Asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej (3

Transkrypt

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej (3
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej
(3 semestry)
Studia skierowane są do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów,
policjantów, kuratorów zawodowych i społecznych oraz absolwentów studiów
licencjackich i magisterskich chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień
rodziny.
Studia obejmują:
352 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin praktyk,
* wykłady, ćwiczenia i warsztaty z:

















elementów prawa rodzinnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy
elementów psychologii wychowawczej i rozwojowej
wybranych zagadnień z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych
podstaw pedagogiki rodziny
edukacji zdrowotnej
pielęgnacji niemowląt i dzieci
obowiązków i uprawnień asystenta rodziny
etyki pracy asystenta rodziny
patologii i dysfunkcji środowiska rodzinnego
treningu interpersonalnego i autoterapii
warsztatu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
opieki nad dzieckiem o specyficznych potrzebach rozwojowych
metodyki pracy asystenta rodziny
warsztatu umiejętności mediacji, rozwiązywanie konfliktów, interwencje kryzysowe
organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
elementów ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
pomocy funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym
Absolwenci uzyskują kwalifikacje z zakresu Asystenta rodziny i koordynatora
rodzinnej opieki zastępczej.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru określonego w załączniku Nr.9 Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008r. /Dz.U. Nr.11 poz.61/.
Program obejmuje zakres programowy szkolenia na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2011r.

Podobne dokumenty