Mise en page 1

Transkrypt

Mise en page 1
décentris
decentry
to, co sie, jawi, nie istnieje wcale,
to, czego nie ma, jest zawsze obecne
trzeci patriarcha Seng Tsan (Chiny, VI w.)
www.decentryzm.com
www.decentryzm.pl
jedyne autoryzowane strony decentryzmu
seuls sites autorisés du décentrisme
w poszukiwaniu
à la recherche de la
ukrytej dominanty
dominante cachée
międzynarodowe wystąpienie artystyczne
présentation artistique internationale
le decentryzm
décentri sme2008
2008
decentryzm 3
Wszystkie istniejące dzieła sztuki, mimo ich wielkiej różnorodności, zaliczyć można do jednego kierunku - do centryzmu,
którego istota polega na tym, że środek przedstawionego
przez artystę przedmiotu czymkolwiek ten przedmiot jest zawsze zajmuje miejsce w ramach utworu.
Dla twórczosci centrystycznej charakterystyczne jest dążenie
do pełnej ekspozycji prezentowanego przedmiotu - niezależnie
od wybranej formy. Centryzm zezwala na przedstawienie
fragmentu jakiejś rzeczywistości, ale tylko w przypadku, kiedy
cały przedmiot nie mieści się w ramach obrazu.
Moja koncepcja kompozycji obrazu w odróżnieniu od
omówionej kompozycji centrycznej - nosi nazwę Decentryzmu.
Obraz wyraża postulat decentryzmu, gdy środek przedstawionego w nim przedmiotu znajduje się gdzieś niedaleko poza
ramami utworu, skąd ten przedmiot dominuje nad ukazanym
otoczeniem. Taka zasada kompozycji - poprzez stworzenie
napięcia między ukrytym przedmiotem a widocznym tłem pozwala wzmocnić znaczenie przedmiotu albo jego otoczenia
w zależności od przypisanej im roli.
© Elis Kowalski
Moja koncepcja decentryzmu
Ma conception du décentrisme
Toutes les œuvres d’art, dans leur grande diversité, font partie
d’une tendance - qui est toujours la même - et que l’on peut
nommer le centrisme, dont l’essence consiste à placer le centre
du sujet - quel qu’il soit, à l’intérieur du cadre délimitant le
tableau. La création centriste se caractérise par la volonté de
montrer l’objet représenté, quelle que soit la forme
d’expression choisie.
Le centrisme néanmoins permet de représenter un fragment
d’une réalité sous réserve que celle-ci ne rentre pas
entièrement dans l’espace du tableau.
Ma conception de la composition du tableau, à l’encontre de la
composition centriste, se nomme décentrisme.
Un tableau exprime le postulat du décentrisme, quand le
centre du sujet se situe quelque part hors du cadre de l’œuvre,
d’où il domine sur l’environnement représenté. Un tel principe
de composition, grâce à l’interaction entre le sujet caché et son
environnement visible, permet de renforcer la signification du
sujet ou de son environnement, en fonction du rôle qui leur
est assigné.
adam wisniewski-snerg
decentryzm 4
Snerg podarowal-nam klucz
do nieistniejącego pokoju, którego architekturę trzeba dopiero
skonkretyzować; należy zaprojektować ściany, podłogę, sufit
i drzwi, a także pasujący do klucza zamek aby nie posługiwać się
wytrychem, co i tak wielu praktykuje. O, paradoksie! –
wyważają oto nieistniejące drzwi. Zawsze uważałem manifest
za wskazówkę, za wierzchołek lodowej góry dryfującej w oceanie
filozofii podmiotu, w głebokich wodach teorii poznania.
W decentryzmie nie chodzi o nowy sposób malowania ale
o bardziej wnikliwą obserwację świata. Maniera malarska jest
sprawą drugorzędną i w dodatku wszechstronnie przetestowaną
od abstrakcji po hiperrealizm. Dotychczasowe próby
artystycznego rozpoznania przedmiotu odbijały się od jego
materialno-formalnej struktury, która to skutecznie opierała się
wszelkim stylistycznym operacjom.
Z wieloaspektowością świata nie uporał się nawet kubizm.
Cienie, Marek Ruff
Fragment pracy dyplomowej z 1987 roku
ASP Warszawa
Portret Renaty, 1996
Janusz Elis Kowalski
Renata Gołębiowska
Snerg miał ambicję dotrzeć do ukrytej struktury rzeczywistości,
do jej substancjalnej istoty, poprzez ominięcie tego, co
przypadłościowe. Usuwając przedmiot z pola bezpośredniej
obserwacji przekroczył tym samym Rubikon wszelkich
akcydensów. Wyrzucenie rzeczy poza kadr jest jednym ze
sposobów uchronienia jej przed sensualną penetracją. Jednym,
co nie znaczy wcale, że jedynym. To tylko magiczny trik
ożywiający kompozycję, która, chociaż ważna, nie stanowi
najistotniejszego składnika obrazu. Przedmiot nie skażony
spojrzeniem przeistacza się w ukrytą dominantę, obiekt pod
każdym względem idealny. Jego istnienie staje się tym samym
trudne do udowodnienia, a transcendentalne piękno, którym
emanuje, przejawia się w pięknie kategorialnym
wykreowanego dzieła. Gdybyśmy strukturę tak pojętej
dominanty rozpatrywali z punktu widzenia nominalizmu,
konceptualizmu bądź realizmu – odgrzebiemy dawny spór
o uniwersalia. W ten sposób decentryzm wprowadza nas
na powrót do platońskiej jaskini, którą grecki filozof opisał
w VII księdze "Politei". Niczym zakuci w łańcuchy
niewolnicy kontemplujemy na skalnej ścianie cienie
i refleksy rzucane przez oświetlone słońcem idealne
przedmioty znajdujące się za naszymi plecami.
Od całkowitej artystycznej niemoty chroni nas fakt, że
ściana jaskini lub, mówiac inaczej, powstały obraz, nie jest
ideą lecz najeżonym przypadłościami konkretem, zatem –
formą dającą się (od)czytać.
Praktyka artystycznych działań odsłoni pełnię
filozoficznych problemów kryjących się w decentryzmie,
a mit będzie zaczynem jego historii. Drobiazgowa analiza
manifestu w jego warstwie literackiej grozi pułapką płytkiej
i zubożonej myślowo deszyfracji. Tej Atlantydy nie da się
wydobyć na powierzchnię jednorazowym aktem intelektu,
gdyż jest ciężka od znaczeń i głębiej, niż nam się wydaje,
zatopiona. Dlatego właściwym językiem będzie dzisiaj język
intuicji i poetyckiej paraboli.
Jesteśmy ślepymi Homerami decentryzmu i tworzymy właśnie
jego mitologię…
decentryzm 5
Né en 1947 à Téhéran. Artiste d’origine persanne,
peintre et dessinateur de profession, il a continué
ses activités à Paris dès 1984. Depuis, il participe à
de nombreuses expositions à Paris, en province et
à l’étranger.
Son oeuvre est une véritable invitation à la
découverte d’une nouvelle poésie de l’abstrait de la
figure humaine au travers d’une palette de
couleurs qui fait partie d’un renouveau.
Ses récents travaux en relief, utilisant un savant
mélange de matières organiques, vous plongera
dans un univers qui semble hors du temps.
Collections privées en France, Belgique, Canada,
Danemarque, Suisse, Etats-Unis, Irlande, Japon,
Italie, Australie, Espagne, Iran.
ali afshar
a
decentryzm 6
m
Malarz pochodzenia francuskoirańskiego, urodzony w Ispahan
w 1962 roku.
Studjował sztuki piękne w Iranie.
Od 1991 roku mieszka i pracuje
w Paryżu.
Majid Aghili est un peintre
franco-iranien, né à Ispahan en
1962. Il a fait ses études aux
Beaux Arts en Iran.
Depuis 1991, il vit et travaille
à Paris.
majig
majid aghili
decentryzm 8
Train
Station de métro
Huile sur toile
m
Der Dezentrismus als Methode der
Gedankenverdichtung, liegt mir sehr nahe. Meine
Arbeitsweise ist schon lange von Reduktion und
Verdichtung gekennzeichnet um der Aussage des
Bildes eine Form zu geben, die ein Feld zur
Interpretation öffnet. So wird der Betrachter zu
einer konsequenten Suche eingeladen. Die hier
vorgestellten Bilder zeigen ein Destillat komplexer
poetischer Empfindungen im Zusammenspiel mit
äußerlich oder innerlich erlebter Realität.
Decentryzm, który jest metodą zagęszczania myśli,
jest mi bardzo bliski. Moje dotychczasowe prace
cechują się redukcją i zagęszczeniem, które otwiera
pole do interpretacji. W ten sposób zapraszam
oglądającą osobę do konsekwentnego
poszukiwania. Moje prezentowane na wystawie
prace są destylatem poetyckiego współbrzmienia,
z zewnętrzną bądź wewnętrzną rzeczywistością.
mara anders
decentryzm 10
Studium und berufliche Tätigkeit
Dozentin Kunst und Gestaltung, Pädagogische
Akademie Elisabethenstift, Darmstadt
Studium der Pädagogik und Psychologie, JohannWolfgang-Goethe Universität, Frankfurt
1977/78 Studienaufenthalt in Bologna, Italien
Zusammenarbeit mit Malern und Bildhauern für
Diplomarbeit zum Thema
„Pädagogik der Wahrnehmung“, künstlerische und
pädagogische Fragestellungen
Seit 1981 Fort- und Ausbildung von Erzieher/innen
im Bereich Kunst und Gestaltung
Intensive theoretische und praktische
Auseinandersetzung mit Fragen zu Kreativität
und künstlerischer Gestaltung
Seit 1996 Weiterbildung Malerei an der Staatlichen
Hochschule für Bildende Künste (Städel)
Frankfurt, Sommerakademie Jelena Gora, Polen, in
den Ateliers von Künstler-Kollegen
2006 Studienaufenthalt Künstlerhaus Schloss
Plüschow, Mecklenburg-Vorpommern
Ausstellungen (seit 2000 in Auswahl)
2008 Das Offene Haus, Darmstadt (EA)
Alice-Art-Care, Darmstadt (GA)
2007 Seminarhaus Schmiede, Welschbillig/Trier(EA)
Galerie Vesna Bakic, Darmstadt (GA)
2006 Galerie im Hofgut, Reinheim (GA)
2005 Galerie im Maxforum, München (GA)
Galerie im Hofgut, Reinheim (EA)
2004 Jurierte Ausstellung BBK Südhessen, Galerie
im Hofgut, Reinheim (GA)
Alice-Art-Care, Darmstadt (Dauerausstellung
ausgewählter Arbeiten)
2003 Galerie im Alten Rathaus, Fürstenwalde (GA)
2002 Kultur in der Kirche, Hochheim/Main (EA)
2001 Galerie im Hofgut, Reinheim (GA)
2000 Grafenhaus Herrnhaag, Büdingen (GA)
Kunstaktionen
1999 und 2000 Aktionen zu den Themen „Wasser“
und „Luft“ im Park des Reithauses, Weimar
Veröffentlichungen
2005 „Unsere kleine Stadt“ in: Michael Habeck
Der Mensch, sein Haus und andere erstaunliche
Geschichten, Darmstadt, 2005
2006 Bilder aus der Serie „Schnittmuster für
Flügelwesen“ in: ab 40, Kulturzeitschrift
für Frauen, Heft 4/2006, München
Bilder aus der Serie „la vie en gris“ in der Zeitschrift
"Zarys“, Heft 5/2006, hrsg. mit der Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit, Darmstadt
Felsenspalten 3
100x120
Urodzony w 1956 roku, konsekwentnie podąża
własną drogą do decentryzmu, aktywnie uczestnicząc
w powstaniu grupy paryskiej w 1996 roku.
Przybysz z artystycznych pejzaży Polski współczesnej.
Malarstwo Bogdana jest miejscem wolnego
spojrzenia na intymność człowieka; obrazy
o architektonicznej strukturze - rodem
z kompozycji Mondriana, w których ekspresja ciał,
często w przesunięciu wobec brzegów kadru,
wzbogacona fakturą malarską, wywodzą nas na
granice podświadomości, gdzie tuła sie ból, własne
przeżycia i gdzie twórczość rozkwita w pozakregach
mody, tendencji i sztucznosci
La peinture de Bogdan est lieu du regard libre sur
l’intimité de l’homme.
