane umiejętności mają posłużyć w realizacji szerszego celu,
jakim jest rozwój turystyczny i zwiększenie atrakcyjności regionu świętokrzyskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości
kształcenia zawodowego młodzieży, a także umożliwienie uczniom pochodzącym ze środowisk o niższym statusie ekonomicznym
kontaktu ze standardami pracy innych krajów Unii Europejskiej, co powinno zwiększyć ich szanse na międzynarodowym rynku
pracy. Uczestnicy będą mieli okazję odbycia praktyki zawodowej, przewidzianej programem nauczania, w formie wyjazdu zagranicznego.
40
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140158
Wspólnie budujemy europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery
Beneficjent
Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Glubińska / (42) 636 54 37 / [email protected]
30 / 64 224 euro / Internationaler Bund Verbund Brandenburg, Niemcy
Projekt, organizowany przez Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, skierowany jest do grup osób ze specjalnymi potrzebami, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Środowiska te cechuje brak aktywności w poszukiwaniu
pracy, co spowodowane jest niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Pojawia się zjawisko dziedziczenia biedy
i uzależnienie od pomocy z zewnątrz. Według analiz, dokonanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, grupa
społeczna, z której wywodzą się uczestnicy projektu, jest szczególnie zagrożona trwałym wykluczeniem z rynku pracy. Projekt
przewiduje odbycie praktyki w Niemczech, której profil został wybrany na podstawie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy.
Według statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi grupa zawodów metalowych, gdyż takie wykształcenie posiadają uczestnicy projektu, jest na liście zawodów deficytowych. Uczestnictwo tych osób w stażu ma się przyczynić do uzyskania przez nich także
dodatkowych umiejętności w zakresie posługiwania się terminologią fachową w języku niemieckim oraz nabycia doświadczenia
w multikulturowym otoczeniu, ma również wzmocnić ich zdolności adaptacyjne i osobowościowe. Wszystkie te czynniki w okresie
długofalowym spowodować mają zwiększenie mobilności uczestników stażu oraz przyczynić się do ich lepszego funkcjonowania
na europejskim rynku pracy.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140159
Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół nr 1
Beneficjent
Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy
ul. Budowlana 7–9, 58-100 Świdnica
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Magdalena Gołębiowska / (74) 852 07 00 / [email protected]
40 / 81 884 euro / NP3
Bulgaria Training, Bułgaria
Autorem projektu jest Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, zaś partnerem – bułgarska firma Bulgaria Training, zajmująca się planowaniem
oraz zarządzaniem projektami europejskimi o charakterze międzynarodowym. W stażu weźmie udział 40 uczniów wraz z opiekunami. Wyznaczając cele projektu, zwrócono uwagę na rozwój osobisty i zawodowy jego uczestników, podniesienie ich kwalifikacji
zawodowych, poszerzenie kompetencji międzykulturowych oraz rozwijanie w nich umiejętności językowych. Udział w praktykach
przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, a w konsekwencji ich mobilności na europejskim rynku
pracy. Podczas stażu uczniowie będą poznawali kuchnie narodowe, kuchnię fusion, zdobywali wiedzę na temat najlepszych win
świata oraz sposobów ich serwowania, co pozwoli na uzyskanie specjalności sommeliera. Przed wyjazdem na praktykę uczniowie
wezmą udział w cyklu wykładów na temat obyczajów i gastronomii Bułgarii, zajęciach przygotowujących do praktyki zawodowej, kursie języka rosyjskiego oraz warsztatach z cyklu „Świat pasji tworzenia – florystyka”. W branży gastronomicznej w dalszym
ciągu istnieje deficyt wykwalifikowanej kadry, posiadającej kompetencje i umiejętności praktyczne. Brakuje fachowców znających
kuchnię fusion, sommelierów i kelnerów, mających zdolności kulinarne, umożliwiające przygotowywanie potraw w obecności konsumenta. Szkoła podczas stażu zapewni uczniom transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kursy języka bułgarskiego, organizację
miejsc odbywania praktyk, organizację zajęć kulturowych (zwiedzanie, zajęcia socjalno-kulturalne), monitoring oraz opiekę.
41
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140160
Organizacja i technika obsługi przyjęć okolicznościowych w różnych krajach europejskich
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego
ul. Wolności 39, 83-314 Somonino
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Elżbieta Świętoń / (58) 684 11 91 / [email protected]
20 / 73 849,4 euro / NP3
Esmovia (Sistema Practices s.l.), Hiszpania
EuroPartnership Agency Ltd., Wielka Brytania
Uşak Ticaret Meslek Anadolu Ticaret Meslek Anadolu Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi, Turcja
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych w Somoninie zorganizuje 6-tygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej
Brytanii dla 20 uczniów technikum kształcącego w zawodach technika hotelarstwa oraz technika organizacji usług gastronomicznych. Uczniowie szkoły w przeważającej większości pochodzą ze środowiska wiejskiego. Cechuje ich mała inicjatywa w zakresie
podnoszenia swych kwalifikacji i doskonalenia się w ramach kształconego zawodu. Szkoła, obserwując tendencje na rynku branży
hotelarsko-gastronomicznej, zamierza wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do znalezienia dobrej pracy czy założenia własnej
działalności gospodarczej. Zauważono, że w ostatnim czasie następuje wzrost zapotrzebowania na organizację przyjęć okolicznościowych (wesel, jubileuszy, bankietów, przyjęć komunijnych). Uczniowie szkoły często pracują przy obsłudze tego rodzaju
imprez, jednak ich wiedza i umiejętności są niewystarczające, by sprostać wymaganiom rynku. Podstawowym celem projektu jest
zatem wyposażenie ich w umiejętności związane z organizacją przyjęć okolicznościowych, serwowaniem potraw, dekorowaniem
pomieszczeń, wykorzystaniem elementów zdobniczych charakterystycznych dla regionu i kraju oraz doborem odpowiednich
potraw. Podczas zagranicznego stażu jego uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnicami kulturowymi w zakresie
realizowanych działań. Założeniem projektu jest także doskonalenie przez jego uczestników praktycznej znajomości języków
obcych, różnorodne wykorzystanie technologii informacyjnej, a także kształtowanie przedsiębiorczości, kreatywności i samodzielności uczniów.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140166
Letnie inspiracje – tradycje kulinarne Włoch
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu
ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Izabela Suligowska / (48) 331 05 23 / [email protected]
20 / 54 060,6 euro / NP3, NP4
I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino, Włochy
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
Ristorazione, Commerciali e Turistici, Włochy
Projekt skierowany jest do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodzie kucharza małej gastronomii.
Partnerami projektu są włoskie punkty gastronomiczne w Jesolo oraz Palermo, posiadające duże doświadczenie w organizacji
takich przedsięwzięć. Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania małych punktów gastronomicznych,
działających sezonowo w Jesolo i Palermo, poznanie nowych technologii gastronomicznych oraz tradycji kulinarnych północnych
i południowych Włoch, a następnie ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Projekt zakłada również doskonalenie umiejętności
językowych oraz propagowanie idei współpracy i współodpowiedzialności za podejmowane działania. Nabycie nowych doświadczeń, a przez to wzbogacenie kompetencji odpowiadających standardom Unii Europejskiej, ma pomóc w zwiększeniu konkurencyjności uczniów na regionalnym rynku pracy oraz zmotywowaniu ich do samokształcenia i samozatrudnienia. Podejmowane
w ramach projektu działania powinny się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia w instytucji wysyłającej.
42
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140168
Europejskie pejzaże
Beneficjent
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Justyna Kozera / (12) 411 76 11 / [email protected]
32 / 79 716 euro / NP4
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Niemcy
Autorem projektu jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, a jego uczestnikami – dwie 16-osobowe grupy
(w każdej 8 chłopców i 8 dziewcząt) uczniów klasy III technikum, kształcącego w zawodzie technika architektury krajobrazu.
Organizacją przyjmującą jest niemiecka firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz k. Lipska,
której zadaniem jest znalezienie uczniom miejsc odbywania praktyk. Organizacja wysyłająca bardzo dużą wagę przywiązuje do
kształcenia praktycznego swych uczniów. Podczas 4-tygodniowego stażu uczniowie będą mieli możliwość porównania polskiego
i niemieckiego systemu nabywania umiejętności, co powinno spowodować wzrost ich motywacji do uczenia się przez całe życie.
Będą mieli okazję do nabycia doświadczeń zawodowych i udoskonalenia swych umiejętności praktycznych. Dzięki zagranicznej
praktyce poszerzą również swe kompetencje społeczne i językowe. Zadaniem uczniów będzie także przygotowanie dokumentacji
fotograficznej, która zostanie wykorzystana w prezentacjach multimedialnych. Po powrocie ze stażu jego uczestnicy podzielą się
swymi doświadczeniami z innymi uczniami szkoły. Praktyki w Niemczech mają również za zadanie podniesienie atrakcyjności
kształcenia zawodowego, organizowanego przez szkołę i instytucję przyjmującą. Rezultatem końcowym projektu będzie upowszechnienie jego efektów oraz promocja większej efektywności w polskim systemie edukacji. Oprócz aspektów merytorycznych,
związanych z kształceniem zawodowym, zagraniczny staż będzie miał też walor społeczny; uczniowie będą bowiem uczestniczyć
w tworzeniu dialogu międzykulturowego.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140170
Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej
Beneficjent
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego
ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Barbara Smoleńska / (75) 732 40 09 / [email protected]
15 / 36 066 euro / F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung
und Umschulung Sachsen GmbH, Niemcy
W projekcie uczestniczy 15 uczniów klasy IV technikum hotelarskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Odbędą oni staż w instytucji F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung
Sachsen GmbH z siedzibą w Chemnitz (Niemcy). Projekt umożliwi uczniom uczestnictwo w dualnym systemie kształcenia zawodowego oraz nabycie praktycznych umiejętności na poziomie europejskim. Udział w zagranicznym stażu będzie dla nich szansą na
zapoznanie się z zasadami organizacji pracy w hotelu, kompleksową obsługą gości hotelowych, organizacją działania gastronomii
hotelowej oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. W trakcie praktyki osoby uczestniczące w niej będą promować
kulturę oraz obyczaje własnego regionu. Nabyte podczas stażu wiedza i umiejętności będą rozpowszechniane wśród uczniów
szkół, władz lokalnych i instytucji partnerskich. Uzyskany przez uczniów certyfikat oraz dokument Europass Mobilność zwiększą
ich szanse na zatrudnienie oraz efektywne konkurowanie na europejskim rynku pracy. Instytucje uczestniczące w projekcie będą
miały okazję zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wzbogacenia się o nową wiedzę i doświadczenia w zakresie
realizacji podobnych projektów w przyszłości.
43
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140177
Europejska praktyka w hotelarstwie
Beneficjent
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Góźdź / (41) 274 52 74 / [email protected]
20 / 29 800 euro / NP4
Vitalis GmbH, Niemcy
W projekcie bierze udział Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach oraz Vitalis GmbH z siedzibą w Lipsku w Niemczech.
Uczestnikami projektu są uczniowie klas III, kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa. Dwie 10-osobowe grupy uczniów
odbędą 3-tygodniowe staże w wybranych przez partnera niemieckich zakładach hotelarskich. Projekt zakłada przeprowadzenie
praktyki zawodowej w warunkach zgodnych ze standardami europejskimi, a jego realizacja ma się przyczynić do poprawy jakości kształcenia zawodowego, nabywania przez uczniów nowych doświadczeń, wspierania młodzieży w podejmowaniu własnej
działalności gospodarczej oraz dostosowywaniu ich umiejętności do wymogów europejskiego rynku pracy. Uczestnicy stażu
zapoznają się z zasadami organizacji pracy w zakładach hotelarskich, ich wyposażeniem, obsługą konsumentów oraz produkcją
potraw. Główne cele projektu to uzyskanie przez absolwentów odpowiednich kwalifikacji zawodowych zgodnych ze standardami
europejskimi, potwierdzonych certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność, zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie oraz
wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy, wzbogacenie przez nich znajomości języka niemieckiego, a także podniesienie prestiżu
szkoły na rynku edukacyjnym.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140179
Staż w kraju Leonardo da Vinci nowym doświadczeniem
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Polewczyk / (41) 372 31 87 / [email protected]
80 / 214 768 euro / NP3, NP4
Università dei Sapori – Scuola Nazionale dell’Alimentazione, Włochy
Organizacją realizującą projekt jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaś jego uczestnikami – uczniowie klas II i III
technikum, kształcący się w zawodach technika organizacji usług gastronomicznych oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego. Realizacja projektu jest ważnym elementem nauki zawodu. Zasadniczym celem stażu, który odbędzie się we Włoszech, jest
poszerzenie wiadomości i doskonalenie umiejętności zawodowych, nabytych w trakcie nauki i praktyki w Polsce, oraz porównanie
ich z oczekiwaniami, jakie stawia przed uczniami europejski rynek pracy. Udział w zagranicznych praktykach ma także wpłynąć
pozytywnie na wzrost poczucia ich własnej wartości oraz przełamanie stereotypów myślenia o braku perspektyw zawodowych,
szczególnie widocznych wśród młodego pokolenia. W czasie stażu młodzież będzie miała okazję zapoznać się z technikami kulinarnymi w zakresie zdrowej kuchni śródziemnomorskiej oraz praktycznymi aspektami procedur zapewniania jakości z zakresu
gastronomii, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie zaznajomią się również z nowoczesnymi metodami marketingu, stosowanymi w branży gastronomicznej we Włoszech. Podczas swego pobytu we Włoszech będą mieli możliwość porozumiewania się w języku angielskim, co pozwoli na poszerzenie ich słownictwa zawodowego. Uczniowie poznają też podstawy języka
włoskiego, co stanowi wartość ponadprogramową w procesie kształcenia młodzieży. Udział w projekcie ma zwiększyć motywację
przyszłych absolwentów w ich planach dotyczących zakładania własnych firm gastronomicznych, co może się przyczynić do ich
sukcesu na europejskim rynku pracy.
44
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140186
Technik logistyk na praktyce w Hiszpanii
Beneficjent
Zespół Szkół nr 3
ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Alicja Żuchowska / (41) 260 15 16 / [email protected]
18 / 49 812 euro / NP3
Esmovia (Sistema Practices s.l.), Hiszpania
Projekt dotyczy organizacji stażu dla uczniów klasy III technikum Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształcących
się w zawodzie technika logistyka. Uczniowie odbędą praktyki w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Walencji (Hiszpania).
Uczestnicy są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego – regionu należącego do najuboższych w kraju, toteż możliwość
odbycia zagranicznej praktyki powinna być dla nich cennym doświadczeniem. Głównym celem projektu jest nabycie przez jego
uczestników dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Podczas stażu uczniowie poszerzą swą wiedzę, nabędą nowych doświadczeń, zdobędą też umiejętności w dziedzinach organizacji i techniki pracy oraz tworzeniu odpowiedniego klimatu
w miejscu zatrudnienia. Zapoznają się z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w logistyce w krajach Unii Europejskiej.
W przyszłości powinno to mieć pozytywny wpływ na ich mobilność na rynku pracy oraz podniesienie poczucia własnej wartości
jako wykwalifikowanych pracowników. Staż ma umożliwić młodym ludziom zmianę stereotypu myślenia o swych zawodowych
możliwościach oraz uzmysłowić im, że dobrze przygotowani do zawodu absolwenci mają możliwość wyboru kariery zawodowej. Dzięki temu będą oni w stanie w przyszłości pracować na poziomie wykwalifikowanego, średniego personelu technicznego
w polskich przedsiębiorstwach logistycznych oraz podejmować pracę w całej Europie. Udział w projekcie powinien także ułatwić
im podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wyjazd uczniów na staż jest również dla nich szansą na wzbogacenie słownictwa w języku obcym, zwłaszcza w zakresie specjalistycznego języka technicznego, a także na nabycie umiejętności
nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140189
Wymiar europejski praktyki zawodowej – nowe wyzwania dla technikum ekonomicznego i informatycznego
Beneficjent
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
ul. Gdyńska 5, 83-330 Żukowo
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Magdalena Rotter / 604 79 48 49 / [email protected]
8 / 22 048 euro / NP3, NP4
Hyvinkään Kauppaoppilaitos, Finlandia
Projekt skierowany jest do uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Żukowie. Odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy w Hyvinkää w Finlandii. Zorganizuje je
partnerska szkoła Hyvinkään Kauppaoppilaitos. Jest to szkoła ponadgimnazjalna o takim samym profilu kształcenia, jak szkoła, do
której uczęszczają uczniowie biorący udział w stażu. Placówka ta od lat organizuje praktyki zawodowe dla swych uczniów, ma też
wieloletnie doświadczenie w organizacji wymian w ramach programu Leonardo da Vinci. Szkoła w Żukowie, w ramach współpracy,
zobowiązała się również do zorganizowania praktyk zawodowych uczniom z Finlandii. Udział w projekcie umożliwi uczniom podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie praktycznych umiejętności zgodnych z kierunkiem ich kształcenia. W wyniku
realizacji stażu zwiększy się ich świadomość na temat poziomu organizacji, warunków i etyki pracy w firmach funkcjonujących na
terenie Unii Europejskiej. W trakcie praktyk uczniowie będą mogli zaobserwować wykorzystanie technik IT, zdobędą też umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku. Pobyt w Finlandii pozwoli na kształtowanie w uczniach mobilności, otwartości na
świat oraz kreatywności, a także wykorzystanie w praktyce ich umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym. Doświadczenia
nabyte przez młodzież podczas stażu będą mogły w przyszłości zostać przeniesione na polski grunt. Na zakończenie uczniowie
otrzymają certyfikaty uznawane przez pracodawców w Unii Europejskiej, co pomoże zwiększyć ich wartość na rynku pracy.
45
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140191
Sieci komputerowe – sieci zabezpieczeń i monitoringu oraz zaawansowane użycie programu Photoshop
Beneficjent
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
ul. Gdyńska 5, 83-330 Żukowo
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Magdalena Rotter / 604 79 48 49 / [email protected]
40 / 92 424 euro / NP3, NP4
WBS Training AG, Niemcy
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III technikum informatycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Żukowie. Organizacją przyjmującą jest WBS Training AG w Hamburgu (Niemcy). Celem projektu jest nabycie przez uczniów
kwalifikacji zawodowych i umiejętności w zakresie zaawansowanej obróbki plików graficznych, a także zakładania i użytkowania
sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieciowych systemów zabezpieczeń i monitoringu. W regionie, w którym
zamieszkuje młodzież, poszukuje są obecnie administratorów sieci komputerowych oraz grafików komputerowych, posługujących
się m.in. programem Photoshop, służącym do profesjonalnej obróbki plików graficznych. Jest on powszechnie używany w polskich
małych i średnich firmach, jednak kosztuje zbyt wiele, by mogła go nabyć szkoła. Uczniowie, którzy podczas stażu zdobędą odpowiednie umiejętności posługiwania się tym programem, będą mieli większe szanse na zatrudnienie. Szkoła nie dysponuje również
odpowiednim sprzętem, przy pomocy którego uczniowie mogliby zapoznać się z nowoczesnymi specjalistycznymi sieciami komputerowymi, wykorzystującymi systemy zabezpieczeń i monitoringu. Umiejętności nabyte przez nich podczas stażu mają ułatwić
im tworzenie oraz użytkowanie tego typu sieci. Mogą one być również pomocne przy podejmowaniu przez absolwentów szkoły
decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Staż ma także za zadanie zwiększenie mobilnośći uczniów, doskonalenie
przez nich języków obcych oraz poznanie różnic kulturowych. Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność, który
uznawany jest w całej Unii Europejskiej.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140204
Kulinarne skarby Francji
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą
ul. Tomaszowska 123/40a, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Lipińska / (48) 674 16 82 / [email protected]
10 / 25 417,8 euro / NP3
Lycée Professionnel Jean Monnet, Francja
Instytucją realizującą projekt jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście n. Pilicą, zaś uczestnikami – uczniowie klasy
II Niepublicznego Technikum Zawodowego, kształcący się w zawodzie technika żywienia i gospodarstwa domowego. Partnerem
projektu, który zapewni uczniom odbycie 3-tygodniowych praktyk zawodowych, jest Lycée Professionnel Jean Monnet we Francji.
Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Odbycie zagranicznego stażu ma służyć zwiększeniu konkurencyjności uczniów na krajowym i europejskim rynku pracy. W pierwszym tygodniu
praktyk młodzież będzie uczestniczyć w przygotowaniu kulturowo-językowym oraz lekcjach praktycznych, zorganizowanych
przez instytucję partnerską. Uczniowie będą mieli okazję pracy u boku wykwalifikowanych specjalistów oraz poznania stosowanych przez nich profesjonalnych technik. Pozostałe dwa tygodnie pobytu we Francji uczniowie spędzą pracując w hotelach
i restauracjach, gdzie będą mieli możliwość wykorzystania w praktyce swej wiedzy teoretycznej oraz nabycia nowych doświadczeń
zawodowych. Uzyskaną podczas stażu wiedzę i doświadczenie uczniowie będą mogli w przyszłości wykorzystać w pracy zawodowej. Pobyt za granicą powinien motywować ich do ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji i inwestowania we własny rozwój, jak
również pomóc w kształtowaniu postawy mobilności zawodowej, ułatwiającej dostosowanie się do zmian na europejskim rynku
pracy. Udział w stażu umożliwi też jego uczestnikom zapoznanie się z kulturą, historią i geografią Francji, pomoże im również
w opanowaniu podstaw języka francuskiego, zwłaszcza w zakresie słownictwa zawodowego. Na zakończenie uczniowie otrzymają
dokument Europass Mobilność, uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
46
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140206
Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Elżbieta Kuskowska / (42) 645 78 52 / [email protected]
60 / 146 826 euro / NP4
Centrum Kształcenia Budowlanego, Niemcy
Promotorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, a jego uczestnikami – uczniowie technikum budowlanego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Instytucją przyjmującą jest Centrum Kształcenia Budowlanego w Jenie (Niemcy). Celem
projektu jest poszerzenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych jego uczestników, doskonalenie jakości w zakresie wykonywania
szalunków, konstrukcji drewnianych oraz posadzek ceramicznych, a także poznanie nowych technik i technologii przy wznoszeniu
i rozbudowie budynków. Udział w zagranicznych praktykach umożliwi uczniom także zapoznanie się z kulturą, zwyczajami oraz
stylem życia ich niemieckich rówieśników. Realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń między partnerami w zakresie organizowania szkolenia praktycznego w oparciu o dualny system kształcenia, funkcjonujący już od dłuższego czasu w niemieckiej
instytucji. Uczniowie od 3 lat realizują zajęcia praktyczne w firmach budowlanych, co daje im możliwość poznania rzeczywistych
warunków pracy. W trakcie stażu zostanie opracowany schemat działań niezbędnych do założenia własnej firmy w warunkach
polskich i niemieckich. Będzie to stanowiło podstawę do wykorzystania w trakcie zajęć z przedsiębiorczości. Realizacja projektu
pozwoli na doskonalenie systemu szkolenia praktycznego, bazującego na współpracy z przedsiębiorstwami, a jego efekty będą
wdrażane do działań edukacyjnych szkoły.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140218
Staż w Aalborgu czynnikiem podnoszącym kwalifikacje uczniów technikum w zawodzie technik informatyk
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Dariusz Antkiewicz / (94) 354 05 81 / [email protected]
32 / 91 632 euro / NP1
Aalborg Tekniske Skole, Dania
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Aalborg Tekniske Skole w Danii.
Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum, pobierający naukę w zawodzie technika informatyka. Odbędą oni staż w dziale
IT instytucji partnerskiej oraz w firmach z nią współpracujących, dobranych pod kątem typów posiadanych sieci komputerowych,
jak również procedur administrowania i bezpieczeństwa sieciowego. Mankamentem polskiego systemu szkolnictwa zawodowego
jest niedostatek umiejętności praktycznych u absolwentów kierunków informatycznych na wszystkich poziomach kształcenia.
Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie uczniom odbycia praktyki na wysokim europejskim poziomie. Na miejsce organizacji
praktyk wybrano Danię, gdyż gospodarka tego kraju zaliczana jest do czołówki najbardziej zinformatyzowanych i „zinternetyzowanych” gospodarek świata, a duńskie rozwiązania systemowe w kształceniu informatyków, zorientowane na maksymalne skorelowanie z potrzebami firm i instytucji rynku pracy, uznawane są za wzorcowe. Dzięki realizacji projektu uczniowie zdobędą wiedzę
i umiejętności z branży komputerowej, niedostępne w rodzimym systemie kształcenia. Uzyskają wiadomości na temat duńskich
systemów operacyjnych, zapoznają się także ze standardami tworzenia, wdrażania i administrowania sieciami komputerowymi, ze
szczególnym naciskiem na sieci tego typu w firmach oraz na sieci korporacyjne. Dla instytucji wysyłającej projekt stanowi okazję do
wykorzystywania rozwiązań duńskich w wypracowywaniu optymalnej formuły organizowania zajęć praktycznych na kierunkach
informatycznych.
47
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140222
Młodzi hotelarze uczą się niemieckiej mentalności i języka podczas pracy w MŚP w Lesie Turyngijskim
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego
ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Władysław Blicharski / (41) 386 14 01 / [email protected]
30 / 71 646 euro / NP4
Gaststätte Rennsteig Stüberl, Niemcy
Hotel Gasthof Sonneneck, Niemcy
MSM international consulting GmbH, Niemcy
Pension Arnika, Niemcy
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, Niemcy
MSM – International Consulting Poland Sp. z o.o., Polska
Instytucją realizującą projekt jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego w Jędrzejowie, a uczestniczą
w nim przyszli technicy hotelarstwa oraz technicy organizacji usług gastronomicznych. Głównym partnerem projektu jest Haus
Werraquelle GmbH w Siegmundsburgu, którego zadaniem jest zapewnienie stażystom noclegów, wyżywienia, stałej opieki pedagogicznej oraz wybór miejsca praktyk. Turyngia dysponuje dużą, popularną bazą turystyczną, świadczącą usługi gastronomiczne
i hotelarskie na bardzo wysokim poziomie, według norm i przepisów Unii Europejskiej. Staże odbędą się w dobrze prosperujących
małych i średnich przedsiębiorstwach. Udział w zagranicznej praktyce ułatwi uczniom wzrost kompetencji zawodowych, nabycie
nowych doświadczeń i praktycznej wiedzy branżowej, zapozna ich także z najnowszymi metodami pracy, stosowanymi w obsłudze
turystów, w tym także osób starszych i niepełnosprawnych. W czasie odbywania praktyk uczniowie zaznajomią się z działalnością
niemieckich firm prywatnych, z usługowym charakterem zawodu, jak również podejmą próbę samodzielnego wykonywania prac
produkcyjnych, usługowych i gastronomicznych. Młodzież podczas swego pobytu doskonalić będzie swą znajomość branżowego
języka niemieckiego, pozwalającą na swobodne komunikowanie się, zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu gastronomii oraz
jakości świadczonych usług, zapozna się również z międzynarodowymi oczekiwaniami konsumentów. Dzięki realizacji projektu
uczniowie poznają też kulturę Niemiec oraz panujące tam obyczaje, co może zaowocować obustronną sympatią bliskich sąsiadów.
Nabytą podczas stażu wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać zarówno w Polsce, gdzie rynek gastronomicznohotelarski nieustannie potrzebuje młodych wykwalifikowanych pracowników, jak również na rynku europejskim, gdzie turystyka
rozwija się w bardzo szybkim tempie.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140229
Lepszy start w przyszłość – praktyka zawodowa gwarancją przyszłej, lepszej pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu
ul. Grota-Roweckiego 66, 41-200 Sosnowiec
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Bartosińska / (32) 262 96 31 / [email protected]
20 / 57 978 euro / NP1, NP3
Sistema Turismo s.r.l., Włochy
Autorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu, a jego uczestnikami – uczniowie klas III w wieku 18-19 lat,
kształcący się w zawodach technika ekonomisty i handlowca, o specjalnościach: kadrowo-menedżerskiej, zarządzania zasobami
ludzkimi, bankowości oraz obsługi turystyki. Partnerem projektu, który zapewni młodzieży odbycie 4-tygodniowych praktyk
zawodowych, jest włoska firma Sistema Turismo, działająca jako organizacja pośrednicząca w programie Leonardo da Vinci od
1996 r. Uczniowie w większości pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej i socjalnej, toteż udział w zagranicznym stażu
będzie dla nich cennym doświadczeniem. Specyfika zawodu, w którym się kształcą, wymaga, by praktyki odbywały się w firmach
i instytucjach umożliwiających im bezpośredni kontakt z klientami i gdzie będą mieli okazję sporządzać fachową dokumentację.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych jego uczestników oraz nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności
i doświadczeń, które w przyszłości pomogą w wykonywaniu zawodu. Udział w stażu przyczyni się także do wzrostu kreatywności
i mobilności osób biorących w nim udział oraz do doskonalenia ich umiejętności w posługiwaniu się zawodowym językiem angielskim, dzięki bezpośrednim kontaktom z zagranicznymi pracodawcami, pracownikami i kontrahentami. Uczniowie będą mogli
również poznać zasady działalności gospodarczej na rynku włoskim, co w przyszłości może pomóc w znalezieniu zatrudnienia
lub w podjęciu decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. Szkoła zaś, dzięki realizacji projektu, będzie mogła wyjść
naprzeciw oczekiwaniom lokalnego środowiska, poszerzając swą ofertę edukacyjną, a także podnieść swą atrakcyjność.
48
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140241
Zainwestuj w swoją przyszłość – zwiększenie atrakcyjności zawodowej poprzez praktyki zagraniczne
Beneficjent
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 31, 41-200 Sosnowiec
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Bartosińska / (32) 262 96 31 / [email protected]
24 / 68 494 euro / NP1, NP3
Sistema Turismo s.r.l., Włochy
Niniejszy projekt skierowany jest do uczniów klas III technikum kształcącego w zawodach technika drogownictwa, technika transportu kolejowego, mechanika lotnisk oraz spedytora. Instytucją realizującą projekt jest Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
w Sosnowcu, partnerem zaś – włoska firma Sistema Turismo. Projekt zrealizowany zostanie w państwowych i prywatnych firmach
we Włoszech w formie 4-tygodniowych praktyk zawodowych uczniów. Obecnie na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na kadrę
techniczną w przedsiębiorstwach drogowo-mostowych, transportowych oraz spedycyjnych. Obok kompetencji zawodowych od
przyszłych pracowników wymaga się znajomości języka obcego z uwzględnieniem terminologii właściwej dla wykonywanego
zawodu. Zagraniczny staż pomoże uczniom w nabyciu takich umiejętności. Podczas swego pobytu we Włoszech uczniowie zapoznają się z dokumentacją techniczną i programami komputerowymi, udział w praktykach umożliwi im też poznanie nowych metod
pracy, systemów komunikacji i transportu oraz spedycji. Efektem stażu będzie również zaznajomienie się młodzieży z komunikacją
zbiorową pod kątem taboru, zaplecza technicznego i obsługi, a także poznanie przepisów BHP. Realizacja projektu umożliwi też
zwiększenie konkurencyjności uczniów na europejskim rynku pracy. Włoski partner zapewni uczniom organizację praktyk, zakwaterowanie oraz odpowiednie przygotowanie kulturowo-językowe.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140243
Dziś się nauczysz, jutro wykorzystasz – doświadczenie z praktyk zawodowych w Hiszpanii
Beneficjent
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Dorota Henke / (89) 642 98 00 / [email protected]
20 / 58 378 euro / NP3
Esmovia (Sistema Practices s.l.), Hiszpania
Autorem projektu jest powiat ostródzki, partnerem zaś – hiszpańska instytucja Esmovia z siedzibą w Walencji. W projekcie uczestniczą uczniowie klas II i III szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostródzkiego, kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa. Odbędą oni 4-tygodniową praktykę zawodową w wyselekcjonowanych przez hiszpańskiego partnera hotelach o wysokim
standardzie, zlokalizowanych w Walencji. Udział w stażu pozwoli uczniom na wykorzystanie w praktyce nabytej w szkole wiedzy
teoretycznej, kształtowanie ich samodzielności, zdolności do pracy i integracji w środowisku międzynarodowym oraz nabywanie
umiejętności, które okażą się pomocne w ich przyszłym życiu zawodowym. Młodzież podczas praktyk zapozna się z hiszpańskim
modelem obsługi gości, miejscową kulturą i obyczajami, udoskonali też swe umiejętności zawodowe i językowe (językiem roboczym używanym w czasie trwania praktyk będzie język angielski). Uczniowie zaznajomią się również z nowoczesnymi metodami
zarządzania hotelami. Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymają dokument Europass Mobilność, który przyczyni się do podniesienia ich konkurencyjności na rynku pracy.
49
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140244
W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii
Beneficjent
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Dorota Henke / (89) 642 98 32 / [email protected]
20 / 67 156 euro / NP3
EuroPartnership Agency Ltd., Wielka Brytania
Projekt jest realizowany przez powiat ostródzki wraz z partnerem – brytyjską instytucją EuroPartnership Agency Ltd. z siedzibą
w Plymouth. Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfiego w Ostródzie, kształcący się
w zawodzie technika kelnera w systemie dziennym. Odbędą oni 4-tygodniowy staż w firmach zlokalizowanych w Plymouth, wyselekcjonowanych przez partnerską instytucję. Firmy te dobrano odpowiednio do profilu zawodowego uczniów w celu zapewnienia
im maksymalnych korzyści z odbywanego stażu. Wielkie znaczenie dla udziału w projekcie ma zdolność jego uczestników do porozumiewania się w języku angielskim, nawiązywania kontaktów, a także ich umiejętność pracy w grupie. Zadaniem projektu będzie
wzrost umiejętności i mobilności jego uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności zarówno na polskim, jak
i europejskim rynku pracy. Podczas swego pobytu w Wielkiej Brytanii uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania w praktyce
nabytej w szkole wiedzy teoretycznej. Realizacja projektu pomoże im również w zwiększeniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz we wzmocnieniu ich wiary we własne umiejętności. Rezultatem stażu będzie także uzyskanie przez każdego
z uczestników certyfikatu potwierdzającego jego udział w projekcie oraz dokumentu Europass Mobilność.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140246
Staż z zakresu usług konferencyjnych i biznesowych
Beneficjent
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie
ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Gabriela Albertin / (58) 673 44 61 / [email protected]
30 / 72 822 euro / NP3
Hotel Conrad, Turcja
Hotel Marriott, Turcja
Hotel Sheraton, Turcja
Maltepe Anatolian Vocational High School, Turcja
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku, Polska
Uczestnikami projektu są uczniowie technikum w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie oraz słuchacze Powiatowego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Pucku. Odbędą oni staż w Stambule (Turcja), w hotelach należących do znanych sieci hotelowych:
Hilton, Marriott i Sheraton. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie, poprzez udział w zagranicznym stażu, mobilności osób
będących na etapie wstępnego kształcenia zawodowego (uczniów technikum) oraz osób funkcjonujących już na rynku pracy
(słuchaczy szkół dla dorosłych), a także wspieranie rozwoju zawodowego osób zamieszkałych na terenach słabiej rozwiniętych.
Udział w stażu pozwoli jego uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co zwiększy ich szanse
zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Projekt zakłada też zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, a także
poznanie kultury Turcji, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu kulturowemu oraz codziennym kontaktom zawodowym i osobistym. W czasie stażu osoby biorące w nim udział zdobędą również umiejętności w zakresie świadczenia usług noclegowych
i żywieniowych dla gości podróżujących w celach służbowych, planowania programów i budżetów konferencji, przygotowania
sal konferencyjnych oraz obsługi sprzętu audiowizualnego, jak również organizacji atrakcyjnej oferty imprez towarzyszących oraz
świadczenia usług biznes center. Na zakończenie stażu jego uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobilność.
50
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140248
Wspólnie budujemy nasz europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery
Beneficjent
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
ul. Mościckiego 4, 09-400 Płock
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Bogusław Sukiennik / (24) 366 03 80 / [email protected]
100 / 209 720 euro / NP1, NP4
Internationaler Bund, Niemcy
Autorem projektu jest Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, a uczestnikami – uczniowie technikum budownictwa oraz
urządzeń sanitarnych. Partnerem projektu, który zapewni uczniom odbycie 3-tygodniowych praktyk zawodowych, jest ośrodek
Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Jest to jedna z największych niemieckich organizacji pozarządowych,
działających na rzecz młodzieży i dorosłych w sferze oświatowej. Założeniem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności, zwiększające możliwości ich zatrudnienia w przedsiębiorstwach
branży budowlanej. Udział w zagranicznym stażu pozwoli im na kształtowanie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy
w praktyce. Podczas swego pobytu w Niemczech uczniowie będą mieli okazję do zapoznania się z materiałami budowlanymi i technologiami stosowanymi w innych krajach, poznania zasad organizacji pracy na budowie, a także zaznajomienia się z procedurami
zakładania własnej firmy. Projekt pozwoli również na doskonalenie ich umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie słownictwa
technicznego, a także na nawiązywanie kontaktów i tworzenie właściwych relacji międzyludzkich. Na zakończenie każdy z uczniów
uzyska stosowny certyfikat oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzające nabyte podczas stażu umiejętności. Młodzież
przygotuje raporty z odbytych praktyk, które dokumentować będą przebieg stażu oraz posłużą do ewaluacji projektu. Partner
niemiecki zapewni uczniom zakwaterowanie, wyżywienie, międzykulturowe warsztaty wprowadzające, przeszkolenie językowe
oraz wycieczki po terenie Brandenburgii. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami stażu sprawować będzie kadra pedagogiczna
instytucji partnera. Wyjazd uczniów na staż poprzedzi odpowiednie przygotowanie organizowane przez szkołę.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140249
Europejski las
Beneficjent
Zespół Szkół Leśnych
ul. Nowodworskiego 9–13, 89-500 Tuchola
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Katarzyna Piątkowska / 606 11 76 33 / [email protected]
10 / 25 811 euro / Savo Consortium For Education: Savo Vocational College, Finlandia
Vretagymnasiet, Szwecja
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Słowenia
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III technikum leśnego Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi. Odbędą oni staż w partnerskich
szkołach w Szwecji, Finlandii oraz Słowenii. Projekt ma na celu zapoznanie jego uczestników z leśnictwem europejskim. Uczniowie
posiadają już podstawową wiedzę na ten temat. Zagraniczne praktyki pozwolą im na poznanie struktur leśnictwa w innych krajach
europejskich. Nowa wiedza i umiejętności, nabyte poprzez bezpośredni kontakt z zawodem i pracę w innych warunkach, będą
służyć podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Młodzież zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie uprawy i ochrony lasu
oraz zapozna się z metodami kształcenia w zawodzie technika leśnika w innych krajach Europy. Wybór szkół-partnerów nie był
przypadkowy, są to bowiem szkoły różniące się od polskich sposobem kształcenia w dziedzinie leśnictwa. Kraje skandynawskie
są świetnym przykładem leśnictwa nowoczesnego o wysokim stopniu mechanizacji prac. Leśnictwo skandynawskie różni się od
polskiego strukturą własnościową lasów – u nas ponad 80% stanowią lasy państwowe, tam przeważają lasy prywatne. Natomiast
Słowenia jest przykładem kraju o innym klimacie, różniącym się w porównaniu do Polski typem drzewostanu, a co za tym idzie
podejściem do gospodarki leśnej.
51
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140251
Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej
Beneficjent
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej
ul. Podgórna 9, 58-500 Jelenia Góra
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Mysona / (75) 647 17 72 / [email protected]
60 / 65 759,68 euro / Europa Haus Leipzig e.V., Niemcy
Lintec IT AG, Niemcy
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III technikum zawodowego Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej
w Jeleniej Górze. Odbędą oni 4-tygodniową praktykę zawodową w zakładach Lintec IT AG w Taucha koło Lipska (Niemcy). Wyjazd
uczniów na staż poprzedzony zostanie szkoleniem w zakresie zawodowych przedmiotów teoretycznych, pracowni elektronicznej
oraz zajęć praktycznych. Udział uczniów w zagranicznych praktykach jest konieczny ze względu na to, że szkoła nie posiada takich
możliwości w zakresie kształcenia praktycznego, jak niemiecki partner projektu. Praktyka zawodowa na terenie Polski może być
realizowana jedynie w małych zakładach serwisowych, uczniowie nie mają więc możliwości nauki w dużym nowoczesnym zakładzie. Zakład Lintec IT A.G. posiada nowoczesną, rozwijającą się bazę montażową do produkcji urządzeń techniki komputerowej,
urządzeń multimedialnych i audiowizualnych, opartych na technologii TFT oraz salę serwisową odtwarzaczy DVD. Celem projektu
jest zapoznanie się uczniów z cyklem produkcyjnym urządzeń podczas różnych procesów technologicznych (praca rotacyjna na
każdym stanowisku), wspólna praca na stanowiskach z niemieckimi praktykantami, a także doskonalenie technicznego języka
niemieckiego i angielskiego (nabycie umiejętności czytania kart katalogowych wybranych produktów do montażu, kart montażowych i kart opisujących procedurę testowania na poszczególnych etapach produkcji). Ponadto udział w zagranicznym stażu
umożliwi uczniom uzyskanie dokumentu Europass Mobilność oraz certyfikatu zakładów Lintec i Europa Haus, mających ułatwić im
znalezienie zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Realizacja projektu pomoże natomiast instytucji wysyłającej w rozszerzeniu
jej oferty kształcenia zawodowego.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140256
Doświadczenie zawodowe w Hiszpanii szansą na pracę w Polsce
Beneficjent
Zespół Szkół nr 3
ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Czesław Golis/ (41) 265 46 45 / [email protected]
20 / 53 750 euro / NP3, NP4
IPF/Iniciativas De Proyectos De Formación, Hiszpania
Uczestnikami projektu są uczniowie klas III Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształcący się w zawodach technika
elektronika oraz technika informatyka. Odbędą oni staż w Maladze w Hiszpanii w ramach współpracy z instytucją partnerską
– Iniciativas Para la Formación. Hiszpański partner projektu posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji programów unijnych.
Jako instytucja przyjmująca zapewni on realizację wszystkich wymagań wynikających z potrzeb odbywanego stażu. Głównym
celem projektu jest nabycie przez uczniów nowych umiejętności, doświadczeń i kompetencji zawodowych. Podczas zagranicznej
praktyki poszerzą oni wiedzę merytoryczną w swoim zawodzie, nabędą umiejętności z dziedziny organizacji pracy oraz tworzenia
odpowiedniej atmosfery w miejscu zatrudnienia. Zapoznają się z normami, przepisami i procedurami stosowanymi w krajach Unii
Europejskiej. W przyszłości będzie to miało wpływ na ich zdolności adaptacyjne na europejskim rynku pracy oraz podniesienie
poczucia własnej wartości jako wykwalifikowanych pracowników. Podczas stażu będą mieli też okazję do wzbogacenia swego
słownictwa w języku obcym, zwłaszcza w jego zakresie technicznym. Dzięki praktykom w Hiszpanii młodzież zwiększy także swe
szanse na zatrudnienie w największym lokalnym zakładzie przemysłowym – Celsa Huta Ostrowiec S.A.
