INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO
INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI
MODEL: CR 330A
Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o.,
Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/Warszawy,
tel.: 0 22 720 11 99
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przed uruchomieniem urządzenia.
Umieszczenie i podłączenie urządzenia
Opis urządzenia
Ustawianie działania urządzenia
UŜytkowanie urządzenia
Czyszczenie i obsługa techniczna
3
3
4
5
5-6
6-8
2
1. Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy:
• przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu, pozostawić urządzenie w
pomieszczeniu docelowym około 2 godzin. Zapobiegnie to moŜliwości
uszkodzenia systemu chłodzenia.
• wyczyścić urządzenie wewnątrz (patrz: punkt „Czyszczenie i obsługa
techniczna”).
• sprawdzić, czy elementy wnętrza urządzenia są umieszczone prawidłowo
(patrz: punkt „Opis urządzenia”).
a. Aby zaoszczędzić pobór energii:
• naleŜy starać się nie otwierać drzwi urządzenia zbyt często, szczególnie kiedy
pogoda na zewnątrz jest wilgotna i ciepła.
• naleŜy sprawdzać, czy urządzenie jest dobrze wentylowane (cyrkulacja
powietrza z tyłu urządzenia).
• ustawiać termostat na niŜsze ustawienia tak często jak to moŜliwe.
• pokrywa z lodu i szronu zwiększa pobór energii, więc naleŜy czyścić
urządzenie, kiedy pojawi się pokrywa ok. 3-5 mm grubości.
• Pojemnik na skraplającą się wodę, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia,
powinien być czyszczony regularnie.
UWAGA: WSZELKIE NAPRAWY URZĄDZENIA POWINNY BYĆ
WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY SERWIS.
2. Umieszczenie i podłączenia urządzenia.
a. wybór odpowiedniego miejsca:
Urządzenie naleŜy umieścić w suchym i regularnie wentylowanym miejscu.
KLASA URZĄDZENIA
SN – SUB-NORMAL
N - NORMAL
ST – SUB-TROPICAL
T-TROPICAL
TEMPERATURA OTOCZENIA
OD +10°C DO + 32° C
OD + 16° C DO + 32° C
OD +18° C DO + 38° C
OD +18° C DO + 43° C
Nigdy nie naleŜy umieszczać urządzenia w pobliŜu urządzeń emitujących ciepło
(np. piekarnik, kuchenka itp.) oraz bezpośrednio w słońcu.
Urządzenie powinno być umieszczone najmniej 3 cm od elektrycznej bądź
gazowej kuchenki oraz najmniej 30 cm od olejowej bądź węglowej kuchenki.
JeŜeli jest to niemoŜliwe, naleŜy uŜyć innej izolacji.
Za urządzeniem powinna być wolna przestrzeń najmniej 200 cm², a nad
urządzeniem najmniej 5 cm w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
b. podłączenie do źródła prądu
NaleŜy podłączyć urządzenie do głównego źródła prądu (gniazdka) za pomocą
kabla z wtyczką. Urządzenie MUSI być uziemione.
Wymagane wartości podane są na tabliczce znamionowej.
3
3. Opis urządzenia.
A.
B.
C.
D.
Ruchome półki w drzwiach z pokrywkami
Ruchome półki z regulowanymi osłonami
Półka na drzwiach
System odpływu wody po rozmroŜeniu z komory
chłodziarki
E. Pojemnik do przechowywania zamroŜonej Ŝywności
F. Pojemnik do zamraŜania świeŜej Ŝywności i
przechowywania zamroŜonej
G. Pokrętło regulacji temperatury (pokrętło to jest uŜywane do
regulowania temperatury w obu komorach w następujący
sposób:
4
0
1
H.
I.
J.
K.
lodówka jest wyłączona
– 5 ustawienia poziomu chłodzenia
Szuflady na owoce i warzywa.
Pojemnik na mięso/ser
Ruchome półki
Oświetlenie wnętrza lodówki.
4. Ustawianie działania urządzenia.
Urządzenie jest kontrolowane poprzez pokrętło termostatu, umieszczone w środkowej
części chłodziarki. NaleŜy przekręcać pokrętło od pozycji 1 do pozycji 5 .
Termostat umoŜliwia ustawianie temperatury zarówno w chłodziarce, jak i w zamraŜarce.
Ustawianie temperatury.
•
•
WyŜsze wartości na pokrętle (do 5) oznaczają niŜsze temperatury (chłodniej)
we wszystkich częściach urządzenia. Przy wyŜszych ustawieniach temperatura
wewnątrz urządzenia moŜe nawet osiągnąć wartości poniŜej 0° C. Kiedy
temperatura na zewnątrz jest normalna, radzimy ustawienia średnich wartości.
Zmiany temperatury na zewnątrz wpływa na temperaturę wewnątrz urządzenia.
NaleŜy wybierać zawsze odpowiednie ustawienia na termostacie.
Średnie rekomendowane ustawienie termostatu to wartość: 3.
