Skierowanie do Rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym

Transkrypt

Skierowanie do Rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym
.......................................................................
data i miejscowość
Pieczątka Zakładu Leczniczego
Skierowanie do Rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym
Szpital Powiatowy w Białogardzie
„Centrum Rehabilitacji”
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
78.200BIAŁOGARD, UL. CHOPINA 29
Tel. 094-311-37-79, ; Fax 094-311-37-97;
rejestracja 094-311-37-79 (Pn-Pt 8°°-10°, 13-15°),
mail [email protected] www.szpitalbialogard.pl
1. Dane pacjenta:
Nazwisko i imię ...................................................................................................................................................
PESEL
Adres: kod pocztowy
-
miejscowość ...................................................................
ulica................................................................................................................. nr .................................................
Telefon ............................................................ 5. Oddział NFZ .........................................................................
Stan rodzinny i adres osoby opiekującej się chorym .......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. Dane kliniczne:
Rozpoznanie................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Cel Rehabilitacji..........................................................................................................................................................
Choroby współistniejące.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Data zachorowania /urazu..............................................
Stan świadomości wg GCS………., ocena funkcjonalna wg skali Barthel…….;
Wydolność krążenia wg NYHA………., RR............, tętno……..;
Stan narządu ruchu (zakreślić)
Stan skóry
przykurcze
zaniki mięśniowe
spastyka
odleżyny: lokalizacja………………………………………………………, stopień....................;
Rurka tracheostomijna
tak
nie
Sonda żołądkowa
tak
nie
Cewnik Foley’a
tak
nie
Dreny (lokalizacja)
tak
nie
………………………………………..
Odchylenia w badaniu neurologicznym……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Zaburzenia mowy:
afazja
dyzartria
Posiadane zaopatrzenie ortopedyczne (w tym wózek inwalidzki).............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Przyjmowane leki........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................
podpis i pieczątka lekarza
Warunkiem przyjęcia skierowania do kwalifikacji jest wypełnienie powyższego kwestionariusza oraz dostarczenie
kserokopii ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie.
Dokumenty dostarczyć należy osobiście, fax-em lub mailem, listownie.

Podobne dokumenty