52
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140264
Procesy fizykochemiczne stosowane podczas uzdatniania wody
Beneficjent
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Smoleńska 5/7, 80-058 Gdańsk
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Tomasz Jasiński / (58) 309 05 06 / [email protected]
18 / 38 240 euro / NP3
DEULA Hildesheim GmbH, Niemcy
W projekcie wezmą udział uczniowie technikum ochrony środowiska przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku. Wyjadą oni do Niemiec, gdzie odbędą praktyki zawodowe w instytucjach zajmujących się ochroną
środowiska. W ramach zajęć szkolnych uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie ochrony wód i powietrza, gospodarki odpadami
oraz uwarunkowań technicznych i prawnych z tym związanych. Zajmują się badaniami środowiska w szkolnych laboratoriach,
poznając metody analizy stosowane przy kontroli stanu czystości wody i powietrza. Ponadto, w ramach zajęć laboratoryjnych,
biorą udział w badaniach technologicznych, dotyczących skuteczności poszczególnych procesów uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków. Realizacja niniejszego projektu pomoże młodzieży w nabyciu nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zagraniczny staż
umożliwi uczniom zaznajomienie się z metodami analizy i oczyszczania ścieków, a także metodami uzdatniania wód podziemnych
i powierzchniowych dla celów gospodarczych i przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Uczniowie
zapoznają się ze sposobami pobierania próbek do badań oraz ze sprzętem używanym do tych celów, zdobędą też wiadomości
na temat obowiązujących w Niemczech regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. Udział w stażu umożliwi także jego
uczestnikom zapoznanie się z systemem monitoringu zanieczyszczeń środowiska w kraju partnera, oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi (np. obiegi zamknięte wody, stosowane w zakładach produkcyjnych), a także zasadami organizacji pracy
w firmach i instytucjach działających na rzecz środowiska naturalnego w Niemczech. Nabytą podczas zagranicznego stażu wiedzę
i nowe doświadczenia uczniowie wykorzystają w szkolnych laboratoriach. Będą mogli dokonać analizy skuteczności poznanych
podczas zagranicznej praktyki metod i ocenią możliwości ich zastosowania w warunkach polskich.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140265
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy
Beneficjent
Zespół Szkół Budowlanych
al. 1000-lecia 51, 59-700 Bolesławiec
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Łukaszewska / (75) 732 83 78 / [email protected]
60 / 124 688 euro / NP3, NP4
Forßbohm & Söhne, Niemcy
Europa Haus Leipzig e.V., Niemcy
Uczestnikami projektu są uczniowie technikum budowlanego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu. Odbędą oni staż
w zakresie różnego rodzaju prac inwestycyjnych w niemieckiej firmie Forßbohm & Söhne z siedzibą w Markkleeberg oraz w firmach
kooperujących i współpracujących, zrzeszonych w Lipskiej Izbie Rzemiosła. Podczas stażu uczniowie zapoznają się z niemieckim
systemem organizacji pracy firmy usługowej, metodami promocji oraz pozyskiwania zleceń. Zdobędą rozeznanie w zakresie
wdrażania nowoczesnych technik i technologii prac wykończeniowych w budownictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
i maszyn. Staż umożliwi im także uzyskanie umiejętności w zakresie prac remontowo-modernizacyjnych starych budynków, naprawy starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu nowej. Będą też mieli okazję zdobyć doświadczenie w zakresie prowadzenia
prac rozbiórkowych, sortowania, składowania i odzysku odpadów budowlanych. Uczestnicy stażu prześledzą cały cykl prac danej
inwestycji, zapoznają się też z systemem utrzymania ciągłości pracy na poszczególnych etapach i odcinkach robót. Zaznajomią się
również z organizacją placu budowy i zaplecza technicznego oraz wyposażenia poszczególnych stanowisk roboczych, związanych
z pracami wykończeniowymi. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka technicznego języka niemieckiego, związanego z branżą, oraz zajęcia kulturowo-integracyjne. Dzięki realizacji projektu szkoła uzyska kolejne doświadczenia, które
będzie mogła następnie wykorzystać w tworzeniu programu praktyk krajowych oraz w promocji swych absolwentów na rynku
pracy. Monitorowaniem stażu zajmować się będą partnerzy projektu oraz opiekunowie uczniów z ramienia instytucji wysyłającej.
Zaliczenie praktyk potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem każdego z uczestników, wydanym przez firmy niemieckie.
53
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140268
Praktyka zawodowa na Słowacji formą zwiększenia konkurencyjności i szans na europejskim rynku pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie
ul. Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Monika Upława / (32) 241 723 / [email protected]
30 / 50 274 euro / NP3
Ekip Slovakia, Słowacja
Organizacją realizującą projekt jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie, a jego uczestnikami – uczniowie klasy II technikum ekonomicznego, kształcący się w zawodzie technika ekonomisty. Partnerem projektu jest firma prywatna
Ekip Slovakia ze Zvolenia na Słowacji, posiadająca już doświadczenie w organizacji praktyk w ramach programu Leonardo da Vinci.
Niniejszy projekt ma być odpowiedzią na potrzeby uczniów w zakresie praktycznego szkolenia zawodowego. Jako miejsce odbycia
praktyk zdecydowano się wybrać Słowację, gdyż jest to kraj o zbliżonej do Polski sytuacji społeczno-gospodarczej, podobnym
systemie finansowo-podatkowym, z łatwą komunikacją językową. W trakcie 2-tygodniowego stażu uczniowie pod nadzorem pracowników słowackich wykonywać będą prace administracyjno-biurowe, nauczą się odczytywać, segregować i sporządzać różnego
rodzaju dokumenty oraz wykorzystywać systemy komputerowe wraz z ich oprogramowaniem. Celem projektu jest podniesienie
jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodzie, wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także poszukiwanie
nowych, innowacyjnych rozwiązań w organizowaniu praktycznej nauki zawodu. Realizacja stażu przyczyni się również do zwiększenia mobilności jego uczestników, co pomoże w ich rozwoju osobistym, a w przyszłości zwiększy ich szanse na krajowym, a także
europejskim rynku pracy. Projekt umożliwi też wykształcenie wśród młodzieży postawy samodzielności, otwartości, tolerancji,
przedsiębiorczości oraz umiejętności adaptacji w nowych warunkach. Na zakończenie stażu uczniowie otrzymają dokument
Europass Mobilność, potwierdzający nabyte przez nich umiejętności.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140274
Innowacyjność i mobilność w hotelarstwie jako cechy niezbędne na europejskim rynku pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Kwiatkowski / (63) 289 84 10 / [email protected]
20 / 59 078,95 euro / NP4
Belcekiz Beach Club Hotel, Turcja
Fethiye Tourism College, Turcja
Gul Hotel, Turcja
Jel Holiday Hotel, Turcja
Lykia World Hotel, Turcja
Yasaroglu Group, Turcja
Autorem projektu jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, a uczestnikami – uczniowie technikum hotelarskiego. Organizacją pośredniczącą i przyjmującą jest Fethiye Tourism College w Turcji. Jest to szkoła,
która posiada duże doświadczenie w zakresie edukacji zawodowej, kształcąca w zawodach turystyczno-hotelarskich, posiadająca
również własny hotel. Współpracuje także z hotelami wysokiej klasy, w których uczestnicy stażu odbywać będą praktyki. Są to
hotele położone w atrakcyjnych turystycznie miejscach, nad samym Morzem Śródziemnym, odpowiednio wyposażone i świadczące swe usługi na wysokim poziomie. Praktyki uczniów odbywać się będą w oparciu o nowoczesne systemy rezerwacji oraz
techniki obsługi gości hotelowych. Celem projektu, stawianym jego uczestnikom, jest nabycie przez nich nowych doświadczeń
zawodowych w zakresie funkcjonowania hoteli oraz poznanie technik związanych z obsługą gości hotelowych. Projekt zakłada też
zwiększanie mobilności zawodowej, przydatnej w przyszłości na rynku pracy, a także pogłębianie znajomości języków obcych, ze
szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego.
54
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140276
Procesy technologiczne uzdatniania wody i oczyszczania
Beneficjent
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Smoleńska 5/7, 80-058 Gdańsk
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Tomasz Jasiński / (58) 309 05 06 / [email protected]
18 / 38 240 euro / NP3
DEULA Nienburg, Niemcy
Organizacją wysyłającą jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, natomiast partnerem – firma DEULA Nienburg (Niemcy). Projekt skierowany jest do uczniów pobierających naukę w zawodach technika ochrony
środowiska oraz technika inżynierii środowiska i melioracji. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swą wiedzę i zdobędą
nowe doświadczenia zawodowe. Pobyt w Niemczech pozwoli im na poznanie metod uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych, a także metod analizy wody i oczyszczania ścieków. Będą mieli możliwość uzyskania wiedzy na temat odpowiedniego
gospodarowania zasobami wodnymi, a także zdobycia doświadczenia w zakresie pobierania próbek do badań oraz obsługi sprzętu używanego do tego celu. W ramach projektu młodzież zapozna się również z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Unii
Europejskiej oraz systemem monitoringu zanieczyszczeń środowiska w Niemczech i w Polsce. Powyższe zagadnienia omawiane
będą podczas wizyt uczniów w zakładach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska oraz laboratoriach analizy wody. Podczas swego pobytu w Niemczech uczniowie doskonalić
będą również swe umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, zapoznają się też z kulturą i obyczajami panującymi w kraju
partnera. Poznanie nowych technologii z dziedziny ochrony środowiska zaowocuje w późniejszej pracy zawodowej uczestników
stażu. Nabytą podczas praktyk wiedzę i doświadczenie uczniowie będą mogli wykorzystywać podczas badań w szkolnym laboratorium, dokonają analizy skuteczności poznanych metod, a także określą możliwość jej zastosowania w Polsce.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140279
Porównanie metod rekultywacji obszarów zdegradowanych w Polsce i Niemczech
Beneficjent
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Smoleńska 5/7, 80-058 Gdańsk
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Tomasz Jasiński / (58) 309 05 06 / [email protected]
18 / 38 240 euro / NP3
ILLUT Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt
und Technik Berlin-Brandenburg e.V., Niemcy
Autorem projektu jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, natomiast partnerem
– ośrodek szkoleniowy ILLUT Berlin–Brandenburg e.V. w Niemczech. W projekcie wezmą udział uczniowie technikum ochrony
środowiska oraz technikum inżynierii środowiska i melioracji. Podczas zajęć w ciągu roku szkolnego młodzież zdobywa wiedzę
w zakresie ochrony wód i powietrza, gospodarki odpadami, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz techniki wodno-ściekowej.
W szkolnych laboratoriach uczniowie zajmują się również badaniami środowiska. Praktyki w Niemczech pozwolą im na poznanie
metod rekultywacji składowisk odpadów miejskich i przemysłowych oraz terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową, a także sprzętu, który stosuje się do tych celów. Podczas swego pobytu uczniowie zapoznają się też z zasadami selektywnej
zbiórki odpadów i ich recyklingiem oraz wynikającymi z tego korzyściami ekonomicznymi i ekologicznymi. Ponadto udział w stażu
pozwoli im na zaznajomienie się z zasadami organizacji zarządzania ochroną środowiska oraz obowiązującymi w Niemczech regulacjami prawnymi dotyczącymi jego ochrony. Wszystkie te zagadnienia realizowane będą podczas wizyt uczniów w zakładach
przemysłowych zajmujących się segregacją, utylizacją i recyklingiem odpadów, oraz w instytucjach specjalizujących się w ochronie
środowiska. Podczas stażu uczniowie poszerzą również swą wiedzę na temat kultury Niemiec i obyczajów tam panujących, a także
doskonalić będą swą znajomość języka niemieckiego. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie praktyk służyć będą podniesieniu
kwalifikacji zawodowych ich uczestników, co wraz z potwierdzającym je certyfikatem, będzie ich atutem na rynku pracy.
55
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140281
Alternatywne i odnawialne źródła energii sposobem na walkę z globalnym ociepleniem klimatu
Beneficjent
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Smoleńska 5/7, 80-058 Gdańsk
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Tomasz Jasiński / (58) 309 05 06 / [email protected]
18 / 38 240 euro / NP3
DEULA Hildesheim GmbH, Niemcy
Organizacją realizującą projekt jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku. Projekt
zakłada odbycie przez przyszłych techników ochrony środowiska oraz techników inżynierii środowiska i melioracji 3-tygodniowej
praktyki w ośrodku szkoleniowym niemieckiego partnera – DEULA w Hildesheim (Niemcy). Jest to solidny i sprawdzony partner,
od kilku lat realizujący projekty wymiany doświadczeń w ramach programu Leonardo da Vinci. Staż odbywać się będzie w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej uczniów. Uczestnicy projektu odwiedzą zakłady przemysłowe, gospodarstwa oraz firmy
z branży ochrony środowiska, działające w rejonie Dolnej Saksonii. Uczestnictwo w stażu pozwoli im na poznanie i porównanie
metod wykorzystania alternatywnych źródeł energii, stosowanych w Niemczech i w Polsce. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych jest obecnie jednym z warunków zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie udziału tych źródeł w bilansie paliwowoenergetycznym przyczynia się do oszczędności zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska (poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń) oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się
do podniesienia stopnia wykorzystania i zaangażowania alternatywnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym kraju.
Nabyte podczas stażu wiadomości i umiejętności, potwierdzone odpowiednim certyfikatem, przyczynią się do zwiększenia szans
przyszłych absolwentów na zatrudnienie. Codzienny kontakt z niemieckimi rówieśnikami pozwoli im też na lepsze opanowanie
języka niemieckiego oraz wykorzystanie go w praktyce.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140282
Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w sieciach komputerowych na rynku europejskim
Beneficjent
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Angelika Martałek / (34) 323 45 05 / [email protected]
15 / 35 743 euro / NP3, NP4
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Niemcy
W projekcie biorą udział uczniowie klas II i III Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, kształcący się w z zawodzie technika informatyka. Organizacją przyjmującą jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz w Saksonii
(Niemcy). Wyjazd uczniów na staż poprzedzony zostanie szkoleniem w Centrum Praktycznym, polegającym na zapoznaniu ich
z zaawansowaną terminologią oraz konkretną strukturą sieci komputerowej, z którą będą mieli do czynienia podczas zagranicznej
praktyki. W firmach informatycznych Lipska i okolic młodzież odbędzie staż, podczas którego zajmować się będzie podstawową konfiguracją serwerów oraz stanowisk klienckich, rozwiązywaniem problemów występujących w sieciach komputerowych
(sprawdzanie okablowania sieciowego, diagnozowanie sieci) oraz testowaniem ich bezpieczeństwa. Udział w projekcie przyczyni
się do nabycia przez uczniów umiejętności praktycznych w tworzeniu bezprzewodowych sieci komputerowych. Uczestnicy stażu
zapoznają się też z najnowocześniejszymi metodami zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz zabezpieczeniem transmisji danych. Dodatkową korzyścią wynikającą z udziału w praktykach będzie również poznanie przez młodzież zagadnień związanych
z budową światłowodów i zasadami transmisji danych w tych urządzeniach, a także najnowocześniejszych rozwiązań dotyczących
zastosowania sieci komputerowych w przemyśle oraz przegląd rozwiązań informatycznych, stosowanych w sieciach komputerowych.
56
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140283
Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów
ul. Bernardyńska 14, 20-109 Lublin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Dorota Sokołek / (81) 532 53 13 / [email protected]
15 / 46 607 euro / NP3
Kathe-Kollwitz-Schule, Niemcy
Aformac, Francja
Lycée Juler Ferry – La Colline, Francja
W projekcie uczestniczą słuchacze Szkoły Policealnej nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Odbędą
oni 4-tygodniowy staż we Francji oraz w Niemczech, w hotelach charakteryzujących się bardzo wysokim standardem. W znalezieniu miejsc praktyk pośredniczyły szkoły hotelarskie z krajów partnerskich, organizujące w tych hotelach praktyki zawodowe także
dla swoich uczniów. Celem projektu jest zapoznanie jego uczestników z funkcjonowaniem doskonale wyposażonych zakładów
gastronomicznych, działających przy dużych hotelach. Uczniowie podczas swego pobytu poznają kulturę kulinarną regionów,
w których odbywać będą praktyki, w tym także zasady przygotowywania i serwowania charakterystycznych dla tych regionów
potraw. Realizacja stażu przyczyni się ponadto do doskonalenia umiejętności językowych jego uczestników. Młodzież uczestniczyć
będzie w przygotowaniu i obsłudze różnego rodzaju imprez okolicznościowych, jakie organizowane są przez hotele, np. seminariów, imprez rodzinnych itp. Uczestnicy projektu pochodzą ze słabo rozwiniętych terenów wschodniej Polski, charakteryzujących
się dużym bezrobociem, ale jednocześnie atrakcyjnych turystycznie, gdzie w ostatnim czasie podejmowane są skuteczne próby
rozwoju rynku turystyczno-hotelarsko-gastronomicznego. Powstaje dużo hoteli, restauracji oraz gospodarstw agroturystycznych,
a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na dobrych fachowców w tej dziedzinie. Zagraniczna praktyka, dzięki właściwemu
doborowi miejsc jej odbycia, ma pomóc młodzieży w zdobyciu doświadczeń w wyuczonym zawodzie. Ma również zachęcić ją
w przyszłości do podejmowania odważnych decyzji podczas szukania zatrudnienia zarówno na krajowym, jak i na europejskim
rynku pracy oraz przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140288
Innowacyjna praktyka gwarancją sukcesu na drodze rozwoju zawodowego
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Kwiatkowski / (63) 289 84 37 / [email protected]
30 / 68 210,56 euro / NP4
Belcekiz Beach Club Hotel, Turcja
Fethiye Tourism College, Turcja
Gul Hotel, Turcja
Jel Holiday Hotel, Turcja
Lykia World Hotel, Turcja
Yasaroglu Group, Turcja
W projekcie uczestniczą uczniowie technikum żywienia, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Kaczkach Średnich. Partnerem projektu jest turecka szkoła z dużym doświadczeniem, kształcąca w zawodach
turystyczno-hotelarskich – Fethiye Tourism College. Turecki partner zobowiązuje się do zorganizowania stażu w oparciu o najnowsze technologie oraz w nowoczesnych obiektach szkoleniowych, charakteryzujących się dobrymi warunkami socjalnymi. Odbycie
przez uczniów praktyk w zakładach gastronomicznych w Turcji powinno dać o wiele lepsze rezultaty niż gdyby realizacja tego
projektu miała odbyć się w Polsce. Celem stażu jest poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie żywienia i układania jadłospisów dostosowanych do potrzeb różnych grup ludności, poznanie nowych technologii w branży gastronomicznej oraz nabycie
umiejętności przystosowania się do wymogów rynku pracy. Ponadto od uczniów oczekuje się uzyskania doświadczenia w zakresie
sporządzania potraw typowych dla kuchni śródziemnomorskiej. Realizacja stażu ma również przyczynić się do wzmocnienia mobilności zawodowej jego uczestników, zdobycia przez nich nowych doświadczeń zawodowych w zakresie prawidłowego żywienia,
pogłębiania znajomości fachowego języka obcego, a także poznania tradycji, zwyczajów żywieniowych i kultury Turcji.
57
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140290
Staż zagraniczny uczniów technikum żywienia warunkiem dobrego startu na rynku europejskim
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie
ul. Górna 12, 62-400 Strzałkowo
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Wiesława Kraska / (63) 275 00 40 / [email protected]
30 / 71 757 euro / NP3
Internationaler Bund Order und Integrationszentrum
Brandenburg, Niemcy
W projekcie uczestniczy młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, pobierająca naukę w klasie III technikum
kształcącego w zawodzie technika żywienia i gospodarstwa domowego. Partnerem projektu, który umożliwi młodzieży udział
w 4-tygodniowych praktykach zawodowych, jest Centrum Wspierania i Integracji we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Podczas stażu
uczniowie będą mieli możność zapoznania się ze standardami obsługi kelnerskiej w kraju partnera, nawykami żywieniowymi
konsumentów niemieckich, nowymi technologiami sporządzania potraw oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Będą mieli również okazję do doskonalenia swych umiejętności w posługiwaniu się
językiem niemieckim. Doświadczenia zdobyte przez uczestników projektu będą mogły być w przyszłości wykorzystane zarówno
na lokalnym, jak i europejskim rynku pracy. Na zakończenie stażu przewiduje się uzyskanie przez młodzież dokumentu Europass
Mobilność. Realizacja zagranicznych praktyk przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności szkoły, spowoduje też podniesienie poziomu i jakości kształcenia i nada mu nowy, europejski wymiar.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140293
Praktyka zawodowa w Hesji drogą do prowadzenia własnych przedsiębiorstw
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki
ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Adam Hubicki / (77) 41 02 360 / [email protected]
31 / 72 748,8 euro / NP4
Regionalbauernverband Starkenburg e.V., Niemcy
Organizacją realizującą projekt jest Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, a jego uczestnikami – uczniowie pobierający naukę w technikum agrobiznesu. Organizacją goszczącą jest Regionalny Związek Rolników Starkenburg z siedzibą
w Griesheim (Niemcy). Zapewni on uczniom odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w gospodarstwach rolnych w południowej Hesji. Program stażu wynika z programu nauczania i obejmuje cele oraz zakres praktyki zawodowej w klasie III technikum
agrobiznesu. Założeniem projektu jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym, a także wzrost wiedzy
i umiejętności jego uczestników, związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, agroturystyczną oraz zarządzaniem gospodarstwem
rolnym i usługami. Realizacja stażu umożliwi uczniom doskonalenie ich zdolności językowych, poznanie kultury kraju partnera,
a także pozwoli im na rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności. Korzyści te mają się przyczynić do zwiększenia możliwości
zatrudnienia uczniów na europejskim rynku pracy, a także pomóc im przy zakładaniu własnych firm. Młodzież będzie mieszkać
u rodzin gospodarzy niemieckich. Po ukończeniu stażu jego uczestnicy otrzymają certyfikaty, potwierdzające ich nowe kompetencje, oraz dokument Europass Mobilność. Podczas trwania stażu opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele szkoły oraz
przedstawiciel związku rolników w Niemczech.
58
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140300
Mobilność zawodowa informatyków atutem przyszłej kariery zawodowej
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Kwiatkowski / (63) 289 84 37 / [email protected]
15 / 47 054 euro / NP4
IELC Ltd, Wielka Brytania
ImageLife, Wielka Brytania
Integrem Limited, Wielka Brytania
PC Repair Centre – Marine House, Wielka Brytania
PC World Customer Service, Wielka Brytania
Work Experience UK, Wielka Brytania
Autorem projektu jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, a uczestnikami – uczniowie technikum informatycznego, którzy odbędą staż w brytyjskich przedsiębiorstwach. Organizacją pośredniczącą w projekcie
jest instytucja Work Experience UK z siedzibą w Plymouth, legitymująca się dużym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów
międzynarodowych. Organizacjami przyjmującymi są przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się tworzeniem
i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzące serwis sprzętu komputerowego. Partner pośredniczący
zapewnia realizację stażu w oparciu o najnowsze technologie, w nowoczesnych obiektach szkoleniowych o dobrych warunkach
socjalnych. Staż zagraniczny powinien dać o wiele lepsze rezultaty niż w wypadku realizacji tego typu przedsięwzięcia w Polsce.
Stażyści zamieszkają u rodzin angielskich, co stworzy im odpowiednie warunki do nauki języka angielskiego. Podczas odbywanych
praktyk będą mieli możliwość nabycia umiejętności biegłego posługiwania się sprzętem komputerowym, szybkiej diagnozy uszkodzeń oraz sprawnych napraw. Udział w stażu stworzy im też możliwość zapoznania się z organizacją zakładów pracy oraz obsługi
klientów. Projekt pomoże stażystom w zaznajomieniu się z nowymi technologiami w branży informatycznej, poznaniu warunków
i nowoczesnych metod pracy w krajach wysoko rozwiniętych, a także w nabyciu umiejętności współdziałania w społeczeństwie
wielokulturowym. Dodatkową korzyścią projektu będzie wzmocnienie mobilności zawodowej uczniów, uzyskanie zdolności dostosowania się do wymogów rynku pracy, pogłębianie znajomości branżowego języka angielskiego, a w końcu poznanie tradycji,
zwyczajów oraz kultury społeczeństwa brytyjskiego.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140302
Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech
Beneficjent
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Angelika Martałek / (34) 323 45 05 / [email protected]
20 / 54 180 euro / NP1, NP2, NP3, NP4
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Niemcy
W projekcie uczestniczy młodzież klas II i III technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.
Organizacją przyjmującą jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz w Saksonii (Niemcy).
Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych uczestników stażu w zakresie projektowania, urządzania oraz
pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych o charakterze publicznym na przykładzie wzorców niemieckich. Projekt uwzględnia
najważniejsze potrzeby uczniów, dotyczące jakości przyszłej pracy projektowej i praktyki zawodowej. Umożliwia korzystanie
z dostępnych technik komputerowych w celu uzyskania jak najlepszych efektów plastycznych w opracowaniach projektowych,
poznanie różnorodnych technik rysunkowych i barwnych, przydatnych podczas sporządzania projektów koncepcyjnych ogrodów, jak również zapoznanie się z tendencjami europejskimi w zakresie rozwoju architektury krajobrazu. Szkolenie praktyczne
w niemieckich firmach usługowych pozwoli uczniom na zaznajomienie się z nowościami w branży, nowoczesnymi narzędziami
i maszynami, umożliwi im też poznanie miejscowych tradycji. Młodzież podczas swego pobytu zdobędzie również rozeznanie
w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obowiązujących przepisów unijnych. Doświadczenia nabyte przez
uczniów podczas stażu będą w przyszłości przydatne przy zakładaniu przez nich własnych firm bądź w poszukiwaniu zatrudnienia.
Wpłyną też pozytywnie na wyzwalanie w nich przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Szkoła, dzięki realizacji projektu,
zamierza unowocześnić swój program nauczania i wzbogacić go o elementy obowiązujące w tej branży w krajach Unii Europejskiej.
Jest to spowodowane coraz większymi wymaganiami w stosunku do jakości kształcenia, ma też być odpowiedzią na wzrastające
z roku na rok zainteresowanie tym kierunkiem.
59
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140307
Nowe kompetencje techników informatyków zdobyte na praktyce zawodowej w Wielkiej Brytanii
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki
ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Adam Hubicki / (77) 410 23 60 / [email protected]
30 / 94 760 euro / NP4, NP5
EuroPartnership Agency Ltd., Wielka Brytania
Organizacją realizującą projekt jest Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, natomiast partnerem goszczącym – brytyjska instytucja EuroPartnership Agency Ltd. z siedzibą w Plymouth w południowo-zachodniej Anglii. Projekt
dotyczy odbycia międzynarodowego stażu przez uczniów klasy II technikum informatycznego. Odbędą oni 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Plymouth, na stanowiskach związanych z konfigurowaniem, obsługą, montażem
oraz konserwacją sprzętu komputerowego i oprogramowania. Program zagranicznych praktyk odpowiada potrzebom uczniów
w zakresie realizacji programu nauczania w zawodzie technika informatyka oraz nauki języka angielskiego. Podstawowym celem
stażu jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym, a także zachęcenie jego uczestników do zdobywania
nowych doświadczeń, poszerzania swej wiedzy, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i zdolności językowych oraz do zakładania
własnych firm. Udział w stażu będzie dla młodych ludzi okazją do nabycia nowych umiejętności w zakresie organizowania stanowisk pracy, testowania i serwisowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Realizacja projektu ma się przyczynić do
wzmocnienia powiązań między programem kształcenia szkoły a wymaganiami rynku pracy oraz do zwiększenia szans uczniów
na zatrudnienie w kraju i za granicą. Pomoże w tym także uzyskanie przez uczestników odpowiednich certyfikatów i dokumentu
Europass Mobilność. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii młodzież będzie zakwaterowana u rodzin angielskich. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawować będą nauczyciele szkoły, do której uczęszczają uczniowie, oraz przedstawiciel brytyjskiego
partnera.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140308
Mobilny Europejczyk – doskonalę wiedzę i umiejętności zawodowe na europejskim rynku pracy
Beneficjent
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli
ul. Poprzeczna 1a, 43-225 Wola
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Piotr Cygan / (32) 211 80 33 / [email protected]
20 / 50 588 euro / NP3
Vitalis GmbH, Niemcy
Autorem projektu jest Zespół Szkół Zawodowych w Woli, a uczestnikami – uczniowie klas III technikum, kształcący się w zawodzie
technika elektronika (o specjalności automatyka przemysłowa) oraz technika handlowca. Odbędą oni 4-tygodniową praktykę zawodową w niemieckich firmach w Lipsku i jego okolicach. Założeniem projektu jest doskonalenie programu kształcenia młodzieży
i zapewnienie jej odpowiedniego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej.
Udział uczniów w praktykach zawodowych w Niemczech pozwoli im na nabycie wiedzy i nowych umiejętności z dziedziny organizacji i techniki pracy oraz pomoże w dostosowaniu ich wiedzy i kompetencji do potrzeb pracodawców, umożliwi im też przyswojenie i przeniesienie na polski grunt standardów pracy firm niemieckich. Powinno to wpłynąć na zwiększenie szans przyszłych
absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy. Uczniowie kształcący się w zawodzie technika elektronika odbędą praktykę
w firmach specjalizujących się w produkcji urządzeń automatyki przemysłowej, produkcji sprzętu, w którym stosuje się urządzenia
automatyki przemysłowej (szczególnie programatory i kontrolery), a także w firmach prowadzących montaż lub naprawę tego
typu urządzeń. W przypadku uczniów kształcących się w zawodzie technika handlowca odbycie stażu przewiduje się w placówkach handlu detalicznego oraz hurtowniach. Na zakończenie stażu uczniowie otrzymają odpowiednie certyfikaty, potwierdzające
nabyte przez nich umiejętności. Staż uzupełni, uatrakcyjni i wzbogaci proces kształcenia praktycznego jego uczestników, przyczyni
się też do zwiększenia ich mobilności na europejskim rynku pracy.
60
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140311
Staż zagraniczny szansą na lepszy start w dorosłość uczniów technikum informatycznego i elektronicznego
Beneficjent
Zespół Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego
ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Małopolski
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Bożena Feret / (17) 221 64 24 / [email protected]
16 / 47 909 euro / NP3
Vitalis GmbH, Niemcy
EuroPartnership Agency Ltd., Wielka Brytania
Organizacją realizującą projekt jest Zespół Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim, zaś uczestnikami – uczniowie klas III technikum informatycznego i elektronicznego. Partnerami projektu, którzy umożliwią młodzieży
odbycie 4-tygodniowych praktyk, są agencje: Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz w Niemczech oraz EuroPartnership Agency
z siedzibą w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Obie agencje mają bardzo duże doświadczenie w realizacji programów unijnych. Dla
uczniów udział w zagranicznym stażu jest wielką szansą do nabycia nowych doświadczeń i kwalifikacji zawodowych. Większość
z nich pochodzi ze środowisk wiejskich, z rodzin o niskim poziomie wykształcenia. Wyjazd ten pozwoli na podniesienie poziomu
poczucia ich własnej wartości oraz da im szansę na przełamanie stereotypowego myślenia, dotyczącego braku perspektyw zawodowych. Podczas swego pobytu doskonalić będą znajomość języków obcych (język angielski i niemiecki), poznają także kulturę
i zwyczaje krajów goszczących. Zagraniczny staż umożliwi też uczniom zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami w branży
informatyczno-elektronicznej, do których szkoła, ze względu na ograniczone możliwości, nie ma dostępu. Młodzież zapozna się
z kulturą i tradycjami regionów, w których przeprowadzane będą praktyki. Pobyt za granicą pozwoli stażystom na codzienny kontakt i współpracę z osobami innych narodowości, umożliwi im także poznanie zasad funkcjonowania i zakładania firm na terenie
Wielkiej Brytanii i Niemiec. Udział w stażu wpłynie również na zwiększenie mobilności uczniów oraz ich konkurencyjności na rynku
pracy. Realizacja projektu przyczyni się też do zwiększenia atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym, a także do podniesienia
poziomu i jakości kształcenia. Na zakończenie stażu jego uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty
wystawione przez organizacje pośredniczące i przyjmujące.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140312
Staż w Anglii drogą do sukcesu młodych rolników
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Kwiatkowski / (63) 289 84 37 / [email protected]
15 / 47 054 euro / NP4
Blacklake Farm, Wielka Brytania
Cornish Tractors, Wielka Brytania
KJ Stoneman Co, Wielka Brytania
Kennacott Farm, Wielka Brytania
Preston Farm, Wielka Brytania
Work Experience UK, Wielka Brytania
Autorem projektu jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, zaś uczestnikami – uczniowie technikum rolniczego oraz technikum mechanizacji rolnictwa. Odbędą oni praktyki na farmach i w warsztatach serwisowo-naprawczych w Anglii. Partnerem projektu jest brytyjska instytucja Work Experience UK z Plymouth, legitymująca się dużym
doświadczeniem w zakresie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Zapewnia ona realizację stażu w oparciu o najnowocześniejsze technologie produkcji rolniczej. Projekt stanowi integralną część programu kształcenia zawodowego. Uczniowie
w nim uczestniczący mają w przyszłości przejąć gospodarstwa rodzinne. Na miejsce praktyk wybrano Anglię w celu osiągnięcia
lepszych rezultatów w szkoleniu praktycznym, nieosiągalnych w warunkach krajowych. Realizacja stażu pozwoli uczniom na zapoznanie się z nowymi możliwościami rozwoju gospodarstw rolnych oraz formami aktywności na terenach wiejskich. Projekt ma na
celu uświadomienie jego uczestnikom szans i możliwości tkwiących w sektorze rolnym oraz zaznajomienie ich z takimi kierunkami
restrukturyzacji gospodarstw, które umożliwią uzyskanie zadowalających dochodów. Cenne doświadczenia nabyte podczas stażu
będą mogły być przez nich wykorzystane w ich późniejszej pracy. W wyniku realizacji projektu uczniowie poszerzą swe umiejętności zdobyte w dotychczasowym kształceniu zawodowym w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w produkcji rolniczej.
Zapoznają się ze standardami sanitarnymi i jakościowymi obowiązującymi w krajach wysoko rozwiniętych, poznają też zasady
racjonalnego zarządzania i planowania produkcji rolnej. Zadaniem projektu będzie również wyrobienie w jego uczestnikach świadomości o potrzebie innowacyjności i przedsiębiorczości w warunkach prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz doskonalenie ich
słownictwa zawodowego w języku angielskim.
61
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140316
Praktyka czyni mistrza
Beneficjent
Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Małgorzata Huzar / (91) 424 13 06 / [email protected]
32 / 93 118 euro / Vitalis GmbH, Niemcy
Tellus Group Ltd. – Work Experience UK, Wielka Brytania
Autorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zaś uczestnikami – uczniowie
klas III i IV technikum zawodowego, pobierający naukę w zawodach hotelarza oraz kucharza. Odbędą oni trwającą 4 tygodnie praktykę zawodową w hotelach i restauracjach zlokalizowanych w miejscowościach Neuwied i Lipsk w Niemczech oraz w Plymouth
w Anglii. Każdą z grup uczestników stanowić będą w połowie przyszli kucharze, a w połowie przyszli hotelarze. Celem stażu jest
nabywanie i wykorzystanie przez uczniów wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających pomóc im w rozwoju osobistym oraz zwiększyć ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy na krajowym lub europejskim rynku pracy. Realizacja projektu ma przyczynić się do
podniesienia umiejętności zawodowych jego uczestników oraz umożliwić im porównanie standardów europejskich z tymi, które
istnieją w Polsce. Realizacja projektu pozwoli także na podwyższenie jakości nauczania w instytucji realizującej projekt.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140320
Chrońmy środowisko regionu – edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska
Beneficjent
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
ul. Wejchertów 20, 43-100 Tychy
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Chowaniec / 509 77 50 27 / [email protected]
15 / 29 760 euro / NP3
KMK Ltd., Bułgaria
Sewerage Waters Purification Station in Sredetz, Bułgaria
Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 w Tychach. Odbędą oni trwające 5 tygodni
szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i oczyszczania wody. Praktyki uczniów
będą miały miejsce w nowoczesnej, sfinansowanej z funduszy unijnych, oczyszczalni ścieków w Sredetz (Bułgaria). Zadaniem projektu jest umożliwienie uczniom zaznajomienia się z zasadami funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa z sektora ochrony
środowiska, działającego zgodnie z normami Unii Europejskiej. Udział w stażu będzie dla jego uczestników szansą poszerzenia
wiedzy zawodowej, nabycia umiejętności praktycznych i doskonalenia języka angielskiego. Podczas pobytu w Bułgarii uczniowie
zapoznają się z procesem oczyszczania ścieków, zarządzaniem zasobami wody pitnej, kontrolą jej jakości oraz technologiami
energetycznego wykorzystywania odpadów organicznych. W ramach tych działań wezmą udział w warsztatach laboratoryjnych
z zakresu chemii i mikrobiologii wody. Ponadto będą mieli okazję do zapoznania się z nowoczesnymi metodami składowania śmieci na miejskim składowisku odpadów w Burgas. Odwiedzą też kopalnie węgla kamiennego, piasku i uranu. Projekt odpowiada na
pilne potrzeby lokalne i regionalne, związane z poprawą stanu środowiska naturalnego oraz wprowadzaniem unijnych standardów
w tej dziedzinie. Stwarza też możliwość przygotowania wykwalifikowanej kadry dla sektora ochrony środowiska.
62
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140322
Praktyka europejska w kształceniu zawodowym
Beneficjent
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewa Dzieciątkowska / (61) 861 00 27 / [email protected]
16 / 35 393,6 euro / NP4
Berufsbildende Schule 3 der Region Hannover, Niemcy
Organizacją realizującą projekt jest Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, a jego uczestnikami – uczniowie klas II,
kształcący się w zawodzie technika technologii drewna oraz technika budownictwa. Odbędą oni 3-tygodniowy staż w zakładach
stolarskich i budowlanych w Hanowerze (Niemcy), gdzie zapoznają się ze stosowanymi w nich nowoczesnymi technikami, niezbędnymi do utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku pracy. Zagraniczne praktyki stanowią dodatkową ofertę szkoły,
poza obowiązkowymi zajęciami teoretycznymi i zawodowymi, skierowaną do uczniów w celu umożliwienia im pozyskania dodatkowych kwalifikacji. Najważniejszym celem projektu jest wspieranie młodzieży w nabywaniu i wykorzystywaniu wiedzy oraz
umiejętności zawodowych, ułatwianie im osobistego rozwoju, a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie i utrzymanie się na
europejskim rynku pracy. Pomóc ma w tym też doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz poznanie kultury
innych krajów europejskich.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140323
Zawodowe doświadczenie techników ekonomistów w Niemczech
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Powstańców Warszawy 11, 26-100 Skarżysko-Kamienna
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Iwona Dębińska / (41) 253 86 72 / [email protected]
20 / 29 760 euro / NP3, NP4
WBS Training AG, Niemcy
Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej, Polska
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Polska
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Polska
Uczestnikami projektu są uczniowie klas III, kształcący się w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. Instytucją przyjmującą, która umożliwi młodzieży odbycie praktyk, jest WBS Training
AG z siedzibą w Dreźnie (Niemcy). Jest to firma współpracująca ze szkołą od 2005 roku, posiadająca doświadczenie w pracy
z młodzieżą dzięki udziałowi w licznych projektach programu Leonardo da Vinci i innych. Udział w projekcie będzie dla większości uczniów jedyną możliwością nabycia doświadczenia zawodowego za granicą. Uczniowie, odbywając praktyki zawodowe
w Niemczech, będą mieli możliwość porównania warunków pracy w firmach niemieckich i polskich, zdobędą nowe umiejętności
i doświadczenia zawodowe, poznają różnice kulturowe dzielące oba kraje, udoskonalą swe umiejętności językowe, a także nawiążą
nowe kontakty z innymi ludźmi. Doświadczenia zdobyte w trakcie stażu powinny w przyszłości pomóc jego uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia bądź przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Fachowcy z dziedziny ekonomii są nadal poszukiwaną
na rynku pracy grupą zawodową. Dotyczy to zwłaszcza specjalistów od spraw nowoczesnego zarządzania firmą, wykazujących
się znajomością obsługi komputera i języków obcych. Dzięki realizacji projektu nawiązana zostanie również współpraca między
partnerami, która stanowić będzie podłoże do utrzymywania dalszych relacji na polu zawodowym i kulturalnym. Będzie to też
okazja do budowania pozytywnego wizerunku regionu świętokrzyskiego w Unii Europejskiej.
63
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140324
Zagraniczne praktyki dla uczniów rozpoczynających naukę jako przyszli technicy informatycy
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Powstańców Warszawy 11, 26-100 Skarżysko-Kamienna
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Beata Trojanowska / 660 01 81 19 / [email protected]
20 / 29 760 euro / NP3, NP4
WBS Training AG, Niemcy
Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej, Polska
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Polska
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Polska
Instytucją wdrażającą projekt jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, zaś uczestnikami
– uczniowie klas III, kształcący się w zawodzie technika informatyka, o specjalizacji multimedia i grafika komputerowa. Partnerem
projektu jest firma WBS Training AG z Drezna (Niemcy), posiadająca duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i organizacji staży
zawodowych. Podejmując współpracę z partnerem niemieckim, wzięto pod uwagę bliskie sąsiedztwo Niemiec oraz wysoki poziom
rozwoju gospodarczego tego kraju. W niemieckich firmach zatrudnionych jest obecnie wielu polskich specjalistów. Większość uczniów biorących udział w niemieckim stażu pochodzi ze środowisk wiejskich, z rodzin dotkniętych bezrobociem, utrzymujących się
z zasiłków (w powiecie skarżyskim stopa bezrobocia wynosi aż 25,7% – najwięcej w całym województwie świętokrzyskim). Udział
w stażu będzie więc dla nich bardzo cenną okazją do nabycia nowych doświadczeń zawodowych za granicą. Dzięki udziałowi
w zagranicznej praktyce uczniowie będący na początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego zwiększą swe kwalifikacje
i kompetencje zawodowe, rozwijać też będą umiejętności językowe, interpersonalne i adaptacyjne. Udział w stażu przyczyni się
do zwiększenia mobilności jego uczestników oraz ich szans na zatrudnienie w branży informatycznej. Doświadczenia zdobyte
w trakcie stażu powinny także pomóc w podjęciu decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140325
Zagraniczne praktyki szansą dla przyszłych hotelarzy w osiąganiu europejskiego doświadczenia
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Powstańców Warszawy 11, 26-100 Skarżysko-Kamienna
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Halina Stradowska / 694 58 95 21 / [email protected]
20 / 29 760 euro / NP3, NP4
WBS Training AG, Niemcy
Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej, Polska
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Polska
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Polska
W projekcie uczestniczy młodzież klas I, pobierająca naukę w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. Organizacją, która przyjmie uczniów na staż, jest firma WBS Training AG z Lipska
(Niemcy), posiadająca duże doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych dla młodzieży. Udział w zagranicznym stażu będzie
dla młodzieży ze środowisk dotkniętych bezrobociem cenną okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy.