Venu des paysages d’art de la Pologne vivante
d’aujourd’hui.
Une peinture aux compositions structurées, bâtie
comme l’architecture des tableaux de Mondrian,
dans laquelle l’expression des corps, souvent en
décalage sur les bords du cadre, et les riches
matières, nous amènent à la lisière de l’inconnu où
rôdent la douleur, le vécu et où sa créativité exulte
dans l’ignorance des repères mondains et factices.
Z listow do Janusza Elis Kowalskiego... ;
...photographier avec un grand angle,- souvenir d’un
20mm Nikkor, -qui fait éloigner l’horizon, repousse
tout objet sur la marge, fait gonfler le centre comme
les visages déformés par un “fish-eye”. c’est de cela
que vient ma tendance à libérer le centre de la
composition. Combien des portraits déjà pris avec
un personnage dans l’angle, et le sol domine sur lui,
le tapis persan où le ciel rend plus réveuse la
composition du sujet sur le canapé bleu... par
exemple “la fenêtre de l’atelier”. Le dynamisme
qu’on obtient par le décentrement d’un grand
paysage et un chien blanc au bord de la route, tant
de fois observé dans l’instantané de Frank Horvat,
si proche de moi, de ma vision du cadrage..
krzysztof bogdan
decentryzm 12
k
A table
100x80
Urodzony 27.06.1956 w
Głuchołazach. Studia - Państwowa
Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznach
we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki
pod kierunkiem prof. Ireny Lipskiej i
prof. Rufina Kominka. Dyplom 1987.
Zainteresowania wszchstronne:
muzyka, turystyka, technika i sztuka w pełnym tego słowa znaczeniu.
W swojej twórczości zajmuje się
problemem wzajemnych relacji
pomiędzy formą, czasem i przestrzenią.
Bogaty dorobek artystyczny.
Wieloletni nauczyciel akademicki.
U.A.M. Poznań (w Kaliszu). Obecnie
nauczyciel ceramiki w Zespole Szkół
Budowlanych i Liceum Plastycznym
w Kaliszu.
w
wlodzimierz
cwir
-
decentryzm 14
Myśli nieuczesane, 2008
Glina szamotowa
Gimė 1967 m. Šiauliuose.
1985 m. baigė Šiaulių dailės mokyklą.
1991-1994 m. studijavo Varšuvos dailės
akademijoje, grafikos fakultete.
1997-1998 m. Varšuvos fondo Salon 101 stipendija.
Nuo 2007 m. Lenkijos dailininkų sąjungos narys.
Tarptautinės menininkų grupės Decentristai narys.
Dalyvaujant paskutinėse „Decentrizmo”
paroduose, susidarė įspūdis, kad šitas naujas
judėjimas vystosi dviem kryptimis, t.y. galima
kalbėti apie Rytų decentrizmą ir Vakarų
decentrizmą. Nei vienos, nei kitos krypties nenoriu
vertinti kokybiniu atžvilgiu, tačiau matau, kad
labai dažnai darbuose yra naudojamos tik
kompozicinės priemonės. Be jokių abejonių, tie
darbai, kuriuos čia vadinu „Vakaru decentrizmu”
yra „lengvesni” ir malonesni akiai, tačiau iš jų
dvelkia kažkokia tuštuma ir susitaikymas su esamu
laiku - kūryniai lyg slysta per šią akimirką.
Pastebėjau, kad yra kitas kelias, kuris gal nėra labai
džiuginantis ir lengvas, tačiau einant juo galima
pasieki žymiai didesnių rezultatų, tai Rytų
decentrizmas. Norėčiau sukurti tokį darbą,
kuriame pasisektų parodyti svarbiausią, mano
nuomone, decentrizmo savybę -mistiką.
Ur. w 1967 r. w Šiauliai (Litwa).
W 1985 ukończył Szkołę Sztuk Plastycznych w
Šiauliai.
W 1991-1994 studiował na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 1997-1998 – stypendium warszawskiej fundacji
Salon 101.
Od 2007 r. jest członkiem Związku Polskich
Artystów Plastyków (PSU). Członek
międzynarodowej grupy artystycznej Decentryści.
L
Biorąc udział w ostatnich wystawach
„Decentrystów” odniosłem wrażenie, że cały ruch,
który na razie jest na samym początku swojej
drogi, rozwija się w dwie strony, które tutaj nazwę
symbolicznie - „Decentryzm wschodni”
i „Decentryzm zachodni”. Nie chcę oceniać tego
zjawiska w kategoriach jakości, ale też widzę, że
bardzo często występują w pracach zabiegi tylko i
wyłącznie kompozycyjne. Te dzieła, które tutaj
nazywam “Decentryzmem zachodnim”, są bez
dwóch zdań, „lżejsze” i bardziej przyjemne dla oka,
lecz wieje z nich jakaś pustka, pogodzenie się z
obecną chwilą. Jakby prześlizgiwały się przez czas
obecny. Zauważyłem, że jest inna droga, która
może nie jest tak radosna i lekka, ale daje znacznie
większe możliwości, czyli “Decentryzm wschodni”.
Pragnąłbym stworzyć dzieło nie tyle akcentując
inność kompozycyjną, ile wyłaniając najważniejszy
dla mnie walor w decentryzmie – mistykę.
linas domarackas
decentryzm 16
Cykl „Autoportret”, rysunek światłem. 2007
Ciklas „Autoportretas”, piešinys šviesa. 2007
Mieszka i tworzy we Francji.
W 1996 roku założył w Paryżu miedzynarodową
formację artystyczną skupioną wokół, przekazanego
mu przez Adama Wiśniewskiego – Snerga, manifestu
„Moja koncepcja decentryzmu“.
Autor pierwszych opracowań i odczytów na temat
tej idei, oraz organizator inaugurującej działalność
grupy wystawy „Dialogue avec l’Invisible“ (Instytut
Polski, Paryż 1997 r.)
j
... głęboki kryzys dotyka w równej mierze estetyki,
jak i konkretnych przejawów działalności
artystycznej i jest beznadziejnie zapętlony
w ogólniejszym znacznie kryzysie kultury, jaki
przeżywa od jakiegoś czasu i na wielu płaszczyznach
nowy wspaniały świat globalnej “elektronicznej
wioski”.
...czy sztuka, z racji swej natury nie podlegająca
żadnym kryteriom użyteczności i zaczynająca się
(jak chce tego Kant) kiedy konieczność ustępuje
przed wolnością, ma jeszcze rację bytu w świecie,
w którym kryteria użyteczności stanowią
podstawową miarę, a wolność jest zbyt uwikłana
w społeczno-obyczajową sieć cywilizacyjnego
molocha, by traktować ją jeszcze poważnie ?
... Decentryzm zgadza się z tezą, że reguły sztuki
nie mogą ulec fali bezsensu, gdyż w dalszej
perspektywie prowadzi to nieuchronnie do
całkowitej artystycznej niemoty. Twierdzi, że tak
znaczne nagromadzenie negatywnych zjawisk,
w obliczu których obowiązujący system
wartościowania okazuje się bezsilny, musi
doprowadzić do zmiany estetycznego paradygmatu
i sam chętnie taką zmianę zainicjuję. ...
fragmenty odczytu : Hamburg, Cotton Club, 2 maja 1999 r.
janusz elis
elis kowalski
kowalski
janusz
Vit et travaille en France. Autour du manifeste
« Ma conception du Décentrisme » qui lui fut confié par
Adam Wisniewski-Snerg, a fondé en 1996 à Paris un
groupe artistique international. Auteur des premiers
textes et des conférences au sujet du Décentrisme,
il a organisé l’exposition « Dialogue avec l’Invisible »
qui inaugurait l’activité artistique du groupe (Institut
Polonais, Paris 1997).
... Une crise profonde qui a atteint aussi bien l’esthétique
que les œuvres, est empêtrée désespérément dans un
marasme général de la culture, lequel traverse depuis un
certain temps les différentes couches du nouveau et
magnifique monde de l’électronique « village planétaire ».
... Est-ce que l’art qui, par sa nature, ne se soumet à aucun
critère d’utilité, et commence (comme le voyait Kant) au
moment où la nécessité cède la place à la liberté, a encore
une raison d’être dans un monde uniquement régi par des
critères d’utilité, et où la liberté se voit prise dans le filet
socio-moral de la civilisation du moloch?
... Le Décentrisme confirme que les règles de l’art ne
doivent pas se laisser envahir par le non-sens, puisque cela
mènerait irrémédiablement l’art à son mutisme.
Il constate qu’une telle accumulation de phénomènes
négatifs, devant lesquels l’actuel système des valeurs
s’avère désarmé, devrait nous conduire à un changement
du paradigme esthétique, et se dit prêt à initier ce
changement. ...
fragments de l’exposé au Cotton Club à Hambourg, le 2 mai 1999
decentryzm 18
Zachód, 2008
Olej na płótnie
146x114
Urodziła się w Kijowie. Liceum Plastyczne ukończyła w
swoim rodzinnym mieście, a studia na Wydziale Grafiki w
Moskiewskiej Akademii Sztuki i Drukarstwa im. Iwana
Fiodorowa. Dyplom uzyskała w pracowni znanych
rosyjskich grafików –Profesora A.Gonczarowa i Profesora
W.Lachowa. W Polsce mieszka od roku 1974. Tworzy
w wielu dziedzinach sztuk plastycznych. Zajmuje się
malarstwem, ilustruje książki, projektuje znaki graficzne,
plakaty, kalendarze, foldery.
Pracowała dla „Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych”,
„Krajowej Agencji Wydawniczej”, „Ksiażka i Wiedza”, oraz
dla „Interpresu”. Współpracowała przez wiele lat z „Desą” a
także ze Spółdzielnią Pracy Artystów Plastyków „Plastyka”
oraz „Wzór”. Osobną kartą jej twórczości jest ceramika
artystyczna. Współdziałała z grupą „Keramos” z Warszawy
oraz z grupą „Nie Tylko My” z Wroclawia. W 1985 zdobyła
nagrodę na IV Biennale Ceramiki Polskiej w Wałbrzychu za
pracę „Hebany”.
W 1987 roku została uhonorowana nagrodą Prezesa
Spółdzielni „Plastyka” za osiągnięcia artystyczne
i całokształt pracy twórczej. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”.
Brała udział w wielu wystawach krajowych
i zagranicznych. Jej prace znajdują się w zbiorach
prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, USA,
Izraelu i Kanadzie. Bierze udział w wielu plenerach
międzynarodowych malarskich i ceramicznych.
Od 1996 do 1999 roku była glównym koordynatorem w
Polsce programu nagrań audio–wizualnych „Fundacji
Historii Wizualnej Ocalałych z Shoah”, którą założył
Steven Spielberg.
Czy decentryzm jest sztuką, czy kolejnym izmem?
I co w ogóle można nazywać sztuką, a czego nie?
W dobie, kiedy sztuka stała się bardzo eklektyczna
i praktycznie wyczerpała swoje nośne przesłanie
duchowego piękna, decentryzm daje nadzieję na
to, że wysiłek intelektualny twórcy nie będzie się
marnował na pokazywanie ekskrementów w
słoikach. Decentryzm pozwala artyście na wiele
możliwości wyrazu swoich uczuć, zarówno w
formie jak i w treści. Daje sposobność pokazania
świata swoich wewnętrznych przemyśleń
i podzielenia się tym z widzem. Jednocześnie
zaprasza widza do gry intelektualnej. Dla mnie
ideą decentryzmu jest to, że nie wszystko może
być pokazywane na obrazie, tylko jakaś część,
a to daje do myślenia widzowi i pobudza jego
wyobraźnię. Ideałem jest, kiedy artysta potrafi tak
zainspirować widza, że ten odczyta prawidłowo
zamiar twórcy.
L
lili fijalkowska
-
decentryzm 20
Dyptyk “Randka”, 2008
Olej na płótnie
2 x 120x80
Urodził się w 1946 roku w Warszawie.
Ukończył w 1974 roku Moskiewską Akademię
Sztuki i Drukarstwa im. Iwana Fiodorowa.
Ceramiką Artystyczną zajmuje się od 1976 roku.
Przez wiele lat współpracował z „Desą”, a także ze
Spółdzielnią Artystów Plastyków „Plastyka”
i „Wzór”. W latach 80-tych współdziałał z grupą
twórczą „Keramos” z Warszawy oraz ”Nie Tylko
My” z Wrocławia. Jest członkiem Związku Polskich
Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”
Brał udział w wielu wystawach w kraju i za
granicą.
