B+R - Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Transkrypt

B+R - Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Aleksy Miarkowski
Ekspert CA KJ ds. podatków
i finansów publicznych
Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, posiada 5 lat doświadczenia
w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych. Specjalizuje się w zakresie cen transferowych, podatku od osób prawnych i podatku od nieruchomości. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat podatkowych instrumentów wsparcia rozwoju innowacyjności (R&D) u przedsiębiorców. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Uczestniczył w przygotowaniu rekomendacji regulacji podatkowych w ramach prac Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego działającej przy Ministerstwie Finansów. Współautor projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika
przygotowanej w ramach Fundacji Republikańskiej.
Ulżyć
innowacjom
Uwagi do projektu zmian w uldze
podatkowej na działalność
badawczo-rozwojową (B+R)
Aleksy Miarkowski
Analiza 2/2016
Spis treści
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2. Wnioski i rekomendacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3. Parametry ulgi B+R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4. Konstrukcja ulgi B+R – analiza propozycji MNiSW . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.1. Katalog kosztów kwalifikowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.2. Stawka ulgi B+R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
4.3. Podstawa odliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.4. Rozliczenie w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4.5. Mechanizm refundacji / wiek przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5. Konstrukcja ulgi B+R – inne wybrane parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.1. Wiążąca opinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.2. Limity i wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Załącznik. Podatkowe instrumenty wsparcia działalności B+R –
Polska na tle UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
4
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
Streszczenie
Tezy
1) Zachęty podatkowe wspierające prowadzenie działalności badawczorozwojowej przez przedsiębiorców są skutecznym i powszechnie wykorzystywanym na całym świecie narzędziem.
2) Dotychczasowy, alternatywny dla zachęt podatkowych, system dotacji
bezpośrednich ma wiele wad, zaczynając od pisania wniosków pod
klucz, przy których urzędnik decyduje o poziomie innowacyjności, a na
generowaniu nadmiernych nakładów administracyjnych kończąc.
3) Wprowadzona 1 stycznia 2016 r. ulga B+R (uchwalona przez sejm poprzedniej kadencji) ze względu na swoją konstrukcję oraz stosunkowo
niską stawkę nie jest rozwiązaniem atrakcyjnym.
4) Propozycje zmian tej ulgi, przedstawione w projekcie ustawy z dnia
4 marca br. przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, zmierzają w dobrym kierunku. Pozytywnie należy ocenić
przede wszystkim prawie dwukrotne zwiększenie stawki ulgi B+R oraz
wprowadzenie możliwości otrzymania zwrotu gotówkowego przez
start-upy.
5) Mimo zalet projekt ten pozostawia pole do korekty w celu usprawnienia
i zwiększenia efektywności ulgi B+R. W szczególności należy rozważyć
możliwość likwidacji zamkniętego katalogu kosztów kwalifikowanych
B+R, będącego podstawą rozliczenia ulgi. Pozwoli to wyeliminować
potencjalne spory interpretacyjne i urealnić poziom zachęty B+R do
rzeczywistego poziomu ponoszonych wydatków na działalność B+R.
Warto rozważyć także rezygnację z zaproponowanego mechanizmu
przyrostowego (tj. wzrost ulgi dla inwestujących długo i coraz więcej),
z którego wycofały się już prawie wszystkie państwa UE m.in. ze względu
na to, że mechanizm ten może zniekształcać procesy rozwoju technologii i prowadzenia prac B+R. Należy przeanalizować możliwości zwiększenia stawki ulgi B+R oraz kwoty zwrotu gotówkowego (refundacji).
Pomimo propozycji MNiSW w zakresie dwukrotnego podwyższenia
stawki, nadal będzie ona dwa razy niższa od podobnych zachęt w państwach naszego regionu.
6) Rekomendowane jest także m.in. wprowadzenia możliwości dobrowolnego otrzymania opinii zabezpieczającej prawo podatnika do skorzystania z ulgi B+R, co zwiększy pewność prawa oraz stabilność
finansową przedsiębiorców.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
5
Analiza 2/2016
1. Wprowadzenie
Pomimo wzrostu PKB i coraz większych nakładów bezpośrednich na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w formie dotacji i grantów naukowych,
polska gospodarka nie nowocześnieje. Świadczą o tym dramatycznie niski
poziom patentów oraz mały udział produktów i usług wysokiej technologii
w PKB. Duży odsetek firm otrzymujących dotacje po kilka latach przestaje istnieć. Jednocześnie niewielu naukowców jest zaangażowanych w prace B+R
w biznesie (niski poziom komercjalizacji wyników badań prowadzonych
na uczelniach).
Wydatki na prowadzenie działalności B+R w Polsce (tzw. wskaźnik
GERD1) były w 2014 r. zaledwie na poziomie 0,94% PKB, z czego mniej niż
połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw. Tym samym wskaźnik ten
znacząco odbiega od średniej dla krajów UE, która w 2013 r. znajdowała się
na poziomie 1,91%. Z kolei, zgodnie ze strategią Europa 2020, Polska jest
zobowiązana do osiągnięcia poziomu 1,7% PKB.
Jeszcze do niedawna polski system podatkowy nie zawierał praktycznie
żadnych zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R. Tymczasem w większości państw UE takie zachęty obowiązują od lat i sprawdzają
się jako efektywne narzędzia wspierania działalności B+R. Poza tym systemy
podatkowe większości państw UE zawierają nie jedną ulgę, a cały system ulg
podatkowych wspierających powstawanie innowacji na różnych etapach
i w różnym wymiarze. Także w takich państwach jak np. USA, Japonia, Australia, Izrael obowiązują rozbudowane zachęty podatkowe w tym zakresie.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że system wsparcia działalności B+R
oparty o ulgi podatkowe, w przeciwieństwie do systemu dotacji bezpośrednich, pozwala wspierać wszystkich przedsiębiorców podejmujących prace
B+R niezależnie od tego, czy dany projekt zakończy się sukcesem, czy porażką
(przy pracach B+R często, aby odnotować jeden sukces, trzeba ponieść 10,
20, 50, a nawet i więcej porażek), niezależnie od poziomu innowacyjności
i wreszcie niezależnie od tego, czy zostanie uruchomiony nowy nabór wniosków i czy przedsiębiorca wystarczająco dobrze opanował umiejętność
„wstrzelenia się” w klucz. Instrumenty podatkowe wymagają także mniejszych nakładów administracyjnych i zmniejszają poziom bezpośredniej re1
Wewnętrzne wydatki na działalność B+R (ang. Gross Domestic Expenditure on
Research and Development) badane jako procent PKB.