Niemieckie firmy charakteryzują się wysokim standardem organizacji pracy i obsługi klientów. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz przyczyni się do wzrostu ich mobilności zawodowej. Doświadczenia
i kompetencje zdobyte w trakcie stażu powinny wpłynąć na zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie w branży hotelarskiej,
ułatwią też podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Młodzież, poprzez udział w zagranicznych praktykach, rozwinie też umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz adaptacji w nowym środowisku. Praca za granicą
wpłynie także w znacznym stopniu na podniesienie kompetencji językowych uczniów.
64
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140329
Praktyki hotelarskie w Niemczech inwestycją w zawodową przyszłość
Beneficjent
Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anita Wrona / (81) 827 60 76 / [email protected]
16 / 53 804,92 euro / NP3
Hotel Apollo, Niemcy
Stern Hotel Soller, Niemcy
Organizacją realizującą projekt jest Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim, a uczestnikami
– uczniowie w wieku 17-19 lat, kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa. Odbędą oni staż w partnerskich hotelach w Bawarii (Niemcy). Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów oraz porównanie
ich wiedzy nabytej podczas nauki szkolnej i praktyk zawodowych w kraju z oczekiwaniami, jakie stawia europejski rynek pracy.
Dużą wagę przywiązuje się także do zaznajomienia się uczestników stażu z walorami turystycznymi oraz atrakcjami kulturalnymi
i tradycjami Bawarii. Uczestnictwo uczniów w stażu poprzedzone zostanie ich odpowiednim przygotowaniem pod względem
językowym, merytorycznym, kulturowym oraz pedagogicznym. W ramach przygotowania językowego odbędą 48-godzinny kurs
języka niemieckiego i trwający 24 godziny kurs języka angielskiego. Prócz tego uczniowie wezmą udział w cyklu wykładów na
temat kultury i geografii Niemiec oraz w wykładach dotyczących funkcjonowania rynku usług hotelarskich w Unii Europejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku niemieckiego. Młodzież uczestniczyć będzie również w warsztatach komunikacji
interpersonalnej, umiejętności adaptacyjnych i interkulturowych, a także w zajęciach przygotowujących ich do odpowiedniego
wejścia na rynek pracy. Doświadczenia, które uczniowie zdobędą w wyniku realizacji projektu, będą stanowiły dobrą podstawę do
dalszej kariery i sukcesu zawodowego.
PL/08/LLP-LdV/IVT/140345
Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów
Beneficjent
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Grzegorz Sarama / (17) 748 30 00 / [email protected]
12 / 37 149 euro / NP3, NP4
Städtische Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft,
Verwaltung und Rechtspflege, Niemcy
Instytucją wysyłającą w projekcie jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, a jego uczestnikami
– uczniowie technikum, kształcącego w zawodzie technika ekonomisty. Instytucją pośredniczącą w projekcie jest szkoła RobertBosch-Fachoberschule z Monachium. Niemiecki partner zorganizuje praktyki w nowoczesnych, wiodących na niemieckim rynku,
firmach. Uczniowie w trakcie nauki szkolnej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji pracy, księgowości,
marketingu i prawa, techniki biurowej oraz komunikacji interpersonalnej. Zagraniczna praktyka zawodowa umożliwi uczestnikom
poznanie organizacji i działalności danej jednostki gospodarczej, a także rodzajów występujących w niej dokumentów oraz ich obiegu. Uczniowie zapoznają się również ze stosowanym w firmie podziałem pracy oraz jej powiązaniami z otoczeniem zewnętrznym.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, pozwoli na pogłębianie kontaktów
między środowiskiem edukacji i biznesu, a także na nawiązanie przez instytucję wysyłającą bezpośredniej współpracy ze szkołami
i pracodawcami w Niemczech. Zagraniczny staż umożliwi także wzrost mobilności jego uczestników. Kontakt z zagranicznymi
pracodawcami oraz praktyka na innym rynku pracy stanowią innowację w dotychczasowej ofercie edukacyjnej szkoły. Udział
w projekcie ma w przyszłości zachęcić młodzież do aktywnego poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskane od niemieckich pracodawców referencje stanowić będą jej dodatkowy atut w tym
względzie. Podczas swego pobytu w Niemczech uczniowie prowadzić będą na bieżąco dzienniki praktyk oraz minisłowniki języka
zawodowego. Po powrocie do kraju podzielą się swymi doświadczeniami z radą pedagogiczną oraz innymi uczniami. Szkoła liczy
na realizację w przyszłości podobnych projektów z niemieckim partnerem.
65
Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego
PL/08/LLP-LdV/IVT/140374
Kadet – staże dla wychowanków SOSW w zakresie żeglarstwa
Beneficjent
Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego
ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Hanna Cupiał / (94) 352 39 36 / [email protected]
30 / 71 385 euro / MS Barcelona, Hiszpania
KEA Vocatioal Development Center, Grecja
Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w tym mieście. Uczniowie posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności. W ramach projektu odbędą oni 2-tygodniowy staż w instytucjach goszczących – KEA Vocational Development Center w Grecji
oraz MS Barcelona w Hiszpanii. Po powrocie z zagranicznych praktyk młodzież kontynuować będzie szkolenie w Szkole Żeglarskiej
„Junga” w Kołobrzegu. Rezultatem projektu będzie przygotowanie młodzieży do pełnienia funkcji pomocnika instruktora żeglarstwa oraz nabycie przez nią patentów Jungi i Kadeta. Udział w nim odpowiednio przygotuje również jego uczestników do „morskiej
przygody” poprzez wstępne szkolenie, naukę pływania, poznanie sprzętu wodnego oraz zasad żeglowania. Projekt sprzyjać będzie
ogólnemu rozwojowi młodzieży, umożliwi też realizację jej zainteresowań, pomoże we wzmocnieniu pozycji uczniów w szkole
i ich środowisku, przyczyni się także do nabycia przez nich nowych doświadczeń, przydatnych w ich dalszej karierze zawodowej.
Realizacja projektu stanowić będzie ponadto podstawę do organizacji w przyszłości podobnego typu szkoleń dla innych grup
uczniów.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140055
Staż dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
Beneficjent
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aleksandra Milewska / (22) 518 89 16 / [email protected]
18 / 74 052 euro / NP3
HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg, Niemcy
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e.V., Niemcy
Jugendbildungsstätte Ludwigstein GmbH, Niemcy
Jugendbildungszentrum Blossin e.V., Niemcy
Kreisau-Initiative Berlin e.V., Niemcy
Spohns Haus – Ökologisches Schullandheim Gersheim, Niemcy
Turmvilla Bad Muskau – Soziokulturelles Zentrum
im Muskauer Park, Niemcy
Instytucją realizującą projekt jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, a uczestnikami – osoby współpracujące
z ośrodkami pozaszkolnej pracy z młodzieżą: opiekunowie i animatorzy międzynarodowych grup młodzieży. Są to najczęściej
absolwenci studiów pedagogicznych, filologicznych ze specjalizacją pedagogiczną oraz politologicznych ze specjalizacją niemcoznawczą. Odbędą oni trwający 13 tygodni staż w placówce pozaszkolnego kształcenia młodzieży w Niemczech. Głównym celem
projektu jest podniesienie kwalifikacji osób biorących udział w stażu jako animatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży.
Zagraniczny staż umożliwi im także uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie pracy z młodzieżą, zwłaszcza dotyczącej organizacji i prowadzenia międzynarodowych, w tym polsko-niemieckich, wymian młodzieży, a także zdobycie większego doświadczenia
w pracy w międzykulturowym środowisku. Osoby biorące udział w projekcie zapoznają się również z alternatywnymi i innowacyjnymi metodami pracy z młodzieżą z różnych krajów. Zakładane cele projektu mają zwiększyć szanse jego uczestników zarówno
na krajowym, jak i europejskim rynku pracy, a także pomóc w nawiązaniu współpracy między instytucjami z Polski i Niemiec.
Staże poprzedzone zostaną trwającymi 3 dni seminariami w ośrodkach partnerskich w różnych miejscach Niemiec, zwłaszcza na
obszarze przygranicznym.
66
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140060
Eurotour – mobilność młodych absolwentów zawodów gastronomicznych z terenu powiatu ostrowskiego
Beneficjent
Powiat Ostrowski
al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Tomasz Sobczak / (62) 737 84 31 / [email protected]
15 / 79 776 euro / NP1, NP3
CFA Louis Prioux – Centre européen de formation d’apprentis, Francja
Projekt powstał w wyniku współpracy powiatu ostrowskiego oraz CFA Louis Prioux – Centre européen de formation d’apprentis
z siedzibą w Bar le Duc we Francji. Uczestnikami projektu są absolwenci Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim,
posiadający tytuły technika kucharza, technika usług gastronomicznych, technika żywienia oraz technika gospodarstwa domowego. Odbędą oni staż w instytucji partnerskiej oraz we francuskich przedsiębiorstwach branży gastronomicznej. Celem projektu
jest umożliwienie absolwentom zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Realizacja zagranicznego stażu umożliwi także zwiększenie mobilności zawodowej jego uczestników, ponadto ułatwi rozwój osobisty młodzieży,
a także przyczyni się do zwiększenia jej szans na zatrudnienie. Projekt łączy doskonalenie zawodowe z nauką języka francuskiego,
zwiększając tym samym motywację i pewność siebie jego uczestników w posługiwaniu się językiem obcym. Projekt wykorzystuje
innowacyjną metodę nauki poprzez zastosowanie internetowej platformy edukacyjnej, z której skorzystają uczestnicy.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140070
Staże zagraniczne szansą na rynku pracy dla absolwentów AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Beneficjent
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Sylwia Górska / (22) 834 88 73 / [email protected]
15 / 61 944 euro / Tellus Group Ltd. – Work Experience UK, Wielka Brytania
Autorem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a uczestnikami – absolwenci tej
uczelni, którzy ukończyli kierunki: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia. Organizacją goszczącą, która umożliwi absolwentom odbycie 8-tygodniowego stażu, jest Tellus Group Ltd. – Work Experience UK z siedzibą w Plymouth w Anglii.
Uczestnicy projektu posiadają fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia przez nich pracy w wyuczonym zawodzie, brakuje im jednak doświadczenia zawodowego, co w dużej mierze kształtuje ich obecną pozycję na rynku pracy.
Odbycie zagranicznego stażu pomoże absolwentom w nabyciu tego doświadczenia, a także odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zwiększając tym samym możliwości znalezienia pracy adekwatnej do ich potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się także
do wzrostu kreatywności i konkurencyjności jego uczestników, umożliwi im też zaznajomienie się ze specyfiką, organizacją oraz
metodami pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Staż zakłada również wzrost mobilności zawodowej absolwentów, poznanie przez nich kultury kraju, w którym odbędą staż, a także doskonalenie ich umięjętności w zakresie posługiwania się
językiem angielskim. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie podniesienie atrakcyjności, jakości i wydajności
istniejącego programu szkolenia zawodowego, oferowanego studentom w ramach programu studiów.
67
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140091
Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach
Beneficjent
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Joanna Badura-Sitko / (32) 349 71 18 / [email protected]
20 / 52 696,8 euro / Internationaler Bund e.V., Niemcy
Projekt skierowany jest do grupy młodych bezrobotnych w wieku od 18 do 35 lat, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
aglomeracji śląskiej, w szczególności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie. Partnerem projektu jest Internationaler Bund
e.V. we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Uczestnicy projektu to w większości osoby bez doświadczenia zawodowego, posiadające co
najmniej wykształcenie zawodowe lub ukończony kurs w zawodzie kucharza, kelnera, hotelarza, opiekuna osób starszych czy florysty. Osoby te legitymują się znajomością języka niemieckiego w stopniu podstawowym. Udział w zagranicznym stażu ma pomóc
w ich odpowiednim przygotowaniu zawodowym na poziomie europejskim, zapoznaniu się z nowymi metodami i rozwiązaniami
stosowanymi w krajach Unii Europejskiej oraz poznaniu specyfiki pracy w tamtejszych warunkach. Projekt ma na celu pokazanie
jego uczestnikom zalet ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, starania się o nowe uprawnienia,
dalszego kształcenia w ich zawodach. Wyjazd na praktykę do Niemiec poprzedzony zostanie trwającym tydzień przygotowaniem
pedagogicznym oraz 3-tygodniowym intensywnym kursem języka niemieckiego, wzbogaconym o elementy dotyczące kultury
Niemiec.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140131
Wyprawa po zawód – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech
Beneficjent
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowiach Śląskich
ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice Śląskie
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Iwona Piątkowska / (32) 765 29 54 / [email protected]
75 / 247 425 euro / NP2
VFBQ Bad Freienwalde e.V., Niemcy
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 35 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Siemianowicach Śląskich lub innych urzędach pracy, współpracujących w ramach Paktu na rzecz Zatrudnienia. Są to osoby,
które nie są obecnie w stanie znaleźć pracy w wyuczonym lub do tej pory wykonywanym zawodzie, a także osoby nieposiadające
zawodu w ogóle bądź pragnące podnieść swe kwalifikacje. Organizacją goszczącą jest VFBQ Bad Freienwalde e.V. w Brandenburgii
(Niemcy). Umożliwi ona uczestnikom projektu odbycie 9-tygodniowych praktyk zawodowych w niemieckich firmach o różnych
specjalnościach, w zależności od kierunku stażu, jaki wybierze każdy z nich. Projekt umożliwia osobom biorącym w nim udział
szkolenie w jednym z wybranych przez nich zawodów: barmana, cukiernika, florysty, kelnera, kucharza, mechanika samochodowego, montera instalacji sanitarnych, ogrodnika, opiekuna społecznego, piekarza, przedszkolanki, spawacza i stolarza meblowego.
Udział w stażu stworzy uczestnikom szansę aktywizacji zawodowej, podniesienia motywacji do podwyższenia lub zmiany swych
kwalifikacji, a także umożliwi zdobycie umiejętności praktycznych oraz rozwijanie komunikatywnej znajomości języka niemieckiego. Otrzymanie certyfikatu Europass Mobilność zwiększy ich szanse na znalezienie pracy. Uczestnicy projektu mogą wybrać
zawód, w którym będą się szkolić, a także termin odbycia przez nich stażu w Niemczech. Przed wyjazdem przejdą obowiązkowe
przygotowanie pedagogiczno-językowe, przy czym zajęcia z języka niemieckiego zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza,
3-tygodniowa, odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich, natomiast druga, tygodniowa, zorganizowana zostanie przez instytucję przyjmującą w Niemczech. Partner projektu zapewni także odpowiednie przygotowanie kulturowe
stażystów.
68
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140157
Doskonalenie umiejętności pracowników według nowoczesnych standardów poprzez staż w Holandii
Beneficjent
Stowarzyszenie Euro-Partner
Kwieciszowice 9, 59-630 Mirsk
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Teodora Buksa / (75) 783 92 97 / [email protected]
20 / 51 400 euro / NP2, NP3
Contec Holding, Holandia
De KOK Staalbouw BV, Holandia
Autorem projektu jest Stowarzyszenie Euro-Partner w Mirsku, natomiast uczestnikami – mieszkańcy małych podgórskich miejscowości województwa dolnośląskiego: bezrobotni, młodzi pracownicy oraz absolwenci szkół zawodowych i średnich o profilach
mechanicznych. Odbędą oni staż w Holandii, a organizacjami goszczącymi ich będą: Contec Holding oraz De KOK Staalbouw BV.
Region, z którego pochodzą osoby biorące udział w projekcie, charakteryzuje się bardzo dużym bezrobociem (ponad 20,4%).
Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, którzy po ukończeniu szkoły często nie mają możliwości podjęcia pracy, nie rozwijają się
więc zawodowo, nie mają też możliwości nabycia praktyki i doświadczenia w swych zawodach. W regionie jest mało zakładów,
które mogłyby ich zatrudnić, a te, które tu funkcjonują, posiadają przestarzały sprzęt i technologie produkcji. Młodzi ludzie mają
też ograniczony dostęp do informacji, kursów, szkoleń oraz Internetu. Nie widząc perspektyw i możliwości dalszego rozwoju,
podlegają powolnemu wykluczaniu z rynku pracy oraz zjawiskom patologii społecznej. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, wzrost wiedzy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych jego uczestników oraz nabywanie przez nich nowych doświadczeń.
Zapoznają się oni z innowacyjnymi technologiami i metodami produkcji wyrobów ze stali oraz jej przerobu, a także z logistyką
i marketingiem na poziomie europejskim. Staż ma również zapewnić jego uczestnikom wykształcenie na poziomie silnie rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, zwiększenie ich konkurencyjności i szans na zatrudnienie. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie
też nawiązanie międzynarodowej współpracy, kontakt z kulturą innego kraju europejskiego, a także propagowanie innowacyjnych
metod produkcji w naszym kraju.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140164
Nowe umiejętności oraz zagraniczne staże zawodowe szansą na mobilność na europejskim rynku pracy
Beneficjent
Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Jarosław Rębiasz / (95) 747 54 93 / [email protected]
128 / 499 200 euro / NP2, NP3
Internationaler Bund e. V., Niemcy
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
w Zielonej Górze, Polska
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, Polska
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze, Polska
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w wieku 18-45 lat, zamieszkujących powiaty myśliborski i zielonogórski. Organizacją
realizującą projekt jest Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich w Myśliborzu, które wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego w Zielonej Górze przygotowuje bezrobotnych do zagranicznych staży zawodowych i wysyła ich na 3-miesięczne
praktyki do Niemiec. Instytucjami wspomagającymi w tych projektach są powiatowe urzędy pracy w Myśliborzu i w Zielonej Górze.
Partnerem zagranicznym projektu jest niemieckie stowarzyszenie Internationaler Bund, mieszczące się we Frankfurcie nad Odrą.
W ramach stażu jego uczestnicy będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w jednym z wybranych zawodów: specjalisty prac wykończeniowych w budownictwie lub opiekuna medycznego osób starszych wraz z umiejętnościami wykonywania
masażu. Głównym celem projektu będzie zdobycie przez te osoby nowej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, adekwatnych do
potrzeb europejskiego rynku pracy, m.in. przez możliwość łączenia teorii z praktyką. Staż zapewni uczestnikom projektu również
nabywanie praktycznych umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim w stopniu podstawowym. Praktyki w Niemczech
poprzedzone zostaną odpowiednimi kursami przygotowawczymi, które zakończą się egzaminem teoretycznym, praktycznym
oraz ustnym z języka niemieckiego. Uczestnikom w ramach stażu zapewniony zostanie transport, zakwaterowanie, wyżywienie,
ubezpieczenie oraz pieniądze na drobne wydatki.
69
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140182
Współczesne korzyści pracy z historią
Beneficjent
CITY Michał Żelazo
ul. Żarnowiecka 7, 20-630 Lublin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Michał Żelazo / (81) 743 40 84 / [email protected]
9 / 21 951 euro / NP1
Bornholms Middelaldercenter, Dania
Projekt adresowany jest do pracowników i współpracowników firmy CITY Michał Żelazo z Lublina. Są to studenci i absolwenci
kierunków humanistycznych (historia, archeologia, kulturoznawstwo), którzy uczestniczyli bądź uczestniczą w organizowanych
przez firmę wydarzeniach specjalnych o tematyce historii średniowiecznej i archeologii doświadczalnej. W ramach obecnego
projektu wyjadą na 2-tygodniowy staż do Centrum Średniowiecznego w miejscowości Gudhjem na duńskiej wyspie Bornholm,
które jest jednym z największych w Europie tzw. parków archeologicznych. Podczas pobytu zapoznają się z potencjałem tego
rodzaju przedsięwzięć, poznają sposoby organizacji dużych wydarzeń specjalnych oraz metody efektywnego nimi zarządzania.
Będą mieli również okazję na konkretnych przykładach poznać, w jaki sposób dostosować daną ofertę do oczekiwań klientów,
a także, jak przygotowywać oraz przeprowadzać spektakle i prezentacje. Projekt ma na celu wzbogacenie umiejętności i zwiększenie doświadczeń zawodowych uczestników stażu. Podczas pobytu w Danii będą się oni porozumiewać w języku angielskim, toteż
udział w stażu przyczyni się także do wzrostu ich kompetencji językowych.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140267
Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej
Beneficjent
Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Halina Rakowska / (22) 827 90 80 / [email protected]
8 / 16 408 euro / Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Niemcy
Instytucją realizującą projekt jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, a uczestnikami – pracownicy tej instytucji, zatrudnieni w jednostce odpowiedzialnej za organizację i zarządzanie komunikacją miejską w stolicy. Odbędą oni miesięczny staż
w Niemczech, w jednym z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Europie – Berliner Verkehrsbetriebe.
Projekt jest odpowiedzią na brak na polskim rynku możliwości praktycznego kształcenia w zakresie nowoczesnego i efektywnego
zarządzania komunikacją miejską. Jego realizacja ma pomóc w modernizacji procesów zarządzania, a w efekcie przyczynić się
do usprawnienia funkcjonowania zbiorowej komunikacji publicznej w Warszawie. Udział w stażu umożliwi uczestnikom zapoznanie się ze standardami w zakresie zarządzania komunikacją miejską na przykładzie standardów obowiązujących w Berlinie,
co zwiększy ich kwalifikacje zawodowe. Będą oni mieli okazję do zapoznania się z poszczególnymi procesami, związanymi ze
sprawnym zarządzaniem komunikacją miejską. Ponadto celem projektu będzie pogłębianie wiedzy językowej jego uczestników,
a także możliwość nawiązania kontaktów z pracownikami, zajmującymi się zarządzaniem komunikacją miejską w Niemczech, aby
w przyszłości wymieniać się z nimi fachowymi informacjami. W ramach stażu jego uczestnikom zapewnione zostanie odpowiednie
przygotowanie kulturowe, pedagogiczne oraz logistyczne, zgodne z postanowieniami Europejskiej Karty na rzecz jakości mobilności. Na zakończenie osoby biorące udział w praktykach otrzymają dokument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte przez
nich umiejętności i kompetencje zawodowe.
70
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140271
Praktyki zagraniczne podwyższające jakość kształcenia w opiece zdrowotnej oraz pielęgnacji chorych
Beneficjent
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Bożena Mroczek / (91) 480 09 20 / [email protected]
8 / 17 384 euro / NP4
Medigreif Kreiskrankenhaus Burg GmbH, Niemcy
W projekcie uczestniczyć będą najlepsi absolwenci pierwszego stopnia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (autor projektu), kształcący się na kierunku pielęgniarstwo. Głównym założeniem projektu jest poprawienie ogólnoeuropejskiej mobilności
osób biorących udział we wstępnym etapie kształcenia zawodowego, poprzez umożliwienie im odbycia 4-tygodniowego stażu
w partnerskim szpitalu Medigreif Kreiskrankenhaus Burg GmbH z siedzibą w Burg w Niemczech. Celem zagranicznych praktyk
jest doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych jego uczestników, a także poznanie przez nich specyfiki opieki
pielęgniarskiej (pediatrycznej, geriatrycznej oraz rehabilitacyjnej) w innym kraju Europy. Projekt pomoże też w przygotowaniu
absolwentów do pracy z pacjentami z uwzględnieniem różnic kulturowych, językowych, narodowościowych i religijnych, umożliwi
im również doskonalenie zawodowego języka obcego oraz przełamywanie barier mentalnych. Udział w stażu powinien pozytywnie wpłynąć na ich mobilność. Podczas pobytu w Niemczech uczestnicy projektu zapoznają się również z zasadami organizacji
pracy w instytucjach niemieckich. Nabyte podczas stażu umiejętności, a także nawiązanie kontaktów zawodowych i osobistych
ułatwią absolwentom osobisty rozwój i pozytywnie wpłyną na zwiększenie ich szans na znalezienie pracy zarówno na lokalnym,
jak i europejskim rynku pracy. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk czuwać będzie opiekun niemiecki. Strona niemiecka wystawi pisemną opinię o zaangażowaniu absolwentów oraz o przebiegu stażu. Instytucja wysyłająca wystąpi również o wydanie
uczestnikom praktyk w Niemczech dokumentu Europass Mobilność. Po powrocie ze stażu absolwenci przygotują odpowiednie
prezentacje na temat jego przebiegu.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140291
Profesjonalista w zawodzie – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych
Beneficjent
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 35, 22-600 Tomaszów Lubelski
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Alicja Radawska / (84) 666 02 17 / [email protected]
60 / 200 340 euro / NP2
Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung
Bad Freienwalde e.V., Niemcy
Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku od 18 do 35 lat, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Partnerem projektu jest Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung
Bad Freienwalde e.V. w Niemczech – instytucja o wieloletnim doświadczeniu w zakresie wspierania zatrudnienia i podnoszenia
kwalifikacji osób bezrobotnych. Uczestnicy projektu wyjadą na 9-tygodniowe praktyki do Niemiec, gdzie szkolić się będą w zawodzie kucharza, kelnera, barmana, robotnika, cieśli, montera instalacji sanitarnych, ogrodnika, florysty oraz pracownika obsługi
i informacji turystycznej. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, wynikające z braków kadrowych w branży
turystyczno-gastronomicznej i budowlanej oraz z uwarunkowań środowiskowych rynku lokalnego, gdzie wzrasta zainteresowanie
zawodami związanymi z rolnictwem. Jego realizację uzasadnia ponadto wysoki (ok. 56%) wskaźnik bezrobocia wśród młodych
mieszkańców powiatu tomaszowskiego oraz brak możliwości zapewnienia praktyk na wysokim poziomie z jednoczesną praktyczną
nauką języka obcego. Rezultatem projektu będzie zwiększenie szans jego uczestników na zdobycie zatrudnienia na europejskim
rynku pracy, dzięki nabyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności językowych, potwierdzonych odpowiednim
certyfikatem, honorowanym przez zagranicznych pracodawców. Ponadto osoby, które szkolić się będą w zawodzie pracownika
obsługi i informacji turystycznej, w wyniku praktyk zdobędą odpowiednią wiedzę na temat prowadzenia profesjonalnej promocji
regionu, który zamieszkują. Po odbyciu stażu jego uczestnicy mają się stać pracownikami tworzonych obecnie w powiecie tomaszowskim punktów informacji turystycznej.
71
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140336
Doskonałość w zarządzaniu przemysłem turystycznym i handlem międzynarodowym
Beneficjent
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aleksandra Kwiatkowska / (71) 377 21 52 /
[email protected]
22 / 93 872 euro / NP3, NP4
Wisamar, Niemcy
Formacion FU, Hiszpania
Interconnection, Irlandia
Grupo CSCS, Włochy
Uczestnikami projektu są absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, którzy studiowali na wydziałach
turystyki i rekreacji, ekonomii oraz zarządzania. Są to osoby pochodzące z małych miast Dolnego Śląska, dopiero rozpoczynające swą karierę zawodową. Absolwenci odbędą trwające 13 tygodni staże w Hiszpanii, Irlandii, Niemczech oraz Włoszech. Jeśli
chodzi o obecną gospodarkę małych dolnośląskich miast, to ich rozwój, infrastruktura, jakość usług turystycznych oraz liczba
małych i średnich przedsiębiorstw pozostawiają wciąż wiele do życzenia w porównaniu do rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.
Doświadczenie nabyte podczas zagranicznego stażu pomoże jego uczestnikom przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,
pozwoli też na wdrażanie nowych technologii oraz zapewnienie konkurencyjności własnych firm. Potrzeba realizacji zagranicznych
praktyk wynika nie tylko z faktu małego doświadczenia zawodowego uczestników projektu, ale przede wszystkim z braku znajomości ogólnoeuropejskich standardów, zarówno zawodowych, jak i kulturowych. Nigdy wcześniej nie korzystali oni z podobnych
międzynarodowych programów, dlatego udział w niniejszym projekcie będzie dla nich dobrą okazją do nabycia doświadczeń
w zawodach, w których się wykształcili.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140337
Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej dla absolwentów Politechniki Warszawskiej
Beneficjent
Politechnika Warszawska, Centrum Współpracy Międzynarodowej
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Polak / (22) 234 71 85 / [email protected]
20 / 129 321 euro / NP1
Danube, European Training, Research and Technology, Austria;
Laser Zentrum Hannover e.V., Niemcy; Leibniz-Institute for Polymer
Research Dresden e.V., Niemcy; Leonardo-Buro Thuringen,
C/o Technische Universitat Ilmenau, Niemcy; Odense Technical
College, Dania; AMP Arquitectos S.L., Hiszpania; FICYT, Hiszpania;
University of Cordoba, Department of Organic Chemistry, Hiszpania;
IRCAM, Francja; Atkins Highways and Transportation, Wielka Brytania;
English Heritage, Wielka Brytania; 2AV Studio S.R.L., Włochy;
University of Trento, Włochy; TU/E Regional Leonardo Bureau, Holandia;
TECMINHO, Portugalia
Autorem projektu jest Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, a uczestnikami – najlepsi absolwenci
uczelni, którzy ukończyli następujące specjalności: architektura, chemia, inżynieria lądowa, administracja, informatyka, inżynieria
środowiska, transport, inżynieria produkcji, geodezja, mechanika oraz lotnictwo. Projekt jest elementem cyklu przedsięwzięć,
których celem jest wspieranie pobytów szkoleniowych absolwentów uczelni za granicą w ramach kursów zawodowych. Do uczestnictwa w projekcie wybrano absolwentów tych specjalności, które odpowiadają profilowi organizacji przyjmujących i pośredniczących w projekcie. W jego realizacji uczestniczy 15 partnerów (w tym 8 pracodawców) z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii,
Austrii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Danii. Są to przedsiębiorstwa przemysłowe, firmy budowlane, biura i pracownie
architektoniczne, w których uczestnicy odbędą staż. Dobór partnerów oraz zakres działań projektu jest efektem kilkuletniej, udanej
współpracy w organizowaniu podobnych przedsięwzięć. Realizacja stażu umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych, które mają im pomóc w rozwoju osobistym oraz w zwiększeniu ich mobilności i szans na zatrudnienie
na europejskim rynku pracy. Rezultatem projektu będzie również zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego
oferowanego przez uczelnię.
72
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140347
Doświadczenia angielskie szansą rozwoju osobistego i zawodowego pracownika małej organizacji
Beneficjent
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Frańczak / (15) 833 34 05 / [email protected]
1 / 5 830 euro / NP1, NP3
E.T.C. (Plymouth) Ltd Trading as European Training Consortium,
Wielka Brytania
Projekt dotyczy odbycia stażu zawodowego przez młodego pracownika Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.
Jest to osoba zawodowo zajmująca się organizowaniem i prowadzeniem różnych form kształcenia ustawicznego. Staż zostanie
zrealizowany w Plymouth w Wielkiej Brytanii, we współpracy z angielskim partnerem – European Training Consortium. Pozwoli on
na zaspokojenie wielu potrzeb edukacyjnych pracownika, m.in. na zdobycie nowych umiejętności w zakresie praktycznego prowadzenia szkoleń, spotkań, opracowywania innowacyjnych programów szkolenia czy badania potrzeb szkoleniowych. Podczas
pobytu za granicą stażysta zapozna się z metodami i technikami stosowanymi przy opracowywaniu oferty szkoleniowej, pozna
metody i techniki wprowadzania na rynek różnych form kształcenia ustawicznego, nabędzie też nowych umiejętności związanych
z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach i instytucjach. Zagraniczna praktyka umożliwi ponadto osobie biorącej
w niej udział doskonalenie znajomości języka angielskiego. Realizacja projektu przyczyni się do identyfikacji nowych umiejętności
i kompetencji potrzebnych doradcom i innym osobom zaangażowanym w działania na rzecz kształcenia ustawicznego, pozwoli
też na zgromadzenie i opracowanie przez uczestnika stażu odpowiednich materiałów w postaci zbiorów metod i technik kształcenia, które będą pomocne w pracy osób reprezentujących tę samą profesję. Odbycie zagranicznej praktyki pozwoli także na
zorganizowanie i przeprowadzenie międzynarodowego projektu szkoleniowego. Na zakończenie stażu jego uczestnik otrzyma
dokument Europass Mobilność, potwierdzający zdobyte przez niego kwalifikacje.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140358
Bądź aktywny – praktyczne zastosowanie edukacji rówieśniczej w socjoterapii
Beneficjent
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Patrycja Milecka / (61) 829 42 97 / [email protected]
1 / 5 711 euro / NP2, NP4
Community Drugs Team (CDT), Wielka Brytania
W projekcie uczestniczą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz organizacja Community Drugs Team w Greenock
w Szkocji. Polega on na zorganizowaniu stażu dla pracownika zajmującego się młodzieżą z problemami (np. młodzieżą uzależnioną od narkotyków). Praca z taką młodzieżą wymaga nie tylko dobrej woli i zaangażowania, ale również wiedzy z zakresu
psychologii, prawa, medycyny oraz umiejętności wykorzystania tych wiadomości w praktyce. Podczas stażu w Wielkiej Brytanii
jego uczestnik zapozna się z programami resocjalizacyjnymi, edukacyjnymi oraz rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej,
realizowanymi przez instytucję partnera. Idea projektu powstała dzięki współpracy między organizacją Community Drugs Team
i Stowarzyszeniem Horyzonty YEU Poland. Organizacje te współpracowały przy realizacji wymiany młodzieżowej w 2007 roku.
Wymiana ta stała się inspiracją do rozwoju dalszej współpracy między pracownikami społecznymi a pracownikami młodzieżowymi. Niniejszy projekt pozwoli na uzupełnienie wiedzy i wymianę doświadczeń między jego partnerami. Realizacja stażu przyczyni
się do poszerzenia wiedzy pracownika oraz nabycia przez niego nowych doświadczeń i umiejętności w wykonywanym zawodzie.
Zapozna się on także z polityką społeczną w dziedzinie zapobiegania i zwalczania uzależnień wśród młodzieży oraz konkretnymi
projektami realizowanymi przez instytucję partnera. Ponadto, w ramach projektu, przeprowadzi on cykl warsztatów i szkoleń
w zakresie aktywnego obywatelstwa, zarządzania projektami oraz możliwości edukacyjnych dla młodzieży w Unii Europejskiej.
73
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140360
Interkulturowy transfer kompetencji w opiece gerontopsychiatrycznej
Beneficjent
Fundacja Laurentius
ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Beata Sobina / (89) 522 13 08 / [email protected]
12 / 21 136,8 euro / NP4
Diakonie Neuendettelsau – Direktion Altenhilfe, Niemcy
Instytucją realizującą projekt jest Fundacja Laurentius w Olsztynie, a jego uczestnikami – osoby zatrudnione w dziale terapeutyczno-opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Opieki Laurentius. Organizacją przyjmującą, która umożliwi uczestnikom
projektu odbycie 2-tygodniowych praktyk zawodowych w domach opieki, jest Diakonie Neuendettelsau w Niemczech. Rozwój demograficzny powoduje w całej Europie wzrost liczby osób ze zmianami gerontopsychiatrycznymi (demencje, choroba Alzheimera).
Odpowiednia opieka i pielęgnacja tych ludzi jest wielkim wyzwaniem dla młodych pracowników opieki społecznej. Zaniedbywany
do tej pory obszar współpracy z rodzinami osób dotkniętych demencją wymaga wsparcia w postaci wymiany doświadczeń oraz
pełnej wyrozumiałości ze strony tych rodzin dla ich chorych krewnych. Realizacja projektu ma służyć poszerzaniu wiedzy oraz doskonaleniu kompetencji i kwalifikacji osób biorących w nim udział, poprzez wykorzystanie wieloletnich doświadczeń zawodowych
niemieckiego partnera. Pobyt w Niemczech pozwoli uczestnikom stażu na zdobycie nowych umiejętności zawodowych w zakresie
opieki nad osobami dotkniętymi zmianami gerontopsychiatrycznymi, przyczyni się także do wzajemnej wymiany doświadczeń
w zakresie opieki nad osobami starszymi. Projekt umożliwi ponadto nawiązanie przez stażystów właściwych relacji i więzi z chorymi, pomoże też we wspieraniu dialogu międzykulturowego.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140384
Hotel Industry: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy
Beneficjent
Jans Consulting
ul. Polska 47, 12-100 Szczytno
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Monika Jans / (89) 624 48 99 / [email protected]
30 / 195 990 euro / NP1, NP2, NP3
Alfa Leisureplex Holiday Group, Wielka Brytania
Stowarzyszenie-Klub Pro Publico Bono, Polska
Instytucją realizującą projekt jest Jans Consulting z siedzibą w Szczytnie, a uczestniczą w nim młodzi bezrobotni absolwenci, mieszkańcy powiatu szczycieńskiego, którzy kształcili się w dziedzinie turystyki, hotelarstwa, gastronomii i pokrewnych. Organizacją
przyjmującą jest Alfa Leisureplex Holiday Group z siedzibą w Chorley (Wielka Brytania). Zapewni ona uczestnikom projektu odbycie 18-tygodniowego stażu w brytyjskich hotelach. W ramach praktyk ich uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie usług turystycznych i hotelarskich oraz wykorzystania w praktyce wiedzy
nabytej w trakcie nauki. Projekt jest kontynuacją podjętej wcześniej współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się kształceniem zawodowym w zakresie turystyki oraz firm sektora MŚP. Stanowi on element ogólnej strategii i szeroko zakrojonych działań
rozwojowych instytucji wysyłającej oraz instytucji partnerskich. Celem projektu jest zwiększenie mobilności młodych ludzi na
europejskim rynku pracy, rozwój ich umiejętności zawodowych poprzez praktyczne nabywanie wiedzy oraz nowych kompetencji
w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa, umożliwienie im rozwoju osobistego, a także zwiększenie ich umiejętności językowych.
Realizacja stażu ma wzmocnić u młodych ludzi poczucie własnej wartości oraz spowodować wzrost ich aspiracji zawodowych,
co pozwoli na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, a tym samym wzrost ich szans na zatrudnienie bądź założenie
własnej działalności gospodarczej. Na zakończenie stażu jego uczestnicy otrzymają odpowiednie dokumenty, potwierdzające
nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
74
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140388
Rzemiosło po europejsku
Beneficjent
Semper Avanti
pl. św. Macieja 5, 50-341 Wrocław
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marcin Skocz / 502 13 08 26 / [email protected]
10 / 47 595 euro / NP1, NP4
Gesellschaft für Europabildung, Niemcy
Tellus Group Ltd, Wielka Brytania
Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu jest autorem projektu, w którym wezmą udział absolwenci Wyższej Szkoły Rzemiosła
Artystycznego we Wrocławiu. Odbędą oni 3-miesięczne praktyki w partnerskich przedsiębiorstwach działających w Berlinie
(Niemcy) oraz w Plymouth (Wielka Brytania), a także w najbliższych okolicach tych miast. Uczestnicy stażu posiadają podstawowe
umiejętności w swoim zawodzie, nabyte w trakcie studiów. Jednakże dla ich aktywizacji zawodowej niezbędne jest posiadanie
szerokiego warsztatu praktycznego oraz znajomość warunków rynkowych. Udział w zagranicznych praktykach przyczyni się do
wzrostu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, ich umiejętności językowych, a także pozwoli na nabycie podstawowych wiadomości w zakresie funkcjonowania rynku niemieckiego i brytyjskiego na przykładzie działalności małych przedsiębiorstw związanych z rzemiosłem artystycznym. Udział w stażu przyczyni się też do zwiększenia konkurencyjności absolwentów
na rynku pracy. Opiekę merytoryczną i praktyczną nad stażystami będą sprawować przedstawiciele organizacji wysyłającej oraz,
już podczas ich pobytu za granicą, przedstawiciele organizacji partnerskich.
PL/08/LLP-LdV/PLM/140395
Wrota Biznesu BIS – aktywne uczestnictwo w konkurencyjnym rynku pracy
Beneficjent
INTER International Education & Trainings
ul. Jana Husa 18/115, 03-153 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aldona Kowalczyk / 664 55 55 28 / [email protected]
6 / 22 818 euro / NP4
Dragon Consulting Ltd., Cypr
Instytucją realizującą projekt jest INTER International Education & Trainings w Warszawie, a jego uczestnikami – starannie wyselekcjonowani w procesie rekrutacji absolwenci warszawskich uczelni, którzy kształcili się na kierunku turystyka. Odbędą oni trwającą
13 tygodni praktykę zawodową w dziale turystycznym organizacji przyjmującej, którą jest Dragon Consulting Ltd. z Cypru. Udział
w zagranicznym stażu umożliwi absolwentom wykorzystanie wiedzy akademickiej w międzynarodowym środowisku, przyczyni
się też do wzrostu ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Realizacja projektu ma również pomóc w poprawie kompetencji
językowych, społecznych i kulturowych osób biorących w nim udział oraz wyzwoleniu w nich aktywności i motywacji do działania.
Zadaniem projektu będzie ponadto zwiększenie umiejętności komunikacyjnych stażystów, umiejętności zarządzania czasem,
a także wzrost poczucia ich własnej wartości. Projekt ma na celu ułatwienie rozwoju osobistego absolwentów, zwiększenie ich
szans na zatrudnienie (głównie poprzez zachęcenie ich do zakładania własnych firm zarówno w kraju, jak i za granicą) oraz na aktywne zaistnienie na europejskim rynku pracy. Oczekiwanym rezultatem projektu dla instytucji wysyłającej i przyjmującej będzie
rozwój współpracy międzynarodowej oraz nadanie ich działalności wymiaru europejskiego.
