prowadzenie pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w

Transkrypt

prowadzenie pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
PROWADZENIE PRACY SOCJALNEJ Z RODZINĄ
DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY W RODZINIE
STOSOWANIE NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH AKTYWNY UDZIAŁ KLIENTA W
ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Data: 25 października 2013, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Długa 23/25
Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 11 października.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Adresaci szkolenia: pracownicy OPS, PCPR, policji, placówek
psychologowie oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.
oświatowo-wychowawczych,
Prowadzący: Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w pracę na rzecz podkarpackich organizacji
pozarządowych w zakresie edukacji i profilaktyki patologii społecznych. Od 2003 roku do dnia
dzisiejszego
współzałożyciel
i
Prezes Zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Pedagogów
i Psychologów PROGRES. Trener szkoleń psychospołecznych. Od 2010 roku zatrudniony w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej. Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną. Od 2011 r. pełni
obowiązki Kierownika Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Członek
Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Autor publikacji wydanej przez Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej pt. „Praktyczne rozwiązania realizacji Procedury „Niebieskie Karty”.
Program szkolenia:
1. Podstawa prawna:
• Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593)
• Ustawa z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta”. (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1245)
2. Przemoc w rodzinie, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksie
karnym.
3. Zadania jednostek pomocy społecznej w pracy z rodziną z problemem przemocy domowej.
• Praca z osobami doświadczającymi przemocy ze szczególnej uwzględnieniem małoletniego
• Zakres pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
4. Formularz oceny i planowania Wskaźników Bezpieczeństwa, jako narzędzie pracy socjalnej w
interwencji kryzysowej.
• Różnica między pracą socjalną a interwencja kryzysową w pracy z rodziną.
• Określenie granicy poziomu minimalnego bezpieczeństwa dziecka w rodzinie ze szczególnym
uwzględnieniem dziecka zaniedbanego
5. Elementy interwencji kryzysowej.
• Interwencja kryzysowa krok po kroku.
• Cechy i zadania interwencji kryzysowej w rodzinie doświadczającej przemocy
6. Cele jednostki pomocy społecznej a autonomia rodziny – granice interwencji.
ZGŁOSZENIE
PROWADZENIE PRACY SOCJALNEJ Z RODZINĄ
DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY W RODZINIE
STOSOWANIE NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH AKTYWNY UDZIAŁ KLIENTA W
ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Data: 25 października 2013, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Długa 23/25
Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 11 października.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji
Instytucja: .............................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................
NIP: ......................................................................................................................................
L.p. Imię i nazwisko
Wydział
tel.
e-mail
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
...........................................................
podpis i pieczątka osoby delegującej
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2013 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail:
[email protected] lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum
(nazwa odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na
dwa dni przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie
zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie
prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Długa 23/25, Sala Konferencyjna FRDL, III piętro.
Dojazd: Metrem do stacji Ratusz Arsenał lub autobusami 116, 178, 180, 222, 503 do przystanku Plac
Krasińskich.
Cena: 299 zł netto przy zgłoszeniu do 11 października. Cena po 11 października to 350 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Podobne dokumenty