Jest uczestnikiem wielu Plenerów
Miedzynarodowych. Jego prace znajdują się w
muzeum i w kolekcjach osób prywatnych w Polsce
i za granicą.
w
Starałem się uchwycić coś, czego nie da się ani
namalować, ani wyrzeźbić. Moja praca nazywa się
“Wibrujące dzwięki”. W procesie twórczym
starałem się używając symboli ukazać moment
odbioru dźwięku. W ten sposób połączyłem
przestrzeń duchową pomiędzy odbiorcą
i muzyką...
Główną ideą tej pracy jest próba uchwycenia
nieuchwytnego ; czegoś, co nie da się dotknąć,
chociaż jest to rzeźba. Oglądającym pozostawiam
pytanie, czy statyczna forma może być
decentrystyczna ? Uważam, że tak, ponieważ jest
w niej idea nieuchwytności i domysłu, co według
mnie, jak najbardziej wpisuje się w decentryzm.
wiesl-aw fijal-kowska
kowski
decentryzm 22
Wibrujące dzwięki, 2007
Glina szamotowa
50x40
maler, kein künstler.
studium an der kunstakademie in breslau
(wrocław) im bereich malerei, grafik, fotodesign.
fachausbildung als gebrauchsgrafiker und
industrial-designer. ausstellungen in deutschland
und im europeischen ausland. seine arbeiten
befinden sich in staatlichen und privaten
sammlungen. autor des poesiebandes "phantasien".
illustrationen für "econ" und "dtv" verlag.
zusammenarbeit mit firmen - roche, bayersdorf,
stada, bayer und anderen. lebt in deutschland.
organisator der deutschen gruppe "dezentrismus"
(decentrisme).
moj decentryzm jest niematerialnym, nie
ukończonym i nie określonym w czasie działaniem
ludzkiego umysłu, wyrażony przy pomocy
materialnej formy, która jest jego zmysłowym
symbolem - zatem jest w nas! nie ukończonym, bo
tworzącym możliwość nieskończonej ilości
wariantów interpretacyjnych, w nieokreślonym
czasie. mój decentryzm jest snem rzeczywistości,
po ktorą trzeba tylko wyciagnąć rękę.
alexander fleischer
decentryzm 24
a
Tryptichon blau
3 Bilder 60x80
Tryptichon grün
3 Bilder 60x80
r
Né en 1955 à Khanaquine au Kurdistan
d’Irak. Arrivé en France il y a presque 15
ans, je vis et travaille à Paris. Depuis 1996,
j’expose sans interruption en France et à
l’étranger: A Paris, Galerie Callu Mérite
(rue des Beaux-Arts) et Galerie Claudine
Legrand (rue de Seine), à Lille, aux EtatsUnis dans le New Jersey…
Issu d’une famille de photographes, c’est
dès mon enfance que je participe aux
activités du studio familial. La découverte
de la photographie favorise mes premiers
élans artistiques et m’oriente vers une
formation à l’école des Beaux-Arts.
Mon écriture est à tout jamais enrichie par
cet univers sensible et technique.
Le mystère de l’ombre et de la lumière,
des valeurs, des découpages, des points de
vue… serviront à retranscrire les traces de
ma mémoire, à arrêter les mouvements et
à saisir les silhouette serrantes qui
m’habitent pour me retrouver moi-même.
ramzi ghotbaldin
decentryzm 26
Trésor Normandie
Huile sur toile
150x150
r
Mieszka i tworzy we Francji.
Z decentryzmem związana od początku zaistnienia
tej idei w Paryżu.
Jej artystyczną propozycję stanowi swego rodzaju
arc-en-ciel, barwny pomost rozpięty miedzy
malarstwem, a kaligrafią. Wierna staroitalskiej
zasadzie, ze nimfy-Kameny lubią śpiew na dwa
głosy, splata barwne przestrzenie z poetyckim
przesłaniem balansującym tajemniczo na granicy
deszyfracji.
Z kolorowych tuszów i akryli powstają w ten
sposób ulotne obrazy-modlitwy, szeptane w
nieznanych językach nieznanemu Bogu ukrytemu
poza trywialną geometrią kadru...
Vit et travaille en France. Adepte du Décentrisme
depuis sa création à Paris, son expression artistique
est comme un arc-en-ciel, comme une passerelle
tendue entre la peinture et la caligraphie. Fidèle à
l'antique croyance des Romains que les nymphes
Comènes aimaient chanter à deux voix, l'artiste
entrecroise des espaces peints avec des messages
poétiques qui effleurent le mystère du
déchiffrement. Les encres et les acryliques tissent
ainsi d'éphémères images-prières, murmurées dans
des langues inconnues à un Dieu caché loin de la
banalité géométrique du cadre...
renata golebiowska
--
decentryzm 28
Nieznanemu Bogu, 2007
À un Dieu caché
technique mixte sur toile
73x65
Urodzony w 1967 roku w Kaliszu.
Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w Zakładzie Wychowania
Plastycznego w Kaliszu. Dyplom w 1992 r. w
Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem
prof. Andrzeja Nawrota.
Od 2000 roku nauczyciel akademicki Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.
Doktorat w Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu w 2006 roku.
Adiunkt w Pracowni Grafiki Artystycznej.
Zajmuje się grafiką warsztatową, projektowaniem
graficznym i fotografią.
Autor 12 wystaw indywidualnych. Uczestnik
kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą oraz plenerów artystycznych, aukcji
dzieł sztuki. Juror konkursów plastycznych.
Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Norwegii,
Holandii, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii
i Japonii.
maciej guzniczak
m
decentryzm 30
XXX1
akwatinta, akwaforta
42,2x67,5
i
Né en Syrie en 1947. Études avec obtention du
diplôme des Beaux-Arts à l’université de Damas.
De 1974 à 1978 études en section peinture et
obtention du diplôme de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Quand il arrive à Paris en 1973, notre homme est
déjà un artiste confirmé. Le musée de Bosra, et
le musée de Damas ont acquis un ensemble de ses
œuvres. A Paris, il intègre l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts. Il est naturellement
attiré par l’Ecole de Paris, qui regroupait les noms
prestigieux de Basaine, Manessier, Gustave Singier,
ce dernier dirigeant l’atelier où s’inscrit Ibrahim
Jalal. C’est dans la mouvance «Abstraction lyrique»
que se développera sa peinture, confrontée à la
recherche d’autres peintres travaillés par des
préoccupations plasticiennes similaires.
L’abstraction lyrique, l’École de Paris, recherchait
aussi l’authenticité d’un art à travers les âges de la
France, le vitrail, et la non figuration.
Dans sa péniche «Atelier Atys», entre le ciel et l’eau,
baignant dans la douceur de la Marne, Ibrahim Jalal
poursuit sa recherche et mûrit sa peinture, entre
l’enfance immémoriale et la nouveauté de tous les
jours.
Rafif Rifaï
decentryzm 32
ibrahim jalal
jalal
ibrahim
Ivresse
Huile sur toile
130x97
Né le 30 janvier 1941 à Douarnenez en Bretagne.
Etudie la peinture aux Beaux-Arts de Paris (19651968), l’affiche à l’Académie des Beaux-Arts de
Varsovie (1972-1973), l’histoire de l’art à l’Institut
d’Art et d’Archéologie (1967-1969), la pédagogie
des arts plastiques à l’Université de Vincennes
(1969-1973) et la sociologie de l’art à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes (1973-1977).
Rencontres avec André Breton en 1962 et Salvador
Dali en 1969.
De 1973 à 1977 travaille comme illustrateur,
maquettiste, graphiste, affichiste et artiste-peintre.
En 1985 soutient à Paris I-Sorbonne une thèse
d’Etat en histoire d’art contemporain sur l’école
polonaise de l’affiche.
A enseigné les arts plastiques et l’histoire de l’art
notamment au Lycée Lamartine à Paris (19812006), la pratique de l’affiche à l’Université Paris 8
(1991-2006) et l’histoire de l’affiche à l’Ecole des
Arts Décoratifs de Strasbourg (2002-2003).
Depuis 1960 a exposé de nombreuses fois en
France : Galeries Ranelagh (1962) Valentine
Descombes (1962), Valérie Schmidt (1969),
Lambert (1970), Espace Keller (1990), Chabin
(1991), Salle Yencesse à Chambourcy (1999) et à
l’étranger: en Pologne, en Macédoine, en Suède, en
Grèce, en Allemagne, en Suisse, en Finlande...
Ses oeuvres picturales et graphiques se trouvent
dans des collections publiques et privées en France,
en Roumanie, en Argentine, aux Etats-Unis, en
Italie, en Allemagne, en Egypte, en Pologne...
Vit et travaille à Paris.
Les peintures de Koper sont visibles en permanence
à „Gaudeamus“, 45, rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris.
bruno koper
koper
bruno
b
decentryzm 34
Passage
4 x 53x80
She completed the Public High School of Art in Kielce
having been awarded a medal for the best graduate in
1980. In 1980-1985 she studied at the Academy of Fine
Arts in Warsaw at the Faculty of Sculpture. After
graduation she received a one-year scholarship granted by
the Minister of Culture and Art. The artist has participated
in a number of collaborative exhibitions in Poland and
abroad. Since the year 2000 she has been tied up with the
Via Varsovia artistic group, which have displayed their
works at ten exhibitions in Poland. Every year the group
display their exhibits in Buenos Aires under the patronage
of Delfina’s Gallery.
The artist’s works can be found in the following
collections: the Association of Sculptors in Warsaw,
the Center of Polish Sculpture in Oro_sk, and private
collections.
For my creative work, decentrism is a different way of
presenting a sculptural form. Its essence lies beyond the
axis of a composition while the temporal-spatial dimension
complements it.
Despite its nature and tendency to enclose the center of
gravity inside, which is justified by gravity, sculpture often
opens itself to the space around it. Consequently, it
organizes the surroundings without closing off or limiting
them.
My largest decentrical work “The Lips of Truth” (“Usta
Prawdy”) was made in sandstone. Two stone blocks
(different in thickness but of competing heights) set
parallel to each other, with magnified mega-lips vis a vis,
lack the center of composition. I applied a similar effect in
my ceramic works inspired by music.
My other works realized in this current are made in stone,
stoneware and fire-clay. The material does not pose a
problem since the essence of the matter lies in the formal
execution and the ideological approach.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w
Kielcach, otrzymała medal dla najlepszego absolwenta
roku 1980. W latach 1980-1985 studiowała w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby.
Po ukończeniu studiów otrzymała roczne stypendium
Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w dziesiątkach
wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
Od 2000 roku związana jest z grupą Via Varsovia, która
prezentowała swój dorobek dziesięciokrotnie w Polsce
i corocznie w Buenos Aires pod patronatem Galerii Delfiny.
Realizacje:
1985/1986 - Warszawa, płaskorzeźby nad bramą
Cmentarza Żydowskiego na Bródnie
1989 - Sokołów Podlaski, figury do ołtarza w kościele NMP
1991 - Warszawa, płaskorzeźby i rzeźba MB na elewację
kościoła Św. Stanisława Kostki (projekt i realizacja)
1996 - Warszawa, pomnik Księdza Jerzego Popiełuszki
2002 - Zgorzelec, monumentalne figury aniołów do
kościoła Św. Bonifacego
2006 - Doylewstone, Stany Zjednoczone, rzeźba Ronalda
Reagana
2006 - Warszawa, Muzeum Sportu i Turystyki, hermy
i portret Pierre’a de Coubertina (współpraca)
2007 - Warszawa, rzeźba Agnieszki Osieckiej
Nagrody:
1986 - stypendium Ministra Kultury i Sztuki
1988 - nagroda w TPSP za najlepszą wystawę roku 1987
1997 - stypendium Ministra Kultury i Sztuki
2006 - Toruń, pomnik „Rejs” (wyróżnienie)
2006 - Gdynia, pomnik Marynarza (III nagroda)
Prace artystki znajdują się w zbiorach:
Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie, Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku, kolekcjach prywatnych.
teresa kowalska
kowalska pastuszka
pastuszka
teresa
decentryzm 36
t
Dia-logowanie
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Kielcach. W latach 1980-1981 studiował w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu,
a następnie w latach 1981-1985 w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Otrzymał
dyplom z wyróżnieniem oraz roczne stypendium Ministra
Kultury i Sztuki. Artysta uczestniczył w dziesiątkach
wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, od 2000 roku
związany jest z grupą artystyczną Via Varsovia, która
prezentowała swój dorobek na dziesięciu wystawach
w kraju i corocznie wystawia w Buenos Aires pod
patronatem Galerii Delfiny.