75
Typ projektu: Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
PL/08/LLP-LdV/PLM/140396
Samodzielny absolwent BIS – rozwój umiejętności i kompetencji na europejskim rynku pracy
Beneficjent
INTER International Education & Trainings
ul. Jana Husa 18/115, 03-153 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aldona Kowalczyk / 664 55 55 28 / [email protected]
6 / 22 596 euro / NP4
Victoria Local Council, Malta
INTER International Education & Trainings w Warszawie jest autorem projektu, w którym wezmą udział absolwenci warszawskich
uczelni, którzy w trakcie studiów pobierali naukę na kierunku administracja i zarządzanie. Projekt umożliwi jego uczestnikom
odbycie 13-tygodniowych staży w różnych departamentach publicznej instytucji Victoria Local Council z siedzibą w Gozo na
Malcie. Założeniem projektu jest wykorzystanie w międzynarodowym środowisku wiedzy zdobytej przez absolwentów podczas
studiów oraz wzrost ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Projekt umożliwi również zwiększenie kompetencji językowych,
społecznych i kulturowych stażystów, pomoże w poprawie ich umiejętności komunikacyjnych, przyczyni się także do rozwoju
umiejętności zarządzania czasem oraz wzrostu ich poczucia własnej wartości. Realizacja projektu powinna ułatwić absolwentom
w przyszłości znalezienie zatrudnienia oraz aktywny udział w europejskim rynku pracy, a także pomóc przy zakładaniu własnej
działalności gospodarczej. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie nadanie europejskiego wymiaru działaniom obu partnerów.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140022
Wspieranie kariery zawodowej uczniów
Beneficjent
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Rogowskiego 14, 27-200 Starachowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Elżbieta Gębura / (41) 275 38 65 / [email protected]
24 / 45 600 euro / NP3
Esmovia (Sistema Practices s.l.), Hiszpania
Sistema Turismo s.r.l, Włochy
Instytucją wysyłającą jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, natomiast uczestnikami projektu – pracownicy
odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży oraz dorosłych. Są to nauczyciele, osoby odpowiedzialne za
organizację i nadzór nad placówkami szkoleniowymi, a także osoby, które odpowiadają za planowanie, organizację szkoleń i doradztwo zawodowe. Instytucjami partnerskimi w projekcie są: Esmovia (Sistema Practices) z siedzibą w Walencji (Hiszpania) oraz
Sistema Turismo s.r.l. z siedzibą w Potenzy (Włochy). Obecny projekt jest kontynuacją podobnego przedsięwzięcia zrealizowanego
w 2006 r. w Niemczech oraz Turcji. Nabyte wówczas doświadczenia są wykorzystywane w obecnym procesie kształcenia i szkolenia
zawodowego instytucji wysyłającej. Program pobytu za granicą obejmuje zwiedzanie szkół zawodowych oraz firm partnerskich,
obserwację zajęć dydaktycznych, poznanie metod pracy z uczniami, zapoznanie się z metodami doradztwa zawodowego, a także
przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, nauczycieli oraz kadry administracyjnej. Wymiana doświadczeń stworzy możliwość
zwiększenia innowacyjności procesu kształcenia w instytucji realizującej projekt. Powinna też wpłynąć na zbliżenie wymagań
stawianych uczniom przez polskie szkolnictwo zawodowe do tych, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Realizacja projektu, prócz zwiększenia kwalifikacji jego uczestników, w dalszej perspektywie powinna się przyczynić do podniesienia poziomu
wykształcenia absolwentów Centrum oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Zamiarem autora projektu jest wykreowanie
u uczestników wyjazdu postawy aktywnej zawodowo, dzięki czemu będą w stanie wpływać na zwiększenie motywacji uczniów do
nauki oraz staną się dobrymi doradcami w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej na europejskim rynku pracy.
76
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140023
Profesjonalne kształcenie osób starszych. Międzynarodowy transfer wiedzy
Beneficjent
Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 15, 52-311 Wrocław
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Dorota Kwiatkowska-Ciotucha / 602 17 09 76 /
[email protected]
4 / 8 232 euro / NP1
Byweb 2 – Formação e Informática, Unipessoal LDA, Portugalia
Uczestnikami projektu są osoby zarządzające oraz pracownicy firmy Dobre Kadry Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Osoby te odpowiedzialne są za organizację i prowadzenie szkoleń dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerem projektu jest
portugalska firma szkoleniowa Byweb 2 – Formação e Informática, Unipessoal LDA. Specjalizuje się ona m.in. w opracowywaniu
metod nauczania osób zaliczanych do starszych grup wiekowych. Podstawowym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczestników w kontekście zadań związanych z organizacją i prowadzeniem szkoleń dla wybranych grup docelowych. Chodzi w tym wypadku o szkolenia adresowane do osób powyżej 45. roku życia. Jak wynika z danych statystycznych,
udział Polaków w kształceniu ustawicznym należy do najniższych w Unii Europejskiej, zaś uczestnictwo osób ze starszych grup
wiekowych jest wręcz śladowe. Wejście Polski do zjednoczonej Europy wymusza, dla utrzymania i podniesienia konkurencyjności
krajowych firm, konieczność ciągłego doskonalenia i podnoszenia kompetencji pracowników (zwłaszcza w obszarze ICT). Osoby,
które nie podnoszą swych kwalifikacji, mogą być zagrożone utratą pracy. Stwarza to konieczność wypracowania skutecznych działań w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla wskazanych grup docelowych. Skorzystanie z doświadczeń kraju o dłuższym
stażu w Unii Europejskiej oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarówno organizacji, jak i treści metod
nauczania powinno zaowocować bardziej atrakcyjną ofertą szkoleniową, dostosowaną do standardów europejskich i w większym
stopniu odpowiadającą konkretnym potrzebom grupy docelowej.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140027
Powrót Sokoła
Beneficjent
Polskie Towarzystwo Ringo
ul. Wrocławska 16/39, 01-494 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Krystyna Anioł-Strzyżewska / (22) 638 87 15 / [email protected]
28 / 48 538 euro / Connectingeurope e.V., Niemcy
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Litwa
Uczestnikami projektu są instruktorzy, lekarze oraz nauczyciele akademiccy, od 30 lat wdrażający w Europie i na innych kontynentach europejskie idee polskiego modelu profilaktyki, terapii i rehabilitacji psychomotorycznej w ramach Polskiego Towarzystwa
Ringo w Warszawie oraz International Association of Sport Kinetics. Projekt polegać będzie na zorganizowaniu wyjazdów na Litwę
i do Niemiec w celu wymiany doświadczeń. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego europejskiego programu,
mającego na celu psychomotoryczne przygotowanie menedżerów małych i średnich firm, rodzin oraz osób niepełnosprawnych
na wyzwania zdrowotne związane ze schorzeniami kręgosłupa, nadwagą i zaburzeniami psychomotorycznymi. Program ten,
polegający na wprowadzeniu nowego systemu terapii sportowej, powstał w wyniku wieloletniej współpracy specjalistów trzech
państw Unii Europejskiej: Polski, Litwy i Niemiec. Na realizację projektu zdecydowano się w związku z faktem, iż w krajach najbardziej cywilizowanych schorzeniami typu psychomotorycznego dotkniętych jest aż 30% młodzieży i 55% pozostałych członków
ich rodzin. Jest to spowodowane ograniczeniem aktywności ruchowej w wyniku wdrażania nowych technologii internetowotelekomunikacyjnych, np. e-pracy. Przyspieszenie procesów wdrażania osiągnięć myśli ludzkiej w zakresie tych technologii jest
dla Europy wspaniałą perspektywą, stwarza jednak zagrożenie degeneracją cywilizacyjną. Miejsca e-pracy są szansą dla osób
niepełnosprawnych, młodych matek i młodzieży jedynie przy równoczesnym stosowaniu profilaktyki psychomotorycznej. Praca
przed ekranami audiowizualnych systemów produkcyjnych bez kompensacji psychomotorycznej stanowi olbrzymie zagrożenie
dla zdrowia Europejczyków. Realizacja projektu ma się przyczynić do przeciwdziałania temu zagrożeniu.
77
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140030
Nowe oblicze bezpieczeństwa – opracowanie europejskiego standardu w systemie zarządzania kryzysowego
Beneficjent
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Olga Czuba-Czubiak / (022) 603 68 80 / [email protected]
30 / 37 980 euro / Prezydium Policji w Pradze, Czechy
Prezydium Policji w Berlinie, Niemcy
Północna Prefektura Policji w Monachium, Niemcy
Prezydium Policji w Tallinie, Estonia
Komenda Policji w Budapeszcie, Węgry
Autorem projektu jest Komenda Stołeczna Policji (KSP), zaś uczestnikami – policjanci Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP.
W ramach projektu przewiduje się tygodniowe wizyty policjantów w Estonii, Niemczech, na Węgrzech oraz w Czechach. Pobyt za
granicą zakłada doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy służb dyżurnych oraz komórek sztabowych, a także doskonalenie metod
związanych z koordynacją czynności wykonywanych w terenie przez policjantów podczas zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. Realizacja projektu przyczyni się także do nabycia przez policjantów nowych umiejętności, które będą mogły być przez
nich wykorzystywane podczas zabezpieczeń imprez masowych i występowania różnego typu zdarzeń kryzysowych na terenie
Warszawy, takich jak: wybuchy pożarów, kompleksowe awarie prądu czy poważne wypadki komunikacyjne. Wszelkie tego typu
zdarzenia w mieście mającym stołeczny charakter nakładają na warszawską policję konieczność systematycznego doskonalenia
wiedzy funkcjonariuszy wykonujących czynności na stanowiskach kierowania i wspomagania dowodzenia. Osoby biorące udział
w wyjazdach zapoznają się z metodami stosowanymi w tym zakresie w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie tego typu problemy
rozwiązuje się odmiennymi niż w Polsce sposobami, często bardziej skutecznymi. Korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie
także opracowanie instrukcji i algorytmów dla policjantów z komórek sztabowych oraz osób zajmujących stanowiska kierowania
w garnizonie warszawskim.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140039
Animacja kultury: uczenie się przez działanie
Beneficjent
Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Rogozińska / (22) 552 02 09 / [email protected]
20 / 43 495 euro / NP5
Creative Communities Unit, Faculty of Arts, Media and Design,
University of Staffordshire, Wielka Brytania
Laundry, Wielka Brytania
Instytucją realizującą projekt jest Instytut Kultury Polskiej (IKP), działający przy Uniwersytecie Warszawskim, zaś uczestnikami
– szkoleniowcy w dziedzinie animacji kultury oraz osoby współtworzące program kształcenia animatorów kultury w IKP. W ramach
projektu wezmą oni udział w cyklu wizyt, które zostaną zrealizowane we współpracy z dwiema organizacjami partnerskimi z Wielkiej
Brytanii: Laundry z siedzibą w Wolverhampton oraz Creative Communities Unit z siedzibą w Stoke-on-Trent. W procesie kształcenia
zawodowego animatorów kultury niezbędne jest stałe podnoszenie ich kwalifikacji, ponieważ praca w tym zawodzie wiąże się
z umiejętnością rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i odpowiedzi na nie – opiera się zatem na diagnozie dynamicznej
sytuacji społecznej. Osoby, które wezmą udział w wymianie doświadczeń, będą miały możliwość współtworzenia przedsięwzięć
prowadzonych przez organizacje goszczące, w środowisku odmiennym niż to, w którym przebywają na co dzień. W ten sposób
uczestnicy zdobędą umiejętności, które będą mogli następnie wykorzystać w swojej pracy. W Laundry uczestnicy będą mieli
szansę na realizowanie pod okiem brytyjskich profesjonalistów własnych działań w ramach projektu tej organizacji. W Creative
Communities Unit uczestnicy będą mogli poznać sprawdzony i dynamicznie rozwijający się model kształcenia animatorów kultury
w jednostce o charakterze zbliżonym do IKP. Realizacja projektu, dzięki możliwości obserwowania metod stosowanych w innych
krajach, pomoże też we wzbogaceniu istniejącego modelu kształcenia animatorów kultury o rozwiązania wypracowane przez
instytucje partnerskie.
78
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140065
Zarządzanie oświatą z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych
Beneficjent
Zespół Szkół Silesia
ul. Nad Białką 1e, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Aldona Tomana / (32) 738 57 21 / [email protected]
6 / 10 770 euro / Academia Córdoba, Hiszpania
Autorem projektu jest Zespół Szkół Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby jego
uczestników – nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym oraz osób zarządzających oświatą przy Zespole Szkół Silesia.
Osoby te wyjadą na tygodniową wymianę doświadczeń do hiszpańskich szkół. Zorganizowanie pobytu umożliwi partner projektu
– Academia Córdoba. Projekt pozwoli na zwiększenie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie
stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu szkół w Hiszpanii i w Polsce. Jego realizacja przyczyni się do procesu ujednolicania systemów oświatowych oraz nadania edukacji europejskiego wymiaru poprzez dążenie
do spełniania międzynarodowych standardów jakości organizacji pracy placówek oświatowych (ISO). Założeniem projektu jest
także transfer dobrych praktyk, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników wymiany, nabycie przez nich odpowiednich
umiejętności językowych oraz ich rozwój osobisty poprzez edukację międzykulturową. Na zakończenie osoby biorące udział w wyjeździe otrzymają certyfikat, wydany przez organizację goszczącą, a także dokument Europass Mobilność. Produktem końcowym
projektu będzie opracowanie specjalnego raportu podsumowującego przebieg praktyk.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140086
Wymiana doświadczeń w zakresie systemu szkoleń i wykonywania zadań przez dzielnicowych – INTPATROL
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Izabela Adamczak / (52) 525 52 30 /
[email protected]
8 / 10 560 euro / Polizeiinspektion Gőttingen, Niemcy
W projekcie uczestniczą funkcjonariusze i pracownicy cywilni reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy,
Komendę Miejską Policji w Toruniu oraz jednostki policji szczebla podstawowego (komisariaty i posterunki) z terenu powiatu
toruńskiego. W ramach projektu osoby te wezmą udział w wyjeździe do Getyngi w Niemczech, który będzie poświęcony tematowi
roli i zadań dzielnicowych w służbie policyjnej. Podczas pobytu za granicą uczestnicy projektu zapoznają się z systemem szkoleń
i codziennymi problemami pojawiającymi się w trakcie służby niemieckich dzielnicowych, a także będą bezpośrednio uczestniczyć
w obowiązkach służbowych, wykonywanych przez ich niemieckich kolegów. Rezultatem projektu będzie nabycie i porównanie
doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego dzielnicowych oraz ugruntowanie współpracy międzynarodowej między
państwami partnerskimi. Po powrocie do kraju uczestnicy wymiany przygotują raport zawierający opis prowadzonych szkoleń
oraz metod i form wykonywania zadań stosowanych przez dzielnicowych niemieckich. Raport ten posłuży jako materiał szkoleniowy i prezentowany będzie w trakcie szkoleń z udziałem dzielnicowych z pozostałych jednostek terenowych policji województwa
kujawsko-pomorskiego. Po zakończeniu wymiany doświadczeń zostanie zorganizowana konferencja, która podsumuje rezultaty
projektu, a wezmą w niej udział kierownicy rewirów dzielnicowych komend miejskich i powiatowych oraz komisariatów policji
w województwie kujawsko-pomorskim, a także wytypowane osoby, biorące udział w tworzeniu programów szkoleniowych dla
dzielnicowych. Projekt pozwoli na realizację zapisów „Strategii Wojewódzkiej Policji na lata 2007–2009” w zakresie dążenia do
poprawy efektywności i jakości działania służb prewencyjnych.
79
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140090
Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystywane w policji – wymiana najlepszych praktyk
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31/33, 50-040 Wrocław
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Agnieszka Wasylik / (71) 782 43 34 / [email protected]
10 / 17 850 euro / NP6
Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, Portugalia
Szkoła Policji w Katowicach, Polska
Autorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, zaś uczestnikami – funkcjonariusze policji, zajmujący się
wykrywaniem i zwalczaniem przestępczości internetowej oraz opracowywaniem analiz kryminalnych. Wysoka skuteczność ich
pracy uzależniona jest od stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji oraz technologicznego zaawansowania stosowanego sprzętu
i oprogramowania komputerowego. W ramach projektu zaplanowano tygodniową wymianę doświadczeń polskich policjantów
w partnerskiej szkole policji kryminalnej w Portugalii – Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais w Loures. Kadra
tej szkoły dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości. W celu zapewnienia jak najszerszego rozpropagowania doświadczeń nabytych podczas wizyty
w Portugalii, do grupy policjantów uczestniczących w wyjeździe zostaną dołączeni pracownicy Szkoły Policji w Katowicach oraz
Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W wymianie zaplanowano również udział eksperta technicznego w zakresie informatyki oraz eksperta w zakresie opracowywania projektów współfinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej. Osoby te uczestniczą również w procesie doskonalenia zawodowego pracowników policji, przekazując im swą
wiedzę i doświadczenia podczas systematycznie prowadzonych szkoleń oraz odpraw służbowych. Wiedza i doświadczenie nabyte
przez nie podczas wymiany pozwolą na podniesienie jakości projektów infrastrukturalnych, których celem będzie wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w polskiej policji.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140102
Bezpieczne EURO 2012 – wymiana najlepszych praktyk
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31/33, 50-040 Wrocław
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Anna Magott / (71) 340 22 29 / [email protected]
10 / 17 850 euro / NP6
Policia de Segurança Pública (Comando Metropolitano
de Lisboa), Portugalia
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Polska
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Polska
Szkoła Policji w Katowicach, Polska
Autorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, zaś jego uczestnikami – 10 pracowników policji (funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych), którzy wyjadą na tygodniową praktykę do partnerskiej jednostki portugalskiej policji w Lizbonie
– Polícia de Segurança Pública (Comando Metropolitano de Lisboa). Celem projektu będzie wymiana wiedzy i doświadczeń
w zakresie odpowiedniego zabezpieczania imprezy sportowej, jaką są mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Projekt pomoże w podniesieniu kompetencji zawodowych jego uczestników, od których wymagane jest przeszkolenie i odpowiednie przygotowanie
do kierowania zabezpieczeniem „Euro 2012”, które odbędzie się w Polsce i na Ukrainie. W związku z tym spodziewany jest napływ
bardzo dużej liczby kibiców, co stanowić będzie poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i może być potencjalnym
celem działań terrorystycznych. Wobec tego za celowe uznano wszelkie działania zmierzające do zapoznania się z technikami
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, wypracowanymi i zastosowanymi w tym zakresie przez policję portugalską
podczas „Euro 2004”, organizowanego w tym właśnie kraju. W ramach wymiany doświadczeń omawiane będą koncepcje działań
policji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej, analiza zagrożeń
w związku z organizacją tego typu imprezy sportowej, szkolenie służb porządkowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprez
oraz działania profilaktyczne w zakresie uświadomienia potrzeby bezpiecznego kibicowania. Wiedza nabyta podczas pobytu za granicą zostanie wykorzystana w programach szkoleń policjantów zarówno z województwa dolnośląskiego, jak i reszty kraju. Realizacja
projektu przyczyni się również do nawiązania trwałej współpracy między instytucjami partnerskimi, a bezpośrednia wymiana doświadczeń doprowadzi do wyboru i zastosowania najbardziej efektywnych rozwiązań przy zabezpieczaniu „Euro 2012”.
80
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103
Wymiana doświadczeń w zakresie przestępczości w obiegu elektronicznymi środkami płatniczymi
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31/33, 50-040 Wrocław
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Katarzyna Kurzyńska / (71) 340 22 30 /
[email protected]
10 / 13 000 euro / NP5
Inspectoratul General Al Politiei Romane, Rumunia
Komenda Główna Policji, Polska
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Polska
Szkoła Policji w Katowicach, Polska
Projekt, którego autorem jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, przewiduje zorganizowanie tygodniowej wizyty
funkcjonariuszy oraz pracowników polskiej policji w jednostce policji rumuńskiej. Celem tej wizyty jest podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczestników w zakresie zwalczania przestępczości, która ma miejsce podczas obiegu elektronicznymi środkami płatniczymi. Osoby, które biorą udział w wymianie doświadczeń, zajmują się prowadzeniem szkoleń dla policjantów. W realizacji projektu wezmą również udział pracownicy Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz
Szkoły Policji w Katowicach, a ich zadaniem będzie rozpowszechnienie nabytych podczas praktyk w Rumunii wiedzy i doświadczeń
wśród szerszego grona pracowników policji zarówno województwa dolnośląskiego, jak i reszty kraju. Realizacja projektu będzie
służyć zwiększeniu profesjonalizmu w zakresie doskonalenia zawodowego policjantów, a pośrednio powinna wpłynąć na wzrost
poziomu bezpieczeństwa w obiegu elektronicznymi środkami płatniczymi.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140107
Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej
Beneficjent
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Barbara Krajewska / (22) 729 66 34 w. 130 / [email protected]
20 / 29 700 euro / NP1, NP3, NP4
DEULA Nienburg, Niemcy
Instytucją realizującą projekt jest Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, natomiast jego uczestnikami – nauczyciele
ze szkół rolniczych z terenu całego kraju, którzy zajmują się prowadzeniem zajęć oraz organizowaniem różnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego w zakresie produkcji rolnej oraz techniki rolniczej. Wyjadą oni do niemieckiej instytucji partnerskiej
– ośrodka kształcenia zawodowego DEULA Nienburg – gdzie będą doskonalić swe umiejętności zawodowe w zakresie wdrażania
technologii produkcji biopaliw. Celem wyjazdu jest zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie produkcji i wykorzystywania biopaliw jako odnawialnych źródeł energii, a także zapoznanie uczestników z funkcjonującymi w tym zakresie rozwiązaniami
technicznymi i organizacyjnymi. Cel projektu jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, dotyczącymi kwestii energetyki odnawialnej. Polska w strategii rozwoju zakłada 7,5% udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju na rok 2010
oraz 15% na rok 2020. Podczas pobytu w Niemczech stażyści wezmą również udział w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych
w ośrodku partnerskim, dotyczących systemu kształcenia w zakresie produkcji biopaliw. Doświadczenia nabyte podczas wizyty
za granicą zostaną wykorzystane przez nauczycieli w ich pracy dydaktycznej. Swą wiedzą podzielą się też z innymi nauczycielami szkół, w których pracują, ponadto przekażą ją podczas zajęć uczniom, absolwentom, a także właścicielom małych i średnich
przedsiębiorstw oraz innym osobom zainteresowanym tą problematyką, biorącym udział w kursach doskonalenia zawodowego.
Wymiernym rezultatem projektu będzie również program szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
81
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140108
Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli IT i mechaniki
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka Sucharskiego
ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy
Małgorzata Sobiesiak / (29) 752 23 00 / [email protected]
6 / 8 760 euro / NP3
Vitalis GmbH, Niemcy Autorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu, a jego uczestnikami – nauczyciele, którzy nauczają przedmiotów zawodowych: informatycznych i mechanicznych. Gościć ich będą instytucje działające na
terenie Lipska w Niemczech: Centrum Szkolenia Zawodowego, stowarzyszenia branżowe, biura projektowe, średnie szkoły zawodowe oraz firmy wykorzystujące w praktyce program Autocad. Realizacja projektu w kraju o wysokim poziomie myśli technicznej
pozwoli na zaspokojenie potrzeb jego uczestników, dotyczących kształcenia zawodowego. Udział w wymianie doświadczeń przyczyni się do poszerzania ich wiedzy oraz nabywania przez nich odpowiednich kompetencji w zakresie struktur systemu edukacji
zawodowej w kraju partnera projektu, metod dydaktycznych stosowanych w średnich szkołach technicznych z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także wykorzystania tych technologii w praktyce w firmach niemieckich. Uczestnicy
projektu zapoznają się także z organizacją pracy, systemami zapewnienia jakości oraz systemami zabezpieczeń danych (np. ISA
Serwer czy Firewall). Uczestnicy otrzymają od organizacji wysyłającej oraz przyjmującej odpowiednie certyfikaty, które będą potwierdzeniem nabytych przez nich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wiedza uzyskana przez nauczycieli w wyniku wymiany
doświadczeń pomoże im w lepszym przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych, w których istotnym elementem jest
umiejętność pracy z wykorzystaniem programów użytkowych. Bezpośrednie kontakty oraz wizyty w firmach i szkołach zawodowych w Niemczech umożliwią ponadto uczestnikom projektu poznanie bazy, która w przyszłości będzie mogła być wykorzystana
przy realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć. Realizacja projektu przyczyni się także do podniesienia jakości oferty edukacyjnej
szkoły.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140129
Najlepsze praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii w dostarczaniu nowatorskich usług publicznych
Beneficjent
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Paweł Durleta / (32) 757 33 84 / [email protected]
15 / 30 960 euro / NP2
A4e Ltd., Wielka Brytania
Projekt powstał we współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z firmą A4e Ltd. z siedzibą w Sheffield, będącą liderem
w dostarczaniu nowatorskich usług publicznych w Wielkiej Brytanii. Uczestnikami projektu będą osoby, które w swej codziennej
pracy zawodowej mają do czynienia z osobami bezrobotnymi bądź wykluczonymi społecznie. Są to pośrednicy pracy z powiatowych urzędów pracy, pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, doradcy zawodowi, doradcy ds. przedsiębiorczości
bezpośrednio współpracujący z klientami w procesie poradnictwa zawodowego czy pośrednictwa pracy, a także specjaliści odpowiedzialni za tworzenie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy. Projekt przewiduje udział tych osób
w 5-dniowym wyjeździe, w ramach którego odbędą oni cykl wizyt w brytyjskich instytucjach publicznych, takich jak urzędy pracy,
instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, lokalne biura firmy A4e Ltd. oraz instytucje szkoleniowe. W projekcie
wezmą również udział osoby z kadry zarządzającej wytypowanych instytucji – dyrektorzy Wojewódzkiego oraz Powiatowych
Urzędów Pracy, a także kierownicy ośrodków pomocy społecznej. Są to osoby bezpośrednio zainteresowane przebiegiem wymiany doświadczeń, które wspólnie inicjują działania promujące aktywną politykę integracji społecznej w regionie. Celem projektu
będzie zapoznanie się przez jego uczestników z najlepszymi praktykami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w kraju
partnera, wykorzystywanymi na rzecz zwiększania zatrudnienia i poprawy warunków życia osób z grup szczególnego ryzyka: długotrwale bezrobotnych, osób z marginesu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Możliwość poznania nowych rozwiązań
pozwoli uczestnikom na zwiększenie jakości i zakresu oferowanych przez nich usług, tak by były one odpowiednio dostosowane
do potrzeb ich odbiorców.
82
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140132
Działania społeczne – wsparcie długotrwale bezrobotnych oraz polityka ponownego włączenia do społeczeństwa
Beneficjent
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Agnieszka Banach / (32) 757 33 84 / [email protected]
15 / 27 660 euro / NP2
Conseil Général du Bas-Rhin, Francja
Projekt przewiduje wymianę doświadczeń między organizacją wysyłającą, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
a partnerem z Francji – Radą Generalną Dolnego Renu z siedzibą w Strasburgu. Jest to jednostka samorządu terytorialnego, zajmująca się aktywnym zwalczaniem społecznych wykluczeń poprzez politykę „ponownego włączania do społeczeństwa”. W praktykach
we Francji wezmą udział osoby, które reprezentują instytucje rynku pracy. Są to: kadra zarządzająca i pracownicy Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach, osoby zatrudnione w powiatowych urzędach pracy oraz innych instytucjach rynku pracy, takich jak:
Centrum i Klub Integracji Społecznej w Jaworznie, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz instytucje pozarządowe i związki zawodowe, działające w ramach rynku pracy. Osoby te są zainteresowane wymianą doświadczeń, by nieść pomoc osobom
z tzw. trudnej grupy: długotrwale bezrobotnym oraz wykluczonym społecznie. Jest to konieczne, gdyż mimo znacznego spadku
bezrobocia, nadal liczna grupa ludzi pozostaje bez pracy. Ponad połowa osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
w regionie śląskim pozostaje bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy. Aktywizacja tej trudnej grupy ludzi wymaga współdziałania
wielu instytucji, nie tylko publicznych służb zatrudnienia. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom poznanie funkcjonowania
francuskiego modelu wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tj. długotrwale bezrobotnych lub wykluczonych
społecznie, oraz sposobów rozwiązywania problemów w tym zakresie. Zadaniem osób biorących udział w wymianie doświadczeń
będzie również zaznajomienie się z nowymi metodami aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz sposobami finansowania
tych przedsięwzięć, a także zapoznanie się z zakresem wydatków funduszy strukturalnych. Długofalowym rezultatem projektu ma
być podejmowanie przez uczestników wymiany wspólnych działań z francuskimi partnerami w celu niesienia pomocy ludziom
z tzw. trudnej grupy. Przykłady najlepszych praktyk, zawierające spostrzeżenia z pobytu za granicą, będą w miarę możliwości
wdrażane do polskich realiów.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140139
Patrol na cztery łapy – wymiana doświadczeń jednostek policji w zakresie szkolenia psów służbowych
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Izabela Adamczak / (52) 525 52 30 /
[email protected]
8 / 13 880 euro / Police Federale, Belgia
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Polska
Komenda Główna Policji, Polska
W projekcie uczestniczą funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Zakładu
Kynologii Policyjnej z siedzibą w Sułkowicach (podlegającego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie) oraz Biura Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Osoby te pojadą z wizytą do instytucji partnerskiej, którą jest Police Federale
z siedzibą w Brukseli (Belgia). Projekt zakłada wprowadzenie do warsztatu pracy policjantów innowacyjnych metod wykorzystywania psów służbowych podczas patroli, imprez masowych, konwojów czy tropienia przestępców. Wymiana doświadczeń, w której
wezmą udział pracownicy i funkcjonariusze, umożliwi im zdobycie nowej wiedzy w zakresie organizowania szkoleń zawodowych
dla przewodników psów służbowych oraz zapoznanie się z innowacyjnymi metodami, zmierzającymi do zwiększenia efektywności wykorzystania psów policyjnych w codziennych czynnościach służbowych policjantów. Na zakończenie przygotowane
zostanie sprawozdanie podsumowujące przebieg praktyk. Sprawozdanie to prezentowane będzie podczas szkoleń prowadzonych
w Zakładzie Kynologii w Sułkowicach oraz podczas szkoleń dla pozostałych przewodników psów służbowych, organizowanych na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wymiana pozwoli też na realizację zapisów wynikających ze Strategii Policji na lata
2007–2009, a dotyczących ograniczania przestępczości.
83
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140143
Bezpieczna droga – wymiana doświadczeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Izabela Adamczak / (52) 525 52 30 /
[email protected]
8 / 11 480 euro / Thüringer Innenministerium, Niemcy
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Polska
W projekcie biorą udział funkcjonariusze policji, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Komendę
Wojewódzką Policji w Krakowie. Wyjadą oni do instytucji partnerskiej – Thüringer Innenministerium w Erfurcie w Niemczech. Celem
projektu będzie zapoznanie uczestników wymiany doświadczeń z rozwiązaniami stosowanymi przez policję niemiecką w zakresie
podejmowania akcji i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, współdziałania policji z innymi
podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także form edukacji uczestników ruchu drogowego,
stosowanych w Niemczech. Realizacja projektu pozwoli również na wymianę informacji w zakresie doskonalenia zawodowego
policjantów ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności szkoleń tej grupy funkcjonariuszy. Po zakończeniu wizyty każdy
z uczestników opracuje sprawozdanie, które posłuży do przygotowania raportu końcowego, zawierającego opis uniwersalnych
rozwiązań, służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Raport prezentowany będzie podczas szkoleń,
w trakcie których uczestnicy projektu przekażą zdobytą za granicą wiedzę funkcjonariuszom ruchu drogowego z pozostałych jednostek terenowych policji województwa kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Wartością dodaną projektu będzie ukształtowanie
współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami partnerskimi w celu realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140161
Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta przedsiębiorczego
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego
ul. Wolności 39, 83-314 Somonino
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Elżbieta Świętoń / (58) 684 11 91 / [email protected]
12 / 20 820 euro / NP4, NP6
Hotelschool Stella Maris, Belgia
1 ST T.E.E.N. Ionia-Volos, Grecja
Projekt, którego autorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie, polega na zorganizowaniu
wyjazdu nauczycieli szkoły do instytucji partnerskich w Belgii oraz Grecji. Realizacja projektu wynika z potrzeby wypracowania
programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) wraz z metodami i narzędziami wspomagającymi oraz
wyszkolenia osoby koordynującej. Mają to być działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego na poziomie zasadniczym
i średnim. Realizacja projektu wynika również z potrzeby wzrostu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, a także kadry
zarządzającej szkołą. Udział w projekcie da też możliwość porównania rozwiązań funkcjonujących w krajach partnerskich z tymi,
które stosowane są na Kaszubach. Projekt zakłada wprowadzenie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej osób biorących w nim udział oraz doskonalenie ich umiejętności
w posługiwaniu się językiem obcym. Wymiana doświadczeń między instytucjami partnerskimi umożliwi wypracowanie spójnego
programu WSDZ, koordynowanego przez doradcę zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami, uczelniami i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę. Pomoże również w stworzeniu narzędzi pomocniczych, którymi będą: serwis internetowy (baza
danych o pracodawcach i uczelniach wyższych) oraz miniprzewodnik dla ucznia dotyczący mobilności, poszukiwania pracy oraz
zakładania własnych firm. Ponadto projekt ma wpłynąć na poszerzenie wiedzy oraz wzrost umiejętności kadry szkolnej w zakresie
doradztwa zawodowego, zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkoły na regionalnym i europejskim rynku pracy, a także na
właściwe planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli i uczniów. Umiejętności nabyte podczas pobytu za granicą przez uczestników wymiany doświadczeń zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
84
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140163
Rozwój kompetencji nauczycieli i trenerów w dziedzinie tutoringu, mentoringu i coachingu
Beneficjent
Fundacja Gaudete
ul. Francuska 31/4, 40-028 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Magdalena Ręka / 604 944 142 / [email protected]
24 / 46 920 euro / Col-legi Salesia Sant Joan Bosco, Hiszpania
Escola Profissional de Tomar, Portugalia
Organizacją realizującą projekt jest Fundacja Gaudete w Katowicach, natomiast uczestnikami – profesjonaliści z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego: nauczyciele szkół zawodowych i średnich oraz trenerzy z organizacji pozarządowych i stowarzyszeń
nauczycieli. Wyjadą oni na tygodniową wizytę do organizacji partnerskich: Col-legi Salesia Sant Joan Bosco w Hiszpanii oraz Escola
Profissional de Tomar w Portugalii. Projekt stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby jego uczestników, wynikające z konieczności
wprowadzania nowych rozwiązań w ich pracy, a wybór organizacji partnerskich dostosowany został do jego celów. Podczas pobytu
za granicą osoby biorące w nim udział poznają innowacyjne rozwiązania dotyczące tutoringu, mentoringu oraz coachingu. Projekt
pomoże w zaspokojeniu potrzeby wymiany informacji i doświadczeń nauczycieli i trenerów w zakresie promowania tutoringu w
szkoleniu i kształceniu zawodowym, poszerzeniu ich wiedzy na temat możliwości wsparcia rozwoju zawodowego poprzez coaching,
jak również w przenoszeniu i transferze innowacyjnych metod i narzędzi mentoringu oraz roli mentora na wszystkich etapach kariery
zawodowej. Zagraniczna wymiana doświadczeń przyczyni się również do rozwoju kompetencji międzykulturowych i językowych
uczestników projektu. Spełnienie tych wszystkich założeń ma pozytywnie wpłynąć na rozwój zawodowy i osobisty osób biorących
udział w wymianie. W ramach projektu opracowana zostanie przez jego uczestników również publikacja pt. „Tutoring, mentoring,
coaching – kompetencje nauczycieli i trenerów”. Dzięki realizacji projektu możliwe jest wniesienie oryginalnego i znaczącego
wkładu do systemu edukacji zawodowej oraz nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie kształcenia zawodowego w Europie.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140171
Sommelier plus
Beneficjent
Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ryszard Woźniak / (94) 353 30 00 / [email protected]
60 / 107 210 euro / NP1
AM Transnational, Hiszpania
MS Barcelona, Hiszpania
INSUP Formation, Francja
Alfa D. Consultants, Grecja
KEA Vocational Development Center, Grecja
Cila Work Placements Ireland, Irlandia
C.S.T.M.T. Consorcio Servici Turistici Maremma Toscana, Włochy
Fattoria Biologica Patrice, Włochy
Instytucją realizującą projekt jest Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” w Kołobrzegu, zaś uczestnikami – nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z sektora gastronomicznego oraz kierownicy sal gastronomicznych, którzy realizują
programy praktyk zawodowych. Wyjadą oni na tygodniową wymianę doświadczeń do instytucji partnerskich z Hiszpanii, Francji,
Grecji, Irlandii oraz Włoch. Projekt będzie realizowany w regionach Europy o długiej tradycji winiarskiej i barmańskiej, w instytucjach wspierających organizacje goszczące w procesach kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr na potrzeby sektora gastronomicznego. Celem projektu jest poznanie przez osoby biorące w nim udział bezpośrednich metod planowania i wdrażania zajęć
teoretycznych i praktycznych dla osób na wstępnym etapie kształcenia zawodowego w zawodach barmana i sommeliera. Są to
uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych, młodociani pracownicy oraz osoby bezrobotne, kierowane na kursy zawodowe
przez urzędy pracy itp. Projekt umożliwi wprowadzenie nowych metod kształcenia, zwiększających ich kompetencje zawodowe,
poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu znajomości win z różnych regionów Europy.
Dodatkową korzyścią wyjazdu będzie opracowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników i szkoleniowców z sektora gastronomicznego na temat prawidłowego ustalania zajęć teoretycznych i praktycznych. Przed wyjazdem w siedzibie instytucji wysyłającej odbędzie się wstępne szkolenie uczestników projektu, dotyczące prawidłowego realizowania programu zajęć teoretycznych
i praktycznych dla osób będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego.
85
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140172
Slow food w ośrodkach uzdrowiskowych i wypoczynkowych
Beneficjent
Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ryszard Woźniak / (94) 353 30 00 / [email protected]
42 / 104 671 euro / NP1
AM Transnational, Hiszpania; MS Barcelona, Hiszpania; Alfa D.
Consultants, Grecja; Corfu Training Centre, Grecja; C.S.T.M.T. Consorcio
Servici Turistici Maremma Toscana, Włochy; Fattoria Biologica
Patrice, Włochy; Mediterranean Consultancy in Baltic Region UAB, Litwa
Instytucją realizującą projekt jest Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” w Kołobrzegu. W projekcie uczestniczą osoby,
będące pracownikami sektora gościnnego: personel średniego poziomu zarządzania z działów gastronomicznych hoteli, pensjonatów, ośrodków uzdrowiskowych i wypoczynkowych z Kołobrzegu i okolic, wytypowani pracownicy działu gastronomicznego instytucji wysyłającej oraz instytucji z nią współpracujących, a ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Kucharzy
i Cukierników Oddziału Zachodniopomorskiego. Osoby te wyjadą z wizytą do organizacji partnerskich we Włoszech, Hiszpanii,
Grecji i na Litwie. Założeniem projektu jest zapoznanie się jego uczestników z ruchem slow food, a następnie wdrożenie jego
idei w ośrodkach uzdrowiskowych i wypoczynkowych w Kołobrzegu. Ruch slow food narodził się w 1986 roku we Włoszech, jako
odpowiedź na ekspansję restauracji i barów typu fast food. Głównymi założeniami tego ruchu są: kultywowanie tradycji, wykorzystywanie produktów charakterystycznych jedynie dla danego regionu, użycie oryginalnych smaków i przypraw dostępnych
wyłącznie w danym zakątku świata, a także celebrowanie posiłków. Rezultatem projektu będzie zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników sektora gościnnego. Przyczyni się on także do trwałej wymiany doświadczeń między partnerami
dla dalszego poszerzania ich horyzontów zawodowych. Projekt odpowiada również na potrzebę wzmacniania konkurencyjności
kołobrzeskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych i wypoczynkowych poprzez rozszerzanie ich oferty usługowej i szkoleniowej oraz
na potrzebę stałego poszukiwania nowych klientów, chcących skorzystać z usług oferowanych w Kołobrzegu. Ponadto realizacja
projektu pozwoli na wzrost poziomu wiedzy uczestników na temat tradycyjnej kuchni odwiedzanych regionów. Zdobędą oni wiadomości o procesach tworzenia potraw typu slow food oraz zapoznają się z przepisami i materiałami szkoleniowymi używanymi
w organizacjach goszczących. Rezultatem projektu będzie też opracowanie koncepcji żywienia dla ośrodków uzdrowiskowych
i wypoczynkowych w Kołobrzegu, opartego na trendach związanych z kuchnią typu slow food oraz opracowanie końcowe zgromadzonych materiałów.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140181
Euro – doradca zawodowy – doradztwo zawodowe na europejskim rynku pracy
Beneficjent
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Joanna Boboryko / (85) 675 06 72 / [email protected]
2 / 3 500 euro / NP3
Centro Lavoro, Włochy
Centro Per l’Impiego, Włochy
Eurolabour S.p.A., Włochy
Fondazione Luigi Clerici, Włochy
Informagiovani, Włochy
Projekt Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku polega na zorganizowaniu wymiany doświadczeń dla dwóch
doradców zawodowych w partnerskich instytucjach w Mediolanie (Włochy), którymi są publiczne służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowo-edukacyjne zajmujące się szkoleniem i doradztwem zawodowym. Program pobytu we Włoszech obejmie
następujące zagadnienia: metody i formy pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia, standardy usług doradczych oraz struktury organizacyjne instytucji włoskich, zajmujących się doradztwem i szkoleniem zawodowym przez całe życie. Głównym celem
projektu jest doskonalenie zawodowe jego uczestników, rozwój ich osobistych kompetencji, zwiększenie standardów i jakości ich
usług, a także rozwój innowacyjnych działań w dziedzinie kształcenia zawodowego. Podczas pobytu we Włoszech uczestnicy będą
mieli możliwość dokonania wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowoczesnymi technikami i metodami usług doradztwa
i poradnictwa zawodowego we włoskich instytucjach rynku pracy, poszerzą też swą wiedzę i umiejętności praktyczne na temat
doradztwa zawodowego dla różnych grup osób na rynku pracy. Udział w projekcie umożliwi im też wprowadzenie innowacji
w świadczeniu przez nich usług dla młodzieży, bezrobotnych i innych zainteresowanych, co powinno zwiększyć ich aktywność na
europejskim rynku pracy.
86
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140207
Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym
Beneficjent
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Danuta Gnidzińska / (42) 645 78 52 / [email protected]
15 / 20 197,5 euro / NP5, NP6
Centrum Kształcenia Budowlanego, Niemcy
Organizacją wysyłającą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 15 w Łodzi, zaś partnerem – Centrum Kształcenia
Budowlanego w Jenie w Niemczech. W projekcie uczestniczą nauczyciele ZSP, uczący teoretycznych przedmiotów zawodowych
i zawodowego języka obcego, oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Autor projektu, jako wiodąca szkoła budowlana w regionie, dąży do tego, by być szkołą otwartą i nowoczesną. W ramach programu Leonardo da Vinci organizuje praktyki zawodowe
dla uczniów w instytucji partnerskiej w Niemczech. Założeniem niniejszego projektu jest wymiana doświadczeń z niemieckim
partnerem w zakresie innowacyjnego prowadzenia praktycznych i teoretycznych zajęć edukacyjnych. Projekt odpowiada potrzebie promowania i ciągłego usprawniania metod kształcenia w zawodach budowlanych oraz dostosowywania ich do zmieniających
się wymagań na krajowym i europejskim rynku pracy. Wymiana doświadczeń z niemieckim partnerem będzie również jednym
z etapów przygotowujących nauczycieli do kształcenia modułowego i nauczania zawodowego języka obcego. Poznane nowatorskie metody kształcenia, szczególnie w zakresie organizacji stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych oraz zintegrowanych
zajęć modułowych, zostaną upowszechnione w Pracowni Edukacji Zawodowej i Prozawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Doświadczenia nabyte przez nauczycieli podczas pobytu w Niemczech promowane będą
również podczas Targów Edukacyjnych w Łodzi.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140220
Wellness Trainer II
Beneficjent
Hotelarskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Hallera 9, 86-105 Świecie
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ryszard Kurowski / (52) 331 27 11 / [email protected]
50 / 104 130 euro / AM Transnational, Hiszpania
MS Barcelona, Hiszpania
KEA Vocational Development Center, Grecja
C.S.T.M.T. Consorcio Servici Turistici Maremma Toscana, Włochy
Insup Formation, Francja
Mediterranean Consultancy in Baltic Region UAB, Litwa
Fethiye Tourism Training Center, Turcja
Autorem projektu jest Hotelarskie Centrum Szkoleniowe w Świeciu, a jego uczestnikami – osoby pracujące w instytucjach regionu
kujawsko-pomorskiego: nauczyciele szkół hotelarsko-turystycznych, szkoleniowcy i organizatorzy szkoleń w sektorze hotelarskoturystycznym, gestorzy bazy hotelowej z wytypowanych hoteli w regionie oraz pracownicy hoteli i obiektów świadczących usługi
wellness i Spa. Projekt realizowany będzie na terenie regionu kujawsko-pomorskiego oraz w formie 2-tygodniowych praktyk zawodowych w organizacjach partnerskich z następujących krajów Europy: Włoch, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Niemiec oraz Turcji. Projekt
odpowiada na potrzebę przygotowania grupy szkoleniowców i nauczycieli do wdrażania procesów wellness i Spa w wytypowanych
obiektach hotelarskich w regionie kujawsko-pomorskim, w celu stałego doskonalenia kadr w hotelarstwie w kontekście coraz
większych wymagań klientów, oczekujących ciekawych ofert wypoczynku i odnowy biolologicznej. Promuje też wpływ kształcenia
i doskonalenia zawodowego kadr na procesy inwestycyjne w branży hotelarsko-turystycznej, sprzyja wykorzystywaniu najlepszych
praktyk i doświadczeń, a także właściwemu tworzeniu stref wellness i Spa w obiektach hotelarskich. W ramach projektu zakłada się
wytypowanie uczestników spośród bazy danych instytucji organizującej projekt, a także przeprowadzenie wstępnych szkoleń dla
osób biorących udział w projekcie, służących poznaniu przez nich problematyki i usług oraz procesów organizacji w zarządzaniu
strefami wellness i Spa. Projekt przyczyni się również do opracowania założeń organizacyjnych w celu wprowadzenia oferty usług
wellness i Spa w wytypowanych obiektach hotelarskich w regionie kujawsko-pomorskim, w czym pomóc ma m.in. opracowanie
przez uczestników praktyk pakietu informacyjnego na ten temat. Na zakończenie planowane jest zorganizowanie konferencji
poświęconej upowszechnianiu rezultatów projektu.
