SIMEX Seria FF-10

Transkrypt

SIMEX Seria FF-10
R
SIMEX
Czujniki zbli¿eniowe optyczne
Seria FF-10
czujniki optyczne szczelinowe
szczelina 3 mm x 60 mm
wyjœcie programowalne, 4-przewodowe
C
automatyczne zapamiêtywanie wartoœci czu³oœci
UL
R
U
LISTED
wysoka czêstotliwoœæ prze³¹czania
strefa dzia³ania 3 mm
1. Standard teach-in (wykrywanie obiektów
nieprzezroczystych, np. etykiet, metek.)
1) wersja z kablem
br¹zowy
1) Umieœæ wykrywany obiekt w strefie dzia³ania czujnika.
2) Naciœnij jednokrotnie przycisk regulacji: czerwona dioda
bêdzie mrugaæ przez 2 sek.
3) Naciœnij powtórnie przycisk regulacji i trzymaj wciœniêty a¿
dioda przestanie mrugaæ - stan zostanie zapamiêtany.
Uwaga: Jeœli podczas regulacji zaczn¹ mrugaæ w tym samym
momencie obie diody (czerwona i zielona) oznacza
to, ¿e nast¹pi³o przeci¹¿enie wyjœcia lub wykrywany
materia³ jest zbyt nieprzejrzysty.
+
czarny
niebieski
-
niebieski
NPN
NC
PNP
NO
bia³y
bia³y
NPN
NO
2 sek.
bia³y
Schemat wyprowadzeñ
bia³y
Regulacja
+
czarny
br¹zowy
-
PNP
NC
niebieski
+
czarny
niebieski
br¹zowy
-
+
czarny
br¹zowy
-
2) wersja z konektorem M8
2
1
4
3
NPN/PNP NO:
1 : br¹zowy (-)
3 : niebieski (+)
4 : czarny (OUT)
NPN/PNP NC:
1 : br¹zowy (+)
3 : niebieski (-)
4 : czarny (OUT)
2. Thin teach-in (wykrywanie obiektów przezroczystych)
Dane techniczne
2 sek.
1) Umieœæ wykrywany obiekt w strefie dzia³ania czujnika.
2) Naciœnij dwukrotnie przycisk regulacji: zielona dioda bêdzie
mrugaæ przez 2 sek.
3) Naciœnij powtórnie przycisk regulacji i trzymaj wciœniêty a¿
czerwona dioda siê zaœwieci - stan zostanie zapamiêtany.
Uwaga: Jeœli podczas regulacji zaczn¹ mrugaæ w tym samym
momencie obie diody (czerwona i zielona) oznacza
to, ¿e nast¹pi³o przeci¹¿enie wyjœcia lub wykrywany
materia³ jest zbyt nieprzejrzysty.
Wymiary
Nominalna strefa dzia³ania (Sn): 3 mm
Rodzaj œwiat³a: podczerwieñ 875 çm
Wyjœcie: programowalne NPN lub PNP, czteroprzewodowe, NO i NC
Zasilanie: 12 - 30 VDC, zabezpieczenie przed zmian¹ polaryzacji
Czêstotliwoœæ prze³¹czania: 10 000 Hz
Maksymalne têtnienie: ? 10 %
Pr¹d obci¹¿enia: max. 100 mA, z zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem
Pobór pr¹du (przy 30 VDC): 40 mA
OpóŸnienie po za³¹czeniu zasilania: ? 100 ms
Czas odpowiedzi: 100 ms
Sygnalizacja: za pomoc¹ diody LED - obecnoœæ obiektu w polu detekcji oraz stan
zapamiêtywania
Temperatura pracy: -10°C ÷ +60°C
Stopieñ ochrony: IP 65
2
Pod³¹czenie: kabel o przekroju 4 x 0,25 mm , d³ugoœæ kabla: 2 m; konektor M8
Materia³ obudowy: aluminium anodowane
Wymiary obudowy: wg rysunku
Waga: 85 g
Sposób zamawiania
oœ czujnika
FF-10-X
wyprowadzenie:
K2 : konektor M8 *
* dostêpne s¹ modele
posiadaj¹ce tylko tê opcjê
V.6.09.1
80-556 Gdañsk, ul. Wielopole 7, tel. (+48 58) 762-07-77, fax 762-07-70, www.simex.pl, e-mail: [email protected]
OP.32.