6
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
dystrybucji, jaki powstaje w czystym systemie dotacyjnym. Ponadto po
2020 r. znacząco zmniejszą się fundusze unijne w ramach systemu dotacji.
Należy wspomnieć, że niektóre badania wykazują, że wzrost wskaźnika
nakładów prywatnych na badania i rozwój w stosunku do PKB (tzw. wskaźnik
BERD2), które są stymulowane ulgami podatkowymi, skutkują zmianą tempa
wzrostu PKB. Przykładowo zmiana wskaźnika BERD do PKB o 0,1% może przełożyć się na jednoczesny dodatkowy wzrost PKB per capita o 0,2%3.
Wprowadzona 1 stycznia 2016 r. ulga B+R (uchwalona przez sejm poprzedniej kadencji) ze względu na swoją konstrukcję oraz stosunkowo niską
stawkę nie jest rozwiązaniem atrakcyjnym. Ani dla polskich przedsiębiorców
prowadzących badania i prace rozwojowe, którzy muszą ponosić większe
obciążenia fiskalne niż ich konkurenci w innych państwach (a start-upy
w praktyce często nie mogą z niej w ogóle skorzystać), ani dla firm międzynarodowych, które, lokując swoje centra B+R, często biorą pod uwagę zachęty
podatkowe obowiązujące w poszczególnych państwach.
2
Business Expenditures on Research and Innovation.
3
Według metodologii przyjętej przez OECD w raporcie The sources of Economic
Growth in OECD Countries, OECD, Paris 2003, co zostało zauważone także m.in. przez Ministerstwo Gospodarki: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?
key=592C7590.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
7
Analiza 2/2016
2. Wnioski i rekomendacje
Propozycje zmian w zakresie ulgi podatkowej na działalność B+R, przedstawione w projekcie ustawy z dnia 4 marca br. (przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmierzają w dobrym kierunku.
Pozytywnie należy ocenić przede wszystkim prawie dwukrotne zwiększenie
stawki ulgi B+R oraz wprowadzenie możliwości otrzymania zwrotu gotówkowego przez start-upy. Zmiany te zdecydowanie przyczynią się do wzrostu popularności ulgi, a tym samym w dłuższej perspektywie do zwiększenia
innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Mimo tego projekt ten pozostawia pole do możliwej modyfikacji w toku
prac nad ustawą w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności ulgi B+R.
W szczególności należy rozważyć możliwość:
■ likwidacji zamkniętego katalogu kosztów kwalifikowanych (lub jego
rozszerzenie), tak aby za koszty kwalifikowane były uznawane wszystkie
koszty uzyskania przychodów mające związek z działalnością B+R;
■ podwyższenia stawki ulgi B+R (np. do 100%);
■ rezygnacji z mechanizmu przyrostowego, elementu zniekształcającego
procesy rozwoju technologii i prowadzenia prac B+R;
■ wprowadzenia braku ograniczeń czasowych w zakresie rozliczenia straty
podatkowej z tytułu kosztów związanych z działalnością B+R;
■ uproszczenia mechanizmu i zwiększenia kwoty refundacji;
■ wprowadzenia możliwości dobrowolnego otrzymania opinii zabezpieczającej prawo podatnika do skorzystania z ulgi B+R;
■ wdrożenia mechanizmów umożliwiających zabezpieczenie interesu
państwa przed potencjalnymi nadużyciami ze strony podatników oraz
niekontrolowanymi kosztami budżetowymi.
8
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
3. Parametry ulgi B+R
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt nowelizacji przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz
osób fizycznych dotyczący ulgi podatkowej na działalność B+R, który wprowadza korekty do kształtu obecnej ulgi.
Do 31 grudnia 2015 r. ulga tego rodzaju w Polsce w ogóle nie obowiązywała4, podczas gdy analogiczne zachęty podatkowe były już powszechnie stosowane w większości państw UE jako skuteczne narzędzia wsparcia
działalności badawczo-rozwojowej.
Poniższa tabela przedstawia początki powstawania ulgi B+R w Polsce:
Data
Podmiot inicjujący
Ministerstwo Gospo01.03.2004 darki, Pracy i Polityki
Społecznej
Dokument/akt normatywny
Propozycja
Strategia zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu
Brak konkretnej propozycji
osiągniecia założeń strategii
lizbońskiej
Ministerstwo Nauki
Analiza uwarunkowań fiskal45% – MŚP
23.12.2010 i Szkolnictwa Wyższe- nych związanych z prowadze31% – duzi przedsiębiorcy
go (analiza zewnętrzna) niem prac B+R
Projekt Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020 r.
26% odliczanych od podatku (tj. ok. 140%)
08.04.2014 Rada Ministrów
Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.
Brak konkretnej propozycji
13.03.2015 Prezydent RP
Projekt ustawy o zmianie nie50% – MŚP
których ustaw w związku ze
20% – duzi przedsiębiorcy
wspieraniem innowacyjności
Narodowe Centrum
17.03.2015
Badań i Rozwoju
Projekt zachęt podatkowych
dla działalności B+R
01.01.2013
14.04.2015
Ministerstwo Gospodarki
Rada Konsultacyjna
Prawa Podatkowego
przy Ministerstwie
Finansów
150% – badania podstawowe
100% – badania przemysłowe, prace rozwojowe
itd.
