W roku 982 islandzki awanturnik Eryk Rudobrody został skazany na

Transkrypt

W roku 982 islandzki awanturnik Eryk Rudobrody został skazany na
MORZE
TEKST I ZDJ¢CIA
K R Z Y S Z T O F B I E ¡ KO W S K I
[ 68 ]
ŻAGLE |
www.zagle.com.pl
Âladami
Eryka
Rudego
LISTOPAD | 2005
dy przed wielu laty czyta∏em o Eryku
Rudym, nie sàdzi∏em,
˝e zapuszczajàc sobie
rudà brod´, b´d´ mia∏
mo˝liwoÊç po˝eglowania tym samym
szlakiem i zobaczenia
tego, co widzieli wikingowie przed tysiàcem
lat. Zostawiajàc za rufà pó∏wysep Reykjanes,
odczuwam ulg´, ˝e islandzkà przygod´ mam
ju˝ za sobà. Ciekawe, co myÊla∏ wtedy Eryk...
Ruszamy z baksztagowà siódemkà. „Zjawa” uwielbia takà ˝eglug´. Na masztach stojà: ma∏y grot z grubego materia∏u, wysoko
podci´ty kliwer i bezan. Na babysztagu
ch∏opcy stawiajà jeszcze fok sztormowy
i wtedy jacht przekracza pr´dkoÊç oÊmiu w´z∏ów. Kad∏ub nurza si´ szerokà piersià w oceanie i mi´kko wznosi w gór´. Przed nami kilkaset mil bezpiecznej wody. ˚adnych ska∏
i mielizn. Sonda straci∏a ju˝ echo. Nic dziwnego – g∏´bokoÊç 600 m, a jutro b´dziemy
mieli kilometry wody pod st´pkà.
Zapada jasna noc. S∏oƒce schowa∏o si´ za
horyzontem, ale nie na tyle nisko, ˝eby zrobi∏o si´ ciemno. Przyzwyczai∏em si´ ju˝ do spania przy Êwietle sàczàcym si´ z luku. Kiedy
le˝´ w koi, ws∏uchuj´ si´ w odg∏osy kad∏uba
pracujàcego na fali. Poskrzypywania, drgania, stukot takielunku, a nade wszystko odg∏os wirowania Êruby nap´dowej. Nie blokujemy Êruby ze wzgl´du na wieloryby – to je
p∏oszy. Islandczycy zdradzili nam ten prosty
sposób unikni´cia zderzenia ze Êpiàcym na
powierzchni kolosem...
Gdy budz´ si´ nad ranem, Êruba podpowiada, ˝e pr´dkoÊç spad∏a. Widocznie wiatr
znacznie os∏ab∏. Nasza taktyka polegajàca na
omijaniu ni˝ów od pó∏nocnej strony okazuje
si´ skuteczna. Nawet za bardzo. Wola∏bym, 
G
TRASA REJSU
Kangerlussuaq
GRENLANDIA
Nuuk
Paamiut
Pole
lodowe
Nanortalik
Pasmo gó
r lo
do
w yc
h
[ 69 ]
RYS. S. CZARNOCKI
W roku 982 islandzki
awanturnik Eryk Rudobrody
został skazany na wygnanie
za zabójstwo. Nie mając nic
do stracenia, postanowił
wyruszyć na wschód
w poszukiwaniu nowego
lądu. Kiedy minął okres
wygnania, a Eryk wraz
z towarzyszami powrócił
cały i zdrowy na Islandię,
opowiadając o zielonych
łąkach i zasobnych w ryby
fiordach, w kierunku
Grenlandii ruszyła fala
kolonistów.

Podobne dokumenty