Realizacje:
1985/1986 -Warszawa, płaskorzeźby na bramę Cmentarza
Żydowskiego na Bródnie
1989 - Sokołów Podlaski, figury do ołtarza w kościele NMP
1991 - Warszawa, płaskorzeźby i rzeźba MB na elewację
kościoła Św. Stanisława Kostki
1999 - Menden, Niemcy, pomnik „Z ducha Wolności”
2001 - Warszawa, pomnik ku czci Pomordowanych
w Praskich Więzieniach
2001 - Warszawa, pomnik Pomordowanych
i Pogrzebanych na Cmentarzu Bródnowskim
2002 - Zgorzelec, monumentalne figury aniołów do
kościoła Św. Bonifacego
2006 - Doylewstone, Stany Zjednoczone, rzeźba Ronalda
Reagana
2006 - Warszawa, witraż w kościele Dzieciątka Jezus
2006 - Warszawa, Muzeum Sportu i Turystyki, kamienne
hermy i portret Pierre’a de Coubertina
2007 - Warszawa, rzeźba Agnieszki Osieckiej
2007 - Kolonia Inwalidzka, pomnik symboliczny
poświęcony Inwalidom Wojennym z lat 1918-1920
2007 - Warszawa, Figura Chrystusa w Prezbiterium
kościoła Dzieciątka Jezus
Nagrody:
1985 - III nagroda na 40 Salonie Zimowym w Radomiu
1986 - stypendium Ministra Kultury i Sztuki
1988 - nagroda w TPSP za najlepszą wystawę roku 1987
1997 - stypendium Ministra Kultury i Sztuki
1988 - Grand Prix na III Jesiennym Salonie Plastyki
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Prace artysty znajdują się w zbiorach:
Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Związku Artystów
Rzeźbiarzy w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
d
Moje widzenie Decentryzmu.
Na początku aktu twórczego stawiałem pytanie: ,, Quo vado ? ”,
wówczas tworzyłem specyficzne ramy, w których chciałem
się znaleść. Zamykałem przestrzeń bryłami i formami
skupionymi wewnątrz utworu.
Potem pojawiały się i nadal powstają kompozycje mające
otwartą przestrzeń. Cała rzeźba jest jakby na orbicie i
,,krąży’’, oscyluje w kierunkach na zewnątrz. ,,Wagi w
ascendencie” to rzeźby balansujące poza siebie. Były one
wyważane dla stabilizacji otoczakami (obłe kamienie
granitowe), ale nie było tam symetrii ani równowagi form.
Nie obramowuję przestrzeni, ani nie sugeruję centrum.
Interesuje mnie dopowiedź poza kompozycją. Jeżeli
występuje rama, to jest ona prowokacją i wyznacza pewne
punkty wokoło. Są one wypełnione treścią idei
przewodniej, która jest na początku jako motto
tematyczne. Jedną z pierwszych kompozycji tworzonych
w tym duchu jest praca ,,Remedium”, zrealizowana w
drewnie, gdzie kontrastują ze sobą elementy naturalne
z rzeźbiarskimi. Tą kompozycję tworzyłem odśrodkowo,
była drążona na zewnątrz, co dawało nową rzeźbiarską
jakość.
My perception of Decentrism
At the start of my creative career, I would pose the
question: “ Quo Vado?” At the time, I created a specific
frame in which I desired to find myself. I would close off
space with blocks and forms with the center inside a
composition.
Later on and still now compositions with open space have
appeared in my work. The entire sculpture seems to be in
an orbit, “revolving” and oscillating in outward directions.
“Scales in the Ascendant” (Wagi w Ascendencie”) are
sculptures balancing beyond themselves. For the purpose
of stabilization, they were counterbalanced with boulders
(oval granite stones), but there is no equilibrium of form
there. I do not frame space, and I am not influenced by the
concept of center. My interest is in what complements a
composition and lies beyond it. If a frame occurs, it is
meant as a provocation setting certain points around.
They are filled with the leading idea which appears at first
as a thematic motto. One of the first compositions created
in this spirit was “Remedium” (“Remedy”) realized in wood.
Here, natural and sculptural elements are in contrast with
each other. I created that composition centrifugally and
worked it from inside out, which produced a new sculptural
quality.
dariusz kowalski
kowalski kodar
kodar
dariusz
decentryzm 38
Rozszerzenie przestrzeni
Wagi w ascendencie
Urodzona w 1944 roku w Buenos Aires w
rodzinie polsko-argentyńskiej. Mieszka w
Warszawie. Zajmuje się tkactwem i haftem
artystycznym. Od wczesnej młodości pasjonuje
się problemem twórczości kulturalnej i życiem
artystycznym, czemu sprzyjała atmosfera
polsko-argentyńskiego domu rodzinnego
(Ojciec Karol Orłowski był znanym
kolekcjonerem sztuki). Wiele podróżowała.
Kontakty z folklorem i twórczością artystyczną
Ameryki Łacińskiej i krajów arabskiego
Maghrebu obudziły jej zainteresowania
szczególnie tkactwem artystycznym (gobeliny,
hafty). Wystawia w Polsce, Argentynie,
Szwecji, Francji, Gruzji i Litwie.
Osiedliwszy się w Polsce stworzyła w 1999 r.
Galerię Delfiny oraz Fundację promującą
artystów z Polski i dawnych Kresów
Rzeczypospolitej. Za sprawą zainteresowań
i doświadczeń Galeria Delfiny syntetyzuje
zarówno artystyczne treści słowiańskie czy
litewskie, jak i latynoskie.
Tkając czy haftując – maluję.
A malując wszystkie barwy i kształty świata
świadomie albo instynktownie odkrywam w nich to,
co nieznane i tajemnicze. Dla mnie Decentryzm to
udana próba wydobywania na jaw ukrytej istoty
rzeczy. Albo – przezwyciężenie ograniczeń. To jest,
inaczej mówiąc, wyzwalanie kolorów, pobudzanie
dynamiki ruchów, tworzenia, jak w kalejdoskopie,
mniej lub bardziej przypadkowo, wciąż nowych
i nowych kompozycji.
Takie typowo decentrystyczne wychodzenie poza
kadr wydaje mi się wyjątkowo twórcze i
warsztatowo inspirujące właśnie w dziedzinie mojej
specjalności, to jest w tkactwie artystycznym.
d
delfina krasicka
krasicka orlowska
orlowska
delfina
decentryzm 40
Karnawał II
Tkanina artystyczna
j
Ukończyła warszawską Akademię Sztuk
Pięknych w pracowniach prof. Jurkiewicza
i Nachta-Samborskiego. Od 1970 roku
mieszka w Paryżu.
Pracowała jako projektant i rysownik mody,
grafik i ilustrator w agencjach reklamy,
rysownik perspektyw w architekturze
wnętrz.
W ostatnich latach poswięca się wyłącznie
malarstwu; miała około 20 wystaw
indywidualnych i uczestniczyła w wielu
wystawach zbiorowych we Francji i Nowym
Jorku.
Przyłączyłam się od niedawna do ruchu
decentrystycznego, który moim zdaniem
spotęguje bardziej osobisty i klarowny
sposób postrzegania otaczającej nas
rzeczywistości. Jestem pewna, że to
doświadczenie wzbogaci i odnowi moją
tworczóść malarską i fotograficzną.
Je viens seulement d’adhérer au mouvement
décentriste, qui a mon avis force à avoir une
différente vision de choses, une perception
plus percutante et plus personnelle du
monde qui nous entoure.
Je suis sûr, que ça m’apportera un
enrichissement et un renouvellement dans
mes démarches picturales ou
photographiques.
jaromira krason- netter
decentryzm 42
Cités englouties I
Huile et collage
100x100
Cités englouties II
Huile et collage
100x100
t
Ur. 1960r. w Końskich.
Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendysta Ministerstwa
Kultury i Sztuki w 1985/86. Laureat wielu nagród
i wyróżnień w konkursach graficznych i malarskich między
innymi Grand Prix na Biennale Bharat Bhavan w Indiach.
Zajmuje się grafiką warsztatową, plakatem i malarstwem.
Mieszka w Bielsku-Białej.
Udział w ważniejszych wystawach:
1986 - Poland Modern Art in Perspective, Ottawa – Kanada
- 10 Artistes Plonais Contemporains, Ottawa – Kanada
- Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. F. Raka
(wyróżnienie) Katowice
1988 - VIII Internationale Grafik Triennale, Frechen – Niemcy
- Międzynarodowe Biennale Grafiki – Kraków
- Master Prints from Poland, Santa Fe Community College
- Ogólnopolski Konkurs Malarski im. L. Wyczółkowskiego
(wyróżnienie) Bydgoszcz
1989 - Bharat Bhavan Graphic Biennale - Indie
- Cuprum IV Internationale Graphic Biennale, (Grand Prix)
– Lubin
1990 - York Street Gallery, Melbourne – Australia
(wystawa indywidualna)
- IX Internationale Grafik Triennale, Frechen – Niemcy
- Międzynarodowe Biennale Grafiki – Kraków
1992 - La Obra Grafika – Madryt – Hiszpania (wystawa
indywidualna)
- Galeria Detursa - Madryt – Hiszpania (wystawa
indywidualna)
1995 - Bharat Bhavan Graphic Biennale – Indie, (Grand
Prix)
1997 - Biennale Plakatu Polskiego - Katowice
- Biennale Grafiki Polskiej - Katowice
2001 - Ślady Podróży – Uczniowie i Przyjaciele – BWA
Bielsko-Biała
2005 - 10 obrazów – Galeria Wzgórze – Bielsko-Biała
- Otoczenia – Galeria Ratuszowa BWA – Bielsko-Biała
2007 - Festiwal Sztuk Wizualnych BWA- Bielsko-Biała
- 38 Biennale Malarstwa Polskiego BWA Bielsko- Białawyróżnienie portalu i czasopisma Sztuka pl
2008 - wystawa indywidualna malarstwa- Galeria De factoBielsko-Biała
decentryzm 44
Centrum Warszawy, Centrum Polski,
Centra handlowe, bycie w Centrum
wydarzeń- Centrum w nas…
Intelekt, Wiara, Bóg, nasza wrażliwość…
To nasze Centrum ogniskuje podstawowe
pytania o „uciążliwość” naszego bytu i losu.
Jeżeli intelekt pozwala i prowokuje,
podejmujemy wysiłek eksploracji i syntezy
zewnętrznego i wewnętrznego obszaru
naszego bytowania. Jest bowiem
paradoksem, że bez tego niepokoju
niepodobna „zachować spokój” naszego
życia. Ale ja, ty, on, ona jesteśmy tylko
fragmentami, elementami powiększającej
się fragmentacji nieznanego nam obszaru gdzieś POZA niepoznawalnym Centrum
świata - w który zostaliśmy wrzuceni…
Tak bardzo z oddali, POZA obszarem, który
próbujemy określić i w którym chcemy
choć trochę świadomie żyć - jesteśmy jak
cząstki elementarne w pajęczynie misternie
utkanej przez WIELKIEGO
PROWOKATORA
tadeusz krol
krol
tadeusz
Makatka z defektami
akryl/olej
180x160
W pajęczynie Świata jesteśmy
akryl/olej
180x180
Studiował malarstwo i grafikę w Instytucie
Artystycznym w Lublinie.
Kontynuował studia we Francji, gdzie uzyskał
dyplom z grafiki w École des Beaux Arts w Lille.
Obecnie mieszka i pracuje w Paryżu.
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych we Francji i w Polsce.
Jego twórczość bazuje na malarstwie
figuratywnym (akryl, węgiel, collage...).
W rysunku stosuje paletę graficzną, łącząc techniki
tradycyjne i komputerowe.
Études de peinture et de graphisme
à l’Institut des Beaux Arts de Lublin en Pologne.
Diplôme de graphisme à l’Ecole des Beaux Arts
de Lille en France.
Participe à de nombreuses expositions
en France et en Pologne.
Œuvres : les dernières recherches picturales
figuratives en acrylique et technique mixte
(acrylique, fusain, collage...), graphismes
(palette graphique), réunissant les techniques
traditionnelles et le numérique.
j
L’art repose-t-il sur de multiples emprunts à la
réalité où la pratique picturale serait dépouillée de
toute pensée anecdotique?