5. UŜytkowanie urządzenia.
Właściwe uŜytkowanie urządzenia, to:
• Odpowiednie pakowanie Ŝywności
• Ustawianie właściwej temperatury
• Przestrzeganie zasad higieny
CHŁODZIARKA – przechowywanie Ŝywności:
• śywność nie powinna dotykać tylnej ścianki urządzenia.
• Nie naleŜy przechowywać w lodówce substancji łatwopalnych.
• Delikatne i szybko psujące się produkty powinny być przechowywane w
najzimniejszych częściach urządzenia.
• Staraj się nie otwierać drzwi lodówki zbyt często.
5
ZAMRAśARKA – przechowywanie świeŜej Ŝywności:
• NaleŜy uŜywać odpowiednich opakowań do przechowywania
Ŝywności: folia powinna dokładnie przylegać do produktu.
• Zaleca się zamraŜanie małymi porcjami, wcześniej schładzając produkt
w chłodziarce.
• JeŜeli twoje urządzenie jest wyposaŜone w 1 kompresor, naleŜy:
ustawić pokrętło termostatu na pozycję 2 –3. JeŜeli urządzenie jest
wyposaŜone w przycisk zamraŜania, naleŜy go nacisnąć (zapali się
Ŝółta lampka). W modelach z panelem sterowania moŜe się równieŜ
włączyć czerwona lampka. Czerwona lampka wyłączy się, kiedy
temperatura w zamraŜalniku osiągnie optymalną wartość.
• JeŜeli twoje urządzenie jest wyposaŜone w 2 kompresory, naleŜy:
uaktywnić funkcję szybkiego zamraŜania na 6h przed włoŜeniem
świeŜej Ŝywności. NaleŜy ją umieszczać w wyŜszych koszach
zamraŜalnika. W ciągu 24 h Ŝywność będzie całkowicie zamroŜona.
Wówczas naleŜy wyłączyć funkcję szybkiego zamraŜania (Ŝółta lampka
wyłączy się).
Przechowywanie zamroŜonej wcześniej Ŝywności:
ZamroŜone paczki Ŝywności przechowywane są w szufladach zamraŜalnika.
Czas przechowywania oraz wymagana temperatura są podane na opakowaniach Ŝywności.
6. Czyszczenie i obsługa techniczna.
i. automatyczne rozmraŜanie chłodziarki
Nie ma potrzeby rozmraŜania chłodziarki, poniewaŜ pozostałości lodu na wewnętrznej
tylnej ściance są rozmraŜane automatycznie.
6
Lód przechowywany jest na tylnej wewnętrznej ściance przy uŜycie kompresora.
Później, kiedy kompresor juŜ nie działa, lód jest rozmraŜany, woda skrapla się i jest
odprowadzana poprzez specjalne ujście w wewnętrznej tylnej ściance do odpływu
usytuowanego powyŜej kompresora. Stąd wyparowuje.
ii. ręczne rozmraŜanie zamraŜalnika
Kiedy pokrywa lodu w komorze zamraŜalnika wynosi ok. 3 – 5 mm grubości, naleŜy
wyczyścić zamraŜalnik.
• Na kilka godzin przed rozmroŜeniem, naleŜy ustawić termostat na
pozycji 5, aby Ŝywność była bardzo mocno zamroŜona. Następnie
naleŜy zresetować termostat do pozycji „0”i odłączyć urządzenie od
źródła zasilania. Następnie naleŜy opróŜnić komorę zamraŜalnika i
zwrócić uwagę, aby Ŝywność byłą cały czas zamroŜona.
• Pociągnąć znajdujący się w dolnej części urządzenia (patrz poniŜej)
dren do odsączania wody
i podstawić naczynia do zbierania wody. Proces rozmraŜania będzie trwał krócej,
jeŜeli pozostawimy otwarte drzwi urządzenia.
iii. czyszczenie urządzenia.
Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem procesu czyszczenia.
Nie uŜywaj ostrych narzędzi i szorstkich ścierek do czyszczenia.
UŜywaj łagodnych środków chemicznych.
Najlepiej uŜywać miękkich, bawełnianych ściereczek i płynu do mycia naczyń.
MoŜna dodać 2 łyŜeczki octu.
Plastikowe części nie mogą być myte w zmywarkach.
Przy kaŜdym myciu urządzenia naleŜy wyczyścić teŜ kondensator na tylnej ściance
urządzenia. W tym celu trzeba uŜyć miękkiej, nie metalowej szczotki lub odkurzacza.
Nie naleŜy zapominać o wyczyszczeniu pojemnika (na wodę pozostałą po rozmroŜeniu)
znajdującego się nad kompresorem (nie naleŜy tego pojemnika wyjmować).
7
iv. wyłączanie urządzenia ze względu na dłuŜsze nie uŜywanie
JeŜeli zamierzacie Państwo nie uŜywać urządzenia przez dłuŜszy czas, naleŜy ustawić
termostat na pozycję O, odłączyć urządzenie od źródła zasilania, wyjąć produkty
rozmrozić i wyczyścić urządzenie. NaleŜy równieŜ pozostawić drzwi lekko uchylone.
8