Rekomendacja w sprawie konstrukcji ulgi w podatku docho100% – K
dowym na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
Ustawa o zmianie niektórych
Sejm RP (pod wpływem
ustaw w związku ze wspiera25.09.2015 Ministerstwa Finanniem innowacyjności (Dz.U.
sów)
z 2015 r. poz. 1767)
30% – koszty personalne
20% – KK dla MŚP
10% – KK dla dużych
Projekt ustawy o zmianie nieMinisterstwo Nauki
50% – koszty personalne
których ustaw określających
04.03.2016 i Szkolnictwa Wyższe50% – KK dla MŚP
warunki prowadzenia działalgo
30% – KK dla dużych
ności innowacyjnej
Źródło: Opracowanie własne.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
9
Analiza 2/2016
W tym czasie, kiedy w Polsce rozważano propozycje ulg B+R (przedstawione w powyższej tabeli), Komisja Europejska przy pomocy zewnętrznej instytucji badawczej przeprowadziła badanie5 wśród państw członkowskich UE
oraz kilku innych państw, jak np. USA, Japonia, Izrael, mające na celu sparametryzowanie mechanizmów składających się na ulgi B+R obowiązujące
w poszczególnych państwach oraz podjęcie próby ich oceny. W tym kontekście KE wyodrębniła ok. 20 parametrów ulg B+R oraz oceniła je (pozytywnie,
neutralnie, negatywnie). Poniższa tabela przedstawia ocenę obecnie obowiązującej ulgi B+R oraz proponowanych zmian przez MNiSW na tle klasyfikacji
i rekomendacji KE.
4
Obowiązywała jedynie tzw. ulga na nabycie nowych technologii, która nie promowała
prowadzenia prac B+R, a jedynie zakup od innych podmiotów już gotowych wynalazków/licencji w postacie wartości niematerialnych i prawnych.
5
European Commission, A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, 2015, Taxation
Papers, Working Paper No. 52-2014, s. 1-130; European Commission, Annex: Country
fiches, [w:] A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, 2015 Taxation Papers, Working
Paper No. 52-2014, s. 1-113; European Commission, Annex: Good practice cases,[w:]
A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, 2015, Taxation Papers, Working Paper No. 522014, s. 1-43.
6
Parametr ten (tj. stawka ulgi B+R/hojność) nie został ostatecznie uwzględnione
w badaniu KE ze względu na to, że jest on bardzo trudny do zmierzenia i ocenienia.
10
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
L.p.
Parametr ulgi B+R
Rekomendacje Komisji Europejskiej
Pozytywna (1)
Neutralna (0)
Negatywna (-1)
Obecna Proponowana
ulga B+R zmian MNiSW
Rodzaj ulgi B+R
1.
Konstrukcja do
wewnątrz czy
na zewnątrz
Konstrukcja do wewnątrz
(wspieranie prowadzenia
działalności B+R)
–
Konstrukcja na zewnątrz (np.
wspieranie pozostawania patentów w kraju, np. patent box)
1
2.
Konstrukcja
odliczenia
Odliczenie od podatku
Odliczenie od
podstawy opodatkowania
Obniżenie stawki podatku
lub zwiększenie kosztów
przy odpowiednim źródle
przychodów (patent box)
0
3.
Katalog kosztów
kwalifikowanych
Wydatki IP
1
1
(zwiększono)
4.
Stawka ulgi B+R6
Pewna
–
Nadmierne wsparcie
0
0
(zwiększono)
5.
Podstawa
odliczenia
Uzależniona od bieżącej
wartości wydatków B+R
–
Przyrostowa
1
-1
Wymóg nowości
Nowość dla świata, nowość
dla państwa
–
Jawna zachęta
do naśladowania
0
6.
Wszystkie wySzczególnie wynagrodzedatki dotyczące
nie personelu B+R
B+R
Ukierunkowanie ulgi B+R
7.
Region
Brak ukierunkowania
na region
–
Bardzo skomplikowane zasady
ukierunkowania na regiony
0
8.
Forma prawna
działalności
Wszystkie podmioty
prawne
–
Przedsiębiorcy z kapitałem
zagranicznym
1
9.
Wielkość
przedsiębiorcy
Brak ukierunkowania
MŚP
Duzi przedsiębiorcy
0
10.
Progi i limity
Brak progów i limitów
Progi i limity
Niższa stawka B+R dla
niższych wydatków B+R
1
11.
Rozliczenie ulgi
w czasie
Tak
–
Nie
1
1
(wydłużono)
12.
Mechanizm
refundacji
Tak dla młodych
przedsiębiorców
–
Brak
-1
1
13.
Wiek
przedsiębiorcy
0
1
14.
Pole aktywności /
rodzaj technologii
Minimalna wielkość
15.
wydatków B+R
Ukierunkowanie na mło- Brak ukierunko- Ukierunkowanie na zasiedziadych przedsiębiorców
wania
łych przedsiębiorców
Brak ukierunkowania
–
Ukierunkowanie (np. branża
energetyczna, szczepionki)
Brak limitu
–
Bardzo wysoki limit dolny
1
1
Organizacja ulgi B+R
16.
Terminy
Minimalny możliwy czas
–
Dłużej niż rok po poniesieniu
kosztów B+R
1
17.
E-deklaracje
Tak
–
Nie
1
18.
Jedno okienko
Tak
–
Nie
1
19.
Konsultacje
społeczne
Tak
–
Nie
-1
Ewaluacja
Tak, najlepiej zaplanowana
i regularna
–
Nie
-1
20.
1
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem kryteriów KE.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
11
Analiza 2/2016
4. Konstrukcja ulgi B+R – analiza propozycji MNiSW
W dalszej części analizy omówione zostaną propozycje korekty ulgi B+R zgłoszone
w najnowszym projekcie.
