II wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie

Transkrypt

II wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie
II wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się 22.12.2014r.
o godz. 15 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2015r.
4. Ustalenie projektu uchwały w sprawie wyboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
5. Ustalenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady
/-/ Danuta Grabowska

Podobne dokumenty