87
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140223
„Szkolić z pasją” – mobilność na rzecz jakości i innowacyjności kształcenia w MŚP
Beneficjent
Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo
ul. Kmicica 56, 54-514 Wrocław
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Magdalena Mazik-Gorzelańczyk / (71) 349 73 15 / [email protected]
16 / 22 360 euro / NP1, NP5
Qualifizierungsforderwerk Chemie GmbH, Niemcy
Dozamel, Polska
Projekt realizowany jest przez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo we Wrocławiu. Zakłada on wyjazd
osób kierujących kadrami i szkoleniami w MŚP Wrocławskiego Parku Przemysłowego (WPP) do Niemiec, gdzie złożą wizyty u partnera projektu, którym jest Qualifizierungsforderwerk Chemie GmbH z siedzibą w Halle, oraz w przedsiębiorstwach znajdujących
się na terenie Środkowoniemieckiego Regionu Przemysłowego. Celem projektu będzie wymiana doświadczeń osób biorących
w nim udział z niemieckimi pracownikami MŚP w zakresie wdrażania norm europejskich i innowacyjnych metod kształcenia kadr,
w szczególności nowych pracowników. Przedsiębiorstwa regionu wrocławskiego zmagają się z problemem braku wykwalifikowanej siły roboczej. Jest to spowodowane m.in. masową emigracją zarobkową ludności do innych krajów oraz słabym powiązaniem
kształcenia zawodowego z potrzebami rynku. Podobny problem dotknął region Niemiec Środkowych już kilka lat temu. Stworzyło
to konieczność wypracowania nowych metod szkolenia zawodowego, ustawicznego i interkulturowego, które pomogłyby powstrzymać niekorzystne procesy. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z tymi metodami, a następnie zastosowania
poznanych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz przekazanie ich, w formie konspektów szkoleń, innym przedsiębiorstwom
WPP. Ponadto w projekcie zaprezentowane zostaną innowacyjne metody i propozycje współpracy na rzecz jakości kształcenia ustawicznego między niemieckimi przedsiębiorstwami i „trzecim sektorem” w Sachsen Anhalt, w celu wykorzystania ich we współpracy
przedsiębiorstw WPP z Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo. Uczestnicy projektu przejdą również odpowiednie przygotowanie kulturowe i językowe. Efekty projektu zostaną rozpowszechnione podczas konferencji podsumowującej
projekt. Do działań promocyjnych należeć będzie także rozpowszechnianie ulotek i toreb ekologicznych z hasłem promującym
cele programu Leonardo da Vinci, w ramach którego niniejszy projekt jest organizowany.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237
Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów
Beneficjent
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Rudziński / (22) 729 66 34 w. 130 / [email protected]
20 / 29 700 euro / NP1, NP3, NP4
Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik
Berlin-Brandenburg, Niemcy
Instytucją realizującą projekt jest Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a uczestniczą w nim nauczyciele i konsultanci
ze szkół rolniczych z terenu całego kraju, którzy zajmują się prowadzeniem zajęć teoretycznych i praktycznych oraz organizują
różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego z zakresu produkcji i techniki rolniczej. Wszyscy uczestnicy zainteresowani są problematyką rolnictwa ekologicznego. Wyjadą oni do partnerskiego ośrodka kształcenia zawodowego – Internationale
Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin-Brandenburg w Niemczech. Jest to instytucja specjalizująca się w kształceniu zawodowym w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska i techniki. Celem projektu jest poznanie przez jego uczestników
rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także wzrost poziomu ich wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstw
oraz ekologicznej produkcji żywności. Jest on zbieżny z celami europejskimi w zakresie poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa europejskiego poprzez konsumpcję produktów ekologicznych, a nie produkowanych na dużą skalę, z udziałem chemicznych
komponentów. Realizacja projektu umożliwi też jego uczestnikom doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie produkcji,
obrotu, przechowywania oraz promocji zdrowej żywności. Istotne będzie również poznanie organizacji pracy w niemieckim ośrodku partnerskim. Uczestnicy zapoznają się z niemieckim systemem kształcenia w dziedzinie produkcji ekologicznej, dzięki obserwacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w tym ośrodku. Uzyskane w trakcie wymiany doświadczeń informacje uczestnicy przekażą
innym nauczycielom szkół, w których pracują, a także, w trakcie prowadzonych zajęć, uczniom i innym osobom zainteresowanym
tą problematyką. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie programu szkolenia wraz z opracowaniem, opublikowaniem
i rozpowszechnieniem materiałów szkoleniowych na ten temat.
88
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140250
Całożyciowe poradnictwo zawodowe jako utrzymanie aktywności starszych pracowników
Beneficjent
Fundacja Gaudete
ul. Francuska 31/4, 40-028 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Magdalena Ręka / 604 94 41 42 / [email protected]
48 / 122 832 euro / NP2
ACCP Associacio Cultural Catalanopolonesa, Hiszpania
Ballyfermot College of Further Education, Irlandia
En.A.I.P. F.V.G, Włochy
NAV, Norwegia
Autorem projektu jest Fundacja Gaudete z Katowic, a grupę jego uczestników stanowią doradcy zawodowi oraz szkoleniowcy zajmujący się poradnictwem zawodowym. Wezmą oni udział w 2-tygodniowych wyjazdach do organizacji partnerskich z Norwegii,
Hiszpanii, Włoch oraz Irlandii. Projekt dotyczy poradnictwa zawodowego jako możliwości utrzymania aktywności zawodowej
starszych pracowników. Odpowiada na potrzeby jego uczestników poznawania nowych metod zachęcania ludzi do wydłużania
ich aktywności zawodowej oraz likwidowania bodźców sprzyjających bierności zawodowej. Dzięki realizacji projektu nastąpi
wymiana informacji i doświadczeń doradców zawodowych i szkoleniowców z różnych krajów w zakresie poradnictwa zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do poszerzenia wiedzy uczestników na temat możliwości rozwijania poradnictwa
w miejscu pracy i poprawy nastawienia doradców zawodowych do odbiorców ich usług. Zagraniczna wymiana doświadczeń
umożliwi również przenoszenie i transfer innowacyjnych rozwiązań, a także dzielenie się wiedzą oraz dobrymi przykładami praktyk.
Rezultatem projektu będzie powstanie produktu o nazwie „Model całożyciowego poradnictwa zawodowego w aktywizacji starszych pracowników”, który będzie rozpowszechniany jako innowacyjne rozwiązanie, będące rezultatem zagranicznych wymian.
Dzięki realizacji niniejszego projektu w ramach programu Leonardo da Vinci oraz przyznaniu środków na jego realizację możliwe
jest wniesienie innowacji do systemu poradnictwa zawodowego w Polsce.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140255
Zdrowe żywienie – dobre samopoczucie i lepsze myślenie – wymiana doświadczeń
Beneficjent
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych
im. ks. prof. Wł. Sedlaka z siedzibą w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 200, 43-600 Jaworzno
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Krzysztof Graf / (61) 833 788 / [email protected]
45 / 77 175 euro / NP6
Ekip Europa, Hiszpania
Projekt polega na zorganizowaniu wyjazdu doradców żywieniowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bractw Optymalnych im.
ks. prof. Wł. Sedlaka z siedzibą w Jaworznie do organizacji partnerskiej – Ekip Europa z siedzibą w Maladze w Hiszpanii. Wieloletni
bagaż doświadczeń hiszpańskiego partnera stwarza możliwość wykorzystania wypróbowanych rozwiązań w zakresie zdrowego
żywienia. Celem projektu jest doskonalenie warsztatu pracy doradców żywieniowych, umożliwiające ich specjalizację w zakresie
problematyki żywieniowej oraz zdrowotnej. Realizacja tych zamierzeń będzie możliwa dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy
doradcami żywieniowymi organizacji partnera a pracownikami organizacji i instytucji wspierających rozwój racjonalnego żywienia
i zdrowego stylu życia w Polsce. Stowarzyszenie liczy ponad 2 tysiące członków i skupia wokół siebie ok. 2 miliony osób stosujących
promowany przez nie model racjonalnego żywienia. Ponadto otwarty charakter stowarzyszenia pozwala osobom z zewnątrz na
korzystanie z jego pomocy. Projekt, będący odpowiedzią na komercjalizację oraz natłok sloganów reklamowych dotyczących
produktów żywnościowych, pozwoli na szersze upowszechnianie obiektywnego spojrzenia na zdrowy sposób odżywiania oraz
zdrowy styl życia. Rezultaty projektu zostaną upowszechnione na stronie internetowej stowarzyszenia, a jego efektem materialnym
będzie opracowanie publikacji pt. „Praktyczny przewodnik żywienia optymalnego”. Planuje się także zorganizowanie konferencji
upowszechniającej wiedzę i nowe doświadczenia nabyte przez doradców żywieniowych w wyniku ich pobytu w Hiszpanii.
89
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140260
Poznanie nowoczesnych metod i technik szkolenia zawodowego w Szwecji
Beneficjent
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Marek Kwiatkowski / (63) 289 84 37 / [email protected]
25 / 44 743 euro / NP4, NP5, NP6
Szkoła Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Dingle, Szwecja
Autorem projektu jest Zespół Szkół Rolniczych (ZSR) Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Kaczkach Średnich, a jego
uczestnikami – nauczyciele ZSR CKP, nauczający przedmiotów zawodowych. Partnerem projektu jest Szkoła Rolnictwa i Ochrony
Środowiska z siedzibą w Dingle w Szwecji. Szwedzka instytucja, mająca duże doświadczenie w kształceniu i szkoleniu praktycznym
na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnia realizację projektu w oparciu o najnowszą bazę edukacyjną i techniczną.
Wymiana doświadczeń i nowoczesnych metod kształcenia zawodowego pomoże w podwyższeniu kwalifikacji i umiejętności
nauczycieli biorących udział w projekcie, co w konsekwencji powinno przynieść korzyść uczniom ZSR CKP. Zagraniczna współpraca stwarza możliwość uzyskania o wiele lepszych rezultatów w kształceniu nauczycieli oraz zdobywaniu przez nich nowych
doświadczeń niż gdyby miało to nastąpić w warunkach krajowych. Realizacja projektu umożliwi transfer wiedzy, doświadczeń oraz
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie szkolenia zawodowego przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
przyczyni się również do poznania i adaptacji europejskich systemów oraz standardów kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele, dzięki udziałowi w wymianie, nabędą nowych doświadczeń oraz udoskonalą swe umiejętności organizacyjne i dydaktyczne w zakresie nowoczesnych technik szkolenia.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140261
Pro-Training – transfer najlepszych praktyk
Beneficjent
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland”
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Ewelina Iwanek-Chachaj / (81) 749 32 03 / ewelina.iwanek[email protected]
6 / 14 496 euro / NP2, NP3, NP6
INSUP Formation, Francja
W projekcie realizowanym przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie
uczestniczą pracownicy tej organizacji będący trenerami, a zajmujący się na co dzień zarządzaniem, przygotowywaniem oraz
realizacją projektów szkoleniowych i edukacyjnych, skierowanych zwłaszcza do grup osób zmarginalizowanych (długotrwale
bezrobotnych, samotnych matek, osób pochodzących z terenów wiejskich itp.). Organizacją partnerską jest INSUP Formation
z siedzibą w Bordeaux, która jest liderem szkoleń w południowo-zachodniej Francji. W wyniku realizacji projektu uczestnicy poznają metody i narzędzia stosowane przez organizację partnera w procesie zarządzania, przygotowywania i realizacji szkoleń dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapoznają się również z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i możliwościami
ich wykorzystywania w szkoleniach skierowanych do tej grupy odbiorców, zaznajomią się też z metodami ewaluacji. Obustronna
wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań i nowych pomysłów, a także możliwość bezpośredniej
obserwacji pracy francuskich kolegów przyczynią się do zwiększenia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, a także do
pogłębienia ich wiedzy. Dodatkową wartością projektu będzie przekazanie nabytych podczas pobytu doświadczeń i wiedzy innym
pracownikom organizacji realizującej projekt oraz wspólne adaptowanie jej systemu szkoleniowego do standardów europejskich.
90
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140272
Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja
Beneficjent
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Piotr Bastek / (32) 259 62 61 / [email protected]
15 / 34 050 euro / NP1
Kreishandwerkskammerschaft Recklinghausen, Niemcy
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
w Wodzisławiu Śląskim, Polska
W ramach projektu, którego autorem jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, planuje się
zorganizowanie tygodniowego pobytu w Recklinghausen w Niemczech, w którym wezmą udział: właściciele, współwłaściciele
oraz pracownicy zakładów rzemieślniczych branży motoryzacyjnej, działających w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Niemcy, jako
miejsce przeprowadzenia wymiany doświadczeń, zostały wybrane nieprzypadkowo. System rzemieślniczego kształcenia czeladniczego oraz mistrzowskiego należy w tym kraju do najlepszych w Unii Europejskiej. Uczestnicy wymiany będą mieli okazję zapoznać
się z tym systemem zarówno w niemieckich firmach rzemieślniczych, jak i w nowoczesnym centrum szkoleniowym. Wyjazd stanowić będzie znakomitą okazję do zdobycia przez nich nowych kompetencji oraz zwiększy ich motywację do nauki języków obcych.
Pobyt w Niemczech poprzedzony zostanie odpowiednim szkoleniem pedagogiczno-kulturowym oraz językowym osób biorących
w nim udział. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń z niemieckimi partnerami w zakresie szkoleń zawodowych, a także poznanie
nowoczesnych technologii w branży motoryzacyjnej. Uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie certyfikaty, potwierdzające
nabyte przez nich umiejętności. Opracowany zostanie również materiał zawierający rezultaty projektu, które następnie będą upowszechniane wśród śląskich rzemieślników, co powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania możliwościami związanymi
ze szkoleniowymi wyjazdami zagranicznymi. Zagraniczna wymiana traktowana jest przez śląskich przedsiębiorców, zrzeszonych
w organizacjach rzemieślniczych, jako możliwość wypracowania „dobrych praktyk”, które będzie można w przyszłości wykorzystać
podczas przygotowywania kolejnych projektów dla innych branż.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140294
Bezpieczeństwo na stokach górskich w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym policji
Beneficjent
Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Tomasz Miłkowski / (32) 606 92 88 /
[email protected]
22 / 17 776 euro / NP1
Centro Addestramento Alpino di Moena, Włochy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Polska
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Polska
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Polska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Polska
Autorem projektu jest Szkoła Policji w Katowicach, zaś jego uczestnikami – wykładowcy tej szkoły oraz instruktorzy-specjaliści
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, zajmujący się doskonaleniem zawodowym i/lub
pełniący swą służbę na stokach górskich. Wyjadą oni do partnerskiej szkoły Centro Addestramento Alpino di Moena we Włoszech,
która od ponad 50 lat kształci funkcjonariuszy w zakresie służby w górach. W ostatnich latach widoczny jest rozwój przemysłu
turystycznego w rejonach górskich Polski. Z roku na rok coraz bogatsza staje się na tym obszarze oferta przedsiębiorców, w szerokim zakresie rozbudowuje się również infrastruktura narciarska. Obecnie zimą przyjeżdżają w góry setki tysięcy turystów. Istnieje
więc potrzeba sprecyzowania klarownych reguł organizacyjnych i prawnych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na
stokach, jak również stworzenia kadry, która sprosta tym zadaniom. Szkoła Policji w Katowicach podjęła inicjatywę stworzenia
jednolitego programu szkolenia zawodowego dla policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo i porządek na stokach narciarskich.
Obecne ich działania polegają głównie na usuwaniu ze stoków narciarzy będących pod wpływem alkoholu, podczas gdy powinny
one obejmować także kwestie niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku urazów czy przestępstw oraz zmierzać do
uniemożliwiania korzystania ze stoków narciarzom, którzy poprzez swe niebezpieczne zachowania zagrażają bezpieczeństwu
przebywających tam innych osób. Należy podkreślić, że podczas szkolenia zostanie również położony nacisk na zagadnienia związane z poszanowaniem oraz ochroną przyrody i środowiska. Projekt uwzględni zasadę równości płci, czego odzwierciedleniem
będzie udział równej liczby kobiet i mężczyzn. Realizacja projektu przyczyni się do opracowania centralnego programu szkolenia
zawodowego – jednolitego dla wszystkich garnizonów policji, wzrostu poziomu bezpieczeństwa na stokach górskich, pomoże też
we wspieraniu przemysłu turystycznego.
91
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140295
Rozwój kompetencji nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych
Beneficjent
Zdrowie i Zarządzanie
ul. Sarego 16/3, 31-047 Kraków
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Krystyna Stanach-Pajerska / (12) 429 50 15 /
[email protected]
95 / 274 115 euro / Uniwersytet w Sheffield, Wielka Brytania
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, Polska
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polska
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych ZOZ
Stare Miasto Wrocław, Polska
Instytucją realizującą projekt jest Zdrowie i Zarządzanie w Krakowie, a skierowany jest on do nauczycieli medycyny rodzinnej,
którzy wyjadą do Sheffield w Wielkiej Brytanii. Partnerami projektu są: Uniwersytet w Sheffield, Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych
Zakładu Opieki Zdrowotnej Stare Miasto we Wrocławiu. Niniejszy projekt jest kontynuacją oraz rozwinięciem projektu realizowanego w latach 2005–2007 pod nazwą „Poprawa i poszerzenie umiejętności klinicznych opieki nad pacjentem oraz kompetencji
w zakresie prowadzenia praktyki lekarza rodzinnego”, który został wysoko oceniony przez Narodową Agencję Programu Leonardo
da Vinci i cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji jego uczestników pod okiem brytyjskich specjalistów. Pomogą w tym kurs trenerski i szkolenie w zakresie prowadzenia badań naukowych,
organizowane przez Uniwersytet w Sheffield. Brytyjski partner odpowiadać będzie za merytoryczną część projektu, natomiast
instytucje partnerskie z Polski stanowić będą jego zaplecze, a także będą ściśle współpracować z instytucją realizującą projekt
w celu jak najlepszej selekcji uczestników wyjazdu do Wielkiej Brytanii.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140303
Doskonalenie umiejętności kadry trenerów w zakresie użycia nowoczesnych narzędzi ICT w kształceniu
Beneficjent
Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek
ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Krzysztof Wilczek / (89) 542 69 23 / [email protected]
15 / 27 975 euro / NP3
Lake School of English Oxford, Wielka Brytania
Organizacją realizującą projekt jest Olsztyńska Szkoła Biznesu, natomiast jego uczestnikami – trenerzy, którzy specjalizują się
w kształceniu ustawicznym w wielu dziedzinach, m.in.: zarządzania, prawa i administracji oraz nauki języków obcych. Odbiorcami
ich usług są najczęściej pracownicy przedsiębiorstw, którzy kształcą się w ramach programów kształcenia ustawicznego, a także
osoby objęte programami równości szans (niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, „trudna młodzież”). Projekt organizowany
w partnerstwie z brytyjską szkołą Lake School of English Oxford będzie polegał na wymianie doświadczeń oraz podniesieniu
poziomu wiedzy jego uczestników na temat wykorzystania technologii ICT w procesie kształcenia ustawicznego. Jego realizacja
pomoże również w podniesieniu kwalifikacji dydaktycznych trenerów w zakresie użytkowania narzędzi i programów związanych
z nowymi technologiami oraz przygotuje ich do skutecznego wykorzystywania w procesie nauczania takich elementów technologicznych, jak: blogi, Wiki, czaty, sieci społecznościowe, podcasty czy WebQuesty. Rezultatem końcowym projektu będzie przygotowanie przez jego uczestników opracowania, prezentującego możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT w nauczaniu
wraz z ich zastosowaniem w praktyce. Opracowanie to będzie dostępne na stronie internetowej organizacji wysyłającej, zostanie
również rozesłane pocztą elektroniczną do szkół i instytucji działających w dziedzinie edukacji. Każdy z uczestników przygotuje
dodatkowo również indywidualny, demonstracyjny program nauczania wykorzystujący powyższe elementy, który prezentowany
będzie w ramach działań promocyjnych.
92
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140319
Wypracowanie modelu ochrony ruchu turystycznego
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Paweł Karnas / (12) 615 51 03 / [email protected]
36 / 38 460 euro / NP5, NP6
Policja Republiki Czeskiej, Czechy
Freistaat Thuringen Innerministerium, Niemcy
Policja Województwa Peszt (Budapeszt), Węgry
Szkoła Policji w Katowicach, Polska
Autorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, natomiast uczestnikami – osoby odpowiedzialne za rozwój zawodowy policjantów, współpracę międzynarodową policji, a także decydenci z jednostek, na obszarze których występuje nasilony
ruch turystyczny. Wyjadą oni do partnerskich instytucji na Węgry, do Czech oraz do Niemiec, gdzie zapoznają się z rozwiązaniami
stosowanymi w innych krajach w zakresie ochrony ruchu turystycznego, w tym przede wszystkim z metodami szkolenia policjantów, którzy podczas swej pracy mają do czynienia z turystami. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie skuteczności
polskiej policji w zapewnieniu bezpieczeństwa turystom z zagranicy poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Zadaniem uczestników wymiany doświadczeń będzie dogłębne zapoznanie się z nową dziedziną działań policyjnych,
zwaną tourism policing, obejmującą całokształt zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa turystom. Projekt umożliwi
opracowanie dokumentu zawierającego ocenę obecnej sytuacji w zakresie ochrony ruchu turystycznego oraz opis najlepszych
praktyk w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego realizacja przyczyni się także do wypracowania najbardziej efektywnego
modelu ochrony ruchu turystycznego, uwzględniającego doświadczenia innych krajów oraz specyfikę Małopolski (zostanie on
ujęty w formie modułowego podręcznika w postaci cyfrowej, w którym znajdzie się m.in. opis procedur postępowania dla policjantów). Zasadniczym elementem tego modelu, który zostanie przedstawiony decydentom, a następnie wdrożony, będzie szkolenie
kaskadowe policjantów w zakresie tourism policing, do którego prowadzenia zobowiązani będą uczestnicy projektu.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140359
Mierzyć wyżej!
Beneficjent
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Gabriela Kajda-Bek / (32) 241 17 25 / [email protected]
28 / 41 160 euro / NP5, NP6
Gisbert von Romberg-Berufskolleg, Niemcy
Organizacją wysyłającą jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie, natomiast partnerem – niemiecka szkoła
Gisbert von Romberg-Berufskolleg w Dortmundzie (Niemcy). W projekcie uczestniczą nauczyciele przedmiotów zawodowych
(w tym nauczyciele języków niemieckiego i angielskiego) oraz wyselekcjonowani pod względem kierunku zawodowego instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Osoby te zajmują się nauczaniem młodzieży w wieku 16–21 lat w zawodach kucharza małej
gastronomii i sprzedawcy (na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej), a także technika kucharza, technika organizacji usług
gastronomicznych, technika hotelarza oraz technika handlowca (na poziomie szkoły średniej zarówno w szkole, jak i w branżowych
zakładach pracy). Pobyt w Niemczech pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy w zakresie kształcenia w niemieckim systemie
edukacji zawodowej, przygotowującym do wykonywania zawodu w dziedzinie usług gastronomicznych, hotelarskich i handlowych, a także na jego porównanie z procesem kształcenia w polskim systemie oświaty. Doświadczenia zdobyte przez nauczycieli i instruktorów podczas zagranicznej wymiany doświadczeń pomogą im w modyfikacji i doskonaleniu własnego warsztatu
pracy w zakresie tworzenia programów nauczania przedmiotów zawodowych, a także programów teoretycznych i praktycznych,
mających na celu przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych oraz profesjonalnego wykonywania zawodu. Ważnym
rezultatem projektu będzie też nabycie przez jego uczestników zdolności optymalnego przygotowania przyszłych absolwentów
zarówno pod względem wiedzy, umiejętności czy właściwych postaw prospołecznych, jak i wykorzystania ich kwalifikacji oraz
predyspozycji zawodowych w efektywnym konkurowaniu na europejskim rynku pracy.
93
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140362
Nowe metody pracy – wymiana dobrych praktyk na transgranicznym rynku pracy
Beneficjent
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Maria Kmak / (18) 442 94 90 / [email protected]
4 / 5 632 euro / NP5
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, Polska
Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny, Słowacja
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
w Lublinie, Polska
Europroyectos Leonardo Da Vinci, Hiszpania
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Administracji, Polska
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przewiduje wyjazd 4 doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych
w Zespole Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu oraz Sądeckim Urzędzie Pracy, do podobnej placówki,
tj. Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni (UPSVaR) na Słowacji. Powodem wyboru partnera projektu jest
kontynuacja kilkuletniej współpracy między polskimi i słowackimi służbami zatrudnienia oraz niewystarczająca znajomość metod
pracy stosowanych w UPSVaR. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę mobilnej i elastycznej siły roboczej na rynku pracy. Wiele
powiatów na obszarze polsko-słowackiego pogranicza cechuje wysoka stopa bezrobocia, w niektórych wypadkach wyższa od
średniej krajowej. Konieczne są zatem odpowiednie działania zapobiegające wysokiemu poziomowi bezrobocia w tym regionie.
Jest to możliwe dzięki wspólnym inicjatywom w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz poprzez promocję przedsiębiorczości
i mobilności zawodowej. Zadaniem projektu jest stworzenie jego uczestnikom możliwości zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem słowackich służb zatrudnienia, poznanie w praktyce metod i narzędzi stosowanych w UPSVaR, a także zacieśnienie
współpracy transgranicznej poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Projekt umożliwi zwiększenie kompetencji pracowników polskich urzędów pracy oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
Poznane metody i narzędzia będą oni mogli wykorzystać w procesie aktywizowania osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
po obu stronach granicy. Nowe sposoby pracy z ludźmi bezrobotnymi oraz poszukującymi zatrudnienia powinny też zainspirować
uczestników wyjazdu do zwiększenia swej własnej mobilności zawodowej i podejmowania pracy w charakterze pracowników
transgranicznych.
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140382
Wymiana doświadczeń w nauczaniu języka zawodowego na kierunku fizjoterapia
Beneficjent
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Barbara Zdrojewska / (81) 740 72 40 / [email protected]
8 / 19 176 euro / NP3
Europroyectos Leonardo da Vinci, Hiszpania
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Administracji, Polska
Uczestnikami projektu są lektorzy języka angielskiego uczący na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej
(WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie. Wezmą oni udział w wymianie doświadczeń na uniwersytetach w Granadzie i Jaen
w Hiszpanii. WSSP widzi potrzebę dopasowania sposobu prowadzenia lektoratów na kierunku fizjoterapia do tendencji ogólnoeuropejskich: nauczania języka obcego dla konkretnych zawodów w celu podniesienia konkurencyjności absolwentów WSSP na
międzynarodowym rynku pracy oraz zwiększenia ich mobilności. Oczekuje się, że wymiana doświadczeń lektorów z wykładowcami
uniwersytetów w Granadzie i Jaen zaowocuje wprowadzeniem nowych, lepszych metod na lektoratach tych uczelni, pozwoli również na nawiązanie kontaktów między wykładowcami a młodzieżą, a także na zapoznanie się przez uczestników projektu z kulturą
Hiszpanii. Dostosowanie metod nauczania na WSSP w Lublinie do europejskich standardów pomoże studiującej tu młodzieży,
pochodzącej w dużej mierze z małych miejscowości oraz obszarów zaniedbanych kulturowo, w zwiększeniu jej szans na sukces
w przyszłej karierze zawodowej.
94
Typ projektu: Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140385
Nowe idee w edukacji wiejskiej – mała szkoła i małe przedszkole
Beneficjent
Federacja Inicjatyw Oświatowych
ul. Kozietulskiego 21, 01-571 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Liczba uczestników / dofinansowanie / priorytety
Partnerzy Elżbieta Tołwińska-Królikowska / (22) 869 96 60 / [email protected]
40 / 77 500 euro / NP3
Suomen Kylätoiminta ry, Finlandia
The Association of Communities in Wales with Small
Schools, Wielka Brytania
Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych, Polska
Projekt jest wspólną inicjatywą dwóch organizacji pozarządowych: Federacji Inicjatyw Oświatowych (FIO) będącej autorem projektu oraz Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych (TRIO). Uczestnikami projektu są nauczyciele i dyrektorzy wiejskich szkół
podstawowych i przedszkoli – animatorzy i trenerzy pracujący w ramach tych obu instytucji. Wezmą oni udział w zagranicznej
wymianie doświadczeń, którą umożliwią im instytucje partnerskie z Finlandii oraz Walii. Realizacja projektu ma zaspokoić potrzeby
osób biorących w nim udział, dla których brakuje w Polsce odpowiedniej oferty pracy. Pobyt za granicą ma się przyczynić do
podniesienia kompetencji oraz wzbogacenia doświadczeń grupy animatorów i trenerów w zakresie zarządzania małymi szkołami i przedszkolami pełniącymi funkcje centrów edukacyjnych wsi. Będą oni mieli możliwość poznania metod pracy w małych
wiejskich placówkach oraz sposobów budowania lokalnego partnerstwa, służącego tworzeniu centrów edukacyjnych. Projekt ma
również umożliwić osobom biorącym w nim udział nabycie wiedzy na temat poszukiwania środków do prowadzenia działalności
edukacyjnej na wsi oraz metodyki doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących na wsi. W związku z realizacją projektu
oczekuje się także przygotowania pakietu edukacyjnego – scenariuszy zajęć i opisów dobrych praktyk.
95
Projekty partnerskie
97
Projekty partnerskie
Projekty partnerskie to projekty współpracy wielostronnej o małej skali finansowania. Polegają one na tworzeniu
międzynarodowych partnerstw różnorodnych instytucji podejmujących współpracę nad wspólnymi zagadnieniami w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego. Ich efektem są produkty wypracowane przez wszystkich
uczestników projektu (grupę projektową). Projekty partnerskie zakładają aktywny udział osób szkolonych, wspierają
mobilność i wymianę doświadczeń między partnerami na poziomie europejskim.
Priorytety Programu Leonardo da Vinci dla projektów partnerskich
Priorytetowo traktowane będą wnioski podejmujące następującą tematykę:
• współpraca między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwami lub partnerami społecznymi w kwestiach pozostających w obszarze wspólnych zainteresowań związanych z kształceniem i szkoleniem
zawodowym,
• współpraca między stronami zainteresowanymi w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym oraz branżowym w celu zapewnienia ich aktywnego zaangażowania we wdrażanie
postanowień Procesu Kopenhaskiego, zgodnie z komunikatem helsińskim.
Czas trwania i budżet
Projekty partnerskie trwają 2 lata. Wysokość dofinansowania projektu jest uzależniona od zaplanowanej liczby mobilności (wyjazdów zagranicznych) w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie.
Skład grupy partnerskiej
W projektach partnerskich mogą uczestniczyć nie tyko szkoły zawodowe i techniczne, instytucje sektora kształcenia
i szkolenia zawodowego czy instytucje lub firmy szkoleniowo-doradcze, ale również przedsiębiorstwa (małe, średnie,
duże), przedstawiciele sektora gospodarczego, partnerzy społeczni, stowarzyszenia, jak również decydenci i osoby
lub podmioty zainteresowane realizacją kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaangażowanie różnorodnych partnerów w projektach jest wskazane dla podniesienia jakości rezultatów i powiązania procesu szkoleniowego z zapotrzebowaniem rynku pracy. W skład grupy partnerskiej musi wchodzić minimum 3 partnerów z trzech różnych krajów
uprawnionych do udziału w programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego
Unii Europejskiej.
Kraje, z których pochodzą partnerzy w projektach partnerskich zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2008 r.
według liczby instytucji
30
25
24
23
20
20
20
15
13
12
10
11
10
9
7
5
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
ia
m
un
Hi
sz ia
pa
ni
Fr a
an
cja
Au
s
Po tria
rtu
ga
lia
Fi
nl
an
di
a
W
ęg
r
Bu y
łg
ar
ia
G
re
c
Ho ja
la
nd
ia
No
rw
eg
i
Cz a
ec
hy
Da
ni
Es a
to
ni
a
Li
tw
Sł
a
ow
ac
ja
Sł
ow
en
i
Irl a
an
di
a
Ło
tw
a
Is
la
nd
ia
ja
Ru
Be
lg
ja
ec
Sz
w
ia
rc
Tu
Br
yt
an
lk
a
Ni
W
ie
W
ło
ch
y
em
cy
0
99
Typy instytucji biorących udział w projektach partnerskich zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2008 r.
12
10
8
6
4
2
0
EDU-UNIV EDU-VET
EDUENT-SME
SCHVoc
ENTUNION
EDUHEIVoc
PUB-REG NFP-ASC
OTH
PUB-LOC
EDUSpNeed
ENTPROFS
NFP-NGO
ENTCHCom
EDUCOMP
Kod
Typ instytucji
EDU-UNIV
Uniwersytety i szkoły wyższe
EDU-VET
Szkoły zawodowe, ośrodki lub organizacje zw. z kształceniem
i szkoleniem zawodowym
9
EDU-SCHVoc
Średnie szkoły zawodowe
5
ENT-SME
Małe i średnie przedsiębiorstwa
4
ENT-UNION
Partnerzy społeczni (związki zawodowe, organizacje pracodawców)
3
EDU-HEIVoc
Wyższe szkoły zawodowe
2
PUB-REG
Władze regionalne
2
NFP-ASC
Organizacje Non-profit
2
OTH
Inne
2
PUB-LOC
Władze lokalne
1
EDU-SpNeed
Placówki dla uczniów o specjalnych potrzebach
1
ENT-PROFS
Inne organizacje zawodowe/federacje
1
NFP-NGO
Organizacje pozarządowe
1
ENT-CHCom
Izby Handlowe
1
EDU-COMP
Działy szkoleń
Razem
Liczba projektów
11
1
46
W konkursie z 2008 r. zatwierdzono w sumie 46 projektów partnerskich, w których uczestniczą organizacje z Polski.
W 8 projektach polskie instytucje są koordynatorami, w pozostałych uczestniczą jako partnerzy. W niniejszym rozdziale opisane zostały jedynie projekty koordynowane przez polskie instytucje.
Informacja na temat projektów partnerskich
Informacja o każdym z projektów partnerskich zawiera następujące elementy:
• numer projektu,
• tytuł projektu,
• dane beneficjenta,
• dane osoby kontaktowej w projekcie,
• partnerzy zagraniczni,
• czas trwania projektu,
• kwota dofinansowania (w euro),
• opis projektu.
100
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00778 1
Najlepsze praktyki w analizie potrzeb szkoleniowych w sektorze MŚP
Beneficjent
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Anna Kosiorowska / (12) 617 66 43 / [email protected]
24 miesiące
20 000 euro
CENFIM Centro de Formacão Profissional da Indústria Metalúrgica
e Metalomecânica, Portugalia
Skill Estrategia, S.L., Hiszpania
Meta Group s.r.l., Włochy
La’ Met Consultancy, Holandia
Głównym celem projektu jest transfer, udoskonalenie i aktualizacja kompetencji oraz metod i praktyk w zakresie przeprowadzania
procesu analizy potrzeb szkoleniowych pracowników. Analiza taka ma na celu ustalenie obszarów deficytowych w kompetencjach
pracowników firmy poprzez określenie różnicy pomiędzy istniejącym poziomem kompetencji personelu a poziomem wymaganym, niezbędnym do sprawnego funkcjonowania firmy. Pozwala to na trafne ustalenie programu i szczegółowego zakresu szkoleń
zawodowych i miękkich dla pracowników, a w efekcie na maksymalizację efektów działań skierowanych na ich rozwój. Szczególny
nacisk zostanie położony na wymianę doświadczeń w zakresie metod i narzędzi przeprowadzania analizy potrzeb szkoleniowych
oraz sposobów identyfikowania celów i potrzeb na obszarze organizacji, zespołu, jednostki i otoczenia organizacji (środowiska).
W każdym z tych obszarów zostaną zrealizowane działania, takie jak: zebranie informacji dotyczących danego obszaru przez
każdego partnera, wymiana zdobytej wiedzy między partnerami, usystematyzowanie uzyskanych informacji i stworzenie na
ich podstawie „idealnego modelu” oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród partnerów społecznych oraz przedsiębiorców. Następnie przewiduje się praktyczną weryfikację pozyskanego materiału. Na zakończenie planowana jest konferencja
podsumowująca realizację całości działań. Wezmą w niej udział partnerzy projektu, przedsiębiorcy oraz partnerzy społeczni instytucji koordynatora projektu. Konferencja będzie miała na celu promocję rezultatów projektu, m.in. podręcznika dotyczącego
metod i narzędzi do dokonywania analizy potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do 2 grup badanych pracowników. Pierwszą
grupę stanowią kadry firm odpowiedzialnych za przeprowadzanie szkoleń i propagowanie idei kształcenia ustawicznego. Druga
grupa to personel przedsiębiorstw korzystających z oferty tych firm. Będzie to zbiór najlepszych praktyk partnerów. Publikacja
ta zostanie przygotowana w języku roboczym projektu oraz językach ojczystych partnerów. Innym rezultatem projektu będzie
dostosowanie i implementacja zdobytych doświadczeń poprzez przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników
bezpośrednio zajmujących się wsparciem przedsiębiorczości w organizacjach partnerów. Projekt skupia się na najistotniejszym
etapie kształcenia i szkolenia zawodowego – diagnozie potrzeb szkoleniowych, która umożliwia stworzenie adekwatnej oferty
szkoleniowej, zakładając równocześnie aktywny udział partnerów społecznych i przedsiębiorców w jego realizacji. Zgromadzenie
i analiza najlepszych praktyk w zakresie szkolenia zawodowego, a następnie ich odpowiednia implementacja, przyczynią się do
wzrostu jakości, a w konsekwencji również atrakcyjności kształcenia zawodowego.
101
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00807 1
Sieć radiowęzłowa w szkole
Beneficjent
Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach
ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Alina Śliwa / (41) 368 76 40 / [email protected]
24 miesiące
20 000 euro
Professional High School of Mechanics and Electrical Engineering
Stoicho and Kitsa Marchevi, Bułgaria
Iskenderun Mesleki Egitim Merkezi Vocational Educational
Centre, Turcja
Liceum Teoretic „I. Caragiale” Moreni, Rumunia
Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil”, Rumunia
Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato A. Meucci, Włochy
Działania podejmowane w ramach projektu „Sieć radiowęzłowa w szkole” są ściśle związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Celem projektu jest umożliwienie uczniom zastosowania teorii w praktyce. Uczniowie będą starali się wykorzystać swoją
wiedzę z zakresu informatyki i elektroniki, aby utworzyć sieć radiowęzłową w szkole. Projekt zakłada wykorzystanie kreatywności
uczniów, uczenie się pracy w zespole, wymianę doświadczeń między rówieśnikami z innych krajów, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, tj. językiem roboczym projektu. Dzielenie się wiedzą z młodzieżą z zagranicy oraz praca
w zespołach zadaniowych mają na celu wzmocnienie motywacji u uczniów, a także zacieśnienie współpracy między instytucjami
partnerskimi z różnych krajów. Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej instytucji koordynatora.
Pracując w małych grupach, uczniowie przygotują spis urządzeń elektronicznych niezbędnych do wykonania sieci radiowęzłowej
i opracują projekt wykonania takiej sieci. Druga grupa uczniów zajmie się przygotowaniem odpowiedniego oprogramowania
komputerowego, które znajdzie swoje zastosowanie w radiowęźle szkolnym. Połączenie wysiłków obu tych grup to zadanie dla
kolejnych uczniów. Ponadto podejmowane będą działania mające na celu upowszechnianie projektu, m.in. stworzenie podstrony
do szkolnej strony www, na której znajdą się informacje o udziale szkoły w projekcie i o stopniu realizacji poszczególnych zadań.
Ponadto planuje się nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z lokalnymi mediami, zorganizowanie warsztatów dziennikarstwa
radiowego, udział uczniów w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej i elektroniki przygotowanych przez Politechnikę
Świętokrzyską, a także współpracę z firmą zajmującą się multimediami, która zorganizuje praktyki zawodowe dla uczniów.
Do planowanych rezultatów projektu należy przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint o szkołach partnerskich oraz
regionach, w których działają. Efektem projektu będzie także opracowanie dokumentacji technicznej związanej z założeniem
sieci radiowęzłowej w szkole oraz przygotowanie oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w szkolnym radiowęźle.
Audycja nagrana dla radiowęzła zostanie rozesłana do szkół partnerskich. W trakcie trwania projektu ogłoszony zostanie konkurs
na „dżingiel” reklamowy do szkolnego radiowęzła – najciekawsze propozycje będą więc także produktami projektu.
