Parafia Parafia Św . Małgorzaty M arii Św

Transkrypt

Parafia Parafia Św . Małgorzaty M arii Św
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
03/13/2016
111 S. Hubbard St. Algonquin, lL 60102
Parafia Św. Małgorzaty Marii
Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych
“Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali,
podniósł się i rzekł do nich:
«Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamień».”
Jn8:6b-7
OD PROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
Louie Zamperini był bijącym rekordy biegaczem, kiedy to druga światowa wojna przerwała jego
karierę. Wstąpił do armii amerykańskiej i służył jako pilot
w siłach powietrznych. W 1943 roku jego samolot wraz załogą
Słowa Ewangelii wg
musiał awaryjnie lądować na wodach Pacyfiku.
św. Jana 8:1-11
Po długim czasie dryfowania był znaleziony i aresztowany przez
Japończyków. W niewoli przebywał do 1945 roku, gdzie był Jezus udał się na Górę Oliwną, ale
brutalnie
i nieludzko traktowany
przez strażników. Po o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały
powrocie do Stanów Zjednoczonych ożenił się i próbował lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy,
prowadzić normalne życie. Niestety na skutek dramatycznych nauczał ich.
przeżyć z przeszłości zaczął nadużywać alkoholu. Stał się
agresywny i niebezpieczny dla swojej żony. W 1949 roku jego Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze
żona postawiła mu warunek. Jeśli nie pójdzie i nie posłucha przyprowadzili do Niego kobietę, którą
znanego kaznodziei Billy Grahama, ich małżeństwo jest dopiero co pochwycono na cudzołóstwie,
skończone. Zamperini opisuje co nastąpiło. : Billy powiedział, że a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do
Bóg mówi do nas „ Złóż swoje troski na mnie, ponieważ ja Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co
troszczę się o ciebie.” Powiedziałem wtedy do siebie: „ Dobrze, pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie
jeśli mogę otrzymać taką pomoc, to jest to szansa dla mnie.” Mojżesz nakazał nam takie kamienować.
Po tym kazaniu poszedłem do kaplicy i wyznałem przed A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając
Chrystusem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Jego pomocy. Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
I wtedy wydarzył się ten najważniejszy moment w moim życiu.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po
Bóg dotrzymał swojej obietnicy i wkroczył do mojego życia.
ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali,
Życie Zaperiniego uległo zmianie. Przestał pić i ofiarował swoje
podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest
życie pomagając młodzieży uzależnionej. Również dzięki łasce
bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią
Bożej przebaczył strażnikom, którzy torturowali go i pastwili się
kamieniem». I powtórnie schyliwszy się,
nad nim w czasie niewoli. Jego historia została opisana
pisał na ziemi.
w książce „Unbroken”, na podstawie której powstał także film.
Podobnie jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii, Zamperini spotkał Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli
Chrystusa i to zmieniło jego życie. Otrzymał przebaczenie odchodzić, poczynając od starszych, aż do
i usłyszał Jezusowe słowa: „Idź i nie grzesz więcej.”
ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta
stojąca na środku.
W czwartek zakończyliśmy wielkopostne
rekolekcje
przeprowadzone w naszej parafii przez siostry ze Zgromadzenia Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do
Matki Bożej Miłosierdzia. W piękny sposób, została nam niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie
przypomniana prawda, że miłosierdzie jest cechą Boga, ale potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!»
jesteśmy przez Niego zaproszeni do uczestnictwa w tym Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie
nadprzyrodzonym darze. Jesteśmy tymi, którzy przyjmują potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
Miłosierdzie Boga, ale także tymi, których Bóg wzywa do
okazywania go innym. W tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
papież Franciszek zaprasza nas, abyśmy byli świadkami Bożego Miłosierdzia. Doświadczajmy Bożego
Miłosierdzia przez przystąpienie do sakramentu pokuty oraz bądźmy ambasadorami tego daru przez
spełnianie uczynków miłosierdzia względem duszy i względem ciała.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.
CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA IZ 43, 16-21
OGŁOSZENIA

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze
i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy 
i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie
powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.
«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie

roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja
dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej
nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, 
ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta
polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę
wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud
wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać
będzie moją chwałę».
CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN
FLP 3, 8-14
Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to
za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł
się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości,
pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość,
otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość
pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez
poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania,
jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do
pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem
doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam
zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem,
ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną,
a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę
ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg
wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.
W poniedziałek 14-go marca o 7 wieczorem
zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W środę 16-go marca w kościołach naszej diecezji
będzie możliwość całodziennej spowiedzi w ramach
programu „ Bądź pojednany”. W naszej parafii
spowiedź będzie od 9 rano do 8 wieczór w kaplicy.
W piątek 18-go marca Droga Krzyżowa o 8
wieczorem.
W przyszłą niedzielę będziemy celebrować Niedzielę
Palmową, wspominając uroczysty wjazd Jezusa do
Jerozolimy. Poświęcenie palm na początku mszy
świętych. W niedzielę odbędzie się uroczysta
procesja z palmami z udziałem dzieci. Zapraszamy
również dzieci ubrane w stroje ludowe.

W biuletynie znajduje się rozkład liturgii Wielkiego
tygodnia i Zmartwychwstania oraz czas spowiedzi
świątecznej. Te same informacje są na stronie
internetowej.

W przyszły weekend będziemy spowiadać po Mszach
Świętych w języku polskim.
MYŚLI DNIA
Lorenzo Lotto na obrazie Chrystus i Jawnogrzesznica przedstawia wystraszonego starca z palcem na
ustach, który jakby prosi o milczenie.
Kreśląc
znaki na piasku, Jezus mógł napisać imię
partnera jawnogrzesznicy, którego wezwał, by jako
pierwszy rzucił w nią kamieniem.
Po
reakcji mężczyzn odchodzących jeden po drugim
można wnioskować, że nie tylko starzec miał bliższe
kontakty z oskarżoną kobietą.
BÓG ZAPŁAĆ
W tamtym tygodniu odbył się SHAMROCK
SHAVE, z którego dochód jest przeznaczony na walkę
z rakiem oraz na Towarzystwo Św. Wincentego
zajmującego
się
pomaganiem
biednym
i potrzebującym. Bardzo dziękuję organizatorom,
sponsorom i ochotnikom, którzy zdecydowali się
ogolić swoje głowy, aby zarobić pieniądze na
dobry cel. W szczególny sposób dziękuję tym,
którzy zasponsorowali nas w tym roku.
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website
www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU
Biuro Parafialne
847 658-7625
Fax Parafialny
847-658-7882
Biuro Finansowe
847-658-6071
Szkoła Katolicka
847-658-5313
Szkoła Polska
224-436-0320
Biuro Katechetyczne
847-658-9339
Klasztor Franciszkański
847-658-7699
Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 am - 5:00 pm
Sobota:
11:00 am - 1:00 pm
Niedziela:
1:00 pm - 3:00 pm
Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:
6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm
Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:
4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
Poniedziałek-Czwartek: 7:00 am
8:30 am
Piątek:
7:00 am
9:15 am
Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek
Miesiąca:
9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm
W innym terminie prosimy
o kontakt telefoniczny.
Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am
do Czwartku 6:45 am