Spotkanie informacyjne „Mama może wszystko”

Transkrypt

Spotkanie informacyjne „Mama może wszystko”
Spotkanie informacyjne
„Mama moŜe wszystko”
8 listopada 2013 r.
Sala Zabaw w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze,
ul. Sulechowska 41
9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10
Otwarcie spotkania – Ewelina Gajewczyk, Kierownik Głównego
Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
10:10 – 10:20
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich –
ElŜbieta Rutkowska, Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich
10:20 – 10:40
ZałoŜenie działalności gospodarczej oraz moŜliwości wsparcia kobiet
ze środków Powiatowego Urzędu Pracy – Arleta Pamięta, Powiatowy
Urząd Pracy w Zielonej Górze
10:40 – 11:10
ZałoŜenie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Dodaj
pieniądze do pomysłu”– Krzysztof Jurek, Lubuski Fundusz
PoŜyczkowy przy ARR S.A. w Zielonej Górze
11:10 – 11:40
Przerwa kawowa
11:40 – 11:50
Podsumowanie projektu pn. „Lubuski przedsiębiorca” umoŜliwiającego
pozyskanie środków na załoŜenie działalności gospodarczej – Ewa
Hebdzyńska, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
11:50 – 12:10
TORCIK Artystyczna Pracownia Cukiernicza – przykład firmy
załoŜonej ze środków unijnych – Kinga Jakimowicz
12:10 – 12:40
Projekt „Pracująca młoda mama” – Barbara Dytko, Spectrum
Consulting
12:40 – 13:10
Oferta Klubu Mam – Maja Kimnes, Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
13:10 – 13:30
Pierwsza pomoc niemowlakom i małym dzieciom – Medyczne Studium
Zawodowe w Zielonej Górze
13:30 – 14:30
Poczęstunek oraz indywidualne konsultacje z ekspertami
Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Podobne dokumenty