4.1. Katalog kosztów kwalifikowanych
Obowiązująca od 1 stycznia br. ulga B+R jest skonstruowana w ten sposób, że umożliwia podatnikowi dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania pewnego rodzaju kosztów związanych z działalnością B+R (dalej:
koszty kwalifikowane). W ten sposób podatnik może odliczyć dany koszt
związany z działalnością B+R na zasadach ogólnych (100%) oraz dodatkowo,
dzięki uldze B+R, ten sam koszt może odliczyć jeszcze raz, np. 30% (dalej:
stawka ulgi B+R).
Obecnie za koszty kwalifikowane uznaje się (pod warunkiem wystąpienia
związku z działalnością B+R):
■ wynagrodzenia personelu wraz z narzutami;
■ nabycie materiałów i surowców;
■ ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także koszty
związane z pozyskiwaniem wyników badań naukowych, świadczonych
lub wykonywanych przez jednostki naukowe;
■ odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
■ odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych oraz
środków trwałych (wyłączając samochody osobowe, budynki, i lokale).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przygotowanym projekcie
ustawy zaproponowało rozszerzenie powyższej listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek (np. koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do odpowiednich urzędów patentowych, koszty
postępowań patentowych itd.). Zaznaczyć przy tym należy, że zaproponowane rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych (brzmienie przepisu)
pochodzi wprost z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności7.
Zaproponowane rozwiązanie jest z pewnością korzystne dla podatników
i może przyczynić się do większej popularności ulgi B+R. Dodatkowo w zakresie kosztów uzyskania patentu na wynalazek stosunkowo łatwo jest zwe7
Dz. U. Nr 143, poz. 1171, ze zm. (dalej: Rozporządzenie MG).
12
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
ryfikować ich związek z działalnością B+R, a zatem ta zmiana nie powinna wywołać nadmiernych sporów.
Jednakże, niezależnie od powyższego, katalog kosztów kwalifikowanych
nadal nie obejmuje wielu kategorii wydatków, które ponoszą podatnicy w zakresie prowadzonej działalności B+R. Są to np. koszty odpłatnego korzystania
z innych urządzeń, odpisy amortyzacyjne dokonywane od budynków, lokali
i gruntów, odsetki od kredytów i pożyczek, koszty ogólne, nieodliczony VAT
itd. Dla porównania poniższy wykres przedstawia najbardziej popularne
koszty kwalifikowane stosowane w konstrukcji ulg B+R w różnych państwach
członkowskich UE.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KE.
Oceniając zakres katalogu kosztów kwalifikowanych B+R, należy także
wziąć pod uwagę inne istniejące już konstrukcje prawne oraz praktyki w tym
zakresie, np. katalogi kosztów kwalifikowanych B+R wynikające ze wspominanego rozporządzenia o funduszu innowacyjności8, prawa pomocy publicznej9, standardów statystycznych OECD10, międzynarodowych standardów
8
Pozytywny katalog z § 3 Rozporządzenia MG.
9
Pozytywny katalog z Art. 25 ust. 3 Rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: rozporządzenie KE dot. pomocy publicznej).
10
Pozytywny i negatywny katalogu (ogólny opis) z Rozdziału 5 i 6 Podręcznika OECD
Frascati Manual z 2002 r. – Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych
w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (dalej: Podręcznik Frascati Manual). Dokument
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
13
Analiza 2/2016
rachunkowości11, a także zaproponowane w projekcie NCBiR czy przedstawione w analizie przygotowanej na zlecenie MNiSW.
Niemal wszystkie powyższe katalogi mają szerszy zakres w porównaniu
do omawianego katalogu kosztów kwalifikowanych skonstruowanego na potrzeby ulgi B+R (nawet po nowelizacji przygotowanej przez MNiSW). Jeśli ulga
B+R ma być skuteczną zachętą do prowadzenia działalności B+R, to zakres
kosztów kwalifikowanych powinien być jak najszerszy. Także KE zaleca objęcie ulgą B+R jak największej bazy kosztowej, ze szczególnym uwzględnieniem
kosztów personelu B+R.
Jednocześnie jako alternatywę do poszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych, należy rozważyć całkowitą rezygnację z tego katalogu. Takie rozwiązanie pozwoli na zbudowania jak najszerszej bazy kosztowej z tytułu
wydatków B+R oraz umożliwi zachowanie odpowiedniego stopnia nieskomplikowania ulgi B+R. O prawie do objęcia danego wydatku ulgą B+R decydowałby przede wszystkim związek tego wydatku z prowadzoną działalnością
B+R (już szczegółowo zdefiniowaną w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT oraz art.
5a pkt 38-40 ustawy o PIT). Przy czym należy zapewnić objęcie ulgą B+R kosztów zarówno bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R, jak
i ogólnych proporcjonalnie związanych z działalnością B+R (np. koszty administracyjne).
Po pierwsze, takie rozwiązanie pozwoli poszerzyć bazę kosztową (tj. urealnić poziom zachęty B+R do rzeczywistego poziomu poniesionych wydatków
na działalność B+R), co jest systemowo lepszym i prostszym rozwiązaniem,
które z punktu widzenia budżetu można zneutralizować, np. poprzez operowanie stawką ulgi B+R. Po drugie, likwidacja katalogu kosztów kwalifikowanych
pozwoli wyeliminować potencjalne spory interpretacyjne oraz pokontrolne dotyczące wątpliwości, które rodzaje wydatków mieszczą się lub nie w katalogu
kosztów kwalifikowanych12. Po trzecie, zdecydowanie zmniejszy to nakłady administracyjno-księgowe potrzebne do skorzystania z ulgi B+R.
ten nie stanowi powszechnie lub wewnętrznie obowiązującego prawa w ramach OECD.
