odpowiedzi dla wykonawcy nr 1

Transkrypt

odpowiedzi dla wykonawcy nr 1
Wrocław, 05.10.2009 r.
Sprawa nr NA-P/ 51 /2009
Przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej do 14.000,00 euro
Wykonawcy bior cy udział w post powaniu
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostaw kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówie Publicznych Zamawiaj cy odpowiada na
pytania Wykonawcy, które brzmi :
Zestaw pyta Nr 1 z dnia 02.10.2009 rok
W zwi zku z opisem przedmiotu zamówienia w w/w post powaniu literalnie okre laj cego produkt Canon, tj. model
IR 2018 oraz IRC 2380i prosz o informacj , czzy dopuszczacie Pa stwo wykre lenie lub zmiany kilku parametrów ,
które jednocze nie okre laj parametry marki Canon i w swej specyfice nie pozwalaj na zaoferowanie produktów
innych producentów.
Pytanie nr 1
a. Pr dko kopiowania w formacie A3 – czy mo emy zaoferowa produkt o pr dko ci 12 stron
A3/min?
b. Skanowanie sieciowe w kolorze – czy mo emy zaproponowa skanowanie sieciowe w czerni?
Pytanie nr 2
a. Pr dko kopiowania A3- 12,5 stron /min
b. Dysk twardy – 60 GB
c. Pami RAM- 1024MB
d. 2 kasety po 500 arkuszy
e. czas nagrzewania do 80s.
f. Czas oczekiwania na pierwsz kopi w czerni 7,7s. I w kolorze 11,7s.
Pytanie nr 3.
Prosimy tak e o informacj , co Zamawiaj cy ma na my li pisz c o koniecznym wyposa eniu
urz dzenia IRC 2380i w kart wysyłania w kolorze?
Odpowiedzi Zamawiaj cego:
Ad. 1.
a. NIE
b. NIE
Ad.2
a. NIE
b. NIE
c. NIE
d. NIE
e. NIE
f. NIE
1z2
Ad.3
Karta wysyłania w kolorze umo liwia wysyłanie w kolorze obrazów : do poczty elektronicznej,
faksu internetowego , skrzynki pocztowej, FTP lub serwera.
Funkcjonalno ta umo liwia u ytkownikom wysyłanie dokumentów bezpo rednio z urz dzenia
i/lub zapisywanie ich w zewn trznej bazie danych lub na serwerach plików. Dokumenty mo na
tak e jednocze nie umieszcza w wewn trznych skrzynkach archiwum poczty, aby móc z nich
korzysta pó niej lub dokona w nich zmian. Mo liwe jest wysyłanie dokumentu do wielu
odbiorców jednocze nie, co stanowi du oszcz dno czasu i umo liwia automatyzacj obiegu
dokumentów.
Zatwierdzam
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Józef Szlachta
Otrzymuj :
1. Wykonawcy bior cy udział w post powaniu.
2. UP/NAP/aa
2z2