L’image apparaît pourtant comme la projection
d’une empreinte qui prend vie de manière intuitive
lors d’un instantané de torsion de l’espace-temps.
Et bien que l’artiste aborde la peinture au travers
d'un faisceau de contraintes qu’il condense au profit
d’une distanciation consciente, il se doit de parcourir
et d’expérimenter les sursauts de son vécu et de son
vu - sans pourtant viser ni la stigmatisation ni la
sacralisation?
Est-ce l’urgence de la transcendance qui décuple
le geste ; est-ce l'avalanche des récurrences qui
tranche dans la matière ; est-ce la réactivité
détournée qui sous-tend la générosité des traits,
des touches, des coupes?
Être artiste impliquerait d'accéder à divers espaces
d'expérimentation - de perpétrer une quête
incessante de dissociation authentique tant dans
les processus d’appréhension des idées, de la pensée
et du monde, que dans l’identification des sources
picturales - de s’écarter des schémas de
représentation du réel pour approcher l’essentiel?
jarek kruk
kruk
jarek
decentryzm 46
Matière
60x120
Univocité
60x120
Elżbieta Lempp fotografuje od początku lat
80-tych. Fotografie czarno-biale.
Prace z cyklu „Słownik fotograficzny”
publikowała w „die horen” i „Res Publice”.
Portrety z „Galerii portretu” ukazały się
m.in. w „Tygodniku Powszechnym”,
„Rzeczpospolitej”, „Dekadzie Literackie”,
„Kwartalniku Artystycznym”, a także w
książkach wydawnictw Biuro Literackie,
W.A.B., WL, Znak, S. Fischer, Suhrkamp.
Opublikowała „Wielką ciekawość”, wyd.
BoSz 2006 (tekst A. Nasiłowska),
„Rozbiórka”, wyd. Biuro Literackie 2007
(tekst M. Rybak). Wystawia w kraju
i zagranicą.
Kobieta. Być może.
Prawdopodobnie – mężczyzna.
Odwraca głowę i patrzy.
Prawdziwa historia toczy się poza kadrem.
Ramy wypełniają napięcie, fragment stopy
i zbliżające się cienie.
Ta fotografia wpisuje się w decentryzm,
choć powstała bez świadomego stosowania
jego założeń.
Wymogiem była chwila, ułamek sekundy,
chęć uchwycenia komunikacji
pozawerbalnej.
e
decentryzm 48
. lempp
elzbieta
Zejście do podziemia_Kraków
Zugang zum Untergrund_Krakau
d
Urodzona 03.03.1965 w Lublinie
1986 – 1991 – Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, dyplom na Wydziale Grafiki
u prof. Andrzeja Pietscha
1984 – 2008, wzieła udział w 28 wystawach, w tym
17 indywidualnych.
Z ruchem Decentryzmu związana od 2005 roku.
Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie.
W swoim dorobku posiada 9 spektakli
(performances) teatralnych, w tym 4 autorskie oraz
stałe ekspozycje malarstwa i rzeźby.
Decentryzm jest dla mnie oczywistym językiem
sztuki, opartej na postrzeganiu rzeczywistości
realnie istniejącej ukazanej czytelnie, celowo
i nieprzypadkowo niedopowiedzianej, który otwiera
bramy wyobraźni. Koniecznym atrybutem
decentryzmu jest czytelność przekazu oparta
o umiejętności, świadomość kulturowa i treść
filozoficzna. Powinnością artysty jest zainicjowanie
impulsu, na który ma wpływ i świadomie oddaje
pole wyobraźni widza. Obraz decentrystyczny
bezwzględnie posiadać musi trzy elementy równie
istotne: proces twórczy, dzieło, odbiorca.
Decentryzm jest impulsem uruchamiającym
wyobraźnię.
Born 03.03.1965 in Lublin
1986 - 1991 The graduate of the Academy of Fine Arts in
Cracow, the diploma on the Department of the Graphics at
Prof. Andrzej Pietscha
1984 - 2008, 28 exhibitions, in it 17 individual. Connected
with the Decentrism movement from 2005.
Her works are in collections of the National Museum in
Cracow. In her achievements she has 9 drama preforme, in
it 4 author's and permanent exposures of the painting and
the sculpture.
Decentrism is for me an obvious language of art, founded
on perceiving a truly existing reality – shown clearly,
deliberately and meaningfully. It is a language which opens
the gates of imagination.
A necessary attribute of decentrism is the legibility of
meaning, based on skills, cultural consciousness and
philosophical content. The duty of the artist consists in
giving rise to a controlled impulse and leaving the rest to
the imagination of the spectator. A decentrist image must
have three equally important features: creative process,
work of art, receiver.
Decentrism is a spark for imagination.
dorota wiktoria lacek
gorczyca
-
decentryzm 50
absolwent światło dzienne
absolwent mrok
absolwent światło UV
Le hasard d’une bourse amène Keshav Malla
à découvrir la France. Dans cet occident alors
insolite pour lui, le peintre “divague”, libre,
à travers les diverses expressions picturales
de la culture européenne.
De la confusion naît l’illumination de la découverte
de son écriture personnelle.
Du chaos surgit la création d’un langage original.
Les occidentaux sont allés chercher à Katmandou
une réponse à leur quête spirituelle. Par le médium
de sa peinture, Malla invite à un autre pèlerinage,
un voyage intérieur dont la réponse est en chacun
de nous.
Annick Chantrel Leluc, historienne de l’art
Je suis toujours très intrigué par les notions : - “vide
et de matière” et “de contenu et son contenant”.
Si bien que l’un n'existe que par l’autre.
D'où mes tentatives de visualiser les deux en état
de mouvance dans mes travaux.
Les sujets entrent ou sortent de mon espace
pictural, comme si la décentralisation pouvait
mettre en évidence leur vraie nature et si
seulement le décentrisme permettait de voyager
à notre gré pour aérer nos esprits au de-là de là.
(Paris, le 9 février 2008.)
keshaw malla
decentryzm 52
Expositions Personnelles
2001./2007. Centre Etoile St. Honoré, Paris./ 2002. Civico
Museo d'Arte Comtemporanea di Calasetta, Sardaigne,
Italie./ 2003. Au Magique, Paris./ 2004/ Espace Im Ab Quo
Ad Quem, Paris./.2006. Maire de Villejuif, Villejuif.
Groupes/ Salons / Biennales et Triennales
France-Chili, Santiago, Chili. - 2001./ Alliance Française,
New Delhi, India. 2004./.M d'A Modidarte, Sant Antioco,
Sardaine, Italy. 2004./ I. Plastic Art, Strumica, R. of
Macédoine 2004./Mussée Municipale de Bourbonne les
Bains, France.2006./.Mairie d'Ierissos, Grèce 2006./.Angel
Art Gallery, Taipei, Taiwan 2006./.Kuandu Museum of
Fine Arts, Taipei, Taiwan - 2006/07./.Premio de Gravado
'Maximo Ramos', Ferrol, Espagne. 2004/05/06./.Annuel I.
Miniatures Exhibition "little m"Vilnius / Klaipeda,
Lithuanie 2006,07./.I. Biennial Print & Drawing
Exhibition, Taipei, Taiwan. - 2001/06./.I. Print Biennal,
Varna, Bulgarie. - 2001/03/05/07./.I. Biennal,'Ibizagrafic',
Ibiza, Espagne. 2002./.I. Biennale of Mini Prints, Tetobo,
Macédoine. 2001/03./.Triennale Mondiale d'Estampes
Petit Format, Chamalières, France.2003./.I. Triennial of
Graphic Art, Bitola, Macédoine 2003/06./ I. Biennial,
Evora, Portugal 2004./.07./Egyptian I. Print Triennial,
Cairo and Alexandria, Egypt 2003/06./.Tokyo I. Mini Print
Triennial, Tokyo, Japan 2002/ 05./.Intercontinental
Biennial of Small Graphics, Judetul Alba, Romania 2006./.
I. Print Triennial, Cracovie, Pologne / Oldenburg,
Allemagne / Vienne, Autriche.2006-07./ I. Biennial of
Engraving, Acquiterme, Italy.2007./ Biennal I. de
Gravura-Douro, Alijo, Portugal.2007
k
l’Aube
Nato il 19 febbraio 1961, a Potsdam,
Repubblica Federale Tedesca.
Studi
1977-1981 - Scuola di Belle Arti,
Erevan, Armenia.
1981-1986 - Instituto Nazioale
d’Arte e di Teatro, Sezione Arti
Applicate e Decorative, Erevan.
Peintre arménien vivant en France,
est diplômé de l'Ecole des Beaux Arts
d'Erevan (Arménie) et de l'Institut
National d'Art et de Théâtre, section
Arts Appliqué et Décoratifs de la
même ville.
gaguik martirosyan
g
decentryzm 54
Rivière I
Rivière II
Rivière III
d
Urodzony w 1952 r. w Warszawie.
Ceramik decentrysta.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków
Polska Sztuka Użytkowa.
Współzałożyciel i prezes Związku Ceramików
Polskich.
Animator ruchu na rzecz integracji
środowiska ceramicznego.
Od 2003 r. inicjator i organizator „Czwartków
Ceramicznych” comiesięcznych spotkań
ceramików na Starym Mieście w Warszawie.
Założyciel Otwartej Nieformalnej Grupy
Ceramików Ckwadrat.
Wspólzałożyciel Związku Artystów
Pedagogów Ceramiki i Rzeźby.
luty 2004 - wystawa indywidualna.
Warszawa.
lipiec 2006 - wystawa KROK W STRONE
DECENTRYZMU.
Galeria Do trzech razy... Sztuka. Warszawa.
marzec 2007 - wystawa DECENTRYZM –
UKRYTY WYMIAR w Muzeum Okręgowym
Ziemi Kaliskiej. Kalisz.
wrzesień 2006- styczeń 2008
współorganizator i uczestnik 8 ogólnopolskich
wystaw: RÓŻNE OBLICZA CERAMIKI.
dariusz osinski
decentryzm 56
Wiatr, 2008
Glina szamotowa
ur. 1973 w Warszawie
od 1993 r.- ceramik,
od 1999 r.- magister sztuki,
od zawsze- warszawianka.
uzależniona od Warszawy i ceramiki.
Dyplom ASP Wrocław (Wydział Ceramiki
i Szkła, specjalność: projektowanie
ceramiki)
nagrody i wyróżnienia:
1993- stypendium Kulturminesteriet
Danmark oraz Den Danske
Husflidshojskole Kerteminde
2000- Judges' Special Award, 3rd Mashiko
International Pottery Contest 2000, Japonia
2000- Forma 2000, Międzynarodowe
Targi Poznańskie DOMEXPO, Poznań
2005- Publiekspris, Theepottenshow,
Goudse Keramiek Dagen, Gouda, Holandia
2008- Młoda Polska- stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wystawy indywidualne:
2002- (Nie)powtarzalność, Galeria
Blue Melon, Warszawa
2008- Ponawianie/ Panowanie,
Serenissima, Warszawa
udział w wielu wystawach w kraju
i za granicą (Austria, Dania, Holandia,
Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Indie,
Algieria, Japonia, Tajwan)
monika patuszynska
decentryzm 58
m
Ex-formy
Mieszka i tworzy we Francji.
Jej wielką pasją jest fotografia artystyczna,
a podstawową ideą ksztaltujacą spojrzenie
i wpływajacą na ustawienie obiektywu - decentryzm
Światło cienia
Krzyk koloru i ucieczka w szarość
Przesadna czujność i niejasne wrażenie uwolnienia
Refleksja i intuicyjna gra odczuć
Mówienie głosem pewnym i nieśmiałe szeptanie
niekończących się historii
FOTOGRAFIA
w bezmiarze przeżyć mnie zamknęła
i kruchości mojej broni
La lumière d’ombre
Le cri de la couleur et la fugue dans le néant
La vigilance redoublée et la sensation
incompréhensible de liberté
La réflexion et le jeu intuitif des sentiments
La voix sûre et le chuchotement timide des histoires
infinies
PHOTOGRAPHIER
M’a enfermée dans l’immensité des émotions
Et défend ma fragilité
decentryzm 60
m
mira rewers
Marek Ruff ur.1957 r. Studia na warszawskiej ASP,
pod kierunkiem profesora Jacka Sienickiego.