Jest to obszerne opracowanie w zakresie prowadzenia prac B+R, które powstało w 2002 r.
i jest już szóstą edycją tego dokumentu (pierwsza edycja powstała w 1963 r.).
11
Pozytywny i negatywny katalog z pkt. 66 i 67 Rozporządzenia KE nr 1126/2008
z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości
zgodnie z Rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady – MSR 38
wartości niematerialne (dalej: MSR 38).
12
Na tle obecnych przepisów już powstają wątpliwości interpretacyjne, np. czy do
kosztów kwalifikowanych można zaliczyć połowę wynagrodzenia pracownika (jeśli on
wykonuje prace B+R tylko w połowie etatu, a w pozostałej części pełni inne funkcje) oraz
czy w katalogu kosztów kwalifikowanych mieszczą się wszystkie ekspertyzy, opinie itd.,
czy tylko te pochodzące od jednostek naukowych.
14
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
4.2. Stawka ulgi B+R
Obecnie stawka ulgi B+R wynosi:
■ dla dużych przedsiębiorców:
- 30% z tytułu kosztów wynagrodzenia pracowników,
- 10% z tytułu pozostałych kosztów kwalifikowanych.
■ dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców:
- 30% z tytułu kosztów wynagrodzenia pracowników,
- 20% z tytułu pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Zgłoszony projekt zwiększa stawkę odliczenia, która ma wynosić:
■ dla dużych przedsiębiorców:
- 50% z tytułu kosztów wynagrodzenia pracowników,
- 30% z tytułu pozostałych kosztów kwalifikowanych.
■ dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców:
- 50% z tytułu wszystkich kosztów kwalifikowanych.
Co ciekawe, propozycja ta jest poniekąd zbliżona do projektu ustawy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który zakładał, że stawki ulgi B+R
będą wynosić:
■ 20% dla dużych przedsiębiorców,
■ 50% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Podobna propozycja znalazła się w analizie przygotowanej na zlecenie
MNiSW ok. 5 lat temu, w której jako jedno z rozwiązań podano stawkę 31%
(dla dużych przedsiębiorców) oraz 45% (dla MŚP). Na moment przeprowadzania analizy taka propozycja wysokości stawek ulgi B+R zakładała osiągnięcie 5 miejsca w rankingu OECD Indeks B13. Przedsiębiorca miałby uzyskać
35 centów korzyści podatkowej z tytułu 1 dolara zainwestowanego w działalność B+R.
Komisja Europejska w przeprowadzonym badaniu ulg B+R nie dokonała
porównania wysokości stawek ulg B+R w państwach członkowskich UE, uznając, że pomiar korzyści podatkowych wynikających z systemu ulg B+R w poszczególnych państwach byłby trudny do określenia zarówno przy samym
pomiarze, jak i przy ich ocenie.
13
Ranking OECD przedstawiający pomiar ulg podatkowych B+R, polegający na
zbadaniu ilości centów korzyści podatkowej osiągniętej przez przedsiębiorcę inwestującego
1 dolara w działalność B+R.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
15
Analiza 2/2016
Niezależnie od powyższego, ustalając wysokość stawki ulgi B+R, należy
wziąć pod uwagę m.in. takie dane jak:
■ wysokość stawek B+R w państwach naszego regionu przy uwzględnieniu
stawek CIT obowiązujących w tych państwach;
■ koszty budżetowe systemu ulg podatkowych z tytułu działalności B+R
w państwach UE jako procent PKB;
■ Indeks B, tj. pomiar OECD dotyczący ilości centów korzyści podatkowej
osiągniętej przez przedsiębiorcę inwestującego 1 dolara w działalność B+R.
Odnosząc się do pierwszego z powyższych punktów, należy wskazać, że
w naszym regionie zdecydowanie dominują ulgi B+R oparte o metodę odliczenia od podstawy opodatkowania. Przedstawiają się one następująco:
■ Czechy (stawka CIT – 19%, stawka ulgi B+R – 100%);
■ Węgry (stawka CIT – 19%, stawka ulgi B+R – 100%);
■ Litwa (stawka CIT – 15%, stawka ulgi B+R – 200%);
■ Łotwa (stawka CIT – 15%, stawka ulgi B+R – 100%);
■ Chorwacja (stawka CIT – 20%, stawka ulgi B+R – 75-150%)14.
Pozostałe punkty (koszty budżetowe jako procent PKB oraz Indeks B) zostały przedstawione w formie wykresów w Załączniku do niniejszej analizy.
Wynika z nich, że Polska ponosi z tytułu ulg podatkowych wspierających innowacyjność koszty zaledwie na poziomie 0,0004% PKB, podczas gdy np.
w przypadku Węgier jest to 0,11% PKB, a Czech – 0,06% PKB. Analogicznie
niekorzystnie Polska prezentuje się w rankingu OECD (Indeks B).
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że na chwilę obecną, pod
kątem realnej efektywności instrumentów fiskalnych w zakresie B+R, Polska
znajduje się na końcu państw UE. Wynika to z zaniedbań dokonanych na przestrzeni ostatnich lat. Zaproponowane rozwiązanie przez MNiSW zdecydowanie poprawia i zwiększa wysokość ulgi B+R niemal dwukrotnie. Niemniej
jednak na tle państw regionu nadal nie jest to rozwiązanie atrakcyjne. Ani dla
międzynarodowych korporacji, które, lokując swoje centra B+R, często biorą
pod uwagę zachęty podatkowe obowiązujące w poszczególnych państwach,
ani dla polskich przedsiębiorców (start-upów, innowatorów), którzy muszą
ponosić większe obciążenia fiskalne niż ich konkurenci w innych państwach.
Jednocześnie zalecane jest przeprowadzenie szczegółowych analiz ekonometrycznych i statystycznych w zakresie oszacowania kosztów/wpływów
budżetowych oraz tempa wzrostu wydatków B+R w wyniku wprowadzenia ulgi
14
16
Dane na koniec 2014 r.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
B+R z określoną stawką. Pomocne będzie także zbadanie relacji wzrostu wskaźnika BERB15/PKB do wysokości stawki ulgi B+R zarówno ex ante, jak i ex post.