102
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00812 1
Dyskryminacja w miejscu pracy – kompendium wiedzy dla doradców zawodowych
Beneficjent
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Joanna Szczecińska / (42) 664 22 78 / [email protected]
24 miesiące
20 000 euro
Internationales Institut für Managing Diversity, Austria
European Profiles A.E., Grecja
Tallinn University of Technology, Estonia
PANTEA, osebno in poslovno svetovanje, Słowenia
Fondazione Iard, Włochy
Vilnius University, Litwa
Projekt zakłada podniesienie wiedzy doradców zawodowych na temat dyskryminacji w zatrudnieniu, a zwłaszcza jej aspektów
praktycznych, jak również zaadaptowanie istniejących materiałów na temat dyskryminacji dla doradców zawodowych oraz zgromadzenie najważniejszych dla nich materiałów w jednym miejscu. Celem projektu jest też wzajemna wymiana doświadczeń między doradcami zawodowymi na temat rozwiązań przeciw dyskryminacji stosowanych w krajach partnerskich. Realizacja projektu
powinna przyczynić się do obniżenia ilości przejawów dyskryminacji w zatrudnieniu, podniesienia szans na zatrudnienie wśród
grup defaworyzowanych, a także do poprawy jakości usług oferowanych przez doradców zawodowych.
W ramach planowanych działań partnerstwo wyselekcjonuje i opracuje przykłady najlepszych i najgorszych praktyk, oparte na
sytuacjach, które zdarzyły się doradcom zawodowym w krajach partnerskich, a także zbierze możliwie jak najwięcej informacji
o wszystkich znanych rodzajach dyskryminacji w miejscu pracy (dyskryminacja ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć,
rasę, pochodzenie etniczne lub kulturowe, orientację seksualną itp.). Ponadto w każdym z krajów partnerskich zorganizowana
zostanie kampania promocyjna wśród doradców zawodowych na temat przeciwdziałania dyskryminacji w pracy. Powstanie też
grupa doradców zawodowych uczestniczących w projekcie, która w czasie spotkań partnerskich będzie poznawać instytucje przeciwdziałające dyskryminacji w innych krajach oraz wymieniać wiedzę i doświadczenia z kolegami z organizacji partnerskich.
Dla upowszechnienia rezultatów projektu partnerstwo opracuje i stworzy stronę internetową zawierającą materiały na temat
przeciwdziałania dyskryminacji, adresowane do doradców zawodowych. Zebranie ich w jednym miejscu (tak, aby uniknąć poszukiwania rozproszonych informacji) ułatwi doradcom zawodowym dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk.
103
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00814 1
Rehabilitacja środowiskowa w neurologii – program szkoleniowy
Beneficjent
EU Sp. z o.o.
al. Chopina 57, 05-092 Łomianki Dolne
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Anna Czernuszenko / (22) 498 56 23 /
[email protected]
24 miesiące
25 000 euro
Stichting Academie Instituut, Faculteit Gezondheidszorg,
Hogeschool Utrecht, Holandia
International Centre for Neuro-Rehabilitation
& Neuro-Psychiatry, Wielka Brytania
Community Brain Injury Rehabilitation Team (CBIRT),
Leeds, Wielka Brytania (partner stowarzyszony)
Buckinghamshire Primary Care Trust, Wielka Brytania
(partner stowarzyszony)
W ramach projektu zostanie opracowany program szkoleniowy dotyczący rehabilitacji środowiskowej, przeznaczony dla lekarzy,
fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i innych osób zawodowo zaangażowanych w rehabilitację osób z zaburzeniami neurologicznymi. Przewiduje się także stworzenie sieci specjalistów i osób zawodowo zaangażowanych w rehabilitację
środowiskową w Europie. Projekt zakłada także promocję rehabilitacji środowiskowej, wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń
między instytucjami biorącymi udział w projekcie, a także opracowanie wspólnych standardów dobrej praktyki w rehabilitacji
środowiskowej.
Uczestnicy projektu – osoby różnych zawodów (lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie, terapeuci zajęciowi, logopedzi, pracownicy
socjalni i inni) będą odwiedzać partnerskie ośrodki zajmujące się rehabilitacją środowiskową w Wielkiej Brytanii i Holandii. Każdy
odwiedzający będzie towarzyszyć osobie o tym samym zawodzie podczas normalnego dnia pracy. Celem wizyt będzie zebranie
obserwacji i informacji dotyczących dobrych praktyk, stosowanych w odwiedzanym ośrodku. Uczestnicy będą obserwować pracę
ośrodka w zakresie komunikacji w ramach wielospecjalistycznego zespołu rehabilitacyjnego, planowania rehabilitacji zgodnie
z zasadą rehabilitacji ukierunkowanej na potrzeby pacjenta, jak również sposobów angażowania odbiorców w planowanie i realizację procesu ich rehabilitacji. Będą także zbierać informacje dotyczące efektywnej organizacji ośrodka rehabilitacji środowiskowej,
prowadzenia dokumentacji medycznej, sposobów monitorowania skuteczności rehabilitacji, jakości, procedur bezpieczeństwa
i organizacji współpracy z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi. Wszyscy partnerzy spotkają się w połowie projektu na
warsztatach w Polsce, podczas których zostaną przygotowane materiały szkoleniowe na temat rehabilitacji środowiskowej, przeznaczone do prowadzenia szkoleń planowanych w przyszłości przez ośrodki. Projekt zakończy konferencja naukowo-szkoleniowa
dotycząca rehabilitacji środowiskowej, która odbędzie się w Polsce. Konferencja będzie dostępna dla publiczności w celu promowania społecznej świadomości problemu.
Po zakończeniu wspólnych działań instytucja koordynująca ma zamiar zaprezentować rezultaty projektu władzom w Polsce
i promować koncepcję, by rehabilitację środowiskową ustanowić podstawową metodą sprawowania opieki rehabilitacyjnej
i społecznej wobec osób z przewlekłą niepełnosprawnością.
104
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00817 1
Krótkoterminowe wydarzenia międzynarodowe i ich wpływ na karierę zawodową studentów
Beneficjent
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Dominika Janik-Hornik / (32) 257 71 24 / [email protected]
24 miesiące
15 000 euro
Universitat de Girona, Hiszpania
Fachhohschule Joanneum GmbH, Austria
Mälardalen University, Szwecja
Hanzehogeschool Groningen, Holandia
Instituto Politécnico de Coimbra, Portugalia
Aarhus Universitet, Handels-og Ingeniør Højskolen, Dania
Banku Augustskola, Łotwa
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Finlandia
Université des Sciences et Technologies de Lille USTL, Francja
Haute Ecole Paul-Henri SPAAK, Belgia
InduTec asbl, Belgia
Głównym celem projektu jest zbadanie, jaki wpływ na życie zawodowe studentów ma udział w krótkoterminowych studenckich
wydarzeniach międzynarodowych o charakterze naukowym. Narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie tego badania będzie
program do monitorowania kariery studentów, opracowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii IT. Będą to elektroniczne ankiety, które pozwolą na zbadanie oczekiwań zarówno studentów, jak i pracodawców.
W ramach planowanych działań przewiduje się opracowanie programu do monitorowania kariery studentów, ankietowanie studentów, absolwentów oraz przedsiębiorców, a następnie publikację rezultatów w formie broszur i ulotek, jak również ich promocję
wśród uczelni partnerskich oraz innych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Opracowana zostanie także strona internetowa, na której opublikowane będą rezultaty projektu.
W wyniku projektu zidentyfikowane zostaną potrzeby studentów związane z uczestnictwem w krótkoterminowej wymianie międzynarodowej oraz rzeczywiste długofalowe efekty tej wymiany. Ankietowanie pracodawców pozwoli na zbadanie, jakie kwalifikacje i umiejętności oraz jakie doświadczenia w zakresie współpracy w środowisku międzynarodowym są szczególnie poszukiwane
na rynku pracy. Rezultat badań może być pomocnym narzędziem w kształtowaniu polityki europejskiej w zakresie programów
finansujących krótkoterminowe działania międzynarodowe (konferencje, warsztaty, seminaria). Projekt może być również inspiracją dla uczelnianych koordynatorów wymiany międzynarodowej czy opiekunów naukowych studentów, do podejmowania
podobnych wysiłków i organizowania podobnych konferencji, a nawet do włączenia ich do oferty dydaktycznej uczelni.
105
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00818 1
O lepsze przedszkole. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
Beneficjent
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ul. Kanclerska 31, 61-714 Poznań
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Teresa Radomska / (61) 858 47 73 / [email protected]
24 miesiące
25 000 euro
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Polska
Telemark Educational Research, Norwegia
University of Joensuu, Finlandia
Celem projektu jest zdobycie przez nauczycieli, studentów i trenerów wiedzy na temat tego, jakie kwalifikacje i kompetencje
wymagane są od nauczycieli wychowania przedszkolnego w krajach Unii Europejskiej oraz nakreślenie listy problemów i zadań do
realizacji we własnych krajach. Projekt zakłada wzrost zainteresowania nauczycieli i edukatorów wykorzystaniem metod aktywizujących dla rozwoju dziecięcych umiejętności oraz zwiększenie udziału gier i zabaw aktywizujących jako metod stosowanych przez
nauczycieli w codziennej praktyce pracy z dziećmi.
Główne działania projektu będą polegały na zapoznaniu się z systemami edukacji i niezbędnymi kwalifikacjami nauczycieli wychowania przedszkolnego w krajach partnerskich, a następnie przygotowaniu materiałów dla nauczycieli i doradców metodycznych,
prezentujących różne zabawy z dziećmi (materiał w formacie PDF i DVD), do wykorzystania przez nauczycieli dla wzbogacenia
swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi w wieku 3–5 lat.
Wszystkie instytucje partnerskie przygotują materiał zgodnie z potrzebami i celami własnych placówek przedszkolnych. Wymiana
informacji i materiałów między partnerami będzie użyteczna i pomocna w rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją
i wychowaniem dzieci w przedszkolu. Dzięki materiałom nauczyciele będą mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk
stosowanych w krajach partnerskich. Wymiana informacji i doświadczeń będzie odbywała się poprzez Internet, za pośrednictwem
platformy moodle zarządzanej przez ODN w Poznaniu, a przede wszystkim podczas wizyt studyjnych do krajów partnerskich.
Planowane rezultaty projektu to materiał opublikowany na stronie internetowej, prezentujący systemy edukacji, kwalifikacje
i doskonalenie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz systemy doskonalenia nauczycieli w krajach partnerskich. Ponadto
powstanie „workbook” – publikacja zawierająca przykłady dobrych praktyk oraz płyta DVD – film z przykładami zabaw, gier i aktywności dziecięcej w przedszkolu.
106
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00819 1
Praca bez barier
Beneficjent
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
ul. Kilińskiego 31, 41-200 Sosnowiec
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Lucyna Kleszcz, Ewa Bartosińska / (32) 266 07 34 /
[email protected]; [email protected]
24 miesiące
20 000 euro
Sistema Turismo s.r.l., Włochy
Esmovia (Sistema Practices s.l.), Hiszpania
Bulgaria Training, Bułgaria
Projekt zakłada zebranie dostępnych informacji na temat formalnych warunków i procedur podejmowania działalności gospodarczej w poszczególnych krajach partnerskich, dokumentów związanych z rozpoczynaniem działalności, zasad prawa podatkowego
(w tym unikania podwójnego opodatkowania), obowiązków przedsiębiorców w poszczególnych krajach związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz porównanie korzyści wynikających z prowadzenia własnej działalności gospodarczej
w różnych krajach.
Pośrednim celem projektu jest wskazanie sposobów właściwego przygotowania młodzieży do różnego typu egzaminów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, oraz efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy w trakcie prowadzenia działalności
gospodarczej. Projekt może być jednym z elementów podniesienia poziomu kształcenia oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
W ramach działań projektu planuje się obserwację rynku pracy w krajach partnerskich poprzez wizyty w urzędach, szkołach i instytucjach odpowiedzialnych za politykę oświatową oraz nadzorujących funkcjonowanie średnich szkół zawodowych. Umożliwi
to zebranie właściwej dokumentacji (np. formularzy wraz ze wzorami prawidłowego ich wypełnienia). W ramach projektu
planowanych jest 5 spotkań przedstawicieli instytucji partnerskich. Każdorazowo instytucja goszcząca będzie zobowiązana do
zorganizowania wizyty w średniej szkole technicznej, spotkania z nauczycielami przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo każdy z partnerów przygotuje spotkanie z przedstawicielami lokalnych urzędów odpowiadających za politykę
oświatową z uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego oraz wizytę w biurze pośrednictwa pracy.
Produktem finalnym projektu będzie „Przewodnik dla absolwenta”, zawierający warunki i procedury związane z podejmowaniem
pierwszej pracy zawodowej lub zakładaniem własnej działalności gospodarczej w kraju, jak również poza jego terytorium oraz
świadczenia usług na terenie całej Unii Europejskiej, a także przedstawiający szanse wykorzystania możliwości, jakie dają projekty
rządowe, wspierające aktywność w tym zakresie. Odbiorcami tej publikacji będą nie tylko ludzie młodzi, ale również osoby z ich
bezpośredniego otoczenia, poszukujące zatrudnienia.
107
Projekty partnerskie
2008-1-PL1-LEO04-00820 1
VELE – Międzynarodowe partnerstwo na rzecz rozwoju środowiska kształcenia przez rozrywkę
Beneficjent
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Dofinansowanie
Partnerzy Katarzyna Gielarowska / (18) 449 94 60 / [email protected]
24 miesiące
20 000 euro
University of Teesside, Wielka Brytania
MyKnowledgeMap Ltd., Wielka Brytania
Fiber Optic Valley, Szwecja
Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych, Polska
Celem projektu jest dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie nowoczesnych i efektywnych metod nauki i nauczania,
edukacji wspieranej innowacyjnymi technologiami multimedialnymi i ICT, skupiającej się na nauczaniu przy użyciu technologii
mobilnych (ang. m-learning) oraz technologii gier i symulacji. Celem partnerstwa VELE (International Partnership for Vocational
Entertainment Learning Environment) są prace badawczo-rozwojowe skierowane do młodej generacji osób (tzw. „digital generation”), posiadających umiejętności ICT, lecz nie posiadających wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowe technologie do nauki
oraz w życiu zawodowym, jak również do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdobywali wiedzę przed dobą Internetu,
(określanych jako „pre-digital generation”), którzy są bezcenni na rynku pracy, jednocześnie tenże rynek wymusza na nich zdobywanie e-umiejętności, by nadążyć za postępem technologicznym. Projekt jest też skierowany do osób, które postrzegają nowe
technologie w edukacji jako sposób na wypełnienie luk kompetencyjnych w życiu zawodowym, oraz do instytucji edukacyjnych,
innowacyjnych środowisk nauczania, a także producentów narzędzi ICT do celów edukacyjnych.
W ramach projektu powstanie europejskie partnerstwo edukacji wspomaganej technikami ICT oraz edukacji poprzez rozrywkę.
Zostanie też zorganizowanych 5 międzynarodowych spotkań (dyskusje panelowe, grupy fokusowe), skupiających się na wąsko
zakrojonych tematycznie obszarach, związanych z nowymi technologiami w edukacji branżowej i specjalistycznej. Projekt przewiduje również działania promocyjne na rzecz nowych form edukacji, m.in. organizację konferencji podsumowującej „Edukacja
zawodowa (branżowa) w dobie digitalizacji – nauka i nauczanie przez rozrywkę jako kluczowy trend przyszłości edukacji”. Planuje
się także zidentyfikowanie istniejących narzędzi ICT służących nauczaniu, wymianę doświadczeń oraz rozpowszechnianie dobrych
praktyk, mających zachęcić trenerów i szkoleniowców do przeformułowania metod nauczania i szkolenia w kierunku metod innowacyjnych nie tylko w zakresie e-learningu, ale także edukacji przy użyciu technologii gier, technologii mobilnych i symulacji.
Zostanie też przeprowadzona analiza kluczowych czynników determinujących efektywność narzędzi ICT do celów edukacyjnych,
a także burza mózgów na temat tego, jak zmienić jakość szkoleń branżowych i specjalistycznych.
Wśród planowanych rezultatów projektu znajdą się liczne raporty o tematyce zagadnień projektu, podsumowujące badania
i analizy przeprowadzone w trakcie realizacji projektu, obrazujące stan współczesnej wiedzy na temat zastosowania najnowszych
technologii w kształceniu zawodowym, a także baza danych projektów, produktów, materiałów itp. o tematyce nauczania wspomaganego technologiami ICT.
108
Projekty transferu innowacji
109
Projekty transferu innowacji
Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu i zastosowaniu na
nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują sprawdzone pomysły pod kątem merytorycznym,
językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrażają je w kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców.
Przedmiotem transferu mogą być rezultaty projektów pilotażowych lub tematycznych realizowanych w poprzedniej
fazie Programu Leonardo da Vinci oraz wszelkie innowacyjne rozwiązania niezwiązane z Programem.
Rezultaty
Rezultatami projektów transferu innowacji mogą być nowoczesne produkty szkoleniowe, programy nauczania, moduły szkoleniowe, materiały dydaktyczne, innowacyjne metody nauczania, modelowe systemy kształcenia, narzędzia
do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych, jak również ukierunkowane zawodowo materiały do nauki języków obcych (podręczniki, sylabusy).
Czas trwania i budżet
Projekty transferu innowacji mogą trwać 12, 18 i 24 miesiące. Dofinansowanie z Programu Leonardo da Vinci może
wynosić maksymalnie 150 000 euro rocznie i stanowić do 75% całkowitego budżetu projektu. Wkład własny partnerstwa stanowi pozostałe 25% kosztów.
Priorytety Programu Leonardo da Vinci dla projektów transferu innowacji na lata 2008–2010
•
•
•
•
•
przejrzystość i uznawanie kompetencji i kwalifikacji,
podwyższanie jakości i atrakcyjności systemów i praktyk kształcenia oraz doskonalenia zawodowego,
rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli, trenerów,
rozwój umiejętności zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy,
rozwój umiejętności i kompetencji osób z grup ryzyka.
Uprawnieni wnioskodawcy
O projekty transferu innowacji mogą wnioskować publiczne i prywatne podmioty zajmujące się kształceniem oraz
poradnictwem zawodowym, a także małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia,
samorządy lokalne, izby handlowe i rzemieślnicze. W skład grupy partnerskiej muszą wchodzić przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnionych do udziału w programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym co najmniej
jeden z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Kraje z których pochodzą partnerzy w projektach transferu innowacji zatwierdzonych do realizacji w konkursie
z 2008 r. według liczby instytucji
16
14
14
12
10
8
8
6
6
4
4
2
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Li
tw
a
Po
rtu
ga
lia
C
ze
ch
y
Fr
an
cja
H
isz
pa
ni
a
G
re
cja
N
W
ie
ie
m
lka
cy
Br
yt
an
ia
W
ło
ch
y
Po
lsk
a
an
di
a
um
un
ia
Sł
ow
ac
ja
Sł
ow
en
ia
Tu
rc
ja
W
ęg
ry
Be
lg
ia
ol
H
R
r
ia
yp
an
D
C
Bu
łg
ar
ia
0
111
Typy instytucji realizujących projekty transferu innowacji zatwierdzone w konkursie z 2008 r.
6
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
ENT LARGE
ENT PROFS
EDU - VET
0
NFP
EDU UNIV
ENT UNION
Kod
Typ organizacji
NFP
Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje wolontariackie
5
EDU-UNIV
Uniwersytety i szkoły wyższe
4
ENT-UNION
Partnerzy społeczni (związki zawodowe, organizacje pracodawców)
2
ENT-LARGE
Duże przedsiębiorstwa (> 500 pracowników)
1
ENT - PROFS
Inne organizacje zawodowe/federacje
1
EDU - VET
Szkoły zawodowe, ośrodki lub organizacje związane z kształceniem
i szkoleniem zawodowym
1
Razem
Informacja na temat projektów transferu innowacji
Informacja o każdym z projektów transferu innowacji zawiera następujące elementy:
• numer projektu.
• tytuł projektu,
• dane beneficjenta,
• dane osoby kontaktowej w projekcie,
• partnerzy zagraniczni,
• czas trwania projektu,
• całkowity budżet projektu (w euro),
• wnioskowana kwota dofinansowania (w euro),
• opis projektu.
112
Liczba projektów
14
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02054
Skuteczny urzędnik, zadowolony obywatel – dobre praktyki w nowoczesnym państwie UE
Beneficjent
REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji
Przedsiębiorstw
ul. Rubież 46, bud. C3, 61-612 Poznań
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Piotr Gmerek / (61) 827 94 10 / [email protected]
24 miesiące
388 177 euro / 291 132 euro
REFA Bundesverband e.V. , Niemcy
Fraunhofer IPA Slovakia, Słowacja
Hellenic Regional Development Centre – HRDC, Grecja
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER, Polska
Celem projektu jest adaptacja i przetestowanie pakietu szkoleniowego z zakresu organizacji pracy w administracji. Pakiet szkoleniowy będzie oparty o doświadczenia partnerów z Niemiec i Grecji oraz wypracowane w ramach projektu profile kompetencji
ogólnych pracowników administracji. Podsumowaniem działań będzie certyfikacja przygotowanego programu szkoleniowego.
W ramach projektu przewidziano opracowanie profilu kompetencji ogólnych pracowników administracji szczebla samorządowego
oraz przeprowadzenie diagnozy ich potrzeb szkoleniowych na podstawie badania ankietowego, do którego zostanie wykorzystany
kwestionariusz ankiety, opracowany i zastosowany przy diagnozie potrzeb szkoleniowych tej grupy pracowników. Przygotowany
zostanie także program szkoleń wraz z materiałami w języku polskim i słowackim w oparciu o porównanie treści szkoleniowych
z potrzebami odbiorców szkoleń w krajach partnerskich, uzupełniony o wytyczne dla trenerów w języku polskim i słowackim.
Przewiduje się także powołanie koordynatora ds. jakości, wybranie instytucji akredytującej, opisanie procedur i zebranie dokumentów, jak również wszczęcie procedury akredytacyjnej. Przeprowadzone zostaną także szkolenia testowe oraz powstanie strona
internetowa ze zbiorem wiedzy i forum dyskusyjnym. Partnerzy opracują koncepcję rozpowszechniania, będą prezentować projekt
na targach, konferencjach i spotkaniach.
Rezultatem działań będzie zaadaptowany do polskich i słowackich warunków pakiet szkoleniowy dla pracowników administracji
szczebla samorządowego oraz profil ogólnych kompetencji urzędnika administracji szczebla samorządowego na poziomie krajowym i europejskim, opublikowany w raporcie końcowym wraz z analizą potrzeb szkoleniowych pracowników administracji.
Projekt zakłada też przeszkolenie 60 pracowników administracji samorządowej i wydanie certyfikatów w zakresie organizacji
pracy w administracji. Projekt przewiduje ponadto gromadzenie aktualnych informacji z zakresu organizacji pracy za pomocą
internetowego zbioru wiedzy.
113
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02055
Szkoleniowy system m-learning wspierany przez e-learning dla profesjonalistów IT w MŚP (LEARN-IT)
Beneficjent
Danmar Computers
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Małgorzata Mikłosz / (17) 853 66 72 / [email protected]
24 miesiące
390 703 euro / 293 024 euro
Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario, Włochy
Ascymiry Soft, Bułgaria
Femxa Formación S.L., Hiszpania
OAKE Europe, Wielka Brytania
Development and Consulting Center, Polska
Głównym celem projektu jest utworzenie systemu szkoleniowego LEARN-IT, działającego w środowisku m-learning, wspieranym
przez e-learning. System ten przeznaczony będzie dla profesjonalistów w dziedzinie IT zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i zostanie stworzony na podstawie produktów powstałych w ramach wcześniejszego projektu Leonardo da
Vinci, zatytułowanego TALAS. Powstanie on w wyniku transferu i dostosowania metodologii szkoleń w formie m-learning poprzez
urządzenia PDA do m-learning dostarczanego poprzez telefony komórkowe w formie skondensowanych „pigułek szkoleniowych”.
System wspierany będzie przez środowisko e-learning. Projekt przewiduje również wykorzystanie zawartości książki szkoleniowej
„Techniczny Angielski”, powstałej w ramach wcześniej realizowanego projektu Leonardo da Vinci, zatytułowanego ICTinSME. Na
jej podstawie zostaną stworzone moduły m-learning i e-learning z dodaniem nowych sekcji na temat sieci komputerowych. W ten
sposób profesjonaliści IT będą mogli nie tylko uczyć się zagadnień sieciowych, ale także poprawić techniczne aspekty angielskiego, które są bardzo potrzebne w pracy z zaawansowanymi systemami informatycznymi. Powinno to wpłynąć na efektywność ich
pracy. Ponadto powstanie kurs „Kobiety w IT”, który będzie zawierał historie sukcesu kobiet pracujących w dziedzinie informatyki.
Kurs będzie miał za zadanie zachęcić kobiety do podejmowania pracy w branży IT.
W skład partnerstwa wchodzi sześć instytucji z pięciu krajów europejskich. Ich wspólne działania obejmą poszukiwanie najlepszego rozwiązania LMS (LAN Management System) dla stworzenia platformy e-learning oraz zdefiniowania parametrów technicznych
istniejących telefonów typu smartphone na rynkach krajów partnerów. Następnie zostanie zaadoptowana metodologia projektu
TALAS do potrzeb nowej grupy docelowej. Działania projektu obejmą także testowanie i ocenę prototypu systemu LEARN-IT wśród
grup docelowych (minimum 25 osób w każdym kraju partnerskim przez 3 miesiące), zaangażowanie grup docelowych w opracowanie końcowego produktu oraz dostosowanie systemu zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi od grupy docelowej podczas
testów. Ponadto zostaną zorganizowane warsztaty upowszechniające, powstanie też strona internetowa projektu.
Poza wspomnianym wcześniej systemem szkoleniowym w ramach projektu powstaną również takie rezultaty, jak: przewodnik
adaptacji metodologii TALAS, przewodnik tworzenia modułów m-learning, raport zawierający analizę porównawczą istniejących
LMS na rynkach partnerów, raport na temat parametrów technicznych urządzeń typu smartphone, raport z testów oraz raport
ewaluacyjny.
114
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02057
Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Beneficjent
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 8, 80-236 Gdańsk
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Lech Kunc / (58) 345 49 39 / [email protected]
24 miesiące
397 295 euro / 297 215 euro
Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia
– En.A.I.P. F.V.G., Włochy
Kenniscentrum Handel, Holandia
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Państwowy Instytut
Badawczy (Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr), Polska
Celem projektu jest poprawa jakości szkoleń i polityki szkoleniowej firm w celu promowania rozwoju innowacyjnych praktyk
w zarządzaniu wiedzą oraz polepszania przejrzystości i rozpoznawalności kompetencji zawodowych. Projekt polega na przeniesieniu na grunt polski i holenderski metodologii i narzędzia MapCom służącego do analizy potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie.
MapCom, którego autorem jest partner włoski, jest narzędziem informatycznym, umożliwiającym stosowanie modelu analizy
potrzeb szkoleniowych, bazującym na analizie procesów pracy. Koncepcja ta została przyjęta w systemach edukacji zawodowej
i szkoleń, a służy przede wszystkim jako baza dla efektywnego wykorzystywania Europassu i ECVET.
Najbardziej innowacyjnym aspektem transferu narzędzia informatycznego będzie możliwość tworzenia map procesów pracy
stabilnych w czasie, łatwych do korygowania i integrowania, charakteryzujących się wysokim poziomem przejrzystości w ramach
wybranych sektorów gospodarki, a także dostępność i łatwość szybkiego dostosowania narzędzi (program komputerowy)
i danych (baza danych programu) do lokalnych, regionalnych oraz krajowych potrzeb w krajach partnerskich. Projekt stworzy także
możliwość otwarcia stałego dialogu i wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami na poziomie regionalnym, krajowym
i międzynarodowym.
W ramach upowszechniania projektu i jego rezultatów partnerzy zorganizują lokalne seminaria, odbędą się też konferencje we
Włoszech i w Polsce.
W wyniku działań projektu przygotowany zostanie przewodnik w języku polskim i angielskim na temat technik i metod przeprowadzania analizy potrzeb kompetencji. Przeprowadzona zostanie także adaptacja i integracja do polskich warunków narzędzia
informatycznego MapCom (mapowanie kompetencji zawodowych). Ponadto powstanie międzynarodowy raport prezentujący
porównanie profili zawodowych i map procesów pracy stworzonych w krajach partnerskich, dostępny w druku, na płytach CD oraz
w Internecie.
115
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02058
Program szkoleniowy wspierający edukację osób o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych
Beneficjent
REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji
Przedsiębiorstw
ul. Rubież 46, bud C3, 61-612 Poznań
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Leszek Nowaczyk / (61) 827 94 10 / [email protected]
24 miesiące
296 640 euro / 222 300 euro
Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen – ZNL, Niemcy
Hellenic Regional Development Centre – HRDC, Grecja
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer, Polska
Celem projektu jest przeniesienie na polski grunt stosowanego w Niemczech innowacyjnego programu szkoleniowego dla edukatorów zajmujących się kształceniem zawodowym. Transfer ten umożliwi osobom o niższych poziomach wykształcenia zawodowego kształcenie w sposób pobudzający ich ciekawość, likwidujący istniejące często wśród tej grupy bariery przed dalszym uczeniem
się, wyrabiający nawyk ustawicznego kształcenia.
Autorem wspomnianego programu szkoleniowego jest niemieckie Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen – instytucja naukowo-badawcza, specjalizująca się w praktycznym stosowaniu nowoczesnych technik kształcenia w oparciu o najnowsze
zdobycze neuronauk. Projekt zakłada przygotowanie przez niemieckich specjalistów pilotażowej grupy polskich edukatorów,
którzy sformułują i przetestują polską wersję programu szkoleniowego. Powstanie także infrastruktura techniczna, wspomagająca
wdrażanie transferowanego programu oraz upublicznienie przebiegu projektu i jego efektów wraz z jego ewaluacją i opracowaniem stosownych procedur certyfikacyjnych dla edukatorów.
Wśród planowanych rezultatów projektu znajdą się: dostosowany do polskich warunków innowacyjny program szkolenia edukatorów, wspierający kształcenie osób o niższych poziomach wykształcenia zawodowego, a także platforma internetowa, służąca
upowszechnianiu informacji o projekcie, jego wynikach i kontynuowanych po zakończeniu pracach wraz z dostępnym forum
w języku polskim, służącym jak najszerszej wymianie opinii na temat projektu. Po jego zakończeniu forum będzie miejscem wymiany poglądów i informacji dla wszystkich osób zainteresowanych wynikami projektu i ich zastosowaniem. Opracowana zostanie
również procedura certyfikacji edukatorów, którzy będą przygotowani do szkolenia kolejnych trenerów, nauczycieli i instruktorów
według transferowanego programu, a także procedura certyfikacji samych trenerów, nauczycieli i instruktorów. Procedury będą
zgodne z prowadzonymi poza projektem działaniami w zakresie standaryzacji opisów kwalifikacji zawodowych w ramach UE.
116
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02059
Doskonalenie szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym w celu identyfikacji i uznania kwalifikacji
w krajach Unii Europejskiej
Beneficjent
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Barbara Pużańska / (22) 628 60 23 / [email protected]
24 miesiące
392 000 euro / 294 000 euro
Cerap, Francja
Universidad do Minho, Portugalia
Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, Włochy
Econometrica Ltd, Grecja
Chartered Institute of Building, Wlk. Brytania
PBCP Sp. z o.o., Polska
Celem projektu jest porównanie i doskonalenie na poziomie krajowym i europejskim systemu kształcenia i szkolenia zawodowego,
a także identyfikacja braków posiadanej wiedzy u absolwentów szkół zawodowych i techników budowlanych oraz u pracowników
aktywnych zawodowo chcących kontynuować dalsze kształcenie. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie wypracowany
innowacyjny program szkoleń zawodowych z 8 wybranych zawodów budowlanych, nawiązujący do europejskich zasad certyfikujących i kwalifikacyjnych – ECVET, wraz z zestawem materiałów dydaktycznych stanowiących narzędzia niezbędne do wyrównania
poziomu pod kątem ogólnoeuropejskiego kształcenia zawodowego. Model szkoleń będzie mógł być wdrażany na różnych poziomach narodowych i w różnych zainteresowanych jednostkach. Projekt stawia sobie także za cel uświadomienie uczestnikom
szkoleń potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez ustawiczne szkolenia, poznawanie nowych technik i technologii
stosowanych w budownictwie oraz kształcenie językowe.
W pierwszej fazie projektu zostaną zidentyfikowane różnice i braki w kształceniu zawodowym na poziomie europejskim i krajowym. Każdy z partnerów przedstawi przygotowaną przez siebie analizę sytuacji w jego kraju i zidentyfikuje braki w kształceniu
zawodowym. Następnie będą opracowywane programy i materiały potrzebne do stworzenia modułów szkoleniowych w 8 wyselekcjonowanych zawodach przy wykorzystaniu doświadczeń wszystkich partnerów biorących udział w projekcie, a szczególnie
z doświadczenia i bazy metodologicznej CREDIJ i CIOB. W kolejnej fazie powstaną materiały szkoleniowe (audiowizualne, komputerowe, zadania praktyczne wspomagające teorię) dla uczestników szkoleń. Zostaną też opracowane podręczniki dla trenerów
w celu wyszkolenia odpowiedniej kadry instruktorskiej wyposażonej w zaplecze dydaktyczne i metodologiczne. Szkolenia będą
testowane przez każdego z partnerów. Podsumowaniem całości będą działania upowszechniające informacje na temat gotowych
modułów szkoleń oraz ich promocja na poziomie narodowym i europejskim podczas konferencji lub seminariów branżowych.
Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonego projektu mogą zostać wykorzystane do stworzenia nowych rozwiązań szkoleniowych
lub przy reformach szkolnictwa zawodowego na poziomie narodowym.
117
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02068
Europejskie partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji z zakresu technologii mobilnych – MoTeCo
Beneficjent
Comarch S.A., Kraków
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Wojciech Czerepak / (12) 646 10 00 / [email protected]
18 miesięcy
225 000 euro / 168 750 euro
Instytut Technologiczny w Grenoble, Francja
Uniwersytet Politechniczny w Kartagenie, Hiszpania
Uniwersytet w Maladze, Hiszpania
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
W ramach projektu planowane jest uzupełnienie oferty szkoleniowej o możliwości technologii mobilnych (dla telefonów komórkowych) w Polsce, Francji i Hiszpanii. Partnerzy wymienią się innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami szkoleniowymi wypracowanymi w swoich ośrodkach, a następnie zaadaptują system szkoleniowy do swoich potrzeb (pod kątem językowym, kulturowym,
prawnym, potrzeb odbiorców itp.), jak również stworzą centra szkoleniowe w swoich instytucjach. W ramach projektu wypracowane zostaną profesjonalne programy szkoleniowe, w tym materiały szkoleniowe i system e-learningu. Zostanie też przeszkolona
pierwsza grupa certyfikowanych trenerów.
Na wstępie projekt przewiduje przeszkolenie trenerów z każdej z instytucji partnerskich i wypracowanie wspólnej koncepcji
programu szkoleniowego. W dalszym etapie nastąpi adaptacja programu szkoleniowego i materiałów szkoleniowych do potrzeb
partnerów (opracowanie 3 wersji językowych programu) oraz wypracowanie metody szkolenia specyficznej dla każdego partnera
i najlepiej odpowiadającej jego potrzebom. Planowane jest także przeprowadzenie kursów pilotażowych oraz zorganizowanie
wizyt studyjnych partnerów podczas kursów. Wizyty będą miały na celu porównanie kursów i ich ocenę oraz dostarczenie uwag
i wskazówek do wykorzystania przy opracowywaniu finalnych wersji programów szkoleniowych. Przewiduje się także działania
promujące rezultaty projektu.
W wyniku projektu powstanie 5 wersji programów szkoleniowych dostosowanych do specyfiki i lokalnych potrzeb instytucji
partnerskich, materiały szkoleniowe, kurs e-learningowy oraz podręcznik akademicki. Rozpocznie też działalność 5 centrów szkoleniowych oferujących kursy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych. Projekt przyczyni się do powstania nowych
możliwości szkoleniowych w regionach, w których zlokalizowane są siedziby partnerów projektu. Nowa, unikalna metoda transferu
programu szkoleniowego będzie mogła służyć za wzór dla podobnych przedsięwzięć.
118
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02069
Ocena poziomu kompetencji menedżerów małych i średnich firm (M-ASTRA)
Beneficjent
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland”
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Ewelina Iwanek-Chachaj / (81) 749 32 13 / [email protected]
24 miesiące
318 744 euro / 239 057 euro
Syntra West VZW, Belgia
GEA College PIC D.O.O., Słowenia
Rhredes – Educação, Formação e Consultoria, Lda., Portugalia
A3 Networking Ingeniería Del Conocimiento S.L., Hiszpania
Celem projektu jest wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ich szans na przetrwanie na rynku poprzez podnoszenie kompetencji ich menedżerów. Projekt M-ASTRA opiera się na rezultatach projektu ASTRA, wdrażanego w ramach programu
Leonardo da Vinci w okresie 2004–2007. Ma on na celu zaadaptowanie, dostosowanie i wdrożenie opracowanego wcześniej
elektronicznego narzędzia do oceny poziomu kompetencji menedżerskich w nowym kontekście geograficznym, jak i w stosunku
do nowej grupy docelowej. Narzędzie M-ASTRA pozwoli menedżerom MŚP na lepszy wgląd w ich kompetencje, co umożliwi zaprojektowanie i wdrożenie właściwego planu szkoleniowego, skierowanego na uzupełnienie luk kompetencyjnych.
Narzędzie M-ASTRA będzie skierowane do menedżerów i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (z pominięciem menedżerów
i właścicieli firm zatrudniających do 10 osób). Narzędzie zostanie zaadaptowane do kultury biznesu wszystkich krajów partnerskich
projektu, w tym 3 nowych (Hiszpania, Portugalia i Słowenia) i będzie dostępne w wersji anglojęzycznej oraz we wszystkich wersjach
językowych partnerów projektu.
W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza profilu kompetencji grupy docelowej, definiującego
umiejętności i kompetencje niezbędne przedsiębiorcy i menedżerowi MŚP. Każdy partner projektu prześledzi ofertę szkoleniową
dla kadry zarządzającej MŚP w swoim kraju, a następnie wymienią się oni doświadczeniami w celu stworzenia procedury planowania i wdrażania szkoleń w środowisku MŚP. Następnie zostanie opracowana i przetłumaczona na języki krajów partnerskich
elektroniczna wersja systemu oceny kompetencji menedżerskich oraz planowania i prowadzenia szkoleń. Zostanie też opracowana metodologia szkolenia dla trenerów oraz materiały szkoleniowe do przeprowadzania szkoleń w zakresie obsługi narzędzia
M-ASTRA, jak również podręcznik ułatwiający korzystanie z tego narzędzia. Przy udziale wszystkich partnerów zostanie wypracowany system rozpowszechniania dobrych praktyk w środowisku MŚP. Każdy z partnerów będzie odpowiadał za lokalną i krajową
promocję efektów projektu w obszarze swojego funkcjonowania, w tym za obsługę i aktualizację strony internetowej poświęconej
projektowi.
119
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02072
APL-Bud – dla wykwalifikowanej siły roboczej w polskim budownictwie. Akredytacja/uznawanie wcześniej nabytych
umiejętności zawodowych w budownictwie
Beneficjent
Związek Zawodowy Budowlani
ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Jakub Kus / (22) 825 60 66 / [email protected]
24 miesiące
389 529 euro / 292 147 euro
U Cam-Prof., Wielka Brytania/Polska – koordynator
BAQ Research Institute on Employment Labour Qualifications, Niemcy
ECAP Consulenze, Włochy
Vocational House of Builders, Rumunia
POINT, Turcja
IFCOS – International Forum for Construction Occupational
Standards, Wielka Brytania
Kelles Consulting, Belgia
Edukacja i Praca, Polska
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Polska
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Polska
Celem projektu jest umożliwienie potwierdzania wcześniej nabytych kwalifikacji pracowników budownictwa. Jest on skierowany
do polskich pracowników wracających z pracy za granicą bądź zyskujących nowe doświadczenie w procesie pracy w Polsce, a także
do zagranicznych pracowników budownictwa pracujących albo zamierzających pracować w Polsce.
Projekt zakłada przeniesienie najlepszych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie akredytacji/uznawania umiejętności nabytych
w drodze praktyki w sektorze budowlanym w Polsce oraz ułatwienie uznawania kwalifikacji polskich pracowników budownictwa
na arenie międzynarodowej. Celem projektu jest też poprawa bezpieczeństwa pracy i jej wydajności w polskim przemyśle budowlanym oraz zwiększenie dopływu wykwalifikowanej siły roboczej do polskiego budownictwa. APL jest nowym zjawiskiem
w polskim systemie kształcenia zawodowego. Partnerzy społeczni w budownictwie tworzą nową jakość, która następnie może
być zastosowana w innych sektorach. Ponadto rezultaty projektu mogą być zastosowane w innych krajach partnerskich (Rumunia,
Turcja). Projekt jest zorientowany na ułatwienie międzynarodowej mobilności pracowników budownictwa poprzez dostarczenie
możliwości potwierdzania kwalifikacji nabytych w procesie pracy w Polsce i za granicą.
W ramach projektu planuje się przeszkolenie asesorów/kwalifikatorów APL, umożliwienie uczestnikom pilotażu uzyskania certyfikacji ich doświadczeń zawodowych, stworzenie systemu uznawania tych kwalifikacji i przygotowanie planu utworzenia instytucji
zajmującej się tym procesem. Dotyczy to nie tylko Polski, ale też innych krajów uczestniczących. Zostaną opracowane opisy przypadków dobrych praktyk, raport o barierach w uznawaniu kwalifikacji oraz porównanie kwalifikacji zawodowych w budownictwie
w Polsce i w innych krajach. Kolejnym rezultatem projektu będzie opracowanie profilu kompetencyjnego Asesora APL (wcześniej
nabytych kwalifikacji) wraz z modułami kursu i opisem procesu oceny oraz zapewnienia jakości dla asesorów APL. Powstanie także
plan wdrożenia dla ustanowienia polskiego krajowego ośrodka uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie.
120
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02075
Skuteczny Webcast – nowe media w nauczaniu
Beneficjent
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Flory 9/7, 00-586 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Krzysztof Zieliński / (22) 314 14 65 / [email protected]
24 miesiące
361 320 euro / 270 990 euro
IMOTEC – Institute of Mobile Technologies for Education and Cultur, Litwa
Czech Efficient Learning Node, O.S., Czechy
Adam Smith College, Wielka Brytania
Intelix-Eurotelix, Polska
Celem projektu jest przygotowanie, przetestowanie i promocja spójnej metodologii prowadzenia szkoleń na odległość z wykorzystaniem technologii WTM (Webcast Training Methodology). WTM zostanie przygotowana na podstawie doświadczeń partnerów
konsorcjum i ich wcześniejszych projektów.
W pierwszym etapie realizacji projektu zebrane zostaną dobre praktyki szkoleń na odległość, wykorzystujących wizję i dźwięk. Na
ich podstawie przygotowany będzie wstępny model WTM. Następnie opracowane zostaną materiały dotyczące wykorzystania technologii webcast oraz podręcznik w językach partnerów, wskazujący możliwe zastosowania nowych mediów do celów edukacji.