Autor pierwszego cyklu obrazów inspirowanych
manifestem Adama Wiśniewskiego - Snerga
„Moja koncepcja decentryzmu“ - temat pracy
dyplomowej z 1987 roku. Brał czynny udział
w tworzeniu międzynarodowej grupy skupionej
wokół decentryzmu. Koordynuje działania artystów
związanych z tym ruchem w Warszawie...
Moim marzeniem jest, aby idea decentryzmu dzięki
swojej sile filozoficznej odwołującej się do
podstawowych wartości w sztuce spowodowała,
że piewcy "KOŃCA SZTUKI" na zawsze odejdą w
zapomnienie.
Marek Ruff, born in 1957.
He graduated from Warsaw Academy of Fine Arts
in studio of Jacek Sienicki.He is an author of the
first group of paintings inspired by the Adam
Wiśniewski-Snerg art manifest. The subject of his is
master's thesis in 1987 was " My decentryzm
concept ". He took part in organizing the
international group of decentryzm and he is
responsible for the group in Warsaw...
I have a dream to see the idea of decentrism with
it's philosophical power based on the basic values in
art win over those who say that art is to it's end.
marek ruff
m
decentryzm 62
Plaża w Acapulco II
z cyklu Decentryzm
200x81, acryl
Sen Tapira III
z cyklu Decentryzm
200x81, acryl
Jarek Sadkowski, born in 1965 in Skarżysko-Kamienna.
He lives and he is creating in Warsaw. The photographer,
the poet, he is collaborating on projects of the Warsaw off
stage of “Stage 96 Bretoncaffe Theatre”. Enthusiast of the
romantic painting and the symbolism.
He is photographing "from always". At present he is
working as the advertising and functional photographer
for needs of an advertising agencies and press publishing
companies. Hospitably he is carrying classes on about the
photograph with students of Warsaw colleges.
In the author's photograph his favorite subject is act.
At his works he isn't moving the image in the obvious way,
but exploiting diverse techniques an impression being
based on emotions and ideas is creating.
Exhibitions:
- "Symbolism" - club Philosophy in 2002r Warsaw.
photography
- "For the Woman about strange eyes which are turning
over to laugh, when is saying serious words" - Menora in
2003r Warsaw. photography
- "Project Marsza∏kowska 45". Installation - International
Festival Piece of the 2004r Street. photography, film
- "Tetraktys" - Space of artists: Lubelska 30/32, the II
Warsaw Festival of the fine arts 14.05.2006-30.06.2006r:
photography
- ''Passion according to Peter Pan” - Studio 2006r Pixel.
photography
- "Architecture and the morality” - Studio 2007r Pixel.
photography, computer graphics
- “From 7 am it 7 pm” - Studio 2007r Pixel. photograph,
computer graphics “Spring Collection”, Studio 2007r Pixel.
Photography
- "ARBATEL DE MAGIA VETERUM" . Pixel Gallery 2008r
Photography, computer graphics
Works in collections of the National Museum in Cracow
and private collections.
Cycle ,, VIRGO6 '' connected with decentrism assumptions
is referring to the symbolism of digit 6 and XIX century
deliberations and attempt to describe the woman.
Dominating black is a expression both of
sensory aims of the subconscious as well as
remains close to the resignation and for
pain, as the colour of the night is
participating in the symbolic comparison
“mother – fertility – secret - death ''
DECENTRISM is creating the chance for
the fuller individual receipt, he is kind of a
gate by which, we are entering through
own emotions and meanings - to universal
and unrestricted world.
j
jarek sadkowski
decentryzm 64
Cykl VIRGO6
m
La production de signes coûteux
(La production artistique en regard d’une théorie
des signaux coûteux)
EHESS/JMS. Lundi 28 novembre 2005 : l’économie
(sexuelle,reproductive,vitale) de la production de
signaux coûteux privilégiée chez les oiseaux
berceau, en regard de la production artistique
(conduite esthétique ?) chez les humains. Quelle
peut-être l’irréductibilité de cette fonction culturelle
chez l’être humain ?
Les notes 1&2 étaient réactives. Elles avaient pour
fonction de baliser le territoire d’une production
artistique (MS) et de la situer dans celui de ses
réceptions.
J’y avoue ne pas pouvoir définir ce que serait une
œuvre d’art, laissant cette tache à des instances
extérieures, faisant d’une nécessité une vertu.
Les modes d’évaluation ou de définition étant
singuliers, il est plus productif de se concentrer sur
le travail à faire et de ne pas se laisser perturber par
des jugements aux critères contradictoires, quitte
à être marginalisé. Non que je n’entende rien à leur
point de vue et aux règles qu’ils prescrivent, mais
parce qu’il y a risque d’égarement quand on est dans
l’impossibilité de se conformer. Cette impossibilité
admise, il ne me reste que « la fuite en avant »,
n’ayant pas pour vocation de définir le monde de
l’art, mais de résister à la disparition et de déclarer
ainsi : « il est encore vivant ».
decentryzm 66
Né à Colmar en 1948.
Vit et travaille à Paris, peint depuis 1966.
De 1980 à 1984, il est responsable de
l’atelier de lithographie de la Cité
Internationale des Arts de Paris. De 1983 à
1993, il est artiste intervenant dans le
service pédagogique du Musée National
d’Art Moderne (Centre Beaubourg) et au
service de formation du personnel. De 1980
à 2002, il enseigne à l’UFR d’Arts Plastiques
de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.
Nommé Professeur à l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris où il
enseigne la multimédia de 1998 à 2001,
puis celle du pôle impression édition de
2001 à 2004. Il reçoit en 1995 le Prix de la
Triennale de gravure de Sofia.
michel salsmann
e
Geboren am 16 03 1940 in Darmstadt
1960- 1964 Studium an der Werkkunstschule
Darmstadt
8 Semester Fachrichtung Grafik und experimentelle
Fotografie später Diplom ( FH ) Grafik-Design
Bis 1972 freie Mitarbeit in verschiedenen Ateliers
Seit 1972 freiberuflich tätig als Grafik-Designerin
und Malerin.
Seit 1981 Ausstellungsbeteiligungen
Seit 1983 Einzel- und Gruppenausstellungen im Inund Ausland
Seit 1960 Inspirationsreisen in alle Kontinente
Zeitweise Mitglied im BBK - Frankfurt + BBK Darmstadt
Malerei in Acryl- und Mischtechnik, Aquarell und
Collage
... Die Malerei bzw. das ‘Bildermachen’ wird für
mich immer mehr zum Experiment.
Gegenständliches abzubilden interessiert mich
nicht oder nur am Rande.
Ohne Entwurf, nur eine unbestimmte Bildidee vor
Augen, beginne ich zu arbeiten. Unbewußtes, längst
Vergessenes, taucht auf und formiert sich auf der
Bildfläche.
Es ist wie beim Jazz, man komponiert und
improvisiert “Farbklänge”, arbeitet ganz frei, um
zum Schluß wieder auf ein Thema
zurückzukommen.
Die Bilder sprengen den Rahmen, da sie nur
Ausschnitte zeigen, Details von einem größeren
Ganzen, welches weit über die vorhandene
Bildgröße hinaus Wirkung zeigt ...
Malarstwo jest dla mnie eksperymentem.
Pracuję nie mając skonkretyzowanej idei.
Na płaszczyźnie obrazu wyrasta "Nieświadome"
i "Zapomniane" .
Jak w jazzie - kompozycja i wolna improwizacja,
prowadząca ponownie do tematu. Obrazy
rozsadzają swoje ramy, ponieważ ukazują tylko
detale "Całości", sięgające poza swój obręb.
decentryzm 68
erika schreiter
schreiter
erika
Weiß-blau-rot
130x150
She was born in 1975 in Warsaw, Poland.
In 2004 she graduated with Honours with a
Master’s Degree in Painting, from the European
Academy of Art in Warsaw. In 2006 received the
Minister of Culture Grant. She has taken part in
many exhibitions, most notably:
2004 - Ateneum Mlodych (Atheneum of Young
Gallery), Interferences- individual exhibition,
Warsaw, Poland 2006 Tamka Gallery, START – just
us, 15th. Anniversary of theEuropean Academyof
Art - group exhibition, Warsaw, Poland
2006 - Pol Swiss Art Gallery, Metropolis - group
exhibition, Warsaw,Poland 2006 In the workshops
and gardens of Saska Kepa, Warsaw, Poland
2007 - Pracownia Gallery, Signs - individual
exhibition, Warsaw, Poland 2007 Art Room no.9,
Interferences – individual exhibition, Eastbourne,
England
2007 - Décentrisme – la dimension cachée, Kalisz
Museum, Kalisz, Poland 2007 Info Gallery, Signs –
individual exhibition, Warsaw, Poland 2007/2008
Rudolfv Gallery, group exhibition, Amsterdam,
Holland.
m
marta sieciarz
decentryzm 70
Signs 17
oil on canvas
120x120
Urodziła się i wychowała w rodzinie artystycznej – córka
i wnuczka malarzy.
Uczyła się w Liceum Plastycznym przy Instytucie im.
Sulikowa w klasie akwareli pod kierunkiem A. Michajłowa.
W 1981 r. ukończyła studia wyższe w Moskiewskim
Instytucie Sztuki Stosowanej (dawny Stroganowski ) na
Wydziale Ceramiki.
Od 1986 r. stale mieszka i tworzy w Warszawie.
Pracuje w dziedzinie ceramiki (porcelana), akwareli
i gwaszu oraz malarstwa sztalugowego
(farba olejna, akryl).
Przedmiotem jej artystycznych zainteresowań są:
figuratywne kompozycje, portret, pejzaż .Twórczą
inspirację czerpie ze źródeł kultury słowiańskiej.
Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach (USA,
Chile, Francja, Niemcy, Finlandia, Indie)
a także w zbiorach muzealnych (Moskwa, Riazań,
Rybińsk).
Jest członkiem Związku Artystów Polska Sztuka
Użytkowa
Katia Sokolowa-Zyzak was born in Moscow; her
grandfather – Mikolaj Sokolow was a member of
Academy of Arts and one of the founders of “KuKryNiks”
artistic group; her father – Michael Sokolow was a renown
landscape painter.
In 1975 she graduated from the High School of Arts
(MSHCI), functioning alongside the Academy of Arts, with
a specialization in watercolor under the directions of
Alexander Michailow and afterwards, in 1980 she finished
The Institute of Applied Arts (MWHPU – former
Stroganow Institute) in ceramic class, her degree work
was led by Ewgienia Lukinowa.
In 1986 she came to Poland and she lived and continued to
work there ever since.
Her main fields are watercolor and ceramics. Among some
recent undertakings are such endeavors are such pieces as
book designs (cover and illustrations for a Swiss publishing
house Noir sur Blanc), portraits and landscapes.
She has spent some years perfecting portrait skills while
working on a series inspired by the Polish Nobles’ portraits
and also a cycle “Russian Beauty” which was show,
amongst other places in Paris.
The works of Katia Sokolowa-Zyzak can be found in:
Moscow Museum of Applied Arts, City Art Museum in
Rybinsk, Pawlow Museum in Razan, The
Hungarian Embassy in Moscow and in private collections
in Helsinki, New York, Santiago-Chile and Paris.
k
Decentryzm umożliwia artyście całkowicie
odmienny sposób kształtowania dialogu
między twórcą i odbiorcą. Naruszenie
zasad kompozycyjnych, towarzyszące tym
pracom niedopowiedzenie i „tajemniczość”
nie są li tylko zabiegami formalnymi, lecz
próbą stworzenia nowych reguł
wzajemnych relacji pomiędzy obiektem
i jego odwzorowaniem, a także autorem
pracy i jej widzem.
Praca nie jest „zamknięta” - podległa
jednoznacznemu zdefiniowaniu
i interpretacji, lecz jest przyczynkiem
i inspiracją dla dyskusji oraz przemyśleń tak
ukazanego tematu.
katia sokol-owa zyzak
decentryzm 72
Artysta i obiekt
1957 born in Beirut, Lebanon. Lives and works in
Paris, France.
1982 B.F.A. Concordia University, MontrealBachelors of Fines Arts.
1987 D.N.S.E.P. Ecole des Beaux Arts de NimesNational Degree of Fine Arts
1987 M.F.A. Concordia University, MontrealMasters of Fine Arts, Painting
Entrer dans le “jeu”
... Je vois l’Art en général, et la création artistique en
particulier, comme un chemin de libération
personnelle d’abord, et collective ensuite...
C’est le “jeu” et la création ou plutôt la “re-création”...
