1. Aplikacja PC – omówienie programu: Kartoteki

Transkrypt

1. Aplikacja PC – omówienie programu: Kartoteki
Aplikacja 4MAG Inwentaryzacja środków trwałych została przygotowana do usprawnienia
pracy komisji spisowej przy prowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem
kodów kreskowych i terminali przenośnych.
1. Aplikacja PC – omówienie programu:
Menu aplikacji – dostęp do wszystkich kartotek oraz wyników inwentaryzacji.
Modyfikatory kartoteki – w zależności od wybranej kartoteki dostępne są odpowiednie opcje
Podgląd kartoteki – wyświetla elementy wybranej kartoteki.
Kartoteki:
Środki trwałe – Wyświetla wszystkie środki trwałe zdefiniowane w systemie. Możemy dodawad,
zmieniad i usuwad środki trwałe.
Przykładowa edycja środka trwałego. Musimy zdefiniowad
numer inwentarzowy. Możemy określid lokalizację pod jaką
znajduje się środek trwały oraz przypisanego pracownika. Pole
nr projektu służy do wpisania danych dla środków znajdujących
się na budowach. Pole „Grupa” umożliwia zdefiniowanie
dodatkowej właściwości środków.
Przycisk „Drukuj” powoduje wydrukowanie etykiet dla zaznaczonego lub wielu zaznaczonych
środków trwałych.
Eksport służy do eksportu wszystkich danych zawartych w kartotece do pliku w celu otwarcia
np. w Excel.
Magazyn: Przyjmij / Wydaj – służy do oznaczenia towarów które znajdują się lokalnie lub na
budowach.
Pracownicy – zawiera kartotekę wszystkich pracowników z możliwością tworzenia, edycji oraz
usuwania.
MPK – zawiera kartotekę wszystkich lokalizacji z możliwością tworzenia, edycji oraz usuwania.
Grupy – zawiera kartotekę wszystkich grup z możliwością tworzenia, edycji oraz usuwania.
Arkusze spisowe – zawiera kartotekę wszystkich arkuszy spisowych po przeprowadzonych
inwentaryzacjach. Klikając w każdą z nich, mamy możliwośd ich przeglądnięcia jak i drukowania.
2.Aplikacja na terminal – omówienie programu:
„Inwentaryzacja” - uruchamia właściwą inwentaryzację.
„Synchronizacja” - pobiera aktualną bazę środków trwałych oraz
przenosi dokumenty zinwentaryzowane do aplikacji na PC.
„Ustawienia” - służy do ustawienia podstawowych opcji w programie.
Inwentaryzacja:
Przed każdą inwentaryzacją powinniśmy zsynchronizowad terminal z komputerem PC. Następnie
przechodzimy do właściwej inwentaryzacji naciskając przycisk „Inwentaryzacja”.
Z listy, która się pojawiła, wybieramy lokalizację, którą będziemy
inwentaryzowad. Po wybraniu, naciskamy przycisk „Wybierz”, żeby
przejśd do kolejnego kroku.
Widzimy listę zinwentaryzowanych środków. Używając czytnika
odczytujemy kod kreskowy znajdujący się na etykiecie. (W przypadku
odczytania środka, który nie był przyporządkowany do wybranej
lokalizacji, pojawia się stosowny komunikat).
W tym kroku musimy wybrad osobę odpowiedzialną za środek
trwały. Następnie wracamy znowu do listy zinwentaryzowanych
środków i konturujemy skanowanie dla następnego środka. W taki
sposób postępujemy dla reszty środków w obrębie danej lokalizacji.
Następnie zamykamy dokument wybierając guzik „Zapisz”.
Uruchamiamy inwentaryzację wybierając kolejną lokalizację.
3. Synchronizacja:
Aby zsynchronizowad dokumenty inwentaryzacyjne oraz definicje środków trwałych musimy terminal
zsynchronizowad. W tym celu na aplikacji PC wybieramy z menu „Plik/Tryb synchronizacji”. Następnie
na terminalu, będącym podłączony do komputera, wybieramy „Synchronizacja”.
4. Instalacja i wymagania sprzętowe:
Aplikacja do poprawnej pracy wymaga zainstalowania podstawowych komponentów na komputerze
PC oraz terminalu. Na dołączonej płycie znajdują się „katalogi komponenty PC” i „komponenty
Terminal”. Dla komputera PC należy zainstalowad następujące komponenty:
 SQLite-1.0.66.0-setup – silnik bazy danych
 dotnetfx35.exe - .NET Framework 3.5
 activesync4.5pl.msi – (Windows XP) obsługa terminali z system Windows Mobile
 drvupdate-x86.exe – (Windows Vista/7 32-bit) obsługa terminali z system Windows Mobile
 drvupdate-amd64.exe – (Windows Vista/7 32-bit) obsługa terminali z systemem Windows
Mobile
Dla terminala musimy zainstalowad:
 NETCFv35.wm.armv4i.cab – .NET Framework Compact 3.5
Instalacja na terminalu wymaga przeniesienia pliku do pamięci urządzenia. Następnie używając
jakiegoś menadżera plików (np. „File manager”) klikamy w przeniesiony wcześniej plik. Instalacja
na terminalu zostanie rozpoczęta.
Sama aplikacja znajduje się w katalogach PC oraz terminal.
5. Konfiguracja:
Konfiguracja na PC ogranicza się jedynie do ustawienia drukarki etykiet oraz wybrania
odpowiedniego wzorca wydruku (dołączony na płycie - wzorzec.prn). Ustawienia dostępne są z menu
aplikacji Plik / Ustawienia. Z udostępnionego przez Paostwa pliku przygotowaliśmy bazę danych
zawierającą wszystkie dane - DataBase.db3. Plik należy przegrad do katalogu database w katalogu
aplikacji, zastępując plik który może się tam znajdowad.
Konfiguracja na terminalu wymaga wpisania adresu IP komputera, z którym będziemy się
synchronizowad oraz wpisania numeru terminala. Opcje dostępne są z poziomu przycisku Ustawienia.