PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE. (Szkolenie

Transkrypt

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE. (Szkolenie
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE. (Szkolenie dwudniowe)
DZIEŃ PIERWSZY
I.
Przestępczość gospodarcza na świecie i w Polsce
1.
Dane dotyczące polskiej przestępczości gospodarczej
2.
Polskie prawo a przestępstwa finansowe – uwarunkowania i wyzwania
3.
Składniki przedsiębiorstwa zagrożone przestępstwami gospodarczymi
4.
5.
II.
Strona dokonująca przestępstw na szkodę przedsiębiorstwa - „ryzykowne”
stanowiska i funkcje
Typy nadużyć gospodarczych w Polsce
Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych
1.
Oszustwo jako przestępstwo przeciwko mieniu
- Przedmiot ochrony
- Korzyść majątkowa jako cel działania
- Wprowadzenie w błąd oraz wyzyskanie błędu lub niezdolności jako znamię
czynności wykonawczej
- Niekorzystne rozporządzenie mieniem jako skutek przestępstwa oszustwa
2.
3.
Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznych
- Przedmiot ochrony
- Strona podmiotowa przestępstwa
- Problem zbiegu przepisów
- Klauzula niekaralności
4.
Przestępstwa menedżerskie
5.
Możliwości nadużyć i przestępstw na rynku kapitałowym
6.
Nadużycia i oszustwa w procesach zamówień publicznych i zakupów
7.
III.
Oszustwa komputerowe – sposoby zapobiegania
Oszustwo asekuracyjne
- Charakterystyka przestępczości ubezpieczeniowej
- Oszustwo asekuracyjne
- Przedmiot ochrony i podmiot oszustwa asekuracyjnego
- Strona podmiotowa oszustwa asekuracyjnego
- Klauzula niekaralności
„Przestępstwa egzekucyjne” – sposoby zapobiegania udaremniania
zaspokojenia wierzyciela
1.
Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela przez
zagrożonego niewypłacalnością dłużnika
2.
Umyślne bankructwo
- Zamiar pokrzywdzenia wierzycieli
- Oszukańczy transfer kapitału
3.
Faworyzowanie, przekupstwo i sprzedajność wierzyciela
4.
Naruszenie interesów majątkowych podmiotów gospodarczych
5.
Wyzysk przymusowego położenia kontrahenta
DZIEŃ DRUGI
I.
Zwalczanie przestępstw gospodarczych – mechanizmy
zapobiegawcze i zabezpieczające
1.
Sygnały, które nasuwają podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub
nadużycia
2.
Audyt śledczy
3.
Funkcje kontrolne przeciwdziałające powstawaniu nadużyć
4.
Rola biegłego rewidenta w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw z
zakresu oszustw finansowych
5.
Wykrywanie przestępstw gospodarczych przez biegłych rewidentów w
Polsce i na świecie
6.
Procedura szacowania ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych
7.
Rola kontroli wewnętrznej w ocenie możliwości popełnienia nadużyć
II.
Wykrywanie przestępstw gospodarczych
1.
2.
Model działania audytora w zakresie wykrywania przestępstw
gospodarczych
Techniki wykrywania defraudacji składników majątku
- Nieewidencjonowana sprzedaż składników majątku
- Udzielanie fikcyjnych rabatów
- Manipulowanie listą płac
- Zawyżanie wydatków służbowych
- Przechwytywanie należności
- Kradzież materialnych składników majątku
- Kradzież gotówki z kasy (w tym kasy fiskalnej)
- Zakup fikcyjnych towarów i usług – zakupy na prywatne potrzeby
3.
Szczegółowe techniki wykrywania fałszowania sprawozdawczości
finansowej
- Nieprawidłowości w wycenie aktywów - zawyżanie wartości udziałów i
akcji, oszukańcza wycena należności, manipulowanie wartością zapasów
- Nieprawidłowości w wycenie pasywów - zaniżanie rezerw na
zobowiązania, manipulowanie zobowiązaniami długo i krótkoterminowymi
- Nadużycia dotyczące ujmowania kosztów
- Wykrywanie korupcji oraz „prania brudnych pieniędzy”
III.
Plan działania w sytuacji wystąpienia nadużycia gospodarczego
1.
Jakie działania należy podjąć w sytuacji wystąpienia nadużyć
2.
Wymogi dotyczące dokumentowania nadużyć gospodarczych przez
audytorów
3.
Postępowanie biegłego rewidenta w razie uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przestępstwa gospodarczego stwierdzonego podczas audytu
rocznego sprawozdania finansowego
4.
Współpraca z organami ścigania – Policją i Prokuraturą
5.
Realizacja uprawnień procesowych przez poszkodowany podmiot
- prawa i obowiązki pokrzywdzonego
- prawa i obowiązki oskarżyciela posiłkowego
■
6.
Odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze
7.
Podsumowanie
Mieloch & Świerczyński Consulting Sp.j.
ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań,
www.msconsult.pl, [email protected]
tel.: +48..61.853.77.81, gsm: +48..603.550.875, +48..505.342.355

Podobne dokumenty