Le jeu placé entre “je” et “jeu”, le jeu sérieux, le jeu
critique par rapport au travail de création, le jeu
libérateur...
Je voudrais quelque part, libérer la toile de la
pesanteur et de la gravité qui nous pousse à voir
l’œuvre dans un sens unique. Le fait de pouvoir
“jouer” avec les œuvres, et de les voir non seulement
comme l’artiste propose de les voir, mais aussi
comme le spectateur peut imaginer les voir...
et entrer ainsi dans le jeu de la “re-création”.
Quelque part, mes bandes font référence aux âmes
des gens que je qualifie d’êtres de lumière, d’êtres
simples qui œuvrent dans le sens positif dans ce
monde, et à qui je dédie cette exposition.
h
hanibal srouji
decentryzm 74
Passion, 2007
m
Absolwent ASP w Warszawie 1992r.
(pracownie: prof. Winiarskiego i Tarasina) oraz
Rietveld Academie w Amsterdamie.
Obecnie wykłada w Europejskiej Akademii
Fotografii w Warszawie.
Zajmuje się fotografią, rzeźbą, malarstwem oraz
działaniami w przestrzeni publicznej. Jest autorem
szeregu inicjatyw m.in. akcji fotograficznej pt.:
„Polacy 2000” (prezentacja na Expo
w Hanowerze”), cyklu działań związanych
z przestrzenią miejską pt.”Warszawa Niezwykła”
(Różowe Drzewo przy Dworcu Centralnym), akcji
„Galerii kawałka nieba” (w Nowym Jorku), czy
projektu pt.”NES” (never ending story). Ma na
swym koncie kilkadziesiąt wystaw (m.in.w
Amsterdamie, Brukseli, Berlinie, Warszawie,
Hadze, Nowym Jorku).
Mój decentryzm to operacja destrukcyjna
realizowana na wcześniej stworzonych pracach
niedecentrystycznych.
Inaczej mówiąc - swoje fotografie i obrazy tworzę
z zachowaniem klasycznych wzorców kompozycji.
Jednak po ich wstępnym ukończeniu, eliminuję
(zamalowuję) ich część (obrazu czy zdjęcia),
pozostawiając tylko tyle, ile potrzebne jest do
utrzymania balansu pomiędzy wizją realistyczną
a abstrakcją.
W ten sposób powstaje niepełny obraz,
wystarczający jednak by odbiorca na podstawie
zachowanych jego części mógł odbudowywać we
własny sposób (w wyobraźni) jego brakujące
fragmenty.
decentryzm 76
marek sulek
-
m
Marek Szroniak ur. 1958r.
Mieszka i tworzy w Kaliszu. Studiował
pedagogikę sztuk plastycznych na
WSP Częstochowa i rzeźbę na ASP
Wrocław. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Rzeźbiarzy.
W latach 1989-1998 asystent w
pracowni rzeźby na UAM Poznań.
Obecnie nauczyciel i dyrektor Liceum
Plastycznego w Kaliszu. Od 1994 roku
bierze udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju
i za granicą.
Uważa decentryzm za nowe źródło
poszukiwań w przedstawianiu
przestrzeni trójwymiarowej oraz
zdefiniowaniu formy i bryły w innym,
nowym znaczeniu, budującym
otaczającą nas przestrzeń.
marek szroniak
szroniak
marek
decentryzm 78
Miraż
Technika mieszana
g
Absolwent wydziału Malarstwa ASP
w Warszawie. Studia w pracowniach
prof. Jacka Sienickiego, prof.Ludwika
Maciąga i prof. Haliny Chrostowskiej.
Dyplom 1986 rok.
Znany ze swej sympatii do realizmu
lat 30-tych i 50-tych, w ostatnich
latach interesuje sie decentryzmem.
Jest to dla niego nurt, który poprzez
inne potraktowanie podmiotu,
odświeża spojrzenie na cały dorobek
sztuki.
-smigielski
grzegorz smigielski
grzegorz
decentryzm 80
Hubertus, 2008
Olej na płótnie
y
Urodzony w 1949 w Nagano (Japonia).
W 1969 studia w “Akademii Tsubaki”.
Od 1972 mieszka i tworzy we Francji.
Prezentuje swoje prace malarskie głównie we
Francji, USA, Niemczech i w Japonii.
Brał udział w pierwszej wystawie decentryzmu
“Dialogue avec l’Invisible” (Paryż, 1997).
Uczestnik licznych salonów m. in.
Salon Jeune Peinture-Jeune Expression
Salon d’Automne
Salon National des Beaux-Arts
Le Salon des Indépendants
International de Peinture de la Côte d’Azur, Cannes
International de Peinture de Deauville (Grand Prix)
Né en 1949 à Nagano (Japon)
1969 études à l’ “Academie Tsubaki’’
Depuis 1972 vit et travaille en France
Nombreuses expositions au Japon et en France.
L'énergie qui émane de mes toiles est en parfait
accord avec le décentrisme que je garde toujours à
l'esprit.
yoichi tamaki
tamaki
yoichi
decentryzm 82
Oil on canvas
162x130
Decentryzm jest mi bliski i był zawsze takim. Nawet
gdy tego sobie nie uświadamiałam. Malując dążyłam
do wydobywania tego, co ukryte, niewidoczne bądź
zapomniane.
A może także dlatego, że nie opowiadałam się za
dychotomią: realizm albo abstrakcja. Odwrotnie.
Tworząc dążyłam intuicyjnie do łączenia i scalania,
a nie do odrywania. Czy moja sztuka kojarzyła się
z urodą pól na Podlasiu czy z niewyobrażalną grozą
lub nadziemskim pięknem energii świetlnej
wytryskującej z samej głębi wszechświata –
podświadomie i żywiołowo włączałam się w nurt
poszukiwania i współtworzenia tego, co fizycy epoki
posteinsteinowskiej w XXI wieku określają mianem
teorii ostatecznej. Decentrystyczny ogląd świata
ujawnia ukryte wymiary Kosmosu. Pozwala twórcy
utożsamiać się z obserwatorem czasoprzestrzeni.
Odkrywał zakrzywienia i zmarszczki wszechświata.
Rozrywał struktury przestrzeni. A nade wszystko
wsłuchiwał się w kosmiczną symfonię superstrun.
Te wszystkie możliwości w swojej twórczości
zawdzięczam decentryzmowi.
The artist was born in Sokolka in 1952.
She studied painting at the Academy of Fine Arts in
Warsaw. In 1977, she was granted her diploma by
the Academy and Professor Stefan Gierowski in
painting, in relief (fresco) by Ryszard Wojciechowski
and in visual structure by Roman Owidzki.
Anna has presented her work at over twenty
individual exhibitions here and in such cuntries as
Argentina, Sweden and Lithuania. She has taken
part in multiple Polish exhibitions as well as
presentations of Polish art abroad. The artist has coorganized many campaings for charity among these
a campaign for the benefit of the Oncology Hospice
of Warsaw and an auction in the National Museum
of Warsaw lending a helping hand to artists who
had been flood victims two years before.
Anna is also one of the founding members of
Delfina’s Gallery in Warsaw. Her works can be
found in many museums and private collections in
Poland and throughout the world, among others in
the collection of the Queen of Netherlands Beatrix.
decentryzm 84
anna trochim
a
Z nikąd
Olej na płótnie
100x100
v
Farben sind wie Musik, sie wecken Gefühle
und Empfindungen. Sie verändern die
Stimmung im Menschen und können Räume
warm oder kalt, gemütlich oder
ungemütlich, harmonisch oder spannend
wirken lassen.
Ein gegenstandsloses Bild, das nur Farbe
und Form zeigt, ist wie ein Lied ohne Text,
in das der Hörer bzw. Betrachter seine
eigenen Empfindungen einbringen kann.
Es ist nicht vorgegeben, was zu denken und
zu fühlen ist.
Farben und Formen übermitteln Energien,
die in jedem seine urpersönlichen Töne bzw.
Gefühle anschlagen...
Kolory są jak muzyka, budzą uczucia
i odczucia. Zmieniają w człowieku nastroje.
Obraz nie opisujący przedmiotu, jest jak
pieśń bez słów, do której słuchacz sam
potrafi dopowiedzieć sobie treść.
viktoria völk
decentryzm 86
Eibicon
Epifania
“Smak zawiera się w przeszłości, która jest w nas ciągle
żywa”
[…] Pragnąłem, żeby wreszcie On powiedział coś o
Snergu, twórcy manifestu Decentryzmu. Wydawało mi
się, że temu zjawisku przewidział we współczesnej sztuce
pewną przyszłość. W błogim uśmiechu wznósł dwa palce
w górę formując literę „V“. Mogło to oznaczać :
jest tego godny ! „Decentryzm“ – stwierdził stanowczo,
i uczynił go swoim. „Wszystko z Jego strony jest
blogosławieństwem. Albo sie je ma, albo
nie“ – wyciagnąłem wniosek.
Uwierzyłem wtedy, że pewne sfery naszej
świadomości, które nie podlegają kontroli,
sprawią, że odnajdziemy dodatkowe
przymioty i siły, które nadadzą naszym
zamierzeniom znaczenia i wagi. Jego idee
trudno jest przeniknąć, pewnie dlatego że
są symboliczne. Jeżeli tak, to On też jest
decentrystą. Refleksyjność obejmowała
cały Jego świat, jedyny jaki znał.
„Zbyszku“– po raz pierwszy wypowiedział
moje imie. Ta poufałość spowodowała, że
poczułem się jak w ogrodzie edeńskim.
Jego obecność odbierałem tak, jakbym
znajdował się wśród osób, które doskonale
znałem. Pouczającym tonem ciagnał dalej –
„Spójrz poprzez kwadrat twojego widzenia
na Moje dzieło i staraj się Mnie zobaczyć“.
„W tym kwadracie i poza nim ?“ – zastanowiłem się.
„Jestem w glębi – kontynuował – w niezmierzonych
warstwach wszechświata, poza granicami widzenia. Tylko
myśl o Mnie potwierdza Moje istnienie. Każdy chciałby
Mnie widzieć i znać“. „Mojżesz widział Twoje plecy“–
przypomniałem. Uśmiechnał się poblażliwie i snuł dalej.
„Każdy czuje i wyraża Mnie mocą swojej wyobraźni“.
„Myśl o Tobie i wyobrażenie Ciebie jest na miarę wielkości
Twego dzieła – przypomniałem sobie myśl Pascala, poczym
dopowiedziałem – odczuwa się Ciebie przez istnienie
wielkiej całości, a więc odbieramy Cię jako byt
decentrystyczny. Decentryzm ! Decentryzm“ –
powtórzyłem ja, a potem On. Ostatnie słowa,
wypowiedziane potężnym tonem, spływały z góry
i roznosiły się echem z wibrująca mocą po ziemskim padole
[…]
Paryż, 21 lutego 2008
decentryzm 88
Epiphanie
“La saveur est dans le passé, qui reste vif en nous”
[…] Je souhaitais qu’Il parle enfin de Snerg, l’auteur du
manifeste du Décentrisme. Il me semblait qu’Il accorde à
ce phénomène un avenir dans l’art contemporain. Avec un
sourire serein Il a élevé deux doigts vers le haut en forme
de “V”. Cela pouvait signifier : ceci est digne d’éloge !
“Décentrisme” – Il a affirmé et en a fait le sien. “De Sa part,
tout est grâce. Soit on l’a, soit on ne l’a pas” – j’ai conclu.
A ce moment, je croyais que certaines sphères de notre
conscience, lesquelles ne sont pas soumises à notre
contrôle, pourront nous aider à retrouver de nouvelles
forces et de nouvelles qualités. Ainsi nos intentions
trouveront leur importance et leur pondérabilité.
Il est difficile de pénétrer Ses idées, parce qu’elles sont
probablement symboliques. Mais s’il en est ainsi, alors
Il est également décentriste. Tout Son univers, le seul
qu’Il connait, n’est composé que de Sa réflexion.
“Zbyszku” – pour la première fois Il a prononcé mon nom.
