Kreatywne rozwiązywanie problemów

Transkrypt

Kreatywne rozwiązywanie problemów
SZKOLENIE
Kreatywne rozwiązywanie problemów
tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: [email protected]
TRENERZY i KONSULTANCI
NASZA MISJA
DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I
PODNIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na
kompetencje, jakość i wiarygodność. Mamy doświadczenia praktyczne i
aktualną wiedzę. Działamy rzetelnie, szybko i profesjonalnie.
DORADCY
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI TO NAJCENNIEJSZY KAPITAŁ KAŻDEJ ORGANIZACJI.
to kilkadziesiąt osób z wybitnymi osiągnięciami zarówno w pracy
zawodowej (kadra menadżerska, dyrektorzy, osoby zarządzające
firmami) jak i przedstawiciele nauki (doktorzy, adiunkci znanych
polskich uczelni, szefowie katedr finansów, ekonomii, zarządzania i
strategii). W swoich szeregach mamy także osoby znające
z własnego doświadczenia instytucje przyznające środki europejskie
– one najlepiej wiedzą jak pisać wnioski o dotacje.
TRENERZY
2
KONSULTANCI
to nasz najbardziej zróżnicowany wiekowo zespół. Mamy
analityków, asystentów – ludzi młodych i pełnych energii, całkowicie
poświęcających się pracy, która jest ich pasją. Budują oni wciąż
swoje kompetencje pod opieką naszych ekspertów czerpiących
inspirację z dziesiątek projektów i firm, którym pomagali zrozumieć
zachodzące procesy i wdrożyć pożądane zmiany. Cieszymy się także
doświadczonym zespołem Kierowników Projektu oraz osób
zarządzających Portfelami Projektów – wszyscy mają certyfikaty
największą radość sprawiają nam te chwile, kiedy Klient mówi, że
chce nasze szkolenie, ale „koniecznie z tym, wybranym trenerem” –
to znacznie więcej niż dobre oceny w ankietach. My z takimi ludźmi
właśnie współpracujemy, a osobowości wybitne zatrudniamy na
stałe. Atmosfera w Akademii sprzyja wymianie wiedzy, czerpiemy
inspiracje z projektów do szkoleń, zaś ze szkoleń przenosimy wiedzę
do projektów. To naprawdę działa i nasi Klienci to dostrzegają i z
tego korzystają.
OFERTA SZKOLENIA
PROBLEMY I POTRZEBY ZASPOKAJANE PRZEZ SZKOLENIE
Innowacyjność i kreatywność rozumiana jako gotowość do dostrzegania nowych zagadnień jako szans,
przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. Wyzwania
życia codziennego wymagają ciągłego poszukiwania i dostosowywania rozwiązań. Uczestnicy szkolenia poznają techniki
kreatywnego myślenia i przełamywania schematów oraz metody wdrażania innowacyjności.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma treningu:
Dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i zespołowe Techniki kreatywnego
rozwiązywania problemów, scenki, testy, gry szkoleniowe .
Wymiar czasowy:
2 dni (16 godzin lekcyjnych)
Cena za grupę:
(dotyczy szkoleń zamkniętych do 10 osób): 4.800 zł
Cena za Uczestnika:
(dotyczy szkoleń otwartych): 750 zł
Cena dotyczy przeprowadzenia szkolenia, zapewnienia materiałów szkoleniowych, certyfikatów dla uczestników oraz cateringu. Nocleg, obiad,
parking za dodatkową opłatą.
CELE TRENINGU
Celem szkolenia jest poznanie własnych preferencji i kompetencji w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów.
Trener skupia się na:
 Zapoznaniu uczestników z modelem kreatywnego rozwiązywania problemów
 Zdefiniowaniu sytuacji, w których efektywne jest wykorzystywanie kreatywności w rozwiązywaniu problemu
 Ćwiczeniu i adaptacji modelu kreatywnego rozwiązywania problemów do indywidualnych potrzeb uczestników. .
METODY PRACY
Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane rozwojem umiejętności rozwiązywania problemów. Jeśli chcesz
dowiedzieć się, jak radzić sobie z nietypowymi problemami, co konkretnie potrzebujesz zrobić, by rozwiązać nowy
problem, lub efektywniej wykorzystywać sytuacje dające możliwości, to szkolenie jest dla Ciebie. Podstawowe korzyści
osiągane na szkoleniu:
 Poznanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów
 Zwiększenie efektywności w rozwiązywaniu problemów
 Zdobycie umiejętności zastosowania odpowiedniej strategii rozwiązywania problemów dla konkretnej sytuacji
 Poznanie i ćwiczenie technik generowania pomysłów i wybijania się ze schematycznego myślenia
 Możliwość adaptacji narzędzi wspierających kreatywne myślenie do własnych potrzeb
 Poznanie i praca nad własnymi przekonaniami na temat kreatywności w biznesie
Poznanie zasad rządzących kreatywnością i przekucie ich w zachowania wspierające kreatywność
www.akademiaasap.pl
3
PROGRAM TRENINGU
Zakres szkolenia