Przygotowane oprogramowanie i metodologia będą poddane testom w celu oceny ich efektywności. Następnie zostanie zorganizowanych 40 spotkań z reprezentantami instytucji szkoleniowych, trenerami i ekspertami oraz 20 seminariów Webcast dla
instytucji szkoleniowych. Będą one poświęcone wykorzystaniu WTM i mediów strumieniowych w edukacji.
Dla upowszechnienia projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna w mediach elektronicznych, skierowana do
instytucji szkoleniowych (firmy szkoleniowe, szkoły wyższe) i środowisk trenerskich, dotycząca wykorzystania WTM. Pod koniec
projektu odbędzie się konferencja upowszechniająca jego rezultaty.
W wyniku projektu zostanie opracowana metodologia prowadzenia szkolenia webcast WTM, materiały merytoryczne i scenariusze
sesji szkoleniowych, podręcznik obejmujący wykorzystanie nowych mediów do celów edukacyjnych, nagrania szkoleń webcast
oraz poprawione narzędzie do transferu wizji i obrazu. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju umiejętności i wiedzy środowisk trenerskich i szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii wizyjnych w edukacji oraz podniesienia ich
świadomości w obszarze możliwości wykorzystania nowych mediów.
121
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02076
Szkolenie dla szybko rozwijających się przedsiębiorców – FASTER
Beneficjent
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Stanisław Jerzy Rozwadowski / (91) 814 94 84 /
[email protected]
24 miesiące
371 468 euro / 278 598 euro
Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie, Czechy
Fundacja ISTUD, Włochy
Meta Group s.r.l., Włochy
Innostart, Węgry
RTD Talos, Cypr
Celem projektu jest modyfikacja i transfer programu szkolenia IEP (ISTUD Enterpreneurship Programme), wcześniej przetestowanego
i wdrożonego z powodzeniem we Włoszech, do czterech nowych krajów członkowskich (Węgry, Czechy, Cypr i Polska). Szkolenie,
w odróżnieniu od większości ogólnodostępnych na rynku programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, adresowane jest do
przedsiębiorców działających lub podejmujących działalność w branżach zorientowanych na inwencje i nowe technologie, którzy
są nastawieni na dynamiczny rozwój strukturalny firmy. Program szkolenia zostanie w wyniku realizacji projektu, zarówno w części
merytorycznej, jak i organizacyjnej, dopasowany do potrzeb czterech wymienionych krajów.
W ramach działań projektu zostanie przeprowadzona analiza potrzeb krajowych oraz lokalnych zróżnicowań w każdym z czterech krajów partnerskich. W oparciu o jej wyniki program szkoleniowy zostanie dostosowany do potrzeb zidentyfikowanych na
etapie analizy, a następnie przetestowany podczas szkoleń pilotażowych. Oprócz podstawowych informacji dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa program IEP zawiera moduły szkoleniowe odnoszące się do szeroko pojętego zarządzania. Ma to służyć
przekazaniu umiejętności wychodzących poza prowadzenie firmy, umożliwiających organizację i rozbudowywanie jej struktury,
zarządzanie większym kapitałem ludzkim, a przez to zwiększanie ilości miejsc pracy oraz własnej konkurencyjności. Program IEP
zakłada ścisłą współpracę z różnego typu partnerami biznesu, uczelniami wyższymi i organizacjami wspierającymi innowacyjność
i przedsiębiorczość. Charakter tej współpracy będzie ściśle dostosowany do warunków panujących w każdym z krajów partnerskich.
Do głównych rezultatów projektu należeć będzie raport z badań (przeglądów) regionalnych, a także pakiet szkoleniowy, obejmujący moduły szkoleniowe i treści szkoleniowe, w językach partnerów: polskim, czeskim, węgierskim, greckim oraz w języku
angielskim. Dla celów upowszechniania projektu powstanie strona internetowa, na której będzie dostępny program szkoleniowy,
newsletter i broszura.
122
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02078
Wspieranie doświadczonych pracowników w celu zapewnienia konkurencyjności i sukcesu firm – CASE
Beneficjent
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. 64, 90-222 Łódź
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Daria Olejnik / (42) 299 56 31 / [email protected]
24 miesiące
393 083 euro / 294 812 euro
William Battle Learning Limited, Wielka Brytania
ABB Training Center GmbH & Co. KG, Niemcy
Erhvervsraadet Herning & Ikast-Brande, Dania
GIP Formation Tout au Long de la Vie, Francja
Izba Rzemieślnicza w Opolu, Polska
Celem projektu jest wykorzystanie rezultatów dwóch wcześniejszych projektów, zrealizowanych w Walii, do stworzenia narzędzi,
dzięki którym odchodzący na emeryturę pracownicy będą mogli przekazać swoje doświadczenia i wiedzę młodszym kolegom.
Opracowane zostaną także metody pozwalające na zatrzymywanie starszych wiekiem pracowników w firmie w nowych rolach,
sprzyjających przekazywaniu wiedzy innym pracownikom. Powstały w wyniku projektu, nadający się do transferu model pomoże
zmniejszyć zagrożenie dla firm, wynikające z braku systemu przekazywania wiadomości i umiejętności pracowników.
Projekt zakłada zdiagnozowanie w przedsiębiorstwach zagrożeń wynikających z profilu wiekowego pracowników oraz określenie
kompetencji i zdolności niezbędnych dla funkcjonowania firmy. Następnie planuje się zidentyfikowanie w firmie potencjalnych
sukcesorów, którzy będą w stanie zastąpić kluczowych pracowników odchodzących na emeryturę, jak również zidentyfikowanie
istotnych umiejętności, które ma doświadczony pracownik, a które musi nabyć jego następca. Stworzone zostaną dostosowane do
potrzeb firm szkolenia na płytach CD i DVD, umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności między pracownikami.
Głównym produktem projektu będzie program szkoleniowy, służący do opisania procesów, działań i metod pozwalających na
identyfikację kluczowych dla firmy pracowników i ich najważniejszych kompetencji, a następnie efektywnego przekazania przez
nich wiedzy nowym kadrom. Program ten będzie dostępny w wersjach językowych właściwych dla partnerów projektu: polskiej,
angielskiej, niemieckiej, duńskiej i francuskiej. Metodologia i program szkolenia będą stworzone na podstawie analiz struktur pracowniczych w firmach biorących udział w pilotażu. W ramach projektu stworzona też zostanie strona internetowa przeznaczona
dla firm sektora MŚP i pracowników w wieku 50+ (50 lat i więcej), zajmujących kluczowe dla funkcjonowania firm stanowiska.
123
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02079
3xC – koordynacja i współpraca w kontekście kulturowym – tandem learning program dotyczący współpracy
międzynarodowej dla MŚP
Beneficjent
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2, 35-225, Rzeszów
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Maciej Piotrowski / (17) 866 12 02 / [email protected]
18 miesięcy
299 612 euro / 224 708 euro
Foundation for Research and Technology, Hellas – Institute of Applied
and Computational Mathematics, FORTH-IACM, Grecja
Deutsche Angestellten-Akademie, Institut Brandenburg-Ost, Niemcy
Case – Doradcy Sp. z o.o., Polska
Projekt jest ukierunkowany na wypełnienie luki rynkowej dotyczącej efektywnych programów szkoleniowych, służących zwiększaniu umiejętności i kompetencji pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie przygotowania
i uczestnictwa w projektach międzynarodowych. Projekt skupia się na rozwoju systemu nauczania, opartego na międzynarodowym
doświadczeniu, oraz na już istniejących programach edukacyjnych w trzech ważnych obszarach przygotowania, realizacji oraz
wdrażania międzynarodowych projektów takich jak: komunikacja, koordynacja i zarządzanie międzynarodowe. Bardzo ważnym
aspektem projektu jest wykorzystanie tandem learning concept w kontekście programu nauczania dotyczącego międzynarodowej
współpracy. To działanie będzie wspierane głównie przez platformy e-learningowe.
Głównym innowacyjnym pomysłem jest zorganizowanie warsztatów odbywających się równolegle w dwóch krajach. Wirtualne
grupy złożone z uczestników reprezentujących różne kultury będą musiały wspólnie rozwiązać case study przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji. W rezultacie program nauczania, oprócz podniesienia wiedzy i kompetencji uczestników, będzie
zwiększał umiejętności w zakresie komunikacji i koordynacji. Będzie pomocny również przy przezwyciężaniu mentalnych oporów
przed współpracą na poziomie międzynarodowym.
Kolejnym innowacyjnym rezultatem projektu będzie opracowany system nauczania, wzbogacony o najefektywniejsze narzędzia
komunikacji - mesendżery, VOIP, fora dyskusyjne. Wszyscy partnerzy projektu będą mogli skorzystać z wypracowanych przez instytucję koordynującą nowych systemów komunikacji i wykorzystać je w swoich programach szkoleniowych w celu podniesienia
kwalifikacji i umiejętności pracowników sektora MŚP.
124
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02080
Wypełnienie luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób na poziomie europejskim
Beneficjent
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
ul. Muranowska 1, 00-209 Warszawa
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Krystyna Stanach-Pajerska / (12) 429 50 15 /
[email protected]
24 miesiące
356 000 euro / 267 000 euro
University of Sheffield, Wielka Brytania
Kaunas University of Medicine, Litwa
Greek Association of General Practitioners, Grecja
Zdrowie i Zarządzanie Sp. z o.o., Polska
Główne cele projektu to poprawa poziomu kompetencji zawodowych lekarzy rodzinnych w obszarze promocji zdrowia i prewencji
chorób, poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia tej grupy zawodowej, zwiększenie uczestnictwa lekarzy rodzinnych w procesie
uczenia się przez całe życie oraz stworzenie europejskiej sieci współpracy i platformy wymiany informacji.
Projekt skierowany jest do lekarzy rodzinnych, nauczycieli medycyny rodzinnej, a także do uniwersytetów medycznych, kolegiów
lekarzy rodzinnych w krajach partnerskich, narodowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających lekarzy rodzinnych, jak
również do ministerstw zdrowia krajów partnerskich, władz lokalnych i innych.
Projekt będzie się opierał na zrealizowanym wcześniej projekcie Leonardo da Vinci „Poprawa poziomu zatrudnienia absolwentów
Zdrowia Publicznego”, wykorzystując wypracowaną metodologię oraz narzędzia do oceny kompetencji. Innowacyjny charakter
projektu polega na przeniesieniu osiągnięć poprzedniego projektu na inną grupę odbiorców (lekarzy rodzinnych), inny sektor
(ochrona zdrowia) i obszar geograficzny (w projekcie uczestniczą inne kraje) oraz inny obszar językowy (rezultaty projektu będą
tłumaczone na języki partnerów – grecki, litewski).
Dla zrealizowania założeń projektu zbudowane zostało międzynarodowe partnerstwo, wnoszące różnorodne doświadczenie,
wiedzę oraz umiejętności pozwalające na sprawną współpracę i osiągnięcie zakładanych celów. Realizacja projektu pozwoli na
stworzenie wspólnych poziomów odniesienia do kwalifikacji zawodowych lekarzy rodzinnych, a także wpłynie na podniesienie
jakości zarządzania i atrakcyjności systemów kształcenia zawodowego lekarzy rodzinnych w Europie.
Do planowanych rezultatów projektu należy zaliczyć zmodyfikowane narzędzie do oceny kompetencji zawodowych oraz innowacyjny program szkolenia dla lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób, wraz z podręcznikiem dla
nauczycieli medycyny rodzinnej, które będą przygotowane zarówno w języku angielskim, jak i w językach partnerów, co zwiększy
zakres możliwości ich wykorzystywania. Powstanie także raport na temat aktualnych programów nauczania oraz wymaganych
kompetencji lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób.
125
Projekty transferu innowacji
2008-1-PL1-LEO05-02082
Dyskryminacja płci na rynku pracy
Beneficjent
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
Osoba kontaktowa / telefon / e-mail
Czas trwania projektu
Całkowity budżet projektu / dofinansowanie
Partnerzy Borys Budka / (32) 257 75 05 / [email protected]
24 miesiące
390 642 euro / 289 072 euro
Alvit – Innovation and Education Ltd., Czechy
Wisamar GbR, Niemcy
Associazione SEND, Włochy
GIPFAR, Francja
Associazione NET, Włochy
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zmiana nastawienia firm sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) wobec kwestii zatrudniania kobiet. Ma to nastąpić przez przeniesienie gotowych rozwiązań w tej dziedzinie,
funkcjonujących w krajach partnerskich. Projekt przewiduje też zwiększenie świadomości sektora MŚP w kwestii dyskryminacji
kobiet na rynku pracy. W szczególności projekt zakłada wyposażenie bezrobotnych kobiet oraz kobiet po urlopach macierzyńskich
w dodatkowe umiejętności i wiedzę, które pomogą im wrócić na rynek pracy. Celem projektu jest również zapewnienie wsparcia
i motywacji absolwentek uczelni wyższych przez przekazanie im wiedzy o aktualnych wymaganiach pracodawców oraz promowanie idei równości płci. Przewiduje się też udzielanie pomocy kobietom chcącym podjąć zatrudnienie w zawodach tradycyjnie
uznawanych za męskie, a także kobietom pragnącym zająć się własną działalnością gospodarczą.
W ramach działań związanych z projektem przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w poszczególnych krajach partnerskich
w kwestii zatrudniania kobiet. Następnie zostaną zidentyfikowane dobre rozwiązania i utworzona zostanie lista dobrych praktyk
wraz z listą strategicznych rekomendacji dla kobiet, firm z sektora MŚP oraz jednostek szkoleniowych. W kolejnym etapie określone
będą kluczowe elementy, które mają pomóc kobietom w powrocie na rynek pracy. Opracowane zostaną strategiczne rekomendacje dla grup docelowych, a także moduł szkoleniowy adresowany do pracodawców oraz trenerów w instytucjach kształcenia
i szkolenia zawodowego (VET). Ostatni etap realizacji projektu obejmie wydanie poradnika dobrych praktyk, dostępnego drukiem
oraz na płytach CD, zawierającego także rekomendacje strategiczne dla grup docelowych projektu. Przewiduje się też przeprowadzenie oceny rezultatów projektu oraz organizację warsztatów, w których wezmą udział przedstawiciele firm sektora MŚP oraz
kobiety stanowiące grupę docelową projektu.
Ponadto powstanie raport z oddziaływania projektu, obejmujący narzędzie oceny. W celu upowszechniania projektu powstanie
strona internetowa, broszura informacyjna dotycząca projektu oraz 4 edycje newslettera.
126
Indeksy
127
Indeks: Lista projektów
Lista projektów
Lista projektów Programu Leonardo da Vinci zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2008 r. według typów projektów
Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego – IVT
1. PL/08/LLP-LdV/IVT/140002; Nauka bez granic
Zespół Szkół nr 1 im Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. PL/08/LLP-LdV/IVT/140008; Nowe profile zawodowe w hotelarstwie
Zespół Szkół Agrobiznesu, Bolków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. PL/08/LLP-LdV/IVT/140010; Go for it – zdobywanie doświadczenia na elektronicznym i informatycznym rynku pracy
Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. PL/08/LLP-LdV/IVT/140014; Poznając technologie innych krajów, budujemy wspólną Europę
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego, Nowa Sól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. PL/08/LLP-LdV/IVT/140024; Profesjonalna praktyka zagraniczna szansą na lepszą pracę
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. PL/08/LLP-LdV/IVT/140025; Concert Circle 3 – nauka poprzez pracę :wspólne koncertowanie uczniów szkół muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. PL/08/LLP-LdV/IVT/140032; Funkcjonowanie hoteli brytyjskich
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. PL/08/LLP-LdV/IVT/140033; Zgłębiamy tajemnice smaku kuchni francuskiej
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. PL/08/LLP-LdV/IVT/140034; Zakładanie i prowadzenie firmy na przykładzie brytyjskich jednostek handlu detalicznego
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. PL/08/LLP-LdV/IVT/140036; Podniesienie kwalifikacji młodych hotelarzy oraz kelnerów szansą na rynku pracy UE
Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. M. Skłodowskiej-Curie, Grudziądz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. PL/08/LLP-LdV/IVT/140037; Praktyka czyni mistrza – podniesienie i certyfikacja umiejętności zawodowych
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. PL/08/LLP-LdV/IVT/140042; Wiedza i umiejętności zdobyte na praktyce zawodowej to mój atut
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. PL/08/LLP-LdV/IVT/140044; Nowoczesne technologie uprawy zbóż uwzględniające ochronę środowiska
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Ostrów Mazowiecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. PL/08/LLP-LdV/IVT/140045; Nowoczesne profile zawodowe w budownictwie
Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. PL/08/LLP-LdV/IVT/140046; Projekt kształcenia w zakresie funkcjonowania hoteli i kompleksowej obsługi ich gości
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. PL/08/LLP-LdV/IVT/140047; Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. PL/08/LLP-LdV/IVT/140048; Praktyki zagraniczne szansą wejścia na europejski rynek pracy
Zespól Szkół nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. PL/08/LLP-LdV/IVT/140049; Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej, Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. PL/08/LLP-LdV/IVT/140051; Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy
Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. PL/08/LLP-LdV/IVT/140053; Praktyka CNC uczniów ZS Nr 1 w Bochni w TGBBZ Dillingen
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. PL/08/LLP-LdV/IVT/140066; WIFI i zdalna kontrola komputera
Zespół Szkół Silesia, Czechowice-Dziedzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. PL/08/LLP-LdV/IVT/140067; Sprawny komputer a bezpieczeństwo pracy
Zespół Szkół Technicznych Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. PL/08/LLP-LdV/IVT/140068; Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – zawód na dziś i na jutro
Zespół Szkół Technicznych Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. PL/08/LLP-LdV/IVT/140069; Dodatkowe kwalifikacje – dodatkowe możliwości zatrudnienia
Zespół Szkół Technicznych Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. PL/08/LLP-LdV/IVT/140071; Europejski fryzjer
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. PL/08/LLP-LdV/IVT/140082; Kompetencje stolarza w Unii Europejskiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. PL/08/LLP-LdV/IVT/140087; Doszkalanie zawodowe elektroników
Zespół Szkół w Chocianowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. PL/08/LLP-LdV/IVT/140088; Wzbogacanie umiejętności mechatronicznych o praktyczne doświadczenia z przemysłu
Zespół Szkół w Chocianowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. PL/08/LLP-LdV/IVT/140092; Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza
Zespół Szkół nr 2 im. E. PLater, Piaseczno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
129
Indeks: Lista projektów
30. PL/08/LLP-LdV/IVT/140099; Techniki dekorowania w sztuce użytkowej i architekturze – reliefowanie mas fajansowych i majolikowych
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Częstochowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. PL/08/LLP-LdV/IVT/140105; Nowoczesne urządzenia i materiały w jubilerstwie XXI wieku; stal, laser w technice trawienia.
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Częstochowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. PL/08/LLP-LdV/IVT/140112; Młodzi architekci i ekolodzy na stażach w przemysłowej i chroniącej środowisko Turyngii
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. PL/08/LLP-LdV/IVT/140113; Partnerstwo na rzecz rozwoju polskiej turystyki regionalnej – staż przyszłych hotelarzy w Turyngii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. PL/08/LLP-LdV/IVT/140115; Agroturystyka i rolnictwo Turyngii przykładem pomocy i wsparcia jakie może oferować Unia Europejska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta, Rawa Mazowiecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. PL/08/LLP-LdV/IVT/140116; Nowe technologie + umiejętności praktyczne = nowa firma
Zespół Szkół w Połańcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. PL/08/LLP-LdV/IVT/140122; Staże w europejskich hotelach 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. PL/08/LLP-LdV/IVT/140124; Praktyka czyni mistrza – staż w Niemczech
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. PL/08/LLP-LdV/IVT/140125; Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych kluczem do europejskiej mobilności
Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. PL/08/LLP-LdV/IVT/140127; Zwyczaje i tradycje kulinarne rodzinnych uroczystości (urodziny, imieniny, zaręczyny, ślub)
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Wadowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. PL/08/LLP-LdV/IVT/140128; Staże dla uczniów szkół rolniczych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Prof. Tadeusza Konopińskiego, Strzelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. PL/08/LLP-LdV/IVT/140140; Przedsiębiorczy kucharze i kelnerzy na włoskim rynku pracy
Zespół Szkół Spożywczych, Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. PL/08/LLP-LdV/IVT/140147; Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich
Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. PL/08/LLP-LdV/IVT/140149; Francuska kuchnia – europejskie kwalifikacje
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. PL/08/LLP-LdV/IVT/140152; Poznawanie kuchni różnych narodów zwiększeniem szans zawodowych i mobilności młodzieży
Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży, Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. PL/08/LLP-LdV/IVT/140158; Wspólnie budujemy europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery
Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych hufców Pracy w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. PL/08/LLP-LdV/IVT/140159; Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1
Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. PL/08/LLP-LdV/IVT/140160; Organizacja i technika obsługi przyjęć okolicznościowych w różnych krajach europejskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego, Somonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. PL/08/LLP-LdV/IVT/140166; LETNIE INSPIRACJE – tradycje kulinarne Włoch
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. PL/08/LLP-LdV/IVT/140168; Europejskie pejzaże
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. PL/08/LLP-LdV/IVT/140170; Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego, Bolesławiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. PL/08/LLP-LdV/IVT/140177; Europejska praktyka w hotelarstwie
Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. PL/08/LLP-LdV/IVT/140179; Staż w kraju Leonardo da Vinci nowym doświadczeniem zawodowym
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. PL/08/LLP-LdV/IVT/140186; Technik logistyk na praktyce w Hiszpanii
Zespół Szkół nr 3, Ostrowiec Świętokrzyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. PL/08/LLP-LdV/IVT/140189; Wymiar europejski praktyki zawodowej – nowe wyzwania dla technikum ekonomicznego i informatycznego
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. PL/08/LLP-LdV/IVT/140191; Sieci komputerowe – sieci zabezpieczeń i monitoringu oraz zaawansowane użycie programu Photoshop
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. PL/08/LLP-LdV/IVT/140204; Kulinarne skarby Francji
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. PL/08/LLP-LdV/IVT/140206; Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14, Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. PL/08/LLP-LdV/IVT/140218; Staż w Aalborgu czynnikiem podnoszącym kwalifikacje uczniów technikum w zawodzie technik informatyk
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. PL/08/LLP-LdV/IVT/140222; Młodzi hotelarze uczą się niemieckiej mentalności i języka podczas pracy w MŚP w Lesie Turyngijskim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego, Jędrzejów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. PL/08/LLP-LdV/IVT/140229; Lepszy start w przyszłość – praktyka zawodowa gwarancją przyszłej, lepszej pracy
Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. PL/08/LLP-LdV/IVT/140241; Zainwestuj w swoją przyszłość – zwiększenie atrakcyjności zawodowej poprzez praktyki zagraniczne
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
Indeks: Lista projektów
62. PL/08/LLP-LdV/IVT/140243; Dziś się nauczysz, jutro wykorzystasz – doświadczenie z praktyk zawodowych w Hiszpanii
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. PL/08/LLP-LdV/IVT/140244; W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. PL/08/LLP-LdV/IVT/140246; Staż z zakresu usług konferencyjnych i biznesowych
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. PL/08/LLP-LdV/IVT/140248; Wspólnie budujemy nasz europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. PL/08/LLP-LdV/IVT/140249; Europejski las
Zespół Szkół Leśnych, Tuchola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. PL/08/LLP-LdV/IVT/140251; Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej, Jelenia Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. PL/08/LLP-LdV/IVT/140256; Doświadczenie zawodowe w Hiszpanii szansą na pracę w Polsce
Zespół Szkół nr 3, Ostrowiec Świętokrzyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. PL/08/LLP-LdV/IVT/140264; Procesy fizykochemiczne stosowane podczas uzdatniania wody
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. PL/08/LLP-LdV/IVT/140265; Podnoszenie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy
Zespół Szkół Budowlanych Bolesławiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. PL/08/LLP-LdV/IVT/140268; Praktyka zawodowa w Słowacji formą zwiększenia konkurencyjności i szans na europejskim rynku pracy
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. PL/08/LLP-LdV/IVT/140274; Innowacyjność i mobilność w hotelarstwie jako cechy niezbędne na europejskim rynku pracy
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. PL/08/LLP-LdV/IVT/140276; Procesy technologiczne uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. PL/08/LLP-LdV/IVT/140279; Porównanie metod rekultywacji obszarów zdegradowanych w Polsce i Niemczech
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75. PL/08/LLP-LdV/IVT/140281; Alternatywne i odnawialne źródła energii sposobem na walkę z globalnym ociepleniem klimatu
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. PL/08/LLP-LdV/IVT/140282; Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w sieciach komputerowych na rynku europejskim
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. PL/08/LLP-LdV/IVT/140283; Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. PL/08/LLP-LdV/IVT/140288; Innowacyjna praktyka gwarancją sukcesu na drodze rozwoju zawodowego
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. PL/08/LLP-LdV/IVT/140290; Staż zagraniczny uczniów Technikum Żywienia warunkiem dobrego startu na rynku europejskim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. PL/08/LLP-LdV/IVT/140293; Praktyka zawodowa w Hesji drogą do prowadzenia własnych przedsiębiorstw
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki, Namysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. PL/08/LLP-LdV/IVT/140300; Mobilność zawodowa informatyków atutem przyszłej kariery zawodowej
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. PL/08/LLP-LdV/IVT/140302; Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. PL/08/LLP-LdV/IVT/140307; Nowe kompetencje techników informatyków zdobyte na praktyce zawodowej w Wielkiej Brytanii
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszkii, Namysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. PL/08/LLP-LdV/IVT/140308; Mobilny Europejczyk – doskonalę wiedzę i umiejętności zawodowe na europejskim rynku pracy
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85. PL/08/LLP-LdV/IVT/140311; Staż zagraniczny szansą na lepszy start w dorosłość uczniów technikum informat. i elektronicznego
Zespół Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego, Sędziszów Małopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. PL/08/LLP-LdV/IVT/140312; Staż w Anglii drogą do sukcesu młodych rolników
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. PL/08/LLP-LdV/IVT/140316; Praktyka czyni mistrza
Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. PL/08/LLP-LdV/IVT/140320; Chrońmy środowisko regionu – edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska
Zespół Szkół nr 1 w Tychach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89. PL/08/LLP-LdV/IVT/140322; Praktyka europejska w kształceniu zawodowym
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90. PL/08/LLP-LdV/IVT/140323; Zawodowe doświadczenie techników ekonomistów w Niemczech
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. PL/08/LLP-LdV/IVT/140324; Zagraniczne praktyki dla uczniów rozpoczynających naukę jako przyszli technicy informatycy
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. PL/08/LLP-LdV/IVT/140325; Zagraniczne praktyki szansą dla przyszłych hotelarzy w osiąganiu europejskiego doświadczenia
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. PL/08/LLP-LdV/IVT/140329; Praktyki hotelarskie w Niemczech inwestycją w zawodową przyszłość
Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego, Opole Lubelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
131
Indeks: Lista projektów
94. PL/08/LLP-LdV/IVT/140345; Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
95. PL/08/LLP-LdV/IVT/140374; Kadet – staże dla wychowanków SOSW w zakresie żeglarstwa
Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego, Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy
1. PL/08/LLP-LdV/PLM/140055; Staż dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2. PL/08/LLP-LdV/PLM/140060; Eurotour – mobilność młodych absolwentów zawodów gastronomicznych z terenu powiatu ostrowskiego
Powiat Ostrowski , Ostrów Wielkopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3. PL/08/LLP-LdV/PLM/140070; Staże zagraniczne szansą na rynku pracy dla absolwentów AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4. PL/08/LLP-LdV/PLM/140091; Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5. PL/08/LLP-LdV/PLM/140131; Wyprawa po zawód – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6. PL/08/LLP-LdV/PLM/140157; Doskonalenie umiejętności pracowników według nowoczesnych standardów poprzez staż w Holandii
Stowarzyszenie Euro-Partner, Mirsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7. PL/08/LLP-LdV/PLM/140164; Nowe umiejętności oraz zagraniczne staże zawodowe szansą na mobilność na europejskim rynku pracy
Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich, Myślibórz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8. PL/08/LLP-LdV/PLM/140182; Współczesne korzyści pracy z historią
CITY Michał Żelazo, Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9. PL/08/LLP-LdV/PLM/140267; Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej
Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
10. PL/08/LLP-LdV/PLM/140271; Praktyki zagraniczne podwyższające jakość kształcenia w opiece zdrowotnej oraz pielęgnacji chorych
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
11. PL/08/LLP-LdV/PLM/140291; Profesjonalista w zawodzie – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
12. PL/08/LLP-LdV/PLM/140336; Doskonałość w zarządzaniu przemysłem turystycznym i handlem międzynarodowym
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
13. PL/08/LLP-LdV/PLM/140337; Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej dla absolwentów Politechniki Warszawskiej
Politechnika Warszawska, Centrum Współpracy Międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
14. PL/08/LLP-LdV/PLM/140347; Doświadczenia angielskie szansą rozwoju osobistego i zawodowego pracownika małej organizacji
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Sandomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
15. PL/08/LLP-LdV/PLM/140358; Bądź aktywny – praktyczne zastosowanie edukacji rówieśniczej w socjoterapii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
16. PL/08/LLP-LdV/PLM/140360; Interkulturowy transfer kompetencji w opiece gerontopsychiatrycznej
Fundacja Laurentius, Olsztyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
17. PL/08/LLP-LdV/PLM/140384; Hotel Industry: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy
Jans Consulting, Szczytno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
18. PL/08/LLP-LdV/PLM/140388; Rzemiosło po europejsku
Semper Avanti, Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
19. PL/08/LLP-LdV/PLM/140395; Wrota Biznesu BIS – aktywne uczestnictwo w konkurencyjnym rynku pracy
INTER International Education & Trainings, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
20. PL/08/LLP-LdV/PLM/140396; Samodzielny Absolwent BIS – rozwój umiejętności i kompetencji na europejskim rynku pracy
INTER International Education & Trainings, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe
1. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140022; Wspieranie kariery zawodowej uczniów
Centrum Kształcenia Praktycznego, Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140023; Profesjonalne kształcenie osób starszych. Międzynarodowy transfer wiedzy
Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o., Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140027; Powrót Sokoła
Polskie Towarzystwo Ringo, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140030; Nowe oblicze bezpieczeństwa – opracowanie europejskiego standardu w systemie zarządzania kryzysowego
Komenda Stołeczna Policji, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140039; Animacja kultury: uczenie się przez działanie
Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140065; Zarządzanie oświatą z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych
Zespół Szkół Silesia, Czechowice-Dziedzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140086; Wymiana doświadczeń w zakresie systemu szkoleń i wykonywania zadań przez dzielnicowych – INTPATROL
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140090; Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystywane w Policji – wymiana najlepszych praktyk
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
76
77
77
78
78
79
79
80
Indeks: Lista projektów
9. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140102; Bezpieczne EURO 2012 – wymiana najlepszych praktyk
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103; Wymiana doświadczeń w zakresie przestępczości w obiegu elektronicznymi środkami płatniczymi
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140107; Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140108; Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli IT i mechaniki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka Sucharskiego, Przasnysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140129; Najlepsze praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii w dostarczaniu nowatorskich usług publicznych
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140132; Działania społeczne – wsparcie długotrwale bezrobotnych oraz polityka ponownego włączenia do społeczeństwa
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140139; Patrol na cztery łapy – wymiana doświadczeń jednostek policji w zakresie szkolenia psów służbowych
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140143; Bezpieczna droga – wymiana doświadczeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140161; Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta przedsiębiorczego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego, Somonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140163; Rozwój kompetencji nauczycieli i trenerów w dziedzinie tutoringu, mentoringu i coachingu
Fundacja Gaudete, Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140171; Sommelier plus
Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” Spółka z o.o., Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140172; Slow food w ośrodkach uzdrowiskowych i wypoczynkowych
Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” Spółka z o.o., Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140181; Euro – doradca zawodowy – doradztwo zawodowe na europejskim rynku pracy
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140207; Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 , Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140220; Wellness trainer II
Hotelarskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o., Świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140223; „Szkolić z pasją” – mobilność na rzecz jakości i innowacyjności kształcenia w MŚP
Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo, Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237; Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140250; Całożyciowe poradnictwo zawodowe jako utrzymanie aktywności starszych pracowników
Fundacja Gaudete, Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140255; Zdrowe żywienie – dobre samopoczucie i lepsze myślenie – wymiana doświadczeń
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. ks. prof. Wł. Sedlaka z siedzibą w Jaworznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140260; Poznanie nowoczesnych metod i technik szkolenia zawodowego w Szwecji
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140261; Pro-Training – transfer najlepszych praktyk
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140272; Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140294; Bezpieczeństwo na stokach górskich w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym Policji
Szkoła Policji w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140295; Rozwój kompetencji nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych
Zdrowie i Zarządzanie, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140303; Doskonalenie umiejętności kadry trenerów w zakresie użycia nowoczesnych narzędzi ICT w kształceniu
Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140319; Wypracowanie modelu ochrony ruchu turystycznego
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140359; Mierzyć wyżej!
Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im. Marii Dąbrowskiej, Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140362; Nowe metody pracy – wymiana dobrych praktyk na transgranicznym rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140382; Wymiana doświadczeń w nauczaniu języka zawodowego na kierunku fizjoterapia
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140385; Nowe idee w edukacji wiejskiej – mała szkoła i małe przedszkole
Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
133
Indeks: Lista projektów
Projekty partnerskie
1. 2008-1-PL1-LEO04-00778 1; Najlepsze praktyki w analizie potrzeb szkoleniowych w sektorze MŚP
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 2008-1-PL1-LEO04-00807 1; Sieć radiowęzłowa w szkole
Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 2008-1-PL1-LEO04-00812 1; Dyskryminacja w miejscu pracy- kompendium wiedzy dla doradców zawodowych
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 2008-1-PL1-LEO04-00814 1; Rehabilitacja środowiskowa w neurologii – program szkoleniowy
EU Sp. z o.o., Łomianki Dolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 2008-1-PL1-LEO04-00817 1; Krótkoterminowe wydarzenia międzynarodowe i ich wpływ na karierę zawodową studentów
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 2008-1-PL1-LEO04-00818 1; O lepsze przedszkole. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 2008-1-PL1-LEO04-00819 1; Praca bez barier
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 2008-1-PL1-LEO04-00820 1; VELE – Międzynarodowe partnerstwo na rzecz rozwoju środowiska kształcenia poprzez rozrywkę
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
102
103
104
105
106
107
108
Projekty transferu innowacji
1. 2008-1-PL1-LEO05-02054; Skuteczny urzędnik, zadowolony obywatel – dobre praktyki w nowoczesnym państwie UE
REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw, Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 2008-1-PL1-LEO05-02055; Szkoleniowy system m-learning wspierany przez e-learning dla profesjonalistów IT w MŚP (LEARN-IT)
Danmar Computers, Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 2008-1-PL1-LEO05-02057; Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 2008-1-PL1-LEO05-02058; Program szkoleniowy wspierający edukację osób o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych
REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw, Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 2008-1-PL1-LEO05-02059; Doskonalenie szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym w celu identyfikacji i uznania kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej
Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 2008-1-PL1-LEO05-02068; Europejskie partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji z zakresu technologii mobilnych – MoTeCo
Comarch S.A., Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 2008-1-PL1-LEO05-02069; Ocena poziomu kompetencji menadżerów małych i średnich firm (M-ASTRA)
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 2008-1-PL1-LEO05-02072; APL-Bud – Dla wykwalifikowanej siły roboczej w polskim budownictwie. Akredytacja/uznawanie wcześniej nabytych umiejętności zawodowych
w budownictwie; Związek Zawodowy Budowlani, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 2008-1-PL1-LEO05-02075; Skuteczny Webcast – nowe media w nauczaniu
Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 2008-1-PL1-LEO05-02076; Szkolenie dla szybko rozwijających się przedsiębiorców – FASTER
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. 2008-1-PL1-LEO05-02078; Wspieranie doświadczonych pracowników w celu zapewnienia konkurencyjności i sukcesu firm – CASE
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. 2008-1-PL1-LEO05-02079; 3xC – koordynacja i współpraca w kontekście kulturowym – tandem learning program dotyczący współpracy międzynarodowej dla MŚP
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. 2008-1-PL1-LEO05-02080; Wypełnienie luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób na poziomie europejskim
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. 2008-1-PL1-LEO05-02082; Dyskryminacja płci na rynku pracy
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Indeks: Alfabetyczna lista beneficjentów
Alfabetyczna lista beneficjentów
Lista instytucji realizujących projekty Programu Leonardo da Vinci zatwierdzone w konkursie z 2008 r.
1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 126
2. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3. Centrum Kształcenia Praktycznego; Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4. Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5. Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich; Myślibórz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6. CITY Michał Żelazo; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7. Comarch S.A.; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
8. Danmar Computers; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
9. Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
10. EU Sp. z o.o.; Łomianki Dolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
11. Federacja Inicjatyw Oświatowych; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
12. Fundacja Gaudete; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 89
13. Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
14. Fundacja Laurentius; Olsztyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
15. Fundacja Obserwatorium Zarządzania; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
16. Hotelarskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.; Świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
17. INTER International Education Trainings; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 76
18. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
19. Jans Consulting; Szczytno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
20. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
21. Komenda Stołeczna Policji; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
22. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Bydgoszcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
23. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
24. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 81
25. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie; Brwinów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 88
26. Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych hufców Pracy w Łodzi; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
27. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
28. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. ks. prof. Wł. Sedlaka z siedzibą w Jaworznie; Jaworzno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
29. Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek; Olsztyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
30. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
31. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości; Sandomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
32. Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” Spółka z o.o.; Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
33. Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy; Morawica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
34. Politechnika Warszawska, Centrum Współpracy Międzynarodowej; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
35. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 119
36. Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
37. Polskie Towarzystwo Ringo; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
38. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM); Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
39. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Szczecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
40. Powiat Ostrowski; Ostrów Wielkopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
41. Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie; Ostróda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 50
42. Powiatowy Urząd Pracy; Siemianowice Śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
43. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie; Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
44. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim; Tomaszów Lubelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
45. REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 116
46. Semper Avanti; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
47. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
48. Stowarzyszenie Euro-Partner; Mirsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
49. Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza; Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50. Szkoła Policji w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
51. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
52. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku; Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
53. Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
54. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
55. Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
56. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 83
57. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
135
Indeks: Alfabetyczna lista beneficjentów
58. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University; Nowy Sącz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
59. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Białystok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
60. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
61. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
62. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
63. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
64. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu; Szczecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
65. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 40, 44
66. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą; Nowe Miasto nad Pilicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
67. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu; Radom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 42
68. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach; Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
69. Zarząd Transportu Miejskiego; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
70. Zdrowie i Zarządzanie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
71. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
72. Zespół Szkół Agrobiznesu; Bolków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
73. Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
74. Zespół Szkół Budowlanych Bolesławiec; Bolesławiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
75. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku; Płock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
76. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego; Ostrów Mazowiecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
77. Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak W Kołobrzegu; Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
78. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
79. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
80. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej; Skarżysko-Kamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
81. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie; Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
82. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23
83. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim; Wodzisław Śląski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
84. Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu; Sosnowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
85. Zespół Szkół Elektronicznych; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
86. Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej; Jelenia Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
87. Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. M. Skłodowskiej-Curie; Grudziądz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
88. Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej; Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 93
89. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim; Lidzbark Warmiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
90. Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
91. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego; Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55, 56
92. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
93. Zespół Szkół Leśnych; Tuchola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
94. Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego; Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
95. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie; Władysławowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
96. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich; Swarzędz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
97. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni; Bochnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
98. Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy; Świdnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
99. Zespół Szkół nr 1 w Tychach; Tychy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
100. Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater; Piaseczno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
101. Zespól Szkół nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni; Bochnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
102. Zespół Szkół nr 3; Ostrowiec Świętokrzyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
103. Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera; Wadowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
104. Zespół Szkół nr 4; Ostrowiec Świętokrzyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
105. Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach; Tychy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
106. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego; Bolesławiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
107. Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego; Częstochowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
108. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego; Somonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 84
109. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka Sucharskiego; Przasnysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
110. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie; Strzałkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
111. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta; Rawa Mazowiecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
112. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego; Nowa Sól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
113. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego; Jędrzejów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
114. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. prof. Tadeusza Konopińskiego; Strzelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
115. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie; Chojna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
116. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie; Kępno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
117. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
136
Indeks: Alfabetyczna lista beneficjentów
118. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
119. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej; Biała Rawska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
120. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku; Czaplinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
121. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
122. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie; Ksawerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
123. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich; Turek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57, 59, 61, 90
124. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki; Namysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
125. Zespół Szkół Silesia; Czechowice-Dziedzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 79
126. Zespół Szkół Spożywczych; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
127. Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych; Tarnowskie Góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
128. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu; Sosnowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 107
129. Zespół Szkół Technicznych; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30
130. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie; Częstochowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 59
131. Zespół Szkół w Chocianowie; Chocianów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 32
132. Zespół Szkół w Połańcu; Połaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
133. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli; Wola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
134. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie; Żukowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 46
135. Zespół Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego; Sędziszów Małopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
136. Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego; Opole Lubelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
137. Zespół Szkół Zawodowych nr 1; Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
138. Związek Zawodowy Budowlani; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
137
Indeks: Lista beneficjentów według województw
Lista beneficjentów według województw
Lista instytucji realizujących projekty Programu Leonardo da Vinci zatwierdzone w konkursie z 2008 r. według województw
dolnośląskie
1. Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2. Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 81
4. Semper Avanti; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5. Stowarzyszenie Euro-Partner; Mirsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7. Zespół Szkół Agrobiznesu; Bolków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8. Zespół Szkół Budowlanych Bolesławiec; Bolesławiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9. Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej; Jelenia Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10. Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy; Świdnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego; Bolesławiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Prof. Tadeusza Konopińskiego; Strzelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
13. Zespół Szkół w Chocianowie; Chocianów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
kujawsko-pomorskie
1. Hotelarskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.; Świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Bydgoszcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 83, 84
3. Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. M. Skłodowskiej-Curie; Grudziądz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4. Zespół Szkół Leśnych; Tuchola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
lubelskie
1. CITY Michał Żelazo; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 119
3. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim; Tomaszów Lubelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego; Opole Lubelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
lubuskie
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego; Nowa Sól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
łódzkie
1. Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych hufców Pracy w Łodzi; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta; Rawa Mazowiecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15; Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej; Biała Rawska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie; Ksawerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
małopolskie
1. Comarch S.A.; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University; Nowy Sącz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6. Zdrowie i Zarządzanie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni; Bochnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9. Zespól Szkół nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni; Bochnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10. Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera; Wadowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego; Jędrzejów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
138
Indeks: Lista beneficjentów według województw
mazowieckie
1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2. Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. EU Sp. z o.o.; Łomianki Dolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4. Federacja Inicjatyw Oświatowych; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5. Fundacja Obserwatorium Zarządzania; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6. INTER International Education & Trainings; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 76
7. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8. Komenda Stołeczna Policji; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
9. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie; Brwinów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 88
10. Politechnika Warszawska, Centrum Współpracy Międzynarodowej ; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
11. Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
12. Polskie Towarzystwo Ringo; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
13. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM); Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
14. Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
15. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą; Nowe Miasto nad Pilicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
16. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu; Radom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 42
17. Zarząd Transportu Miejskiego; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
18. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
19. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku; Płock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
20. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego; Ostrów Mazowiecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
21. Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater; Piaseczno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka Sucharskiego; Przasnysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
23. Związek Zawodowy Budowlani; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
opolskie
1. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki; Namysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 60
podkarpackie
1. Danmar Computers; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4. Zespół Szkół Elektronicznych; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. Zespół Szkół Spożywczych ; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6. Zespół Szkół Technicznych; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30
7. Zespół Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego; Sędziszów Małopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
podlaskie
1. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Białystok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
pomorskie 1. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku; Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego; Gdańsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55, 56
3. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie; Władysławowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego; Somonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 84
5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie; Żukowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 46
śląskie
1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 126
2. Fundacja Gaudete; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 89
3. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. ks. prof. Wł. Sedlaka z siedzibą w Jaworznie; Jaworzno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5. Powiatowy Urząd Pracy; Siemianowice Śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie; Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7. Szkoła Policji w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 83
9. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie; Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
10. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim; Wodzisław Śląski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
11. Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu; Sosnowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
12. Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im. Marii Dąbrowskiej; Chorzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 93
139
Indeks: Lista beneficjentów według województw
13. Zespół Szkół nr 1 w Tychach; Tychy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
14. Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach; Tychy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
15. Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego; Częstochowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
16. Zespół Szkół Silesia; Czechowice-Dziedzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 79
17. Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych ; Tarnowskie Góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
18. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu; Sosnowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 107
19. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie; Częstochowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 59
20. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli; Wola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
świętokrzyskie
1. Centrum Kształcenia Praktycznego; Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości; Sandomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3. Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy ; Morawica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 40, 44
6. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach; Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23
8. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej; Skarżysko-Kamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
9. Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
10. Zespół Szkół nr 3; Ostrowiec Świętokrzyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 52
11. Zespół Szkół w Połańcu; Połaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
12. Zespół Szkół Zawodowych nr 1; Starachowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
warmińsko-mazurskie
1. Fundacja Laurentius; Olsztyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2. Jans Consulting; Szczytno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek; Olsztyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4. Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie; Ostróda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 50
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim; Lidzbark Warmiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
wielkopolskie 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2. Powiat Ostrowski; Ostrów Wielkopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3. REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 116
4. Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich; Swarzędz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie; Strzałkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie; Kępno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich; Turek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57, 59, 61, 90
zachodniopomorskie
1. Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich; Myślibórz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2. Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” Spółka z o.o.; Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
3. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Szczecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4. Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza; Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu; Szczecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6. Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu; Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7. Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego; Kołobrzeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie; Chojna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku; Czaplinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
140
Indeks: Alfabetyczna lista partnerów
Alfabetyczna lista partnerów
Lista instytucji pełniących rolę partnerów w projektach Programu Leonardo da Vinci zatwierdzonych w konkursie z 2008 r.