Cette familiarité a occasioné en moi l’impression de me
retrouver dans les jardins d’Eden. J’ai ressenti Sa présence
comme si j’étais parmi des personnes
connues depuis très longtemps. “Regarde
Mon oeuvre – Il continuait sur un ton
magistral - à travers la quadrature de ta
vision et essaie de Me voir”. “Dans ou hors
de la quadrature ?” – je me suis posé la
question. “Je suis dans la profondeur –
Il continuait – dans les couches
immesurables de l’univers, en deçà des
frontières de la vision. C’est seulement la
pensée qui M’évoque, elle confirme Mon
existence. Tout le monde voudrait Me voir
et Me connaitre”. “Moïse a vu Ton dos” –
je Lui rappelais. Il a souri avec indulgence,
puis repris – “Chacun Me ressent et
M’exprime par la force de son imagination”.
“La pensée envers Toi et l’image de Toi est
à la mesure de Ton oeuvre” – je me suis
souvenu de l’idée de Pascal, ensuite j’ai
ajouté – on Te ressent à travers l’existence d’un tout
immense, alors nous Te saisissons comme un être
décentriste. Décentrisme ! Décentrisme ! – je répètais, et
Lui après moi. Ces dernières paroles, prononcées sur un
ton puissant, descendaient d’en haut et se propageaient
comme un écho avec une force pénétrante sur la vallée
terrestre […]
Traduction Marek Prokop
zbigniew wieckowski
-
z
Boomerang
Ur. 1943 r. dr hab. Polonista (UMK Toruń). Profesor filozofii
KUL. Kierownik Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale
Filozofii. Zajmuje się także teorią poznania, filozofią
współczesną i teorią społeczną. Jeden z założycieli Polskiego
Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddział Società
Internazionale Tommaso d'Aquino. Przewodniczący Komitetu
Naukowego Encyklopedii "Białych Plam" (XX tomów).
Reprezentuje Komitet Naukowy
Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
Opublikował m.in. "Czy sztuka jest
autonomiczna" (Lublin 1993),
"Spór o sztukę" (Lublin 1996), "Sztuka
wobec natury" (Warszawa 1997, wyd. II
Radom 2001), "Służyć kulturze" (Lublin
1998), "Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska
wobec modernizmu i postmodernizmu"
(Lublin 2000), "Co zagraża sztuce ?"
(Lublin 2000, wyd. II 2004), "U podstaw
życia społecznego. Personalizm czy socjalizm?" (Radom
2001). “Człowiek i sztuka. Antropologiczne wątki problemu
sztuki.” (Lublin 2006).
[...]
[...]
henryk kieres-
[...]
“Spór o sztukę”
decentryzm 90
h
lista artystów
index d’artistes
AFSHAR ALI
iran
[email protected]
ANDERS Mara
deutschland
[email protected]
AGHILI Majid
BOGDAN Krzysztof
ĆWIR Włodzimierz
DOMARACKAS Linas
ELIS-KOWALSKI Janusz
FIJAŁKOWSKA Lili
a
FIJAŁKOWSKI Wieslaw
FLEISCHER Alexander
GHOTBALDIN Ramzi
GOŁĘBIOWSKA Renata
GUŹNICZAK Maciej
JALAL Ibrahim
KOPER Bruno
iran
france
polska
lietuva
france
polska
polska
deutschland
kurdistan
france
polska
syrie
france
KOWALSKA-PASTUSZKA Teresa polska
KOWALSKI KODAR Dariusz
polska
KRASOŃ-NETTER Jaromira
france
KRUK Jarek
france
KRASICKA-ORŁOWSKA Delfina polska
KRÓL Tadeusz
LEMPP Elżbieta
polska
polska
ŁACEK-GORCZYCA Dorota Wiktoria polska
[email protected]
[email protected]
www.kbogdan.fr.st
[email protected]
www.linasdomarackas.com.pl
[email protected]
www.liliart.com.pl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
MALLA Keshav
népal
OSIŃSKI Dariusz
polska
[email protected]
france
[email protected]
MARTIROSYAN Gaguik
PATUSZYŃSKA Monika
REWERS Mira
RUFF Marek
SADKOWSKI Jarek
SALSMANN Michel
SCHREITER Erika
SIECIARZ Marta
SOKOŁOWA-ZYZAK Katia
SROUJI Hanibal
SUŁEK Marek
SZRONIAK Marek
ŚMIGIELSKI Grzegorz
TAMAKI Yoici
TROCHIM Anna
VÖLK Victoria
WIĘCKOWSKI Zbigniew
decentryzm 91
armenie
polska
polska
polska
france
deutschland
polska
rossija
liban
polska
polska
polska
japon
polska
deutschland
france
kraj
http://galerie53.free.fr
[email protected]
www.decentryzm.com
www.whp-arte.de
http://RamziGhotbaldin.free.fr
www.ibrahimjalal.com
www.brunokoper.net
www.pora.pl/venue/galeria-delfiny
http://jarek.kruk.free.fr
www.geocities.com/malla_keshav
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.decentryzm.pl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.hanibalsrouji.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
http://perso.numericable.fr/zw
web
Decentrystyczne warsztaty W NIETULISKU !
moje widzenie decentryzmu
W malowniczym miejscu wśród ruin zabytkowej XIX wiecznej
walcowni zatętni DECENTRYZM. Warsztaty będą skokiem
w przyszłość (zgodnie z założeniem organizatorów). To nowa
kulturalna funkcja, niezwykle cennego zabytku techniki jakim jest
walcownia żelaza w Nietulisku. Materiałem do powstania
kompozycji przestrzenno-rzeźbiarskich będzie piaskowiec
kunowski, znany i używany od średniowiecza, okazał się
inspirującym tworzywem dla rzeźbiarzy, oraz glina ceramiczna
szamotowa. Artyści bądą mieli możliwość kultywować piękną
tradycję tego regionu. Kiedyś wykonywano tam rzeźby do
pałaców i zamków, porcelanę (Ćmielów) czy kamionkę (Ostrowiec
Świętokrzyski).
W trakcie tych warsztatów powstaną prace różnorodne, tak jak
twórcze postawy ich wykonawców. Współczesne formy
przestrzenne kontrastowo wpiszą się w otaczający pejzaż.
Warsztaty pod znamiennym tytułem “DECENTRYZM” trwać będą
od 1 do 18 lipca, czyli do dnia wernisażu wystawy ruchu
decentrystyczngo. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby
w ciągu 17 dni, pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej
przez organizatorów.
Społeczność lokalna wzorem roku poprzedniego skonsoliduje swoje
wysiłki pod inspiracją v-ce burmistrza Gminy Kunów Włodzimierza
Szczałuby i Stowarzyszenia “Nietulisko nad Świśliną”. Otwarciu jak
i zamknięciu warsztatów będą towarzyszyły ciekawe imprezy o
charakterze integracyjnym i rozrywkowym. Wystawy i warsztaty
Mirosław Radomski, Marek Sułek, Mira Rewers)
fotograficzne (M
pokazy wypałów ceramicznych. Niepowtarzalny urok
miejsca, wysiłek organizatorów i wytrwała praca artystów
zaowocują, zapewne, wysokim poziomem artystycznym.
Kolorytu dodadzą plenerowi różnorodne imprezy, takie
jak: bieg staszicowski, spotkania z twórcami
DECENTRYZMU, odczyty na temat ruchu.
Warsztaty przyczynią się na pewno do rozwoju idei
decentryzmu. Niewątpliwym wydarzeniem będzie cykl
spotkań w trakcie warsztatów twórczych. Zaistnieje
możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami
tego kierunku. Należy zaznaczyć, że są to pierwsze
warsztaty decentrystyczne na świecie. Odbędzie się
również sesja naukowa “Decentryzm- w poszukiwaniu
nowej formy”, którą poprowadzą: profesor Henryk Kiereś,
profesor Michel Salsmann, Janusz Elis Kowalski, Dorota Łacek
Gorczyca oraz Alexander Fleischer.
Interesująca wystawa dzieł artystów z dwunastu krajów, w Biurze
Wystaw Artystycznych W Ostrowcu, świadczyć będzie o randze
nowego kierunku - jakim jest decentryzm, a także o jego twórcach.
plener rzezbiarski
nietulisko
decentryzm 92
Uczestnicy pleneru w Nietulisku:
Dominika Griesgraber
Aleksandra Ławicka-Cuper
Włodzimierz Ćwir
Dariusz Kowalski
Dariusz Osiński
Teresa Pastuszka-Kowalska
Linas Domarackas
Rytis Konstantinavicius
Greco De Angelis
Grzegorz Szkopowicz
Wojciech Nowak
Uczestnicy warsztatów fotograficznych:
Sergiusz Sachno
Mirosław Radomski
Mira Rewers
Marek Sułek
Andrzej Łada
Elżbieta Lempp
Powołany został Honorowy Komitet Organizacyjny Pleneru,
w skład którego wchodzą;
Zbigniew Pacelt - Poseł na Sejm RP,
Waldemar Marek Paluch - Starosta Ostrowiecki,
Jarosław Wilczyński - Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego,
Dariusz Kowalski, artysta rzeźbiarz- kurator wystawy,
Włodzimierz Szczałuba - Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Kunów.
Plener realizowany jest na terenie Gminy Kunów pod patronatem:
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Jerzego Biernata
Organizatorzy :
Okręg Warszawski ZPAP
BWA – Ostrowiec Świętokrzyski,
Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32,
Okręgowe Muzeum Ziemi Kaliskiej,
Stowarzyszenie “Nietulisko nad Świśliną”
Komisarz i koordynator, artysta rzeźbiarz
Dariusz Kowalski KODAR (będący również uczestnik pleneru)
decentryzm 93
n
h
Organizatorzy wystawy
1987 – Adam Wiśniewski–Snerg, formułuje zasady nowej idei
artystycznej w manifeście "Moja koncepcja decentryzmu"
– Marek Ruff, na podstawie manifestu maluje serię obrazów
w ramach dyplomu na warszawskiej A.S.P. (prof. J. Sienicki)
1994 – Adam Wiśniewski–Snerg przekazuje manifest Januszowi
Elisowi Kowalskiemu, który od tego czasu propaguje ideę
decentryzmu w środowisku artystycznym Paryża
BWA – Ostrowiec Świętokrzyski
Jolanta Chwałek – dyrektor
Dariusz Kowalski KODAR – komisarz wystawy
1996 – Powstanie paryskiej grupy decentrystów
1997 – Pierwsza wystawa grupowa "Décentrisme – dialogue avec
l'invisible", Instytut Polski, Paryż
1999 – Elis Kowalski wystawia swoje obrazy w "Galerie 13" Paryż, Villa Saint Michel
– Wygłasza odczyt "Decentryzm w perspektywie postsztuki" Cotton Club, Hamburg
2005 – Wystawa decentryzmu w Lyonie – "Galerie Passerelle"
2006 – Wystawa "Krok w stronę decentryzmu" – Warszawa,
Galeria "Do trzech razy… Sztuka"
Aleksander Splitt – dyrektor
Włodzimierz Ćwir – komisarz wystawy
– Wystawa "Decentryzm", Paryż – "Galerie Art Montparnasse"
2007 – Wystawa "Decentryzm – Ukryty Wymiar", Kalisz – Muzeum
Okręgowe Ziemi Kaliskiej
2008 – Wystawa "Decentryzm":
• Galerie im Hofgut, Reinheim, Niemcy (4 – 18 maj)
– Wystawa "W poszukiwaniu ukrytej dominanty":
• Ostrowiec Świetokrzyski – BWA (18 lipiec – 30 sierpień)
• Kalisz – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
(3 październik – 3 listopad)
• Warszawa – Centrum Promocji Kultury – Praga–Południe
krotka
historia decentryzmu
decentryzm 94
Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32
Stowarzyszenie “Nietulisko nad Świśliną”
Włodzimierz Szczałuba
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
w poszukiwaniu ukrytej dominanty
Patronat nad wystawą
Związek
Polskich Artystów Plastyków
Sponsorzy wystawy
Ostrowiec Świętokrzyski
Starostwo
Ostrowiec Świętokrzyski
Kalisz
Centrum Kultury i Sztuki
Związek Ceramików Polskich
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Miasta
i Gminy Kunów
Stowarzyszenie
“Nietulisko nad Świśliną”
Galeria Delfiny Krasickiej
Najlepsze
Towarzystwo w Podrózy !
decentryzm 95
Urząd Miejski w Kaliszu
Wydział Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki
Redakcja katalogu: Janusz Elis Kowalski - [email protected]
Projekt i opracowanie graficzne: Jarek Kruk - [email protected]
Wydawca:
PETIT s.k. Skład-Druk-Oprawa
na zlecenie Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział warszawski
Lublin 2008
ISBN 978-83-6144-12-0

Podobne dokumenty