Rozpoczynamy





Czym jest
kreatywnośd







4
"Poznajmy się" - integracja Uczestników - wywiady
Zagadki pobudzające myślenie
podstawowe pytania dotyczące kreatywności: czy
kreatywność jest cechą osób, efektów działania czy
procesów? czy jest zjawiskiem społecznym czy
jednostkowym? czy jest powszechna czy należy do
rzadkości? czy ma charakter ogólny czy szczegółowy? czy jest
cechą ilościową czy jakościową?
Myślenie
dywergencyjne
i
konwergencyjne
jako
podstawowe procesy kreatywności
myślenie lateralne a wertykalne
czym jest kreatywność dla mnie, jak może mi pomóc w
osiągnięciu ważnych celów? wykorzystanie twórczego
myślenia w zarządzaniu
cechy sprzyjające kreatywnemu myśleniu i właściwości
twórczego myślenia
podstawy procesów twórczych: pobudzenie, koncentracja,
lokalizacja, uczenie się, uwaga rozproszona i skupiona,
przepływ "flow"
związek inteligencji z kreatywnością bariery kreatywności,
hamowanie kreatywności,
kwestionowanie własnych przekonań
twórcza siła motywacji
samoocena kreatywności
Zakres szkolenia - cd
Wykorzystywanie
obu półkul
mózgowych




Proces
kreatywnego
rozwiązywania
problemów





Wykorzystanie
kreatywności w
zespole i biznesie jak to uzyskać?





Twórcze
rozwiązywanie
konkretnych
problemów
uczestników






zrozumied swój mózg - test prawo- lewo-półkulowy
rozgrzewki umysłowe
analiza sytuacji problemowej (identyfikacja problemu)
badanie przyczyn powstawania problemu (np. analiza pola siły,
diagram ryby)
określenie celów rozwiązania (wg SMART)
generowanie i porządkowanie pomysłów (np. burza mózgów, analiza
ABC, mind-mapping) wybór, oceny i ulepszanie pomysłów (np.
drzewo decyzyjne, alternatywy mapy rozwiązań)
wprowadzanie w życie wypracowanych rozwiązań
co sprzyja twórczej współpracy
zmiana kulturowa innowacyjność jako element inteligencji
emocjonalnej (zabójcy twórczej pracy, test innowacyjności firmy)
warsztat świadomości wartości (podejmowanie decyzji i ich
konsekwencje, świadomość wykorzystywania czasu)
kim jest twórczy lider?
efektywne zebrania
Określanie przestrzeni problemowej
Odkrywanie celów
Analiza SWOT
Problem centralny rozłożony na czynniki pierwsze
Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów,
problemów
Generowanie pomysłów
Wybieranie rozwiązań
Ocena rozwiązań
redefinicje
www.akademiaasap.pl
5
www.akademiaasap.pl

Podobne dokumenty