4.3. Podstawa odliczenia
Kolejnym nowym rozwiązaniem, jakie zaproponowało MNiSW, jest wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu podatnicy ponoszący wydatki na działalność B+R w sposób ciągły (a nie jednorazowy) – a wartość tych wydatków
będzie systematycznie wzrastać – będą mogły w większym stopniu skorzystać z ulgi. Rozwiązanie to miałoby premiować podatników, którzy systematycznie podnosiliby wartość nakładów na B+R.
Proponowana zmiana polega na tym, że w sytuacji, gdy podatnik w roku
podatkowym następującym bezpośrednio po okresie trzech kolejnych lat podatkowych (okres podstawowy), w których miał prawo korzystać z ulgi B+R,
zwiększył wartość kosztów kwalifikowanych co najmniej o 50% w porównaniu do średniej wartości takich kosztów poniesionych w okresie podstawowym, to w rozliczeniu za czwarty rok podatkowy wartość poniesionych
kosztów kwalifikowanych będzie mógł powiększyć o 50% wartości wzrostu
tych kosztów.
Symulacja działania tego mechanizmu została przedstawiona w poniższej tabeli.
I rok
II rok
III rok
100 000 zł 200 000 zł 300 000 zł
IV rok
Wariant A
310 000 zł
Wariant B
290 000 zł
Standardowo odliczane
koszty kwalifikowane
155 000 zł
145 000 zł
Czy koszty są większe
o 50% od średniej z lat
I–III, tj. o 100 000 zł?
TAK – możliwość skorzystania z „bonusu”
NIE
„Bonus” (powiększenie
kosztów o 50%
wartości wzrostu)
Wzrost w porównaniu
do średniej –
110 000 zł, bonus –
55 000 zł
-
Koszty kwalifikowane
Suma odliczenia
Średnia: 200 000 zł
155 000 zł + 55 000 zł
145 000 zł
= 210 000 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przykładu z uzasadnienia do projektu ustawy.
15
Ang. Business Expenditure on Research and Development.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
17
Analiza 2/2016
Zaproponowany mechanizm oznacza zmianę obowiązującej od 1 stycznia br. podstawy odliczenia ulgi B+R z kosztów kwalifikowanych według wartości ich poniesienia w danym roku podatkowym (volume-based) na
alternatywny mechanizm przyrostowy (incremental), polegający na uzależnieniu korzyści podatkowej w danym roku od skali wzrostu wydatków na B+R
w tym roku w porównaniu do lat ubiegłych.
Po pierwsze, mechanizm ten nie jest najprostszym rozwiązaniem podatkowym, co widać już na przedstawionym przykładzie (np. nakładanie się lat
rozliczeniowych), a zatem może generować dodatkowe koszty administracyjne
zarówno po stronie podatników, jak i organów. Po drugie, zaproponowane rozwiązanie może prowadzić do zniekształcenia procesów inwestycyjnych w B+R,
polegającego na takim zaplanowaniu inwestycji, aby rozłożyć wydatki w czasie w celu zapewnienia odpowiedniego ich wzrostu, a zatem skorzystania
z większej korzyści podatkowej. Odbyłoby się to zamiast przeprowadzenia
jednej dużej inwestycji, bardziej racjonalnej z punktu widzenia procesu rozwoju technologii.
Z tych powodów ostatnio np. USA i Irlandia wycofały się z takiego rozwiązania. Negatywnie taki mechanizm oceniła także Komisja Europejska,
głównie z powyższych powodów. W całej UE ten mechanizm można spotkać
w zaledwie kilku państwach, a i tak w bardziej efektywnym kształcie (np.
w Hiszpanii już po 2 latach można skorzystać z większego odpisu). W ciągu
ostatnich lat większość państw z powyższych powodów wycofała się z takiego mechanizmu.
4.4. Rozliczenie w czasie
Przygotowany projekt ustawy przewiduje wydłużenie okresu, w jakim
można odliczyć koszty poniesione na działalność B+R z obecnych 3 do proponowanych 6 lat. W uzasadnieniu do projektu ustawy projektodawca podkreśla, że jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców prowadzących
działalność innowacyjną, której efekty są często widoczne w dłuższym okresie. Sześcioletni okres rozliczania daje możliwość „przesunięcia” odliczenia
na później. Jeśli więc w ciągu pierwszych np. 2 lat podatnik ponosił straty
(nie wykazywał dochodu), a zatem nie miał jak skorzystać z ulgi, to będzie
mógł z niej skorzystać w ciągu kolejnych 6 lat.
Zaproponowaną zmianę co do zasady należy ocenić pozytywnie, ponieważ sprawia ona, że ulga B+R będzie dostępniejsza dla podatników. Dotych-
18
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
czasowy trzyletni okres był jednym z najkrótszych okresów rozliczenia ulgi
B+R obowiązujących w państwach UE.
Na świecie występują różne rozwiązania w zakresie okresu obowiązywania prawa do rozliczenia ulgi B+R w latach przyszłych:
■ nieograniczone w czasie (Belgia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania);
■ 20 lat (USA, Kanada), 18 lat (Hiszpania);
■ 10 lat (Finlandia), 9 lat (Holandia), 8 lat (Portugalia);
■ 5 lat (Chorwacja, Słowenia, Izrael), 3 lata (Czechy, Francja).
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że omawiany mechanizm
rozliczenia ulgi B+R w latach przyszłych (carry forward) będzie skierowany
głównie do dużych przedsiębiorców16 oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie skorzystają z mechanizmu refundacji.