1. 1st T.E.E.N. IONIA-VOLOS; Volos; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2. 2AV STUDIO S.R.L. Roma; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3. a3 networking ingeniería del conocimiento S.L. Barcelona; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4. A4e Ltd. Sheffield; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5. Aalborg Tekniske Skole; Aalborg; Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6. Aarhus Universitet, Handels- og IngeniřrHřjskolen; Herning; Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7. ABB Training Center GmbH & Co.KG; Mannheim; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
8. Academia Córdoba; Córdoba; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30, 33, 79
9. ACCP Associacio Cultural Catalanopolonesa; Barcelona; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10. Adam Smith College; Kirkcaldy, Fife. Scotland; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
11. Aformac; Montlucon; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
12. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Kraków; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
13. Alfa D. Consultants; Thessaloniki; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
14. Alfa Leisureplex Holiday Group; Chorley; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
15. Alvit – Innovation and Education Ltd. Ostrava; Czechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
16. AM Transnational; Sevilla; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86, 87
17. AMP Arquitectos S.L. Santa Cruz de Tenerife; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
18. Anadrasis Initiative Information; Ermoupoli Syros; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
19. Aparthotel Rialto & Haus Esplanade; Ostseebad Binz; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
20. Ascymiry Soft; Gabrovo; Bułgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
21. Associazione NET; Roncaglia – Ponte San Nicolň; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
22. Associazione SEND; Palermo; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
23. Atkins Highways and Transportation; Birmingham; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
24. Ballyfermot College of Further Education; Dublin; Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
25. Banku Augustskola; Riga; Łotwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
26. BAQ Research Institute on Employment Labour Qualifications; Bremen; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
27. Belcekiz Beach Club Hotel; Fethiye; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
28. Berliner Verkehrsbetriebe (BVG); Berlin; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
29. Berufsbildende Schule 3 der Region Hannover; Hannover; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
30. Berufsbildende Schulen; Neustadt a. Rbge. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
31. Bigus GmbH; Weimar; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
32. Birkenhof AWO Pflegeheim; Ilmenau; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
33. Blacklake Farm; Devon; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
34. Bornholms Middelaldercenter; Gudhjem; Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
35. Buckinghamshire Primary Care Trust; High Wycombe; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
36. Bulgaria Training; Sofia; Bułgaria; 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
37. Byweb 2 – Formação e Informática, Unipessoal Lda; Santa María da Feira; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
38. C.S.T.M.T. Consorcio Servici Turistici Maremma Toscana; Follonica; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86, 87
39. Cambridge Professional Development Ltd. Polska; Grodzisk Mazowiecki ; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
40. CAMEA Computer Systems a.s. Prešov; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
41. Case–Doradcy Sp. z o.o. Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
42. Cech Rzemieślniczy w Recklinghausen; Recklinghausen; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
43. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim; Wodzisław Śląski; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
44. Cech Rzemiosł Różnych w Kepnie; Kępno; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
45. CENFIM Centro de Formacăo Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica; Lisboa; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
46. Centre de formation d’apprentis européen Louis Prioux; Bar Le Duc; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
47. Centro Addestramento Alpino di Moena; Moena; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
48. Centro Lavoro; Milano; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
49. Centro per l’Impiego; Milano; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
50. Centrum Kształcenia Budowlanego; Jena; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 87
51. Centrum Kształcenia dla Przemysłu Ceramicznego CENCAL; Caldas Da Rainha; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
52. Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej; Skarżysko-Kamienna; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
53. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze; Zielona Góra; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
54. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; Legionowo; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
55. Centrum Wspierania i Integracji; Frankfurt/Oder; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
56. CERAP; Paris; Francja; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
141
Indeks: Alfabetyczna lista partnerów
57. Chartered Institute of Building; Ascot Berkshire; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
58. Chefsolutions; Poole; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
59. CILA Work Placements Ireland; Cork City; Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
60. Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil”; Brasov; Rumunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
61. College Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Dingle; Dingle; Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
62. Col-legi Salesia Sant Joan Bosco; Barcelona Horta; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
63. Community Brain Injury Rehabilitation Team (CBIRT); Leeds; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
64. Community Drugs Team (CDT); Greenock Inverclyde; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
65. Connectingeurope e.V. Oedheim; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
66. Conservatorio – Escola das Artas; Funchal; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
67. CONTEC Holding; BV Reuver; Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
68. Corfu Training Centre; Corfu; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
69. Cork International Language Academy; Cork City; Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
70. Cornish Tractors; Devon; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
71. Creative Communities Unit, Faculty of Arts, Media and Design, University of Staffordshire; Stoke-on-Trent; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
72. Czech Efficient Learning Node, o. s. Praha; Czechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
73. DANUBE, European Training, Research and Technology; Wien; Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
74. De KOK Staalbouw BV; Heerle; Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
75. Dellack Kfz-Reparaturen und Lackierungen; Norden; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
76. DEULA Hildesheim GmbH; Hildesheim; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 56
77. DEULA Nienburg; Nienburg; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 37, 55, 81
78. Deutsche Angestellten-Akademie, Institut Brandenburg-Ost; Frankfurt/Oder; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
79. Development and Consulting Center; Rzeszów; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
80. Diakonie Neuendettelsau – Direktion Altenhilfe; Neuendettelsau; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
81. D-J SERVIS; Prešov; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
82. Dozamel; Wrocław; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
83. Dragon Consulting Ltd. Limassol; Cypr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
84. E.T.C. (Plymouth) Ltd Trading as European Training Consortium; Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
85. ECAP Consulenze; Como; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
86. Econometrica Ltd. Athens; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
87. Edukacja i Praca; Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
88. EKIP Europa; Málaga; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
89. EKIP Slovakia; Zvolen; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
90. Electronic Repair Solutions; Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
91. English Heritage; York; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
92. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia – En.A.I.P. F.V.G; Trieste; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
93. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia – En.A.I.P. F.V.G. Pasian di Prato ; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
94. Erhvervsraadet Herning & Ikast-Brande; Herning; Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
95. Escola Profissional de Tomar; Tomar; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
96. Escuela de Hostelaria y Turismo de Valencia; Valencia; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
97. Esmovia (Sistema Practices s.l.); Valencia; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 45, 49, 76, 107
98. Esplex Ltd. (Acer Inc.); Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
99. Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Neuvic; Neuvic; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
100. Eurolabour S.p.A; Milano; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
101. Europa Haus Leipzig e.V. Leipzig; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 25, 32, 52, 53
102. EuroPartnership Agency Ltd. Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28, 42, 50, 60, 61
103. European Profiles A.E. Athens; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
104. Europrojectos Leonardo da Vinci; Granada; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
105. Euroyouth; Lisboa; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
106. F+U Gemeinnützige Bildungseinrchtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH; Chemnitz; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
107. Fachhohschule Joanneum GmbH; Kapfenberg; Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
108. Fahner Frucht GmbH; Gierstädt; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
109. Fattoria Biologica Patrice; Spoleto; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
110. FEMXA Formación S.L. Vigo; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
111. Fethiye Tourism College; Fethiye-Mugla; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
112. Fethiye Tourism Training Center; Fethiye-Mugla; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 87
113. Fiber Optic Valley; Hudiksvall; Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
114. FICYT; Oviedo; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
115. Fondazione Iard; Milano; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
116. Fondazione Luigi Clerici; Milano; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
142
Indeks: Alfabetyczna lista partnerów
117. For.Com. – Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario; Roma; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
118. Formacion FU; Puerto de la Cruz; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
119. Forßbohm & Söhne; Makkleeberg; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 53
120. Foundation for Research and Technology, Hellas – Institute of Applied and Computational Mathematics, FORTH-IACM; Heraklion; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
121. Fraunhofer IPA Slovakia; Žilina; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
122. Fundacja ISTUD; Stresa; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
123. Gaststätte Rennsteig Stüberl; Siegmundsburg; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
124. GEA College PIC d.o.o. Ljubljana; Słowenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
125. Gesellschaft fur Europabildung; Berlin; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
126. GIP Formation Tout au Long de la Vie; Nancy; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
127. GIPFAR; Rennes; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
128. Gisbert von Romberg – Berufskolleg; Dortmund; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
129. Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim; Pforzheim; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
130. Greek Association of General Practitioners; Thessaloniki; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
131. GRUPO CSCS; Pistoia; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
132. Gul Hotel; Fethiye; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
133. Half Moon; Sherborne; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
134. Hanzehogeschool Groningen; Groningen; Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
135. Haute Ecole Paul-Henri Spaak; Bruxelles; Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
136. Helk Architekten und Ingenieure GmbH; Mellingen; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
137. Hellenic Regional Development Centre – HRDC; Patras; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 116
138. Helsingin Konservatorio; Helsinki; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
139. HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg; Potsdam; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
140. Hotel Am Seetor; Angermunde; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
141. Hotel Apollo; München; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
142. Hotel Conrad; Istanbul; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
143. Hotel Deutsches Haus; Norden; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
144. Hotel Gasthof Sonneneck; Schalkau/Theuern; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 48
145. Hotel Generator Berlin; Berlin; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
146. Hotel Gut Kerkow; Kerkow; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
147. Hotel Marriott; Istanbul; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
148. Hotel Reichshof; Norden; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
149. Hotel Sheraton; Istanbul; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
150. Hotelschool Stella Maris; Merksem; Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
151. Hyvinkään Kauppaoppilaitos; Hyvinkää; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
152. I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino; Palermo; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
153. IELC Ltd. Rochdale; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
154. IFCOS – International Forum for Construction Occupational Standards; Nottingham; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
155. ILLUT Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin-Brandenburg e.V.; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 88
156. ImageLife; Bere Alston; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
157. IMOTEC – Institute of Mobile Technologies for Education and Cultur; Vilnius; Litwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
158. InduTec asbl; Bruxelles; Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
159. INFORMAGIOVANI; Milano; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
160. INNOSTART; Budapest; Węgry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
161. Inspectoratul General Al Politiei Romane; Bucharest; Rumunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
162. Institut Polytechnique de Grenoble; Grenoble; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
163. Instituto Europeo de Lenguas Modernas; Granada; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
164. Instituto Politécnico de Coimbra; Coimbra; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
165. Instituto Superior de Polícia Judiciária e Cięncias Criminais; Barro, Lourdes; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
166. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr; Radom; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
167. INSUP Formation; Bordeaux; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 90
168. Integrem Limited; Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
169. Intelix-Eurotelix; Katowice; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
170. Interconnection; Cork; Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
171. International Centre for Neuro-Rehabilitation & Neuro-Psychiatry; Newcastle upon Tyne; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
172. Internationaler Bund e.V. Neuenhagen; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
173. Internationaler Bund e.V. Frankfurt/Oder; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 51, 68, 69
174. Internationaler Bund Verbund Brandenburg; Frankfurt/Oder; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
175. Internationales Institut für Managing Diversity; Wien; Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
176. IPF/ Iniciativas de Proyectos de Formación; Málaga; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 52
143
Indeks: Alfabetyczna lista partnerów
177. IRCAM; Paris; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
178. Irinyi János Gimnázium Szakközép-és Szakiskola; Debrecen; Węgry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
179. Iskenderun Mesleki Egitim Merkezi Vocational Educational Centre; Iskenderun; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
180. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione, Commerciali e Turistici; Jesolo Lido; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
181. Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato A. Meucci; Cagliari; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
182. Istituto Statale d’Arte ; Macerata; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
183. Izba Rzemieślnicza w Opolu; Opole; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
184. Jel Holiday Hotel; Oludeniz Fethiye; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
185. Joensuu Konservatorio; Joensuu; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
186. Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e.V. Werneuchen/OT Wertpfuhl; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
187. Jugendbildungsstätte Ludwigstein GmbH; Witzenhausen; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
188. Jugendbildungszentrum Blossin e.V. Heidesee/OT Blossin; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
189. Justus-von-Liebig-Schule; Hannover; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
190. K J Stoneman & Co; Devon; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
191. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ŚUM; Zabrze; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
192. Kathe-Kollwitz-Schule; Marburg; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
193. Kaunas University of Medicine; Kaunas; Litwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
194. KEA Vocational Development Center; Rethymno; Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 85, 87
195. Kelles Consulting; Oudenaarde; Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
196. Kennacott Farm; Devon; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
197. Kenniscentrum Handel; Ede, Gelderland; Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
198. Keski-Pohjanmaan Konservatorio; Kokkola; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
199. KMK Ltd. Burgas; Bułgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
200. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
201. Komenda Główna Policji; Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 83
202. Komenda Policji w Budapeszcie; Budapest; Węgry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
203. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Bydgoszcz; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
204. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach; Katowice; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
205. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; Kraków; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 84, 91
206. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu; Poznań; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
207. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie; Rzeszów; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
208. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu; Wrocław; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
209. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości; Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
210. Konya Imkb Gmk Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi; Karatay-Konya; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
211. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej; Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
212. Kreisau-Initiative Berlin e.V. Berlin; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
213. Kuratorium Oświaty w Poznaniu; Poznań; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
214. La’ Met Consultancy; Utrecht; Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
215. Lake School of English Oxford; Oxford; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
216. Landschaftspflege und Agrarbetrieb Scheibe-Alsbach; Friedrichshöhe; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
217. Landwirtschaftliches Unternehmen Mihla; Mihla; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
218. Landwirtschaftskammer Hannover – Kreisstelle; Hannover; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
219. Laser Zentrum Hannover e.V. Hannover; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
220. Laundry; Wolverhampton; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
221. Leibniz-Institute for Polymer Research Dresden e.V. Dresden; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
222. LEONARDO-Büro Thüringen c/o Technische Universität Ilmenau ; Ilmenau; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
223. Liceum Teoretic „I. Caragiale” Moreni; Moreni; Rumunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
224. Liceum Zawodów Hotelarskich Quercy-Perigord; Souillac; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
225. Lintec IT AG; Taucha; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 52
226. Lycee Juler Ferry – La Colline; Montpellier; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
227. Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Châteauroux-La Châtre; Châteauroux Cedex; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
228. Lycée Professionnel Jean Monnet; Le Puy en Velay; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
229. Lykia World Hotel; Fethiye; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
230. Mälardalen University; Västerĺs; Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
231. Maltepe Anatolian Vocational High School; Maltepe/Istanbul; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
232. MEDIGREIF Kreiskrankenhaus Burg GmbH; Burg; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
233. Mediterranean Consultancy in Baltic Region UAB; Vilnius; Litwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87
234. Meta Group s.r.l.; Terni; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 122
235. Miejska Stacja Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków w Sredetz; Sredetz; Bułgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
236. Miejskie Technikum Gospodarcze, Zarządzania i Prawa; München; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
144
Indeks: Alfabetyczna lista partnerów
237. Mikkelin ammattikorkeakoulu; Mikkeli; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
238. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turyngii; Erfurt; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
239. Ms Barcelona; Barcelona; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 85, 86, 87
240. MSM – International Consulting Poland Sp. z o.o. Łódź; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 48
241. MSM international consulting GmbH; Mihla; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 48
242. MyKnowledgeMap Ltd. York; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
243. NAV; Moss; Norwegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
244. OAKE Europe; Manchester; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
245. Oberstufenzentrum Palmnicken; Fürstenwalde; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
246. Odemis Anadolu Teknik ; Izmir; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
247. Odense Technical College; Odense; Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
248. Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych ZOZ Stare Miasto Wrocław; Wrocław; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
249. Palais Gruppe Leipzig; Leipzig; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
250. PANTEA, osebno in poslovno svetovanje; Postojna; Słowenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
251. Pasáž – reštaurácia & kaviareň ; Martin; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
252. PBCP Sp. z o.o. Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
253. PC Repair Centre – Marine House; Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
254. PC World; Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
255. PC World Customer Service; Sheffield; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
256. Pension Arnika; Friedrichshöhe; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 48
257. POINT, Turcja; Ankara; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
258. POLARIS Enterprise; Stafford; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23
259. Police Federale; Bruxelles; Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
260. Policía de Segurança Pública. Comando Metropolitano de Lisboa; Lisboa; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
261. Policja Republiki Czeskiej; Praha; Czechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
262. Policja Województwa Peszt (Budapeszt); Budapest; Węgry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
263. Polizeiinspektion Göttingen; Göttingen; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
264. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku; Puck; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
265. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu; Myślibórz; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
266. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze; Zielona Góra; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
267. Północna Prefektura Policji w Tallinie; Tallinn; Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
268. Preston Fram; Devon; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
269. Prezydium Policji w Berlinie; Berlin; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
270. Prezydium Policji w Monachium; München; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
271. Prezydium Policji w Pradze; Praha; Czechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
272. Professional High School of Mechanics and Electrical Engineering Stoicho and Kitsa Marchevi; Haskovo; Bułgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
273. Qualifizierungsforderwerk Chemie GmbH; Halle; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
274. Rada Generalna Dolnego Renu; Strasbourg; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
275. REFA Bundesverband e.V. Darmstadt; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
276. Regionalny Związek Rolników Starkenburg; Griesheim; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
277. Regionalverbund Thüringer Wald e.V., Naturpark Thüringer Wald e.V. Friedrichshöhe; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
278. Restauracia FATRANKA; Vrutky; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
279. RGA Umweltservice GmbH; Sonneberg; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
280. Rhredes – Educaçăo, Formaçăo e Consultoria, Lda. Vila Nova de Famalicăo; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
281. RTD Talos; Lefkosia; Cypr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
282. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu; Nowy Sącz; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
283. Savo Consortium for Education, Savo Vocational College; Toivala; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
284. Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH; Siegmundsburg; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 48
285. Sistema Turismo s.r.l. Potenza; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 39, 48, 49, 76, 107
286. Skill Estrategia, S.L. Sevilla; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
287. Spohns Haus – Ökologisches Schullandheim Gersheim; Gersheim; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
288. Spojená škola; Prešov; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
289. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna; Postojna; Słowenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
290. Starostwo Powiatowe; Skarżysko-Kamienna; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
291. Stern Hotel Soller; München; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
292. Stichting Academie Instituut, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht; Utrecht; Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
293. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych; Nowy Sącz; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
294. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER; Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 116
295. Stowarzyszenie-Klub Pro Publico Bono; Szczytno; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
296. Suomen Kylätoiminta ry; Suomusjärvi; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
145
Indeks: Alfabetyczna lista partnerów
297. Syntra West vzw; Brugge; Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
298. Szkoła Policji w Katowicach; Katowice–Piotrowice; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 81, 93
299. Tallinn University of Technology; Tallinn; Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
300. TECMINHO; Guimarăes; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
301. Telemark Educational Research; Notodden; Norwegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
302. TELL BAU; Norden; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
303. Tellus Group Ltd. – Work Experience UK; Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 67, 75
304. TGBBZ Dillingen; Dillingen; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
305. The Association of Communities in Wales with Small Schools; Welshpool, Powys; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
306. The Bakehouse Bed Breakfast; Sherborne; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
307. The Crown In; Dorset; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
308. The Eastbury Hotel; Sherborne; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
309. The Sherborne Hotel; Sherborne; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
310. Thüringer Innenministerium; Erfurt; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
311. Tischlerei Bruns/Luppen; Norden; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
312. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół na Litwie; Eisiskes; Litwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
313. Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych; Warszawa; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
314. Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen – ZNL; Ulm; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
315. TU/E Regional Leonardo Bureau ; MB Eindhoven; Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
316. Turmvilla Bad Muskau – Soziokulturelles Zentrum im Muskauer Park; Bad Muskau; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
317. Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia; Venezia; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
318. Universidad de Málaga ; Málaga; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
319. Universidad do MINHO; Guimarăes; Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
320. Universidad Politécnica de Cartagena ; Cartagena; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
321. Università dei Sapori – Scuola Nazionale dell’Alimentazione ; Perugia; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
322. Universitat de Girona; Girona; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
323. Université des Sciences et Technologies de Lille USTL; Villeneuve d’Ascq; Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
324. University of Cordoba, Department of Organic Chemistry; Cordoba; Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
325. University of Joensuu; Joensuu; Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
326. University of Sheffield; Sheffield; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 125
327. University of Teesside; Middlesbrough; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
328. University of Trento; Trento; Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
329. Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny ; Stará Ľubovňa; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
330. Uşak Ticaret Meslek Anadolu Ticaret Meslek Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi; Uşak; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
331. Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. Bad Freienwalde; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 71
332. Victoria Local Council; Victoria, Gozo; Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
333. Vilnius University; Vilnius; Litwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
334. Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH; Leipzig-Schkeuditz; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 43, 44, 56, 59, 60, 61, 62, 82
335. Vocational House of Builders; Bucharest; Rumunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
336. Vorarlberger Landeskonservatorium; Feldkirch; Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
337. Vretagymnasiet; Vreta Kloster; Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
338. WBS TRAINING AG; Dresden; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 63, 64
339. WBS TRAINING AG; Leipzig; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
340. Westheimer Stuben Landgasthof; Westheim/Pfalz; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
341. William Battle Learning Limited; Ferryside; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
342. Wisamar GbR; Leipzig; Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 126
343. Work Experience UK; Plymouth; Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 59, 61
344. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Kielce; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
345. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji; Lublin; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
346. Yasaroglu Group; Fethiye-Mugla; Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
347. Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie; Plzeň; Czechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
348. Zakład Doskonalenia Zawodowego przy Zrzeszeniu Przemysłu Budowlanego w regionie Berlin-Brandenburgia Centrum Kompetencji Wriezen; Wriezen; Niemcy . . . . . . . . . . . 31
349. Zdrowie i Zarządzanie Sp. z o.o. Kraków; Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
350. Združena stredná škola obchodu a služieb; Martin; Słowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
146
Indeks: Lista partnerów według krajów
Lista partnerów według krajów
Lista instytucji pełniących rolę partnerów w projektach Programu Leonardo da Vinci zatwierdzonych w konkursie z 2008 r. według krajów
Austria
1. DANUBE, European Training, Research and Technology; Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2. Fachhohschule Joanneum GmbH; Kapfenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3. Internationales Institut für Managing Diversity; Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4. Vorarlberger Landeskonservatorium; Feldkirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Belgia
1. Haute Ecole Paul-Henri Spaak; Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2. Hotelschool Stella Maris; Merksem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3. InduTec asbl; Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4. Kelles Consulting; Oudenaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5. Police Federale; Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6. Syntra West vzw; Brugge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Bułgaria
1. Ascymiry Soft; Gabrovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2. Bulgaria Training; Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 107
3. KMK Ltd. Burgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4. Miejska Stacja Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków w Sredetz; Sredetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5. Professional High School of Mechanics and Electrical Engineering Stoicho and Kitsa Marchevi; Haskovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Cypr
1. Dragon Consulting Ltd. Limassol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2. RTD Talos; Lefkosia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Czechy
1. Alvit – Innovation and Education Ltd. Ostrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2. Czech Efficient Learning Node, o. s. Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3. Policja Republiki Czeskiej; Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4. Prezydium Policji w Pradze; Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5. Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie; Plzeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Dania
1. Aalborg Tekniske Skole; Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2. Aarhus Universitet, Handels- og IngeniřrHřjskolen; Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3. Bornholms Middelaldercenter; Gudhjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4. Erhvervsraadet Herning & Ikast-Brande; Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5. Odense Technical College; Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Estonia
1. Północna Prefektura Policji w Tallinie; Tallinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2. Tallinn University of Technology; Tallinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Finlandia
1. Helsingin Konservatorio; Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Hyvinkään Kauppaoppilaitos; Hyvinkää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. Joensuu Konservatorio; Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4. Keski-Pohjanmaan Konservatorio; Kokkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. Mikkelin ammattikorkeakoulu; Mikkeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6. Savo Consortium for Education, Savo Vocational College; Toivala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7. Suomen Kylätoiminta ry; Suomusjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8. University of Joensuu; Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Francja
1. Aformac; Montlucon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2. Centre de formation d’apprentis européen Louis Prioux; Bar Le Duc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3. CERAP; Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
147
Indeks: Lista partnerów według krajów
4. Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Neuvic; Neuvic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5. GIP Formation Tout au Long de la Vie; Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6. GIPFAR; Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7. Institut Polytechnique de Grenoble; Grenoble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
8. INSUP Formation; Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 90
9. IRCAM; Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
10. Liceum Zawodów Hotelarskich Quercy-Perigord; Souillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11. Lycee Juler Ferry - La Colline; Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
12. Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Châteauroux-La Châtre; Châteauroux Cedex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Lycee Professionnel Jean Monnet; Le Puy en Velay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
14. Rada Generalna Dolnego Renu; Strasbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
15. Université des Sciences et Technologies de Lille USTL; Villeneuve d’Ascq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Grecja
1. 1st T.E.E.N. IONIA-VOLOS; Volos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2. Alfa D. Consultants; Thessaloniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
3. Anadrasis Initiative Information; Ermoupoli Syros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. Corfu Training Centre; Corfu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5. Econometrica Ltd. Athens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6. European Profiles A.E. Athens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7. Foundation for Research and Technology, Hellas – Institute of Applied and Computational Mathematics, FORTH-IACM; Heraklion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
8. Greek Association of General Practitioners; Thessaloniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
9. Hellenic Regional Development Centre – HRDC; Patras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 116
10. KEA Vocational Development Center; Rethymno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 85, 87
Hiszpania
1. A3 Networking Ingeniería Del Conocimiento S.L. Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2. Academia Córdoba; Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30, 33, 79
3. ACCP Associacio Cultural Catalanopolonesa; Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4. AM Transnational; Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86, 87
5. AMP Arquitectos S.L. Santa Cruz de Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6. Col-legi Salesia Sant Joan Bosco; Barcelona Horta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7. EKIP Europa; Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
8. Escuela de Hostelaria y Turismo de Valencia; Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9. Esmovia (Sistema Practices s.l.); Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 45, 49, 76, 107
10. Europrojectos Leonardo da Vinci; Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11. FEMXA Formación S.L. Vigo; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
12. FICYT; Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
13. Formacion FU; Puerto de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
14. Instituto Europeo de Lenguas Modernas; Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
15. IPF/ Iniciativas de Proyectos de Formación; Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 52
16. MS Barcelona; Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 85, 86, 87
17. Skill Estrategia, S.L. Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
18. Universidad de Málaga ; Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
19. Universidad Politécnica de Cartagena ; Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
20. Universitat de Girona; Girona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
21. University of Cordoba, Department of Organic Chemistry; Cordoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Holandia
1. CONTEC Holding; BV Reuver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2. De KOK Staalbouw BV; Heerle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3. Hanzehogeschool Groningen; Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4. Kenniscentrum Handel; Ede, Gelderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5. La’ Met Consultancy; Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6. Stichting Academie Instituut, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht; Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7. TU/E Regional Leonardo Bureau; MB Eindhoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Irlandia
1. Ballyfermot College of Further Education; Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2. CILA Work Placements Ireland; Cork City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
148
Indeks: Lista partnerów według krajów
3. Cork International Language Academy; Cork City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. Interconnection; Cork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Litwa
1. IMOTEC - Institute of Mobile Technologies for Education and Cultur; Vilnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
2. Kaunas University of Medicine; Kaunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3. Mediterranean Consultancy in Baltic Region UAB; Vilnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87
4. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół na Litwie; Eisiskes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5. Vilnius University; Vilnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Łotwa
1. Banku Augustskola; Riga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Malta
1. Victoria Local Council; Victoria, Gozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Niemcy 1. ABB Training Center GmbH & Co.KG; Mannheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2. Aparthotel Rialto & Haus Esplanade; Ostseebad Binz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. BAQ Research Institute on Employment Labour Qualifications; Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4. Berliner Verkehrsbetriebe (BVG); Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. Berufsbildende Schule 3 der Region Hannover; Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6. Berufsbildende Schulen; Neustadt a. Rbge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7. Bigus GmbH; Weimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8. Birkenhof AWO Pflegeheim; Ilmenau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9. Cech Rzemieślniczy w Recklinghausen; Recklinghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10. Centrum Kształcenia Budowlanego; Jena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 87
11. Centrum Wspierania i Integracji; Frankfurt/Oder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
12. Connectingeurope e.V. Oedheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
13. Dellack Kfz-Reparaturen und Lackierungen; Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
14. DEULA Hildesheim GmbH; Hildesheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 56
15. DEULA Nienburg; Nienburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 37, 55, 81
16. Deutsche Angestellten-Akademie, Institut Brandenburg-Ost; Frankfurt/Oder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
17. Diakonie Neuendettelsau - Direktion Altenhilfe; Neuendettelsau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
18. Europa Haus Leipzig e.V. Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 25, 32, 52, 53
19. F+U Gemeinnützige Bildungseinrchtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH; Chemnitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
20. Fahner Frucht GmbH; Gierstädt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
21. Forßbohm & Söhne; Makkleeberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 53
22. Gaststätte Rennsteig Stüberl; Siegmundsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
23. Gesellschaft fur Europabildung; Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
24. Gisbert von Romberg - Berufskolleg; Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
25. Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim; Pforzheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
26. Helk Architekten und Ingenieure GmbH; Mellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
27. HochDrei e.V. - Bilden und Begegnen in Brandenburg; Potsdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
28. Hotel Am Seetor; Angermunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
29. Hotel Apollo; München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
30. Hotel Deutsches Haus; Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
31. Hotel Gasthof Sonneneck; Schalkau/Theuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 48
32. Hotel Generator Berlin; Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
33. Hotel Gut Kerkow; Kerkow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
34. Hotel Reichshof; Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
35. ILLUT Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin-Brandenburg e.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 88
36. Internationaler Bund e.V. Neuenhagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
37. Internationaler Bund e.V. Frankfurt/Oder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 51, 68, 69
38. Internationaler Bund Verbund Brandenburg; Frankfurt/Oder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
39. Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e.V. Werneuchen/OT Wertpfuhl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
40. Jugendbildungsstätte Ludwigstein GmbH; Witzenhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
41. Jugendbildungszentrum Blossin e.V. Heidesee/OT Blossin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
42. Justus-von-Liebig-Schule; Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
43. Kathe-Kollwitz-Schule; Marburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
44. Kreisau-Initiative Berlin e.V. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
149
Indeks: Lista partnerów według krajów
45. Landschaftspflege und Agrarbetrieb Scheibe-Alsbach; Friedrichshöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
46. Landwirtschaftliches Unternehmen Mihla; Mihla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
47. Landwirtschaftskammer Hannover – Kreisstelle; Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
48. Laser Zentrum Hannover e.V. Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
49. Leibniz-Institute for Polymer Research Dresden e.V. Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
50. LEONARDO-Büro Thüringen c/o Technische Universität Ilmenau ; Ilmenau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
51. Lintec IT AG; Taucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 52
52. MEDIGREIF Kreiskrankenhaus Burg GmbH; Burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
53. Miejskie Technikum Gospodarcze, Zarządzania i Prawa; München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
54. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turyngii; Erfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
55. MSM international consulting GmbH; Mihla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 48
56. Oberstufenzentrum Palmnicken; Fürstenwalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
57. Palais Gruppe Leipzig; Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
58. Pension Arnika; Friedrichshöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 48
59. Polizeiinspektion Göttingen; Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
60. Prezydium Policji w Berlinie; Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
61. Prezydium Policji w Monachium; München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
62. Qualifizierungsforderwerk Chemie GmbH; Halle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
63. REFA Bundesverband e.V. Darmstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
64. Regionalny Związek Rolników Starkenburg; Griesheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
65. Regionalverbund Thüringer Wald e.V., Naturpark Thüringer Wald e.V. Friedrichshöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
66. RGA Umweltservice GmbH; Sonneberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
67. Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH; Siegmundsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 48
68. Spohns Haus - Ökologisches Schullandheim Gersheim; Gersheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
69. Stern Hotel Soller; München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
70. TELL BAU; Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
71. TGBBZ Dillingen; Dillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
72. Thüringer Innenministerium; Erfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
73. Tischlerei Bruns/Luppen; Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
74. Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen – ZNL; Ulm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
75. Turmvilla Bad Muskau – Soziokulturelles Zentrum im Muskauer Park; Bad Muskau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
76. Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. Bad Freienwalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 71
77. Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH; Leipzig-Schkeuditz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 43, 44, 56, 59, 60, 61, 62, 82
78. WBS TRAINING AG; Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 63, 64
79. WBS TRAINING AG; Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
80. Westheimer Stuben Landgasthof; Westheim/Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
81. Wisamar GbR; Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 126
82. Zakład Doskonalenia Zawodowego przy Zrzeszeniu Przemysłu Budowlanego w regionie Berlin-Brandenburgia Centrum Kompetencji Wriezen; Wriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Norwegia 1. NAV; Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2. Telemark Educational Research; Notodden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Polska 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2. Cambridge Professional Development Ltd. Polska; Grodzisk Mazowiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3. Case–Doradcy Sp. z o.o. Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim; Wodzisław Śląski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5. Cech Rzemiosł Różnych w Kepnie; Kępno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej; Skarżysko-Kamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze; Zielona Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; Legionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9. Development and Consulting Center; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
10. Dozamel; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
11. Edukacja i Praca; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
12. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr; Radom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
13. Intelix-Eurotelix; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
14. Izba Rzemieślnicza w Opolu; Opole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
15. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ŚUM; Zabrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
16. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
150
Indeks: Lista partnerów według krajów
17. Komenda Główna Policji; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 83
18. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Bydgoszcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
19. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach; Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
20. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 84, 91
21. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
22. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie; Rzeszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
23. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
24. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
25. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
26. Kuratorium Oświaty w Poznaniu; Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
27. MSM - International Consulting Poland Sp. z o.o. Łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 48
28. Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych ZOZ Stare Miasto Wrocław; Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
29. PBCP Sp. z o.o. Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
30. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku; Puck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
31. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu; Myślibórz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
32. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze; Zielona Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
33. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu; Nowy Sącz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
34. Starostwo Powiatowe; Skarżysko-Kamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
35. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych; Nowy Sącz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
36. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 116
37. Stowarzyszenie-Klub Pro Publico Bono; Szczytno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
38. Szkoła Policji w Katowicach; Katowice–Piotrowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 81, 93
39. Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych; Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
40. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
41. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji; Lublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
42. Zdrowie i Zarządzanie Sp. z o.o. Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Portugalia 1. Byweb 2 – Formação e Informática, Unipessoal Lda; Santa María da Feira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2. CENFIM Centro de Formacăo Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica; Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3. Centrum Kształcenia dla Przemysłu Ceramicznego CENCAL; Caldas Da Rainha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. Conservatorio - Escola das Artas; Funchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. Escola Profissional de Tomar; Tomar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6. Euroyouth; Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7. Instituto Politécnico de Coimbra; Coimbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
8. Instituto Superior de Polícia Judiciária e Cięncias Criminais; Barro, Lourdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
9. Policía de Segurança Pública. Comando Metropolitano de Lisboa; Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
10. Rhredes – Educaçăo, Formaçăo e Consultoria, Lda. Vila Nova de Famalicăo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
11. TECMINHO; Guimarăes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
12. Universidad do MINHO; Guimarăes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Rumunia 1. Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil”; Brasov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2. Inspectoratul General Al Politiei Romane; Bucharest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3. Liceum Teoretic „I. Caragiale” Moreni; Moreni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4. Vocational House of Builders; Bucharest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Słowacja 1. CAMEA Computer Systems a.s. Prešov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. D-J SERVIS; Prešov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. EKIP Slovakia; Zvolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4. Fraunhofer IPA Slovakia; Žilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5. Pasáž - reštaurácia & kaviareň ; Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Restauracia FATRANKA; Vrutky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7. Spojená škola; Prešov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8. Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny ; Stará Ľubovňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9. Združena stredná škola obchodu a služieb; Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
151
Indeks: Lista partnerów według krajów
Słowenia 1. GEA College PIC d.o.o. Ljubljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2. PANTEA, osebno in poslovno svetovanje; Postojna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna; Postojna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Szwecja 1. College Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Dingle; Dingle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. Fiber Optic Valley; Hudiksvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3. Mälardalen University; Västerĺs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4. Vretagymnasiet; Vreta Kloster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Turcja 1. Belcekiz Beach Club Hotel; Fethiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
2. Fethiye Tourism College; Fethiye-Mugla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
3. Fethiye Tourism Training Center; Fethiye-Mugla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 87
4. Gul Hotel; Fethiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
5. Hotel Conrad; Istanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6. Hotel Marriott; Istanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7. Hotel Sheraton; Istanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8. Iskenderun Mesleki Egitim Merkezi Vocational Educational Centre; Iskenderun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9. Jel Holiday Hotel; Oludeniz Fethiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
10. Konya Imkb Gmk Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi; Karatay-Konya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
11. Lykia World Hotel; Fethiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
12. Maltepe Anatolian Vocational High School; Maltepe/Istanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
13. Odemis Anadolu Teknik; Izmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
14. POINT, Turcja; Ankara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
15. Uşak Ticaret Meslek Anadolu Ticaret Meslek Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi; Uşak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
16. Yasaroglu Group; Fethiye-Mugla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 57
Węgry 1. INNOSTART; Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2. Irinyi János Gimnázium Szakközép-és Szakiskola; Debrecen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Komenda Policji w Budapeszcie; Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4. Policja Województwa Peszt (Budapeszt); Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Wielka Brytania 1. A4e Ltd. Sheffield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Adam Smith College; Kirkcaldy, Fife. Scotland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3. Alfa Leisureplex Holiday Group; Chorley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4. Atkins Highways and Transportation; Birmingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5. Blacklake Farm; Devon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6. Buckinghamshire Primary Care Trust; High Wycombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7. Chartered Institute of Building; Ascot Berkshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8. Chefsolutions; Poole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9. Community Brain Injury Rehabilitation Team (CBIRT); Leeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
10. Community Drugs Team (CDT); Greenock Inverclyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
11. Cornish Tractors; Devon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
12. Creative Communities Unit, Faculty of Arts, Media and Design, University of Staffordshire; Stoke-on-Trent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
13. E.T.C. (Plymouth) Ltd Trading as European Training Consortium; Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
14. Electronic Repair Solutions; Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
15. English Heritage; York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
16. Esplex Ltd. (Acer Inc.); Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
17. EuroPartnership Agency Ltd. Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28, 42, 50, 60, 61
18. Half Moon; Sherborne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
19. IELC Ltd. Rochdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
20. IFCOS – International Forum for Construction Occupational Standards; Nottingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
21. ImageLife; Bere Alston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
22. Integrem Limited; Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
23. International Centre for Neuro-Rehabilitation & Neuro-Psychiatry; Newcastle upon Tyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
24. K J Stoneman & Co; Devon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
152
Indeks: Lista partnerów według krajów
25. Kennacott Farm; Devon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
26. Lake School of English Oxford; Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
27. Laundry; Wolverhampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
28. MyKnowledgeMap Ltd. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
29. OAKE Europe; Manchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
30. PC Repair Centre – Marine House; Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
31. PC World; Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
32. PC World Customer Service; Sheffield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
33. POLARIS Enterprise; Stafford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23
34. Preston Farm; Devon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
35. Tellus Group Ltd. – Work Experience UK; Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 67, 75
36. The Association of Communities in Wales with Small Schools; Welshpool, Powys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
37. The Bakehouse Bed Breakfast; Sherborne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
38. The Crown In; Dorset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
39. The Eastbury Hotel; Sherborne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
40. The Sherborne Hotel; Sherborne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
41. University of Sheffield; Sheffield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 125
42. University of Teesside; Middlesbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
43. William Battle Learning Limited; Ferryside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
44. Work Experience UK; Plymouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 59, 61
Włochy 1. 2AV STUDIO S.R.L. Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2. Associazione NET; Roncaglia – Ponte San Nicolň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3. Associazione SEND; Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4. C.S.T.M.T Centro Servici Turistici Maremma Toscana; Follonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86, 87
5. Centro Addestramento Alpino di Moena; Moena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6. Centro Lavoro; Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7. Centro per l’Impiego; Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
8. ECAP Consulenze; Como . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
9. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia - En.A.I.P. F.V.G; Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia - En.A.I.P. F.V.G. Pasian di Prato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11. Eurolabour S.p.A; Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
12. Fattoria Biologica Patrice; Spoleto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
13. Fondazione Iard; Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
14. Fondazione Luigi Clerici; Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
15. For.Com. – Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario; Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
16. Fundacja ISTUD; Stresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
17. GRUPO CSCS; Pistoia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
18. I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino; Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
19. INFORMAGIOVANI; Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
20. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione, Commerciali e Turistici; Jesolo Lido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
21. Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato A. Meucci; Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
22. Istituto Statale d’Arte ; Macerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
23. Meta Group s.r.l.; Terni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 122
24. Sistema Turismo s.r.l. Potenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 39, 48, 49, 76, 107
25. Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia; Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
26. Università dei Sapori - Scuola Nazionale dell’Alimentazione; Perugia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
27. University of Trento; Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
153

Podobne dokumenty