Dodatkowo w uzasadnieniu do projektu ustawy nie ma informacji o powodach przyjęcia akurat sześcioletniego okresu. Zarazem nie ulega zmianie
okres rozliczenia straty podatkowej z tytułu kosztów kwalifikowanych B+R,
a więc są one rozliczane na zasadach ogólnych, czyli przez 5 lat. Zatem może
dojść do sytuacji, gdy podatnik straci prawo do rozliczenia straty podatkowej
(100% kosztu), ale nadal będzie miał prawo do rozliczenia niewykorzystanej
ulgi (np. 50%), która z punktu widzenia korzyści finansowej będzie miała
mniejsze znaczenie dla podatnika. W związku z tym zarówno od strony założeń systemowych, jak i od strony technicznego kalkulowania podatku taki
mechanizm pozostawia pole do korekty.
4.5. Mechanizm refundacji / wiek przedsiębiorcy
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zwrotu gotówkowego dla
nowo powstających przedsiębiorstw (start-upów), jako alternatywę dla rozliczania ulgi w okresie sześcioletnim. Ze zwrotu gotówkowego będą mogły
skorzystać podmioty, które z powodu niskiego dochodu lub jego braku nie
mogą skorzystać z ulgi B+R (brak podstawy odliczenia). Rozwiązanie to byłoby skierowane wyłącznie do podatników rozpoczynających prowadzenie
działalności – w roku rozpoczęcia działalności, a także w kolejnym roku podatkowym – jeżeli podatnik w tym drugim roku posiadałby status MŚP. Zwrot
gotówkowy wynosiłby 19% niewykorzystanej ulgi.
16
Przedsiębiorca zatrudniający powyżej 250 pracowników oraz osiągający roczny
obrót powyżej 50 mln euro, lub mający aktywa powyżej 43 mln euro.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
19
Analiza 2/2016
Rozwiązanie to jest zdecydowanie warte poparcia, bo brak takiego mechanizmu oznacza de facto uniemożliwienie korzystania z ulgi B+R dla MŚP
(zwłaszcza start-upów), którzy naturalnie na początku działalności mogą nie
generować odpowiedniego poziomu dochodu pozwalającego na skonsumowanie zachęty podatkowej. Mechanizm refundacji daje im taką możliwość,
a atem wyrównuje szanse różnych podatników, zwłaszcza tych młodych, którzy w początkowej fazie mogą notować straty ze względu na specyfikę działalności B+R. Omawiany mechanizm funkcjonuje także np. w Belgii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Francji, Danii, Hiszpanii.
Wysokość refundacji może odpowiadać: (a) wysokości korzyści podatkowej, jaką dany przedsiębiorca osiągnąłby gdyby miał zysk podatkowy, lub (b)
określonemu procentowi tej wartości. Państwa wprowadzające refundację
zazwyczaj także określają jej górny limit17. Limity refundacji mogą być określone kwotowo bądź mogą być uzależnione od innych czynników (np. sumy
danin publicznych ponoszonych przez przedsiębiorcę z tytułu zatrudnienia
pracowników za ostatnie 2 lata lub sumy CIT poniesionego przez przedsiębiorcę przez ostatnie 10 lat18). Przy czym należy zauważyć, że w tym drugim
przypadku, bardziej efektywne dla młodych start-upów byłoby rozwiązanie,
które uzależnia limit refundacji od sumy wszystkich danin publicznych ponoszonych przez takiego przedsiębiorcę (np. CIT, PIT, ZUS, podatki lokalne,
PCC). Uzależnienie bowiem limitu refundacji od wysokości zapłaconego podatku dochodowego CIT/PIT z tytułu działalności gospodarczej z lat ubiegłych
może być nieskuteczne dla start-upów, które w latach ubiegłych mogły nie
wykazywać podatku do zapłaty ze względu na prowadzone inwestycje (ponoszenie strat podatkowych).
Mechanizm refundacji został uznany za dobra praktykę przez KE. Także
analiza przygotowana ok. 5 lat temu na zlecenie MNiSW przewiduje wprowadzenie mechanizmu refundacji ograniczonego do wysokości rocznych zobowiązań publicznoprawnych (np. CIT, PIT, ZUS).
W zaproponowanym nowym projekcie ustawy zwrot gotówkowy ma stanowić pomoc de minimis, a zatem jak należy rozumieć górny limit zwrotu wynosiłby w praktyce 300 tys. euro. W tym zakresie jest wskazana głębsza
analiza pod kątem prawa pomocy publicznej. Dodatkowo projekt przewiduje
niekorzystne dla podatników rozwiązanie polegającego na obowiązku zwrotu
kwoty otrzymanej ulgi B+R w ramach mechanizmu refundacji, jeżeli przed
upływem trzech lat podatkowych zostanie w stosunku do nich wszczęte postepowanie restrukturyzacyjne.
17
18
20
Uwzględniając m.in. prawo pomocy publicznej.
Takie rozwiązanie obowiązuje w Irlandii.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
5. Konstrukcja ulgi B+R – inne wybrane parametry
Oprócz wyżej przedstawionych propozycji korekty ulgi B+R zgłoszonych
przez MNiSW, rozważyć należy wprowadzenie kilku dodatkowych zmian regulacyjnych, które przyczyniłyby się z jednej strony do zwiększenia pewności
po stronie podatników zamierzających skorzystać z ulgi (wiążąca opinia),
a z drugiej strony pozwoliłyby ograniczyć potencjalne próby nadużycia ulgi
B+R (limity i wyłączenia).
5.1. Wiążąca opinia
Szczególnie zalecanym nowym rozwiązaniem, którego brakuje przy
obecnej uldze B+R, jest wprowadzenie instytucji pozwalającej podatnikowi
dobrowolnie wystąpić o otrzymanie wiążącej opinii od odpowiedniego organu w zakresie objęcia danego projektu B+R prawem do ulgi B+R (w tym
ustalenie kwalifikowalności kosztów). Taka instytucja zwiększy pewność
prawa i zagwarantuje podatnikom większą stabilność przy prowadzeniu działalność B+R. Do otrzymania takiej opinii podatnik powinien być uprawniony
na każdym etapie, tj. przed rozpoczęciem projektu B+R, w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu. Opinia powinna mieć charakter wiążący dla organów podatkowych.
Ze względu na to, że opinia powinna być wiążąca dla organu podatkowego, rekomenduje się, aby na potrzeby ulgi B+R wypracować nowy model
postępowania. Modelowym rozwiązaniem mogłoby być wdrożenie postępowania prowadzonego pomiędzy podatnikiem (wnioskodawcą o opinię B+R)
a organem podatkowym (wydającym opinię B+R) z wykorzystaniem mediacji,
gdzie w roli niezależnego arbitra występowałby np. NCBiR19 lub inny podmiot
posiadający doświadczenie w zakresie działalności B+R. Przykładowo, głos
NCBiR mógłby być ostateczny i wiążący dla organu podatkowego i podatnika
w zakresie oceny stanu faktycznego dotyczącego kwalifikowalności danego
projektu B+R.
Wprowadzenie takiego rozwiązania powinno zapewnić szybkość postępowania o wydanie opinii B+R, dążenie do polubownego załatwienia sprawy,
zaangażowanie zarówno organu podatkowego (odpowiedzialnego za skutki
19
Posiadające wykwalifikowane kadry w zakresie działalności B+R.
20
Podatnicy często zadawali pytania nie stricte w celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych, ale w celu potwierdzenia prawa do ulgi w danym stanie faktycznym (katalogu
wydatków).
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
21
Analiza 2/2016
budżetowe opinii), jak i organu merytorycznego w zakresie działalności B+R
(odpowiedzialnego za prawidłową ocenę stanu faktycznego).
W sytuacji, kiedy nie ma takiego postępowania, podatnicy próbują stosować pewnego rodzaju atrapy, tak aby przynajmniej w pewnym zakresie zniwelować potencjalne negatywne konsekwencje, jakie mogą ich dotknąć
w razie zakwestionowania prawa do ulgi B+R w trakcie kontroli. Na przykład
w dotychczas obowiązującej uldze na nabycie nowych technologii wykorzystywano w tym celu instytucję wniosków o interpretacje indywidualne20,
a obecnie podatnicy rozważają skorzystanie z ulgi B+R, choćby poprzez składanie korekt deklaracji.
5.2. Limity i wyłączenia
W celach ograniczenia potencjalnych prób nadużycia ulgi B+R oraz
zwiększenia przewidywalności kosztów budżetowych związanych z wprowadzeniem ulgi B+R należy rozważyć przyjęcie:
■ limitu dolnego wydatków B+R, na poziomie pozwalającym wyeliminować potencjalne nadużycia i wysokie koszty administracyjne, ale zapewniającym w miarę równy start dla przedsiębiorców;
■ limitu górnego wydatków B+R, pozwalającego odpowiednio zaprojektować skutki budżetowe (wraz z systematyczną ewaluacją tego limitu)21.
Należy rozważyć również możliwość wprowadzenia limitu zaliczania do
kosztów kwalifikowanych B+R wydatków z tytułu nabycia usług od podmiotów powiązanych z podatnikiem, który zamierza skorzystać z ulgi B+R. Rozwiązanie takie pozwoli ograniczyć próby nienaturalnego kreowania kosztów
i/lub przerzucania ich do podmiotów, które aktualnie mają możliwość skorzystania z ulgi B+R.
Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że zbyt duże obwarowanie ulgi
B+R różnymi limitami, progami, terminami i obowiązkami administracyjnymi
może przyczynić się do zmniejszenia jej atrakcyjności, a w konsekwencji do
zwiększenia kosztów obsługi lub zmniejszenia wykorzystywania przez przedsiębiorców. Tak było np. z ulgą innowacyjną22 obowiązującą w latach 2007-2009 oraz w pewnym zakresie w przypadku tzw. ulgi na nowe technologie23.
21
Zwłaszcza przy podniesieniu stawki ulgi B+R.
22
Ulga ta wprowadzała piętrowe, wielostopniowe progi i wyłączenia, a także miała
różne stawki w poszczególnych latach obowiązywania.
23
Ulga nie cieszyła się popularnością wśród podatników chociażby ze względu na
wysoki koszt uzyskania specjalistycznej opinii od instytucji badawczej w zakresie innowacyjności danego rozwiązania, która była konieczna do skorzystania z ulgi, a koszt której
często przekraczał korzyści płynące z tej ulgi.
22
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Ulżyć innowacjom
Załącznik. Podatkowe instrumenty wsparcia działalności B+R –
Polska na tle UE
WyKRES 1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD.
WyKRES 2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
23
Analiza 2/2016
Misją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego jest stworzenie programu
na rzecz podmiotowości Polaków. Wierzymy, że skuteczne, sprawne
i dobre państwo stworzyć mogą tylko obywatele, którzy dzięki zorganizowanej wspólnocie, są w stanie osiągać swoje zbiorowe i indywidualne cele.
Nasza działalność angażuje jednak nie tylko czas, ale także środki
finansowe, których rozmiar rośnie wprost proporcjonalnie do liczby
inicjatyw, które podejmujemy. Jeśli podzielasz nasze cele i dostrzegasz, tak jak my, potrzebę budowy podmiotowości Polski i Polaków,
zachęcamy Cię do wsparcia Centrum Analiz darowizną pieniężną, której wysokość możesz określić sam.
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
89 2490 0005 0000 4520 9401 3436
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
Analiza eksperta Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Kwiecień 2016
Redakcja merytoryczna: Bartłomiej Radziejewski
Redakcja językowa i korekta: Maciej Kiełbas
Koordynacja: Anna Kiljan
Skład: Rafał Siwik
Okładka: Kinga Promińska
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.cakj.pl
24
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego